Про затвердження Порядку видачі дозволів на використання земель і водойм, розташованих в санітарно-захисній зоні ядерної установки, об'єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, уранового об'єкта

Держатомрегулювання; Наказ, Порядок, Заява, Форма типового документа, Перелік від 16.01.2012 № 8

Про затвердження Порядку видачі дозволів на використання земель і водойм, розташованих в санітарно-захисній зоні ядерної установки, об'єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, уранового об'єкта

Реєстрація: Мін'юст України від 06.02.2012 № 181/20494

Стан: Чинний

Ідентифікатор: z0181-12

Текст документа від 16.01.2012:

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.01.2012  № 8


Зареєстрований у Міністерстві
юстиції України
6 лютого 2012 р.
за № 181/20494

Про затвердження Порядку видачі дозволів на використання земель і водойм, розташованих в санітарно-захисній зоні ядерної установки, об’єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, уранового об’єкта

Відповідно до статті 45 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», статті 15 Закону України «Про видобування і переробку уранових руд», Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 № 403, та з метою забезпечення ефективності державного регулювання у сфері використання ядерної енергії НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок видачі дозволів на використання земель і водойм, розташованих в санітарно-захисній зоні ядерної установки, об’єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, уранового об’єкта,  що додається.

2. Управлінню радіаційної безпеки (Рязанцев В.Ф.):

забезпечити подання цього наказу в п’ятиденний строк на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

після державної реєстрації довести цей наказ до відома заінтересованих організацій.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови  Макаровську О.А.

Голова

О.А. Миколайчук

ПОГОДЖЕНО:

Міністр енергетики та вугільної
промисловості України

Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва

Т.в.о президента
Національної академії
наук України
академік НАН України

Міністр надзвичайних
ситуацій УкраїниЮ. Бойко

Г.М. Яцишина
В.М. Геєць


В. БалогаЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної інспекції
ядерного регулювання
України
16.01.2012 № 8


Зареєстрований у Міністерстві
юстиції України
6 лютого 2012 р.
за № 181/20494

ПОРЯДОК
видачі дозволів на використання земель і водойм, розташованих в санітарно-захисній зоні ядерної установки, об’єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, уранового об’єкта

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок встановлює умови та процедури видачі Державною інспекцією ядерного регулювання дозволів на використання земель і водойм, розташованих в санітарно-захисній зоні ядерної установки, об’єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, уранового об’єкта, відповідно до статті 45 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку».

1.2. Дозвiл на використання земель і водойм, розташованих в санітарно-захисній зоні ядерної установки, об’єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, уранового об’єкта, видається юридичним особам та фізичним особам - підприємцям (далі - фізичні особи), що мають намір використовувати землі, водойми, розташовані в санітарно-захисній зоні (далі - СЗЗ) ядерної установки, об’єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, уранового об’єкта, у тому числі для розміщення промислових пiдприємств, об'єктiв громадського харчування, допомiжних та iнших споруд, пов'язаних з дiяльнiстю ядерної установки, об'єкта, призначеного для поводження з радiоактивними вiдходами, уранового об’єкта.

1.3. Дія цього Порядку не поширюється на землі та водойми, що розташовані у зоні відчуження і зоні безумовного (обов’язкового) відселення.

1.4. Провадження господарської діяльності  без дозволу забороняється.

1.5. Плата за видачу дозволу не справляється.

II. Видача дозволів

2.1. Для отримання дозволу юридична чи фізична особа, що має намір використовувати землі, водойми, розташовані в СЗЗ ядерної установки, об’єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, уранового об’єкта (далі - заявник), подає до Держатомрегулювання України заяву на видачу дозволу за формою, що наведена у додатку 1.

2.2. Перелік документів, які необхідно додати до заяви, наведено у додатку 2 до цього Порядку.

2.3. Строк дії дозволу встановлюється Держатомрегулюванням України на підставі заявленого строку використання земель, водойм, розташованих в СЗЗ ядерної установки, об’єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, уранового об’єкта.

2.4. Держатомрегулювання України здійснює попередній розгляд заяви та поданих разом з нею документів з метою оцінки відповідності законодавству заявлених умов використання земель і водойм, розташованих в ССЗ ядерної установки, об’єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, уранового об’єкта, і про результати розгляду інформує заявника протягом десяти робочих днiв пiсля надходження заяви. Остаточний розгляд заяви здiйснюється Держатомрегулюванням України пiсля надання заявником усіх необхідних документів.

Перевірка повноти і достовірності відомостей, що містяться в поданих документах, може здійснюватися Держатомрегулюванням України шляхом проведення державної експертизи з ядерної та радіаційної безпеки та інспекційного обстеження заявника.

2.5. За результатами розгляду заяви та доданих документів Держатомрегулювання України приймає рішення  про видачу або про вiдмову у видачi дозволу протягом 30 робочих днiв пiсля надходження заяви.

Дозвіл за формою, наведеною в додатку 3 до цього Порядку,  видається заявникові протягом трьох робочих днів після дати прийняття рішення про видачу дозволу.

2.6. Копії виданих дозволів надаються територіальним органам Держатомрегулювання України, що здійснюють державний нагляд за дотриманням організацією, якій видано дозвіл, вимог норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки.

III. Відмова у видачі дозволу

3.1. Рішення про відмову у видачі дозволу заявнику може бути прийнято в разі:

подання неповного комплекту документів, зазначених у додатку 2 до цього Порядку;

виявлення в документах, поданих заявником для видачi дозволу, недостовiрної iнформацiї;

виявлення неспроможності за результатами розгляду поданих документів та/або інспекційного обстеження забезпечити дотримання вимог норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки.

3.2. Рішення про відмову у видачі дозволу із зазначенням підстав відмови протягом трьох робочих днів після його прийняття видається або надсилається заявникові.

Рішення про відмову у видачі дозволу може бути оскаржено заявником у судовому порядку.

3.3. У разі прийняття рішення про відмову у видачі дозволу заявник після усунення виявлених порушень та недоліків має право повторно подати заяву для отримання дозволу у порядку, визначеному в розділі II цього Порядку.

IV. Умови дії дозволу

4.1. Юридичні та фізичні особи, яким видано дозвіл, забезпечують дотримання вимог норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки під час провадження діяльності в СЗЗ, у тому числі Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.06.96 № 173, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 24.06.96 № 379/1404.

4.2. До роботи на промислових підприємствах, об'єктах громадського харчування, допоміжних та інших спорудах, пов'язаних з дiяльнiстю ядерної установки, об'єкта, призначеного для поводження з радiоактивними вiдходами, уранового об’єкта, розміщених в СЗЗ, допускаються особи віком від 18 років, які не мають медичних протипоказань.

4.3. Держатомрегулювання України може у випадках, передбачених законодавством, встановлювати особливі умови та правила провадження діяльності, що стосуються забезпечення ядерної та радіаційної безпеки використання земель, водойм, розташованих в СЗЗ ядерної установки, об’єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, уранового об’єкта, та вимог фізичного захисту об’єкта.

4.4. Нагляд за дотриманням умов дозволу здійснює Держатомрегулювання України чи його територіальний орган шляхом проведення оцінки рівня ядерної та радіаційної безпеки, а також шляхом проведення інспекційних перевірок.

V. Зупинення дії та анулювання дозволу

5.1. Дія дозволу на використання земель, водойм, розташованих в СЗЗ ядерної установки, об’єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, уранового об’єкта, може бути зупинена в разі порушення вимог норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки під час використання земель, водойм, розташованих в СЗЗ.

5.2. Держатомрегулювання України у триденний строк з дати прийняття рішення повідомляє організацію, якій видано дозвіл, в письмовій формі про зупинення дії дозволу із зазначенням причин зупинення та визначає умови, за яких дія дозволу може бути відновлена, а також указує строк, протягом якого необхідно усунути виявлені порушення.

5.3. Рішення про відновлення дії дозволу Держатомрегулювання України приймає у триденний строк після перевірки виконання організацією, якій видано дозвіл, заходів щодо усунення виявлених порушень.

5.4. У разі невиконання юридичною чи фізичною особою, якій видано дозвіл, заходів щодо усунення порушень, у зв’язку з якими було зупинено дію дозволу, Держатомрегулювання України  може прийняти рішення про анулювання дозволу.

5.5. Держатомрегулювання України у триденний строк з дати прийняття рішення повідомляє заявника в письмовій формі про анулювання  дозволу.

Рiшення про анулювання  дозволу може бути оскаржене заявником у судовому порядку.

5.6. У разі прийняття Держатомрегулюванням України рішення про зупинення дії чи анулювання дозволу  ліцензіат зобов’язаний негайно припинити провадження раніше дозволеної діяльності, повідомити про це Держатомрегулювання України і вжити заходів для збереження умов, необхідних для забезпечення безпеки праці, здоров’я персоналу, охорони навколишнього природного середовища, а в разі прийняття рішення про анулювання дозволу протягом десяти днів з дня його надходження надіслати оригінал дозволу до Держатомрегулювання України.

5.7. У разі прийняття рішення про припинення дозволеної діяльності або зміни умов провадження дозволеної діяльності юридична/фізична особа зобов’язана повідомити Держатомрегулювання України.

Начальник Управління
радіаційної безпеки -
державний інспекторВ.Ф. РязанцевДодаток 1
до Порядку видачі дозволів
на  використання земель
і водойм, розташованих
в санітарно-захисній зоні
ядерної установки, об’єкта,
призначеного для поводження
з радіоактивними відходами,
уранового об’єкта

ЗАЯВА
на видачу дозволу


Додаток 2
до Порядку видачі дозволів
на  використання земель
і водойм, розташованих
в санітарно-захисній зоні
ядерної установки, об’єкта,
призначеного для поводження
з радіоактивними відходами,
уранового об’єкта

ПЕРЕЛІК
документів, що додаються до заяви
на використання земель і водойм, розташованих
в санітарно-захисній зоні ядерної установки, об'єкта,
призначеного для поводження з радіоактивними відходами,
уранового об'єкта

1. Інформація про необхідність розміщення в СЗЗ промислових пiдприємств, об'єктiв громадського харчування, допомiжних та iнших споруд, пов'язаних з дiяльнiстю ядерної установки, об'єкта, призначеного для поводження з радiоактивними вiдходами, уранового об’єкта, та недоцільність (неможливість) їх розміщення поза СЗЗ.

2. Програма  здійснення радіаційного контролю об’єктів навколишнього середовища, продуктів харчування, що вживаються працівниками, продукції, що виробляється, та у разі потреби індивідуального дозиметричного контролю працівників самостійна або інтегрована до програми ядерної установки, об'єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, уранового об'єкта.

3. Звіт щодо оцінки можливих доз опромінення працюючих на підприємствах,   об'єктах та спорудах, про намір розмістити які в СЗЗ заявлено, з доданими відповідними розрахунками та пропозиціями щодо рівня граничної дози опромінення працюючих.

4. Відомості про наявність відповідного обладнання для радіаційного та дозиметричного контролю з інформацією про проведення метрологічної атестації.

5. План заходів щодо реагування в разі радіаційної аварії відповідно до аварійних планів ядерної установки, об'єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, уранового об’єкта.

6. Документ щодо погодження експлуатуючою органiзацiєю наміру використовувати для народногосподарських цілей землі і водоймища, що розташовані в СЗЗ.

7. Встановлені контрольні рівні відповідно до пункту 14.6 Основних санітарних правил забезпечення радіаційної безпеки України, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 02.02.2005 № 54, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 20.05.2005 за № 552/10832.

8. Графік проходження медичних оглядів працівниками.

9. Дані про наявність дозиметричного поста або автоматизованої системи дозиметричного контролю та аварійного сповіщення працівників у разі надзвичайної ситуації, яка може виникнути при радіаційній аварії.

10. Документ про визначення відповідального за реагування на надзвичайну ситуацію, яка може виникнути у разі радіаційної аварії.

11*. Інструкція щодо дій працівників у випадку радіаційної аварії.

12. План заходів щодо дезактивації приміщень та одягу працівників у разі виникнення аварійної ситуації.

13. Відомості про наявність засобів індивідуального захисту працівників.

14*. Відомості про наявність необхідної кількості препаратів стабільного йоду для проведення фармакологічної профілактики опромінення щитоподібної залози працівників.

15*. Інструкція з проведення йодної профілактики для працівників.

16**. Погодження місцевими органами державної влади і органами місцевого самоврядування розміщення промислових об’єктів, об’єктів громадського харчування, допоміжних та інших споруд, діяльність яких пов’язана з діяльністю уранового об'єкта*.

17**. Характеристика радіаційного стану приміщень та прилеглих територій до об'єктів громадського харчування, допоміжних та інших споруд та у разі наявності перевищення допустимих рівнів радіаційно-техногенного фону план заходів щодо його усунення.

__________
* Дія зазначених пунктів не поширюється на об’єкти, призначені для поводження з радіоактивними відходами, уранові об’єкти.
**Для отримання дозволу на використання земель і водоймищ, розташованих в СЗЗ уранового об'єкта.


Додаток 3
до Порядку видачі дозволів
на  використання земель
і водойм, розташованих
в санітарно-захисній зоні
ядерної установки, об’єкта,
призначеного для поводження
з радіоактивними відходами,
уранового об’єкта

ДОЗВІЛ

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси