Про затвердження Умов та порядку видачі ліцензій на провадження діяльності посадових осіб експлуатуючої організації

Держатомрегулювання; Наказ, Умови, Порядок, Форма типового документа, Заява від 28.12.2011 № 195

Про затвердження Умов та порядку видачі ліцензій на провадження діяльності посадових осіб експлуатуючої організації

Реєстрація: Мін'юст України від 25.01.2012 № 113/20426

Стан: Чинний

Ідентифікатор: z0113-12

Текст документа від 28.12.2011:

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.12.2011 № 195


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 січня 2012 р.
за № 113/20426

Про затвердження Умов та порядку видачі ліцензій на провадження діяльності посадових осіб експлуатуючої організації

Відповідно до статті 9 Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії», пункту 5 Плану заходів щодо забезпечення відкритості і доступності інформації, пов'язаної з використанням ядерної енергії, а також підвищення рівня культури ядерної безпеки в атомній енергетиці, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2011 року № 736-р, та з метою забезпечення державного регулювання у сфері використання ядерної енергії НАКАЗУЮ :

1. Затвердити Умови та порядок видачі ліцензій на провадження діяльності посадових осіб експлуатуючої організації, що додаються.

2. Департаменту з питань безпеки ядерних установок (Шевченко І.А.) забезпечити подання цього наказу в п’ятиденний строк на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови – Головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України Гашева М.Х.

Голова

О.А. Миколайчук

ПОГОДЖЕНО:

Віце-президент
Національної академії наук України,
академік НАН України

Перший заступник Керівника
Спільного представницького органу
всеукраїнських профспілок
та профспілкових об'єднань

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Міністр надзвичайних ситуацій України

Перший заступник
Голови Служби безпеки України

А.Г. Наумовець
Г.В. ОсовийО.В. Мірошниченко

В. Балога


В. ХімейЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної інспекції
ядерного регулювання України
28.12.2011 № 195


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 січня 2012 р.
за № 113/20426

УМОВИ ТА ПОРЯДОК
видачі ліцензій на провадження діяльності  посадових осіб експлуатуючої організації

І. Загальні положення

1.1. Ці Умови та порядок розроблені відповідно до Законів України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії», Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 № 403.

1.2. Ці Умови та порядок визначають вимоги до діяльності посадових осіб експлуатуючої організації, до службових обов’язків яких належить здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов’язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки, а також діяльність яких може здійснюватися лише на підставі ліцензії.

1.3. У цих Умовах та порядку терміни вживаються в такому значенні:

ліцензійні вимоги - сукупність встановлених нормативно-правовими актами організаційних, кваліфікаційних та особливих вимог та умов провадження діяльності посадових осіб експлуатуючої організації зі здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов'язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки;

ліцензована посадова особа - особа, що обіймає посаду, визначену організаційною структурою та штатним розписом експлуатуючої організації, та до службових обов'язків якої належить здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов'язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки, а також діяльність якої може здійснюватися лише на підставі ліцензії.

Інші терміни та визначення вживаються у значеннях, наведених у Загальних положеннях безпеки атомних станцій, затверджених наказом Державного комітету ядерного регулювання від 19.11.2007 № 162, зареєстрованих у Міністерстві юстиції 25.01.2008 за № 56/14747.

1.4. Дія цих Умов та порядку поширюється на всіх учасників процесу ліцензування:

експлуатуючу організацію ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів;

міністерства та інші уповноважені органи управління експлуатуючою організацією (далі - уповноважені органи управління експлуатуючою організацією);

Держатомрегулювання України;

посадових осіб експлуатуючої організації, до службових обов’язків яких належить здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов’язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки.

1.5. До переліку посадових осіб експлуатуючої організації, діяльність яких підлягає ліцензуванню, включаються посадові особи, визначені в статті 9 Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії».

ІІ. Організаційні вимоги

2.1. Експлуатуюча організація:

розробляє систему кваліфікаційних вимог, програму професійної підготовки, перевірки знань та підтримання кваліфікації для кожної ліцензованої посадової особи;

проводить відбір кандидатів, забезпечує їх підготовку та медичний огляд;

вносить плату за здійснення дозвільних процедур з ліцензування діяльності посадових осіб експлуатуючої організації, до службових обов'язків яких належить здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов'язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки, у порядку та розмірі, встановлених законодавством;

створює умови для виконання ліцензованими посадовими особами ліцензійних вимог.

2.2. Особа, яка претендує на зайняття посади зі здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов’язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки, виконання яких можливе лише на підставі ліцензії, має отримати допуск до роботи на ядерній установці або сховищі для захоронення радіоактивних відходів відповідно до Порядку проведення спеціальної перевірки для надання фізичним особам допуску до виконання особливих робіт на ядерних установках з ядерними матеріалами, радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.97 № 1471 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 15.03.2006 № 284).

2.3. Система відбору, підготовки посадових осіб експлуатуючої організації, до службових обов'язків яких належить здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов'язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки, оцінки їх знань та підтримки кваліфікації має гарантувати рівень компетенції ліцензованих посадових осіб, необхідний для безпечної експлуатації ядерних установок або сховищ для захоронення радіоактивних відходів в умовах нормальної експлуатації, при порушенні нормальної експлуатації і аваріях.

ІІІ. Кваліфікаційні вимоги

3.1. Кваліфікаційні вимоги щодо освіти, стажу, досвіду роботи та професійної підготовки, які необхідні для здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов’язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки, встановлюються у посадових інструкціях, що розробляються експлуатуючою організацією відповідно до встановленого системою управління порядку.

3.2. Кваліфікаційні вимоги до керівників та заступників керівників експлуатуючих організацій визначаються уповноваженим органом управління експлуатуючою організацією за погодженням з Держатомрегулюванням України, а для інших ліцензованих посадових осіб - посадовою інструкцією.

3.3. Експлуатуюча організація забезпечує ліцензованій посадовій особі умови для вдосконалювання її знань і навичок з питань, віднесених до її компетенції, здійснює періодичну оцінку рівня її знань, кваліфікації та якості роботи.

IV. Особливі вимоги

Ліцензовані посадові особи мають усвідомлювати необхідність дотримання культури безпеки як пріоритетного принципу здійснення діяльності відповідно до вимог розділу V Загальних положень безпеки атомних станцій, затверджених наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 19.11.2007 № 162, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25.01.2008 за № 56/14747.

V. Процедури ліцензування

5.1. Процес ліцензування діяльності посадових осіб експлуатуючої організації складається з таких процедур:

відбір та підготовка кандидата;

перевірка знань законодавства, норм і правил з ядерної та радіаційної безпеки в екзаменаційній комісії експлуатуючої організації, уповноваженого органу управління експлуатуючою організацією (щодо керівника та заступників керівника експлуатуючої організації) у присутності та за участю державного інспектора Держатомрегулювання України в рамках здійснення державного нагляду;

подання до Держатомрегулювання України документів на отримання ліцензії;

попередній розгляд документів у Держатомрегулюванні України;

розгляд документів та підготовка пропозицій ліцензійною комісією;

прийняття рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії.

5.2. Відбір та підготовка кандидатів на посади в експлуатуючій організації, до службових обов'язків яких належить здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов'язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки, проводиться відповідно до стандартів та процедур експлуатуючої організації та уповноваженого органу управління експлуатуючою організацією.

5.3. Професійну підготовку (навчання, тренування, стажування) кандидат проходить за індивідуальною програмою, складеною на основі типової програми для кожної визначеної експлуатуючою організацією категорії посад та узгодженою Держатомрегулюванням України.

5.4. Для отримання ліцензії експлуатуюча організація або уповноважений орган управління експлуатуючою організацією (щодо керівника та заступників керівника експлуатуючої організації) подають до Держатомрегулювання України такі документи:

заяву на отримання ліцензії, підписану керівником експлуатуючої організації або уповноваженого органу управління експлуатуючою організацією (щодо керівника та заступників керівника експлуатуючої організації) та завірену печаткою (додаток 1);

документ про внесення плати за здійснення дозвільних процедур;

засвідчену в установленому законодавством порядку копію посадової інструкції;

копії протоколів з перевірки знань та документів, що підтверджують відповідність кандидата кваліфікаційним вимогам, визначеним у його посадовій інструкції;

індивідуальну програму підготовки кандидата;

копії наказів про надання допуску до особливих робіт.

5.5. Держатомрегулювання України проводить попередній розгляд поданих документів з метою оцінки відповідності їх форми та змісту встановленим вимогам і протягом п’яти робочих днів повідомляє заявника про результати попереднього розгляду.

5.6. Для підготовки пропозицій щодо прийняття рішення про видачу, відмову у видачі, внесення змін до ліцензії, зупинення, поновлення дії, анулювання ліцензії в Держатомрегулюванні України створюється ліцензійна комісія.

Результати розгляду заяви та документів оформлюються протоколом засідання ліцензійної комісії.

5.7. Держатомрегулювання України видає ліцензію або за наявності підстав, передбачених частиною першою статті 13 Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії», надсилає повідомлення експлуатуючій організації, уповноваженому органу управління експлуатуючою організацією (щодо керівника та заступників керівника експлуатуючої організації) обґрунтовану відмову у її видачі в триденний строк після прийняття рішення.

Рішення про відмову у видачі ліцензії, поновлення дії ліцензії оформлюється в письмовому вигляді.

5.8. Рішення про відмову у видачі ліцензії може бути оскаржене заявником до суду.

5.9. Строки розгляду заяви та документів не повинні перевищувати двох місяців з дня надходження заяви та повного пакета документів, необхідних для прийняття рішення щодо видачі ліцензії.

5.10. Ліцензія видається на бланках спеціального зразка, затвердженого Кабінетом Міністрів України. До ліцензії вноситься інформація, наведена у додатку 2 до цих Умов та порядку.

5.11. Ліцензія видається на строк не менше трьох років, її дія може бути продовжена шляхом внесення змін до ліцензії. У зв’язку зі змінами посадових обов’язків ліцензованої посадової особи та внесенням змін чи прийняттям нових норм і правил з ядерної та радіаційної безпеки до ліцензії можуть бути внесені зміни у встановленому законодавством порядку.

5.12. Ліцензія є документом персонального характеру і не може бути передана або поширена на іншу особу.

5.13. Оригінал ліцензії видається експлуатуючій організації та зберігається протягом усього періоду роботи ліцензованої посадової особи на відповідній посаді та трьох років після її звільнення (переведення).

VI. Умови ліцензії

6.1. Умовами видачі та продовження дії ліцензії на право провадження діяльності посадових осіб експлуатуючої організації, до службових обов'язків яких належить здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов'язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки, є:

відповідність ліцензованої посадової особи цим вимогам;

відсутність порушень ліцензованою посадовою особою законодавства, норм і правил з ядерної та радіаційної безпеки, які призвели або могли привести до порушень експлуатаційних меж та/або умов безпечної експлуатації ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів, підвищення ризику додаткового опромінення персоналу та населення;

дотримання принципів культури безпеки та вимог системи управління якістю  при роботі на ліцензованій посаді;

систематичне вдосконалення знань та вмінь відповідно до індивідуальної програми підтримання кваліфікації;

успішне проходження в установленому законодавством порядку перевірки знань норм і правил з ядерної та радіаційної безпеки, медичного огляду.

6.2. До ліцензії можуть бути включені її додаткові умови.

VII. Умови та порядок внесення змін до ліцензії

7.1. У разі виникнення під час дії ліцензії змін у відомостях, що містяться в цій ліцензії, в тому числі у зв’язку з призначенням особи на іншу ліцензовану посаду, експлуатуюча організація або уповноважений орган управління експлуатуючою організацією (щодо керівника та заступників керівника експлуатуючої організації) протягом десяти робочих днів з дня виникнення цих обставин подають до Держатомрегулювання України заяву про внесення відповідних змін до ліцензії (додаток 3).

7.2. До заяви додаються копії засвідчених в установленому законодавством порядку документів, які підтверджують зазначені зміни, та оригінал ліцензії, до якої вносяться зміни.

7.3. Держатомрегулювання України протягом трьох робочих днів з дня надходження заяви приймає рішення про внесення змін чи про відмову. Внесення змін до ліцензії здійснюється шляхом відповідного запису в оригінал ліцензії.

VIII. Умови та порядок зупинення дії ліцензії та її анулювання

8.1. Дія ліцензії на провадження діяльності посадових осіб експлуатуючої організації може бути зупинена, а сама ліцензія анульована Держатомрегулюванням України.

8.2. Дія ліцензії зупиняється на термін не більше трьох років у випадках звільнення ліцензованої посадової особи або переведення її на посаду, робота на якій не ліцензується.

8.3. Дія ліцензії може бути зупинена у випадку порушення ліцензованою посадовою особою умов ліцензії до прийняття рішення Держатомрегулюванням України про поновлення її дії.

8.3.1. Експлуатуюча організація (уповноважений орган управління експлуатуючою організацією щодо керівника та заступників керівника експлуатуючої організації) при виявленні порушень ліцензованою посадовою особою умов ліцензії відсторонює її від виконання службових обов’язків щодо здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов’язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки, виконання яких може здійснюватися лише на підставі ліцензії, та повідомляє про це Держатомрегулювання України протягом 24 годин. Повідомлення повинно містити інформацію про характер порушення умов ліцензії та про дату відсторонення.

8.3.2. Якщо порушення умов ліцензії виявлені державними інспекторами з ядерної та радіаційної безпеки, рішення про відсторонення ліцензованої посадової особи від виконання службових обов’язків щодо здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов’язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки, приймають Головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України або його заступники. Про прийняте рішення протягом 24 годин письмово повідомляється експлуатуюча організація або уповноважений орган управління експлуатуючою організацією (щодо керівника та заступників керівника експлуатуючої організації).

Рішення про відсторонення посадової особи від виконання службових обов’язків щодо здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов’язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки, підлягає негайному виконанню.

8.3.3. На підставі інформації, отриманої відповідно до підпунктів 8.3.1 та 8.3.2 цього пункту, експлуатуючою організацією проводиться розслідування порушення умов ліцензії ліцензованою посадовою особою. Результати розслідування надсилаються до Держатомрегулювання України.

За результатами розслідування Держатомрегулювання України приймає рішення щодо зупинення, анулювання дії ліцензії чи скасування рішення про відсторонення. У разі зупинення дії ліцензії зазначаються умови, за яких дія ліцензії поновлюється.

8.4. Умовою для поновлення дії ліцензії, зупиненої у зв'язку з порушеннями її умов, є усунення виявлених порушень у строк, зазначений у рішенні про зупинення дії ліцензії, або виконання у повному обсязі компенсуючих заходів, які узгоджуються з Держатомрегулюванням України.

8.5. Ліцензія може бути анульована при:

поданні експлуатуючою організацією (уповноваженим органом управління експлуатуючою організацією щодо керівника та заступників керівника експлуатуючої організації) відповідної заяви;

неусуненні порушень умов ліцензії у встановлений строк;

виявленні фактів подання до Держатомрегулювання України недостовірної інформації, на підставі якої була видана ліцензія;

перерві в роботі на посаді ліцензованої посадової особи більше трьох років поспіль;

неспроможності посадової особи дотримуватися ліцензійних умов;

у разі набрання законної сили вироком суду щодо притягнення посадової особи до кримінальної відповідальності за злочини, пов’язані з безпекою використання ядерної енергії.

На підставі рішення Держатомрегулювання України про зупинення дії чи анулювання ліцензії експлуатуюча організація або уповноважений орган управління експлуатуючою організацією (щодо керівника та заступників керівника експлуатуючої організації) негайно відсторонює посадову особу від виконання службових обов’язків щодо здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов’язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки та виконання яких може здійснюватися лише на підставі ліцензії.

8.6. Видача ліцензії ліцензованій посадовій особі після її анулювання здійснюється на умовах та в порядку, визначених для її видачі.

8.7. Рішення про зупинення, анулювання, поновлення дії ліцензії оформлюється Держатомрегулюванням України в письмовому вигляді відповідно до встановленого порядку та надсилається експлуатуючій організації, державній інспекції з ядерної безпеки на майданчику АЕС, на якій працює ліцензована посадова особа, або регіональній державній інспекції з ядерної та радіаційної безпеки, у регіоні якої працює ліцензована посадова особа, а щодо керівника та заступників керівника експлуатуючої організації - до уповноваженого органу управління експлуатуючою організацією.

8.8. Рішення про зупинення та анулювання ліцензії може бути оскаржене до суду.

IX. Видача дубліката ліцензії

9.1. У разі втрати або пошкодження ліцензії Держатомрегулюванням України може бути виданий дублікат ліцензії за зверненням експлуатуючої організації або уповноваженого органу управління експлуатуючою організацією (щодо керівника та заступників керівника експлуатуючої організації) до Держатомрегулювання України із заявою, до якої додається документ, що підтверджує внесення плати за видачу дубліката ліцензії, та, у разі пошкодження ліцензії, не придатний для користування бланк ліцензії.

9.2. Держатомрегулювання України протягом трьох робочих днів з дня надходження заяви про видачу дубліката ліцензії видає заявникові зазначений дублікат та приймає рішення про визнання недійсною ліцензії, яка була втрачена або пошкоджена.

X. Ліцензійні документи

10.1. Держатомрегулювання України формує ліцензійну справу щодо кожної ліцензованої посадової особи, в якій зберігаються документи, подані експлуатуючою організацією для видачі ліцензії, внесення змін, видачі дубліката ліцензії, а також копій рішень про видачу, внесення змін, зупинення, поновлення та анулювання ліцензії, розпорядження про усунення порушень умов ліцензії.

10.2. Відомості про видачу, зупинення, поновлення, анулювання ліцензії на провадження діяльності посадової особи експлуатуючої організації, до службових обов'язків якої належить здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов'язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки, або про видачу дубліката такої ліцензії вносяться до єдиного реєстру виданих Держатомрегулюванням України ліцензій та реєструються у журналі реєстрації ліцензій посадових осіб експлуатуючої організації, форму та приклад записів якого наведено у додатку 4.

10.3. Експлуатуюча організація забезпечує зберігання документів, які підтверджують відповідність ліцензованої посадової особи ліцензійним вимогам і цим Умовам та порядку, протягом строку роботи в експлуатуючій організації посадової особи та трьох років після її звільнення (переведення).

10.4. Експлуатуюча організація забезпечує документування виконання кандидатом або ліцензованою посадовою особою програми професійної підготовки, а також підтримання кваліфікації.

10.5. Копія ліцензії посадової особи експлуатуючої організації, до службових обов'язків якої належить здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов'язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки, зберігається в державній інспекції з ядерної безпеки на майданчику АЕС, на якій працює ліцензована посадова особа, або в державній регіональній інспекції з ядерної та радіаційної безпеки Держатомрегулювання України, в регіоні якої працює ліцензована посадова особа, разом з документами про результати нагляду за ліцензованою діяльністю за весь період дії ліцензії.

Директор Департаменту
з питань безпеки
ядерних установокІ. А. ШевченкоДодаток 1
до Умов та  порядку  видачі
ліцензій на провадження діяльності  посадових
осіб експлуатуючої організації

Бланк експлуатуючої організації

ЗАЯВА НА ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ

_____________________________________________________________________
(найменування експлуатуючої організації та відокремленого підрозділу)

подає матеріали для отримання ліцензії на право здійснення організаційно-розпорядчих
функцій, пов’язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки, на посаді____________________________________________________________________
                                                                                                   (посада)

1. П.І.Б _________________________________________________________________
                                                               (прізвище, ім'я, по батькові  кандидата)

2. Дата народження_______________________________________________________
                                                                            (число, місяць, рік народження)

3. За станом здоров'я ПРИДАТНИЙ для роботи на ліцензованій посаді

Підстава: висновок медичної комісії від "___"__________ 20___р. №_______,

виданий ________________________________________________________________
                                                       (найменування медичної установи, назва населеного пункту)

4. МАЄ ОСВІТУ _________________________________________________________
                                                                            (спеціальність / шифр)

_______________________________________________________________________,
                                                (кваліфікація, який навчальний заклад закінчив)

диплом: серія______ №_____________, виданий "____"_______      _______ р.

5. МАЄ ДОПУСК до роботи на ядерній установці або сховищі для захоронення
радіоактивних відходів.

Підстава:   рішення   керівника   експлуатуючої   організації
від "___"_________ 20__р.     №____________

6. МАЄ СТАЖ попередньої роботи відповідно до кваліфікаційних вимог до посади
та посадової інструкції, у тому числі:

6.1.  _________________________________________________________________ ,
                            (експлуатуюча організація, підрозділ, посада,  період (з...до...), стаж (років))

_____________________________________________________________________ ,
                           (експлуатуюча організація, підрозділ, посада,  період (з...до...), стаж (років))

_____________________________________________________________________ ;
                           (експлуатуюча організація, підрозділ, посада,  період /з...до.../, стаж/років)

6.2. Інформація про ліцензію, яка була видана раніше:

______________________________________________________________________
                          (експлуатуюча організація, підрозділ, посада,  період (з...до...) стаж (років)
                  (у тому числі на безпосереднє управління реакторною установкою атомної станції)
______________________________________________________________________
                                                             (підстава припинення дії ліцензії)

7. У період з____________________ до_______________ КАНДИДАТ ПРОЙШОВ
професійну  підготовку  на  ліцензовану  посаду за повним курсом індивідуальної
програми підготовки, яка затверджена _____________________________________, 
                                                                                               (посада, прізвище, дата затвердження)
у тому числі:

7.1  теоретичне навчання ________ год.;

7.2  практичне  навчання (стажування) з діяльності, що ліцензується ______________________________________________________________________
                                                                   (посада, кількість годин)

8.  СКЛАВ ІСПИТ
в обсязі посадової інструкції в екзаменаційної комісії
_____________________________________________________________________,
                                 (найменування експлуатуючої організації або органу управління)

оцінка, _________,  протокол від "____"_________ 20___ р. № __________

9. Копія документа про оплату за здійснення дозвільних процедур
від  "___" ________ 20__ р.  № _______ додається.

10.  Із  змістом заяви на отримання ліцензії для здійснення ліцензованої
діяльності на посаді
______________________________________________________________________
                                                                            (посада)

ЗГОДЕН _______________________________________        "___" ____ 20__ р.
                                 (підпис, прізвище кандидата)

Керівник експлуатуючої організації________________________________________
                                                                                  (підпис, ініціали, прізвище)

М.П.    "___" __________ 20___ р.Додаток 2
до Умов та  порядку  видачі
ліцензій на провадження діяльності  посадових
осіб експлуатуючої організації

Інформація, що вноситься до ліцензії

ЛІЦЕНЗІЯ
Державна інспекція ядерного регулювання України

Серія______                                                                                         №_______

Видана: ________________________________________________________________
                                                (найменування експлуатуючої організації)

про те, що______________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові повністю)

МАЄ ПРАВО НА ЗДІЙСНЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-РОЗПОРЯДЧИХ ФУНКЦІЙ,
ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ЯДЕРНОЇ ТА РАДІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

на посаді: ______________________________________________________________
                     (зазначити посаду,  найменування експлуатуючої організації/відокремленого підрозділу)

з правом заміщення ______________________________________________________
                       (зазначити посаду, найменування експлуатуючої організації/відокремленого підрозділу)

ЛІЦЕНЗІЯ ВИДАНА " ___ " ____________ 20___ р.
на підставі:

заява
____________________________________________________
                                                          (найменування експлуатуючої організації)

від  " ___ " ______ 20__  р.   № _______________  на отримання ліцензії;

результатів іспиту в екзаменаційній комісії
_______________________________________________________________________,
                                (найменування експлуатуючої організації або органу управління)

які оформлені протоколом  від " ___ " _________ 20___ р. № __________

СТРОК ДІЇ ЛІЦЕНЗІЇ з " ___ " ______ 20__  р. по " ___ " ______ 20__  р.

Здійснення державного нагляду за дотриманням умов дії ліцензії покладається
на _____________________________________________________________________
                                                                                        (посада)
_______________________________________________________________________
(найменування територіального органу чи структурного підрозділу Держатомрегулювання України)

Посада особи, яка підписала ліцензію ______________________________________
                                                                                                           (підпис)            (ініціали, прізвище)

                                                       М.П.

ЗМІНИ В ЛІЦЕНЗІЮ ВНЕСЕНО   "___ " ___________ 20 ___ р.

на посаду:_____________________________________________________________
                (зазначити посаду,  найменування експлуатуючої організації/відокремленого підрозділу)

на підставі:
заяви від " ___ " ________ 20___  р. № ______________на внесення змін до
ліцензії;
результатів перевірки знань посадової особи в екзаменаційній комісії
_____________________________________________________________________,
                                (найменування експлуатуючої організації або органу управління)

які оформлені протоколом  від " ___" _________ 20___ р. № __________

Посада особи, яка підписала зміни до ліцензії _____________________________________________________________________
                                                                                                          (підпис)             (ініціали, прізвище)

                                                      М.П.

ЗМІНИ В ЛІЦЕНЗІЮ ВНЕСЕНО   "___ " ___________ 20 ___ р.

на посаду:____________________________________________________________
                (зазначити посаду, найменування експлуатуючої організації/відокремленого підрозділу)

на підставі:
заяви від " ___ " ________ 20___  р. № _______________ на внесення змін до
ліцензії;
результатів перевірки знань посадової особи в екзаменаційній комісії
____________________________________________________________________,
                              (найменування експлуатуючої організації) або органу управління)

які оформлені протоколом  від " ___" _________ 20___ р. № __________

                             Відповідальна посадова особа Держатомрегулювання  України
                            _______________________  _____________________________
                                             (підпис)                                         (ініціали, прізвище)

                                              М.П.

Умови ліцензії:

відповідність ліцензованої посадової особи кваліфікаційним та ліцензійним вимогам;

відсутність порушень ліцензованою посадовою особою законодавства, норм, правил та стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, які призвели або могли привести до порушень експлуатаційних меж та/або умов безпечної експлуатації ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів, підвищення ризику додаткового опромінення персоналу та населення;

дотримання принципів культури безпеки та вимог системи управління якістю при роботі на ліцензованій посаді;

систематичне вдосконалення знань та вмінь відповідно до індивідуальної програми підтримання кваліфікації;

успішне проходження в установленому порядку перевірки знань норм і правил ядерної та радіаційної безпеки,  медичного огляду.

Додаткові умови ліцензії:

_______________________________________________________________________Додаток 3
до Умов та  порядку  видачі
ліцензій на провадження діяльності  посадових
осіб експлуатуючої організації

Бланк експлуатуючої організації

ЗАЯВА ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЛІЦЕНЗІЇ

_________________________________________________________________
(найменування експлуатуючої організації та відокремленого підрозділу)

надає інформацію про ліцензовану посадову особу експлуатуючої організації для внесення
змін до ліцензії на право здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов’язаних із
забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки,

на посаді __________________________________________________________
                                                                       (нова ліцензована посада)

__________________________________________________________________
                                                        (прізвище, ім'я, по батькові  посадової особи)

ЛІЦЕНЗІЯ: серія ЛП  №_____________  від "___" _________20___ р.

1. ДОТРИМАННЯ УМОВ ДІЇ ЛІЦЕНЗІЇ ЛІЦЕНЗОВАНОЮ ПОСАДОВОЮ ОСОБОЮ

за період з  "___ " ________ 20___ р.  до  " ___ " ________ 20___ р.
                                                       (період останньої перевірки знань)

1.1. Ліцензована посадова особа пройшла запланований курс підтримання кваліфікації
за програмою(ами), затвердженою(ими)
__________________________________________________________________,
                                                      (посада, прізвище) (дата затвердження)

у тому числі:
проведено теоретичне  навчання   ________ годин.

1.2. За період виконання діяльності, що ліцензується, зупинення дії ліцензії у зв’язку
з порушенням умов її дії

БУЛИ ВІДСУТНІ / МАЛИ МІСЦЕ
         (непотрібне закреслити)

При цьому звіт(и) про порушення  направлені  до Держатомрегулювання України
     вих. №_________ від "___"____________ 20__ р.
     вих. №_________ від "___"____________ 20__ р.
                         (заповнюється за потреби)

2. ВІДПОВІДНІСТЬ ЛІЦЕНЗІЙНИМ ВИМОГАМ
для роботи на новій ліцензованої посаді:

2.1. За станом здоров'я ПРИДАТНА для роботи ліцензована посадова особа.
Підстава: висновок медичної комісії від "__"_______ 20 __ р. №____ ,
виданий_____________________________________________________________
                                                  (найменування медичної установи, назва населеного пункту)

2.2. МАЄ ДОПУСК до роботи на ядерній установці або сховищі для захоронення
радіоактивних відходів.
       Підстава:  рішення керівника експлуатуючої організації
                        від  "___"_________ 20__р. №__________

2.3. У період з______________ до_____________ ліцензована посадова особа
пройшла професійну підготовку для роботи на новій ліцензованій посаді в обсязі
посадової інструкції за повним курсом індивідуальної  програми підготовки,
яка затверджена
_____________________________________________________________________
                                                          (посада, прізвище,  дата затвердження)

2.4.  Посадова особа склала іспит
на посаду_____________________________________________________________
                                                                                  (посада)

в екзаменаційній комісії _________________________________________________
                                                                                  (найменування експлуатуючої організації)

з оцінкою _________, протокол від "____"_________ 20___р. № __________

2.5. Копія документа про плату за здійснення ліцензування
від  "___" ________ 20___р.  № ___________  додається.

3. Із змістом заяви про внесення змін до ліцензії для здійснення ліцензованої
діяльності на посаді ____________________________________________________

ЗГОДЕН  __________   ________________________  "___" ____ 20__ р.
                             (підпис)            (прізвище посадової особи)

Керівник експлуатуючої організації_______________________________________
                                                                                              (підпис)                             (ініціали, прізвище)

М.П.  "___" __________ 20__ р.Додаток 4
до Умов та  порядку  видачі
ліцензій на провадження діяльності  посадових
осіб експлуатуючої організації

ЖУРНАЛ
реєстрації ліцензій посадових осіб експлуатуючої організації
(форма та приклад записів)

Серія, номер ліцензії, серія, номер бланка єдиного зразка

Коли, кому видана ліцензія

Внесення змін зупинення/поновлення/ анулювання, коли, підстава внесення змін, на яку посаду

Внесення змін зупинення/поновлення/ анулювання, коли, підстава, внесення змін, на яку посаду

Внесення змін зупинення/поновлення/ анулювання, коли, підстава внесення змін, на яку посаду

ЛП № 000545; АД № 001046

10.05.2002, ЮУАЕС, ЗГИ-Е з правом заміщення ГИ Іваненко І.І.

Внесення змін з 10.05.2004, Ген.директор ХАЕС протокол ЛКП №478 від 10.05.2004, лист ЛКП до ЕО від 11.05.2004 № 16-18/244

Зупинена з 24.11.2005 за станом здоров'я, вих. ЕО від 27.11.2005 № 12374/07, лист ЛКП до ЕО від 02.12.2005 №16-18/320

Анульована з 24.05.2006, перерва 6 місяців у провадженні ліцензованої діяльності, лист ЛКП до ЕО від 26.05.2006 № 16-18/198

ЛП № 000546; АД № 001047

12.06.2002, РАЕС, ЗГИ-Е 1,2 блок Петренко М.С.

Зупинена з 12.06.2005, не пройшов періодичн. екзамен в ЕО лист ЕО від 12.06.2005 № 9472, лист ЛКП до ЕО від 15.06.2005 № 16-18/245

Поновлена з 10.07.2006, пройшов перевірку знань в ЦЕК ЕОЮ, протокол ЦЕК ЕО від 10.07.2006 № 2714, лист ЛКП до ЕО від 11.07.2006 № 16-18/445


Інформація
Розділи
Регуляторні кейси