Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 30 травня 2011 р. № 615 Київ Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами {Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 751 від 04.07.2011 № 307 від 25.01.2012 № 991 від 17.10.2012 № 24 від 09.01.2013 № 42 від 28.01.2015 № 1173 від 16.12.2015 № 76 від 11.02.2016 № 277 від 06.04.2016 № 775 від 02.11.2016 № 1063 від 30.11.2016 № 518 від 21.06.2017 № 519 від 04.07.2017 № 333 від 25.04.2018 № 848 від 17.10.2018 № 1131 від 18.12.2018 № 558 від 19.06.2019 № 698 від 26.06.2019 № 928 від 23.10.2019 № 124 від 19.02.2020 № 826 від 09.09.2020 № 1172 від 25.11.2020 № 699 від 07.07.2021 № 1151 від 28.10.2021 № 836 від 26.07.2022} Відповідно до частини другої статті 16 Кодексу України про надра та частини першої статті 14 Закону України "Про нафту і газ" Кабінет Міністрів України постановляє: 1. Затвердити Порядок надання спеціальних дозволів на користування надрами, що додається. {Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 277 від 06.04.2016} Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ Інд. 70 ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. № 615 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19 лютого 2020 р. № 124) ПОРЯДОК надання спеціальних дозволів на користування надрами {У тексті Порядку слово "Мінекоенерго" замінено словом "Міндовкілля" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 826 від 09.09.2020} 1. Цей Порядок регулює питання надання спеціальних дозволів на користування надрами (далі - дозволи) у межах території України, її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони, а також визначає процедуру продовження строку дії, переоформлення, поновлення дії, зупинення дії чи анулювання дозволу та внесення до нього змін. Дія цього Порядку поширюється на всі види користування надрами. Користувачами надр можуть бути особи, визначені статтею 13 Кодексу України про надра (далі - надрокористувачі). Видача (відмова у видачі, переоформлення, анулювання) дозволу здійснюється відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”. Термін “кінцевий бенефіціарний власник” вживається у значенні, наведеному у Законі України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”. {Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 836 від 26.07.2022} 2. Дозволи надаються Держгеонадрами переможцям аукціонів з їх продажу та без проведення аукціонів у випадках, передбачених пунктом 8 цього Порядку, крім корисних копалин місцевого значення на території Автономної Республіки Крим, дозволи на видобування яких надаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим згідно із цим Порядком. 3. На кожний вид користування надрами в межах конкретної ділянки надається окремий дозвіл. Одному заявникові може надаватися дозвіл на видобування одного виду корисних копалин з кількох близько розташованих родовищ, якщо доцільність їх спільної розробки підтверджується відповідним рішенням Державної комісії України по запасах корисних копалин (далі - ДКЗ). У межах однієї ділянки надр можуть проводитися роботи з геологічного вивчення та видобування різних за видом корисних копалин за кількома дозволами. При цьому в угоді на користування надрами визначаються просторові межі та координати кожного виду корисної копалини. Використання земельних ділянок для потреб, пов'язаних з користуванням надрами, здійснюється надрокористувачами у порядку, встановленому законодавством. 4. Дозвіл на видобування корисних копалин (промислову розробку їх родовищ) надається після проведення експертизи та оцінки розвіданих запасів корисних копалин в установленому порядку чи апробації прогнозних (перспективних) ресурсів корисних копалин ДКЗ за умови подальшого затвердження нею таких запасів на підставі спеціального дозволу на користування надрами. Надрокористувач, якому надано дозвіл на видобування корисних копалин, проводить дорозвідку (довивчення) родовища у межах наданої йому ділянки надр. Видобування не придатних для побутового використання мінералізованих підземних вод для потреб нафтогазової галузі, захоронення супутніх і стічних вод у нафтогазоносних пластах та пластах, насичених мінералізованими водами, що не придатні для господарського і побутового використання, в межах цієї ділянки здійснюються користувачами нафтогазоносних надр без дозволу на спеціальне водокористування. 5. Дозволи надаються на такі види користування надрами: геологічне вивчення ділянок надр корисних копалин; геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислова розробка родовищ корисних копалин загальнодержавного значення; видобування корисних копалин; геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислова розробка родовищ, з подальшим видобуванням нафти і газу (промислова розробка родовищ); геологічне вивчення бурштиноносних надр, у тому числі дослідно-промислова розробка родовищ з подальшим видобуванням бурштину (промислова розробка родовищ); будівництво та експлуатація підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних вод; створення геологічних територій та об'єктів, що мають важливе наукове, культурне, санітарно-оздоровче значення (наукові полігони, геологічні заповідники, заказники, пам'ятки природи, лікувальні, оздоровчі заклади тощо); виконання робіт (провадження діяльності), передбачених угодою про розподіл продукції. 6. Строк дії дозволу обчислюється з дня його реєстрації, якщо в ньому не передбачено інше. 7. Дозвіл надається на строк, визначений заявником, але не більш як на: три роки - на геологічне вивчення ділянок надр корисних копалин місцевого значення; п'ять років - на геологічне вивчення родовищ корисних копалин і геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислову розробку родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, та геологічне вивчення бурштиноносних надр, у тому числі дослідно-промислову розробку родовищ з подальшим видобуванням бурштину (промислова розробка родовищ); 10 років - на геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислову розробку родовищ нафти і газу, на континентальному шельфі та в межах виключної (морської) економічної зони України; 20 років - на видобування корисних копалин; 30 років - на видобування нафти і газу на континентальному шельфі та в межах виключної (морської) економічної зони України; строк дії окремих дозволів на геологічне вивчення нафтогазоносних надр та видобування нафти і газу (промислова розробка родовищ), але не більш як на 20 років на суші і не більш як на 30 років на континентальному шельфі та в межах виключної (морської) економічної зони України, - на геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислову розробку родовищ, з подальшим видобуванням нафти і газу (промислова розробка родовищ). При цьому строк геологічного вивчення нафтогазоносних надр не може перевищувати 10 років; 20 років - на будівництво та експлуатацію підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин; 50 років - на будівництво та експлуатацію підземних сховищ нафти чи газу; строк дії відповідної угоди про розподіл продукції - на виконання угод про розподіл продукції. Дозвіл на створення геологічних територій та об'єктів, що мають важливе наукове, культурне, санітарно-оздоровче значення (наукові полігони, геологічні заповідники, заказники, пам'ятки природи, лікувальні та оздоровчі заклади тощо), в частині їх геологічного вивчення і збереження надаються без обмеження строку дії. 8. Без проведення аукціону дозвіл надається у разі: 1) видобування корисних копалин, якщо заявник на підставі спеціального дозволу на користування надрами за власні кошти здійснив геологічне вивчення ділянки надр та підрахунок запасів корисних копалин, який затверджено в установленому порядку, та подав документи на отримання спеціального дозволу на видобування корисних копалин відповідного родовища не пізніше ніж протягом трьох років після затвердження запасів; 2) одноразове розширення меж не більш як на 50 відсотків раніше наданої у користування площі ділянки надр з метою її геологічного вивчення, геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки (включаючи ділянки надр, надані з метою видобування, геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки, з подальшим видобуванням нафти і газу (промислова розробка) за умови, що просторові межі перспективних покладів, виявлених у процесі геологічного вивчення, виходять за межі ділянки надр, наданої у користування, та підтверджені відповідними протоколами ДКЗ), розміщення підземних сховищ, а також збільшення обсягу видобування корисних копалин за рахунок розширення меж ділянки, але не більш як на 50 відсотків запасів, визначених раніше наданим дозволом, за умови, що суміжну ділянку не надано у користування та/або не виставлено на аукціон; 3) геологічного вивчення та видобування корисних копалин місцевого значення. Інформацію про ділянки надр, які пропонуються для надання зазначених дозволів, Держгеонадра або Рада міністрів Автономної Республіки Крим відповідно до повноважень (далі - орган з питань надання дозволу) розміщує не пізніше ніж за 30 днів до прийняття рішення про надання дозволу на своєму офіційному веб-сайті із зазначенням назви ділянки надр, її місцезнаходження, виду корисних копалин, виду користування надрами, початкової ціни продажу дозволу, адреси, за якою надсилаються заяви на отримання дозволу. У разі надходження до органу з питань надання дозволу в установлений строк заяв разом з документами, зазначеними у додатку 1, щодо отримання дозволу на користування однією і тією ж ділянкою надр від кількох претендентів дозвіл надається на умовах аукціону; 4) геологічного вивчення надр за рахунок коштів державного бюджету; 5) геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки, видобування підземних вод (крім мінеральних) для всіх потреб, крім виробництва фасованої питної води, за умови, що обсяг видобування питних підземних вод з водозаборів перевищує 300 куб. метрів на добу; 6) геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки та видобування природних лікувальних ресурсів лікувально-профілактичними та санаторно-курортними закладами, які спеціалізуються на їх використанні виключно для лікувальних цілей і мають лікувальну інфраструктуру; 7) будівництва та експлуатації підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних вод; 8) створення геологічних територій та об'єктів, що мають важливе наукове, культурне, санітарно-оздоровче значення (наукові полігони, геологічні заповідники, заказники, пам'ятки природи, лікувальні, оздоровчі заклади тощо), в частині їх геологічного вивчення та збереження (крім нафти і газу); 9) експлуатації підземних споруд, пов'язаної із запобіганням підтопленню навколишнього природного середовища внаслідок закриття шахт; 10) виконання угод про розподіл продукції; 11) геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення та видобування корисних копалин (з включенням до відповідного розділу спеціального дозволу на користування надрами умови про неможливість вивезення таких корисних копалин за межі зон відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення) у зонах відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення державними підприємствами для здійснення обов'язкових заходів у цих зонах відповідно до Закону України “Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи”; 12) геологічного вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ, з подальшим видобуванням нафти і газу (промислова розробка родовищ) на континентальному шельфі та виключної (морської) економічної зони акціонерним товариством “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” та/або господарським товариством, 100 відсотків акцій якого належить акціонерному товариству “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”, строком на 30 років. {Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1172 від 25.11.2020} Для отримання дозволу без проведення аукціону заявник подає органові з питань надання дозволу заяву разом з документами, зазначеними у додатку 1, у паперовій або електронній формі (далі - заява). Заява разом з документами, зазначеними у додатку 1, підписується відповідно до законодавства про електронний документообіг з накладенням на них кваліфікованого електронного підпису відповідно до вимог Закону України “Про електронні довірчі послуги”. В електронній формі заява та документи надсилаються на електронну адресу Держгеонадр, зазначену на її офіційному веб-сайті, а після набрання чинності Порядком функціонування електронного кабінету надрокористувача подаються через електронний кабінет надрокористувача. Порядок функціонування електронного кабінету надрокористувача затверджується Міндовкіллям. {Абзац шістнадцятий пункту 8 в редакції Постанови КМ № 836 від 26.07.2022} Разом із заявою подаються дві копії заяви та доданих до неї документів. У заяві зазначаються назва ділянки надр, її місцезнаходження відповідно до адміністративно-територіального устрою України (область, район, населений пункт, прив'язка на місцевості), географічні координати ділянки надр, вид корисних копалин, вид користування надрами, строк дії дозволу, відомості про заявника (найменування, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця чи серія та номер паспорта такої особи (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті), інформація для здійснення зв'язку із заявником (номер телефону, адреса електронної пошти), актуальна інформація (дані) на дату подання заяви, що дає змогу встановити кінцевого бенефіціарного власника, - прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дата народження, країна громадянства (підданства), а в разі коли кінцевий бенефіціарний власник іноземець є громадянином (підданим) декількох країн - усі країни його громадянства (підданства), серія (за наявності) та номер документа (документів), що посвідчує особу та підтверджує громадянство (підданство), зокрема, але не виключно паспорта громадянина України для виїзду за кордон, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу) або обґрунтована причина його (їх) відсутності, а також підстава для надання дозволу згідно з пунктом 8 цього Порядку. {Абзац сімнадцятий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 836 від 26.07.2022} Заява та додані до неї документи подаються органові з питань надання дозволу з прошитими і пронумерованими сторінками та з описом доданих документів, засвідченим підписом уповноваженої особи заявника. Заява засвідчується підписом уповноваженої особи заявника із зазначенням дати та вихідного номера. Інформація про реєстрацію документів, що надійшли для надання дозволу, протягом трьох робочих днів з дня реєстрації розміщується на офіційному веб-сайті органу з питань надання дозволу. Документи, що не відповідають вимогам цього Порядку, повертаються заявникові не пізніше семи робочих днів з дня їх реєстрації. Інформація про повернення документів розміщується на офіційному веб-сайті органу з питань надання дозволу протягом трьох робочих днів з дня їх повернення заявникові. Дозвіл без проведення аукціону не може бути надано особі, що не виконує програми робіт на ділянках надр, на користування якими їй вже надано дозвіл, або щодо якої виявлені порушення правил користування надрами на таких ділянках, що зафіксовані в актах перевірок, приписах або розпорядженнях відповідних органів у сфері надрокористування, до моменту їх усунення. Рішення про надання дозволу без проведення аукціону приймається органом з питань надання дозволу відповідно до даних, зазначених у заяві, протягом 30 календарних днів після отримання всіх погоджень, передбачених пунктом 9 цього Порядку, та пропозицій Міндовкілля, передбачених пунктом 24 цього Порядку. Зазначене рішення розміщується на офіційному веб-сайті органу з питань надання дозволу протягом п'яти робочих днів з дня його прийняття. Надання дозволу без проведення аукціону здійснюється протягом 20 робочих днів після сплати у повному обсязі збору за надання спеціального дозволу. Надання дозволів у випадках, передбачених підпунктами 1-9, 11, 12 цього пункту, здійснюється за рішенням органу з питань надання дозволу. {Абзац двадцять четвертий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1172 від 25.11.2020} У випадку, передбаченому підпунктом 10 цього пункту, дозволи надаються Держгеонадрами за поданням Міжвідомчої комісії з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції на підставі укладеної угоди про розподіл продукції. 9. Надання у користування ділянок надр, що містять корисні копалини місцевого значення, погоджується з: відповідними районними, міськими, селищними, сільськими радами і радами об'єднаних територіальних громад; обласними державними військово-цивільними адміністраціями - у районі проведення антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, що здійснюються шляхом проведення операції Об'єднаних сил. Видача дозволу здійснюється на підставі заяви та погоджується з органами, визначеними абзацами другим та третім цього пункту. Перелік органів місцевого самоврядування та відповідних місцевих держадміністрацій, визначених у статті 21 Кодексу України про надра, яким надсилається на погодження надання у користування відповідної ділянки надр, визначається органом з питань надання дозволу відповідно до географічних координат ділянки надр, зазначених у заяві. Дії щодо погодження видачі дозволу вчиняються органом з питань надання дозволу без залучення особи, що звернулася за одержанням дозволу, відповідно до географічних координат ділянки надр, зазначених у заяві, в межах строку, встановленого для видачі дозволу. Для здійснення погодження орган з питань надання дозволу не пізніше ніж протягом семи робочих днів з дати реєстрації заяви надсилає її копію у паперовому або електронному вигляді органам, зазначеним в абзацах другому та третьому цього пункту, та встановлює строк розгляду зазначених документів. За результатами розгляду документів, надісланих на погодження, органи, зазначені в абзацах другому та третьому цього пункту, надають погодження, які у паперовому або електронному вигляді надсилають органу, який видає дозвіл. У разі ненадання органами, зазначеними в абзацах другому та третьому цього пункту, позитивної або негативної відповіді щодо погодження за результатами розгляду на найближчій сесії (але не пізніше ніж через 45 календарних днів з дати отримання документів від органу з питань надання дозволу) вважається, що надання дозволу ними погоджено. Погодження надання надр у користування на виконання угод про розподіл продукції здійснюється у порядку та на умовах, визначених Законом України “Про угоди про розподіл продукції” і відповідними угодами про розподіл продукції. 10. Невід'ємною частиною дозволу є угода про умови користування ділянкою, що укладається між органом з питань надання дозволу і надрокористувачем і містить програму робіт, яка оформляється як додаток, та особливі умови надрокористування, що передбачають: вимоги до ефективності робіт; сучасні технології видобування та переробки корисних копалин; порядок видобування корисних копалин, зокрема з метою запобігання негативним екологічним наслідкам і забезпечення безпеки забудованих територій; види, обсяги і строки виконання робіт на ділянці надр; підстави для припинення діяльності, пов'язаної з використанням ділянки надр. Дозвіл з угодою про умови користування надрами та додатками до неї підлягає опублікуванню на офіційному веб-сайті органу з питань надання дозволу не пізніше ніж протягом п'яти робочих днів після їх підписання. Примірні угоди про умови користування надрами затверджуються органом з питань надання дозволу з урахуванням економічно обґрунтованих граничних строків робіт за окремими групами корисних копалин згідно з додатком 5 і основних видів робіт згідно з додатком 6 та підлягають публікації на його офіційному веб-сайті. {Абзац восьмий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 836 від 26.07.2022} 11. У разі надання дозволу на користування надрами у межах континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України визначається площа морського дна (ділянки надр) із зазначенням координат, у яких дозволяється провадження діяльності, передбаченої у дозволі. В угоді про умови користування ділянкою нафтогазоносних надр, що розташована в межах континентального шельфу або виключної (морської) економічної зони України, укладеній між Держгеонадрами і надрокористувачем, можуть установлюватися відповідно до законодавства додаткові вимоги. 12. Дозвіл надається надрокористувачеві, а робочий примірник дозволу разом з відповідними документами зберігається в органі з питань надання дозволу. У дозволі зазначаються: реєстраційний номер і дата видачі; підстави для надання дозволу; вид користування надрами; відомості про ділянку надр, що надається у користування, із зазначенням її назви, місцезнаходження, географічних координат, площі та у разі потреби обмежень щодо глибини використання; вид корисної копалини відповідно до переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 1994 р. № 827 (ЗП України, 1995 р., № 2, ст. 42; Офіційний вісник України, 2012 р., № 1, ст. 25), її запаси на час надання дозволу; найменування органу, який затвердив (апробував) запаси корисної копалини, дата складення і номер протоколу (для дозволів на видобування корисних копалин); мета користування надрами (у дозволі як мета користування надрами може бути зазначена реалізація інвестиційних проектів); джерело фінансування робіт; особливі умови; відомості про власника дозволу (найменування, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи, прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця (у дозволі, наданому фізичним особам, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті, зазначається серія та номер паспорта); відомості про погодження надання дозволу; строк дії дозволу. Форма дозволу наведена у додатках 3 і 4. 13. За надання дозволу без проведення аукціону справляється збір (крім випадку надання дозволу, передбаченого підпунктом 12 пункту 8 цього Порядку) у розмірі, який розраховується виходячи з початкової ціни продажу такого дозволу на аукціоні відповідно до Методики визначення початкової ціни продажу на аукціоні спеціального дозволу на право користування надрами, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2004 р. № 1374 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 42, ст. 2772; 2006 р., № 45, ст. 3014). {Абзац перший пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1172 від 25.11.2020} За надання дозволу у випадку, передбаченому підпунктом 12 пункту 8 цього Порядку, справляється збір у розмірі 10 відсотків початкової ціни продажу такого дозволу на аукціоні при глибинах моря до 100 метрів та 1 відсоток початкової ціни продажу такого дозволу на аукціоні при глибинах моря понад 100 метрів. {Пункт 13 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1172 від 25.11.2020} За надання дозволів без проведення аукціону з метою виконання угод про розподіл продукції справляється збір у розмірі 1 відсотка початкової ціни продажу такого дозволу на аукціоні. Заявник повинен сплатити у повному обсязі збір за надання дозволу протягом 45 календарних днів з дати надіслання рекомендованого повідомлення про розмір такого збору за надання дозволу. У період воєнного стану повідомлення про розмір такого збору за надання дозволу надсилається на електронну адресу, зазначену у заяві. {Абзац четвертий пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 836 від 26.07.2022} У разі несплати в установлений строк збору за надання дозволу заявник, щодо якого прийнято рішення про надання дозволу відповідно до пункту 8 цього Порядку, втрачає право на його отримання, а відповідне рішення скасовується. При цьому орган з питань надання дозволу може продовжити строк сплати збору за умови подання заявником письмового клопотання про продовження строку сплати збору з обов'язковим зазначенням причини, але не більш як на 15 календарних днів. Придбання геологічної інформації про ділянку надр, яка надається суб'єкту господарювання в користування, здійснюється в порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2018 р. № 939 “Питання розпорядження геологічною інформацією” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 91, ст. 3019), згідно з реквізитами Держгеонадр, зазначеними в повідомленні про розмір збору за надання спеціального дозволу. {Абзац шостий пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 836 від 26.07.2022} Плата за вторинну (оброблену) геологічну інформацію здійснюється протягом 45 календарних днів з дати надіслання рекомендованого повідомлення про розмір збору за надання спеціального дозволу. {Пункт 13 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 836 від 26.07.2022} 14. У разі виникнення потреби у продовженні строку дії дозволу, наданого на геологічне вивчення, геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислову розробку родовищ корисних копалин, видобування корисних копалин, геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислову розробку родовищ, з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка родовищ), будівництво та експлуатацію підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних вод, строк дії дозволу продовжується за наявності інформації про відсутність порушення надрокористувачем умов користування надрами, передбачених дозволом або угодою про умови користування надрами, за результатами здійснення останнього заходу державного нагляду (контролю). Продовження строку дії дозволу на геологічне вивчення, геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислову розробку, може здійснюватися не більше одного разу, крім дозволів на геологічне вивчення, згідно з якими роботи виконуються виключно за кошти державного бюджету. Продовження строку дії дозволу на геологічне вивчення корисних копалин місцевого значення може здійснюватися не більше одного разу. Строк дії дозволу, наданого на геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислову розробку родовищ корисних копалин загальнодержавного значення або видобування корисних копалин, якщо відповідно до законодавства заявнику цілісний майновий комплекс, побудований (реконструйований) з метою видобування та переробки корисних копалин з ділянки надр, на користування якою надано дозвіл, надано в оренду (концесію), може бути продовжено лише в межах строку дії договору оренди (концесії) цілісного майнового комплексу. Для продовження строку дії дозволу надрокористувач подає до органу з питань надання дозволу заяву на видобування корисних копалин, геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислову розробку родовищ, з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка родовищ), будівництво та експлуатацію підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних вод, не пізніше ніж за шість місяців, заяву на геологічне вивчення надр та геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислову розробку, не пізніше ніж за три місяці до закінчення строку його дії. У заяві зазначається причина продовження строку дії дозволу. Надрокористувач, що не подав заяви в установлений строк, втрачає право на продовження строку дії дозволу. У період воєнного стану строки подання заяви про продовження строку дії дозволу вважаються продовженими на такий період та продовжуються на три місяці після припинення або скасування воєнного стану. {Пункт 14 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 836 від 26.07.2022} Для продовження строку дії дозволу надрокористувач подає заяву і ті ж документи, що і для отримання дозволу без проведення аукціону, та їх копію в електронній формі. В електронній формі заява та документи подаються через електронний кабінет надрокористувача. {Друге речення абзацу пункту 14 набирає чинності одночасно з Порядком функціонування електронного кабінету надрокористувача. Див. п.2 Постанови} Заява та додані до неї документи із прошитими і пронумерованими сторінками подаються органові з питань надання дозволу разом з описом доданих документів, засвідченим підписом надрокористувача. Заява засвідчується підписом надрокористувача із зазначенням дати подання та вихідного номера. Разом із заявою подається також копія заяви та доданих до неї документів. Строк продовження дії дозволу не може перевищувати строки, передбачені пунктом 7 цього Порядку. Продовження строку дії дозволу, наданого на підставі підпункту 10 пункту 8 цього Порядку, здійснюється на період продовження відповідної угоди про розподіл продукції в порядку та на умовах, визначених Законом України “Про угоди про розподіл продукції” та відповідною угодою про розподіл продукції. Рішення про продовження строку дії дозволу приймається органом з питань надання дозволу протягом 45 днів після надходження документів у повному обсязі з урахуванням географічних координат ділянки надр, зазначених у заяві про отримання дозволу, та документів, зазначених у додатку 1, та розміщується на офіційному веб-сайті органу з питань надання дозволу протягом п'яти робочих днів з дати прийняття рішення про продовження строку дії дозволу. Збір за продовження строку дії дозволу справляється у розмірі, визначеному згідно з додатком 2. Орган з питань надання дозволу реєструє подану надрокористувачем заяву про продовження строку дії дозволу та розміщує відповідну інформацію на своєму офіційному веб-сайті протягом трьох робочих днів з дня подання заяви. У разі несплати в строк, визначений у пункті 13 цього Порядку, збору за продовження строку дії дозволу (крім дозволу на користування нафтогазоносними надрами) надрокористувач, щодо якого прийнято рішення про продовження строку дії дозволу, втрачає право на його отримання, а зазначене рішення скасовується. При цьому орган з питань надання дозволу може продовжити строк сплати збору за умови подання надрокористувачем письмової заяви про продовження строку сплати збору з обов'язковим зазначенням причини, але не більш як на 15 календарних днів. Надання примірника дозволу, строк дії якого продовжено, здійснюється: протягом 20 робочих днів після прийняття рішення про продовження строку дії дозволу - для нафти і газу; протягом 20 робочих днів після сплати у повному обсязі збору за продовження строку дії дозволу у розмірі, визначеному згідно з цим пунктом, - крім нафти і газу. Дозволи та строки, встановлені відповідними угодами про умови користування надрами, строк дії яких закінчився у період воєнного стану, вважаються такими, що продовжили свою дію автоматично на цей період та протягом шести місяців після припинення або скасування воєнного стану. {Пункт 14 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 836 від 26.07.2022} Строки дії інших дозволів, чинних на момент введення воєнного стану, та строки виконання робіт на ділянці надр встановлені відповідними угодами про умови користування надрами, продовжуються автоматично на строк дії воєнного стану. {Пункт 14 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 836 від 26.07.2022} 15. Надрокористувачеві відмовляється у продовженні строку дії дозволу у разі: невиконання ним умов користування надрами, передбачених дозволом або відповідною угодою; прийняття органом місцевого самоврядування, іншими уповноваженими органами рішення про обмеження користування надрами відповідно до законодавства; подання надрокористувачем документів не в повному обсязі; виявлення у поданих документах недостовірних даних; невідповідності поданих документів заявником вимогам пункту 14 цього Порядку; наявності інформації від правоохоронних органів та суб'єктів фінансового моніторингу, що заявник здійснює фінансування тероризму в Україні; наявності зауважень Міндовкілля щодо продовження строку дії дозволу відповідно до природоохоронного законодавства, передбачених пунктом 24 цього Порядку; відсутності в публічному доступі Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про кінцевого бенефіціарного власника або інформації про його відсутність та/або наявність розбіжностей між відомостями про кінцевого бенефіціарного власника, які містяться в публічному доступі Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, з інформацією (даними), що дає змогу встановити кінцевого бенефіціарного власника, поданою заявником, а у випадку зареєстрованого іноземного представництва - інформації про кінцевого бенефіціарного власника відповідно до Закону України “Про забезпечення прозорості у видобувних галузях”. {Пункт 15 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 836 від 26.07.2022} Надрокористувачеві відмовляється у внесенні змін до дозволу у разі: невиконання ним умов користування надрами, передбачених дозволом або відповідною угодою; прийняття органом місцевого самоврядування, іншими уповноваженими органами рішення про обмеження користування надрами відповідно до законодавства; подання заявником документів не в повному обсязі; виявлення у поданих документах недостовірних даних; невідповідності документів, поданих заявником, вимогам пункту 17 цього Порядку; відсутності в публічному доступі Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про кінцевого бенефіціарного власника або інформації про його відсутність та/або наявність розбіжностей між відомостями про кінцевого бенефіціарного власника, які містяться в публічному доступі Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, з інформацією (даними), що дає змогу встановити кінцевого бенефіціарного власника, поданою заявником, а у випадку зареєстрованого іноземного представництва - інформації про кінцевого бенефіціарного власника відповідно до Закону України “Про забезпечення прозорості у видобувних галузях”. {Пункт 15 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 836 від 26.07.2022} 16. Переоформлення дозволу здійснюється в порядку, передбаченому Законом України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, у таких випадках: 1) у разі отримання юридичною особою в оренду чи концесію цілісного майнового комплексу державного вугледобувного підприємства; 2) у зв'язку з правонаступництвом юридичної особи (надрокористувача) у результаті реорганізації шляхом перетворення. 3) у разі повернення орендарем чи концесіонером цілісного майнового комплексу державного вугледобувного підприємства з оренди чи концесії. {Абзац четвертий пункту 16 в редакції Постанови КМ № 699 від 07.07.2021} У разі переоформлення дозволу відповідно до підпунктів 1 та 3 цього пункту до заяви, в якій зазначаються номер і дата дозволу, додаються: {Абзац пункту 16 в редакції Постанови КМ № 699 від 07.07.2021} засвідчені копії установчих документів заявника - юридичної особи або копія паспорта та реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця (фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті, подають лише копію сторінки паспорта з такою відміткою); пояснювальна записка, яка складається надрокористувачем, засвідчується його підписом та містить обґрунтування необхідності переоформлення дозволу; засвідчена копія договору оренди чи концесії цілісного майнового комплексу державного вугледобувного підприємства або засвідчена копія договору про розірвання або припинення договору оренди чи концесії цілісного майнового комплексу державного вугледобувного підприємства; {Абзац восьмий пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 699 від 07.07.2021} актуальна інформація (дані) на дату подання заяви, що дає змогу встановити кінцевого бенефіціарного власника, - прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дата народження, країна громадянства (підданства), а в разі коли кінцевий бенефіціарний власник іноземець є громадянином (підданим) декількох країн - усі країни його громадянства (підданства), серія (за наявності) та номер документа (документів), що посвідчує особу та підтверджує громадянство (підданство), зокрема, але не виключно паспорта громадянина України для виїзду за кордон, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу) або обґрунтована причина його (їх) відсутності. {Пункт 16 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 836 від 26.07.2022} У разі переоформлення дозволу відповідно до підпункту 2 цього пункту до заяви, в якій зазначаються номер і дата дозволу, додаються: засвідчені копії установчих документів заявника - юридичної особи або копія паспорта та реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця (фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті, подають лише копію сторінки паспорта з такою відміткою); пояснювальна записка, яка складається надрокористувачем, засвідчується його підписом та містить обґрунтування необхідності переоформлення дозволу; копія рішення власника або уповноваженого ним органу про реорганізацію юридичної особи (надрокористувача) шляхом перетворення; оригінал або засвідчена копія передавального акта, складеного відповідно до вимог законодавства; актуальна інформація (дані) на дату подання заяви, що дає змогу встановити кінцевого бенефіціарного власника, - прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дата народження, країна громадянства (підданства), а в разі коли кінцевий бенефіціарний власник іноземець є громадянином (підданим) декількох країн - усі країни його громадянства (підданства), серія (за наявності) та номер документа (документів), що посвідчує особу та підтверджує громадянство (підданство), зокрема, але не виключно паспорта громадянина України для виїзду за кордон, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу) або обґрунтована причина його (їх) відсутності. {Пункт 16 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 836 від 26.07.2022} Законом можуть бути встановлені інші підстави для переоформлення дозволу. 17. Внесення змін до дозволу здійснюється на підставі заяви та поданих надрокористувачем (або правонаступником - у випадку, передбаченому підпунктами 6, 7 і 8 цього пункту) документів або інформації Міндовкілля за результатами оцінки впливу на довкілля у разі: {Абзац перший пункту 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1151 від 28.10.2021} 1) зміни особливих умов та інших відомостей, зазначених у дозволі, в тому числі щодо продовження строку дії дозволу на строк його незаконного (безпідставного) зупинення та/або анулювання відповідно до рішення суду, що набрало законної сили; 2) зменшення площі ділянки надр за ініціативою надрокористувача або відповідних контролюючих органів; 3) виявлення під час користування надрами даних про нові властивості, якість або кількість корисних копалин після проведення державної експертизи відповідних геологічних матеріалів відповідно до Положення про порядок проведення державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 грудня 1994 р. № 865 (ЗП України, 1995 р., № 3, ст. 55; Офіційний вісник України, 2000 р., № 40, ст. 1706); 4) виявлення надрокористувачем після отримання дозволу описок, очевидних помилок; 5) утворення шляхом виділу з юридичної особи надрокористувача (крім суб'єкта господарювання державного сектору економіки, а також підприємства, господарського товариства, у статутному капіталі якого не менш як 50 відсотків належить підприємству та/або господарському товариству, частка держави в статутному капіталі якого становить 100 відсотків) юридичної особи з метою продовження діяльності на наданій йому в користування ділянці надр за таких умов: частка надрокористувача в статутному (складеному) капіталі новоутвореної юридичної особи становитиме не менш як 50 відсотків; відсутність в надрокористувача на час прийняття рішення про внесення змін до дозволу боргу із сплати рентної плати за користування надрами; наявність інформації про відсутність порушення надрокористувачем умов користування надрами, передбачених дозволом або угодою про умови користування ділянкою надр, за результатами здійснення заходу державного нагляду (контролю), який проведено не пізніше ніж за шість місяців до дати подання заяви про внесення змін до дозволу; 6) утворення господарського товариства, у статутному капіталі якого 100 відсотків акцій належить державі, у результаті реорганізації шляхом злиття; 7) реорганізації державного підприємства шляхом приєднання до іншого державного підприємства; 8) отримання юридичною особою в концесію об'єктів права державної власності, власності Автономної Республіки Крим чи комунальної власності, а також майна господарських товариств, 100 відсотків акцій (часток) яких належать державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді або іншому господарському товариству, 100 відсотків акцій (часток) якого належать державі, якщо згідно з умовами концесійного договору, укладеного у період до 31 грудня 2021 р., концесіонер стає правонаступником надрокористувача. {Пункт 17 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1151 від 28.10.2021} Для внесення змін до дозволу заявник подає заяву, в якій зазначаються номер і дата дозволу, разом з: копією паспорта та реєстраційним номером облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця (фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті, подають лише копію паспорта із серією, номером та відміткою); інформацією (у формі довідки, яка складається надрокористувачем, засвідчується його підписом) про виконання особливих умов дозволу, до якого планується внести зміни, та програми робіт, виконання якої передбачено угодою про умови користування ділянкою; пояснювальною запискою, яка складається надрокористувачем, засвідчується його підписом та містить обґрунтування необхідності внесення змін до дозволу; актуальною інформацією (даними) на дату подання заяви, що дає змогу встановити кінцевого бенефіціарного власника, - прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дата народження, країна громадянства (підданства), а в разі коли кінцевий бенефіціарний власник іноземець є громадянином (підданим) декількох країн - усі країни його громадянства (підданства), серія (за наявності) та номер документа (документів), що посвідчує особу та підтверджує громадянство (підданство), зокрема, але не виключно паспорта громадянина України для виїзду за кордон, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу) або обґрунтована причина його (їх) відсутності. {Пункт 17 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 836 від 26.07.2022} У випадках, передбачених підпунктами 2 і 3 цього пункту, до зазначених документів заявник додає копію нового протоколу ДКЗ про затвердження кількості запасів та план підрахунку запасів відповідно до нього. {Абзац п'ятнадцятий пункту 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 836 від 26.07.2022} У випадках, передбачених підпунктами 5-7 цього пункту, до зазначених документів заявник додає: засвідчені копії установчих документів; лист-згоду надрокористувача на внесення змін до дозволу (в разі внесення змін до дозволу згідно з підпунктом 5 цього пункту). Внесення змін до дозволу на видобування корисних копалин здійснюється із зазначенням в особливих умовах дозволу умови щодо проведення оцінки впливу на довкілля у випадках, передбачених Законом України “Про оцінку впливу на довкілля”. Внесення змін до угоди про умови користування ділянкою здійснюється органом з питань надання дозволу у разі наявності в публічному доступі Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про кінцевого бенефіціарного власника або інформації про його відсутність, а у випадку зареєстрованого іноземного представництва - інформації про кінцевого бенефіціарного власника відповідно до Закону України “Про забезпечення прозорості у видобувних галузях” без внесення змін до дозволу за наявності інформації органів державного геологічного контролю про відсутність порушень надрокористувачем умов користування надрами, передбачених дозволом або угодою про умови користування ділянкою надр. {Абзац двадцятий пункту 17 в редакції Постанови КМ № 836 від 26.07.2022} У випадку, передбаченому підпунктом 8 цього пункту, до зазначених документів заявник додає засвідчену копію концесійного договору. {Пункт 17 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1151 від 28.10.2021} Під час внесення змін до угоди про умови користування надрами, яка є невід'ємною частиною дозволу, забороняється продовження строків виконання робіт на ділянці надр, крім випадків, визначених цим пунктом. {Пункт 17 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 836 від 26.07.2022} Надрокористувач має право (не більше одного разу з дати набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2022 р. № 836 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо користування надрами”) на продовження граничних строків виконання робіт щодо дослідно-промислової розробки та/або видобування корисних копалин на 24 місяці (у разі розробки родовищ корисних копалин відкритим способом) або на 36 місяців (у разі розробки родовищ корисних копалин підземним або комбінованим способом) від строку, встановленого угодою про умови користування надрами, що укладалася між органом з питань надання дозволу і надрокористувачем, у разі наявності таких підстав: {Пункт 17 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 836 від 26.07.2022} під час оформлення в установленому порядку речових прав на земельну ділянку для потреб, пов'язаних з користуванням надрами, що розташована в межах площі спеціального дозволу на користування надрами, виникла затримка з їх отриманням, що підтверджується відсутністю рішення або негативним рішенням розпорядника та/або власника земельної ділянки за зверненням надрокористувача в установленому законодавством порядку; {Пункт 17 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 836 від 26.07.2022} дія форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), засвідчених Торгово-промисловою палатою України або уповноваженими нею регіональними торгово-промисловими палатами в установленому порядку (на строк дії таких обставин); {Пункт 17 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 836 від 26.07.2022} зупинення дії та/або анулювання дозволу, яке визнане незаконним (безпідставним) відповідно до рішення суду, що набрало законної сили (на строк такого зупинення дії та/або анулювання); {Пункт 17 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 836 від 26.07.2022} відсутність промислового припливу вуглеводнів за результатами буріння свердловини, про що зазначено у паспорті такої свердловини. {Пункт 17 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 836 від 26.07.2022} Додатково, за заявою суб'єкта господарювання, продовжуються граничні строки виконання програми робіт на період воєнного стану та 18 місяців після закінчення форс-мажорних обставин, викликаних агресією Російської Федерації проти України, що стало підставою введення воєнного стану, та які засвідчені Торгово-промисловою палатою України або уповноваженими нею регіональними торгово-промисловими палатами в установленому порядку. {Пункт 17 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 836 від 26.07.2022} 18. Орган з питань надання дозволу надає протягом 30 календарних днів з дати надходження заяви про переоформлення дозволу (внесення змін до нього) та документів, що додаються до неї, заявникові дозвіл на новому бланку з урахуванням відповідних змін або вмотивовану відмову. Переоформлення дозволу або внесення змін до нього здійснюється без зміни номера, дати реєстрації, строку його дії та умов користування надрами і є обов'язковою підставою для внесення змін до угоди про умови користування надрами. У разі зміни особливих умов, визначених у дозволі, до нього вносяться зміни з урахуванням змін умов користування надрами. Інформація про надходження заяви про переоформлення дозволу або про внесення змін до нього та про результат розгляду заяви розміщується на офіційному веб-сайті органу з питань надання дозволу протягом трьох робочих днів з моменту переоформлення або внесення змін. 19. Підставами для прийняття рішення про відмову в наданні дозволу є: подання заявником документів не в повному обсязі; виявлення у поданих документах недостовірних даних; невідповідність документів, поданих заявником, вимогам пункту 8 цього Порядку; наявність інформації від правоохоронних органів та суб'єктів фінансового моніторингу, що заявник здійснює фінансування тероризму в Україні; відмова органів, зазначених в абзацах другому та третьому пункту 9 цього Порядку, у погодженні надання надр у користування; наявність зауважень Міндовкілля щодо надання дозволу відповідно до природоохоронного законодавства, передбачених пунктом 24 цього Порядку; відсутність в публічному доступі Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про кінцевого бенефіціарного власника або інформації про його відсутність та/або наявність розбіжностей між відомостями про кінцевого бенефіціарного власника, які містяться в публічному доступі Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, з інформацією (даними), що дає змогу встановити кінцевого бенефіціарного власника, поданою заявником, а у випадку зареєстрованого іноземного представництва - інформації про кінцевого бенефіціарного власника відповідно до Закону України “Про забезпечення прозорості у видобувних галузях”. {Пункт 19 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 836 від 26.07.2022} Підставами для прийняття рішення про відмову в переоформленні дозволу є: подання заявником документів не в повному обсязі; виявлення у поданих документах недостовірних даних; невідповідність документів, поданих заявником, вимогам пункту 16 цього Порядку; відсутність в публічному доступі Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про кінцевого бенефіціарного власника або інформації про його відсутність та/або наявність розбіжностей між відомостями про кінцевого бенефіціарного власника, які містяться в публічному доступі Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, з інформацією (даними), що дає змогу встановити кінцевого бенефіціарного власника, поданою заявником, а у випадку зареєстрованого іноземного представництва - інформації про кінцевого бенефіціарного власника відповідно до Закону України “Про забезпечення прозорості у видобувних галузях”. {Пункт 19 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 836 від 26.07.2022} 20. У разі відмови в наданні, продовженні строку дії, переоформленні дозволу або внесенні змін до нього документи повертаються в повному обсязі заявникові. 21. Дія дозволу може бути зупинена органом з питань надання дозволу безпосередньо або за поданням Міндовкілля, Держпраці, МОЗ, Держекоінспекції, органів місцевого самоврядування, ДПС у разі: 1) порушення надрокористувачем умов користування надрами, передбачених дозволом або угодою про умови користування ділянкою надр; 2) виникнення внаслідок проведення робіт, пов'язаних з користуванням ділянкою надр, безпосередньої загрози життю чи здоров'ю працівників або населення; 3) невиконання в установлений строк приписів уповноважених органів щодо усунення порушення вимог законодавства у сфері надрокористування або охорони навколишнього природного середовища; 4) наявності підстав, передбачених Законом України “Про санкції”; 5) невиконання умов висновків з оцінки впливу на довкілля та/або висновків державної екологічної експертизи; 6) відсутності висновку з оцінки впливу на довкілля та/або висновку державної екологічної експертизи діяльності з видобування корисних копалин; 7) відсутності в публічному доступі Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про кінцевого бенефіціарного власника або інформації про його відсутність та/або наявність розбіжностей між відомостями про кінцевого бенефіціарного власника, які містяться в публічному доступі Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, з інформацією (даними), що дає змогу встановити кінцевого бенефіціарного власника, поданою заявником, а у випадку зареєстрованого іноземного представництва - інформації про кінцевого бенефіціарного власника відповідно до Закону України “Про забезпечення прозорості у видобувних галузях”. {Пункт 21 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 836 від 26.07.2022} Дія дозволу також може бути зупинена органом з питань надання дозволу за поданням Міндовкілля за зверненням до Міндовкілля Держекоінспекції та/або її територіальних органів щодо невиконання умов висновків з оцінки впливу на довкілля та/або висновків державної екологічної експертизи, відсутності висновку з оцінки впливу на довкілля та/або висновку державної екологічної експертизи діяльності з видобування корисних копалин. Після зупинення дії дозволу надрокористувач зобов'язаний зупинити проведення на наданій йому в користування ділянці надр робіт, передбачених дозволом. Зупинення дії дозволу не звільняє надрокористувача від обов'язку проводити на ділянці надр роботи, пов'язані із запобіганням виникненню надзвичайної ситуації або усуненням її наслідків. Зупинення дії дозволу не є підставою для переривання строку його дії. Дія дозволу поновлюється органом з питань надання дозволу після усунення надрокористувачем причин, що призвели до зупинення його дії. У разі визнання за рішенням суду, що набрало законної сили, незаконним (безпідставним) зупинення дії та/або анулювання дозволу строк дії дозволу та відповідно строк користування надрами продовжується органом з питань надання дозволу на строк такого зупинення та/або анулювання. 22. Право користування надрами припиняється з підстав та у порядку, передбачених Кодексом України про надра, Законами України “Про нафту і газ” та “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”. 23. Вимоги пунктів 21 і 22 цього Порядку не застосовуються до користувачів надр, яким надано дозвіл на підставі підпункту 10 пункту 8 цього Порядку за угодою про розподіл продукції. У такому разі право користування надрами може бути припинено, обмежено чи тимчасово заборонено (зупинено) лише у разі припинення (в тому числі дострокового) дії угоди про розподіл продукції, що здійснюється на умовах і в порядку, передбачених такою угодою. Право користування надрами під час виконання угоди про розподіл продукції може бути обмежено, тимчасово заборонено (зупинено) або припинено Кабінетом Міністрів України у разі виникнення безпосередньої загрози життю та здоров'ю людей або довкіллю в порядку, передбаченому такою угодою. Особливості користування надрами під час виконання угоди про розподіл продукції, у тому числі пов'язані з припиненням (зупиненням чи обмеженням) права користування надрами, встановлюються в порядку та на умовах, визначених Законом України “Про угоди про розподіл продукції” та відповідною угодою про розподіл продукції. З моменту усунення інвестором умов, внаслідок яких обмежене право користування надрами, таке право підлягає відновленню у повному обсязі. 24. Про надання, продовження строку дії, зупинення дії, поновлення дії, переоформлення, анулювання дозволу та внесення змін до нього Держгеонадра видає наказ, а Рада міністрів Автономної Республіки Крим - розпорядження. Держгеонадра інформують Міндовкілля про надходження заяв і документів, зазначених у додатку 1, про надання та продовження строку дії дозволів з одночасним надсиланням копій цих документів не пізніше ніж протягом семи робочих днів з дня їх реєстрації. Міндовкілля в строк, що не перевищує 15 робочих днів з дня надходження документів, зазначених в абзаці другому цього пункту, надсилає до Держгеонадр пропозиції щодо надання чи продовження строку дії дозволів разом із зазначенням умов, за яких можливе користування надрами на запропонованих ділянках надр, у частині дотримання вимог природоохоронного законодавства або зауваження щодо надання чи продовження строку дії дозволів. Зауваження надсилаються у таких випадках: ненадання до Міндовкілля копій документів у повному обсязі згідно з вимогами цього Порядку або виявлення в поданих документах недостовірної інформації або документів чи інформації, що не узгоджується між собою; встановлення законодавством обмежень щодо провадження діяльності з користування надрами на території, на якій запланована така діяльність; невиконання умов користування надрами, передбачених дозволом або відповідною угодою, у разі продовження строку дії дозволу на користування надрами (крім випадку, визначеного абзацом тринадцятим пункту 14 цього Порядку); наявність рішення про обмеження користування надрами відповідно до законодавства у разі продовження строку дії дозволу на користування надрами; невиконання вимог природоохоронного законодавства щодо підтримання належного стану навколишнього природного середовища під час користування надрами. У разі ненадання Міндовкіллям пропозицій щодо надання чи продовження строку дії дозволів разом із зазначенням умов, за яких можливе користування надрами на запропонованих ділянках надр, у частині дотримання вимог природоохоронного законодавства протягом 15 робочих днів з дня надходження від Держгеонадр документів у повному обсязі вважається, що пропозиції щодо надання чи продовження строку дії дозволів відсутні. Пропозиції та зауваження Міндовкілля щодо надання чи продовження строку дії дозволів, передбачені абзацами третім - восьмим цього пункту, є обов'язковими для врахування Держгеонадрами під час прийняття рішень щодо надання чи продовження строку дії дозволів. Наказ Держгеонадр та розпорядження Ради міністрів Автономної Республіки Крим про надання, переоформлення, продовження строку дії, внесення змін до дозволу, зупинення дії, поновлення дії, анулювання, відмову в наданні чи продовженні строку дії дозволу розміщуються протягом п'яти робочих днів на офіційному веб-сайті відповідного органу. Наказ Держгеонадр та розпорядження Ради міністрів Автономної Республіки Крим про надання, переоформлення, продовження строку дії, внесення змін до дозволу, зупинення дії, поновлення дії, анулювання, відмову в наданні чи продовженні строку дії дозволу можуть бути оскаржені в установленому законодавством порядку. 25. Облік наданих дозволів та заяв ведеться державним науково-виробничим підприємством “Геоінформ України” в установленому Держгеонадрами порядку. Орган з питань надання дозволу на письмову вимогу державних органів, зазначених у пункті 26 цього Порядку, подає узагальнену інформацію про надання, переоформлення, зупинення та поновлення дії, анулювання дозволу та внесення змін до нього. 26. Контроль та нагляд за дотриманням умов дозволу здійснюють у межах своїх повноважень орган з питань надання дозволу, Держекоінспекція, Міндовкілля, МОЗ, ДПС, а також органи місцевого самоврядування. {Порядок в редакції Постанови КМ № 124 від 19.02.2020} Додаток 1 до Порядку ПЕРЕЛІК документів, що подаються разом із заявою про надання спеціального дозволу на користування надрами без проведення аукціону Вид користування надрами Найменування документа 1. Геологічне вивчення; геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислова розробка; геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислова розробка родовищ, з подальшим видобуванням нафти і газу (промислова розробка родовищ) {Абзац перший пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ № 836 від 26.07.2022} пояснювальна записка з обґрунтуванням необхідності проведення геологорозвідувальних робіт на ділянці надр із зазначенням мети її геологічного вивчення, потужності підприємства каталог географічних координат кутових точок ділянки надр (в системі WGS 84 з точністю не менше однієї десятої секунди) із зазначенням її площі, а для геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки підземних вод, - каталог географічних координат водозабірних споруд оглядова карта (масштаб 1:200000) ситуаційний план з нанесеними межами площі геологічного вивчення та географічними координатами її кутових точок (в системі WGS 84 з точністю не менше однієї десятої секунди) у масштабі, який дає змогу перевірити правильність визначення координат, а для геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки підземних вод, - ситуаційний план з нанесеними водозабірними спорудами та їх географічними координатами оглядова геологічна карта (масштаб 1:200000 - 1:50000) з лініями проектних геологічних розрізів гідрогеологічна карта (для родовищ підземних вод) геологічні розрізи До зазначеного переліку додаються: у разі проведення геологічного вивчення за рахунок коштів державного бюджету - засвідчена в установленому порядку виписка з пооб'єктного плану у разі розширення меж ділянки надр, наданої для геологічного вивчення, - результати проведення геологорозвідувальних робіт, які підтверджують факт, що родовище (площа) виходить за межі ділянки надр, наданої в користування для геологічного вивчення родовища (площі) 2. Видобування корисних копалин {Абзац перший пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ № 836 від 26.07.2022} пояснювальна записка з характеристикою об'єкта, стану його геологічного вивчення, методу розробки, обґрунтуванням необхідності використання надр, із зазначенням потужності підприємства та обов'язковим зазначенням відомостей щодо протоколів Державної комісії по запасах корисних копалин (Української територіальної комісії по запасах корисних копалин, центральної комісії по запасах корисних копалин, науково-технічних/технічних рад) про затвердження (апробацію) запасів, реєстраційні дані з висновку про оцінку впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” (реєстраційний номер справи, номер висновку, дата видачі та дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля), який визначає допустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження відомості з відповідних інформаційно-комунікаційних систем - електронних баз даних протоколів затвердження запасів корисних копалин, висновків з оцінки впливу на довкілля результати хімічного та бактеріологічного аналізу води строком давності не більш як шість місяців (для родовищ підземних вод) копії протоколів, завірені заявником, Державної комісії України по запасах корисних копалин комісії по запасах (Української територіальної комісії по запасах корисних копалин, центральної комісії по запасах корисних копалин, науково-технічних/технічних рад) про затвердження (апробацію) запасів каталог географічних координат кутових точок ділянки надр (в системі WGS 84 з точністю не менше однієї десятої секунди) із зазначенням її площі, а для видобування підземних вод - каталог географічних координат водозабірних споруд оглядова карта (масштаб не менш як 1:200000) ситуаційний план з нанесеними межами площі видобування та географічними координатами її кутових точок (в системі WGS 84 з точністю не менше однієї десятої секунди) у масштабі, який дає змогу перевірити правильність визначення координат, а для підземних вод - ситуаційний план з нанесеними водозабірними спорудами та їх географічними координатами план підрахунку запасів корисної копалини на топографічній основі з нанесеними межами категорії запасів, межами земельного та гірничого відводів (за наявності), контуром ліцензійної площі з географічними координатами кутових точок ділянки надр, а для підземних вод - з нанесеними водозабірними спорудами та їх географічними координатами (в системі WGS 84 з точністю не менше однієї десятої секунди), а також з лініями геологічних розрізів гідрогеологічна карта (для родовищ підземних вод) структурна карта (для родовищ нафти і газу) характерні геологічні розрізи з межами категорій запасів та умовними позначками До зазначених документів додаються: {Абзац чотирнадцятий пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ № 836 від 26.07.2022} для підприємств, які розпочинають розробку родовища, - програма робіт із введення родовища в експлуатацію із зазначенням окремих етапів та строку їх проведення, джерел фінансування до досягнення підприємством проектної потужності {Абзац шістнадцятий пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ № 836 від 26.07.2022} 3. Будівництво та експлуатація підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних вод пояснювальна записка з характеристикою об'єкта та обґрунтуванням необхідності використання надр (для комерційного використання надр), яка містить інформацію щодо права державної власності, а також наявності у заявника відповідної кваліфікації, матеріально-технічних та фінансових можливостей для користування нафтогазоносними надрами з метою створення споруд для підземного зберігання нафти, газу та реєстраційні дані з висновку про оцінку впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” (реєстраційний номер справи, номер висновку, дата видачі та дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля), який визначає допустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження; техніко-економічне обґрунтування доцільності створення та використання підземних сховищ нафти, газу та продуктів їх переробки; каталог географічних координат кутових точок ділянки надр (в системі WGS 84 з точністю не менше однієї десятої секунди) та її площа (у разі зберігання нафти і газу ділянка нафтогазоносних надр повинна повністю охоплювати створене підземне сховище); оглядова карта (масштаб більш як 1:200000); ситуаційний план з нанесеними межами площі ділянки надр та географічними координатами її кутових точок (в системі WGS 84 з точністю не менше однієї десятої секунди) у масштабі, який дає змогу перевірити правильність визначення координат 4. Створення геологічних територій та об'єктів, що мають важливе наукове, культурне, санітарно-оздоровче значення (наукові полігони, геологічні заповідники, заказники, пам'ятки природи, лікувальні, оздоровчі заклади тощо) {Абзац перший пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 836 від 26.07.2022} пояснювальна записка з характеристикою об'єкта та зазначенням мети використання надр, перспективний план розвитку геологічної території (об'єкта) із зазначенням джерел фінансування, програма облаштування території та охорони навколишнього природного середовища висновок Інституту геологічних наук Національної академії наук про можливість використання об'єкта з науковою та культурною метою (для територій та об'єктів, які мають важливе наукове і культурне значення) каталог географічних координат кутових точок ділянки надр (в системі WGS 84 з точністю не менше однієї десятої секунди) із зазначенням її площі оглядова карта (масштаб більш як 1:200000) ситуаційний план з нанесеними межами площі ділянки надр та географічними координатами її кутових точок (в системі WGS 84 з точністю не менше однієї десятої секунди) у масштабі, який дає змогу перевірити правильність визначення координат __________ Примітки: 1. Іноземні підприємства додатково подають документ, що підтверджує їх реєстрацію в країні місцезнаходження, зокрема витяг із торговельного, банківського або судового реєстру. 2. Для надання дозволу з метою виконання угод про розподіл продукції подаються документи за переліком, визначеним Законом України “Про угоди про розподіл продукції”, у тому числі: засвідчена копія укладеної угоди про розподіл продукції; засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію укладеної угоди про розподіл продукції; засвідчені копії установчих документів (для юридичних осіб); копія паспорта та реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця (фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті, замість зазначеного реєстраційного номера подають копію сторінки паспорта з такою відміткою). 3. У разі надання дозволу відповідно до підпункту 2 пункту 8 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами результати оцінки впливу на довкілля (висновок з оцінки впливу на довкілля) не подаються, якщо розширення меж ділянки надр відповідає критеріям визначення розширень і змін діяльності та об'єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 р. № 1010 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 3, ст. 115). {Додаток 1 в редакції Постанови КМ № 307 від 25.01.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1173 від 16.12.2015, № 277 від 06.04.2016, № 518 від 21.06.2017, № 333 від 25.04.2018, № 1131 від 18.12.2018, № 558 від 19.06.2019; в редакції Постанови КМ № 124 від 19.02.2020; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 836 від 26.07.2022} Додаток 2 до Порядку РОЗМІР збору за продовження строку дії спеціальних дозволів на користування надрами (крім нафти і газу) Вид користування надрами Розмір збору неоподатковуваних мінімумів доходів громадян відсотків початкової ціни продажу дозволу на аукціоні (на дату подання заяви про продовження строку дії дозволу) Геологічне вивчення 5 за кожний рік продовження (але не менш як 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) Геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислова розробка, видобування підземних вод (крім мінеральних), для всіх потреб, крім виробництва фасованої питної води, за умови, що обсяг видобування питних підземних вод з водозаборів перевищує 300 куб. метрів на добу -“- Геологічне вивчення за рахунок коштів державного бюджету 20 Геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислова розробка 10 за кожний рік продовження (від вартості наданого дозволу, але не менш як 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) Видобування 20 (від вартості наданого дозволу, але не менш як 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) Будівництво та експлуатація підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних вод 20 Експлуатація підземних споруд, пов'язаних із запобіганням підтопленню недіючих шахт 20 {Додаток 2 в редакції Постанови КМ № 307 від 25.01.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 277 від 06.04.2016, № 333 від 25.04.2018, № 558 від 19.06.2019; в редакції Постанови КМ № 124 від 19.02.2020} Додаток 3 до Порядку СПЕЦІАЛЬНИЙ ДОЗВІЛ на користування надрами {Додаток 3 в редакції Постанови КМ № 124 від 19.02.2020} Додаток 4 до Порядку СПЕЦІАЛЬНИЙ ДОЗВІЛ на користування надрами (щодо видобування корисних копалин місцевого значення на території Автономної Республіки Крим) {Порядок доповнено додатком 4 згідно з Постановою КМ № 991 від 17.10.2012; в редакції Постанови КМ № 124 від 19.02.2020} Додаток 5 до Порядку ЕКОНОМІЧНО ОБҐРУНТОВАНІ ГРАНИЧНІ СТРОКИ робіт за окремими групами корисних копалин Види робіт, які передбачені примірними угодами про умови користування надрами Проведення комплексу геологорозвідувальних робіт Проведення дослідно-промислової розробки* Затвердження запасів корисної копалини в Державній комісії по запасах корисних копалин* Проведення оцінки впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”* Отримання акта про надання гірничого відводу* Оформлення в установленому порядку правовстановлюючих документів на земельну ділянку для потреб, пов'язаних з користування надрами* Початок промислової розробки (видобування) з урахуванням підготовки родовища до розробки (проектування, облаштування, інфраструктура, будівництво підземних споруд, проходка траншей, гірничих виробок, спорудження кар'єру, проходка стволів, шурфів, будівництво шахти, збагачувальних комбінатів, затвердження зон санітарної охорони тощо) Рекультивація земельної ділянки (консервація, ліквідація) Групи корисних копалин Корисні копалини загальнодержавного значення ГОРЮЧІ КОРИСНІ КОПАЛИНИ Горючі (газоподібні, рідкі) на суші не більше 10 років не більше трьох років не більше двох років не більше двох років не передбачено не більше двох років не більше двох років не більше двох років на континентальному шельфі та у межах виключної (морської) економічної зони України не більше 10 років не більше трьох років не більше двох років не більше двох років не передбачено не більше двох років не більше п'яти років не більше двох років Горючі (тверді) розробка відкритим способом не більше 10 років не більше трьох років не більше двох років не більше двох років не більше двох років не більше двох років не більше п'яти років не більше двох років розробка підземним способом не більше 10 років не більше трьох років не більше двох років не більше двох років не більше двох років не більше двох років не більше семи років не більше двох років МЕТАЛІЧНІ РУДИ розробка відкритим способом не більше 10 років не більше трьох років не більше двох років не більше двох років не більше двох років не більше двох років не більше п'яти років не більше двох років розробка підземним способом не більше 10 років не більше трьох років не більше двох років не більше двох років не більше двох років не більше двох років не більше семи років не більше двох років НЕМЕТАЛІЧНІ КОРИСНІ КОПАЛИНИ розробка відкритим способом не більше 10 років не більше трьох років не більше двох років не більше двох років не більше двох років не більше двох років не більше трьох років не більше двох років розробка підземним способом не більше 10 років не більше трьох років не більше двох років не більше двох років не більше двох років не більше двох років не більше п'яти років не більше двох років ВОДИ не більше 10 років не більше трьох років не більше двох років не більше двох років не більше двох років (для мінеральної води) не більше двох років не більше двох років не більше двох років ГРЯЗІ ЛІКУВАЛЬНІ не більше 10 років не більше трьох років не більше двох років не більше двох років не більше двох років не більше двох років не більше двох років не більше двох років ІНЕРТНІ ГАЗИ не більше 10 років не більше трьох років не більше двох років не більше двох років не більше двох років не більше двох років не більше двох років не більше двох років Корисні копалини місцевого значення КОРИСНІ КОПАЛИНИ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ не більше чотирьох років - не більше одного року не більше двох років не більше двох років не більше двох років не більше двох років не більше двох років __________ * Види робіт, які можуть проводитись одночасно. {Порядок доповнено додатком 5 згідно з Постановою КМ № 836 від 26.07.2022} Додаток 6 до Порядку ОСНОВНІ ВИДИ РОБІТ Геологічне вивчення ділянок надр корисних копалин Геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислова розробка, родовищ корисних копалин загальнодержавного значення Геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислова розробка родовищ, з подальшим видобуванням нафти і газу (промислова розробка родовищ) Геологічне вивчення бурштино-носних надр, у тому числі дослідно-промислова розробка родовищ, з подальшим видобуванням бурштину (промислова розробка родовищ) Видобування корисних копалин Будівництво та експлуатація підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних вод Створення геологічних територій та об'єктів, що мають важливе наукове, культурне, санітарно-оздоровче значення (наукові полігони, геологічні заповідники, заказники, пам'ятки природи, лікувальні, оздоровчі заклади тощо) Виконання робіт (провадження діяльності), передбачених угодою про розподіл продукції (далі - угода) Види робіт, які передбачені примірними угодами про умови користування надрами Проведення комплексу геологорозвідувальних робіт передбачено передбачено передбачено передбачено не передбачено не передбачено не передбачено визначається умовами угоди Проведення дослідно-промислової розробки* не передбачено передбачено передбачено передбачено не передбачено не передбачено не передбачено визначається умовами угоди Затвердження запасів корисної копалини в Державній комісії по запасах корисних копалин* передбачено передбачено передбачено передбачено не передбачено не передбачено не передбачено визначається умовами угоди Проведення оцінки впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”* не передбачено не передбачено передбачено передбачено передбачено передбачено передбачено визначається умовами угоди Отримання акта про надання гірничого відводу* не передбачено не передбачено не передбачено не передбачено передбачено передбачено передбачено визначається умовами угоди Оформлення в установленому порядку правовстановлюючих документів на земельну ділянку для потреб, пов'язаних з користуванням надрами* не передбачено не передбачено передбачено передбачено передбачено передбачено передбачено визначається умовами угоди Початок промислової розробки (видобування) з урахуванням підготовки родовища до розробки (проектування, облаштування, інфраструктура, будівництво підземних споруд, проходка траншей, гірничих виробок, спорудження кар'єру, проходка стволів, шурфів, будівництво шахти, збагачувальних комбінатів, затвердження зон санітарної охорони тощо) не передбачено не передбачено передбачено передбачено передбачено передбачено передбачено визначається умовами угоди Рекультивація земельної ділянки (консервація, ліквідація) передбачено передбачено передбачено передбачено передбачено передбачено передбачено визначається умовами угоди ________ * Види робіт, які можуть проводитись одночасно. {Порядок доповнено додатком 6 згідно з Постановою КМ № 836 від 26.07.2022}
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси