Про затвердження Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА 20.06.2011 № 197 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 липня 2011 р. за № 852/19590 {Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національного банку № 90 від 30.06.2020} Про затвердження Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення {Заголовок із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 204 від 30.03.2016} {Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 339 від 29.08.2013 № 696 від 31.10.2014 № 499 від 31.07.2015 № 920 від 23.12.2015 № 88 від 17.02.2016 № 204 від 30.03.2016 № 66 від 24.07.2017 № 59 від 05.06.2018 № 111 від 22.08.2019} Відповідно до статті 7 Закону України "Про Національний банк України", статті 63 Закону України "Про банки і банківську діяльність", статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ: 1. Затвердити Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі - Положення), що додається. {Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 204 від 30.03.2016} 2. Департамент фінансового моніторингу (О.М. Бережний) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України для використання в роботі. 3. Департаменту фінансового моніторингу (О.М. Бережний), територіальним управлінням Національного банку України забезпечити організацію та проведення перевірок банків, їх відокремлених підрозділів, платіжних організацій та членів платіжних систем, що є банківськими установами, філій іноземних банків відповідно до вимог Положення. 4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на директора Департаменту фінансового моніторингу О.М.Бережного, начальників територіальних управлінь Національного банку України. 5. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування. Голова С.Г. Арбузов ПОГОДЖЕНО: Голова Державної служби фінансового моніторингу України С.Г. Гуржій ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова Правління Національного банку України 20.06.2011 № 197 (у редакції постанови Правління Національного банку України 31.07.2015 № 499) Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 липня 2011 р. за № 852/19590 ПОЛОЖЕННЯ про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення I. Загальні положення 1. Це Положення розроблено відповідно до статті 7 Закону України "Про Національний банк України", статті 63 Закону України "Про банки і банківську діяльність", статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", з метою встановлення порядку організації та проведення Національним банком України (далі - Національний банк) перевірок з питань дотримання банками, їх відокремленими підрозділами, філіями іноземних банків (далі - банки), небанківськими фінансовими установами-резидентами, які є платіжними організаціями та/або членами чи учасниками платіжних систем, їх відокремленими підрозділами (далі - установи), у частині надання ними фінансової послуги щодо переказу коштів на підставі відповідних ліцензій, зокрема Національного банку (крім операторів поштового зв'язку в частині здійснення ними переказу коштів), вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі - легалізація кримінальних доходів або фінансування тероризму), у тому числі нормативно-правових актів Національного банку (далі - законодавство з питань фінансового моніторингу). 2. У цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях: 1) акт про результати безвиїзного нагляду з питань фінансового моніторингу (далі - акт) - офіційний документ, в якому зафіксовані виявлені працівниками Національного банку порушення банком/установою вимог законодавства з питань фінансового моніторингу вимог, обмежень щодо діяльності банків та факти, що можуть свідчити про здійснення ризикової діяльності, яка загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку (щодо використання послуг банку для легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму) (далі - ризикова діяльність), що складається працівниками Національного банку за результатами безвиїзного нагляду; {Підпункт 1 пункту 2 розділу І із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 88 від 17.02.2016} 2) безвиїзний нагляд з питань фінансового моніторингу - аналіз діяльності банку/установи, який проводиться працівниками Національного банку в приміщеннях Національного банку в порядку, установленому в розділі IV цього Положення; 3) виїзна перевірка - перевірка банку/установи, яка проводиться безпосередньо за його/її місцезнаходженням, за визначений період його/її діяльності інспекційної групою Національного банку (далі - інспекційна група); 4) дата виїзної перевірки - календарна дата, станом на яку здійснюється виїзна перевірка та відображається стан справ банку/установи в довідці про виїзну перевірку; {Підпункт 5 пункту 2 розділу І виключено на підставі Постанови Національного банку № 111 від 22.08.2019} {Підпункт 6 пункту 2 розділу І виключено на підставі Постанови Національного банку № 111 від 22.08.2019} 7) довідка про виїзну перевірку - офіційний документ, що містить результати виїзної перевірки та складається інспекційною групою; 8) керівник банку/установи - голова правління банку/керівник установи/керівник відокремленого підрозділу банку, установи/керівник філії іноземного банку або особа, яка виконує обов'язки однієї із зазначених осіб; 9) керівник Національного банку - Голова Національного банку або заступник Голови Національного банку, або керівник/заступник керівника структурного підрозділу центрального апарату Національного банку, який здійснює нагляд за дотриманням банками/установами вимог законодавства з питань фінансового моніторингу (далі - Департамент), або особа, яка виконує обов'язки однієї із зазначених осіб; {Підпункт 9 пункту 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 66 від 24.07.2017} 10) перевірка з питань дотримання вимог законодавства з питань фінансового моніторингу (далі - перевірка) - планова або позапланова виїзна перевірка, безвиїзний нагляд з питань фінансового моніторингу; 11) період, що підлягає виїзній перевірці, - це період діяльності банку/установи, що перевіряється інспекційною групою щодо дотримання ним/нею вимог законодавства з питань фінансового моніторингу; 12) планова виїзна перевірка - виїзна перевірка, яка проводиться відповідно до затвердженого Національним банком річного плану виїзних перевірок з питань фінансового моніторингу (далі - План); 13) позапланова виїзна перевірка - виїзна перевірка, яка проводиться відповідно до наказу, підписаного Головою Національного банку або заступником Голови Національного банку, який згідно з розподілом функціональних обов'язків здійснює загальне керівництво та контролює діяльність Департаменту. {Підпункт 13 пункту 2 розділу І в редакції Постанови Національного банку № 111 від 22.08.2019} Терміни, що використовуються в цьому Положенні, уживаються відповідно до їх значень, наведених у Законах України "Про банки і банківську діяльність", "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", "Про запобігання корупції" та інших законодавчих актах, а також нормативно-правових актах Національного банку. 3. Перевірка банку/установи проводиться з метою визначення дотримання ним/нею вимог законодавства з питань фінансового моніторингу, а також достатності заходів, що здійснюються банком/установою для запобігання легалізації кримінальних доходів або фінансуванню тероризму та відповідності цих заходів для обмеження (зменшення) ризиків під час його/її діяльності. 31. Перевірки здійснюються на підставі ризик-орієнтованого підходу, результатів проведеної Національним банком оцінки ризиків використання послуг банків/установ для легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму. {Розділ І доповнено новим пунктом 31 згідно з Постановою Національного банку № 111 від 22.08.2019} 32. До початку виїзної перевірки проводиться зустріч із керівниками банку/установи за участю керівника/керівників Національного банку, керівника інспекційної групи, керівника/керівників Департаменту, інших працівників Департаменту/інших підрозділів Національного банку (за потреби). Після завершення виїзної перевірки/безвиїзного нагляду проводиться зустріч за участю керівників банку/установи, керівника/керівників Національного банку, керівника інспекційної групи, керівника/керівників Департаменту, інших працівників Департаменту/інших підрозділів Національного банку. Зустріч із керівниками банку/установи також може проводитися під час виїзної перевірки/безвиїзного нагляду (за ініціативою Національного банку або за письмовим клопотанням банку/установи). Під час зустрічей із керівниками банку/установи можуть бути обговорені питання щодо: 1) організації проведення виїзної перевірки; 2) результатів виїзної перевірки/безвиїзного нагляду; 3) фактів, що можуть свідчити про порушення вимог законодавства з питань фінансового моніторингу/ознак здійснення ризикової діяльності; 4) пояснень, обґрунтованих заперечень банку/установи щодо обставин, фактів порушень, виявлених під час здійснення нагляду; 5) інших питань, пов'язаних із проведенням виїзної перевірки/безвиїзного нагляду (за потреби). Після прийняття Національним банком рішення щодо необхідності проведення зустрічі до банку/установи направляється лист, підписаний керівником Національного банку, із зазначенням місця, дати та часу її проведення. Обговорення питань, визначених у пункті 32 розділу I цього Положення, може бути проведено за допомогою телефонного зв'язку та/або відеозв'язку за участю осіб, зазначених в абзаці першому пункту 32 розділу I цього Положення. На зустріч із керівниками банку/установи може бути запрошено члена наглядової/спостережної ради банку/установи. {Розділ І доповнено новим пунктом 32 згідно з Постановою Національного банку № 111 від 22.08.2019} 33. Департамент на засідання Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем (далі - Комітет) вносить: 1) матеріали/інформацію про результати проведеної виїзної перевірки/безвиїзного нагляду для прийняття ним рішень, надання рекомендацій/пропозицій [щодо кваліфікації порушень/установлення недоліків/надання рекомендацій щодо їх усунення (за наявності), наявності/відсутності ознак здійснення ризикової діяльності, встановлення рівня управління ризиками банку в частині здійснення достатніх заходів для дотримання вимог законодавства з питань фінансового моніторингу (за результатами виїзної перевірки)]. За результатами такого розгляду з урахуванням рішень/рекомендацій/пропозицій Комітету складається довідка про виїзну перевірку/акт, яка/який підписується та подається банку/установі відповідно до вимог, зазначених у розділах II та IV цього Положення; 2) пропозиції щодо застосування/незастосування до банку/установи адекватних заходів впливу для прийняття Комітетом рішення в межах його повноважень. На засідання Комітету з питань, зазначених в підпунктах 1, 2 пункту 33 розділу I цього Положення, може/можуть бути запрошений/запрошені представник/представники банку/установи за пропозицією Національного банку або за письмовим клопотанням банку/установи для надання пояснень, обґрунтованих заперечень щодо обставин, фактів, що можуть свідчити про порушення вимог законодавства з питань фінансового моніторингу, ознак здійснення ризикової діяльності, виявлених під час здійснення нагляду. {Розділ І доповнено новим пунктом 33 згідно з Постановою Національного банку № 111 від 22.08.2019} II. Організація та порядок проведення виїзних перевірок {Пункт 4 розділу II виключено на підставі Постанови Національного банку № 66 від 24.07.2017} 5. Планові виїзні перевірки банків/установ здійснюються відповідно до Плану, який затверджує Голова Національного банку або заступник Голови Національного банку, який згідно з розподілом функціональних обов'язків здійснює загальне керівництво та контролює діяльність Департаменту. 6. Планова виїзна перевірка відокремленого підрозділу банку/установи може бути проведена без здійснення виїзної перевірки у відповідному році банку - юридичної особи/установи - юридичної особи. 7. До Плану включаються виїзні перевірки банків/установ, перелік яких визначає Департамент відповідно до пункту 31 розділу I цього Положення. {Пункт 7 розділу II в редакції Постанов Національного банку № 66 від 24.07.2017, № 111 від 22.08.2019} 8. Планові виїзні перевірки банків/установ проводяться на підставі наказу про проведення планової виїзної перевірки (далі - наказ про планову перевірку), підписаного керівником Національного банку, що вручається банку/установі або надсилається засобами поштового зв'язку (із повідомленням про вручення) або системи електронної пошти Національного банку. Датою та часом надходження до банку/установи наказу про планову перевірку в електронній формі є дата та час надходження до банку/установи відповідних файлів у системі електронної пошти Національного банку. {Пункт 8 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 111 від 22.08.2019} 9. У наказі про планову перевірку зазначаються найменування банку/установи, що перевіряється, підстава для проведення виїзної перевірки, строки проведення виїзної перевірки (дати початку і закінчення), період, що підлягає виїзній перевірці, склад інспекційної групи та її керівник (із зазначенням прізвища, імені, по батькові, посади та номерів службових посвідчень), інша інформація стосовно виїзної перевірки (за потреби). {Пункт 9 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 111 від 22.08.2019} 10. Планова виїзна перевірка банку/установи здійснюється відповідно до програми виїзної перевірки, у якій зазначається перелік питань, що підлягають виїзній перевірці. Програма виїзної перевірки оформляється у формі додатка до наказу про планову перевірку, затверджується керівником Національного банку та є невід'ємною частиною наказу про планову перевірку. {Пункт 10 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 111 від 22.08.2019} 11. Національний банк за наявності обґрунтованих підстав може прийняти рішення про проведення позапланової виїзної перевірки банку/установи. Такими підставами є: 1) інформація/документи, отримані в порядку безвиїзного нагляду та/або в разі здійснення виїзної перевірки з питань фінансового моніторингу (у тому числі аналізу статистичної звітності та/або інших документів, що можуть свідчити про ознаки здійснення банком/установою ризикової діяльності); 2) інформація, отримана від інших підрозділів Національного банку, державних органів, органів нагляду іноземних держав про факти, що можуть свідчити про порушення вимог законодавства з питань фінансового моніторингу та/або валютного законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку (далі - валютне законодавство), наявність ознак здійснення ризикової діяльності; 3) результати узагальнення матеріалів виїзних перевірок, безвиїзного нагляду окремих банків/установ; 4) результати невиїзних (камеральних) перевірок з питань дотримання вимог валютного законодавства. {Пункт 11 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 66 від 24.07.2017} 12. Позапланова виїзна перевірка призначається за окремим дорученням Голови Національного банку або уповноваженої ним особи, що оформляється наказом (далі - наказ про позапланову перевірку), що вручається банку/установі або направляється із супровідним листом, який підписується керівником Національного банку, надсилається засобами поштового зв'язку (із повідомленням про вручення) або системи електронної пошти Національного банку. Датою та часом надходження до банку/установи наказу про позапланову перевірку в електронній формі є дата та час надходження до банку/установи відповідних файлів у системі електронної пошти Національного банку. У наказі про позапланову перевірку в обов'язковому порядку зазначаються найменування банку/установи, що перевіряється, підстава/підстави для проведення виїзної перевірки, передбачена/передбачені в пункті 11 розділу II цього Положення, строки проведення виїзної перевірки (дати початку і закінчення), період, що підлягає виїзній перевірці, склад інспекційної групи та її керівник (із зазначенням прізвища, імені, по батькові, посади та номерів службових посвідчень), питання, які підлягають виїзній перевірці. {Пункт 12 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 88 від 17.02.2016, № 204 від 30.03.2016; в редакції Постанови Національного банку № 111 від 22.08.2019} 13. Виїзна перевірка може здійснюватися з окремих питань діяльності банку/установи або охоплювати весь перелік питань діяльності банку/установи у сфері фінансового моніторингу. Перелік питань, що підлягають перевірці в банку/установі, визначається за результатами проведеної Національним банком оцінки ризиків використання послуг банків/установ для легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму. 14. Строк проведення виїзної перевірки не повинен перевищувати 30 робочих днів та визначається залежно від виду виїзної перевірки, виду (напрямів) діяльності і спеціалізації за видами послуг, обсягів фінансових операцій банку/установи, у тому числі групи, до якої належить банк, за винятком випадків, зазначених у пункті 19 цього розділу. {Пункт 14 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 920 від 23.12.2015} 15. Національний банк зобов'язаний повідомити банк/установу про проведення планової виїзної перевірки не пізніше ніж за 20 календарних днів до початку цієї перевірки. Повідомлення про проведення планової виїзної перевірки (далі - повідомлення) оформляється у вигляді службового листа Національного банку, підписується керівником Національного банку та надсилається засобами поштового зв'язку (із повідомленням про вручення) або системою електронної пошти Національного банку та містить таку інформацію: 1) дати початку та закінчення виїзної перевірки; 2) період, що підлягає виїзній перевірці; 3) інформацію про керівника інспекційної групи та контактний телефон; 4) перелік питань, що підлягають виїзній перевірці; 5) іншу інформацію (за потреби). {Пункт 15 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 111 від 22.08.2019} 16. Керівник або заступник керівника інспекційної групи під час проведення виїзної перевірки має право подавати банку/установі запити в письмовій формі про надання необхідних для виїзної перевірки інформації, матеріалів (у тому числі в електронному вигляді у визначених структурі, форматі, збережену на визначених носіях інформації), документів (їх копій та/або витягів із них) та письмових пояснень щодо проведених фінансових операцій і з інших питань діяльності банку/установи (далі - запит інспекційної групи). {Абзац перший пункту 16 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 66 від 24.07.2017} Керівник або заступник керівника інспекційної групи забезпечує фіксування дати та часу надання запиту уповноваженій особі банку/установі для реєстрації. {Пункт 16 розділу II доповнено новим абзацом другим згідно з Постановою Національного банку № 204 від 30.03.2016} У разі неможливості надання запиту уповноваженій особі банку/установі для реєстрації (зокрема у зв'язку з відмовою отримати запит, відсутністю уповноваженої на прийняття запиту особи банку/установи тощо) керівник або заступник керівника інспекційної групи фіксує такий факт на обох примірниках запиту (із зазначенням причини, з якої запит не може бути наданий, дати та часу вчинення відповідного напису). {Пункт 16 розділу II доповнено новим абзацом третім згідно з Постановою Національного банку № 204 від 30.03.2016} Національний банк з метою проведення виїзної перевірки з питань фінансового моніторингу має право запитувати в банку/установи інформацію (у паперовому та електронному вигляді у визначених обсягах, форматі, структурі, порядку, термінах і носіях інформації), документи (їх копії та/або витяги з них) та письмові пояснення щодо проведених фінансових операцій з окремих питань діяльності банку/установи шляхом надання запиту в електронній/паперовій формі, що підписується керівником Національного банку та надсилається засобами системи електронної пошти Національного банку або поштового зв'язку (із повідомленням про вручення) (далі - запит в електронній/паперовій формі). {Пункт 16 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 66 від 24.07.2017; в редакції Постанови Національного банку № 111 від 22.08.2019} Датою та часом надходження до банку/установи запиту в електронній формі є дата та час надходження до банку/установи відповідних файлів у системі електронної пошти Національного банку. {Пункт 16 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 66 від 24.07.2017; в редакції Постанови Національного банку № 111 від 22.08.2019} Національний банк у разі виникнення потреби в отриманні додаткової/додаткових інформації/документів, що стосується/стосуються виїзної перевірки, має право запитувати в банку/установи інформацію (в електронному або паперовому вигляді у визначених обсягах, форматі, структурі, порядку, термінах і носіях інформації), документи (їх копії та/або витяги з них) та письмові пояснення шляхом надання запиту в електронній/паперовій формі до вручення (надсилання) банку/установі довідки про виїзну перевірку. {Пункт 16 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 66 від 24.07.2017; в редакції Постанови Національного банку № 111 від 22.08.2019} Банк/установа зобов'язаний(а) своєчасно та в повному обсязі надати у визначених порядку, форматі, структурі, вигляді, збережену на визначених носіях інформації на запит інспекційної групи/запит в електронній формі достовірну інформацію, матеріали, документи (їх копії та/або витяги з них), у яких можна прочитати всі написані в них відомості, а також не створювати перешкод проведенню перевірки та надати на першу вимогу доступ керівнику та членам інспекційної групи до всіх оригіналів документів, матеріалів та інформації, у тому числі до тих, що становлять інформацію з обмеженим доступом, що містить захищену законом таємницю, зокрема банківську, комерційну, таємницю фінансового моніторингу, іншу таємницю, та конфіденційну інформацію, необхідних для перевірки, до системи автоматизації банківських операцій, ресурсів автоматизованих банківських систем/автоматизованих систем, що забезпечують здійснення фінансового моніторингу банку/установи, інформаційних ресурсів, до всіх приміщень банку/установи. {Абзац сьомий пункту 16 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 66 від 24.07.2017} Національний банк має право в разі невиконання банком/установою запиту інспекційної групи/запиту в електронній/паперовій формі у визначених у ньому обсягах, форматі, структурі, вигляді, порядку, термінах і носіях інформації повторно вручити (надати) банку/установі запит інспекційної групи/запит в електронній/паперовій формі і вимогу щодо отримання пояснень про причини невиконання попереднього запиту. {Пункт 16 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 111 від 22.08.2019} 17. Запит інспекційної групи складається на ім'я керівника банку/установи у двох примірниках за підписом керівника або заступника керівника інспекційної групи з обов'язковим визначенням інформації, матеріалів, документів (їх копій та/або витягів із них), письмових пояснень, що необхідно надати, строку, форми, вигляду, порядку їх надання та носіїв інформації, на яких їх необхідно надати. Кожний запит інспекційної групи підлягає обов'язковій реєстрації в банку/установі. Якщо запит інспекційної групи складено на двох або більше аркушах, то на кожному аркуші проставляється підпис керівника або заступника керівника інспекційної групи. {Пункт 17 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 66 від 24.07.2017} 18. Керівник банку/установи зобов'язаний забезпечити виконання запиту інспекційної групи/запиту в електронній формі у визначених у ньому обсягах, форматі, структурі, вигляді, порядку і термінах, носіях інформації. Інформація, документи (їх копії та/або витяги з них), у тому числі в електронному вигляді на визначених носіях інформації, письмові пояснення, які підготовлені банком/установою на запит інспекційної групи/запит в електронній формі, надаються із супровідним листом. Керівник або заступник керівника інспекційної групи забезпечує фіксування дати та часу отримання інспекційною групою наданих банком/установою на запит інспекційної групи/запит в електронній формі інформації, матеріалів, документів (їх копій та/або витягів із них), пояснень. Датою та часом надходження до Національного банку відповіді банку/установи в електронній формі на запит в електронній формі є дата та час надходження до Національного банку відповідних файлів у системі електронної пошти Національного банку. {Абзац четвертий пункту 18 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 111 від 22.08.2019} Керівник або заступник керівника інспекційної групи фіксує факт ненадання банком/установою на запит інспекційної групи/запит в електронній формі зазначених у запиті інформації документів (їх копій та/або витягів з них), письмових пояснень, доступу до системи автоматизації банківських операцій, ресурсів автоматизованих банківських систем/автоматизованих систем, що забезпечують здійснення фінансового моніторингу банку/установи, інформаційних ресурсів, у встановлений строк у повному обсязі, визначеному форматі, структурі та вигляді шляхом вчинення відповідного запису на запиті про їх надання (на примірнику, що зберігається в керівника/заступника керівника інспекційної групи) або складає відповідний акт. Інформація щодо факту ненадання банком/установою на запит інспекційної групи/запит в електронній/паперовій формі зазначених у запиті інформації документів (їх копій та/або витягів із них), письмових пояснень, доступу до системи автоматизації банківських операцій, ресурсів автоматизованих банківських систем/автоматизованих систем, що забезпечують здійснення фінансового моніторингу банку/установи, інформаційних ресурсів у встановлений строк, у повному обсязі, у визначених форматі, структурі та вигляді (факти та обставини) відображається у довідці про виїзну перевірку. {Пункт 18 розділу II доповнено новим абзацом шостим згідно з Постановою Національного банку № 111 від 22.08.2019} Керівник або заступник керівника інспекційної групи має право на підставі запиту інспекційної групи/запиту в електронній формі вимагати (за потреби) виготовлення банком/установою копій документів у присутності члена інспекційної групи. {Пункт 18 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 66 від 24.07.2017} 181. Банк зобов'язаний своєчасно та в повному обсязі надати у визначених форматі, структурі та вигляді достовірну інформацію, матеріали, документи (їх копії та/або витяги з них) на запити інспекційної групи/запити в електронній/паперовій формі під час виїзної перевірки, використовуючи типові форми відповідей, які наведені в додатку 1 до цього Положення (далі - типова форма відповіді). Банк, якщо типова форма відповіді не наведена в додатку 1 до цього Положення, зобов'язаний надати інформацію, матеріали, документи (їх копії та/або витяги з них) у форматі, структурі та вигляді, обсягах, порядку і термінах, носіях інформації, визначених у запиті інспекційної групи/запиті в електронній/паперовій формі. {Розділ II доповнено новим пунктом 181 згідно з Постановою Національного банку № 111 від 22.08.2019} 19. Керівник інспекційної групи або керівник структурного підрозділу Департаменту, що здійснює виїзні перевірки банків/установ, за наявності причин, що можуть свідчити про об'єктивну неможливість виконання програми виїзної перевірки в повному обсязі та встановлені строки, подає керівникові Національного банку обґрунтоване подання щодо внесення змін у програму виїзної перевірки, продовження періоду, що підлягає виїзній перевірці, строку, відміни або дострокового припинення розпочатої виїзної перевірки. Довідка про виїзну перевірку в разі відміни (дострокового припинення) розпочатої виїзної перевірки складається згідно з вимогами пункту 22 розділу II цього Положення в разі виявлення порушення банком/установою законодавства з питань фінансового моніторингу, вимог та обмежень щодо діяльності банків, факту(ів), що можуть свідчити про здійснення ризикової діяльності банком. Керівник Національного банку на підставі обґрунтованого подання може прийняти рішення про внесення змін до програми виїзної перевірки, продовження періоду, що підлягає виїзній перевірці, строку, відміну або дострокове припинення розпочатої виїзної перевірки. Строк, на який продовжується виїзна перевірка, не повинен перевищувати 60 робочих днів. {Пункт 19 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 66 від 24.07.2017} {Пункт 20 розділу II виключено на підставі Постанови Національного банку № 111 від 22.08.2019} {Пункт 21 розділу II виключено на підставі Постанови Національного банку № 111 від 22.08.2019} 22. За результатами проведення планової або позапланової виїзної перевірки банку/установи в трьох примірниках складається довідка про виїзну перевірку, що підписується керівником інспекційної групи та заступником керівника інспекційної групи (одним із них у разі тимчасової відсутності іншого). Довідка про виїзну перевірку може складатися в електронній формі та підписуватися керівником інспекційної групи та заступником керівника інспекційної групи (одним із них у разі тимчасової відсутності іншого) шляхом накладення кваліфікованого(их) електронного(их) підпису (підписів). Довідка про виїзну перевірку містить: 1) дату її складання; 2) найменування банку/установи, що перевірявся/перевірялася; 3) вид перевірки (планова чи позапланова); 4) період, що підлягав перевірці; 5) строк проведення перевірки; 6) висновки; 7) інформацію про виявлені порушення банком/установою законодавства з питань фінансового моніторингу, вимог та обмежень щодо діяльності банків/установ, факти, що можуть свідчити про здійснення ризикової діяльності банком/установою; 8) інформацію, отриману Національним банком в установленому законодавством порядку, що стосується обставин, фактів і висновків, викладених у довідці про виїзну перевірку; 9) супровідну інформацію та рекомендації банку/установі; 10) факти протидії проведенню перевірки (якщо такі були); 11) іншу інформацію (за потреби). {Пункт 22 розділу ІІ в редакції Постанов Національного банку № 88 від 17.02.2016, № 111 від 22.08.2019} 23. Матеріалами виїзної перевірки є всі документи (їх копії та/або витяги з них) у паперовій формі або в електронному вигляді на визначених носіях інформації, письмові пояснення та інформація, що були надані банком/установою на запит Національного банку/інспекційної групи, вилучені інспекційною групою копії документів з метою проведення виїзної перевірки, інші документи, отримані Національним банком у встановленому законодавством порядку, документи, складені інспекційною групою/Національним банком. Якщо документ є лише в електронному вигляді, то банк/установа на запит інспекційної групи/запит в електронній/паперовій формі зобов'язаний(а) надати його копію (витяг із нього) на паперовому носії. {Абзац перший пункту 23 розділу ІІ в редакції Постанови Національного банку № 88 від 17.02.2016, із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 204 від 30.03.2016, в редакції Постанов Національного банку № 66 від 24.07.2017, № 111 від 22.08.2019} {Абзац другий пункту 23 розділу II виключено на підставі Постанови Національного банку № 111 від 22.08.2019} У довідці про виїзну перевірку детально описується суть виявлених в діяльності банку/установи фінансових операцій висновок щодо відповідності/невідповідності яких вимогам законодавства з питань фінансового моніторингу, вимогам/обмеженням щодо діяльності банків/установ (у тому числі щодо наявності ознак здійснення ризикової діяльності) не може бути сформульований, оскільки потребує консультацій з іншими уповноваженими працівниками/структурними підрозділами центрального апарату Національного банку та/або отримання інформації/документів/висновків від державних органів, інших банків/установ, юридичних чи фізичних осіб. У цьому разі здійснюється докладна констатація відповідних фактів (дій, подій, випадків, обставин), а копії документів, що засвідчують такі факти (дії, події, випадки, обставини), долучаються до матеріалів перевірки. {Пункт 23 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 59 від 05.06.2018} Матеріали виїзної перевірки, надані банком/установою, повинні мати належну якість, щоб можна було прочитати та візуально сприйняти всю зазначену вперше в них текстову та символьну інформацію, зокрема цифри, букви, знаки, символи, кольори, розпізнати реквізити документів, підписи, відбитки печаток, форми бланків. Підготовлені банком/установою на запит інспекційної групи/запит в електронній/паперовій формі документи, інформація та письмові пояснення надаються за підписом керівника [відповідального працівника з питань фінансового моніторингу (далі - відповідальний працівник)] банку/установи, що скріплюється відбитком печатки банку/установи (за наявності) із зазначенням дати надання. Копії документів, витяги з них, що надаються на запит інспекційної групи/запит в електронній/паперовій формі, засвідчуються підписом керівника (відповідального працівника), що скріплюється відбитком печатки банку/установи (за наявності), із зазначенням його посади, ініціалів та прізвища, дати засвідчення та проставленням напису "Згідно з оригіналом" або в інший спосіб, зазначений у запиті інспекційної групи/запиті в електронній/паперовій формі. {Абзац пункту 23 розділу ІІ в редакції Постанов Національного банку № 88 від 17.02.2016, № 66 від 24.07.2017, № 111 від 22.08.2019} Якщо копія документа/витяг з нього складається з двох і більше сторінок (аркушів), то її/його сторінки (аркуші) повинні бути пронумеровані та прошиті банком/установою та на її/його зворотному боці останнього аркуша на окремому невеликому аркуші, що наклеюється на нього поверх кінців ниток, зазначається напис: "Пронумеровано та прошнуровано ... арк." (зазначається кількість аркушів цифрами та словами) та проставляється відмітка про засвідчення копії документа/витягу з нього в порядку, визначеному в абзаці четвертому пункту 23 розділу II цього Положення. {Абзац пункту 23 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 204 від 30.03.2016} Крім відмітки про про засвідчення на копіях документів/витягах із них банк/установа зазначає пояснювальні написи в порядку, визначеному в запиті інспекційної групи/запиті в електронній/паперовій формі. {Абзац пункту 23 розділу ІІ в редакції Постанови Національного банку № 66 від 24.07.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 111 від 22.08.2019} {Абзац сьомий пункту 23 розділу II виключено на підставі Постанови Національного банку № 111 від 22.08.2019} 24. Два примірники довідки про виїзну перевірку (перший примірник з окремими додатками та другий примірник без додатків) не пізніше 30 робочого дня з дня закінчення виїзної перевірки передаються відповідальному працівникові (у разі тимчасової відсутності відповідального працівника - особі, яка тимчасово виконує його обов'язки) під підпис із зазначенням дати передавання на третьому примірнику довідки про виїзну перевірку, який зберігається в керівника або одного з членів інспекційної групи, або надсилаються до банку/установи з урахуванням вимог щодо надання/пересилання документів із грифом обмеження доступу, установлених Національним банком, для ознайомлення та підписання керівником банку/установи та відповідальним працівником (щодо відокремленого підрозділу банку/установи - у разі наявності відповідального працівника). Довідка про виїзну перевірку, складена в електронній формі, відповідно до вимог пунктів 22 та 23 розділу II цього Положення шифрується програмними засобами, вбудованими в спеціальний програмний комплекс "АРМ-НБУ-інформаційний" (далі - АРМ - НБУ), та надсилається із супровідним листом засобами системи електронної пошти Національного банку на адресу банку/установи. {Абзац перший пункту 24 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 920 від 23.12.2015; в редакції Постанов Національного банку № 88 від 17.02.2016. № 111 від 22.08.2019} Датою та часом надходження до банку/установи довідки про виїзну перевірку в електронній формі є дата та час надходження до банку/установи відповідних файлів у системі електронної пошти Національного банку. {Пункт 24 розділу II доповнено новим абзацом другим згідно з Постановою Національного банку № 111 від 22.08.2019} За необхідності Національний банк надсилає копію довідки про виїзну перевірку банку (з окремими додатками) для ознайомлення правлінню банку/керівникові філії іноземного банку з урахуванням вимог щодо пересилання документів із грифом обмеження доступу, установлених Національним банком (рекомендованим листом із повідомленням про вручення). Надсилання Національним банком до банку/установи довідки про виїзну перевірку банку/установи (за необхідності її копії) здійснюється одноразово в порядку, визначеному цим Положенням. 25. Керівник банку/установи та відповідальний працівник зобов'язані не пізніше ніж на сьомий робочий день із дати отримання банком/установою двох примірників довідки про виїзну перевірку ознайомитися з одержаними примірниками, підписати їх, зазначивши дату та позначку "ознайомлений", та повернути другий примірник довідки про виїзну перевірку до Національного банку або в разі подання довідки про виїзну перевірку в електронній формі надіслати лист, підписаний кваліфікованими електронними підписами керівника банку/установи та відповідального працівника, з інформацією про ознайомлення з довідкою про виїзну перевірку засобами системи електронної пошти АРМ - НБУ (далі - лист-відповідь). У разі неотримання банком/установою довідки про виїзну перевірку протягом місяця з дня її надсилання Національним банком засобами поштового зв'язку з незалежних від Національного банку причин та/або порушення порядку та/або строку ознайомлення, та/або повернення, що зазначені в абзаці першому пункту 25 розділу II цього Положення, та/або непідписання з позначкою "ознайомлений", та/або неповернення другого примірника довідки про виїзну перевірку банком/установою, або, в разі надсилання довідки про виїзну перевірку в електронній формі, ненадання в письмовій формі відповіді про ознайомлення з довідкою про виїзну перевірку до Національного банку довідка про виїзну перевірку/довідка про виїзну перевірку в електронній формі вважається доведеною до відома банку/установи та такою, що не має пояснень та заперечень. У такому разі третій примірник довідки про виїзну перевірку, що залишився в Національного банку/довідка про виїзну перевірку в електронній формі є підставою для прийняття ним відповідних рішень у межах повноважень. Банк/установа має право надати письмові пояснення, заперечення щодо обставин, фактів і висновків, викладених у довідці про виїзну перевірку, з доданням обов'язкових підтвердних документів, інформації (далі - документальне підтвердження). Керівник банку/установи та відповідальний працівник підписують довідку про виїзну перевірку із позначками "ознайомлений" та "із запереченнями" за наявності заперечень щодо обставин, фактів і висновків, викладених у довідці про виїзну перевірку. Заперечення до довідки про виїзну перевірку, пояснення викладаються в письмовій формі як окремий документ, які підписуються керівником банку/установи, підпис якого скріплюється відбитком печатки банку/установи (за наявності), та відповідальним працівником (щодо відокремленого підрозділу банку/установи - у разі наявності відповідального працівника) із зазначенням дати їх підписання. Письмові пояснення, заперечення до довідки про виїзну перевірку разом з їх документальним підтвердженням є невід'ємною частиною довідки про виїзну перевірку. Надання банком/установою заперечень до довідки про виїзну перевірку не звільняє банк/установу від визначених законодавством України обов'язків, виконання яких пов'язане з фактом отримання банком/установою довідки про виїзну перевірку. {Пункт 25 розділу ІІ в редакції Постанови Національного банку № 111 від 22.08.2019} 26. Банк/установа надсилає протягом строку, установленого в пункті 25 цього розділу, підписаний другий примірник довідки про виїзну перевірку, письмові пояснення, заперечення до довідки про виїзну перевірку (за наявності) до Національного банку із супровідним листом, підписаним керівником банку/установи, із забезпеченням гарантованої доставки та конфіденційності таких документів. Банк/установа в разі наявності заперечень щодо обставин, фактів і висновків, викладених у довідці про виїзну перевірку, та надсилання довідки про виїзну перевірку в електронній формі відповідно до вимог, зазначених у пункті 25 розділу II цього Положення, фіксує наявність заперечень у листі-відповіді. Лист-відповідь, заперечення, пояснення до довідки про виїзну перевірку разом з їх документальним підтвердженням (за наявності) підписуються керівником банку/установи та відповідальним працівником кваліфікованими електронними підписами, шифруються за допомогою АРМ - НБУ та надсилаються засобами системи електронної пошти Національному банку. {Пункт 26 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 111 від 22.08.2019} Датою та часом надходження до Національного банку листа-відповіді, заперечень, пояснень до довідки про виїзну перевірку разом з їх документальним підтвердженням (за наявності) є дата та час надходження до Національного банку відповідних файлів у системі електронної пошти Національного банку. {Пункт 26 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 111 від 22.08.2019} Банк/установа протягом строку, установленого в абзаці першому пункту 25 розділу II цього Положення, повідомляє письмово Національний банк про необхідність запрошення представників банку/установи на засідання Комітету, що проводяться відповідно до пункту 33 розділу I цього Положення (за потреби), зазначаючи про це в супровідному листі до другого примірника довідки про виїзну перевірку або в разі надсилання довідки про виїзну перевірку в електронній формі - у листі-відповіді. {Пункт 26 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 111 від 22.08.2019} 27. Власником довідки про виїзну перевірку банку/установи з моменту її підписання керівником інспекційної групи та заступником керівника інспекційної групи (одним із них у разі тимчасової відсутності іншого), додатків до неї та інших матеріалів виїзної перевірки з моменту їх отримання Національним банком є виключно Національний банк. Довідка про виїзну перевірку банку/установи разом із додатками та інші матеріали виїзної перевірки становлять інформацію з обмеженим доступом, що містить захищену законом таємницю, зокрема банківську, комерційну таємниці, таємницю фінансового моніторингу, та може містити іншу передбачену законом таємницю, а також конфіденційну інформацію, що збирається Національним банком під час здійснення нагляду, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Усі документи, що складені Національним банком із використанням та/або на підставі інформації, що міститься в довідці про виїзну перевірку банку/установи, додатках до неї, в інших матеріалах виїзної перевірки, становлять інформацію з обмеженим доступом, що містить захищену законом таємницю, яка відповідно до законодавства України не має доводитися до відома осіб, яких вона стосується, та поширюються Національним банком у порядку, визначеному законодавством України. {Пункт 27 розділу ІІ в редакції Постанови Національного банку № 111 від 22.08.2019} 28. До здійснення перевірок банків/установ не можуть залучатися працівники Національного банку, які мають реальний чи потенційний конфлікт інтересів, у тому числі якщо їх близькі особи є керівниками, учасниками банку/установи, членами наглядового, виконавчого, іншого органу управління та контролю банку/установи, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) банку/установи, мають інші корпоративні та/або трудові відносини, та/або особисті, та/або ділові зв'язки з банком/установою, що перевіряється. Обов'язок повідомлення керівника Департаменту про наявність реального чи потенційного конфлікту інтересів покладається на працівника Національного банку до початку перевірки банку/установи. Працівник Національного банку несе відповідальність за приховування такої інформації згідно із законодавством України. У разі виявлення (отримання) під час проведення перевірки інформації (фактів), що свідчить про наявність у працівника Національного банку, залученого до перевірки, реального чи потенційного конфлікту інтересів, Національний банк негайно відстороняє (усуває) від проведення перевірки такого працівника та вживає заходів, передбачених Законом України "Про запобігання корупції". Замість відстороненого (усунутого) працівника Національного банку до проведення перевірки може бути залучений інший. III. Права та обов'язки інспекційної групи та керівників банку/установи 29. Члени інспекційної групи під час проведення виїзної перевірки банку/установи мають право: 1) вільного доступу до всіх оригіналів документів, матеріалів та інформації, у тому числі до тих, що становлять інформацію з обмеженим доступом, що містить захищену законом таємницю, зокрема банківську, комерційну, таємницю фінансового моніторингу, іншу таємницю, а також конфіденційну інформацію, необхідних для перевірки, до системи автоматизації банківських операцій, ресурсів автоматизованих банківських систем/автоматизованих систем, що забезпечують здійснення фінансового моніторингу банку/установи, інформаційних ресурсів; 2) вільного доступу до всіх приміщень банку/установи в робочий час та в неробочий час за потреби; 3) збирати та вимагати від банку/установи надання будь-якої інформації, матеріалів, документів (їх копій та/або витягів з них), письмових пояснень, необхідних для здійснення виїзної перевірки; 4) безоплатно одержувати від банку/установи будь-яку інформацію, матеріали, документи (їх копії та/або витяги з них, у тому числі в електронному вигляді на визначених носіях інформації, із супровідним листом), пояснення (у тому числі письмові) щодо його/її діяльності, вилучати копії документів, що свідчать про порушення законодавства з питань фінансового моніторингу, наявність ознак здійснення банком/установою ризикової діяльності, стосовно діяльності банку/установи; {Підпункт 4 пункту 29 розділу ІІI в редакції Постанови Національного банку № 66 від 24.07.2017} 5) одержувати від банку/установи та виносити за його/її межі матеріали виїзної перевірки, у тому числі копії документів, що свідчать/можуть свідчити про порушення законодавства з питань фінансового моніторингу, засвідчені в установленому порядку; {Підпункт 5 пункту 29 розділу ІІI в редакції Постанови Національного банку № 66 від 24.07.2017} 6) користуватися необхідними для проведення виїзної перевірки та організації діяльності інспекційної групи технічними засобами, у тому числі комп'ютерами, флеш-картами та іншими електронними носіями інформації, програмними засобами, копіювальними апаратами, сканерами, телефонами (у тому числі стільникового зв'язку), заносити в приміщення та виносити з приміщення банку/установи технічні та програмні засоби, що належать Національному банку; 7) вимагати від банку/установи демонстрації та ознайомлення з функціональними можливостями і ресурсами автоматизованих банківських систем/автоматизованих систем, що забезпечують здійснення фінансового моніторингу, системи автоматизації банківських операцій, інформаційних ресурсів; 8) вимагати від банку/установи надання повного доступу до автоматизованих банківських систем/автоматизованих систем, що забезпечують здійснення фінансового моніторингу, системи автоматизації банківських операцій, інформаційних ресурсів для перегляду всіх операцій банку, установи та його (її) клієнтів за всіма рахунками з можливістю формування виписок руху коштів за рахунками (із зазначенням часу з точністю до секунди)/оборотно-сальдової відомості/інших звітів за період, що підлягає виїзній перевірці, реєстру фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, анкет (зі змінами та доповненнями) клієнтів банку/установи, інших функціональних можливостей систем і ресурсів, зазначених у підпункті 8 пункту 29 розділу III цього Положення. {Пункт 29 розділу ІІІ доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 88 від 17.02.2016; в редакції Постанови Національного банку № 111 від 22.08.2019} 30. Керівник банку/установи, крім обов'язків, що зазначені в розділі II цього Положення, зобов'язаний виконувати законні вимоги керівника та членів інспекційної групи, сприяти та не створювати перешкод проведенню виїзної перевірки, а також зобов'язаний зокрема: 1) організувати в день початку виїзної перевірки зустріч і забезпечити оперативний зв'язок членів інспекційної групи, які здійснюють виїзну перевірку, з керівниками підрозділів/фахівцями, до обов'язків яких належить здійснення діяльності, відповідних операцій, що підлягають виїзній перевірці, а також забезпечувати участь уповноважених осіб банку/установи в зустрічі, зазначеній у пункті 32 розділу I цього Положення; {Підпункт 1 пункту 30 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 111 від 22.08.2019} 2) після пред'явлення представникові/керівникові банку/установи наказу про планову/позапланову перевірку цього банку/установи та службових посвідчень забезпечити на період її проведення кожному члену інспекційної групи вільний (на першу вимогу) вхід/вихід до/з приміщення та інших службових приміщень банку/установи протягом усього робочого дня, а за потреби в неробочий час. У разі надсилання наказу про планову/позапланову перевірку засобами поштового зв'язку (із повідомленням про вручення) або системи електронної пошти Національного банку оригінал (засвідчена копія) наказу про планову/позапланову перевірку не пред'являється представникові/керівникові банку/установи; {Підпункт 2 пункту 30 розділу ІІІ в редакції Постанови Національного банку № 111 від 22.08.2019} 3) забезпечити інспекційній групі вільний доступ до всіх документів, інформації та матеріалів з питань діяльності (обставин, фактів) банку/установи; 4) виділити інспекційній групі на період проведення виїзної перевірки робоче місце в окремому від працівників банку/установи та сторонніх осіб ізольованому службовому приміщенні, що обладнане необхідними меблями, вогнетривкою шафою для зберігання документів, комп'ютерами; забезпечити можливість користуватися телефоном, засобами копіювально-розмножувальної техніки. Якщо немає можливості виділити інспекційній групі зазначене службове приміщення, то з урахуванням чисельності цієї групи та за згодою її керівника має бути виділене окреме робоче місце, обладнане згідно з вимогами цього абзацу таким чином, щоб забезпечити належні умови для роботи членів інспекційної групи. Доступ до зазначеного ізольованого службового приміщення керівника та інших працівників банку/установи, осіб, у яких таке приміщення перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування, під час проведення виїзної перевірки здійснюється тільки з дозволу керівника інспекційної групи; {Абзац другий підпункту 4 пункту 30 розділу III в редакції Постанови Національного банку № 204 від 30.03.2016} 5) забезпечити своєчасне надання на запит інспекційної групи/запит в електронній формі повної, достовірної інформації, матеріалів, документів (їх копії та/або витягів із них, у тому числі в електронному вигляді на визначених носіях інформації, із супровідним листом), письмових пояснень у форматі, структурі, вигляді, порядку, термінах та обсягах, визначених у запиті інспекційної групи/запиті в електронній/паперовій формі; {Підпункт 5 пункту 30 розділу ІІI в редакції Постанови Національного банку № 66 від 24.07.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 111 від 22.08.2019} 6) забезпечувати членам інспекційної групи демонстрацію та ознайомлення з функціональними можливостями автоматизованих банківських систем/автоматизованих систем, що забезпечують здійснення фінансового моніторингу, системи автоматизації банківських операцій, інформаційних ресурсів у порядку, установленому в запиті інспекційної групи/запиті в електронній/паперовій формі;. {Підпункт 6 пункту 30 розділу ІІI в редакції Постанови Національного банку № 66 від 24.07.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 111 від 22.08.2019} 7) надати членам інспекційної групи повний доступ до автоматизованих банківських систем/автоматизованих систем, що забезпечують здійснення фінансового моніторингу, системи автоматизації банківських операцій, інформаційних ресурсів для перегляду всіх операцій банку, установи та його (її) клієнтів за всіма рахунками з можливістю формування виписок руху коштів за рахунками (із зазначенням часу з точністю до секунди)/оборотно-сальдової відомості/інших звітів за період, що підлягає виїзній перевірці, анкет (зі змінами та доповненнями) клієнтів банку/установи, інших функціональних можливостей систем і ресурсів, зазначених у пункті 30 розділу III цього Положення. Доступ має бути надано на підставі наказу про планову/позапланову перевірку банку/установи та службових посвідчень; {Пункт 30 розділу ІІІ доповнено новим підпунктом 7 згідно з Постановою Національного банку № 88 від 17.02.2016; в редакції Постанови Національного банку № 111 від 22.08.2019} 8) забезпечувати коректну поведінку працівників банку/установи під час проведення виїзної перевірки. Керівник банку/установи не має права чинити будь-який тиск на членів інспекційної групи, які здійснюють виїзну перевірку, та будь-яким чином обмежувати їх дії щодо здійснення виїзної перевірки. IV. Проведення безвиїзного нагляду з питань фінансового моніторингу 31. Працівники Національного банку здійснюють безвиїзний нагляд з питань фінансового моніторингу шляхом проведення аналізу дотримання банком/установою вимог законодавства з питань фінансового моніторингу на підставі: 1) довідки про виїзну перевірку та матеріалів виїзної перевірки банку/установи; 2) даних статистичної звітності банку/установи, що подається відповідно до вимог, визначених нормативно-правовими актами Національного банку з питань надання статистичної звітності; {Підпункт 2 пункту 31 розділу ІV в редакції Постанов Національного банку № 66 від 24.07.2017, № 111 від 22.08.2019} 3) інформації, документів (їх копій та/або витягів із них), у тому числі в електронному вигляді на визначених носіях інформації, звітів, отриманих від банку/установи; {Підпункт 3 пункту 31 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 920 від 23.12.2015, в редакції Постанови Національного банку № 66 від 24.07.2017} 4) інформації та документів, отриманих від підрозділів Національного банку, суб'єктів державного фінансового моніторингу, інших державних органів, а також іншої інформації та документів, отриманих Національним банком під час виконання ним своїх функцій. {Підпункт 4 пункту 31 розділу ІV в редакції Постанови Національного банку № 66 від 24.07.2017} 32. Національний банк з метою проведення безвиїзного нагляду з питань фінансового моніторингу має право запитувати в банку/установи інформацію (у тому числі в електронному вигляді у визначених форматі, структурі та носіях інформації), документи (їх копії та/або витяги з них) та письмові пояснення щодо проведених фінансових операцій і з окремих питань діяльності банку/установи шляхом надання відповідного запиту. {Абзац перший пункту 32 розділу ІV в редакції Постанови Національного банку № 66 від 24.07.2017} Запит оформляється як службовий лист Національного банку, підписується керівником Національного банку та надсилається засобами поштового зв'язку або системи електронної пошти Національного банку. {Абзац другий пункту 32 розділу ІV в редакції Постанови Національного банку № 111 від 22.08.2019} Банк/установа зобов'язаний(а) на запит Національного банку своєчасно та в повному обсязі надати у визначених порядку, форматі, структурі, вигляді збережену на визначених носіях інформації достовірну інформацію, матеріали, документи (їх копії та/або витяги з них), у яких можна прочитати всі написані в них відомості, а також пояснення, які можуть бути надані в письмовій формі. {Абзац третій пункту 32 розділу ІV в редакції Постанов Національного банку № 66 від 24.07.2017, № 111 від 22.08.2019} Документи (їх копії та/або витяги з них), у тому числі в електронному вигляді на визначених носіях інформації, та письмові пояснення, що подаються банком/установою на запит Національного банку, повинні відповідати вимогам, установленим пунктом 23 розділу II цього Положення; {Абзац четвертий пункту 32 розділу ІV в редакції Постанови Національного банку № 66 від 24.07.2017} З наданих банком/установою оригіналів документів Національний банк має право зробити копії цих документів, які засвідчуються працівником Національного банку як такі, що відповідають оригіналу наданих банком/установою документів, із зазначенням відмітки про засвідчення копії документа, що складається зі слів "Згідно з оригіналом", назви посади працівника Національного банку, який засвідчив копії документів, його особистого підпису, ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії та відповідно скріплюється відбитком печатки Національного банку. {Пункт 32 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 204 від 30.03.2016} Якщо копія документа/витяг з нього складається з двох і більше сторінок (аркушів), то її/його сторінки (аркуші) повинні бути пронумеровані та прошиті працівником Національного банку та на її/його зворотному боці останнього аркуша на окремому невеликому аркуші, що наклеюється на нього поверх кінців ниток, зазначається напис: "Пронумеровано та прошнуровано ... арк." (зазначається кількість аркушів цифрами та словами) та проставляється відмітка про засвідчення копії документа/витягу з нього в порядку, визначеному в абзаці п'ятому пункту 32 розділу IV цього Положення. {Пункт 32 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 204 від 30.03.2016} Національний банк використовує засвідчені ним копії документів під час прийняття відповідних рішень у межах повноважень. {Пункт 32 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 204 від 30.03.2016} 321. З метою здійснення Національним банком оцінки ризиків використання послуг банків для легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму банки щоквартально складають, підписують та надають Національному банку Звіт з питань управління ризиками у сфері фінансового моніторингу та Звіт з питань оцінки ризиків у сфері фінансового моніторингу (далі - звіти) за формами та в порядку, визначеними в додатку 2 та додатку 3 до цього Положення відповідно. Керівник банку зобов'язаний забезпечити своєчасне подання звітів, надання повної та достовірної інформації у звітах за формами, у порядку і в терміни, визначені в додатках 2 та 3 до цього Положення. Звіти підписують особи, які обіймають посади, визначені в зразках форм, або особи, які виконують їх обов'язки. Файли з даними звітів підписують кваліфікованим електронним підписом. Перед надсиланням до Національного банку здійснюється захист цих файлів за допомогою АРМ - НБУ. {Абзац четвертий пункту 321 розділу ІV в редакції Постанови Національного банку № 111 від 22.08.2019} {Розділ IV доповнено новим пунктом 321 згідно з Постановою Національного банку № 920 від 23.12.2015} 33. Працівники Національного банку в разі виявлення за результатами аналізу отриманих звітів, інформації, матеріалів, документів та пояснень порушень банком/установою вимог законодавства з питань фінансового моніторингу або виявлення фактів, що можуть свідчити про наявність ознак здійснення банком/установою ризикової діяльності, неподання звітів, складають акт у паперовій формі у двох примірниках або в електронній формі, що підписується працівниками Національного банку, які його склали. Акт містить: 1) дату його складання; 2) найменування банку/установи, що перевірявся/перевірялася; 3) вид перевірки (безвиїзний нагляд з питань фінансового моніторингу); 4) перелік інформації, на підставі якої здійснено безвиїзний нагляд; 5) інформацію про виявлені порушення банком/установою законодавства з питань фінансового моніторингу, вимог та обмежень щодо діяльності банку/установи, факти, що можуть свідчити про здійснення ризикової діяльності банком/установою; 6) інформацію, отриману Національним банком в установленому законодавством порядку, що стосується обставин, фактів і висновків, викладених в акті безвиїзного нагляду; 7) супровідну інформацію та рекомендації банку/установі (за потреби); 8) іншу інформацію стосовно безвиїзного нагляду з питань фінансового моніторингу (за потреби). Акт в електронній формі підписується працівниками Національного банку шляхом накладення кваліфікованого(их) електронного(их) підпису (підписів). {Пункт 33 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 920 від 23.12.2015; в редакції Постанови Національного банку № 111 від 22.08.2019} 331. Матеріалами безвиїзного нагляду є всі документи (їх копії та/або витяги з них) у паперовій формі і в електронному вигляді на визначених носіях інформації, письмові пояснення та інформація, що були надані банком/установою на запит Національного банку, інші документи, складені/отримані Національним банком у встановленому законодавством порядку, зроблені Національним банком копії документів із наданих банком/установою оригіналів документів, матеріали виїзної перевірки банку/установи. {Розділ IV доповнено новим пунктом 331 згідно з Постановою Національного банку № 111 від 22.08.2019} 34. Національний банк надсилає або передає банку/установі перший примірник акта із супровідним листом згідно з установленими Національним банком вимогами щодо надсилання/надання документів із грифом обмеження доступу або в разі надання акта безвиїзного нагляду в електронній формі шифрує за допомогою АРМ - НБУ та надсилає із супровідним листом засобами електронної пошти Національного банку на адресу банку/установи. Датою та часом надходження до банку/установи акта безвиїзного нагляду в електронній формі є дата та час надходження до банку/установи відповідних файлів у системі електронної пошти Національного банку. Акт уважається доведеним до відома банку/установи і таким, що не має пояснень і заперечень, у разі неотримання банком/установою першого примірника акта із супровідним листом/акта безвиїзного нагляду в електронній формі із незалежних від Національного банку причин, відмови банку/установи від отримання акта та є підставою для прийняття Національним банком відповідних рішень у межах повноважень. Банк/установа протягом семи робочих днів із дня отримання супровідного листа з першим примірником акта/акта безвиїзного нагляду в електронній формі має право надати Національному банку пояснення чи обґрунтовані заперечення щодо обставин, фактів порушень (за наявності) у письмовій формі з обов'язковим документальним підтвердженням і повідомити письмово Національний банк про необхідність запрошення представників банку/установи на засідання Комітету, що проводяться відповідно до пункту 33 розділу I цього Положення (за потреби). Письмові пояснення, заперечення до акта разом з їх документальним підтвердженням є невід'ємною частиною акта. {Пункт 34 розділу ІV в редакції Постанови Національного банку № 111 від 22.08.2019} {Положення в редакції Постанови Національного банку № 499 від 31.07.2015} Директор Департаменту фінансового моніторингу О.М. Бережний Додаток 1 до Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (пункт 181 розділу II) Подається на запит інспекційної групи/запит в електронній/паперовій формі в установлені у запиті форматі і строки банком - юридичною особою (у цілому по банку) Типові форми відповідей 1. Форма 1. Інформація (у вигляді довідки), яка зазначена в таблицях 1 - 3, про: 1) кількість випадків відмов банком за період, що підлягає виїзній перевірці: від установлення (підтримання) ділових (договірних) відносин: Таблиця 1 № з/п Дані особи, яка мала намір установити або мала встановлені ділові відносини Дата прийняття банком рішення про відмову від установлення (підтримання) ділових (договірних) відносин Підстава відмови найменування/прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (далі - ЄДРПОУ)/реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі - РНОКПП) (за наявності) 1 2 3 4 5 1 від проведення фінансових операцій: Таблиця 2 № з/п Дані особи, яка мала намір провести фінансову операцію Дата та час спроби здійснення фінансової операції Сума фінансової операції у валюті її проведення Код валюти Гривневий еквівалент (якщо фінансова операція здійснювалася в іноземній валюті, банківських металах) Підстава відмови найменування/прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) ЄДРПОУ/РНОКПП (за наявності) 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2) зупинення здійснення фінансової (фінансових) операції (операцій) за рішенням банку за період, що підлягає виїзній перевірці: Таблиця 3 № з/п Дані особи, яка здійснювала фінансову операцію Дата спроби здійснення фінансової операції Сума фінансової операції у валюті її проведення Код валюти Гривневий еквівалент (якщо фінансова операція здійснювалась в іноземній валюті, банківських металах) найменування/прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) ЄДРПОУ/РНОКПП (за наявності) 1 2 3 4 5 6 7 1 . 2. Пояснення щодо заповнення форми 1. Колонка 3 у таблицях 1 - 3 не заповнюється, якщо в банку немає даних. Таблиці 1 - 3 формуються в паперовому та електронному вигляді у форматі xlsx. 3. Форма 2. Кількість отриманих банком за період, що піддягає виїзній перевірці, запитів від банків-кореспондентів щодо клієнтів із питань фінансового моніторингу (у вигляді таблиці): Таблиця 4 № з/п Дата отримання запиту Найменування банку-кореспондента, що надіслав запит Найменування/прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) та ЄДРПОУ/РНОКПП (за наявності) клієнта, стосовно фінансової операції якого отримано запит 1 2 3 4 1 Інформація про фінансову операцію, відносно якої надійшов запит (за наявності) Дата надання банком відповіді сума у валюті її проведення код валюти гривневий еквівалент (якщо фінансова операція здійснювалась в іноземній валюті, банківських металах) дата проведення 5 6 7 8 9 . 4. Форма 3. Інформація щодо клієнтів банку, відносно яких за період, що підлягає виїзній перевірці, надходили запити з питань фінансового моніторингу від правоохоронних та податкових органів та/або рішення судів, проводилася виїмка документів (у вигляді таблиці): Таблиця 5 № з/п Дані особи, відносно якої надходили запити з питань фінансового моніторингу від правоохоронних та податкових органів та/або рішення судів, проводилася виїмка документів Дата отримання банком відповідного запиту найменування/прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) ЄДРПОУ/РНОКПП (за наявності) 1 2 3 4 1 . 5. Пояснення щодо заповнення форми 3. Колонка 3 таблиці 5 не заповнюється, якщо в банку немає даних. Таблиця 5 формується в паперовому та електронному вигляді у форматі xlsx. 6. Форма 4. Довідка з переліком клієнтів банку, які є публічними особами, близькими та/або пов'язаними з публічними особами (у вигляді таблиці): Таблиця 6 № з/п Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування РНОКПП/ЄДРПОУ (за наявності) Дата встановлення ділових відносин/відкриття рахунку/проведення разової фінансової операції на значну суму Дата припинення ділових відносин Дата виявлення банком факту належності клієнта до публічної особи Дата отримання дозволу керівника банку на встановлення/продовження ділових (договірних) відносин, укладання договорів, відкриття рахунку, проведення разових фінансових операцій на значну суму 1 2 3 4 5 6 7 1 Дата встановлення клієнту високого рівня ризику Посада або інший критерій (ознака), за яким клієнта віднесено до публічної особи Загальна сума залишків за всіма рахунками клієнта станом на дату перевірки дорівнює (грн екв.) Загальний обсяг кредитових оборотів за всіма рахунками клієнта за один рік, що передує даті перевірки, або сума разових кредитових фінансових операцій на значну суму (грн екв.) Загальний обсяг дебетових оборотів за всіма рахунками клієнта за один рік, що передує даті перевірки, або сума разових дебетових фінансових операцій на значну суму (грн екв.) 8 9 10 11 12 . 7. Пояснення щодо заповнення форми 4: 1) колонка 3 таблиці 6 не заповнюється, якщо в банку немає даних; 2) таблиця 6 заповнюється шляхом унесення пронумерованого переліку клієнтів банку в розрізі окремих категорій на дату, станом на яку здійснюється перевірка [з урахуванням клієнтів, з якими в період перевірки були припинені ділові відносини, та клієнтів, які відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" у період перевірки належали до національних, іноземних публічних діячів, діячів, які виконують політичні функції в міжнародних організаціях, навіть якщо на дату проведення перевірки вони до них не належали], а саме: клієнтів банку, які є публічними особами; фізичних осіб - клієнтів банку, які є особами близькими та/або пов'язаними з публічними особами; клієнтів банку - юридичних осіб, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є публічні діячі чи їх члени сім'ї або особи, з якими такі діячі мають ділові або особисті зв'язки; клієнтів банку - юридичних осіб, пов'язаних із публічними особами [крім юридичних осіб, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є публічні діячі чи їх члени сім'ї або особи, з якими такі діячі мають ділові або особисті зв'язки]; 3) інформація надається у вигляді таблиці 6 (у паперовому та електронному вигляді у форматі xlsx), у розрізі (окремо стосовно різних категорій) клієнтів, з якими банком установлено ділові відносини/відкрито рахунки (або припинено ділові відносини/закрито рахунки в період перевірки), та клієнтів, якими проводилися разові фінансові операції на значну суму в період перевірки (якщо в них немає відкритих рахунків у період перевірки). 8. Форма 5. Довідка з переліком клієнтів банку (у вигляді таблиці): Таблиця 7 № з/п Категорія клієнта (1, 2, 3, 4, 5, 6) Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) Дата народження РНОКПП Публічна особа (так/ні) Дата встановлення ділових відносин/відкриття першого рахунку/проведення разової фінансової операції на значну суму Фізична особа/фізична особа - підприємець 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Обсяг фінансових операцій із зарахування коштів на рахунки клієнта за період з ДД.ММ.РРРР до ДД.ММ.РРРР або обсяг фінансових операцій з унесення готівкових коштів за зазначений період (для клієнтів, які здійснювали разові фінансові операції без відкриття рахунку на значну суму) (для категорій 1, 2) Обсяг фінансових операцій із зарахування безготівкових коштів із-за кордону на рахунки клієнта за період з ДД.ММ.РРРР до ДД.ММ.РРРР (для категорії 1) Обсяг фінансових операцій із зарахування готівкових коштів на рахунки клієнта за період з ДД.ММ.РРРР до ДД.ММ.РРРР (для категорії 1) 9 10 11 Обсяг фінансових операцій зі списання коштів із рахунків клієнта за період з ДД.ММ.РРРР до ДД.ММ.РРРР або обсяг фінансових операцій з видачі готівкових коштів за зазначений період (для клієнтів, які здійснювали разові фінансові операції без відкриття рахунку на значну суму) (для категорій 1, 2) Обсяг фінансових операцій зі списання безготівкових коштів за кордон із рахунків клієнта за період з ДД.ММ.РРРР до ДД.ММ.РРРР (для категорії 1) Обсяг фінансових операцій зі списання готівкових коштів із рахунків клієнта за період з ДД.ММ.РРРР до ДД.ММ.РРРР (для категорії 1) Залишок коштів на рахунках клієнта станом на дату перевірки (для категорії 1) Загальний розмір кредиту, наданого клієнту, та/або граничний розмір кредитної лінії, обумовлений кредитним договором з клієнтом, за період перевірки (для категорії 5) 12 13 14 15 16 Найменування відділення/відокремленого підрозділу, в якому було відкрито перший рахунок або проведено разову фінансову операцію на значну суму/установлені ділові відносини (для клієнтів, які здійснювали разові фінансові операції без відкриття рахунку на значну суму) (для категорій 1 - 5) Резидентність (К030) Ознака пов'язаності з банком (К060) Місце роботи, посада (для фізичних осіб) Основний вид економічної діяльності (К110) (для фізичних осіб - підпри- ємців) Дата запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про включення до Єдиного державного реєстру (для фізичних осіб-підприємців) Наявність рахунку в цінних паперах (так/ні) Дата первинного заповнення анкети фінансового моніторингу Рівень ризику Оцінка репутації Оцінка відповідності фінансових операцій клієнта його фінансовому стану та/або змісту діяльності 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Таблиця 8 № з/п Категорія клієнта (1, 2, 3, 4, 5, 6) Повне найменування Скорочене найменування Код за ЄДРПОУ (за наявності) Особа, пов'язана із публічною особою (так/ні) Дата встановлення ділових відносин/відкриття першого рахунку/проведення разової фінансової операції на значну суму Обсяг фінансових операцій із зарахування коштів на рахунки клієнта за період з ДД.ММ.РРРР до ДД.ММ.РРРР або обсяг фінансових операцій з унесення готівкових коштів за зазначений період (для клієнтів, які здійснювали разові фінансові операції без відкриття рахунку на значну суму) (для категорій 1, 2) Обсяг фінансових операцій із зарахування безготівкових коштів із-за кордону на рахунки клієнта за період з ДД.ММ.РРРР до ДД.ММ.РРРР (для категорії 1) Обсяг фінансових операцій із зарахування готівкових коштів на рахунки клієнта за період з ДД.ММ.РРРР до ДД.ММ.РРРР (для категорії 1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Обсяг фінансових операцій зі списання коштів із рахунків клієнта за період з ДД.ММ.РРРР до ДД.ММ.РРРР або обсяг фінансових операцій з видачі готівкових коштів за зазначений період (для клієнтів, які здійснювали разові фінансові операції без відкриття рахунку на значну суму) (для категорій 1, 2) Обсяг фінансових операцій зі списання безготівкових коштів за кордон із рахунків клієнта за період з ДД.ММ.РРРР доДД.ММ.РРРР (для категорії 1) Обсяг фінансових операцій зі списання готівкових коштів із рахунків клієнта за період з ДД.ММ.РРРР до ДД.ММ.РРРР (для категорії 1) Залишок коштів на рахунках клієнта станом на дату перевірки (для категорії 1) Загальний розмір кредиту, наданого клієнту, та/або граничний розмір кредитної лінії, обумовлений кредитним договором з клієнтом, за період перевірки (для категорії 5) Найменування відділення/відокремленого підрозділу, в якому було відкрито перший рахунок або проведено разову фінансову операцію на значну суму/установлені ділові відносини (для клієнтів, які здійснювали разові фінансові операції без відкриття рахунку на значну суму) (для категорій 1 - 5). Найменування відділення/відокремленого підрозділу, в якому було відкрито перший рахунок або проведено разову фінансову операцію на значну суму (для клієнтів, які здійснювали фінансові операції без відкриття рахунку на значну суму) (для категорій 1 - 5) 11 12 13 14 15 16 Місцезнаходження Кількість працівників Дата державної реєстрації Розмір статутного капіталу Використання системи "Клієнтбанк" (так/ні) Неприбуткова організація (так/ні) Наявність відкритого рахунку в цінних паперах (так/ні) Резидент ність (К030) Організаційно-правова форма господарювання (К050) Ознака пов'язаності з банком (К060) Інституційний сектор економіки (К070) Форма власності (К080) Основний вид економічної діяльності (К110) Дата відкриття першого рахун- ку Дата первинного заповнення анкети фінансового моніторингу Рівень ризику Оцінка репутації Оцінка відповідності фінансових операцій клієнта його фінансовому стану та/або змісту діяльності 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Таблиця 9 № з/п Роль: 1 - особа, яка відкриває рахунок на ім'я клієнта; 2 - представник клієнта; 3 - особи, які мають право розпоряджатися рахунками та/або майном; 4 - представник клієнта (крім інших осіб, які перебувають у трудових відносинах із клієнтом) (для юридичних осіб); 5 - керівник або особа, на яку покладено функції з керівництва та управління господарською діяльністю; 6 - кінцевий бенефіціарний власник (контролер) (Ролі 1, 2 - для фізичних осіб; 2 - для фізичних осіб-підприємців, 3 - 6 - для юридичних осіб) Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) Дата народження РНОКПП Клієнт - публічна особа/особа, близька та/або пов'язана із публічною особою (так/ні) РНОКПП/код за ЄДРПОУ клієнта (за наявності) Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) або скорочене найменування клієнта Частка володіння, % [для кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) - за наявності частки володіння у відповідній юридичній особі] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 . 9. Пояснення щодо заповнення форми 5: 1) таблиці 7 - 9 (в електронному та в паперовому вигляді в форматі xlsx) надаються щодо клієнтів банку: фізичних осіб, юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, яким відкрито рахунки в банку (або закрито їх у період перевірки); фізичних, юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які в період з ДД.ММ.РРРР до ДД.ММ.РРРР (період визначається у запиті інспекційної групи/запиті в електронній/паперовій формі) проводили разові фінансові операції на значну суму та в яких у період перевірки не було відкритих рахунків у банку; з якими встановлено ділові відносини або припинено ділові відносини в період перевірки, якщо в них у період перевірки не було відкритих рахунків у банку; 2) у таблицях 7 - 9 інформація стосовно клієнтів банку заповнюється окремо за типом клієнта, а саме: перелік клієнтів - фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців (таблиця 7); перелік клієнтів - юридичних осіб (таблиця 8); перелік осіб, які відкривають рахунок на ім'я клієнта, представників клієнтів - фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців, перелік осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та/або майном, представників клієнтів (крім інших осіб, які перебувають у трудових відносинах із клієнтом), керівників або осіб, на яких покладено функції з керівництва та управління господарською діяльністю, кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) клієнтів юридичних осіб (таблиця 9); 3) у колонці 5 таблиці 7 та в колонках 5 і 7 таблиці 9, якщо в особи немає РНОКПП, то зазначається інформація про номер (та за наявності - серію) паспорта; 4) у таблицях 7 - 9 інформація зазначається в окремому рядку щодо кожної особи; 5) таблиці 7 - 9 заповнюються без пробілів та без порожніх рядків. Обмеження щодо сортування, зміни, друку чи читання файла не встановлюються. Розмір кожного файла не повинен перевищувати 1 млн рядків; 6) у колонці 3 таблиці 7 не зазначається інформація про належність клієнта до категорії "фізична особа - підприємець"; 7) колонка 2 таблиць 7, 8 заповнюється таким чином: "1" - клієнти банку - фізичні особи, юридичні особи та фізичні особи-підприємці, яким відкрито рахунки в банку (або закрито їх у період перевірки); "2" - клієнти банку - фізичні, юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які в період з ДД.ММ.РРРР до ДД.ММ.РРРР проводили разові фінансові операції на значну суму та в яких у період перевірки не було відкритих рахунків у банку; "3" - клієнти банку, з якими укладені договори для здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів, також якщо відповідні ділові відносини були припинені в період перевірки, та в яких у період перевірки не було відкритих рахунків у банку; "4" - клієнти банку, з якими укладені договори для зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком, навіть якщо відповідні ділові відносини були припинені в період перевірки; "5" - клієнти банку, з якими укладені кредитні договори, відкриті кредитні лінії, навіть якщо відповідні ділові відносини були припинені в період перевірки, та в яких у період перевірки не було відкритих рахунків у банку; "6" - клієнти банку, з якими укладені інші договори, крім кредитних договорів, навіть якщо відповідні ділові відносини були припинені в період перевірки, та в яких у період перевірки не було відкритих рахунків у банку; 8) у таблицях 7, 8 інформація зазначається залежно від приналежності особи до категорії, відображеної в підпункті 7 пункту 9 додатка 1 до Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Якщо відповідної категорії клієнтів немає, то надається довідка про те, що їх немає; 9) до таблиць 7, 8 стосовно клієнтів банку категорій "1" та "2" уноситься інформація за умови, якщо обсяг фінансових операцій із зарахування коштів на рахунки клієнта (крім рахунків у цінних паперах) або обсяг фінансових операцій з унесення готівкових коштів за період з ДД.ММ.РРРР до ДД.ММ.РРРР зазначений період (для клієнтів, які здійснювали фінансові операції без відкриття рахунку на значну суму) (для категорій 1, 2) дорівнює чи перевищує суму, визначену в запиті інспекційної групи/запиті в електронній/паперовій формі або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, еквівалентну сумі, визначеній у запиті інспекційної групи/запиті в електронній/паперовій формі; 10) до таблиць 7, 8 уноситься інформація стосовно клієнтів банку категорії "5", якщо загальний розмір кредиту, наданого клієнту, та/або граничний розмір кредитної лінії, обумовлений кредитним договором з клієнтом за період перевірки (для категорії "5"), дорівнює чи перевищує суму, визначену в запиті інспекційної групи/запиті в електронній/паперовій формі, або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, еквівалентну сумі, визначеній у запиті інспекційної групи/запиті в електронній/паперовій формі; 11) у таблиці 9, якщо одна й та сама особа є представником, керівником, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) у декількох осіб або в межах однієї особи виконує декілька функцій [наприклад, кінцевий бенефіціарний власник (контролер), керівник], - інформація щодо кожного такого випадку зазначається в окремому рядку; 12) у таблицях 7 - 9 інформація заповнюється українською мовою з використанням символів алфавітної системи "Кирилиця" (крім осіб-нерезидентів); 13) у колонці 2 таблиць 7, 8 інформація зазначається в розрізі клієнтів із зазначенням усіх категорій, до яких вони належать (наприклад, "1, 4"), якщо одна особа одночасно є фізичною особою та фізичною особою-підприємцем, інформація щодо неї зазначається в окремих рядках; 14) у колонці 7 таблиць 7, 8 відображається одна дата, а саме дата першого звернення клієнта до банку (незалежно від того, чи було відкриття рахунку або встановлення ділових відносин); 15) у колонках 9 - 15 таблиці 7 і колонках 8 - 14 таблиці 8 інформація зазначається з урахуванням усіх відкритих та закритих клієнту рахунків у банку; 16) у колонках 9 - 15 таблиці 7 і колонках 8 - 14 таблиці 8 інформація відображається однією сумою в гривні, якщо фінансові операції здійснювалися в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, - відображається гривневий еквівалент; 17) у колонці 3 таблиць 7, 9 інформація зазначається повністю (без використання скорочень, ініціалів). 10. Форма 6. Інформація (у вигляді таблиці в електронному та паперовому вигляді у форматі xlsx) стосовно фінансових операцій, проведених за рахунками групи клієнтів банку, визначеної окремим запитом інспекційної групи/запитом в електронній/паперовій формі: Таблиця 10 № з/п Зарахування/списання коштів Унікальний номер фінансової операції в системі автоматизації банку (ID-документа дня) Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування клієнта РНОКПП клієнта/код за ЄДРПОУ клієнта (за наявності) Номер рахунку клієнта Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування контрагента РНОКПП контрагента/код за ЄДРПОУ контрагента (за наявності) 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Код МФО банку контрагента Найменування банку контрагента Номер рахунку контрагента Дата проведення фінансової операції Сума фінансової операції в валюті платежу Код валюти Сума фінансової операції в гривневому еквіваленті Призначення платежу 9 10 11 12 13 14 15 16 . 11. Форма 7. Інформація (таблиці формуються в електронному та в паперовому вигляді у форматі xlsx), що містить виписки за рахунками клієнтів. 12. Пояснення щодо заповнення форми 7. Форма має містити інформацію про виписки за рахунками клієнтів або виписки за рахунками клієнтів, операції за якими здійснюються з використанням платіжної картки, сформовані у вигляді таблиць, передбачених додатками 10, 11 до Інструкції щодо формування файлів інформаційного обміну між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та банками (філіями), затвердженої постановою Правління Національного банку України від 18 серпня 2016 року № 373 (далі - Постанова № 373), і в разі зазначення в запиті інспекційної групи/запиті в електронній/паперовій формі, включати дані щодо унікального номера кожної фінансової операції в системі автоматизації банку (за його наявності). Виписки за рахунками клієнтів мають містити назву колонок, які зазначені в Постанові № 373. {Положення доповнено новим Додатком 1 згідно з Постановою Національного банку № 111 від 22.08.2019} Додаток 2 та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (у редакції постанови Правління Національного банку України 05.06.2018 № 59 (пункт 321 розділу IV) Подається щороку електронною поштою банками - юридичними особами (у цілому по банку) Департаменту інформаційних технологій не пізніше десятого робочого дня місяця після звітного періоду ЗВІТ з питань управління ризиками у сфері фінансового моніторингу станом на ______________ 20__ року _____________________________________________________________________ (найменування банку) Таблиця 1 № з/п № питання Назва показника Відповідь* 1 2 3 4 1 Корпоративне управління та роль органів управління банку 2 1 Зазначте роль наглядової ради банку та/або групи (банківської групи) в організації внутрішньобанківської системи управління ризиками легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму (далі - ризики ВК/ФТ) 007, 008, 009, 010, 011, 012 3 2 Чи наявні в банку належним чином затверджені внутрішні документи (політика/процедури/програми), що регламентують порядок управління ризиками ВК/ФТ? 001, 002 4 3 Чи делеговано виконавчим органом банку розгляд питань, що виникають під час здійснення заходів із запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі - ПВК/ФТ), спеціально створеному окремому комітету або комітету, що вже діє в банку (далі - Комітет банку)? 001, 002 5 4 Чи проводив Комітет банку засідання щодо розгляду питань ПВК/ФТ протягом звітного періоду? 000, 004, 005, 006 6 5 Зазначте частоту здійснення протягом звітного періоду керівництвом банку контролю за виконанням рішень, що прийняті за результатами засідань Комітету банку, на яких розглядалися питання ПВК/ФТ 000, 004, 005, 006 7 6 Чи брало протягом звітного періоду керівництво банку до уваги наявні ризики ВК/ФТ під час затвердження рішення щодо розширення бізнесу, зокрема створення нових філій, розширення ринків (внутрішній та закордонний), упровадження нових продуктів, нових процедур? 013, 014, 015, 016 8 7 Яким чином інформування керівництва банку про зміни в рівнях ризиків ВК/ФТ впливало на прийняття керівництвом банку рішень щодо управління ризиками? 017, 018, 019, 020 9 8 Як ви оцінюєте достатність фінансових, людських ресурсів, ефективність (достатність) програмного забезпечення, що виділило керівництво банку для виконання функцій з питань ПВК/ФТ? 021, 022, 023, 024 10 9 Чи передбачає внутрішньобанківська система управління ризиками ВК/ФТ відповідні механізми для розподілу функцій та уникнення конфлікту інтересів щодо управління ризиками ВК/ФТ? 001, 002 11 Управління інформаційними системами 12 10 Чи встановлюють внутрішні документи банку (політика/процедури/програми) вимоги до інформаційних систем для забезпечення управління ризиками ВК/ФТ? 001, 002, 003 13 11 Чи забезпечує операційна система банку фіксування в профілі конкретного клієнта інформації щодо... 025 - 042 14 12 Чи забезпечує операційна система банку можливість здійснення аналізу вхідної (наявної) інформації для... 043 - 052 15 13 Чи забезпечує операційна система банку генерацію звітів за певний період/на звітну дату щодо інформації про... 053 - 063 16 Управління ризиками 17 14 Чи ефективна діюча в банку система управління ризиками ВК/ФТ, ураховуючи останній затверджений аудиторський висновок служби внутрішнього аудиту банку? 064, 065, 066, 067 18 15 Чи наявний в банку порядок аналізу ризику використання послуг банку для легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму (далі - ризик послуг)? 000, 068, 069, 070 19 16 Зазначте передбачену порядком в банку частоту проведення аналізу ризику послуг 000, 071, 072, 073, 074 20 17 Для проведення оцінки/переоцінки рівня ризику клієнта банком використовуються критерії ризику, що... 076, 077, 078 21 18 Чи розроблені в банку власні критерії високого ризику клієнта? 002, 079, 080, 081, 082 22 19 Моніторинг ризиків клієнтів здійснювався... 000, 083, 084, 085 23 20 Чи брав участь протягом звітного періоду підрозділ фінансового моніторингу та/або комплаєнсу разом із бізнес-підрозділами під час розроблення нових продуктів, послуг, розширення бізнесу, злиття та поглинання, затвердження та оновлення внутрішніх процедур банку з метою визначення потенційних ризиків ВК/ФТ та відповідності їх законодавству з питань ПВК/ФТ? 002, 086, 087, 088, 089 24 Порядок здійснення ідентифікації та вивчення клієнта 25 21 Чи наявні в банку належним чином затверджені політика/процедури прийняття на обслуговування клієнтів, що містять принципи та критерії щодо можливості встановлення/продовження ділових відносин з відповідними клієнтами, проведення разової фінансової операції на значну суму? 000, 090, 091 26 22 Які заходи протягом звітного періоду застосовувалися банком з перевірки відповідності оформлення офіційних документів вимогам законодавства та з перевірки їх чинності/дійсності під час проведення ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів? 092, 093, 094, 095, 096 27 23 Яким чином банк забезпечує виявлення факту належності клієнта [або особи, яка діє від його імені, їх кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), вигодоодержувачів] до публічних осіб, до осіб, близьких або пов'язаних з публічними особами (далі - публічні та пов'язані з ними особи), до встановлення ділових відносин, відкриття рахунку, проведення разової фінансової операції на значну суму, під час вивчення клієнта, уточнення/додаткового уточнення інформації про клієнта? 000, 083, 084, 085 28 24 Хто саме з керівників банку надає дозвіл на встановлення/продовження ділових відносин з публічними та пов'язаними з ними особами? 097, 098, 099, 100 29 25 Чи розглядався протягом звітного періоду керівником банку обґрунтований висновок щодо наявності потенційних і реально достатніх фінансових можливостей клієнтів - публічних осіб під час надання дозволу на встановлення/продовження ділових відносин з публічними особами? 001, 002 30 26 Чи передбачена банком диференціація порядку вивчення клієнтів залежно від рівня їх ризиків? 001, 002 31 27 Які процедури з метою додаткового та/або поглибленого вивчення клієнтів застосовувалися банком протягом звітного періоду відповідно до виявлених ризиків? 094, 095, 101, 102, 103, 105, 106, 107 32 28 Які процедури перевірки наданої клієнтом інформації щодо наявних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) або факту їх відсутності застосовував банк протягом звітного періоду під час здійснення ідентифікації та вивчення клієнтів? 094, 095, 101, 102, 103, 104 33 29 Чи здійснювалася протягом звітного періоду під час ідентифікації та вивчення клієнтів перевірка клієнтів банку, їх представників (зокрема під час установлення/продовження ділових відносин, проведення разової фінансової операції на значну суму) на наявність осіб у наступних санкційних списках? 076, 077, 108 34 30 Які саме посадові особи банку мають повноваження приймати рішення щодо невстановлення, розірвання ділових відносин з клієнтами, відмови в проведенні фінансової операції? 097, 098, 099, 100 35 31 Чи затверджені в банку процедури, що регламентують процес розірвання ділових відносин з клієнтами? 001, 002 36 32 Чи здійснювалася протягом звітного періоду підрозділом фінансового моніторингу та/або комплаєнсу банку перевірка документів та/або інформації, отриманої від клієнтів щодо їх ідентифікації та вивчення, до встановлення ділових відносин, проведення разової фінансової операції на значну суму та/або під час обслуговування клієнтів? 000, 110, 111 37 Моніторинг та звітування про фінансові операції 38 33 Чи містять внутрішні процедури банку вимоги щодо здійснення аналізу загальної поведінки клієнтів з метою виявлення операцій, що викликають підозру, можуть підлягати фінансовому моніторингу? 001, 002 39 34 Чи наявна в банку система моніторингу та звітування щодо підозрілої діяльності клієнтів банку, у тому числі клієнтів його філій, інших відокремлених підрозділів та дочірніх компаній? 001, 002 40 35 Чи наявні у внутрішніх документах банку порядок здійснення аналізу фінансових операцій клієнта залежно від рівня його ризику? 001, 002 41 36 Яким чином здійснювався моніторинг фінансових операцій клієнтів та аналіз загальної поведінки клієнтів з метою виявлення підозрілих дій? 000, 083, 084, 085 42 37 Банк у програмному забезпеченні використовує налаштування (сценарії/правила/алгоритми) з метою автоматичного виявлення фінансових операцій... 112, 113, 114, 115, 116 43 38 Які підрозділи банку/посадові особи банку здійснювали аналіз виявленої підозрілої діяльності клієнтів/фінансових операцій, що не відповідають фінансовому стану та/або змісту діяльності клієнтів? 097, 098, 099, 117, 118, 119 44 39 Як часто в банку протягом звітного періоду здійснювався подальший контроль за фінансовими операціями з метою виявлення таких, що підлягають фінансовому моніторингу / викликають підозру? 000, 004, 005, 072, 073 45 40 Якщо банк є посередником під час здійснення міжнародних платежів, чи здійснюється перевірка ініціаторів/одержувачів платежів/переказів (контрагентів) стосовно наявності їх у наступних санкційних списках? 002, 076, 077, 108, 109 46 Збереження документів та інформації 47 41 Чи є в банку процедури, що регламентують порядок отримання доступу до збереженої інформації та/або документів, пов'язаної(их) з ПВК/ФТ, та її (їх) збереження? 000, 120, 121 48 42 Який у банку встановлений термін зберігання документів та інформації щодо ідентифікації та вивчення клієнта, його фінансових операцій, звітів про підозрілі фінансові операції/діяльність? 122, 123, 124, 125 49 43 Яким чином зберігається інформація: у паперовому вигляді, в електронному вигляді; у приміщенні банку або у зовнішніх зберігачів? 126, 127, 128, 129 50 44 Чи наявні в банку вимоги щодо збереженої інформації, зокрема, що вона має бути вичерпною, детальною та зберігатися з можливістю відновлення інформації про фінансові операції? 001, 002 51 45 Зазначте час, протягом якого можливо отримати інформацію та/або документи щодо конкретного клієнта (його фінансових операцій), якщо з часу завершення фінансової операції, завершення ділових відносин з клієнтом, завершення операції минуло п'ять років 000, 130, 131, 132, 133 52 Внутрішній та зовнішній аудити 53 46 Яка періодичність проведення в банку внутрішніх аудиторських перевірок з питань дотримання вимог законодавства з питань ПВК/ФТ? 000, 074, 134, 135 54 47 Чи здійснював протягом звітного періоду підрозділ внутрішнього аудиту перевірку ефективності дій банку щодо клієнтів з високим ризиком для попередження, обмеження та/або зниження його до прийнятного рівня? 001, 002 55 48 Чи здійснював протягом звітного періоду підрозділ внутрішнього аудиту банку перевірки якості навчальних програм та чи оцінював їх ефективність? 001, 002 56 49 Чи наявні в останньому звіті підрозділу внутрішнього аудиту зафіксовані факти порушень? 137, 138, 139, 140 57 50 Чи наявні в останньому звіті підрозділу внутрішнього аудиту будь-які рекомендації? 141, 142, 143, 144 58 51 Чи включала остання перевірка банку, яку здійснювали зовнішні аудитори, аналіз внутрішньобанківської системи управління ризиками ВК/ФТ? 001, 002 59 52 Якщо так, чи були зафіксовані факти порушень? 137, 138, 139, 140 60 53 Якщо так, чи були надані будь-які рекомендації? 141, 142, 143, 144 61 Комплаєнс 62 54 Визначте підстави для внесення змін/затвердження нових редакцій внутрішніх документів банку протягом звітного періоду 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151 63 55 Як часто протягом звітного періоду здійснювався перегляд внутрішніх документів? 000, 152, 153, 154, 155 64 56 Чи наявний у банку механізм відстеження змін у законодавстві з питань ПВК/ФТ з метою їх впровадження у внутрішні документи? 156, 157, 158, 159 65 57 Скільки разів за звітний період у банку змінювався відповідальний працівник або особа, на яку покладались обов'язки відповідального працівника банку (у разі відсутності затвердженого Національним банком України відповідального працівника)? 160, 161, 162, 163 66 58 Чи підпорядковані відповідальному працівникові банку інші напрями діяльності банку, крім підрозділу з питань фінансового моніторингу? 164, 165, 166, 167 67 59 Яка частка робочого часу відповідального працівника, який він приділяє питанням ПВК/ФТ, у загальному обсязі робочого часу (відповідь надається у відсотках)? 168, 169, 170, 171 68 60 Як часто відповідальним працівником або працівником банку, уповноваженим відповідальним працівником, протягом звітного періоду здійснювалися перевірки підрозділів банку та його працівників щодо виконання ними внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу? 000, 161, 136, 162, 163 69 61 Чи передбачена в банку відповідальність працівників банку в разі невиконання/неналежного виконання ними своїх посадових обов'язків у сфері ПВК/ФТ? 001, 002 70 62 Чи наявні випадки притягнення протягом звітного періоду працівників банку до відповідальності відповідно до внутрішніх процедур банку? 001, 002 71 Навчання та підбір персоналу 72 63 Чи передбачає внутрішня кадрова політика банку здійснення контролю за діловою репутацією працівників банку протягом усього часу їх перебування на посадах? 172, 173, 174 73 64 Чи проходили протягом звітного періоду працівники, які приймалися на роботу до банку, навчання з питань ПВК/ФТ до моменту початку виконання ними посадових обов'язків? 001, 002 74 65 Як ви оцінюєте ефективність реалізації в банку програми навчання та підвищення кваліфікації працівників банку з питань ПВК/ФТ (у межах їх компетенцій)? 175, 176, 177, 178 75 66 Зазначте, за якими напрямами в банку розроблені та впроваджені спеціальні навчальні програми з питань ПВК/ФТ (з урахуванням посадових обов'язків працівників) 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186 76 67 У яких формах протягом звітного періоду проводилося навчання з питань ПВК/ФТ? 187, 188, 189, 190, 191 77 68 Як часто протягом звітного періоду проходили навчання з питань ПВК/ФТ працівники підрозділів фронт-офіса, бек-офіса та інших підрозділів? 000, 072, 073, 074, 075 78 69 Який відсоток працівників банку протягом звітного періоду брав участь у навчанні з питань ПВК/ФТ? 168, 169, 170, 171 79 70 Чи брали участь у таких навчаннях керівник та члени виконавчого органу банку (крім відповідального працівника банку) протягом звітного періоду? 001, 002 80 71 Чи передбачено програмою навчання з питань ПВК/ФТ проведення тестування працівників з фіксуванням результатів такого тестування? 000, 192, 193, 194, 195 * Відповідно до каталогу відповідей. "___" ____________ 20__ року Голова правління ____________ (підпис) ____________________________ (прізвище виконавця, номер телефону) Відповідальний працівник банку ___________ (підпис) Каталог відповідей Таблиця 2 № з/п Код Варіанти відповідей До яких питань застосовується 1 2 3 4 1 000 Не проводився(лася)/(лися) не здійснювався(лася)/(лися) не передбачено/немає/неможливо 4, 5, 15, 16, 19, 21, 23, 32, 36, 39, 41, 45, 46, 55, 60, 68, 71 2 001 Так 2, 3, 9, 10, 25, 26, 31, 33, 34, 35, 44, 47, 48, 51, 61, 62, 64, 70 3 002 Ні 2, 3, 9, 10, 18, 20, 25, 26, 31, 33, 34, 35, 40, 44, 47, 48, 51, 61, 62, 64, 70 4 003 Частково 10 5 004 Частіше ніж один раз на місяць 4, 5, 39 6 005 Один раз на місяць 4, 5, 39 7 006 Рідше одного разу на місяць 4, 5 8 007 Забезпечує функціонування системи внутрішнього контролю банку та здійснення контролю за її ефективністю 1 9 008 Затверджує політику, стратегію банку з питань ПВК/ФТ 1 10 009 Здійснює контроль за ефективністю функціонування системи управління ризиками ВК/ФТ 1 11 010 Розглядає зауваження та/або рекомендації Національного банку України, підрозділу внутрішнього аудиту банку, зовнішніх аудиторів з питань організації системи внутрішнього контролю, зокрема з питань ПВК/ФТ, та здійснює контроль за усуненням виявлених порушень і недоліків 1 12 011 Розглядає, затверджує та контролює політику, яка визначає рівень і типи ризиків, які банк готовий узяти на себе під час своєї діяльності, з метою ефективного управління ризиками та досягнення його стратегічних цілей та бізнес-плану 1 13 012 Затверджує та контролює виконання політики компенсацій та відшкодувань у банку, яка визначає систему мотивації, зокрема для бізнес підрозділів банку, ураховуючи ризики ВК/ФТ "клієнтського портфеля" 1 14 013 Керівництво банку завжди брало до уваги наявні ризики ВК/ФТ 6 15 014 Керівництво банку брало до уваги наявні ризики ВК/ФТ у більшості випадків 6 16 015 Керівництво банку рідко брало до уваги наявні ризики ВК/ФТ 6 17 016 Керівництво банку приймало відповідні рішення, не враховуючи наявні ризики ВК/ФТ 6 18 017 Керівництво банку приймало рішення щодо управління ризиками завжди, ураховуючи зміни в рівнях ризику ВК/ФТ 7 19 018 Керівництво банку приймало рішення щодо управління ризиками, ураховуючи зміни в рівнях ризику ВК/ФТ у більшості випадків 7 20 019 Керівництво банку приймало рішення щодо управління ризиками рідко, ураховуючи зміни в рівнях ризику ВК/ФТ 7 21 020 Керівництво банку приймало рішення щодо управління ризиками, не враховуючи зміни в рівнях ризику ВК/ФТ 7 22 021 Наявний ресурсний потенціал є оптимальним 8 23 022 Наявний ресурсний потенціал забезпечує стабільне виконання функції з питань ПВК/ФТ 8 24 023 Наявний ресурсний потенціал у більшій мірі дає змогу виконувати функції з питань ПВК/ФТ 8 25 024 Наявний ресурсний потенціал не забезпечує належне виконання функції з питань ПВК/ФТ 8 26 025 Фактів установлення, завершення, розірвання відносин з клієнтом 11 27 026 Випадків невстановлення або розірвання відносин з клієнтом на підставі вимог законодавства з питань фінансового моніторингу 11 28 027 Даних, отриманих за результатами здійснення ідентифікації, вивчення клієнта/представників клієнта 11 29 028 Відомостей, отриманих за результатами уточнення даних щодо ідентифікації та вивчення клієнта 11 30 029 Даних, отриманих за результатами поглибленої перевірки клієнта 11 31 030 Виявлення факту належності клієнта/представників клієнта/кінцевих бенефіціарних власників клієнта до публічних та пов'язаних з ними осіб 11 32 031 Факту належності клієнта до неприбуткової організації 11 33 032 Результатів проведення оцінки/переоцінки рівнів ризиків клієнта 11 34 033 Результатів оцінки/уточнення оцінки фінансового стану клієнта 11 35 034 Результатів проведення оцінки/переоцінки репутації клієнта 11 36 035 Випадків, коли немає інформації щодо ідентифікації та вивчення клієнта 11 37 036 Результатів аналізу відповідності фінансових операцій клієнта його фінансовому стану та/або змісту діяльності 11 38 037 Фактів відмови в проведенні фінансових операцій клієнта, зупинення фінансових операцій 11 39 038 Фактів виникнення сумнівів у достовірності чи повноті наданої клієнтом інформації 11 40 039 Фактів того, що фінансові операції клієнта піддягали фінансовому моніторингу 11 41 040 Фактів отримання запитів від Спеціально уповноваженого органу (далі - СУО) стосовно клієнта/його фінансових операцій 11 42 041 Фактів отримання файлів-рішень від СУО стосовно фінансових операцій клієнта 11 43 042 Фактів отримання запитів від правоохоронних органів стосовно клієнта 11 44 043 Автоматичної оцінки/переоцінки рівнів ризиків клієнтів 12 45 044 Автоматичної оцінки/уточнення оцінки фінансового стану клієнтів 12 46 045 Автоматичної оцінки/переоцінки репутації клієнтів 12 47 046 Інформування щодо закінчення строку (припинення) дії поданих клієнтами документів 12 48 047 Інформування про настання термінів уточнення інформації щодо ідентифікації та вивчення клієнтів 12 49 048 Перевірки клієнтів за наявними в банку базами даних, доступ до яких банк має відповідно до укладених угод та/або групової політики, що містять інформацію щодо відповідних ризиків, а також з використанням інших джерел, якщо така інформація є публічною (відкритою) 12 50 049 Автоматичного виявлення фінансових операцій, що піддягають обов'язковому фінансовому моніторингу 12 51 050 Здійснення аналізу фінансових операцій клієнта, що дає змогу визначити його незвичну та/або підозрілу діяльність 12 52 051 Інформування в разі здійснення незвичної та/або підозрілої операції клієнта 12 53 052 Здійснення аналізу відповідності фінансових операцій клієнтів фінансовому стану та/або змісту діяльності 12 54 053 Осіб, з якими не були встановлені, або клієнтів, з якими були розірвані ділові відносини на підставі вимог законодавства з питань фінансового моніторингу 13 55 054 Клієнтів/представників клієнтів/кінцевих бенефіціарних власників клієнтів, які належать до публічних та пов'язаних з ними осіб 13 56 055 Кількість клієнтів у розрізі встановлених їм рівнів ризику 13 57 056 Кількість клієнтів у розрізі визначених категорій фінансового стану 13 58 057 Кількість клієнтів у розрізі визначених категорій репутації клієнтів 13 59 058 Клієнтів, яким було відмовлено в проведенні фінансових операцій, зупинено фінансові операції 13 60 059 Фінансові операції, що підлягали фінансовому моніторингу 13 61 060 Результати здійснення аналізу фінансових операцій клієнтів, щодо яких виникала підозра 13 62 061 Результати здійснення аналізу щодо відповідності фінансових операцій клієнтів їх фінансовому стану та/або змісту діяльності 13 63 062 Результати оцінки ризику використання послуг банку 13 64 063 Клієнтів, які є в санкційних списках, що використовує банк 13 65 064 Оптимально ефективна, фактів невідповідності (недостатності) заходів, що вживає банк у сфері управління ризиками ВК/ФТ, не встановлено 14 66 065 Достатньо ефективна, установлені незначні недоліки щодо заходів, що вживає банк у сфері управління ризиками ВК/ФТ 14 67 066 Майже ефективна, водночас зроблені висновки про недостатність заходів, що вживає банк у сфері управління ризиками ВК/ФТ 14 68 067 Неефективна, зроблені висновки про невідповідність заходів, що вживає банк, наявним ризикам ВК/ФТ 14 69 068 У банку наявний порядок аналізу ризику послуг, який охоплює всі послуги, які банк надає клієнтам, та іншу діяльність, що здійснює банк 15 70 069 У банку наявний порядок аналізу ризику послуг, який охоплює всі послуги, які банк надає клієнтам 15 71 070 У банку наявний порядок аналізу ризику послуг, але він охоплює не всі послуги, які банк надає клієнтам 15 72 071 Частіше ніж один раз на три місяці 16 73 072 Не рідше одного разу на три місяці 16, 39, 68 74 073 Не рідше одного разу на шість місяців 16, 39, 68 75 074 Не рідше одного разу на рік 16, 46, 68 76 075 Навчання заплановані в наступному періоді 68 77 076 Установлені(их) законодавством України 17, 29, 40 78 077 Установлені(их) груповою політикою/вимогами 17, 29, 40 79 078 Розроблені банком самостійно (додатково до тих, що встановлені законодавством) 17 80 079 Так, за географічним розташуванням 18 81 080 Так, за типом клієнта 18 82 081 Так, за видом товарів і послуг, що надаються 18 83 082 Так, за типом каналів надання банком послуг 18 84 083 Із застосуванням засобів автоматизації, а також працівниками банку шляхом здійснення аналізу наявності відповідних критеріїв 19, 23, 36 85 084 Із застосуванням засобів автоматизації 19, 23, 36 86 085 Працівниками банку шляхом здійснення аналізу наявності відповідних критеріїв 19, 23, 36 87 086 Брав участь у всіх випадках розроблення нових продуктів, послуг, внутрішніх процедур, розширення бізнесу, злиття та поглинань протягом усього процесу 20 88 087 Брав участь тільки на стадії затвердження у всіх випадках розроблення нових продуктів, послуг, внутрішніх процедур, розширення бізнесу, злиття та поглинань 20 89 088 Брав участь у більшості випадків розроблення нових продуктів, послуг, внутрішніх процедур, розширення бізнесу, злиття та поглинань протягом усього процесу 20 90 089 Брав участь тільки на стадії затвердження у більшості випадків розроблення нових продуктів, послуг, внутрішніх процедур, розширення бізнесу, злиття та поглинань 20 91 090 Так, у банку наявні відповідні політика/процедури, які враховують законодавчі вимоги та специфіку діяльності банку 21 92 091 Так, у банку наявні відповідні політика/процедури, які враховують тільки законодавчі вимоги 21 93 092 У банку розроблено внутрішні документи, що регламентують порядок здійснення перевірки відповідності оформлення офіційних документів вимогам законодавства 22 94 093 Протягом звітного періоду використовувався доступ до інформаційно-довідкової системи втрачених паспортів Міністерства внутрішніх справ України, у тому числі за допомогою Українського бюро кредитних історій 22 95 094 Протягом звітного періоду надсилались запити до органів державної влади України, державних реєстраторів 22, 27, 28 96 095 Протягом звітного періоду надсилались запити до банків, інших юридичних осіб 22, 27, 28 97 096 Здійснювались інші заходи 22 98 097 Керівник виконавчого органу банку 24, 30, 38 99 098 Відповідальний працівник банку 24, 30, 38 100 099 Особа, уповноважена керівником банку або відповідальним працівником банку 24, 30, 38 101 100 Керівник відокремленого підрозділу банку 24, 30 102 101 Протягом звітного періоду надсилались запити до відповідних органів іноземних держав 27, 28 103 102 Протягом звітного періоду здійснювався пошук публічної (відкритої) інформації 27, 28 104 103 Протягом звітного періоду використовувалися бази даних (зокрема World-Check, LexisNexis, Factiva, Dow Jones тощо) 27, 28 105 104 Пошук відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 28 106 105 Протягом звітного періоду отримувалися додаткові документи, у тому числі офіційні документи 27 107 106 Протягом звітного періоду з'ясовувалися джерела походження коштів (активів) 27 108 107 Протягом звітного періоду здійснювався ретельний аналіз фінансових операцій 27 109 108 Затверджених відповідними іноземними органами [зокрема ООН, Європейського Союзу, Управління з контролю за іноземними активами (OFAC)] 29, 40 110 109 Здійснюється перевірка платежів щодо порушень умов торгових, фінансових ембарго 40 111 110 Перевірка здійснювалася в разі потреби 32 112 111 Перевірка здійснювалася тільки за певними категоріями клієнтів 32 113 112 Що можуть стосуватися або призначатися для фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення 37 114 113 Що можуть підлягати обов'язковому фінансовому моніторингу 37 115 114 Що можуть підлягати внутрішньому фінансовому моніторингу та/або бути пов'язані із злочином, визначеним Кримінальним кодексом України 37 116 115 Що можуть мати ознаки здійснення ризикової діяльності 37 117 116 Що не відповідають фінансовому стану (оцінці фінансового стану) та/або змісту діяльності клієнта 37 118 117 Підрозділи фронт-офіса 38 119 118 Підрозділи бек-офіса 38 120 119 Підрозділ фінансового моніторингу та/або комплаєнсу 38 121 120 Так, процедури передбачають порядок отримання доступу до збереженої інформації та/або документів, у тому числі переданої(их) в архів, порядок її (їх) збереження 41 122 121 Так, процедури передбачають порядок отримання доступу до збереженої інформації та/або документів, її (їх) збереження 41 123 122 Перелічена інформація зберігається сім або більше років 42 124 123 Перелічена інформація зберігається від п'яти до семи років 42 125 124 Перелічена інформація зберігається п'ять років 42 126 125 Перелічена інформація зберігається менше п'яти років 42 127 126 Інформація зберігається в електронному вигляді з одночасним збереженням паперових носіїв у приміщенні банку (або тільки в електронному вигляді) 43 128 127 Інформація зберігається в електронному вигляді з одночасним збереженням паперових носіїв у зберігача 43 129 128 Інформація зберігається в первісному вигляді в приміщенні банку або у зберігача 43 130 129 Інформація частково/повністю втрачена 43 131 130 Протягом дня 45 132 131 Протягом трьох днів 45 133 132 Протягом п'яти днів 45 134 133 Більше ніж п'ять днів 45 135 134 За необхідністю, але не рідше одного разу на рік 46 136 135 Частіше ніж один раз на рік 46 137 136 Такі перевірки заплановані у наступному періоді 60 138 137 Фактів порушень не зафіксовано 49, 52 139 138 Вимог законодавства з питань ПВК/ФТ 49, 52 140 139 Вимог законодавства в частині здійснення ризикової діяльності 49, 52 141 140 Вимог законодавства з питань ПВК/ФТ та в частині здійснення ризикової діяльності 49, 52 142 141 Рекомендації не надавалися 50, 53 143 142 Наявні рекомендації з питань дотримання вимог законодавства з питань ПВК/ФТ 50, 53 144 143 Наявні рекомендації щодо підвищення ефективності функціонування системи управління ризиками ВК/ФТ 50, 53 145 144 Наявні рекомендації щодо розірвання ділових відносин з клієнтами 50, 53 146 145 Зміни законодавства України з питань ПВК/ФТ 54 147 146 Зміни в груповій політиці 54 148 147 Зміни у внутрішньобанківських процесах 54 149 148 Упровадження нових продуктів 54 150 149 Установлення банком подій, що можуть вплинути на ризики ВК/ФТ 54 151 150 Результати перевірок Національного банку України 54 152 151 Результати перевірок внутрішнього аудиту 54 153 152 Один раз за звітний період 55 154 153 Два рази за звітний період 55 155 154 Три рази за звітний період 55 156 155 Чотири та більше разів за звітний період 55 157 156 У банку проводиться моніторинг змін законодавства України, внутрішні документи приводяться відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України та СУО 56 158 157 У банку проводиться моніторинг змін законодавства України, внутрішні документи приводяться відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України та СУО. Однак є деякі недоліки в цьому процесі, які виявлені та усунені/усуваються 56 159 158 У банку проводиться моніторинг змін законодавства України. Однак були виявлені недоліки під час приведення внутрішніх документів у відповідність до вимог нормативно-правових актів Національного банку України та СУО, які на сьогодні ще не усунені 56 160 159 Моніторинг змін законодавства України та приведення внутрішніх документів у відповідність до вимог нормативно-правових актів Національного банку України та СУО є неефективним 56 161 160 Такі зміни за звітний період не відбувалися 57 162 161 один раз 57, 60 163 162 два рази 57, 60 164 163 Більше двох разів 57, 60 165 164 Очолює виключно структурний підрозділ банку з питань фінансового моніторингу 58 166 165 Підпорядковані структурні підрозділи фронт-офіса 58 167 166 Підпорядковані структурні підрозділи бек-офіса 58 168 167 Підпорядковані інші структурні підрозділи 58 169 168 Від 76 % до 100 % 59, 69 170 169 Від 50 % до 75 % 59, 69 171 170 Від 25 % до 49 % 59, 69 172 171 До 24 % включно 59, 69 173 172 Здійснюється контроль за належним рівнем професійних здібностей 63 174 173 Здійснюється контроль за наявністю/відсутністю судимості 63 175 174 Здійснюється контроль з точки зору ділової практики, професійної етики, порядності, професійних та управлінських здібностей 63 176 175 Для навчання виділяються достатні ресурси. Навчання відповідає рівню посад та відповідальності 65 177 176 Для навчання виділяються достатні ресурси. Однак необхідні незначні зміни для поліпшення цього процесу 65 178 177 Деякі питання ПВК/ФТ не покриті цим навчанням. Необхідні значні зміни для поліпшення цього процесу 65 179 178 Несистематичне проведення навчань з питань ПВК/ФТ, які не покривають важливі питання 65 180 179 Ідентифікація, верифікація та вивчення клієнтів/представників клієнтів/осіб, від імені або за дорученням яких проводяться фінансові операції 66 181 180 Аналіз та виявлення фінансових операцій, що піддягають фінансовому моніторингу 66 182 181 Управління ризиками ВК/ФТ 66 183 182 Порядок зупинення, поновлення фінансових операцій, відмова в проведенні фінансових операцій 66 184 183 Аналіз відповідності фінансової(их) операції(ій) фінансовому стану та/або змісту діяльності клієнта 66 185 184 Здійснення поглибленої перевірки клієнта 66 186 185 Установлення факту належності клієнтів/представників клієнтів/кінцевих бенефіціарних власників (контролерів)/вигодоодержувачів до публічних та пов'язаних з ними осіб 66 187 186 Установлення кінцевого бенефіціарного власника (контролера) клієнта, вигодоодержувача за фінансовою операцією 66 188 187 Лекції, семінари 67 189 188 Тренінги та практичні заняття 67 190 189 Електронні курси 67 191 190 Вебінари 67 192 191 Участь у зовнішніх семінарах, тренінгах 67 193 192 Передбачено тестування з фіксуванням результатів 71 194 193 Передбачено тестування тільки після проведення навчання з фіксуванням результатів 71 195 194 Передбачено тестування без фіксування результатів 71 196 195 Передбачено тестування тільки після проведення навчання без фіксування результатів 71 Пояснення щодо заповнення таблиці 1 додатка 1 1. Питання 2-10, 14-16, 19-21, 23, 25, 26, 31-36, 39, 41-49, 51, 52, 55-57, 59-62, 64, 65, 68-71 містять одну відповідь. 2. Питання 1, 11-13, 17, 18, 22, 24, 27-30, 37, 38, 40, 50, 53, 54, 58, 63, 66, 67 можуть містити кілька відповідей. 3. Банк може надати пояснення та/або коментарі до показників (за потреби) у вигляді листа, який надсилає до Департаменту фінансового моніторингу Національного банку України. 4. Банк за наявності суттєвих змін у внутрішньобанківській системі управління ризиками ВК/ФТ може додатково подати до Національного банку України (за попередньо отриманим дозволом) Звіт з питань управління ризиками у сфері фінансового моніторингу зі зміненими даними. {Положення доповнено новим Додатком згідно з Постановою Національного банку № 920 від 23.12.2015; в редакції Постанови Національного банку № 59 від 05.06.2018; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 111 від 22.08.2019} Додаток 3 до Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (у редакції постанови Правління Національного банку України 30.03.2016 № 204) (пункт 321 розділу IV) Подається щоквартально електронною поштою банками - юридичними особами (у цілому по банку) Департаменту інформаційних технологій не пізніше десятого робочого дня місяця після звітного періоду ЗВІТ з питань оцінки ризиків у сфері фінансового моніторингу станом на ______________ 20__ року _____________________________________________________________________ (найменування банку) Розділ I. Кількість клієнтів (кількісні показники) № з/п Найменування показника Кількість 1 2 3 1 Загальна кількість клієнтів, із них: 2 кількість клієнтів юридичних осіб 3 кількість клієнтів фізичних осіб 4 кількість клієнтів фізичних осіб-підприємців 5 Кількість клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до національних публічних діячів, близьких осіб та пов'язаних із ними осіб 6 Кількість клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до іноземних публічних діячів, близьких осіб та пов'язаних із ними осіб 7 Кількість клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до діячів, які виконують політичні функції в міжнародних організаціях, близьких осіб та пов'язаних із ними осіб 8 Кількість клієнтів з низьким ризиком 9 Кількість клієнтів із середнім ризиком 10 Кількість клієнтів із високим ризиком, у тому числі, яким установлено неприйнятно високий рівень ризику, із них: 11 кількість клієнтів з неприйнятно високим ризиком 12 Кількість клієнтів, яким установлено інші рівні ризику Розділ II. Обсяги фінансових операцій (копійки) № з/п Найменування показника Фізична особа Юридична особа Національні публічні діячі Іноземні публічні діячі Діячі, які виконують політичні функції в міжнародних організаціях У межах України Поза межами України Загальна сума фінансових операцій, які здійснені банком за дорученням клієнтів без попередньої ідентифікації та верифікації клієнтів (представників клієнтів) Національна валюта Іноземна валюта/ банківські метали резидент нерезидент резидент нерезидент м. Київ та Київська область Донецька, Луганська, Дніпропетровська, Харківська, Запорізька, Одеська області інші області (не зазначені в колонках 10, 11) країни, визначені FATF, які мають стратегічні недоліки країни, які перебувають під моніторингом FATF країни, які визначені Спеціально уповноваженим органом та банком як високоризикові країни, віднесені до офшорних зон, та країни, визначені розпорядженням Кабінету Міністрів України інші країни (не зазначені у колонках 13 - 16) у безготівковій формі у готівковій формі у безготівковій формі у готівковій формі 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 Обсяг (сума) фінансових операцій за вкладними (депозитними) рахунками клієнтів та рахунками на вимогу, із них: 2 Обсяг (сума) фінансових операцій із зарахування коштів на вкладні (депозитні) рахунки клієнтів та рахунки на вимогу 3 Обсяг (сума) фінансових операцій зі списання коштів з вкладних (депозитних) рахунків клієнтів та рахунків на вимогу 4 Обсяг (сума) виданих кредитів під забезпечення майновими правами на грошові кошти заставодавця, що розміщені на вкладному (депозитному) рахунку х 5 Обсяг (сума) фінансових операцій з купівлі в банку кредитно-грошових інструментів (наприклад, векселів, депозитних сертифікатів, інших цінних паперів) за готівкові кошти х х х х 6 Обсяг (сума) фінансових операцій з продажу банку кредитно-грошових інструментів (наприклад, векселів, депозитних сертифікатів, інших цінних паперів) за готівкові кошти х х х х 7 Обсяг (сума) фінансових операцій з купівлі в банку кредитно-грошових інструментів на пред'явника (наприклад, векселів, депозитних сертифікатів, інших цінних паперів або інших інструментів на пред'явника), у тому числі, які здійснювалися без відкриття рахунку 8 Обсяг (сума) фінансових операцій з продажу банку кредитно-грошових інструментів на пред'явника (наприклад векселів, депозитних сертифікатів, інших цінних паперів або інших інструментів на пред'явника), у тому числі, які здійснювалися без відкриття рахунку 9 Обсяг (сума) фінансових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти за готівкові кошти х х х х х 10 Обсяг (сума) фінансових операцій з купівлі-продажу за дорученням клієнтів іноземної валюти за безготівкові кошти х х х 11 Обсяг (сума) фінансових операцій з переказу за межі України коштів з рахунків клієнтів х х х х х 12 Обсяг (сума) фінансових операцій з надходження коштів із-за кордону на рахунки клієнтів х х х х х 13 Обсяг (сума) фінансових операції з переказу в межах та за межі України коштів з рахунків клієнтів, здійснених через кореспондентські рахунки х х 14 Обсяг (сума) здійснених переказів у межах та за межі України з використання систем переказів коштів х х 15 Обсяг (сума) фінансових операції з переказу в межах та за межі України коштів клієнтів інших банків, здійснених через кореспондентські рахунки банку х х 16 Обсяг (сума) фінансових операції із зарахування отриманих із-за кордону та в межах України коштів на рахунки клієнтів, здійснених через кореспондентські рахунки х х 17 Обсяг (сума) отриманих переказів із-за кордону та в межах України з використанням систем переказів коштів 18 Обсяг (сума) фінансових операції із надходження коштів із-за кордону та в межах України клієнтів інших банків, здійснених через кореспондентські рахунки х х 19 Обсяг (сума) фінансових операцій з торговельного фінансування х х 20 Обсяг (сума) фінансових операцій з купівлі-продажу банківських металів за готівкові кошти х х х х х 21 Обсяг (сума) фінансових операцій з купівлі-продажу банківських металів за безготівкові кошти х х х Розділ III. Кількість фінансових операцій (кількісні показники) № з/п Найменування показника Кількість 1 2 3 1 Загальна кількість фінансових операцій 2 Загальна кількість фінансових операцій, інформація про які надіслана до Спеціально уповноваженого органу за ознаками обов'язкового фінансового моніторингу 3 Загальна кількість фінансових операцій, інформація про які надіслана до Спеціально уповноваженого органу за ознаками внутрішнього фінансового моніторингу 4 Загальна кількість фінансових операцій, інформація про які надіслана до Спеціально уповноваженого органу одночасно за ознаками обов'язкового та внутрішнього фінансового моніторингу "___" _________ 20__ року Голова правління __________ (підпис) ________________ (ініціали, прізвище) ___________________________ (прізвище виконавця, номер телефону) Головний бухгалтер __________ (підпис) ________________ (ініціали, прізвище) Відповідальний працівник банку __________ (підпис) _________________ (ініціали, прізвище) ПОЯСНЕННЯ щодо заповнення форми "Звіт з питань оцінки ризиків у сфері фінансового моніторингу" 1. Звіт передбачає надання банками - юридичними особами інформації за звітний квартал у розрізі кодів валют та банківських металів в еквіваленті національної валюти, резидентності, типів клієнтів, установлених їм рівнів ризику, місця проведення відповідних фінансових операцій/місця реєстрації чи місця проживання контрагента-нерезидента (для операцій у межах України - згідно з Довідником регіонів України, для операцій за межами України - у розрізі країн). Дані щодо договорів про спільну діяльність без створення юридичної особи (спільна діяльність юридичних осіб), а також щодо фізичних осіб-підприємців відображаються за типом клієнта "юридична особа". Дані щодо фізичних осіб, які відкривають поточні рахунки для провадження незалежної професійної діяльності, яким відкриваються рахунки в порядку, передбаченому пунктом 4.6 глави 4 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2003 року за № 1172/8493 (зі змінами), відображаються за типом клієнта "фізична особа". 2. Опис параметрів заповнення розділу I форми: 1) зазначається інформація про кількість клієнтів, які станом на звітну дату мають відкриті в банку вкладні (депозитні) рахунки (балансові рахунки 2525, 2546, 2610, 2630, 2651), рахунки, на яких обліковуються залучені банком депозити, що оформлені ощадними (депозитними) сертифікатами (балансові рахунки 3320, 3330), рахунки на вимогу (балансові рахунки 2512, 2513, 2520, 2523, 2530, 2541, 2542, 2544, 2545, 2550, 2551, 2553, 2555, 2556, 2560, 2561, 2562, 2565, 2600, 2604, 2605, 2620, 2625, 2650, 2655), а також інформація про клієнтів, яким банк надав кредити (відкрив рахунки 20 - 24 розділів) та які не мають відкриті в банку інших перерахованих у цьому абзаці рахунків; 2) у цьому розділі зазначається розподіл клієнтів за рівнем ризику, здійснений банком відповідно до вимог законодавства, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також кількість клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до національних публічних діячів, близьких осіб та пов'язаних із ними осіб, до іноземних публічних діячів, близьких осіб та пов'язаних із ними осіб, до діячів, які виконують політичні функції в міжнародних організаціях, близьких осіб та пов'язаних із ними осіб; 3) рядок 1 - зазначається загальна кількість клієнтів. Дані цього рядка є сумою рядків 2 - 4, а також сумою рядків 8 - 10 та 12; 4) рядок 2 - зазначається кількість клієнтів юридичних осіб; 5) рядок 3 - зазначається кількість клієнтів фізичних осіб; 6) рядок 4 - зазначається кількість клієнтів фізичних осіб-підприємців; 7) рядок 5 - зазначається кількість клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до національних публічних діячів, близьких осіб та пов'язаних із ними осіб; 8) рядок 6 - зазначається кількість клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до іноземних публічних діячів, близьких осіб та пов'язаних із ними осіб; 9) рядок 7 - зазначається кількість клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до діячів, які виконують політичні функції в міжнародних організаціях, близьких осіб та пов'язаних із ними осіб; 10) рядок 8 - зазначається кількість клієнтів, яким установлено низький рівень ризику; 11) рядок 9 - зазначається кількість клієнтів, яким установлено середній рівень ризику; 12) рядок 10 - зазначається кількість клієнтів, яким установлено високий рівень ризику, у тому числі, яким установлено неприйнятно високий рівень ризику; 13) рядок 11 - зазначається кількість клієнтів, яким установлено неприйнятно високий рівень ризику; 14) рядок 12 - зазначається кількість клієнтів, яким установлено інші рівні ризику (відмінні від зазначених у рядках 8 - 11). 3. Опис параметрів заповнення розділу II форми: 1) у формі надається інформація щодо фінансових операцій із зарахування та переказу (списання) коштів за відповідними рахунками; за виданими кредитами під окремі види застави; про обсяг (суму) операцій з купівлі/продажу кредитно-грошових інструментів; іноземної валюти та банківських металів за готівкові/безготівкові кошти тощо; 2) колонка 7 - зазначається сума відповідних фінансових операцій, здійснених клієнтами банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до національних публічних діячів, близьких осіб та пов'язаних із ними осіб/за рахунками таких клієнтів; 3) колонка 8 - зазначається сума відповідних фінансових операцій, здійснених клієнтами банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до іноземних публічних діячів, близьких осіб та пов'язаних із ними осіб/за рахунками таких клієнтів; 4) колонка 9 - зазначається сума відповідних фінансових операцій, здійснених клієнтами банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до діячів, які виконують політичні функції в міжнародних організаціях, близьких осіб та пов'язаних із ними осіб/за рахунками таких клієнтів; 5) колонки 10 - 17 - зазначається сума відповідних фінансових операцій, здійснених за рахунками клієнтів за місцем проведення фінансових операцій/місцем ініціювання проведення фінансових операцій/місцем реєстрації чи місцем проживання контрагента-нерезидента. Країни, які мають стратегічні недоліки, - країни, визначені FATF як такі, чиї національні системи протидії відмиванню коштів мають значні зі стратегічної точки зору недоліки і які не розробили плану щодо їх усунення. Країни, які перебувають під моніторингом FATF, - країни, визначені FATF як такі, що мають недоліки в національних режимах і які висловили намір їх удосконалювати (водночас FATF здійснює моніторинг цього процесу). Країни, які визначені Спеціально уповноваженим органом (далі - СУО) та банком як високоризикові, - країни, що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що здійснюють діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, а також ті, що визначені банком самостійно. Країни, віднесені до офшорних зон, та країни, визначені розпорядженням Кабінету Міністрів України, - затверджений Кабінетом Міністрів України (далі - КМУ) перелік офшорних зон, а також перелік держав (територій), які відповідають критеріям, установленим Податковим кодексом України (відповідно до розпорядження КМУ); 6) колонка 18 - відображається загальна сума фінансових операцій, які здійснені банком за дорученням клієнтів за допомогою дистанційних банківських послуг без здійснення ідентифікації та верифікації клієнтів (представників клієнтів) у контексті вимог законодавства з питань фінансового моніторингу; 7) рядок 1 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій, здійснених за вкладними (депозитними) рахунками, рахунками, на яких обліковуються залучені банком депозити, що оформлені ощадними (депозитними) сертифікатами, та за рахунками на вимогу. Дані цього рядка є сумою даних рядків 2 та 3; 8) рядок 2 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій із зарахування коштів на вкладні (депозитні) рахунки (балансові рахунки 2525, 2546, 2610, 2630, 2651), рахунки, на яких обліковуються залучені банком депозити, що оформлені ощадними (депозитними) сертифікатами (балансові рахунки 3320, 3330, ), та на рахунки на вимогу (балансові рахунки 2512, 2513, 2520, 2523, 2530, 2541, 2542, 2544, 2545, 2550, 2551, 2553, 2555, 2556, 2560, 2561, 2562, 2565, 2600, 2604, 2605, 2620, 2625, 2650, 2655); 9) колонки 3 - 9 рядка 2 - зазначається обсяг (сума) коштів, зарахованих на рахунки відповідного типу клієнтів; 10) колонки 10 - 12 рядка 2 - зазначається обсяг (сума) зарахованих коштів у готівковій формі за місцем проведення фінансової операції у відповідних областях України, у безготівковій формі - за відкритими у відповідних областях України рахунками клієнтів, на користь яких надходять кошти (контрагентом за фінансовою операцією також може бути банк); 11) колонки 13 - 17 рядка 2 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій із зарахування коштів на користь клієнтів, що надійшли із-за кордону від нерезидентів, місце реєстрації, місце проживання яких зареєстровано у відповідних країнах (далі - нерезиденти, що зареєстровані у відповідних країнах) або осіб, які мають рахунок у банку, зареєстрованому у відповідних країнах; 12) колонки 19 - 22 рядка 2 - зазначається обсяг (сума) із зарахування коштів на вищезазначені рахунки; 13) рядок 3 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій зі списання коштів із вкладних (депозитних) рахунків (балансові рахунки 2525, 2546, 2610, 2630, 2651), рахунків, на яких обліковуються залучені банком депозити, що оформлені ощадними (депозитними) сертифікатами (балансові рахунки 3320, 3330 ) та з рахунків на вимогу (балансові рахунки 2512, 2513, 2520, 2523, 2530, 2541, 2542, 2544, 2545, 2550, 2551, 2553, 2555, 2556, 2560, 2561, 2562, 2565, 2600, 2604, 2605, 2620, 2625, 2650, 2655); 14) колонки 3 - 9 рядка 3 - зазначається обсяг (сума) коштів, списаних з рахунків відповідного типу клієнтів; 15) колонки 10 - 12 рядка 3 - зазначається обсяг (сума) списаних коштів у готівковій формі за місцем проведення фінансової операції у відповідних областях України, у безготівковій формі - за відкритими у відповідних областях України рахунками клієнтів, з яких здійснюється списання коштів (контрагентом за фінансовою операцією також може бути банк). У разі здійснення фінансової операції з отримання готівкових коштів у мережі іншого банку-резидента з використанням емітованої банком платіжної картки, інформація про неї відображається за місцем реєстрації такого банку-резидента; 16) колонки 13 - 17 рядка 3 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з переказу коштів за кордон, на користь нерезидентів, що зареєстровані у відповідних країнах або осіб, які мають рахунок у банку, зареєстрованому у відповідних країнах. У разі здійснення фінансової операції з отримання готівкових коштів у мережі банку-нерезидента з використанням емітованої банком платіжної картки, інформація про неї відображається за місцем реєстрації такого банку-нерезидента; 17) колонки 19 - 22 рядка 3 - зазначається обсяг (сума) із списання коштів із вищезазначених рахунків; 18) рядок 4 - зазначається обсяг (сума) виданих кредитів під забезпечення майновими правами на грошові кошти заставодавця, що розміщені на вкладному (депозитному) рахунку (відкрив рахунки 20 - 24 розділів). Зазначаються дані про суми виданих протягом звітного періоду кредитів, а також суми кредитної заборгованості станом на звітну дату за раніше наданими кредитами; 19) колонки 3 - 9 рядка 4 - зазначається обсяг (суми) наданих відповідному типу клієнтів кредитів; 20) колонки 10 - 12 рядка 4 - зазначаються суми кредитів, отриманих клієнтами: у готівковій формі - за місцем проведення фінансової операції у відповідних областях України, та безготівковій формі - за рахунками клієнтів, відкритими у відповідних областях України; 21) колонки 13 - 17 рядка 4 - зазначаються суми кредитів, отриманих у банку клієнтами-нерезидентами, що зареєстровані у відповідних країнах; 22) колонки 19 - 22 рядка 4 - зазначається обсяг виданих кредитів; 23) рядок 5 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з купівлі в банку кредитно-грошових інструментів (наприклад, векселів, депозитних сертифікатів, інших цінних паперів) за готівкові кошти; 24) колонки 3 та 4, 7 - 9 рядка 5 - зазначається обсяг (сума) купівлі кредитно-грошових інструментів відповідним типом клієнтів; 25) колонки 10 - 12 рядка 5 - зазначається обсяг (сума) купівлі кредитно-грошових інструментів за місцем проведення фінансової операції у відповідних областях України; 26) колонки 13 - 17 рядка 5 - зазначається обсяг (сума) купівлі кредитно-грошових інструментів нерезидентами, що зареєстровані у відповідних країнах; 27) колонки 20 та 22 рядка 5 - зазначається обсяг (сума) купівлі кредитно-грошових інструментів; 28) рядок 6 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з продажу банку кредитно-грошових інструментів (наприклад, векселів, депозитних сертифікатів, інших цінних паперів) за готівкові кошти; 29) колонки 3 та 4, 7 - 9 рядка 6 - зазначається обсяг (сума) продажу кредитно-грошових інструментів відповідним типом клієнтів; 30) колонки 10 - 12 рядка 6 - зазначається обсяг (сума) продажу кредитно-грошових інструментів за місцем проведення фінансової операції у відповідних областях України; 31) колонки 13 - 17 рядка 6 - зазначається обсяг (сума) продажу кредитно-грошових інструментів нерезидентами, що зареєстровані у відповідних країнах; 32) колонки 20 та 22 рядка 6 - зазначається обсяг (сума) продажу кредитно-грошових інструментів; 33) рядок 7 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з купівлі у банку кредитно-грошових інструментів на пред'явника (наприклад, векселів, депозитних сертифікатів, інших цінних паперів або інших інструментів на пред'явника), у тому числі, які здійснювалися без відкриття рахунку; 34) колонки 3 - 9 рядка 7 - зазначається обсяг (сума) купівлі кредитно-грошових інструментів на пред'явника відповідним типом клієнтів; 35) колонки 10 - 12 рядка 7 - зазначається обсяг (сума) купівлі кредитно-грошових інструментів на пред'явника (у готівковій формі за місцем проведення фінансової операції в розрізі відповідних областей України, а також здійснених у безготівковій формі за рахунками клієнтів, відкритими у відповідних областях України); 36) колонки 13 - 17 рядка 7 - зазначається обсяг (сума) купівлі кредитно-грошових інструментів на пред'явника нерезидентами, що зареєстровані у відповідних країнах; 37) колонки 19 - 22 рядка 7 - зазначається обсяг (сума) купівлі кредитно-грошових інструментів на пред'явника; 38) рядок 8 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з продажу банку кредитно-грошових інструментів на пред'явника (наприклад, векселів, депозитних сертифікатів, інших цінних паперів або інших інструментів на пред'явника), у тому числі, які здійснювалися без відкриття рахунку; 39) колонки 3 - 9 рядка 8 - зазначається обсяг (сума) продажу кредитно-грошових інструментів на пред'явника відповідним типом клієнтів; 40) колонки 10 - 12 рядка 8 - зазначається обсяг (сума) купівлі кредитно-грошових інструментів на пред'явника (у готівковій формі за місцем проведення фінансової операції в розрізі відповідних областей України, а також здійснених у безготівковій формі за рахунками клієнтів, відкритими у відповідних областях України); 41) колонки 13 - 17 рядка 8 - зазначається сума продажу кредитно-грошових інструментів на пред'явника нерезидентами, що зареєстровані у відповідних країнах; 42) колонки 19 - 22 рядка 8 - зазначається обсяг (сума) продажу кредитно-грошових інструментів на пред'явника; 43) рядок 9 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти за готівкові кошти. Дані цього рядка також включають фінансові операції з конвертації (обміну) іноземної валюти однієї іноземної держави на іноземну валюту іншої іноземної держави; 44) колонки 3 та 4, 7 - 9 рядка 9 - зазначається обсяг (сума) купівлі-продажу іноземної валюти відповідним типом клієнтів; 45) колонки 10 - 12 рядка 9 - зазначається обсяг (сума) купівлі-продажу іноземної валюти в розрізі відповідних областей України; 46) колонки 13 - 17 рядка 9 - зазначається обсяг (сума) купівлі-продажу іноземної валюти нерезидентами, що зареєстровані у відповідних країнах; 47) колонка 22 рядка 9 - зазначається обсяг (сума) купівлі-продажу іноземної валюти; 48) рядок 10 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти за безготівкові кошти. Дані цього рядка також включають фінансові операції з конвертації (обміну) іноземної валюти однієї іноземної держави на іноземну валюту іншої держави; 49) колонки 3 - 9 рядка 10 - зазначається обсяг (сума) купівлі/продажу іноземної валюти на користь відповідного типу клієнтів; 50) колонки 10 - 12 рядка 10 - зазначається обсяг (сума) купівлі/продажу іноземної валюти в розрізі відповідних областей України; 51) колонки 13 - 17 рядка 10 - зазначається обсяг (сума) купівлі/продажу іноземної валюти нерезидентами, що зареєстровані у відповідних країнах; 52) колонка 21 рядка 10 - зазначається обсяг (сума) купівлі/продажу іноземної валюти; 53) рядок 11 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з переказу за межі України коштів в іноземній валюті/перерахування коштів у гривнях на користь нерезидентів через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях, відкриті в банках, з рахунків на вимогу (балансові рахунки 2512, 2513, 2520, 2523, 2530, 2541, 2542, 2544, 2545, 2550, 2551, 2553, 2555, 2556, 2560, 2561, 2562, 2565, 2600, 2604, 2605, 2620, 2625, 2650, 2655); 54) колонки 3 - 9 рядка 11 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з переказу коштів, здійснених відповідним типом клієнтів; 55) колонки 13 - 17 рядка 11 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій за переказами на користь нерезидентів, що зареєстровані у відповідних країнах або осіб, які мають рахунок у банку, зареєстрованому у відповідних країнах; 56) колонки 19 та 21 рядка 11 - зазначається обсяг переказів; 57) рядок 12 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з надходження коштів із-за кордону на рахунки на вимогу (балансові рахунки 2512, 2513, 2520, 2523, 2530, 2541, 2542, 2544, 2545, 2550, 2551, 2553, 2555, 2556, 2560, 2561, 2562, 2565, 2600, 2604, 2605, 2620, 2625, 2650, 2655); 58) колонки 3 - 9 рядка 12 - зазначається обсяг (сума) надходження коштів на рахунки відповідного типу клієнтів; 59) колонки 13 - 17 рядка 12 - зазначається обсяг (сума) надходження коштів від нерезидентів, що зареєстровані у відповідних країнах або осіб, які мають рахунок у банку, зареєстрованому у відповідних країнах; 60) колонки 19 та 21 рядка 12 - зазначається обсяг (сума) надходження коштів; 61) рядок 13 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з переказу коштів в іноземній та національній валютах, здійснених у межах та за межі України з вкладних (депозитних) рахунків (балансові рахунки 2525, 2546, 2610, 2630, 2651) та з рахунків на вимогу (балансові рахунки 2512, 2513, 2520, 2523, 2530, 2541, 2542, 2544, 2545, 2550, 2551, 2553, 2555, 2556, 2560, 2561, 2562, 2565, 2600, 2604, 2605, 2620, 2625, 2650, 2655); 62) колонки 3 - 9 рядка 13 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з переказу коштів відповідним типом клієнтів; 63) колонки 10 - 12 рядка 13 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з переказу в межах України через кореспондентські рахунки банку коштів із відкритих у відповідних областях України рахунків клієнтів; 64) колонки 13 - 17 рядка 13 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з переказу за кордон через кореспондентські рахунки банку коштів на користь нерезидентів, що зареєстровані у відповідних країнах або осіб, які мають рахунок у банку, зареєстрованому у відповідних країнах; 65) колонки 19 та 21 рядка 13 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з переказу коштів; 66) рядок 14 - зазначається обсяг (сума) переказів в іноземній та національній валютах, здійснених за ініціативою клієнтів банку в межах та за межі України з використанням внутрішньодержавних систем переказу коштів, а також міжнародних систем переказу коштів, створених резидентами та нерезидентами; 67) колонки 3 - 9 рядка 14 - зазначається обсяг (сума) переказів, здійснених за ініціативою відповідного типу клієнтів; 68) колонки 10 - 12 рядка 14 - зазначається обсяг (сума) внутрішньодержавних переказів, здійснених за ініціативою клієнтів банку, з використанням внутрішньодержавних систем переказу коштів, а також міжнародних систем переказу коштів, створених резидентами та нерезидентами; 69) колонки 13 - 17 рядка 14 - зазначається обсяг (сума) транскордонних переказів, що відправлені з України з використанням міжнародних систем переказу коштів, створених резидентами та нерезидентами. Інформація зазначається залежно від країни, у яку відправлені перекази; 70) колонки 20 та 22 рядка 14 - зазначається обсяг (сума) переказу коштів; 71) рядок 15 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з переказу коштів клієнтів інших банків в іноземній та національній валютах, здійснених у межах та за межі України через кореспондентські рахунки банку; 72) колонки 3 - 9 рядка 15 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з переказу коштів відповідним типом клієнтів; 73) колонки 10 - 12 рядка 15 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з переказу коштів клієнтів інших банків через кореспондентські рахунки банку, здійснених у межах України. Інформація зазначається залежно від місця реєстрації банку-кореспондента; 74) колонки 13 - 17 рядка 15 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з переказу коштів клієнтів інших банків за кордон через кореспондентські рахунки банку. Інформація зазначається залежно від місця реєстрації банку-кореспондента; 75) колонки 19 та 21 рядка 15 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з переказу коштів; 76) рядок 16 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій із зарахування коштів в іноземній та національній валютах, отриманих із-за кордону та в межах України на вкладні (депозитні) рахунки (балансові рахунки 2525, 2546, 2610, 2630, 2651) та на рахунки на вимогу (балансові рахунки 2512, 2513, 2520, 2523, 2530, 2541, 2542, 2544, 2545, 2550, 2551, 2553, 2555, 2556, 2553, 2555, 2560, 2561, 2562, 2565, 2600, 2604, 2605, 2620, 2625, 2650, 2655); 77) колонки 3 - 9 рядка 16 - зазначається обсяг (сума) зарахованих коштів на рахунки відповідного типу клієнтів; 78) колонки 10 - 12 рядка 16 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій, здійснених у межах України через кореспондентські рахунки банку, із зарахування коштів на рахунки клієнтів, відкриті у відповідних областях України; 79) колонки 13 - 17 рядка 16 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій із зарахування коштів, отриманих із-за кордону через кореспондентські рахунки банку від нерезидентів, що зареєстровані у відповідних країнах або осіб, які мають рахунок у банку, зареєстрованому у відповідних країнах; 80) колонки 19 та 21 рядка 16 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій із зарахування коштів; 81) рядок 17 - зазначається обсяг (сума) переказів в іноземній та національній валютах, що отримані клієнтами банку із-за кордону та в межах України з використанням внутрішньодержавних систем переказу коштів, а також міжнародних систем переказу коштів, створених резидентами та нерезидентами; 82) колонки 3 - 9 рядка 17 - зазначається обсяг (сума) переказів, отриманих відповідним типом клієнтів; 83) колонки 10 - 12 рядка 17 - зазначається обсяг (сума) внутрішньодержавних переказів, що отримані клієнтами банку з використанням внутрішньодержавних систем переказу коштів, а також міжнародних систем переказу коштів, створених резидентами та нерезидентами; 84) колонки 13 - 17 рядка 17 - зазначається обсяг (сума) транскордонних переказів, що отримані клієнтами банку в Україні з використанням міжнародних систем переказу коштів, створених резидентами та нерезидентами. Інформація зазначається залежно від країни, з якої надходили перекази; 85) колонки 19 - 22 рядка 17 - зазначається обсяг (сума) переказів, отриманих клієнтами банку; 86) рядок 18 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій із надходження коштів в іноземній та національній валютах на користь клієнтів інших банків із-за кордону та в межах України; 87) колонки 3 - 9 рядка 18 - зазначається обсяг (сума) коштів, які надійшли на користь відповідного типу клієнтів інших банків; 88) колонки 10 - 12 рядка 18 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій із надходження коштів у межах України через кореспондентські рахунки банку на користь клієнтів інших банків. Інформація зазначається залежно від місця реєстрації банку-кореспондента; 89) колонки 13 - 17 рядка 18 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій із надходження коштів із-за кордону через кореспондентські рахунки банку на користь клієнтів інших банків. Інформація зазначається залежно від місця реєстрації банку-кореспондента; 90) колонки 19 та 21 рядка 18 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій із надходження коштів; 91) рядок 19 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з торговельного фінансування (зокрема, документарні експортні/імпортні акредитиви, документарні інкасо тощо); 92) колонки 3 - 9 рядка 19 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій, здійснених банком з відповідним типом клієнтів; 93) колонки 10 - 12 рядка 19 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з клієнтами (за дорученням клієнтів) у розрізі відповідних областей України; 94) колонки 13 - 17 рядка 19 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з клієнтами-нерезидентами, що зареєстровані у відповідних країнах; 95) колонки 19 та 21 рядка 19 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з торговельного фінансування; 96) рядок 20 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з купівлі-продажу банківських металів за готівкові кошти; 97) колонки 3 та 4, 7 - 9 рядка 20 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з купівлі-продажу банківських металів, здійснених відповідним типом клієнтів; 98) колонки 10 - 12 рядка 20 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з купівлі-продажу банківських металів, здійснених за місцем проведення фінансової операції в розрізі відповідних областей України; 99) колонки 13 - 17 рядка 20 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з купівлі-продажу банківських металів, здійснених нерезидентами, які зареєстровані у відповідних країнах; 100) колонка 22 рядка 20 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з купівлі-продажу банківських металів за готівкові кошти; 101) рядок 21 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з купівлі-продажу банківських металів за безготівкові кошти; 102) колонки 3 - 9 рядка 21 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з купівлі-продажу банківських металів, здійснених відповідним типом клієнтів; 103) колонки 10 - 12 рядка 21 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з купівлі-продажу банківських металів, здійснених за рахунками клієнтів, відкритими у відповідних областях України; 104) колонки 13 - 17 рядка 21 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з купівлі-продажу банківських металів, здійснених за рахунками клієнтів-нерезидентів, які зареєстровані у відповідних країнах; 105) колонка 21 рядка 15 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з купівлі-продажу банківських металів за безготівкові кошти. 4. Опис параметрів заповнення розділу III форми: 1) рядок 1 - зазначається загальна кількість фінансових операцій із списання коштів з вкладних (депозитних) рахунків (балансові рахунки 2525, 2546, 2610, 2630, 2651), рахунків, на яких обліковуються залучені депозити банку, що оформлені ощадними (депозитними) сертифікатами (балансові рахунки 3320, 3330), та з рахунків на вимогу (балансові рахунки 2512, 2513, 2520, 2523, 2530, 2541, 2542, 2544, 2545, 2550, 2551, 2553, 2555, 2556, 2560, 2561, 2562, 2565, 2600, 2604, 2605, 2620, 2625, 2650, 2655) та зарахування коштів на зазначені рахунки. До зазначених фінансових операцій не включається інформація, якщо за ними банк є контрагентом (балансові рахунки класів 6 та 7); 2) рядок 2 - зазначається загальна кількість фінансових операцій, інформація про які надіслана до СУО за ознаками обов'язкового фінансового моніторингу; 3) рядок 3 - зазначається загальна кількість фінансових операцій, інформація про які надіслана до СУО за ознаками внутрішнього фінансового моніторингу; 4) рядок 4 - зазначається загальна кількість фінансових операцій, інформація про які надіслана до СУО одночасно за ознаками обов'язкового та внутрішнього фінансового моніторингу. {Положення доповнено новим Додатком згідно з Постановою Національного банку № 920 від 23.12.2015; в редакції Постанови Національного банку № 204 від 30.03.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 59 від 05.06.2018}
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси