Про затвердження Положення про Державну службу геології та надр України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 30 грудня 2015 р. № 1174 Київ Про затвердження Положення про Державну службу геології та надр України {Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 939 від 07.11.2018 № 847 від 18.09.2019 № 614 від 25.06.2020 № 868 від 23.09.2020 № 435 від 28.04.2021} Кабінет Міністрів України постановляє: Затвердити Положення про Державну службу геології та надр України, що додається. Прем'єр-міністр України А.ЯЦЕНЮК Інд. 75 ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1174 ПОЛОЖЕННЯ про Державну службу геології та надр України {У тексті Положення слова “Міністр екології та природних ресурсів” у всіх відмінках замінено словами “Міністр енергетики та захисту довкілля” у відповідному відмінку, а слово “Мінприроди” - словом “Мінекоенерго” згідно з Постановою КМ № 847 від 18.09.2019} {У тексті Положення слова “Міністр енергетики та захисту довкілля” в усіх відмінках замінено словами “Міністр захисту довкілля та природних ресурсів” у відповідному відмінку, а слово “Мінекоенерго” - словом “Міндовкілля” згідно з Постановою КМ № 614 від 25.06.2020} 1. Державна служба геології та надр України (Держгеонадра) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра захисту довкілля та природних ресурсів і який реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, є уповноваженим органом з питань реалізації угод про розподіл продукції. {Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 435 від 28.04.2021} 2. Держгеонадра у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства. 3. Основними завданнями Держгеонадр є: 1) реалізація державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр; 2) внесення на розгляд Міністра захисту довкілля та природних ресурсів пропозицій щодо забезпечення формування державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр. 4. Держгеонадра відповідно до покладених на неї завдань: 1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств та в установленому порядку подає їх Міністрові захисту довкілля та природних ресурсів; 2) здійснює функції замовника державного контракту з приросту запасів корисних копалин; 3) веде: державний облік родовищ, запасів і проявів корисних копалин; державний баланс запасів корисних копалин; державний кадастр родовищ і проявів корисних копалин; державний облік підземних вод та водного кадастру; каталог відомостей про геологічну інформацію; {Підпункт 3 пункту 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 939 від 07.11.2018} 4) формує державний резерв родовищ дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння; 5) формує державний фонд родовищ корисних копалин та резерв цього фонду; 6) здійснює державну реєстрацію та веде облік робіт і досліджень, пов'язаних з геологічним вивченням надр; 7) розробляє карти сейсмічного районування території України; 8) організовує і координує роботу з: обліку параметричних, пошукових, розвідувальних та експлуатаційних нафтових і газових свердловин; ведення єдиної інформаційної системи користування надрами; проведення моніторингу мінерально-сировинної бази, геологічного середовища та підземних вод; 9) видає в установленому порядку спеціальні дозволи на користування надрами (у тому числі на користування нафтогазоносними надрами); 10) зупиняє та анулює в установленому порядку дію спеціальних дозволів на користування надрами (у тому числі на користування нафтогазоносними надрами), поновлює їх дію у разі зупинення; 11) здійснює переоформлення спеціальних дозволів на користування надрами (у тому числі на користування нафтогазоносними надрами), внесення до них змін та видачу дублікатів, продовжує строк дії спеціальних дозволів на користування надрами (у тому числі на користування нафтогазоносними надрами); 12) здійснює державний контроль за геологічним вивченням надр (державний геологічний контроль) та раціональним і ефективним їх використанням, зокрема за: обґрунтованістю застосування методик і технологій, якістю, комплексністю, ефективністю робіт з геологічного вивчення надр; виконанням рішень з питань методичного забезпечення проведення робіт з геологічного вивчення та використання надр; дотриманням нормативів, стандартів та інших вимог щодо геологічного вивчення і використання надр, умов спеціальних дозволів на користування надрами (у тому числі на користування нафтогазоносними надрами) та угод про умови користування надрами (у тому числі угод про умови користування нафтогазоносними надрами); повнотою вивчення геологічної будови надр, гірничо-технічних, інженерно-геологічних, геолого-екологічних та інших умов вивчення родовищ корисних копалин; використанням технічних засобів і методів проведення робіт з геологічного вивчення надр, які виключають невиправдані втрати корисних копалин і погіршення їх якості; своєчасністю та відповідністю встановленим вимогам введення в експлуатацію розвіданих родовищ корисних копалин; дотриманням під час дослідно-промислової експлуатації родовищ корисних копалин технологій, які забезпечують необхідне їх вивчення, не знижуючи при цьому промислову цінність; збереженням розвідувальних гірничих виробок і свердловин для розробки родовищ корисних копалин, збереженням геологічної документації, зразків порід, дублікатів проб, які можуть бути використані під час подальшого вивчення надр; обґрунтованістю напрямів пошукових, розвідувальних та інших робіт з геологічного вивчення надр; своєчасністю і правильністю державної реєстрації робіт з геологічного вивчення і використання надр, наявністю спеціальних дозволів на користування надрами і виконання передбачених ними умов; повнотою і вірогідністю вихідних даних про кількість та якість запасів основних і спільно залягаючих корисних копалин і компонентів, що містяться в них, а також поданням підприємствами та організаціями звітних балансів запасів корисних копалин; веденням обліку видобування нафти, газу та супутніх компонентів; виконанням рішень Державної комісії по запасах корисних копалин надрокористувачами; проведенням пошуково-розвідувальних та інших робіт з геологічного вивчення підземних вод; відповідністю геологорозвідувальних робіт і наукових досліджень державним контрактам і замовленням, а також проектам проведення таких робіт; виконанням державних програм геологорозвідувальних робіт, геологічних завдань і замовлень; 13) складає у межах повноважень, передбачених законом, протоколи про адміністративні правопорушення, розглядає справи про адміністративні правопорушення та накладає адміністративні стягнення; 14) проводить планові та позапланові перевірки надрокористувачів, за результатами яких (у разі виявлення порушень вимог законодавства) складає акти, видає обов'язкові для виконання вказівки (приписи) про усунення виявлених недоліків і порушень вимог законодавства; 15) здійснює державний контроль за дотриманням правил і нормативів користування нафтогазоносними надрами; 16) здійснює в установленому порядку контроль за ефективним і цільовим використанням коштів державного бюджету, що спрямовуються на геологічне вивчення надр; 17) забезпечує розвиток мінерально-сировинної бази, організацію геологічного, геофізичного, геохімічного, гідрогеологічного, інженерно-геологічного та еколого-геологічного, сейсмічного вивчення надр, пошуку і розвідки корисних копалин на території України, у межах територіальних вод, континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України; 18) виконує роботи із стандартизації, метрології, сертифікації у сфері геологічного вивчення, охорони та використання надр; 19) вирішує спори з питань користування надрами у порядку, встановленому законодавством; 20) організовує проведення державної експертизи звітів з геологічного вивчення надр; 21) організовує проведення державної експертизи та оцінки запасів і ресурсів корисних копалин, а також інших геологічних матеріалів; 22) затверджує пооб'єктні плани спеціалізованих підприємств, установ та організацій, які виконують геологорозвідувальні роботи за кошти державного бюджету на території України, вносить до зазначених планів у разі потреби зміни; 23) розпоряджається геологічною інформацією в установленому порядку; 24) затверджує в установленому порядку геолого-економічну оцінку запасів нафти і газу та супутніх компонентів; 25) здійснює проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень, пов'язаних з розробленням та впровадженням у виробництво наукових і методичних основ прогнозування, пошук та розвідку родовищ корисних копалин, прогнозування змін геологічного середовища та інших потреб геологічного вивчення надр; 26) розробляє та вносить на розгляд Міністра захисту довкілля та природних ресурсів пропозиції щодо проектів типових документів з планування, фінансування, проектування і визначення кошторисної вартості геологорозвідувальних робіт, що виконуються за кошти державного бюджету; 27) здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов'язаних з діяльністю Держгеонадр, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держгеонадр; 28) забезпечує міжнародне співробітництво з питань, що належать до компетенції Держгеонадр; 29) здійснює управління об'єктами державної власності, що належать до сфери управління Держгеонадр; 30) формує державне замовлення на підготовку фахівців у відповідній сфері; 31) організовує наукову, науково-технічну, інвестиційну, інформаційну, видавничу діяльність, сприяє створенню і впровадженню сучасних інформаційних технологій та комп'ютерних мереж у відповідній сфері; 311) здійснює контроль за виконанням угод про розподіл продукції; {Пункт 4 доповнено підпунктом 311 згідно з Постановою КМ № 435 від 28.04.2021} 32) здійснює інші повноваження, визначені законом. 5. Держгеонадра з метою організації своєї діяльності: 1) забезпечує у межах повноважень, передбачених законом, вжиття заходів до запобігання корупції і контроль за їх реалізацією в апараті Держгеонадр, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Держгеонадр; 2) здійснює в установленому порядку добір кадрів в апарат Держгеонадр та на керівні посади підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держгеонадр; 3) організовує планово-фінансову роботу в апараті Держгеонадр, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Держгеонадр; 4) забезпечує у межах повноважень, передбачених законом, виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави; 5) організовує ведення діловодства та архівне зберігання документів відповідно до встановлених правил. 6. Держгеонадра для виконання покладених на Службу завдань має право: 1) залучати в установленому порядку до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань вчених і фахівців, працівників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками); 2) одержувати безоплатно від державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб, а також громадян та їх об'єднань інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на Держгеонадра завдань і функцій; 3) скликати наради, утворювати комісії та робочі групи, проводити наукові конференції, семінари з питань, що належать до компетенції Держгеонадр; 4) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державною системою урядового зв'язку та іншими технічними засобами; 5) вживати заходів до припинення всіх видів робіт з геологічного вивчення та використання надр, що проводяться з порушенням стандартів та правил і можуть спричинити псування родовищ, істотне зниження ефективності робіт або призвести до значних збитків; 6) вживати заходів до зупинення діяльності підприємств, установ та організацій, що здійснюють геологічне вивчення та використання надр (у тому числі нафтогазоносних) без спеціальних дозволів на користування надрами або з порушенням умов, передбачених такими дозволами; 7) давати під час здійснення державного контролю за проведенням робіт з геологічного вивчення та раціонального і ефективного використання надр обов'язкові для виконання приписи щодо усунення виявлених порушень вимог законодавства під час проведення зазначених робіт. 7. Держгеонадра здійснює свої повноваження безпосередньо та через утворені в установленому порядку територіальні органи. 8. Держгеонадра у процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими державними органами, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, об'єднаннями громадян, громадськими спілками, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, профспілками та організаціями роботодавців, органами місцевого самоврядування, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, підприємствами, установами та організаціями. 9. Держгеонадра у межах повноважень, передбачених законом, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів Президента України і постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України і наказів Міндовкілля видає накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує та контролює їх виконання. 10. Держгеонадра очолює Голова, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства про державну службу. {Пункт 10 в редакції Постанови КМ № 868 від 23.09.2020} 11. Голова Держгеонадр: 1) очолює Держгеонадра, здійснює керівництво діяльністю Служби, представляє Держгеонадра у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні і за її межами; 2) вносить на розгляд Міністра захисту довкілля та природних ресурсів пропозиції щодо забезпечення формування державної політики у сфері геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр, зокрема розроблені Держгеонадрами проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Міндовкілля, а також позицію щодо проектів, розробниками яких є інші міністерства; 3) організовує та контролює у межах повноважень, передбачених законом, виконання в апараті Держгеонадр Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міндовкілля та доручень Міністра захисту довкілля та природних ресурсів; 4) подає на затвердження Міністру захисту довкілля та природних ресурсів план роботи Держгеонадр; 5) звітує перед Міністром захисту довкілля та природних ресурсів про виконання планів роботи Держгеонадр та покладених на Службу завдань, про усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення перевірок діяльності Держгеонадр, а також про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях; 6) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату Держгеонадр; 7) розподіляє обов'язки між своїми заступниками; 8) забезпечує взаємодію Держгеонадр із структурним підрозділом Міндовкілля, визначеним Міністром захисту довкілля та природних ресурсів, відповідальним за взаємодію з Держгеонадрами; 9) забезпечує дотримання встановленого Міністром захисту довкілля та природних ресурсів порядку обміну інформацією між Міндовкілля та Держгеонадрами і своєчасність її подання; 10) призначає на посаду та звільняє з посади за погодженням з Міністром захисту довкілля та природних ресурсів керівників і заступників керівників самостійних структурних підрозділів апарату Держгеонадр; 11) призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату Держгеонадр, укладає та розриває з ними контракти про проходження державної служби у порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України; {Підпункт 11 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 435 від 28.04.2021} 12) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників апарату Держгеонадр; 13) дає у межах повноважень, передбачених законом, обов'язкові для виконання державними службовцями і працівниками апарату Держгеонадр доручення; 14) утворює, ліквідує, реорганізує підприємства, установи та організації, затверджує їх положення (статути), в установленому порядку призначає на посади та звільняє з посад їх керівників, здійснює в межах повноважень, передбачених законом, інші функції з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери управління Держгеонадр; 15) забезпечує реалізацію державної політики щодо державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті Держгеонадр; 16) забезпечує формування в установленому порядку кадрового резерву Держгеонадр, організацію підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і працівників Держгеонадр та осіб, включених до кадрового резерву; 17) вирішує в установленому порядку питання щодо заохочення і притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців та працівників апарату Держгеонадр, присвоює їм ранги державних службовців (якщо інше не передбачено законом); 18) вносить в установленому порядку подання щодо представлення державних службовців та працівників апарату Держгеонадр до відзначення державними нагородами; 19) залучає за домовленістю з їх керівниками державних службовців та працівників міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій до розгляду питань, що належать до компетенції Держгеонадр; 20) утворює комісії, робочі та експертні групи; 21) скликає та проводить наради з питань, що належать до компетенції Держгеонадр; 22) підписує накази Держгеонадр; 23) приймає в установленому порядку рішення про розподіл коштів державного бюджету, розпорядником яких є Держгеонадра; 24) здійснює інші повноваження, визначені законом. 12. Голова Держгеонадр має заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства. {Пункт 12 в редакції Постанови КМ № 868 від 23.09.2020} 13. Для підготовки рекомендацій щодо виконання покладених на Держгеонадра завдань у Службі може утворюватися колегія. Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу Держгеонадр. Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у Держгеонадрах можуть утворюватися інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи. Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджує Голова Держгеонадр. 14. Гранична чисельність державних службовців та працівників Держгеонадр затверджується Кабінетом Міністрів України. Структуру апарату Держгеонадр затверджує Голова Служби за погодженням з Міністром захисту довкілля та природних ресурсів. Штатний розпис та кошторис апарату Держгеонадр затверджує його Голова за погодженням з Мінфіном. 15. Держгеонадра є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Казначейства.
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси