Про затвердження Порядку освоєння ремонту виробів авіаційної техніки державної авіації, їх компонентів та обладнання, за якими розробник, виробник не здійснює супроводження експлуатації та підтримання льотної придатності

Міноборони України; Наказ, Порядок, Перелік від 16.07.2015 № 343

Про затвердження Порядку освоєння ремонту виробів авіаційної техніки державної авіації, їх компонентів та обладнання, за якими розробник, виробник не здійснює супроводження експлуатації та підтримання льотної придатності

Реєстрація: Мін'юст України від 03.08.2015 № 932/27377

Стан: Чинний

Ідентифікатор: z0932-15

Текст документа від 16.07.2015:

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.07.2015  № 343


Зареєстровано у Міністерстві
юстиції України
03 серпня 2015 р.
за № 932/27377

Про затвердження Порядку освоєння ремонту виробів авіаційної техніки державної авіації, їх компонентів та обладнання, за якими розробник, виробник не здійснює супроводження експлуатації та підтримання льотної придатності

Відповідно до статті 7 Повітряного кодексу України та з метою здійснення нормативно-правового регулювання питань підтримання льотної придатності державних повітряних суден у частині освоєння і виконання ремонту державних повітряних суден, їх компонентів та обладнання, у разі коли розробник, виробник не виконує своїх обов’язків із супроводження експлуатації виробів авіаційної техніки, компонентів та обладнання, підтримання їх льотної придатності, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок освоєння ремонту виробів авіаційної техніки державної авіації, їх компонентів та обладнання, за якими розробник, виробник не здійснює супроводження експлуатації та підтримання льотної придатності, що додається.

2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України
генерал-полковник


С.Т. Полторак

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з надзвичайних ситуацій

Голова Державної
регуляторної служби України

Міністр внутрішніх справ України

Голова Державної прикордонної служби України
генерал-лейтенантМ. Чечоткін


К. Ляпіна

А.Б. Аваков


В.О. Назаренко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
16.07.2015 № 343


Зареєстровано у Міністерстві
юстиції України
03 серпня 2015 р.
за № 932/27377

ПОРЯДОК
освоєння ремонту виробів авіаційної техніки державної авіації, їх компонентів та обладнання, за якими розробник, виробник не здійснює супроводження експлуатації та підтримання льотної придатності

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає основні процедури, функції учасників, механізм організації і виконання робіт під час освоєння ремонту виробів авіаційної техніки державної авіації, їх компонентів та обладнання, у разі, коли розробник, виробник не виконує своїх обов’язків із супроводження експлуатації виробів авіаційної техніки, компонентів та обладнання, підтримання їх льотної придатності, а Міністерство оборони України узяло відповідальність на себе за виконання вищезазначених функцій.

1.2. Терміни, що вживаються в цьому Порядку, мають такі значення:

авіаційна техніка державної авіації - вироби авіаційної техніки, їх компоненти та обладнання (знімне та стаціонарно встановлене на борту повітряного судна), авіаційні засоби ураження, авіаційні тренажери, які застосовуються в державній авіації (далі - АТ);

відновлення та взяття на облік конструкторської, технологічної і ремонтної документації авіаційної техніки - комплекс робіт, спрямованих на створення умов для виготовлення відповідно до цієї документації деталей та складальних одиниць для АТ з метою забезпечення справності та модернізації АТ;

дослідний ремонт - комплекс операцій для відновлення справного чи працездатного стану та установлених показників дослідної партії АТ, що здійснює організація з технічного обслуговування і ремонту під час освоєння ремонту цієї АТ;

екземпляр авіаційної техніки - будь-яка одиниця найменування АТ;

організація з технічного обслуговування і ремонту - підприємство, установа, організація, що здійснює виготовлення, ремонт, огляд, заміну, модифікацію або усунення несправностей повітряного судна чи компонента або будь-яку комбінацію цих робіт (далі - організація з ТОР);

освоєння ремонту - комплекс заходів з підготовки виробництва до проведення серійного ремонту АТ шляхом практичного оволодіння способами та засобами її відновлення в умовах організації з ТОР (далі - роботи);

ремонт - комплекс операцій для відновлення справного чи працездатного стану та установлених показників АТ;

розпорядчий документ - акт відповідного органу управління авіації Збройних Сил України, органу управління авіації центральних органів виконавчої влади;

серійний ремонт - комплекс операцій для відновлення справного чи працездатного стану та установлених показників АТ, якими оволоділа організація з ТОР під час освоєння їх ремонту;

тип авіаційної техніки - множина екземплярів АТ одного найменування;

установлені показники - календарні (строк служби) і ресурсні (напрацювання в годинах, циклах, запусках тощо) показники, що визначаються нормативно-технічною документацією і регламентують обмеження в експлуатації виробів АТ.

Інші терміни в цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених в Повітряному кодексі України та інших нормативно-правових актах з питань діяльності державної авіації.

1.3. Головним замовником робіт є Міністерство оборони України (далі - Головний замовник робіт).

1.4. Замовниками робіт залежно від бюджетних призначень можуть бути Міністерство оборони України, центральні органи виконавчої влади, які мають у підпорядкуванні суб’єкти державної авіації, органи управління авіації Збройних Сил України, органи управління авіації центральних органів виконавчої влади (далі - Замовник робіт).

1.5. Головною організацією, яка здійснює наукове і методичне супроводження робіт, є Державний науково-дослідний інститут авіації (далі - Головна організація).

1.6. До освоєння ремонту АТ допускається організація з ТОР, яка має повноваження на провадження певного виду господарської діяльності у сфері виготовлення, ремонту або модернізації АТ та відповідає загальним технічним вимогам, зазначеним у розділі IV цього Порядку.

1.7. Рішення про освоєння ремонту визначеного типу АТ (далі - Рішення про освоєння) приймається Головним замовником робіт за однією з підстав:

пропозицій Замовника робіт (наданих через Головну організацію) щодо необхідності освоєння ремонту визначеного типу АТ, експлуатацію якого він забезпечує;

пропозицій організації з ТОР (наданих через Головну організацію) щодо необхідності розширення номенклатури послуг з ремонту АТ.

1.8. Роботи щодо АТ державної авіації фінансуються відповідно до чинного законодавства.

1.9. Демонтовані під час робіт компоненти та обладнання АТ повертаються Замовнику робіт.

Зразки АТ, які в результаті робіт/стендових випробувань набули непридатного стану, списуються у встановленому порядку.

ІІ. Основні функції учасників робіт

2.1. Головний замовник робіт:

здійснює загальну організацію, координацію, контроль за виконанням та нормативне регулювання робіт;

приймає Рішення про освоєння;

організовує роботи з розроблення, відновлення та взяття на облік конструкторської, технологічної і ремонтної документації в установленому порядку;

призначає комісію з перевірки готовності організації з ТОР до дослідного/серійного ремонту АТ (далі - Комісія);

затверджує акт перевірки готовності організації з ТОР до дослідного/серійного ремонту АТ (далі - Акт Комісії);

приймає рішення про допуск організації з ТОР до  дослідного/серійного ремонту типу АТ (далі - Рішення про допуск).

2.2. Замовник робіт:

подає Головному замовнику робіт (через Головну організацію) пропозиції щодо необхідності освоєння ремонту визначеного типу АТ;

погоджує Рішення про освоєння;

організовує проведення процедур закупівлі з метою вибору організації з ТОР - виконавця робіт;

передає до організації з ТОР у встановленому порядку екземпляри АТ для виконання робіт;

здійснює поетапний контроль за станом освоєння та якістю ремонту дослідної партії АТ;

затверджує звіт про готовність організації з ТОР до дослідного/серійного ремонту АТ (далі - Звіт про готовність);

погоджує Рішення про допуск;

видає розпорядчий документ про допуск екземплярів АТ до експлуатації після освоєння ремонту в організації з ТОР;

зберігає та обліковує на бухгалтерському обліку розроблену конструкторську, технологічну і ремонтну документацію, отриману в результаті виконання робіт за рахунок коштів державного бюджету;

надає згоду на використання організацією з ТОР розробленої конструкторської, технологічної і ремонтної документації для використання під час серійного ремонту АТ.

2.3. Головна організація:

розробляє проект Рішення про освоєння та подає його Головному замовнику робіт;

погоджує план організаційно-технічних заходів організації з ТОР щодо освоєння ремонту типу АТ (далі - План ОТЗ);

розробляє спільно з організацією з ТОР та затверджує план спільних заходів з освоєння ремонту типу АТ (далі - План спільних заходів);

проводить (за потреби) науково-технічну експертизу конструкторської, технологічної і ремонтної документації;

проводить науково-технічну експертизу пропозицій організації з ТОР (за наявності) щодо змін у технології ремонту АТ;

бере участь у дослідженнях технічного стану АТ дослідної партії під час освоєння її ремонту;

бере участь у роботі комісій при контролі за станом освоєння та якістю ремонту АТ дослідної партії;

погоджує Звіт про готовність та подає його на затвердження Замовнику робіт;

бере участь у роботі Комісії;

розробляє проект Рішення про допуск та подає його на затвердження Головному замовнику робіт;

розробляє проект розпорядчого документа Замовника робіт про допуск екземплярів АТ до експлуатації після освоєння ремонту в організації з ТОР.

2.4. Організація з ТОР:

надає Головному замовнику робіт (через Головну організацію) пропозиції щодо необхідності розширення номенклатури послуг, які надає організація з ТОР;

погоджує Рішення про освоєння (у разі повного або часткового фінансування робіт за рахунок власних коштів);

розробляє та затверджує за погодженням з Головною організацією План ОТЗ;

розробляє спільно з Головною організацією та затверджує План спільних заходів;

здійснює розроблення та відновлення конструкторської, технологічної і ремонтної документації;

здійснює технологічну підготовку виробництва до дослідного/серійного ремонту АТ;

подає Головній організації пропозиції щодо зміни технології ремонту АТ (за їх наявності);

здійснює дослідження технічного стану АТ дослідної партії під час освоєння її ремонту;

виконує дослідний ремонт АТ дослідної партії;

складає та подає на погодження Головній організації Звіт про готовність;

бере участь у складі Комісії та забезпечує її роботу;

погоджує Рішення про допуск.

ІІІ. Порядок проведення робіт

3.1. Освоєння ремонту АТ може здійснюватись поетапно у разі:

неможливості одночасної передачі Замовником робіт до організації з ТОР необхідної кількості екземплярів АТ дослідної партії;

якщо джерела фінансування Замовника робіт не забезпечують необхідного обсягу фінансування робіт на АТ дослідної партії;

якщо потужності організації з ТОР не забезпечують можливість одночасного виконання робіт АТ дослідної партії.

У цьому разі на першому етапі виконується освоєння дослідного ремонту АТ, на другому - серійного ремонту, про що зазначається в Рішенні про освоєння.

3.2. Головна організація на підставі пропозицій Замовника робіт або організації з ТОР розробляє проект Рішення про освоєння, в якому зазначаються:

найменування організації з ТОР - виконавця робіт (у разі повного фінансування робіт за рахунок власних коштів організації з ТОР) або відповідального (з числа Замовників робіт) за організацію процедур закупівлі з метою вибору організації з ТОР - виконавця робіт (у разі повного або часткового фінансування робіт за рахунок коштів державного бюджету);

тип АТ та вид ремонту, що підлягає освоєнню;

конструкторська, технологічна і ремонтна документація, що підлягає відновленню та взяттю на облік;

дослідна партія АТ, на якій здійснюватиметься освоєння ремонту (дослідний ремонт): кількість одиниць виробів, їх заводські номери, а також строки їх передачі до організації з ТОР та повернення Замовнику робіт (у випадку, якщо АТ належить Замовнику робіт);

орієнтовні строки освоєння ремонту АТ та етапи виконання робіт, якщо роботи будуть проводитися поетапно;

джерела фінансування освоєння ремонту АТ;

завдання під час освоєння ремонту АТ.

3.3. Обрана організація з ТОР після завершення технологічної підготовки виробництва та виконання дослідного ремонту одного екземпляра АТ дослідної партії складає Звіт про готовність організації з ТОР до дослідного ремонту АТ, а в разі виконання дослідного ремонту всієї дослідної партії АТ - Звіт про готовність організації з ТОР до серійного ремонту АТ (далі - Звіт), який подає на погодження Головній організації. Погоджений Звіт є підставою для призначення Комісії.

3.4. Комісію призначає Головний замовник робіт. До складу Комісії включаються представники Головного замовника робіт, представники Замовника робіт, представники Головної організації, представництва замовника (військові представництва Міністерства оборони України), представники організації з ТОР. До роботи Комісії можуть залучатися представники інших організацій з ТОР (за згодою їх керівників).

3.5. Комісія:

здійснює оцінку відповідності організації з ТОР загальним технічним вимогам, зазначеним у розділі IV цього Порядку, додатковим вимогам, установленим Головним замовником робіт, та вимогам чинних нормативних документів із ремонту АТ;

перевіряє повноту освоєння визначеного виду ремонту та результати льотних або наземних випробувань АТ дослідної партії;

визначає заводський номер АТ, що підлягає льотним або наземним випробуванням;

перевіряє правильність розрахунку трудовитрат на серійний ремонт зразка та орієнтовної вартості ремонту;

визначає строки усунення недоліків (за наявності);

складає Акт Комісії та подає його на затвердження Головному замовнику робіт.

3.6. За наявності недоліків, зазначених в Акті Комісії, організація з ТОР складає план їх усунення, про результати виконання якого інформує Головного замовника робіт. Головний замовник робіт призначає (за необхідності) комісію з перевірки стану усунення недоліків.

3.7. За позитивними результатами роботи Комісії (за результатами усунення недоліків) Головна організація розробляє проект Рішення про допуск, погоджує його в установленому порядку та разом зі Звітом подає на затвердження Головному замовнику робіт.

У Рішенні про допуск зазначаються:

найменування організації з ТОР, яка здійснила роботи, вид ремонту та тип АТ, до виконання ремонту якої допускається організація з ТОР;

нормативно-технічна документація, згідно з якою організація з ТОР виконує ремонт АТ;

значення встановлених показників після виконання ремонту АТ в організації з ТОР;

пропозиції щодо видання розпорядчого документа про допуск до експлуатації екземплярів АТ після освоєння ремонту в організації з ТОР.

3.8. У разі якщо організація з ТОР освоїла серійний ремонт авіаційної техніки, в тому числі іноземного експлуатанта, однотипної з авіаційною технікою державної авіації, то допуск організації з ТОР до виконання серійного ремонту АТ здійснюється за процедурою, яка передбачає:

проведення Головною організацією науково-технічної експертизи відповідної ремонтної документації, за якою виконується ремонт авіаційної техніки;

здійснення заходів технологічної підготовки виробництва організації з ТОР відповідно до висновків науково-технічної експертизи Головної організації;

складання Звіту про готовність;

призначення Комісії Головним замовником робіт;

прийняття Рішення про допуск відповідно до пункту 3.7 цього розділу.

3.9. Перелік документів, які розробляються під час проведення робіт з освоєння ремонту АТ, наведено в додатку до цього Порядку.

IV. Технічні вимоги до організацій з технічного обслуговування і ремонту

4.1. Організація з ТОР повинна забезпечувати умови виконання робіт на АТ, які встановлені нормативною документацією для конкретного типу АТ.

4.2. Ремонт АТ, яка містить відомості, що становлять державну таємницю, виконується за наявності спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, та відповідності встановленої категорії режиму секретності.

4.3. Авіаційні ангари, цехи, майстерні, дільниці (далі - виробничі приміщення) організації з ТОР повинні гарантувати захист від погодних умов, бути достатньо просторими для виконання ремонту АТ та його компонентів. Спеціалізовані майстерні мають бути захищені від забруднення робочої зони та навколишнього середовища і унеможливлювати несанкціонований доступ до них.

4.4. Виробничі та офісні приміщення мають бути пристосовані до виконання робіт з ремонту АТ та забезпечувати:

придатність до організації робочих місць, розміщення служб та персоналу, обладнання, стендів, засобів вимірювальної техніки (далі - ЗВТ), пристосувань та інструменту, складських та побутових приміщень;

виконання робіт на АТ, яка містить відомості, що становлять державну таємницю (за умови ремонту відповідної АТ);

достатню для виконання виробничого плану кількість робочих місць, оснащених згідно з вимогами санітарних норм і правил;

виконання складальних, налагоджувальних, регулювальних робіт та спеціальних видів робіт на ізольованих дільницях;

захист АТ від навколишнього середовища (пилу, опадів тощо), попадання сторонніх предметів;

безпеку робочих зон (протипожежний стан, захист від шкідливих і токсичних впливів тощо);

зв’язок між підрозділами та із зовнішніми організаціями.

4.5. Умови роботи персоналу мають забезпечувати вимоги санітарних норм і правил та відповідати конкретним завданням. У виробничих приміщеннях забезпечуються:

температурний режим для нормальної роботи персоналу;

достатня чистота і освітленість для виконання будь-яких робіт та перевірок, захищеність від шуму поблизу розташованих виробничих дільниць та навколишнього середовища;

спеціальні умови, передбачені нормативною документацією для виконання ремонту АТ.

4.6. Компоненти, витратні матеріали слід зберігати на складах, що охороняються. Складські приміщення мають забезпечувати окреме і надійне їх зберігання, можливість вільного та безпечного руху, безпеку зберігання токсичних, пожежо- і вибухонебезпечних, а також радіоактивних речовин.

Умови зберігання повинні забезпечувати зберігання справної продукції окремо від несправної і запобігати виходу її з ладу (псуванню) та пошкодженню.

4.7. Організація з ТОР повинна мати достатню кількість компетентного персоналу для підтримання відповідності організації з ТОР цим технічним вимогам, організації та забезпечення ремонту АТ, забезпечення виконання правил та процедур, установлених організацією з ТОР, управління і нагляду за системою контролю та забезпечення якості, персоналу, що безпосередньо виконує ремонт АТ та здійснює контроль.

Персонал повинен мати документи, які засвідчують підготовку, кваліфікацію та допуск до робіт.

4.8. Організації з ТОР повинні мати обладнання, стенди, оснастку, інструменти та матеріали (далі - засоби), які відповідають вимогам, що зазначені в технологічній документації. Інші засоби допускаються до застосування за встановленими організацією з ТОР процедурами за документами, що засвідчують їх виконання.

4.9. Організацією з ТОР запроваджується система утримання, зберігання, перевірки, калібрування (повірки) засобів, обліку їх надходження та видачі на виробничі ділянки (робочі місця), а також ізоляції (утилізації) засобів, що не підлягають застосуванню за призначенням.

4.10. Усі засоби повинні бути ідентифіковані (марковані, паспортизовані). Документація на засоби має бути оформлена, облікована, зберігатися та вестися згідно з чинним законодавством.

4.11. Для ремонту використовуються матеріали та компоненти, що відповідають типовій конструкції АТ. Їх якість під час надходження до організації з ТОР контролюється в обсязі вимог нормативних документів та документів на поставку. Процедури перевірки та руху матеріальних засобів повинні забезпечувати видачу у виробництво лише кондиційних матеріалів та компонентів.

4.12. Організація з ТОР має право виготовляти визначені номенклатурою компоненти, якщо дотримано встановлену процедуру освоєння їх виготовлення, а відповідні процедури та технології їх серійного виробництва документально встановлено організацією з ТОР. Відповідний перелік компонентів затверджується уповноваженим структурним підрозділом Міністерства оборони України з питань регулювання діяльності державної авіації України.

4.13. Компоненти, які відпрацювали ресурс (строк служби) або не ремонтопридатні, вилучаються організацією з ТОР із системи їх обігу та повертаються Замовнику робіт.

4.14. Вхідний контроль компонентів та матеріалів здійснюється згідно з переліками продукції та параметрів (показників), що контролюються.

4.15. Робочі місця та персонал, що здійснює вхідний контроль, мають бути атестовані. ЗВТ, випробувальне обладнання, стенди повинні відповідати вимогам технічної документації.

4.16. До виконання вхідного контролю можуть залучатися співвиконавці.

4.17. Продукція, що надійшла на вхідний контроль, зберігається окремо від прийнятої та забракованої під час вхідного контролю.

4.18. Організація з ТОР забезпечує складування, зберігання, ідентифікацію та транспортування матеріалів і компонентів з метою:

збереження фізико-хімічних властивостей, геометричних параметрів та характеристик, заданих нормативними документами і умовами поставки;

захисту від пошкоджень, забруднень;

збереження цілісності супровідної документації, етикеток та інших ознак ідентифікації;

збереження комплектності та запобігання переплутуванню.

4.19. Порядок зберігання АТ, її компонентів та матеріалів повинен забезпечувати їх облік та запобігання несанкціонованому доступу до них, своєчасну ізоляцію некондиційних матеріалів та компонентів.

4.20. Організація з ТОР здійснює ідентифікацію матеріалів та компонентів з моменту вхідного контролю до встановлення на АТ, а також ідентифікацію виконавців усіх робіт.

4.21. Порядок транспортування АТ та матеріалів повинен запобігати їх пошкодженню та потраплянню сторонніх предметів на всіх етапах ремонту.

4.22. Організація з ТОР повинна мати документацію, на підставі якої розроблено процедури організації з ТОР з метрологічного забезпечення. Персонал метрологічної служби повинен пройти навчання та атестацію.

4.23. Метрологічна та вимірювальна лабораторії організації з ТОР повинні бути атестовані, що засвідчується відповідними документами. Атестовані в системі інших центральних органів виконавчої влади лабораторії мають бути зареєстровані в уповноваженому у сфері оборони органі з метрології і стандартизації.

4.24. Організація з ТОР має право залучати до метрологічних (вимірювальних) робіт атестовані в установленому порядку лабораторії сторонніх організацій з відповідним документальним підтвердженням.

4.25. ЗВТ повинні бути повірені, марковані про придатність із зазначенням дати наступної повірки. Результати повірок обліковуються у відповідних документах. Організацією з ТОР забезпечується неможливість використання ЗВТ з простроченою датою повірки.

4.26. ЗВТ, що калібруються (повіряються) і які не підлягають калібруванню (повірці), обліковуються у відповідних книгах. Зведений облік ЗВТ за організацією з ТОР може вестися в електронному вигляді.

4.27. Організація з ТОР повинна мати необхідну для ремонту АТ обліковану ремонтну, експлуатаційну, конструкторську, що стосується запланованої виробничої програми, робочу технологічну та внутрішню документацію (далі - документація).

4.28. Організацією з ТОР забезпечується безперешкодний доступ до документації персоналу, що виконує та контролює роботи на АТ.

4.29. Процедурами контролю за станом документації повинні бути гарантовані її своєчасне оновлення, внесення змін та доведення до персоналу, облік та зберігання.

4.30. Організацією з ТОР розробляється Опис організації з ТОР - стандарт організації з ТОР (далі - Опис), який регламентує його діяльність.

Опис затверджується керівником організації з ТОР і повинен містити основні відомості про організацію з ТОР:

ствердження про відповідність виробничої діяльності організації з ТОР цим вимогам і зобов’язання щодо їх дотримання, які підписані керівником організації з ТОР;

основні юридичні відомості: повне та скорочене найменування організації з ТОР, її місцезнаходження, реквізити засобів зв’язку, виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та копії установчих документів організації з ТОР (витяг з них), завірені в установленому порядку. Допускається надавати їх на вимогу як окремі документи;

процедури внесення змін до Опису та повідомлення про зміни в організації з ТОР;

план організації з ТОР, структурна схема з позначенням підлеглості та взаємозв’язків керівного персоналу, опис виробничих приміщень, список керівного персоналу до рівня керівників структурних підрозділів, їх права та основні обов’язки.

До Опису долучаються такі відомості:

про укомплектованість персоналом, наявність системи підготовки, підвищення кваліфікації та атестації, наявність власної навчальної бази, її спеціалізацію та оснащення;

про перелік посад (спеціальностей), право займання яких потребує наявності документів, виданих організацією з ТОР та зовнішніми повноважними організаціями;

список зовнішніх організацій, що проводять навчання;

перелік видів діяльності, типів АТ (модифікацій) та видів робіт на них, до виконання яких організація з ТОР допущена в установленому порядку;

копія спеціального дозволу на право провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею (за умови ремонту АТ, яка містить відомості, що становлять державну таємницю);

документи, на підставі яких установлюються ресурси (строки служби), у тому числі гарантійні, на відремонтовану (модернізовану) АТ;

копії документів про освоєння видів діяльності (робіт), оформлені за участю розробника та/або виробника АТ та/або уповноваженого органу, у разі, якщо розробник, виробник не здійснюють супроводження експлуатації та підтримання льотної придатності;

відомості про документацію, яка використовується під час ремонту АТ, реквізити документів, які визначають склад ремонтної (технологічної) документації;

перелік компонентів, які ремонтуються організацією з ТОР, відомості про вироби, що мають паспорти або етикетки;

реєстр персоналу, що має сертифікаційні допуски, та зразки їх підписів. Може надаватись як окремий документ;

відомості про організацію технологічного процесу ремонту (маршрутний опис, блок-схема тощо), основні етапи та підрозділи організації з ТОР, які беруть участь на кожному етапі. У разі неповного циклу ремонту викладаються особливості організації робіт, що виконуються;

перелік підрядних організацій, у тому числі й тих, що не потребують сертифікації, але виконують роботи для організації з ТОР;

відомості про види та засоби неруйнівного контролю, а також про персонал, який виконує неруйнівний контроль (можливо надавати як окремий документ), джерело інформації про номенклатуру деталей та вузлів, що підлягають неруйнівному контролю, за кожним типом АТ;

відомості про службу технічного контролю (якості) організації з ТОР: структура, укомплектованість персоналом тощо;

відомості про метрологічне забезпечення: наявність спеціального підрозділу, забезпеченість обладнанням та документацією, укомплектованість персоналом, наявність реєстру ЗВТ тощо;

загальний опис забезпеченості виробництва енергоносіями та комунікаціями, їх відповідність вимогам нормативних документів;

відомості про приміщення з особливими вимогами до умов виконання робіт (температура, вологість, освітленість тощо) - перелік приміщень, параметри середовища яких підлягають контролю згідно з вимогами відповідної нормативної документації; інформація про засоби, за допомогою яких організація з ТОР створює необхідні умови виконання робіт;

відомості про постачальників та субпідрядників - перелік постачальників авіаційно-технічного майна з їхньою класифікацією за групами (матеріали, компоненти); перелік постачальників послуг (субпідрядників) для виконання заявлених видів робіт. Можуть надаватись окремим документом;

відомості про достатність наявних засобів, методи маркування інструменту, вид та зміст записів про маркування;

відомості про випробувальні підрозділи (льотно-випробувальна станція, випробувальна станція авіаційних двигунів тощо), кваліфікацію персоналу, реєстр випробувального обладнання, результати атестації випробувального обладнання (копії атестатів, у тому числі первинної атестації);

відомості про виробничо-контрольну документацію - перелік еталонних справ ремонту за типами АТ (модифікаціями) та компонентів;

інформація про особливості комплектування виробничо-контрольної документації на компоненти, що ремонтуються за окремими замовленнями.

4.31. Ремонтні роботи повинні виконуватися за робочою технологічною документацією, яка визначає технології виконання операцій на робочих місцях і дільницях та забезпечує відповідність відремонтованих виробів установленим вимогам.

4.32. На кожний виріб АТ, на якому виконано технічне обслуговування, на всіх етапах оформляється виробничо-контрольна документація. На кожний відремонтований виріб АТ оформляється справа ремонту.

4.33. Організація з ТОР розробляє та впроваджує документально оформлену систему контролю та забезпечення якості ремонту (далі - система контролю), яка повинна забезпечувати відповідність АТ установленим вимогам під час і після виконання ремонту.

4.34. Система контролю повинна охоплювати всі засоби та процедури, які використовуються під час ремонту АТ. Її ефективність має забезпечуватися дієвою системою зворотного зв’язку.

4.35. Повноваження та взаємодія керівного, виробничого персоналу, а також персоналу, що здійснює контроль, мають бути чітко визначені та документовані.

4.36. Політика організації з ТОР у сфері безпеки польотів, контролю якості та система її забезпечення мають бути викладені в настанові (керівництві) з якості організації з ТОР з посиланням на це в Описі.

4.37. Організація з ТОР впроваджує систему планування виробництва, що відповідає обсягу та складності запланованих видів робіт (діяльності). Система планування виробництва повинна використовуватися для планування всіх ресурсів організації з ТОР, необхідних для безпечного завершення ремонту АТ.

4.38. У разі виробничої необхідності в організації з ТОР може використовуватися позмінна робота персоналу. Планування завдань з ремонту АТ та організації робочих змін має здійснюватися з урахуванням обмежень, пов’язаних із характеристиками людської працездатності.

4.39. Організація з ТОР розробляє та впроваджує процедури передачі продовження або завершення робіт наступній виробничій зміні або в разі зміни складу виконавців. У такому разі відповідна інформація має адекватно передаватися від персоналу, що змінюється, до персоналу, що приступає до роботи.

4.40. Кожний виріб АТ, який пройшов ремонт в організації з ТОР, повинен пройти перевірку, наземні (стендові) випробування в порядку та обсязі, які передбачені ремонтною, експлуатаційною та конструкторською документацією, що стосується цих перевірок і випробувань.

4.41. Кожне відремонтоване організацією повітряне судно (далі - ПС) підлягає льотним випробуванням відповідно до затвердженої у встановленому порядку програми льотних випробувань.

Випробувальні польоти державних ПС здійснюються за наявності спеціального сертифіката льотної придатності державного повітряного судна, виданого уповноваженим структурним підрозділом Міністерства оборони України з питань регулювання діяльності державної авіації України.

Випробувальні польоти інших ПС здійснюються відповідно до дозвільної системи, встановленої уповноваженими органами Міністерства оборони України або Генерального штабу Збройних Сил України.

4.42. Льотно-випробувальна станція організації з ТОР, що виконує під час ремонту ПС льотні випробування (обльоти після виконання технічного обслуговування/регламентних робіт), повинна відповідати вимогам керівних документів.

4.43. Усі відхилення, виявлені під час випробувань (перевірок) та пов’язані з працездатністю АТ, мають бути задокументовані та усунуті під контролем служби технічного контролю (якості) організації з ТОР.

4.44. Параметри та технічні характеристики АТ, що пройшли випробування (перевірки), повинні фіксуватися у протоколах (контрольних картах).

4.45. Організація з ТОР зберігає записи, які підтверджують виконання всіх вимог щодо видачі документів під час передачі АТ в експлуатацію, включаючи всі документи, оформлені субпідрядними організаціями. Організація з ТОР на вимогу Замовника робіт передає експлуатанту АТ копії документів, які засвідчують ремонт окремих складових АТ.

Записи повинні зберігатися в безпечний спосіб, який унеможливлює їхню втрату внаслідок пожежі, затоплення або викрадення.

4.46. Організація з ТОР зберігає копії всіх записів про технічне обслуговування і ремонт та всіх пов’язаних з ними даних після того, як АТ, на якій були проведені роботи, було передано з організації з ТОР експлуатанту, до чергового її надходження для проведення однотипних робіт. У разі припинення діяльності організації з ТОР всі записи щодо технічного обслуговування АТ передаються експлуатанту або зберігаються у спосіб, визначений уповноваженим структурним підрозділом Міністерства оборони України з питань регулювання діяльності державної авіації України.

V. Наукове супроводження серійного ремонту авіаційної техніки

Наукове супроводження серійного ремонту АТ здійснюється з метою впровадження нових технологічних процесів, розширення номенклатури запасних частин, що виготовлюються в організації з ТОР, внесення змін та доповнень до нормативно-технічної документації з ремонту АТ, введення додаткових контрольних зразків (еталонів) вузлів і деталей АТ, що ремонтується в організації з ТОР.

Командувач Повітряних Сил
Збройних Сил України
генерал-полковникЮ.А. Байдак


Додаток
до Порядку освоєння ремонту виробів
авіаційної техніки державної авіації,
їх компонентів та обладнання,
за якими розробник, виробник
не здійснює супроводження експлуатації
та підтримання льотної придатності
(пункт 3.9 розділу III)

ПЕРЕЛІК
документів, які розробляються під час проведення робіт з освоєння ремонту АТ

№ з/п

Назва документа

Хто розробляє

Хто погоджує

Хто затверджує (приймає рішення)

1

2

3

4

5

1

Рішення про освоєння ремонту визначеного типу АТ

Головна організація

Замовник робіт,
Виконавці робіт

Головний замовник робіт

2

План організаційно-технічних заходів організації з ТОР щодо освоєння ремонту типу АТ

Виконавці робіт

Головна організація

Керівник виконавця робіт

3

План спільних заходів організації з ТОР та Головної організації щодо освоєння ремонту типу АТ

Виконавці робіт,
Головна організація

-

Керівник Головної організації,
Керівник виконавця робіт

4

Звіт про готовність організації з ТОР до дослідного/серійного ремонту АТ

Виконавці робіт

Головна організація

Замовник робіт

5

Акт перевірки готовності організації з ТОР до дослідного/серійного ремонту АТ

Замовник робіт

Керівник виконавця робіт

Головний замовник робіт

6

Рішення про допуск організації з ТОР до дослідного/серійного ремонту типу АТ

Головна організація

Замовник робіт, виконавці робіт

Головний замовник робіт

7

Розпорядчий документ про допуск екземплярів АТ до експлуатації після освоєння ремонту в організації з ТОР

Головна організація

-

Замовник робіт


Інформація
Розділи
Регуляторні кейси