Про Адміністрацію Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

Президент України; Указ, Положення від 30.06.2011 № 717/2011

Про Адміністрацію Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

Стан: Чинний

Ідентифікатор: 717/2011

Текст документа від 19.06.2012:

Указ
Президента України

Про Адміністрацію Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

{Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
№ 391/2012 від 13.06.2012}

1. Затвердити Положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

2. Установити, що Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України є правонаступником Державної служби зв'язку України і Державної адміністрації зв'язку - урядового органу, що діяв у складі Міністерства транспорту та зв'язку України (крім прав та обов'язків, пов'язаних із реалізацією функцій у сфері надання послуг поштового зв'язку загального користування).

{Стаття 2 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 391/2012 від 13.06.2012 }

3. Внести до Схеми організації та взаємодії центральних органів виконавчої влади, затвердженої Указом Президента України від 9 грудня 2010 року № 1085 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" (зі змінами, внесеними Указом від 6 квітня 2011 року № 370), такі зміни:

1) абзац "Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України" розділу II виключити;

2) розділ III доповнити абзацом такого змісту:

"Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України".

4. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк:

1) забезпечити фінансування виконання покладених на Адміністрацію Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України функцій;

2) вирішити питання щодо передачі в управління Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України для виконання покладених на неї функцій об'єктів державної власності.

5. Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України подати у двомісячний строк у встановленому порядку пропозиції щодо внесення до актів законодавства змін, що випливають із цього Указу.

6. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
30 червня 2011 року
№ 717/2011
ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 30 червня 2011 року № 717/2011

ПОЛОЖЕННЯ
про Адміністрацію Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

1. Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (далі - Адміністрація) є центральним органом виконавчої влади у складі Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (далі - Держспецзв'язку України).

Адміністрація є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з формування і забезпечення реалізації державної політики у сферах організації спеціального зв'язку та захисту інформації, телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України.

{Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 391/2012 від 13.06.2012 }

Адміністрація є центральним органом виконавчої влади в галузі зв'язку, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань організації спеціального зв'язку та захисту інформації.

2. Адміністрація у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України, а також дорученнями Президента України.

3. Основними завданнями Адміністрації є:

1) забезпечення формування і реалізації державної політики у сферах захисту державних інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем (далі - інформаційно-телекомунікаційні системи), криптографічного та технічного захисту інформації, використання і захисту державних електронних інформаційних ресурсів, телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України; участь у формуванні і реалізації державної політики у сфері електронного документообігу органів державної влади та органів місцевого самоврядування, розробленні та впровадженні електронного цифрового підпису в органах державної влади та органах місцевого самоврядування;

{Підпункт 1 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 391/2012 від 13.06.2012 }

2) участь у межах своїх повноважень у формуванні і реалізації державної тарифної політики та політики державних закупівель у сферах телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України;

{Підпункт 2 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 391/2012 від 13.06.2012 }

3) забезпечення в установленому порядку урядовим зв'язком Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України, інших посадових осіб органів державної влади, місцевого самоврядування, органів військового управління, керівників підприємств, установ і організацій у мирний час, в умовах надзвичайного та воєнного стану, а також у разі виникнення надзвичайної ситуації;

4) забезпечення функціонування, безпеки та розвитку державної системи урядового зв'язку і Національної системи конфіденційного зв'язку;

5) визначення вимог і порядку створення та розвитку систем технічного та криптографічного захисту інформації, яка є власністю держави, або інформації з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом;

6) здійснення державного контролю за станом криптографічного та технічного захисту інформації, яка є власністю держави, або інформації з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, протидії технічним розвідкам, а також за додержанням технічних вимог керівних документів у сфері надання послуг електронного цифрового підпису;

7) охорона об'єктів та майна Держспецзв'язку України, у тому числі приміщень, систем, мереж, комплексів, засобів урядового і спеціального зв'язку, ключових документів до засобів криптографічного захисту інформації тощо;

8) розроблення та здійснення заходів щодо розвитку телекомунікаційних мереж, поліпшення їх якості, забезпечення доступності і сталого функціонування;

{Підпункт 8 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 391/2012 від 13.06.2012 }

9) сприяння інтеграції сфер телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України у світовий інформаційно-комунікаційний простір.

{Підпункт 9 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 391/2012 від 13.06.2012 }

4. Адміністрація відповідно до покладених на неї завдань:

1) забезпечує надійне функціонування, безпеку та розвиток державної системи урядового зв'язку, зокрема її готовності до роботи в особливий період та в разі виникнення надзвичайної ситуації;

2) здійснює функції щодо забезпечення в установленому порядку урядовим зв'язком Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України, інших посадових осіб органів державної влади, місцевого самоврядування, органів військового управління, керівників підприємств, установ і організацій у мирний час, в умовах надзвичайного та воєнного стану, а також у разі виникнення надзвичайної ситуації;

3) здійснює контроль за виконанням технічних умов у приміщеннях абонентів урядового зв'язку;

4) визначає порядок:

надання операторами телекомунікацій ресурсів своїх мереж у користування державній системі урядового зв'язку, Національній системі конфіденційного зв'язку, органам з надзвичайних ситуацій, безпеки, оборони, внутрішніх справ;

взаємодії операторів телекомунікацій з Національним центром оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами;

5) вирішує в межах компетенції питання щодо забезпечення зв'язку для потреб державної системи урядового зв'язку, Національної системи конфіденційного зв'язку, органів безпеки, оборони, охорони правопорядку;

6) організовує участь Держспецзв'язку України у виконанні завдань територіальної оборони, а також у заходах, спрямованих на підтримання правового режиму воєнного та надзвичайного стану відповідно до закону;

7) бере участь у формуванні і відповідає за реалізацію державної політики у сферах захисту державних інформаційно-телекомунікаційних систем, криптографічного та технічного захисту інформації, створення, використання і захисту державних електронних інформаційних ресурсів, забезпечення функціонування, безпеки та розвитку державної системи урядового зв'язку, Національної системи конфіденційного зв'язку, телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України; бере участь у формуванні і реалізації державної політики у сфері електронного документообігу органів державної влади та органів місцевого самоврядування, розробленні і впровадженні електронного цифрового підпису в органах державної влади та органах місцевого самоврядування;

{Підпункт 7 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 391/2012 від 13.06.2012 }

8) визначає перспективні напрями, розробляє та здійснює інші заходи щодо розвитку систем криптографічного та технічного захисту інформації, а також у сферах телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України;

{Підпункт 8 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 391/2012 від 13.06.2012 }

9) розробляє в порядку, встановленому законодавством, проекти Концепції розвитку телекомунікацій України, інших концепцій у сферах користування радіочастотним ресурсом України, сприяє їх реалізації;

{Підпункт 9 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 391/2012 від 13.06.2012 }

10) забезпечує нормативно-правове регулювання у сферах організації спеціального зв'язку та захисту інформації, телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та в установленому порядку вносить їх на розгляд Президентові України, Кабінету Міністрів України;

{Підпункт 10 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 391/2012 від 13.06.2012 }

11) здійснює технічне регулювання у сферах захисту державних інформаційних ресурсів в інформаційно-телекомунікаційних системах, криптографічного та технічного захисту інформації, організовує та проводить оцінку відповідності, розробляє в установленому порядку стандарти, технічні регламенти і технічні умови;

12) здійснює методичне керівництво та координацію діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, військових формувань, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності у сферах криптографічного та технічного захисту інформації, протидії технічним розвідкам, а також з питань, пов'язаних із запобіганням вчиненню порушень безпеки інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах, виявленням та усуненням наслідків інших несанкціонованих дій щодо державних інформаційних ресурсів в інформаційно-телекомунікаційних системах;

13) розробляє та супроводжує моделі технічних розвідок шляхом збору та аналізу інформації про існуючі системи і засоби технічних розвідок, тактику та методи їх застосування, а також перспективи розвитку; надає рекомендації органам державної влади, органам місцевого самоврядування, військовим формуванням, підприємствам, установам і організаціям щодо забезпечення протидії технічним розвідкам, проведення оцінки загроз та вжиття відповідних заходів для захисту інформації;

14) визначає порядок ведення, веде та здійснює управління реєстром інформаційно-телекомунікаційних систем органів державної влади, а також підприємств, установ і організацій, що належать до сфери їх управління, депозитарієм державних електронних інформаційних ресурсів, визначає порядок ведення Національного реєстру електронних інформаційних ресурсів органів державної влади;

15) розробляє та затверджує порядок і вимоги щодо захисту державних інформаційних ресурсів, у тому числі систем електронного документообігу, в інформаційно-телекомунікаційних системах, криптографічного та технічного захисту інформації, яка є власністю держави, або інформації з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом;

16) розробляє критерії та порядок оцінювання стану захищеності державних інформаційних ресурсів, незалежно від виду та змісту інформації, яка утворює такий інформаційний ресурс, в інформаційно-телекомунікаційних системах, організовує та здійснює оцінювання стану їх захищеності, надає відповідні рекомендації;

17) встановлює порядок здійснення державного контролю за додержанням вимог законодавства у сфері надання послуг електронного цифрового підпису, а також здійснення державного контролю за станом криптографічного та технічного захисту інформації, яка є власністю держави, або інформації з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, за станом протидії технічним розвідкам щодо озброєння, військової та спеціальної техніки, об'єктів оборонно-промислового комплексу, військових об'єктів та об'єктів, призначених для застосування в інтересах оборони і безпеки держави, а також під час провадження діяльності на території України іноземних інспекційних груп відповідно до міжнародних договорів України;

18) здійснює державний контроль за додержанням вимог законодавства, а також технічних вимог нормативних документів у сфері надання послуг електронного цифрового підпису;

19) затверджує технічні і технологічні вимоги до акредитованих центрів сертифікації ключів;

20) організовує та координує разом із центральним органом виконавчої влади у сфері стандартизації, метрології та сертифікації роботи з проведення сертифікації засобів криптографічного та технічного захисту інформації, організовує і проводить державну експертизу у сфері криптографічного та технічного захисту інформації;

21) накопичує та аналізує дані про вчинення та/або спроби вчинення несанкціонованих дій щодо державних інформаційних ресурсів в інформаційно-телекомунікаційних системах, а також про їх наслідки, інформує правоохоронні органи для вжиття заходів із запобігання та припинення злочинів у зазначеній сфері;

22) видає атестат відповідності комплексних систем захисту інформації інформаційно-телекомунікаційних систем, із застосуванням яких обробляється інформація, яка є власністю держави, або інформація з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, вимогам нормативних документів з питань технічного захисту інформації;

23) розробляє та затверджує єдині технічні вимоги щодо створення та захисту Єдиного веб-порталу державних органів, здійснює контроль за дотриманням цих вимог;

24) погоджує проекти створення та розвитку інформаційно-телекомунікаційних систем, в яких оброблятиметься інформація, яка є власністю держави, або інформація з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, державних електронних інформаційних ресурсів, систем електронного документообігу та електронного цифрового підпису (в частині захисту інформації), організовує проведення їх експертної оцінки і визначає можливості введення в експлуатацію;

25) здійснює державний контроль за додержанням вимог безпеки у процесі розроблення, виробництва, використання, експлуатації, сертифікаційних випробувань, проведення тематичних досліджень, експертизи, ввезення, вивезення та знищення криптографічних систем і засобів криптографічного захисту інформації та обладнання спеціального зв'язку;

26) визначає порядок погодження та погоджує міжнародні передачі криптографічних систем, засобів криптографічного та технічного захисту інформації, зокрема тих, що є складовими частинами озброєння, військової та спеціальної техніки, а також порядок надання відповідних висновків;

27) визначає переліки технічних засобів загального призначення, дозволених для забезпечення технічного захисту інформації, яка є власністю держави, або інформації з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом;

28) видає та реєструє відповідно до вимог законодавства ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг у галузі криптографічного та технічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису), торгівлі криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації (згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України);

29) встановлює порядок видачі та видає дозволи органам державної влади на проведення робіт з технічного захисту інформації для власних потреб, а також здійснює контроль за додержанням ліцензійних умов та умов проведення робіт для власних потреб;

30) організовує розроблення, виготовлення, постачання ключових документів до засобів криптографічного захисту інформації, що містить державну таємницю, та конфіденційної інформації, що є власністю держави;

31) здійснює погодження технічних завдань на проектування, будівництво і реконструкцію особливо важливих об'єктів, розроблення зразків військової та спеціальної техніки, у процесі експлуатації або застосування яких збирається, обробляється, зберігається, передається чи приймається інформація, яка є власністю держави, або інформація з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, незалежно від виду та змісту такої інформації, здійснює контроль за їх дотриманням;

32) вирішує в межах своєї компетенції питання готовності до функціонування телекомунікаційних мереж загального користування у разі виникнення надзвичайної ситуації, в умовах надзвичайного та воєнного стану, в особливий період, забезпечує переведення мереж зв'язку в особливий період на відповідний режим роботи;

{Підпункт 32 пункту 4 в редакції Указу Президента № 391/2012 від 13.06.2012 }

33) здійснює формування та реалізацію державної технічної політики в галузі зв'язку, а саме:

розробляє відповідно до законодавства технічні регламенти, норми, стандарти, методики розрахунків електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, інші нормативні документи у сферах телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом України;

{Абзац другий підпункту 33 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 391/2012 від 13.06.2012 }

здійснює організацію робіт, пов'язаних зі стандартизацією та сертифікацією засобів телекомунікацій;

{Абзац третій підпункту 33 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 391/2012 від 13.06.2012 }

установлює технічні вимоги до телекомунікаційних мереж, засобів та об'єктів телекомунікацій;

визначає перелік технічних засобів, які можуть застосовуватися в телекомунікаційних мережах загального користування, та погоджує в установленому законодавством порядку питання застосування технічних засобів телекомунікацій, не внесених до цього переліку;

організовує відповідно до законодавства роботи з підтвердження відповідності технічних засобів телекомунікацій, призначених для застосування в телекомунікаційних мережах загального користування;

бере участь у створенні державних стандартів щодо користування радіочастотним ресурсом України;

установлює норми, правила і порядки проведення випробувань у сфері користування радіочастотним ресурсом України;

{Абзац дев'ятий підпункту 33 пункту 4 виключено на підставі Указу Президента № 391/2012 від 13.06.2012 }

подає пропозиції щодо призначення органів з оцінки відповідності, що здійснюють діяльність у сферах телекомунікацій, використання радіочастотного ресурсу;

{Абзац десятий підпункту 33 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 391/2012 від 13.06.2012 }

здійснює в межах компетенції заходи із метрологічного забезпечення;

установлює порядок використання лічильників обліку тривалості телекомунікаційних послуг (встановлюються на кінцевому обладнанні);

розробляє та реалізовує технічну політику у формуванні номерного ресурсу, зміни його структури та простору нумерації в інтересах розширення і забезпечення достатньої ємності номерного ресурсу та приведення його у відповідність із міжнародними вимогами;

{Абзац чотирнадцятий підпункту 33 пункту 4 виключено на підставі Указу Президента № 391/2012 від 13.06.2012 }

визначає порядок і забезпечує проведення експертизи телекомунікаційної інфраструктури проектів будівництва, реконструкції та модернізації телекомунікаційних мереж, споруд і засобів телекомунікацій;

{Абзац п'ятнадцятий підпункту 33 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 391/2012 від 13.06.2012 }

34) визначає у порядку, встановленому законодавством, необхідний і достатній для потреб України радіочастотний ресурс, здійснює відповідно до норм міжнародного права заходи щодо його закріплення за Україною і захисту на міжнародному рівні;

35) розробляє у порядку, встановленому законодавством, Національну таблицю розподілу смуг радіочастот України і План використання радіочастотного ресурсу України та подає ці документи на затвердження Кабінету Міністрів України;

36) забезпечує в межах своєї компетенції формування і реалізацію інноваційної та інвестиційної політики;

37) розробляє вимоги щодо надання і отримання телекомунікаційних послуг;

{Підпункт 37 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 391/2012 від 13.06.2012 }

38) здійснює відповідно до законодавства повноваження щодо регулювання цін (тарифів) у галузі зв'язку;

39) здійснює державне регулювання у сфері фельд'єгерського і спеціального поштового зв'язку;

{Підпункт 40 пункту 4 виключено на підставі Указу Президента № 391/2012 від 13.06.2012 }

{Підпункт 41 пункту 4 виключено на підставі Указу Президента № 391/2012 від 13.06.2012 }

{Підпункт 42 пункту 4 виключено на підставі Указу Президента № 391/2012 від 13.06.2012 }

{Підпункт 43 пункту 4 виключено на підставі Указу Президента № 391/2012 від 13.06.2012 }

44) здійснює відповідно до законодавства заходи щодо реалізації науково-технічної політики, організовує наукове забезпечення функціонування і розвитку сфер спеціального зв'язку та захисту інформації, телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України;

{Підпункт 44 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 391/2012 від 13.06.2012 }

45) бере участь у реалізації державного замовлення на виконання робіт і поставок продукції для державних потреб, сприяє залученню інвестицій, новітніх технологій, використанню управлінського досвіду у сферах спеціального зв'язку та захисту інформації, телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України;

{Підпункт 45 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 391/2012 від 13.06.2012 }

46) погоджує технічні характеристики (вимоги), що вносяться до документації конкурсних торгів, при закупівлі товарів і послуг у межах виконання Законів України "Про здійснення державних закупівель", "Про Національну програму інформатизації", "Про електронний цифровий підпис", "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах";

47) бере у межах своїх повноважень участь у погодженні питань щодо розміщення на території України дипломатичних представництв і консульських установ іноземних держав;

48) відповідно до законодавства України виконує функції Адміністрації зв'язку та радіочастот України, здійснює правовий захист інтересів України у міжнародних і регіональних організаціях з питань телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України;

{Підпункт 48 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 391/2012 від 13.06.2012 }

49) вживає заходів для здійснення галузевого співробітництва з іншими державами;

50) готує пропозиції щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу з питань функціонування сфер телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом, здійснює відповідні заходи щодо інтеграції України в європейські структури;

{Підпункт 50 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 391/2012 від 13.06.2012 }

51) бере відповідно до законодавства участь у підготовці міжнародних договорів України з питань, що належать до компетенції Адміністрації; готує у межах компетенції пропозиції щодо укладення, денонсації таких договорів та забезпечує їх виконання;

52) здійснює міжнародну координацію і методичне забезпечення реалізації заходів щодо формування та використання різних типів номерного ресурсу для телекомунікаційних мереж, у тому числі для телекомунікаційних мереж наступного покоління;

53) розробляє прогнози розвитку телекомунікаційних мереж і послуг, сфери користування радіочастотним ресурсом України;

{Підпункт 53 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 391/2012 від 13.06.2012 }

54) визначає порядок організації служби з охорони об'єктів, приміщень, систем, мереж, комплексів, засобів урядового і спеціального зв'язку, ключових документів до засобів криптографічного захисту інформації та вживає заходів для її забезпечення;

55) визначає порядок придбання, перевезення, носіння та використання вогнепальної зброї, боєприпасів до неї, інших предметів і матеріалів, на які поширюється дозвільна система, а також особливості використання і застосування зброї особами рядового і начальницького складу під час охорони об'єктів і майна Держспецзв'язку України на підставах та в порядку, передбачених статтями 15, 15 - 1 Закону України "Про міліцію" та статтями 195-202 Статуту гарнізонної та вартової служби Збройних Сил України;

56) визначає порядок чергування особового складу Держспецзв'язку України, а також несення ним служби (виконання роботи) у підземних спорудах зв'язку та вахтовим методом у зоні відчуження;

57) затверджує порядок оформлення і складання уповноваженими посадовими особами Держспецзв'язку України протоколів про адміністративні правопорушення;

58) розробляє та організовує виконання державних цільових, наукових і науково-технічних програм за напрямами діяльності Держспецзв'язку України;

59) у межах компетенції виступає державним замовником з оборонного замовлення та замовником закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти;

60) здійснює контроль якості та приймання продукції, інших товарів військового призначення, які виготовляються (модернізуються) на замовлення Держспецзв'язку України;

61) організовує та здійснює разом із центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки науково-методичне управління підготовкою кадрів у сфері криптографічного та технічного захисту інформації, телекомунікацій, радіотехнологій та радіочастотного ресурсу;

{Підпункт 61 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 391/2012 від 13.06.2012 }

62) організовує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації особового складу Держспецзв'язку України, виконує функції державного замовника на підготовку кадрів у вищих навчальних закладах;

63) виконує відповідно до законодавства функції з управління об'єктами державної власності, у тому числі державними корпоративними правами;

64) приймає рішення про подальше використання державного майна, що не ввійшло до статутних капіталів господарських товариств, створених у процесі корпоратизації;

65) веде облік об'єктів державної власності, що перебувають в управлінні Держспецзв'язку України, здійснює контроль за їх ефективним використанням та збереженням;

66) приймає у випадках, передбачених законодавством, рішення про передачу об'єктів державної власності в комунальну власність, до сфери управління інших органів, уповноважених управляти об'єктами державної власності, передачу об'єктів державної власності від одного підприємства до іншого;

67) забезпечує в межах своїх повноважень виконання заходів з охорони праці та пожежної безпеки в Держспецзв'язку України;

68) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики у сфері охорони державної таємниці, здійснює контроль за її збереженням у структурних підрозділах Адміністрації, підпорядкованих органах та на підприємствах, що належать до сфери її управління;

69) виступає замовником будівництва житла та інших об'єктів Держспецзв'язку України, вживає заходів щодо їх експлуатації, реконструкції та ремонту;

{Підпункт 70 пункту 4 виключено на підставі Указу Президента № 391/2012 від 13.06.2012 }

71) організовує в установленому порядку виставки засобів і систем зв'язку в Україні і за її межами, координує участь у таких виставках органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;

72) провадить в установленому порядку видавничу діяльність, висвітлює діяльність Держспецзв'язку України у засобах масової інформації та на власному веб-сайті;

73) готує пропозиції щодо обсягів і напрямів державних капітальних вкладень у галузь зв'язку;

74) забезпечує відповідно до законодавства правовий і соціальний захист осіб рядового і начальницького складу, державних службовців та інших працівників Держспецзв'язку України і членів їх сімей;

75) погоджує в порядку, встановленому законодавством, призначення керівників органів спеціального зв'язку, підрозділів з питань зв'язку, інформатизації та захисту інформації органів державної влади, Національного банку України та Генеральної прокуратури України;

76) утворює лікарсько-експертну комісію для проведення військово-лікарської експертизи і медичного огляду та визначає порядок її діяльності;

77) здійснює інші повноваження, визначені законами України та покладені на неї Президентом України.

5. Адміністрація з метою організації своєї діяльності:

1) забезпечує в межах повноважень здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх здійсненням в Адміністрації, підпорядкованих органах, установах та на підприємствах, що належать до сфери її управління;

2) здійснює добір кадрів в Адміністрацію, на керівні посади на підприємствах, в установах та організаціях (закладах), що належать до сфери її управління, формує кадровий резерв на відповідні посади, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації особового складу Держспецзв'язку України;

3) організовує планово-фінансову роботу в Адміністрації, підпорядкованих органах, на підприємствах, що належать до сфери її управління, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку;

4) забезпечує ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів;

5) здійснює у межах повноважень разом з відповідними центральними органами виконавчої влади контроль за цільовим використанням державних коштів, передбачених для реалізації проектів, виконання програм, у тому числі міжнародних;

6) забезпечує у межах повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в Адміністрації, підпорядкованих органах та на підприємствах, що належать до сфери її управління;

7) забезпечує в межах повноважень виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;

8) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

9) утворює, реорганізовує, ліквідовує відповідно до законодавства у межах загальної структури, чисельності особового складу Держспецзв'язку України і виділених коштів регіональні органи Адміністрації, установи, організації (заклади) та територіальні підрозділи, які входять до структури Держспецзв'язку України (далі - підпорядковані органи), затверджує їх положення (статути), а також здійснює управління ними, організовує матеріальне та інше забезпечення;

10) здійснює внутрішній контроль та аудит у підпорядкованих органах, у тому числі контроль за фінансово-господарською діяльністю підприємств, що належать до сфери управління Адміністрації, та господарських товариств, щодо яких Адміністрація здійснює управління корпоративними правами держави;

11) веде облік об'єктів державної власності, що перебувають у сфері управління Адміністрації, здійснює контроль за їх ефективним використанням та збереженням;

12) приймає рішення про подальше використання державного майна, що не увійшло до статутних капіталів господарських товариств, створених у процесі корпоратизації;

13) приймає у випадках, передбачених законодавством, рішення про передачу об'єктів державної власності в комунальну власність, до сфери управління інших органів, уповноважених управляти об'єктами державної власності, передачу об'єктів державної власності від одного підприємства до іншого.

6. Адміністрація має право:

1) одержувати в установленому порядку від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, військових формувань, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на Держспецзв'язку України завдань;

2) залучати фахівців органів державної влади, органів місцевого самоврядування, військових формувань, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності за погодженням з їх керівниками до розгляду питань, що належать до компетенції Держспецзв'язку України, а також до проведення спільних інспекційних перевірок;

3) доступу в установленому порядку своїх уповноважених представників на об'єкти органів державної влади, органів місцевого самоврядування, військових формувань, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, на яких знаходяться засоби спеціального зв'язку Держспецзв'язку України, а також на об'єкти, щодо яких здійснюється державний контроль за станом криптографічного та технічного захисту інформації, яка є власністю держави, або інформації з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом;

4) надавати на договірних засадах у встановленому порядку допомогу підприємствам, установам і організаціям незалежно від форми власності у розробленні та здійсненні заходів із захисту інформаційних ресурсів в інформаційно-телекомунікаційних системах, із криптографічного та технічного захисту інформації;

5) проводити планові та позапланові перевірки додержання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг у галузі криптографічного та технічного захисту інформації на підприємствах, в установах і організаціях, а також умов проведення робіт із технічного захисту інформації для власних потреб в органах державної влади;

6) проводити планові та позапланові перевірки центрального засвідчувального органу, засвідчувальних центрів і центрів сертифікації ключів щодо додержання ними вимог законодавства у сфері надання послуг електронного цифрового підпису;

7) проводити планові та позапланові інспекційні перевірки стану криптографічного та технічного захисту інформації, яка є власністю держави, або інформації з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, військових формуваннях, на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форми власності, у тому числі в закордонних дипломатичних установах України, без одержання доступу до змісту інформації;

8) зупиняти дію або скасовувати в установленому порядку атестати відповідності комплексних систем захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах та актів атестації комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності, експертні висновки на допуск до експлуатації та свідоцтва про допуск до експлуатації засобів криптографічного захисту інформації, які призначені для захисту інформації з обмеженим доступом та криптографічних алгоритмів, а також дозволи органам державної влади на проведення робіт з технічного захисту інформації для власних потреб;

9) порушувати в установленому порядку питання:

про припинення інформаційної діяльності з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, військових формуваннях, на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форми власності, у тому числі в закордонних дипломатичних установах України та місцях постійного і тимчасового перебування вищих посадових осіб держави, у разі порушення ними вимог законодавства у сфері захисту державних інформаційних ресурсів, криптографічного та/або технічного захисту інформації;

про зупинення дії або скасування спеціальних дозволів на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею, у разі виявлення порушень у сфері криптографічного та технічного захисту інформації;

10) залучати спеціальних і загальних користувачів радіочастотного ресурсу до виявлення та усунення радіозавад радіоелектронним засобам державної системи урядового зв'язку та Національної системи конфіденційного зв'язку;

11) організовувати і проводити науково-дослідні, дослідно-конструкторські, технологічні та проектні роботи;

12) виступати державним замовником з оборонного замовлення та замовником закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти;

13) виступати замовником будівництва об'єктів Держспецзв'язку України;

14) утворювати координаційні, консультативні і дорадчі органи;

15) провадити в установленому порядку видавничу діяльність;

16) скликати наради, проводити наукові та науково-практичні конференції (у тому числі міжнародні), семінари з питань, що належать до компетенції Держспецзв'язку України;

17) здійснювати у порядку, передбаченому законодавством, господарську діяльність, що безпосередньо пов'язана із забезпеченням виконання покладених на Держспецзв'язку України завдань, за видами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України;

18) відчужувати в установленому порядку закріплене за Держспецзв'язку України державне майно;

19) здійснювати міжнародне співробітництво, розробляти пропозиції щодо укладення відповідних міжнародних договорів України, взаємодіяти відповідно до міжнародних договорів України з міжнародними організаціями з питань, що належать до компетенції Держспецзв'язку України;

20) звертатися до суду в разі виникнення спорів з питань організації спеціального зв'язку та захисту інформації, криптографічного та технічного захисту інформації, яка є власністю держави, або інформації з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, спорів у сфері надання послуг електронного цифрового підпису, а також у разі виникнення інших спорів у порядку, встановленому законом;

21) одержувати і використовувати в установленому порядку земельні ділянки з метою розміщення адміністративних і господарських будівель, стаціонарних технічних засобів та інженерних споруд, об'єктів житлового будівництва, інших об'єктів, необхідних для функціонування Адміністрації та підпорядкованих їй органів;

22) орендувати в установленому порядку приміщення, майно, а також ресурси телекомунікаційних мереж для забезпечення потреб державної системи урядового зв'язку і Національної системи конфіденційного зв'язку.

Уповноважені посадові особи Держспецзв'язку України мають право в установленому порядку складати протоколи про адміністративні правопорушення.

Уповноважені представники Держспецзв'язку України мають право ознайомлюватися в установленому порядку з усіма документами, необхідними для проведення перевірок стану криптографічного, технічного захисту інформації, яка є власністю держави, або інформації з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, протидії технічним розвідкам, дотримання умов проведення робіт з технічного захисту інформації для власних потреб, додержання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг у галузі криптографічного та технічного захисту інформації, а також додержання вимог законодавства у сфері надання послуг електронного цифрового підпису.

7. Адміністрація у процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими органами виконавчої влади, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, органами місцевого самоврядування, військовими формуваннями, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також підприємствами, установами, організаціями.

8. Адміністрація в межах своїх повноважень, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України видає накази, які підписує, організовує та контролює виконання Голова Держспецзв'язку України.

Накази Адміністрації, видані у межах її повноважень, є обов'язковими до виконання центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами, місцевими державними адміністраціями, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями всіх форм власності та громадянами.

Накази Адміністрації, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, видаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Нормативно-правові акти Адміністрації підлягають державній реєстрації в установленому законодавством порядку.

Адміністрація видає у разі потреби разом з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади спільні нормативно-правові акти.

9. Адміністрація здійснює свої повноваження безпосередньо та через утворені в установленому порядку регіональні органи в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві, Севастополі, Ялті.

10. Адміністрацію очолює Голова Держспецзв'язку України.

Голову Держспецзв'язку України призначає на посаду за поданням Прем'єр-міністра України та звільняє з посади Президент України.

Голова Держспецзв'язку України має першого заступника та заступника Голови, які призначаються на посади за поданням Прем'єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Голови Держспецзв'язку України, та звільняються з посад Президентом України.

За необхідності для забезпечення здійснення Держспецзв'язку України окремих завдань за рішенням Президента України вводиться посада заступника Голови Держспецзв'язку України.

11. Голова Держспецзв'язку України:

1) здійснює загальне керівництво діяльністю Адміністрації та підпорядкованих органів, представляє Адміністрацію у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями;

2) несе особисту відповідальність за виконання покладених на Держспецзв'язку України завдань;

3) забезпечує виконання Держспецзв'язку України та Адміністрацією законів України, актів та доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України;

4) інформує Президента України з основних питань діяльності Держспецзв'язку України, Верховну Раду України - з питань виконання покладених на неї завдань, додержання законодавства, прав і свобод людини та громадянина і з інших питань, а також щороку подає Президентові України, Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України звіт про свою діяльність;

5) погоджує проекти законів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України з питань, що належать до компетенції Держспецзв'язку України;

6) подає на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розробником яких є Адміністрація;

7) вносить пропозиції Прем'єр-міністру України щодо кандидатур на посади своїх заступників;

8) розподіляє обов'язки між своїми заступниками, визначає ступінь їх відповідальності, а також ступінь відповідальності керівників структурних підрозділів Адміністрації та підпорядкованих органів;

9) в установленому порядку призначає на посади та звільняє з посад керівників структурних підрозділів Адміністрації, підпорядкованих органів та підприємств, що належать до сфери її управління;

10) затверджує положення (статути) про структурні підрозділи Адміністрації, підпорядковані органи та підприємства, що належать до сфери її управління;

11) затверджує структуру і штати територіальних підрозділів Держспецзв'язку України;

12) затверджує граничні спеціальні звання за посадами до полковника Держспецзв'язку України включно, а також порядок заміщення окремих посад осіб рядового і начальницького складу державними службовцями та іншими працівниками Держспецзв'язку України;

13) присвоює в установленому законодавством порядку спеціальні звання від рядового до полковника Держспецзв'язку України включно і вносить подання Президентові України про присвоєння особам начальницького складу спеціальних звань (генерал-майор, генерал-лейтенант) Держспецзв'язку України;

14) подає осіб рядового і начальницького складу, державних службовців та інших працівників Держспецзв'язку України до нагородження державними нагородами, відзнаками Президента України;

15) установлює заохочувальні відзнаки і порядок нагородження ними;

16) підписує накази Адміністрації та видає накази про особовий склад Держспецзв'язку України;

17) затверджує програми і плани роботи структурних підрозділів Адміністрації та підпорядкованих органів, розглядає і затверджує звіти про їх виконання;

18) здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.

12. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Адміністрації, обговорення найважливіших напрямів її діяльності в Адміністрації утворюється колегія у складі Голови Держспецзв'язку України, його заступників, керівників структурних підрозділів Адміністрації, а також представників органів державної влади, установ, громадських організацій, вчених та інших осіб за їх згодою.

Колегія Адміністрації є постійно діючим консультативно-дорадчим органом. Періодичність проведення засідань колегії визначається Головою Держспецзв'язку України.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності в Адміністрації можуть утворюватись інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджуються Головою Держспецзв'язку України.

13. Гранична чисельність особового складу Адміністрації затверджується Кабінетом Міністрів України.

Структура Адміністрації та положення про її структурні підрозділи затверджуються Головою Держспецзв'язку України.

Штатний розпис і кошторис Адміністрації затверджуються Головою Держспецзв'язку України за погодженням із Міністерством фінансів України.

14. Адміністрація є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, інші печатки і штампи, власні бланки, рахунки в органах Державної казначейської служби України.

Глава Адміністрації
Президента України


С.ЛЬОВОЧКІН

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси