Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 26 жовтня 2011 р. № 1107 Київ Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки {Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 927 від 10.10.2012 № 76 від 11.02.2016 № 48 від 07.02.2018 № 330 від 10.04.2019 № 207 від 03.03.2020} Відповідно до статті 21 Закону України "Про охорону праці" Кабінет Міністрів України постановляє: 1. Затвердити Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що додається. 2. Визнати такими, що втратили чинність: постанову Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2003 р. № 1631 "Про затвердження Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами" (Офіційний вісник України, 2003 р., № 42, ст. 2222); пункт 11 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 р. № 313 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 10, ст. 617). Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ Інд. 70 ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1107 ПОРЯДОК видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки {У тексті Порядку слово "Держгірпромнагляд" в усіх відмінках замінено словом "Держпраці" згідно з Постановою КМ № 76 від 11.02.2016} 1. Цей Порядок визначає процедуру видачі або відмови у видачі, переоформлення, анулювання Держпраці та її територіальними органами дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки (далі - дозвіл). {Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 48 від 07.02.2018} 2. Дія цього Порядку не поширюється на державні аварійно-рятувальні служби та їх формування, які в установленому порядку пройшли атестацію, а також на органи військового управління, військові частини, військові навчальні заклади, установи та організації Збройних Сил, інші військові формування, які утворені відповідно до законів та в яких до виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки не залучаються наймані працівники. 3. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні: висновок експертизи - документ, який складається експертною організацією за результатами проведення експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання за формою, розробленою Держпраці і затвердженою в установленому порядку, містить інформацію про відповідність (невідповідність) об'єкта експертизи вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки і на підставі якого приймається рішення щодо видачі дозволу; експертні організації - експертно-технічні центри, що належать до сфери управління Держпраці, або незалежні експертні організації, які забезпечують науково-технічну підтримку державного нагляду у сфері промислової безпеки та охорони праці та мають підтверджену компетенцію для інспекційної діяльності у сфері охорони праці відповідно до законодавства; {Абзац третій пункту 3 в редакції Постанови КМ № 48 від 07.02.2018} експлуатація машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки - довготривалий період використання під час виробничого процесу машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки з урахуванням їх експлуатаційних характеристик; застосування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки - використання машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки за призначенням згідно з результатами оцінки їх відповідності вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки; науково-технічна підтримка державного нагляду у сфері промислової безпеки та охорони праці - технічна, експертна діяльність за напрямами, розробленими Держпраці і затвердженими в установленому порядку, що спрямована на підвищення ефективності контрольно-наглядової діяльності у зазначеній сфері. {Абзац шостий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 927 від 10.10.2012} Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України "Про охорону праці" та "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності". 4. Вимоги до експертних організацій розробляються Держпраці та затверджуються за погодженням з Антимонопольним комітетом в установленому порядку. 5. Плата за проведення експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання визначається експертними організаціями відповідно до Порядку визначення граничного розміру тарифу на проведення експертизи стану безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 листопада 2009 р. № 1251 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 91, ст. 3079). 6. Дозвіл за формою згідно з додатком 1 видається: роботодавцеві - на виконання робіт підвищеної небезпеки, що зазначені у додатку 2, або на експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені у додатку 3; виробникові або постачальникові машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки (далі - виробник або постачальник) - на застосування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені у додатку 3, якщо інша форма оцінки його відповідності, яка є обов'язковою вимогою до нього, не встановлена технічними регламентами. {Абзац третій пункту 6 в редакції Постанови КМ № 48 від 07.02.2018} У разі коли дозвіл на застосування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки отримано виробником або постачальником до прийняття зобов'язань щодо їх постачання, роботодавець може застосовувати зазначені машини, механізми, устатковання на підставі завіреної в установленому законодавством порядку копії дозволу, одержаної від такого виробника або постачальника. 7. Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки видається територіальним органом Держпраці за місцем державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця. {Пункт 7 в редакції Постанови КМ № 207 від 03.03.2020} {Пункт 8 виключено на підставі Постанови КМ № 927 від 10.10.2012} 9. Для одержання дозволу роботодавець, виробник або постачальник подає особисто, через уповноважену ним особу або надсилає поштою до територіального органу Держпраці чи адміністратора центру надання адміністративних послуг у паперовій формі або в електронній формі через Єдиний державний веб-портал електронних послуг, у тому числі через інтегровану з ним інформаційну систему Держпраці, заяву за формою згідно з додатком 4, до якої додається: на виконання робіт підвищеної небезпеки - висновок експертизи щодо стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання під час виконання робіт підвищеної небезпеки; на експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки - висновок експертизи щодо стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання під час експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки; на застосування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки - висновок експертизи щодо відповідності машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки. Забороняється вимагати для одержання дозволу документи, не передбачені законом. {Пункт 9 в редакції Постанов КМ № 48 від 07.02.2018, № 207 від 03.03.2020} 10. Строк видачі (продовження строку дії) дозволу або повідомлення роботодавця, виробника або постачальника про відмову у його видачі (продовженні строку дії) становить десять робочих днів з дня отримання документів, зазначених у пункті 9 цього Порядку (у разі продовження строку дії дозволу - документів, зазначених в абзацах п'ятому і шостому пункту 15 цього Порядку). {Пункт 10 в редакції Постанови КМ № 330 від 10.04.2019} 11. Рішення про відмову у видачі дозволу приймається у випадках, передбачених статтею 21 Закону України "Про охорону праці". {Пункт 12 виключено на підставі Постанови КМ № 48 від 07.02.2018} 13. Переоформлення дозволу чи повідомлення роботодавця, виробника або постачальника про відмову у його переоформленні здійснюється органом, що його видав, відповідно до Законів України "Про охорону праці" та "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності". {Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 48 від 07.02.2018} 14. Дія дозволу поширюється на всю територію України. Роботодавець, який отримав дозвіл і має намір виконувати роботи підвищеної небезпеки та/або експлуатувати (застосовувати) машини, механізми, устатковання підвищеної небезпеки (у тому числі відокремленим підрозділом), повинен письмово повідомити про це територіальний орган Держпраці за місцем виконання таких робіт та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання не пізніше ніж за десять робочих днів до початку їх виконання та/або експлуатації (застосування) з наданням копії дозволу. 15. Строк дії дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки або на експлуатацію машин, механізмів та устатковання підвищеної небезпеки становить п'ять років. Строк дії дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки продовжується територіальним органом Держпраці. {Абзац другий-четвертий пункту 15 замінено абзацом згідно з Постановою КМ № 207 від 03.03.2020} У разі коли під час строку дії дозволу роботодавцем не порушено його умов, строк дії такого дозволу продовжується на наступні п'ять років на підставі заяви роботодавця, поданої не пізніше десяти робочих днів до закінчення дії дозволу, за формою згідно з додатком 5, та оригіналу дозволу. {Абзац третій пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 207 від 03.03.2020} Якщо під час строку дії дозволу роботодавцем порушено його умови, зокрема не дотримано вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки чи допущено виникнення аварій та/або пов'язаних з виробництвом нещасних випадків під час виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, зазначених у дозволі, строк дії такого дозволу продовжується на підставі зазначеної заяви, оригіналу дозволу і нового позитивного висновку експертизи щодо стану охорони праці та безпеки промислового виробництва під час виконання зазначених у дозволі робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. {Абзац четвертий пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 207 від 03.03.2020} {Пункт 15 в редакції Постанови КМ № 330 від 10.04.2019} 16. Дозвіл на застосування машин, механізмів та устатковання підвищеної небезпеки є безстроковим. 17. Дозвіл може бути анульований у випадках, передбачених статтею 21 Закону України "Про охорону праці". Рішення про анулювання дозволу приймається органом, що його видав. Дія дозволу припиняється через десять робочих днів з дня прийняття рішення про його анулювання. 18. Роботодавець, виробник або постачальник повинен протягом десяти робочих днів після одержання повідомлення про анулювання дозволу подати оригінал такого дозволу або його дублікат до органу, що видав дозвіл, особисто чи надіслати рекомендованим листом з описом вкладення. Зазначений орган робить на оригіналі дозволу або його дублікаті позначку про анулювання дозволу, вносить відповідну інформацію до реєстру дозволів та повертає протягом трьох робочих днів оригінал дозволу або його дублікат роботодавцеві, виробникові або постачальникові. 19. У разі анулювання дозволу роботодавець, виробник або постачальник може отримати новий дозвіл відповідно до вимог цього Порядку. 20. Держпраці та її територіальні органи ведуть реєстр дозволів в установленому порядку, узагальнюють інформацію про видані та анульовані дозволи і оприлюднюють її у засобах масової інформації та на власному веб-сайті. Держпраці та її територіальні органи вносять до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомості про дозволи (зареєстровані декларації) в установленому порядку. {Пункт 20 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 48 від 07.02.2018} {Пункт 20 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 48 від 07.02.2018} 21. Виконання робіт підвищеної небезпеки, що зазначені в додатку 6, експлуатація (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені в додатку 7, здійснюються роботодавцем, виробником або постачальником на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці. Декларація за формою згідно з додатком 8 подається роботодавцем, виробником або постачальником не пізніше ніж за п'ять робочих днів до початку виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Декларація подається роботодавцем, виробником або постачальником, уповноваженою ним особою або надсилається поштою до територіального органу Держпраці або адміністратора центру надання адміністративних послуг у паперовій формі або в електронній формі через Єдиний державний веб-портал електронних послуг, у тому числі через інтегровану з ним інформаційну систему Держпраці. Територіальний орган Держпраці здійснює реєстрацію декларацій на безоплатній основі протягом п'яти робочих днів з дня їх отримання. Відмова в реєстрації декларації не допускається. У разі зміни відомостей або виявлення суб'єктом господарювання помилки в поданій декларації суб'єкт господарювання в порядку, встановленому цим пунктом для подання декларації, подає оновлену декларацію протягом п'яти робочих днів з дня настання таких змін або з дня подання декларації в разі виявлення помилки. Посадові особи територіального органу Держпраці протягом п'яти робочих днів з дня отримання оновленої декларації вносять зміни до реєстру. {Пункт 21 в редакції Постанов КМ № 48 від 07.02.2018, № 207 від 03.03.2020} Додаток 1 до Порядку (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 48) ДОЗВІЛ {Додаток 1 в редакції Постанови КМ № 48 від 07.02.2018; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 330 від 10.04.2019} Додаток 2 до Порядку (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 3 березня 2020 р. № 207) ПЕРЕЛІК видів робіт підвищеної небезпеки 1. Виробництво (виготовлення), використання, переробка, зберігання, транспортування, застосування, утилізація та знешкодження вибухопожежонебезпечних і небезпечних речовин 1 і 2 класу небезпеки, горючих рідин, маса яких дорівнює або перевищує значення нормативів порогових мас, що визначені постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 956 “Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 29, ст. 1357). 2. Вибухові роботи та роботи, пов'язані з використанням енергії вибуху. 3. Утилізація зброї, звичайних видів боєприпасів та виробів ракетної техніки. 4. Газонебезпечні роботи та роботи у вибухопожежонебезпечних зонах. 5. Спорудження магістральних газопроводів, нафтопроводів і продуктопроводів (нафтопродуктопроводів, аміакопроводів, етиленопроводів тощо), систем газопостачання природного та зрідженого газу. 6. Підземні та відкриті гірничі роботи. {Додаток 2 в редакції Постанов КМ № 48 від 07.02.2018, № 207 від 03.03.2020} Додаток 3 до Порядку (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 3 березня 2020 р. № 207) ПЕРЕЛІК машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки 1. Устатковання, пов'язане з виробництвом (виготовленням), використанням, переробкою, зберіганням, транспортуванням, застосуванням, утилізацією чи знешкодженням вибухопожежонебезпечних і небезпечних речовин 1 і 2 класу небезпеки, маса яких дорівнює або перевищує нормативи порогових мас, що визначені постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 956 “Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 29, ст. 1357). 2. Технологічне устатковання для утилізації зброї, боєприпасів та виробів ракетної техніки. 3. Гірничошахтне та гірничорятувальне устатковання та устатковання для видобутку, транспортування, дроблення, сортування та збагачення корисних копалин та огрудкування руд і концентратів у вугільній, гірничорудній, нерудній та коксохімічній промисловостях. 4. Устатковання та технічні засоби для виготовлення, використання і транспортування вибухових матеріалів і виробів на їх основі, комплекси для їх переробки та зберігання. {Додаток 3 в редакції Постанов КМ № 48 від 07.02.2018, № 207 від 03.03.2020} Додаток 4 до Порядку (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 48) ЗАЯВА на одержання дозволу {Додаток 4 в редакції Постанови КМ № 48 від 07.02.2018} Додаток 5 до Порядку (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 48) ЗАЯВА на продовження строку дії дозволу {Додаток 5 в редакції Постанови КМ № 48 від 07.02.2018} Додаток 6 до Порядку (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 3 березня 2020 р. № 207) ПЕРЕЛІК видів робіт підвищеної небезпеки, які виконуються на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці 1. Ремонт гідротехнічних споруд. 2. Виробництво піротехнічних виробів. 3. Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра. 4. Навчання з питань охорони праці працівників інших суб'єктів господарювання. 5. Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах). 6. Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій чи під водою. 7. Водолазні роботи. 8. Маркшейдерські роботи. 9. Обстеження, ремонт і чищення димарів, повітропроводів. 10. Звалювання та розпилювання блоків природного каменю. 11. Роботи верхолазні та скелелазні. 12. Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В і в зонах дії струму високої частоти. 13. Експертиза щодо стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єктів господарювання, які виконують роботи та/або експлуатують обладнання підвищеної небезпеки. 14. Заповнення, злив і ремонт балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненим, зрідженим, отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом, їх зберігання. 15. Зварювальні роботи. 16. Технічний огляд, випробування, експертне обстеження (технічне діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені в додатках 3 і 7 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. 17. Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені в додатках 3 і 7 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. 18. Переробка нафти, вуглеводневих газів і конденсату. 19. Вироблення агломерату, коксу, розплавів чорних і кольорових металів, прокату, металевих труб і феросплавів. 20. Буріння та експлуатація свердловин під час геологічного вивчення та розробки родовищ корисних копалин. 21. Роботи, що виконуються за допомогою механічних підіймачів та будівельних підйомників. 22. Зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин. 23. Будівництво, ремонт, експлуатація та ліквідація підземних споруд, не пов'язаних з видобутком корисних копалин. 24. Лісосічні роботи, трелювання, транспортування та сплав лісу. 25. Газополум'яні роботи. 26. Роботи із збагачування корисних копалин. 27. Розподіл вибухопожежонебезпечних і небезпечних речовин 1 і 2 класу небезпеки, горючих рідин, маса яких дорівнює або перевищує значення нормативів порогових мас, що визначені постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 956 “Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 29, ст. 1357). {Додаток 6 в редакції Постанов КМ № 48 від 07.02.2018, № 207 від 03.03.2020} Додаток 7 до Порядку (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 3 березня 2020 р. № 207) ПЕРЕЛІК машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що експлуатуються (застосовуються) на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці 1. Машини, механізми, устатковання для буріння, ремонту свердловин на суходолі та в акваторії моря. 2. Ковальсько-пресове устаткування. 3. Атракціони підвищеної небезпеки (стаціонарні, пересувні та мобільні). 4. Технологічне устатковання та його елементи магістральних газопроводів, нафтопроводів, продуктопроводів (нафтопродуктопроводів, аміакопроводів, етиленопроводів), систем газопостачання природного та зрідженого газу суб'єктам господарювання та до населених пунктів, систем промислового та міжпромислового збору нафти і газу, об'єктів нафтогазовидобувної промисловості, а також газовикористовуюче обладнання потужністю понад 0,1 МВт. 5. Технологічне устатковання хімічного, біохімічного, нафтохімічного, нафтогазопереробного, металургійного, коксохімічного, ливарного, хлор- та аміаковикористовуючих виробництв. 6. Обладнання та захисні системи, призначені для експлуатації (застосування) у потенційно вибухонебезпечному середовищі. 7. Устатковання напругою понад 1000 В (електричне устатковання електричних станцій і мереж, технологічне електрообладнання). 8. Парові та водогрійні котли теплопродуктивністю понад 0,1 МВт. 9. Трубопроводи пари та гарячої води з робочим тиском понад 0,05 МПа і температурою нагріву вище ніж 110 °С, посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних газових балонів, що є ємностями для газового моторного палива. 10. Вантажопідіймальні крани та машини, ліфти, ескалатори, пасажирські конвеєри, підйомники та колиски для підіймання працівників. 11. Пасажирські підвісні канатні дороги, фунікулери. 12. Технологічні транспортні засоби. 13. Устатковання, пов'язане з розподілом вибухопожежонебезпечних і небезпечних речовин 1 і 2 класу небезпеки, маса яких дорівнює або перевищує значення нормативів порогових мас, що визначені постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 956 “Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 29, ст. 1357). {Додаток 7 в редакції Постанов КМ № 48 від 07.02.2018, № 207 від 03.03.2020} Додаток 8 до Порядку (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 48) ДЕКЛАРАЦІЯ відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці {Додаток 8 в редакції Постанови КМ № 48 від 07.02.2018}
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси