Про затвердження Інструкції про порядок здійснення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги, оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення та про порушення законодавства про рекламу

НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ РІШЕННЯ 08.02.2012 № 115 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 лютого 2012 р. за № 313/20626 Про затвердження Інструкції про порядок здійснення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги, оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення та про порушення законодавства про рекламу {Заголовок із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 1019 від 09.10.2014} {Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 1019 від 09.10.2014 № 2127 від 09.11.2017 № 1726 від 30.10.2019 № 955 від 20.08.2020 № 737 від 10.06.2021} Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення відповідно до статей 11, 13 та 17 Закону України „Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”, статей 1, 37, 71, 73 та 74 Закону України „Про телебачення і радіомовлення” ВИРІШИЛА: 1. Затвердити Інструкцію про порядок здійснення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги, оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення та про порушення законодавства про рекламу, що додається. {Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 1019 від 09.10.2014} 2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 28.12.2011 № 2981 „Про затвердження Інструкції про порядок здійснення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги”. 3. Управлінню правового забезпечення подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 4. Відділу зв'язків із засобами масової інформації та громадськими організаціями оприлюднити це рішення на офіційному сайті Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. 5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Голову Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення В.Манжосова. 6. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування. Голова В. Манжосов ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення 08.02.2012 № 115 (у редакції рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення 09.11.2017 № 2127) Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 лютого 2012 р. за № 313/20626 ІНСТРУКЦІЯ про порядок здійснення моніторингу телерадіопрограм, проведення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги, оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення {Заголовок Інструкції із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 1726 від 30.10.2019} І. Загальні положення 1. Ця Інструкція визначає порядок здійснення моніторингу телерадіопрограм, організації та проведення перевірок, оформлення результатів перевірок ліцензіатів уповноваженими особами Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення (далі - Національна рада), а також порядок складання та подання органам, уповноваженим розглядати справи про адміністративні правопорушення, протоколів та матеріалів про адміністративні правопорушення. {Пункт 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 1726 від 30.10.2019} 2. У цій Інструкції терміни вживаються в таких значеннях: акт моніторингу - службовий документ, складений уповноваженою особою Національної ради, в якому відображаються результати моніторингу; акт перевірки - службовий документ, який засвідчує факт проведення перевірки діяльності ліцензіата щодо дотримання ліцензіатом вимог законодавства та (або) умов ліцензії та наявність або відсутність ознак порушень; акт про відмову у проведенні перевірки телерадіоорганізації/провайдера програмної послуги - службовий документ, який засвідчує факт відмови телерадіоорганізації/провайдера програмної послуги у проведенні уповноваженими особами Національної ради перевірки його діяльності відповідно до вимог законодавства та/або умов ліцензії; моніторинг - комплекс заходів, спрямованих на фіксацію і аналіз мовлення або програмної послуги, який здійснюється шляхом запису, перегляду (прослуховування) телерадіопрограм, що розповсюджуються ліцензіатами; розпорядження - обов'язкова для виконання письмова вимога Національної ради щодо усунення виявлених порушень вимог чинного законодавства та/або умов ліцензії у визначені строки. 3. Національна рада приймає рішення про застосування санкцій до ліцензіатів на підставі актів перевірки та інших документальних свідчень. ІІ. Порядок здійснення моніторингу 1. Об'єктами моніторингу є телерадіопрограми, які транслюються (ретранслюються) на території України, та телерадіопрограми, що надаються у складі програмної послуги. 2. Уповноваженими особами, які здійснюють моніторинг, є: представники Національної ради в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, працівники секретаріатів представників Національної ради, а також працівники відповідних структурних підрозділів Національної ради, до посадових обов'язків яких належить здійснення моніторингу. 3. Залежно від мети здійснення розрізняють такі види моніторингу: комплексний - здійснюється для дослідження всіх параметрів програми впродовж обсягу часу, визначеного ліцензією на мовлення, або надання програмної послуги ліцензіатом; тематичний - здійснюється для дослідження певних параметрів телерадіопрограми або програмної послуги; вибірковий - здійснюється для дослідження мовлення ліцензіата у визначені проміжки ефірного часу. 4. Моніторинг телерадіопрограм телерадіоорганізацій передбачає: запис та збереження телерадіопрограм спеціалізованим технологічним обладнанням для приймання, запису і зберігання телерадіопрограм; перегляд (прослуховування) записаних телерадіопрограм; аналіз отриманих результатів і складання акта моніторингу; зберігання записів телерадіопрограм (за необхідності). 5. Моніторинг телерадіопрограм, що надаються у складі програмної послуги, здійснюється шляхом встановлення їх переліку, кількості, черговості, технології та порядку розповсюдження, визначеного законодавством України та Національною радою. Моніторинг телерадіопрограм, що надаються у складі програмної послуги, здійснюється уповноваженими особами Національної ради: за адресою головної (базової) станції, ретрансляторів, передавачів, мультиплексу або за адресою абонента. 6. На письмову вимогу Національної ради ліцензіат надає запис телерадіопрограм або їх частин (передач), які транслювались або ретранслювались ліцензіатом у повній та незмінній формі, який зберігається протягом строку, передбаченого чинним законодавством. 7. В акті моніторингу телерадіопрограм телерадіоорганізації зазначають: найменування телерадіоорганізації; номер ліцензії; технічні параметри мовлення; вихідні дані (логотип, позивні); дату мовлення ліцензіата, що є предметом моніторингу; час початку програм (передач) (за необхідності); елементи програмного наповнення (за необхідності); назву програм (передач) (за необхідності); мову програм (передач) (за необхідності); жанр (тип) програм (передач) (за необхідності); програми (передачі) власного виробництва (за необхідності); національний/іноземний аудіовізуальний продукт (за необхідності); хронометраж програм (передач) (за необхідності); посаду, прізвище та ініціали уповноваженої особи, яка здійснила моніторинг; дату складання акта моніторингу; іншу інформацію залежно від предмета та виду моніторингу. 8. В акті моніторингу телерадіопрограм провайдера програмної послуги зазначають: найменування провайдера програмної послуги; номер ліцензії; місцезнаходження ліцензіата; місце здійснення моніторингу; дату та час моніторингу; технологію розповсюдження програм; перелік програм у складі програмної послуги; загальну кількість програм для ретрансляції; кількість програм універсальної програмної послуги; кількість програм, що не передбачені ліцензією, але фактично ретранслюються; кількість програм, що передбачені ліцензією, але фактично не ретранслюються; кількість вітчизняних програм; кількість, перелік програм і передач, щодо яких Національною радою прийнято рішення, що їх зміст не відповідає вимогам законодавства України, відповідно до статті 42 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", та які ретранслюються провайдером програмної послуги; кількість, перелік програм і передач, заборонених та/або обмежених судом, та які ретранслюються провайдером програмної послуги; кількість і перелік програм, які не входять до переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і законодавству України; посаду, прізвище та ініціали уповноваженої особи, яка здійснила моніторинг; іншу інформацію залежно від предмета і виду моніторингу. 9. Інформація, отримана під час моніторингу, може бути використана для: повідомлення ліцензіатів про порушення ними законодавства та/або умов ліцензій; підготовки аналітичних та інформаційних матеріалів про стан телерадіомовлення в Україні та підготовки рішень Національної ради; розгляду питань про факти порушень законодавства у сфері телебачення і радіомовлення; проведення перевірок ліцензіатів. 10. Результати моніторингу, що стали підставою для проведення позапланової перевірки ліцензіата, доводяться до відома керівництва ліцензіата під час виїзної перевірки шляхом ознайомлення з актом моніторингу, а під час безвиїзної перевірки шляхом направлення відповідного акту моніторингу разом із завіреною в установленому порядку копією рішення про призначення безвиїзної перевірки рекомендованим листом. {Розділ II доповнено новим пунктом 10 згідно з Рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 955 від 20.08.2020} ІІІ. Організація перевірок 1. Національна рада здійснює наглядові повноваження, зокрема шляхом здійснення моніторингу телерадіопрограм, а також проведення перевірок (планових або позапланових, виїзних або безвиїзних). Плановою перевіркою телерадіоорганізації вважається перевірка діяльності телерадіоорганізації, яка проводиться через рік з дати видачі ліцензії на мовлення або у зв'язку із закінченням строку дії ліцензії та передбачена планом проведення перевірок. Безвиїзна перевірка - позапланова перевірка ліцензіата уповноваженими особами Національної ради, що не передбачає проведення перевірки за місцезнаходженням ліцензіата. Виїзна перевірка - планова або позапланова перевірка ліцензіата уповноваженими особами Національної ради, що передбачає проведення перевірки за місцезнаходженням ліцензіата. 2. Планові перевірки проводяться відповідно до річного або квартального плану проведення перевірок телерадіоорганізацій, який затверджується рішенням Національної ради до 01 грудня року, що передує плановому, або до 25 числа останнього місяця кварталу, що передує плановому. 3. Підставами для призначення позапланових перевірок є: подання ліцензіатом письмової заяви до Національної ради про проведення позапланової перевірки за його бажанням (ініціативою); виявлення Національною радою під час проведення моніторингу телерадіопрограм, а також програм, що надаються у складі програмної послуги, ознак порушення ліцензіатом вимог законодавства та/або умов ліцензії; обгрунтоване звернення фізичних і юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, що свідчить про наявність ознак порушень ліцензіатом вимог законодавства та/або умов ліцензії; перевірка виконання ліцензіатом рішень, розпоряджень Національної ради щодо усунення порушень вимог законодавства та/або умов ліцензії, прийнятих і виданих за результатами проведених перевірок; отримання обгрунтованої інформації (крім звернень фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування), що свідчить про наявність ознак порушень ліцензіатом вимог законодавства та/або умов ліцензії. Інформація, що міститься в анонімному зверненні, не може бути підставою для призначення перевірки. У разі отримання додаткової інформації щодо предмета планової або позапланової перевірки після її проведення, яка впливає на результати розгляду питання про порушення ліцензіатом законодавства та/або умов ліцензії та яка не була відома або не могла бути відомою на дату проведення відповідної перевірки, Національна рада на підставі пункту "б" частини першої статті 74 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" приймає рішення про призначення додаткової перевірки. Під час позапланової перевірки з'ясовують виключно ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її проведення, з обов'язковим зазначенням цих питань у посвідченні на право проведення позапланової перевірки. 4. Повторна перевірка питань (фактів), які були об'єктом перевірки, не проводиться. 5. Планові та позапланові перевірки проводяться на підставі рішення Національної ради. У рішенні Національної ради про призначення позапланової перевірки зазначають найменування або прізвище, ім'я, по батькові ліцензіата, щодо якого буде проводитися перевірка, підстава для призначення перевірки та предмет перевірки. 6. На підставі рішення Національної ради про призначення перевірки видається наказ про призначення перевірки, в якому зазначають найменування або прізвище, ім'я, по батькові ліцензіата, щодо якого буде проводитися перевірка, підстави для призначення перевірки та предмет перевірки. Наказ підписує голова Національної ради (особа, яка виконує його обов'язки). 7. Для проведення виїзної перевірки оформлюється посвідчення на право проведення виїзної перевірки, яке підписується головою Національної ради (особою, яка виконує його обов'язки) і скріплюється печаткою. 8. У посвідченні на право проведення виїзної перевірки зазначають: найменування або прізвище, ім'я, по батькові ліцензіата, щодо діяльності якого проводиться перевірка; місцезнаходження ліцензіата, щодо діяльності якого проводиться перевірка; номер і дату рішення Національної ради, на виконання якого проводиться перевірка; номер і дату наказу про призначення перевірки; перелік уповноважених на проведення перевірки осіб із зазначенням їх посад, прізвищ, імен, по батькові; дату початку і дату закінчення перевірки; тип перевірки (планова, позапланова); предмет і підстави для призначення перевірки. 9. Посвідчення є чинним виключно протягом зазначеного в ньому строку для проведення перевірки. 10. Виїзні перевірки проводяться уповноваженими особами Національної ради у робочий час ліцензіата, встановлений правилами внутрішнього трудового розпорядку, за місцезнаходженням ліцензіата, вказаним у ліцензії та у строки, зазначені в посвідченні на проведення виїзної перевірки. Безвиїзні перевірки проводяться у робочий час, встановлений правилами внутрішнього трудового розпорядку для працівників Національної ради. 11. До проведення перевірки ліцензіата можуть залучатися працівники інших органів державної влади, а також фахівці (експерти) (за згодою). {Пункт 11 розділу III в редакції Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 737 від 10.06.2021} 12. Посвідчення на право проведення виїзної перевірки ліцензіата реєструється в журналі обліку із зазначенням номера, дати та прізвища керівника, який підписав посвідчення. Аркуші журналу обліку мають бути пронумеровані, журнал прошнурований і скріплений печаткою. 13. Національна рада надсилає ліцензіату рекомендованого листа про проведення перевірки (або повідомляє засобами телефонного зв'язку чи шляхом безпосереднього вручення письмового повідомлення працівником Національної ради особисто керівнику чи уповноваженій особі ліцензіата під підпис) не пізніше ніж за десять днів до дати початку проведення планової перевірки та за п'ять днів до дати початку проведення позапланової перевірки. Повідомлення містить: дату проведення перевірки; найменування або прізвище, ім'я, по батькові ліцензіата, щодо діяльності якого здійснюється перевірка; найменування органу, що проводить перевірку; тип перевірки (планова, позапланова, виїзна, безвиїзна); номер і дату рішення Національної ради, на виконання якого здійснюється перевірка. 14. Строк проведення планової перевірки не може перевищувати п'ятнадцяти робочих днів, а для суб'єктів малого підприємництва - п'яти робочих днів. Строк проведення позапланової виїзної перевірки не може перевищувати десяти робочих днів, а для суб'єктів малого підприємництва - двох робочих днів. {Абзац другий пункту 14 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 955 від 20.08.2020} Строк проведення позапланової безвиїзної перевірки не може перевищувати тридцяти робочих днів, за винятком випадків, визначених пунктом 3 розділу VII цієї Інструкції. {Пункт 14 розділу III доповнено новим абзацом третім згідно з Рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 955 від 20.08.2020} 15. Відмова ліцензіата у проведенні уповноваженими особами Національної ради перевірки його діяльності відповідно до вимог законодавства є підставою для звернення до суду про анулювання ліцензії відповідно до пункту "г" частини п'ятої статті 37 Закону України "Про телебачення і радіомовлення". Відмовою ліцензіата у проведенні перевірки вважається: відсутність ліцензіата за місцезнаходженням, зазначеним у ліцензії; перешкоджання уповноваженим посадовим особам Національної ради проводити перевірку; ненадання у повному обсязі запитуваних документів, необхідних для здійснення перевірки; відсутність за місцезнаходженням ліцензіата особи, уповноваженої представляти інтереси ліцензіата в період проведення перевірки; перешкоджання в доступі уповноважених осіб Національної ради до головної станції провайдера програмної послуги для проведення перевірки та/або здійснення моніторингу такого провайдера. У разі настання однієї або більше обставин, передбачених цим пунктом, складається акт про відмову в проведенні перевірки телерадіоорганізації/ провайдера програмної послуги (додаток 1). 16. Керівник або уповноважений представник ліцензіата під час проведення перевірки: допускають уповноважених осіб Національної ради до місця проведення перевірки; створюють умови для проведення перевірки уповноваженими особами Національної ради; своєчасно надають уповноваженим особам Національної ради пояснення, довідки, документи, матеріали, відомості з питань, що виникають під час перевірки. Ліцензіат за власним бажанням має право надати матеріали та документи, які сприятимуть об'єктивній оцінці його діяльності. {Пункт 16 розділу III доповнено новим абзацом п'ятим згідно з Рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 955 від 20.08.2020} У разі неподання ліцензіатом додаткових документів, Національна рада приймає рішення про результати перевірки, виходячи із наявних документів та/або інформації. {Пункт 16 розділу III доповнено новим абзацом шостим згідно з Рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 955 від 20.08.2020} 17. Уповноважені особи Національної ради, які проводять перевірку ліцензіата: під час проведення перевірки керуються чинним законодавством та цією Інструкцією, забезпечуючи повне, об'єктивне та неупереджене її проведення; дотримуються правил ділової етики у взаємовідносинах із ліцензіатом; не втручаються і не перешкоджають здійсненню господарської діяльності ліцензіата під час проведення перевірки; забезпечують нерозголошення комерційної таємниці та інформації з обмеженим доступом ліцензіата, що стала відомою у процесі проведення перевірки; ознайомлюють керівника ліцензіата або його уповноваженого представника з актом перевірки та/або протоколом (протоколами) в строки, передбачені цією Інструкцією. {Абзац шостий пункту 17 розділу III в редакції Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 1726 від 30.10.2019} Уповноважені особи Національної ради, які проводять перевірку, можуть вимагати від ліцензіата припинення дій, які перешкоджають проводити перевірку, а також одержувати від ліцензіата пояснення, довідки, документи, матеріали, відомості з питань, що виникають під час перевірки та/або складання протоколу (протоколів). {Абзац сьомий пункту 17 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 1726 від 30.10.2019} ІV. Порядок проведення виїзної перевірки та оформлення її результатів 1. Перед початком проведення виїзної перевірки уповноважені особи Національної ради зобов'язані пред'явити керівнику ліцензіата або його уповноваженому представнику посвідчення на право проведення виїзної перевірки та службові посвідчення, що засвідчують посадову особу, і надати йому копію посвідчення на право проведення виїзної перевірки. Ліцензіат зобов'язаний своєчасно надати уповноваженим особам Національної ради у повному обсязі всі документи, пов'язані з предметом перевірки. 2. За результатами виїзної перевірки складається акт планової/позапланової виїзної/безвиїзної перевірки телерадіоорганізації/провайдера програмної послуги (додаток 2). Якщо під час перевірки було зафіксовано порушення, відповідальність за яке передбачена статтями 1646, 1647, 1648, 2129, 21211 Кодексу України про адміністративні правопорушення, додатково складається протокол про адміністративне правопорушення (додаток 3). {Пункт 2 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 1726 від 30.10.2019} 3. Для складання протоколу про адміністративне правопорушення уповноважені особи Національної ради мають встановити винність особи у вчиненні правопорушення та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Під час встановлення винності особи можливе витребування документів у ліцензіата щодо покладення ним певного обов'язку на таку особу. Протокол про адміністративне правопорушення складається впродовж двадцяти чотирьох годин після надання ліцензіатом документів, що підтверджують факт покладення певних обов'язків на працівника. У разі відсутності таких документів або відмови надати такі документи протокол про адміністративне правопорушення складається на керівника телерадіоорганізації в останній день проведення перевірки. {Розділ IV доповнено новим пунктом 3 згідно з Рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 1726 від 30.10.2019} 4. Протокол про адміністративне правопорушення (у разі його оформлення) складається не пізніше двадцяти чотирьох годин з моменту виявлення особи, яка вчинила правопорушення, у двох примірниках, один із яких під підпис вручається особі, яка притягається до адміністративної відповідальності. {Розділ IV доповнено новим пунктом 4 згідно з Рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 1726 від 30.10.2019} 5 Акт виїзної перевірки складається у двох примірниках і підписується в останній день перевірки уповноваженими особами Національної ради, які проводили перевірку. Один примірник акта надається керівнику або уповноваженому представнику ліцензіата, а інший - зберігається у Національній раді разом із матеріалами перевірки. 6. Керівник або уповноважений представник ліцензіата засвідчують ознайомлення з актом виїзної перевірки своїм підписом. У разі ознайомлення з актом виїзної перевірки уповноваженого представника ліцензіата за довіреністю копія довіреності додається до акта. Якщо керівник або уповноважений представник ліцензіата не погоджуються з актом, акт підписується із зауваженнями. У разі відмови від ознайомлення з актом виїзної перевірки уповноважені особи Національної ради, які проводять перевірку, вносять до акта перевірки відповідний запис. 7. В акті виїзної перевірки фіксують: дату початку та дату закінчення перевірки; дату підписання акта; тип перевірки (планова, позапланова); посаду, прізвище, ім'я, по батькові уповноважених осіб, які провели перевірку; найменування або прізвище, ім'я, по батькові ліцензіата, щодо діяльності якого проводилась перевірка; номер ліцензії, вихідні дані телерадіоорганізації (логотип, позивні); предмет та підстави, що стали причиною призначення перевірки; документи, на підставі яких здійснювалась перевірка; результати перевірки. 8. Якщо на момент проведення позапланової перевірки виявлені порушення ліцензіатом усунені, про це робиться окремий запис в акті перевірки. 9. Кожен акт виїзної перевірки має власні номер та дату. V. Порядок складання протоколів про адміністративні правопорушення 1. Протоколи про адміністративні правопорушення за порушення, передбачені статтями 1646, 1647, 1648, 2129, 21211 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП), складають уповноважені особи (уповноважена особа) Національної ради за результатами перевірки, проведеної цими уповноваженими особами (цією уповноваженою особою). 2. Факти вчинення адміністративних правопорушень відображаються у відповідному акті перевірки ліцензіатів у сфері телебачення і радіомовлення. 3. Якщо адміністративне правопорушення вчинено кількома особами, протокол складається на кожну особу окремо. У разі вчинення однією особою кількох окремих адміністративних правопорушень, протоколи складаються щодо кожного з вчинених правопорушень. 4. Протокол складається українською мовою. Не допускається закреслення чи виправлення відомостей, що заносяться до протоколу, а також унесення додаткових записів після підписання протоколу особою, щодо якої його складено. 5. Під час викладення обставин правопорушення у протоколі зазначаються місце й час його вчинення, суть правопорушення, нормативний акт та інші відомості, що мають значення для правильного вирішення справи, відповідно до статті 256 КУпАП. 6. Уповноважена особа Національної ради зобов'язана ознайомити особу, щодо якої складається протокол, з її правами й обов'язками, про що у протоколі робиться відмітка. У разі відмови особи, щодо якої складається протокол, поставити підпис, про це у протоколі робиться відповідний запис, який засвідчується підписом уповноваженої особи Національної ради. 7. Особі, щодо якої складається протокол, пропонується надати письмове пояснення та зауваження по суті вчиненого правопорушення, що вноситься до протоколу. Пояснення та зауваження можуть додаватись до протоколу окремо, про що у цьому протоколі робиться запис. У разі відмови особи, щодо якої складається протокол, від надання пояснень та зауважень по суті вчиненого правопорушення уповноважена особа Національної ради вносить до протоколу відповідний запис, що засвідчується її підписом. 8. Протокол підписують уповноважена особа Національної ради та особа, щодо якої його складено. У разі відмови особи, щодо якої складено протокол, від підписання протоколу уповноважена особа Національної ради робить про це відповідний запис, який засвідчує своїм підписом. Особа, щодо якої складено протокол, має право додати до протоколу пояснення і зауваження щодо його змісту, а також викласти мотиви відмови від підписання протоколу. 9. Протокол складається у двох примірниках, один з яких під підпис вручається особі, щодо якої його було складено. 10. До протоколу долучаються матеріали, що підтверджують факти вчинення адміністративних правопорушень. 11. Складений протокол та інші матеріали, що підтверджують факти вчинення адміністративних правопорушень, подаються на чергове засідання Національної ради протягом десяти робочих днів з дня складання протоколу. За результатами розгляду Національна рада приймає рішення про направлення протоколу до суду або відповідних органів (посадових осіб), уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення. До протоколу додаються інші матеріали справи, наявні в Національній раді, що підтверджують факти вчинення адміністративних правопорушень. {Інструкцію доповнено новим розділом V згідно з Рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 1726 від 30.10.2019} VI. Порядок оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення 1. Оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення забезпечують уповноважені особи Національної ради, які складають протоколи. 2. Протокол про адміністративне правопорушення реєструється у журналі реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення (додаток 4), сторінки якого мають бути прошнуровані, пронумеровані та скріплені печаткою Національної ради. У зазначеному журналі проставляється також відмітка про вручення другого примірника протоколу. 3. Облік протоколів проводиться в межах кожного календарного року окремо. 4. Журнали реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення зберігаються протягом строку, встановленого законодавством. {Інструкцію доповнено новим розділом VI згідно з Рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 1726 від 30.10.2019} VII. Особливості проведення безвиїзної перевірки та оформлення її результатів 1. Безвиїзна перевірка проводиться у разі прийняття Національною радою рішення про її призначення та за наявності обставин для призначення позапланової перевірки, визначених пунктом 3 розділу ІІІ цієї Інструкції. 2. Безвиїзна перевірка проводиться уповноваженою(-ими) особою(-ами) Національної ради на підставі рішення Національної ради та наказу голови Національної ради (особи, яка виконує його обов'язки). Національна рада надсилає ліцензіату рекомендованого листа про проведення безвиїзної перевірки, копії відповідного рішення, копії наказу, а також копії акта моніторингу (у разі його наявності) не пізніше ніж за п'ять робочих днів до дати її проведення. {Абзац перший пункту 2 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 737 від 10.06.2021} Ліцензіат вважається належним чином повідомленим Національною радою щодо прийнятого рішення про призначення безвиїзної перевірки через сім робочих днів з дня надсилання йому копії такого рішення рекомендованим листом. {Пункт 2 розділу VII в редакції Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 955 від 20.08.2020} 3. У рішенні Національної ради про призначення безвиїзної перевірки також зазначається строк проведення перевірки, документи, які необхідно надати ліцензіату та які стосуються предмету перевірки, а також термін їх надання. Строк надання зазначених документів не може бути меншим, ніж десять робочих днів з дня надсилання ліцензіату рекомендованого листа про проведення безвиїзної перевірки. {Пункт 3 розділу VII доповнено новим абзацом другим згідно з Рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 737 від 10.06.2021} Ненадання ліцензіатом у повному обсязі запитуваних документів, необхідних для здійснення безвиїзної перевірки, у термін, визначений рішенням Національної ради про призначення безвиїзної перевірки, є відмовою ліцензіата у проведенні перевірки, відповідно до пункту 15 розділу III цієї Інструкції. У разі неможливості надання ліцензіатом у визначений Національною радою термін запитуваних документів щодо структури власності, ліцензіат, щодо якого здійснюється перевірка, звертається до Національної ради з листом щодо неможливості своєчасного надання відповідних документів із зазначенням конкретних причин (із обов'язковим наданням копій підтверджуючих документів). Після надходження, зазначеного в абзаці третьому цього пункту, листа ліцензіата, Національна рада розглядає питання щодо можливості зупинення проведення перевірки до надання ліцензіатом документів щодо структури власності ліцензіата. Результат розгляду зазначеного питання оформлюється рішенням Національної ради. {Абзац пункту 3 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 737 від 10.06.2021} Максимальний строк проведення безвиїзної перевірки не може перевищувати 45 робочих днів. {Пункт 3 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 1726 від 30.10.2019; в редакції Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 955 від 20.08.2020} 4. В акті безвиїзної перевірки фіксують: дату початку та дату закінчення перевірки; дату підписання акта; посаду, прізвище, ім'я, по батькові уповноважених осіб, які провели перевірку; найменування або прізвище, ім'я, по батькові ліцензіата, щодо діяльності якого здійснювалась перевірка; предмет та підстави для призначення перевірки; документи, на підставі яких проводилася перевірка; результати перевірки. 5. Кожен акт безвиїзної перевірки має власні номер та дату. 6. До акта безвиїзної перевірки додаються матеріали перевірки. 7. Один примірник акта безвиїзної перевірки надсилається ліцензіату рекомендованим листом протягом п'яти робочих днів з дня складання акта, а інший - зберігається у Національній раді разом із матеріалами перевірки. Ліцензіат вважається таким, що отримав примірник акта безвиїзної перевірки через п'ять робочих днів з дня надсилання Національною радою йому копії такого акта рекомендованим листом. {Абзац другий пункту 7 розділу VII в редакції Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 737 від 10.06.2021} {Пункт 7 розділу VII в редакції Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 955 від 20.08.2020} 8. Ліцензіат, діяльність якого перевірялася, має право надати Національній раді письмові пояснення щодо проведеної перевірки та виявлених порушень впродовж п'яти робочих днів з дня отримання акта про результати перевірки. Такі пояснення долучаються до акта перевірки. {Розділ VII доповнено новим пунктом 8 згідно з Рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 955 від 20.08.2020; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 737 від 10.06.2021} 9. Результати позапланової безвиїзної перевірки розглядаються на засіданні Національної ради, про що ліцензіата рекомендованим листом повідомляє Національна рада не пізніше ніж за три календарні дні до засідання. Ліцензіат вважається належним чином повідомленим Національною радою через шість робочих днів з дня надсилання йому зазначеного листа, за умови, що такий лист було надіслано не менше ніж за десять днів до дня засідання Національної ради. Таке засідання може проводитися без участі уповноважених осіб ліцензіата за умови, якщо його було належним чином повідомлено про час та місце проведення засідання. {Абзац другий пункту 9 розділу VII в редакції Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 737 від 10.06.2021} {Розділ VII доповнено новим пунктом 9 згідно з Рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 955 від 20.08.2020} {Пункт 10 розділу VII виключено на підставі Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 737 від 10.06.2021} {Інструкція в редакції Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 2127 від 09.11.2017} Начальник контрольно-аналітичного управління О. Левчук Заступник начальника управління правового забезпечення О. Шосталь Додаток 1 до Інструкції про порядок здійснення моніторингу телерадіопрограм, проведення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги (пункт 15 розділу ІІІ) АКТ про відмову в проведенні перевірки телерадіоорганізації/провайдера програмної послуги {Додаток 1 в редакції Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 2127 від 09.11.2017; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 1726 від 30.10.2019} Додаток 2 до Інструкції про порядок здійснення моніторингу телерадіопрограм, проведення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги (пункт 2 розділу IV) АКТ планової/позапланової виїзної/безвиїзної перевірки телерадіоорганізації/провайдера програмної послуги {Додаток 2 в редакції Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 2127 від 09.11.2017; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 1726 від 30.10.2019} Додаток 3 до Інструкції про порядок здійснення моніторингу телерадіопрограм, проведення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги, оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення (пункт 2 розділу IV) ПРОТОКОЛ про адміністративне правопорушення {Інструкцію доповнено новим Додатком 3 згідно з Рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 1726 від 30.10.2019} Додаток 4 до Інструкції про порядок здійснення моніторингу телерадіопрограм, проведення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги, оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення (пункт 2 розділу IV) ЖУРНАЛ реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення № з/п Номер і дата складання протоколу Дата й місце вчинення правопорушення Відомості про особу, щодо якої складено протокол прізвище, ім'я, по батькові посада місце роботи 1 2 3 4 5 6 Посади, прізвища, власні імена уповноважених осіб Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, які склали протокол Дата вручення другого примірника протоколу Примітки 7 8 9 {Інструкцію доповнено новим Додатком 4 згідно з Рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 1726 від 30.10.2019}
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси