Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 26 жовтня 2011 р. № 1107 Київ Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки {Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 927 від 10.10.2012 № 76 від 11.02.2016 № 48 від 07.02.2018 № 330 від 10.04.2019 № 207 від 03.03.2020 № 77 від 03.02.2021} {Установити, що на період дії воєнного стану види робіт підвищеної небезпеки, що зазначені у пунктах 4, 7-9, 11-21, 23-27, 29 і 30 групи А додатку 2 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого цією Постановою, виконуються на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці згідно з Постановою КМ № 357 від 24.03.2022 - діє до дня припинення або скасування воєнного стану і протягом одного місяця після його припинення чи скасування} Відповідно до статті 21 Закону України "Про охорону праці" Кабінет Міністрів України постановляє: 1. Затвердити Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що додається. 2. Визнати такими, що втратили чинність: постанову Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2003 р. № 1631 "Про затвердження Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами" (Офіційний вісник України, 2003 р., № 42, ст. 2222); пункт 11 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 р. № 313 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 10, ст. 617). Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ Інд. 70 ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1107 ПОРЯДОК видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки {У тексті Порядку слово "Держгірпромнагляд" в усіх відмінках замінено словом "Держпраці" згідно з Постановою КМ № 76 від 11.02.2016} 1. Цей Порядок визначає процедуру видачі або відмови у видачі, переоформлення, анулювання Держпраці та її територіальними органами дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки (далі - дозвіл). {Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 48 від 07.02.2018} 2. Дія цього Порядку не поширюється на державні аварійно-рятувальні служби та їх формування, які в установленому порядку пройшли атестацію, а також на органи військового управління, військові частини, військові навчальні заклади, установи та організації Збройних Сил, інші військові формування, які утворені відповідно до законів та в яких до виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки не залучаються наймані працівники. 3. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні: висновок експертизи - документ, який складається експертною організацією за результатами проведення експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання за формою, розробленою Держпраці і затвердженою в установленому порядку, містить інформацію про відповідність (невідповідність) об'єкта експертизи вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки і на підставі якого приймається рішення щодо видачі дозволу; експертні організації - експертно-технічні центри, що належать до сфери управління Держпраці, або незалежні експертні організації, які забезпечують науково-технічну підтримку державного нагляду у сфері промислової безпеки та охорони праці та мають підтверджену компетенцію для інспекційної діяльності у сфері охорони праці відповідно до законодавства; {Абзац третій пункту 3 в редакції Постанови КМ № 48 від 07.02.2018} експлуатація машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки - довготривалий період використання під час виробничого процесу машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки з урахуванням їх експлуатаційних характеристик; застосування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки - використання машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки за призначенням згідно з результатами оцінки їх відповідності вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки; науково-технічна підтримка державного нагляду у сфері промислової безпеки та охорони праці - технічна, експертна діяльність за напрямами, розробленими Держпраці і затвердженими в установленому порядку, що спрямована на підвищення ефективності контрольно-наглядової діяльності у зазначеній сфері. {Абзац шостий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 927 від 10.10.2012} Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України "Про охорону праці" та "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності". 4. Вимоги до експертних організацій розробляються Держпраці та затверджуються за погодженням з Антимонопольним комітетом в установленому порядку. 5. Плата за проведення експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання визначається експертними організаціями відповідно до Порядку визначення граничного розміру тарифу на проведення експертизи стану безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 листопада 2009 р. № 1251 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 91, ст. 3079). 6. Дозвіл за формою згідно з додатком 1 видається: роботодавцеві - на виконання робіт підвищеної небезпеки, що зазначені у групі А додатка 2, або на експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені у групі А переліку машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2021 р. № 77; {Абзац другий пункту 6 в редакції Постанови КМ № 77 від 03.02.2021} виробникові або постачальникові машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки (далі - виробник або постачальник) - на застосування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені у групі А переліку машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2021 р. № 77, якщо інша форма оцінки його відповідності, яка є обов'язковою вимогою до нього, не встановлена технічними регламентами. {Абзац третій пункту 6 в редакції Постанов КМ № 48 від 07.02.2018, № 77 від 03.02.2021} У разі коли дозвіл на застосування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки отримано виробником або постачальником до прийняття зобов'язань щодо їх постачання, роботодавець може застосовувати зазначені машини, механізми, устатковання на підставі завіреної в установленому законодавством порядку копії дозволу, одержаної від такого виробника або постачальника. 7. Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки видається територіальним органом Держпраці за місцем державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця. {Пункт 7 в редакції Постанови КМ № 207 від 03.03.2020} {Пункт 8 виключено на підставі Постанови КМ № 927 від 10.10.2012} 9. Для одержання дозволу роботодавець, виробник або постачальник подає особисто, через уповноважену ним особу або надсилає поштою до територіального органу Держпраці чи адміністратора центру надання адміністративних послуг у паперовій формі або в електронній формі через Єдиний державний веб-портал електронних послуг, у тому числі через інтегровану з ним інформаційну систему Держпраці, заяву за формою згідно з додатком 4, до якої додається: на виконання робіт підвищеної небезпеки - висновок експертизи щодо стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання під час виконання робіт підвищеної небезпеки; на експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки - висновок експертизи щодо стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання під час експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки; на застосування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки - висновок експертизи щодо відповідності машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки. Забороняється вимагати для одержання дозволу документи, не передбачені законом. {Пункт 9 в редакції Постанов КМ № 48 від 07.02.2018, № 207 від 03.03.2020} 10. Строк видачі (продовження строку дії) дозволу або повідомлення роботодавця, виробника або постачальника про відмову у його видачі (продовженні строку дії) становить десять робочих днів з дня отримання документів, зазначених у пункті 9 цього Порядку (у разі продовження строку дії дозволу - документів, зазначених в абзацах п'ятому і шостому пункту 15 цього Порядку). {Пункт 10 в редакції Постанови КМ № 330 від 10.04.2019} 11. Рішення про відмову у видачі дозволу приймається у випадках, передбачених статтею 21 Закону України "Про охорону праці". {Пункт 12 виключено на підставі Постанови КМ № 48 від 07.02.2018} 13. Переоформлення дозволу чи повідомлення роботодавця, виробника або постачальника про відмову у його переоформленні здійснюється органом, що його видав, відповідно до Законів України "Про охорону праці" та "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності". {Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 48 від 07.02.2018} 14. Дія дозволу поширюється на всю територію України. Роботодавець, який отримав дозвіл і має намір виконувати роботи підвищеної небезпеки та/або експлуатувати (застосовувати) машини, механізми, устатковання підвищеної небезпеки (у тому числі відокремленим підрозділом), повинен письмово повідомити про це територіальний орган Держпраці за місцем виконання таких робіт та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання не пізніше ніж за десять робочих днів до початку їх виконання та/або експлуатації (застосування) з наданням копії дозволу. 15. Строк дії дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки або на експлуатацію машин, механізмів та устатковання підвищеної небезпеки становить п'ять років. Строк дії дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки продовжується територіальним органом Держпраці. {Абзац другий-четвертий пункту 15 замінено абзацом згідно з Постановою КМ № 207 від 03.03.2020} У разі коли під час строку дії дозволу роботодавцем не порушено його умов, строк дії такого дозволу продовжується на наступні п'ять років на підставі заяви роботодавця, поданої не пізніше десяти робочих днів до закінчення дії дозволу, за формою згідно з додатком 5, та оригіналу дозволу. {Абзац третій пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 207 від 03.03.2020} Якщо під час строку дії дозволу роботодавцем порушено його умови, зокрема не дотримано вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки чи допущено виникнення аварій та/або пов'язаних з виробництвом нещасних випадків під час виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, зазначених у дозволі, строк дії такого дозволу продовжується на підставі зазначеної заяви, оригіналу дозволу і нового позитивного висновку експертизи щодо стану охорони праці та безпеки промислового виробництва під час виконання зазначених у дозволі робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. {Абзац четвертий пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 207 від 03.03.2020} {Пункт 15 в редакції Постанови КМ № 330 від 10.04.2019} 16. Дозвіл на застосування машин, механізмів та устатковання підвищеної небезпеки є безстроковим. 17. Дозвіл може бути анульований у випадках, передбачених статтею 21 Закону України "Про охорону праці". Рішення про анулювання дозволу приймається органом, що його видав. Дія дозволу припиняється через десять робочих днів з дня прийняття рішення про його анулювання. 18. Роботодавець, виробник або постачальник повинен протягом десяти робочих днів після одержання повідомлення про анулювання дозволу подати оригінал такого дозволу або його дублікат до органу, що видав дозвіл, особисто чи надіслати рекомендованим листом з описом вкладення. Зазначений орган робить на оригіналі дозволу або його дублікаті позначку про анулювання дозволу, вносить відповідну інформацію до реєстру дозволів та повертає протягом трьох робочих днів оригінал дозволу або його дублікат роботодавцеві, виробникові або постачальникові. 19. У разі анулювання дозволу роботодавець, виробник або постачальник може отримати новий дозвіл відповідно до вимог цього Порядку. 20. Держпраці та її територіальні органи ведуть реєстр дозволів в установленому порядку, узагальнюють інформацію про видані та анульовані дозволи і оприлюднюють її у засобах масової інформації та на власному веб-сайті. Держпраці та її територіальні органи вносять до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомості про дозволи (зареєстровані декларації) в установленому порядку. {Пункт 20 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 48 від 07.02.2018} {Пункт 20 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 48 від 07.02.2018} 21. Виконання робіт підвищеної небезпеки, що зазначені у групі Б додатка 2, експлуатація (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, зазначених у групі Б переліку, машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2021 р. № 77, здійснюються на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці за формою згідно з додатком 8. Декларація подається роботодавцем не пізніше ніж за п'ять робочих днів до початку виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Документи повертаються протягом п'яти робочих днів без розгляду у разі незаповнення полів, зазначення робіт підвищеної небезпеки та машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, які не відповідають вимогам, встановленим цим Порядком та переліком машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2021 р. № 77. Декларація подається роботодавцем або уповноваженою ним особою, надсилається поштою до адміністратора центру надання адміністративних послуг у паперовій формі або в електронній формі через Єдиний державний веб-портал електронних послуг, у тому числі через інтегровану з ним інформаційну систему Держпраці. Територіальний орган Держпраці здійснює реєстрацію декларацій на безоплатній основі протягом п'яти робочих днів з дня їх отримання. Відмова в реєстрації декларації не допускається. У разі зміни відомостей або виявлення суб'єктом господарювання помилки в поданій декларації суб'єкт господарювання в порядку, встановленому цим пунктом для подання декларації, подає оновлену декларацію протягом семи робочих днів з дня настання таких змін або з дня подання декларації в разі виявлення помилки. {Пункт 21 в редакції Постанов КМ № 48 від 07.02.2018, № 207 від 03.03.2020, № 77 від 03.02.2021} Додаток 1 до Порядку (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 48) ДОЗВІЛ {Додаток 1 в редакції Постанови КМ № 48 від 07.02.2018; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 330 від 10.04.2019} Додаток 2 до Порядку (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2021 р. № 77) ПЕРЕЛІК видів робіт підвищеної небезпеки Види робіт підвищеної небезпеки, які виконуються на підставі дозволу Група А 1. Виробництво (виготовлення), використання, переробка, зберігання, транспортування, застосування, утилізація та знешкодження вибухопожежонебезпечних і небезпечних речовин 1 і 2 класу небезпеки, горючих рідин, маса яких дорівнює або перевищує значення нормативів порогових мас, що визначені постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 956 “Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 29, ст. 1357). 2. Вибухові роботи та роботи, пов'язані з використанням енергії вибуху, утилізація зброї, звичайних видів боєприпасів та виробів ракетної техніки, виготовлення, випробування, транспортування, зберігання та використання промислових вибухових матеріалів та їх знешкодження. 3. Газонебезпечні роботи та роботи у вибухопожежонебезпечних та/або пожежонебезпечних зонах. 4. Підземні гірничі роботи на шахтах, підземні роботи на шахтах та рудниках та відкриті гірничі роботи. 5. Технічний огляд, випробування, експертне обстеження (технічне діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. 6. Виробництво піротехнічних виробів. 7. Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах тощо). 8. Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій чи під водою. 9. Роботи в діючих електроустановках і на кабельних лініях напругою понад 1000 В, в зонах дії струму високої частоти. 10. Заповнення, злив і ремонт балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненим, зрідженим, отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом, їх зберігання. 11. Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. 12. Виробництво агломерату, коксу, розплавів чорних і кольорових металів, прокату, металевих труб, феросплавів, вогнетривів, хімічних продуктів коксування, ртуті, нікелю, цинку, свинцю, олова, кадмію, індію, алюмінію, силуміну, магнію, титану, кристалічного кремнію, сірки, сірчаної, соляної, азотної і ортофосфорної кислот, ціаністих солей та розчинів, порошків, лігатур та інших сполук рідкоземельних металів, наплавочних порошків і прутків, твердих сплавів і тугоплавкого дроту, напівпровідників, пиловугільного палива. 13. Буріння та експлуатація свердловин під час геологічного вивчення та розробки родовищ корисних копалин. 14. Будівництво, ремонт, експлуатація та ліквідація підземних споруд, не пов'язаних з видобутком корисних копалин. 15. Лісосічні роботи, трелювання, транспортування та сплав лісу, у тому числі: лісогосподарські, лісозаготівельні та лісотранспортні роботи на забруднених радіонуклідами територіях. 16. Освоєння і глушіння газових та нафтових свердловин. 17. Злив, очистка, нейтралізація резервуарів, тари та інших ємностей з-під нафтопродуктів, кислот, лугів та інших небезпечних речовин, в тому числі радіоактивних. 18. Плавильні, заливочні роботи і роботи з термообробки лиття. 19. Монтаж, експлуатація і демонтаж бурових вишок. 20. Вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів. 21. Роботи з ліквідації нафтогазоводопроявлень в процесі буріння свердловин. 22. Роботи із застосуванням піротехнічного інструменту. 23. Монтаж, демонтаж та капітальний ремонт будинків, споруд, а також відновлення та зміцнення їх аварійних частин. 24. Продавлювання тунельних конструкцій під будинками, спорудами, магістралями і водоймищами. 25. Роботи в охоронних зонах діючих магістральних трубопроводів та ліній електропередачі. 26. Виготовлення виробів та деталей із пластмас, гуми на пресах, вулканізаторах, виливних та черв'ячних машинах, таблетмашинах, каландрах та вальцях. 27. Розмивання порід з використанням гідромоніторів та інших засобів гідромеханізації. 28. Роботи із збагачування корисних копалин, утворення і експлуатація відвалів гірничих порід, обкладання та скріплення укосів, бортів, уступів кар'єрів, підземна геологорозвідка, геолого-маркшейдерські роботи. 29. Ремонт гідротехнічних споруд, зведення і нарощування дамб гідротехнічних споруд і гідровідвалів. 30. Будівництво магістральних газопроводів, нафтопроводів і продуктопроводів (нафтопродуктопроводів, аміакопроводів, етиленопроводів тощо), систем газопостачання природного та зрідженого газу. Види робіт підвищеної небезпеки, які виконуються на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці Група Б 1. Виколювання, звалення, розпилювання і обробка блоків природного каменю, переміщення і навантаження їх в транспортні засоби. 2. Промислово-геофізичні дослідження свердловин. 3. Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра. 4. Роботи в зонах дії іонізуючого випромінювання, електростатичного та електромагнітного полів, а також роботи із застосуванням лазерів, дозиметрів. 5. Водолазні роботи. 6. Експертиза стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єктів господарювання. 7. Сейсморозвідка. 8. Навчання з питань охорони праці працівників інших суб'єктів господарювання. 9. Буксирувальні роботи всіх видів на морському та річковому транспорті. 10. Монтаж, демонтаж, експлуатація, ремонт і переміщення насосних і землесосних установок, драг і земснарядів. 11. Обслуговування і ремонт акумуляторних батарей промислового призначення. 12. Обслуговування лампових, обладнання лампової, апаратури аерогазового контролю і сейсмопрогнозу. 13. Експлуатація та ремонт водозбірних споруд. 14. Гранулювання доменного шлаку. 15. Спорудження і обслуговування крижаних і поромних переправ, доріг, бродів. 16. Гідрометричні, гідрологічні і гідрохімічні роботи: на великих і середніх річках у період повені; рейдові виїзди на безмоторних човнах на озерах і водоймищах; роботи на річках і каналах, пов'язані з використанням човнових переправ, роботи і спостереження з льоду у період нестійкого льодоставу; гідрографічні обстеження водних об'єктів у важкодосяжних і необжитих районах. 17. Нанесення лакофарбових покрить, ґрунтовок та шпакльовок на основі нітрофарб, полімерних композицій (поліхлорвінілових, епоксидних тощо). 18. Верхолазні роботи та промисловий альпінізм. 19. Зварювальні, газополум'яні, а також наплавочні і паяльні роботи, що виконуються із застосуванням відкритого полум'я. 20. Обслуговування верстатів з обробки деревини і металів. 21. Обстеження, ремонт і чищення димарів, повітропроводів, а також димових та вентиляційних каналів. 22. Виготовлення та застосування скловати, шлаковати, азбесту, мастик на бітумній основі, перхлорвінілових і бакелітових матеріалів. 23. Ручне виробництво скловиробів (видування), де існує контакт працівника із скломасою. 24. Роботи в термічних цехах та дільницях на електротермічних установках підвищеної та високої частоти. {Додаток 2 в редакції Постанов КМ № 48 від 07.02.2018, № 207 від 03.03.2020, № 77 від 03.02.2021} {Додаток 3 виключено на підставі Постанови КМ № 77 від 03.02.2021} Додаток 4 до Порядку (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 48) ЗАЯВА на одержання дозволу {Додаток 4 в редакції Постанови КМ № 48 від 07.02.2018} Додаток 5 до Порядку (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 48) ЗАЯВА на продовження строку дії дозволу {Додаток 5 в редакції Постанови КМ № 48 від 07.02.2018} {Додаток 6 виключено на підставі Постанови КМ № 77 від 03.02.2021} {Додаток 7 виключено на підставі Постанови КМ № 77 від 03.02.2021} Додаток 8 до Порядку (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2021 р. № 77) ДЕКЛАРАЦІЯ відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці {Додаток 8 в редакції Постанов КМ № 48 від 07.02.2018, № 77 від 03.02.2021}
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси