Про затвердження Порядку проведення експертизи містобудівної документації

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 25 травня 2011 р. № 548 Київ Про затвердження Порядку проведення експертизи містобудівної документації {Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 148 від 27.02.2012 № 850 від 25.09.2019 № 952 від 01.09.2021} Відповідно до частини дев'ятнадцятої статті 161 та частини шістнадцятої статті 17 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" Кабінет Міністрів України постановляє: {Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 952 від 01.09.2021} 1. Затвердити Порядок проведення експертизи містобудівної документації, що додається. 2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком (додається). Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ Інд. 70 ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. № 548 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 1 вересня 2021 р. № 952) ПОРЯДОК проведення експертизи містобудівної документації 1. Цей Порядок визначає механізм проведення експертизи проектів містобудівної документації (далі - експертиза). 2. Експертизі підлягають проекти такої містобудівної документації: Генеральної схеми планування території України; схеми планування окремих частин території України; схеми планування території Автономної Республіки Крим, областей, районів; комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад; генеральних планів міст. Зміни до зазначеної містобудівної документації підлягають експертизі згідно з цим Порядком. 3. За рішенням замовників може проводитися також експертиза проектів генеральних планів селищ, сіл, детальних планів територій та змін до них. 4. Експертиза проводиться експертними організаціями незалежно від форми власності, що мають у своєму складі сертифікованих експертів за відповідними напрямами професійної діяльності, архітекторів, які отримали відповідний кваліфікаційний сертифікат, та сертифікованих інженерів-землевпорядників. 5. Визначення експертної організації, яка проводить експертизу, здійснюється відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі”. Фізичні та юридичні особи, які беруть участь у розробленні проектів містобудівної документації, не мають права проводити експертизу зазначених проектів. 6. Відносини між замовником та експертною організацією регулюються договором, укладеним відповідно до вимог Цивільного кодексу України та інших нормативно-правових актів, з урахуванням положень, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”. 7. Експертиза проводиться за рахунок коштів замовника. Тендерні закупівлі щодо проведення експертизи проектів містобудівної документації здійснюються відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі”. 8. Для проведення експертизи замовник подає експертній організації заяву, до якої додаються: проект містобудівної документації (зокрема розділи, що можуть розроблятися за окремим завданням у випадках, передбачених законодавством) у формі електронного документа, на який накладені кваліфіковані електронні підписи відповідальних осіб. Надання документів, що мають гриф обмеження доступу, здійснюється з урахуванням особливостей, визначених законодавством; матеріали про результати проведення громадського обговорення щодо врахування громадських інтересів у проекті містобудівної документації на місцевому рівні; матеріали про результати розгляду проекту містобудівної документації відповідною архітектурно-містобудівною радою, зокрема висновки (за відповідним напрямом) органів земельних, водних, лісових ресурсів, дорожнього господарства, охорони культурної спадщини, ядерної та радіаційної безпеки, цивільного захисту (зокрема з питань інженерно-технічних заходів цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки), природоохоронного та інших органів, яким відповідно до закону належать повноваження щодо розгляду містобудівної документації. 9. Строк проведення експертизи встановлюється договором і становить не більш як: 60 календарних днів - для проектів містобудівної документації на державному та регіональному рівні; 45 календарних днів - для проектів містобудівної документації на місцевому рівні. Строк проведення експертизи починається з дня реєстрації заяви з пакетом документів, визначеним пунктом 8 цього Порядку. 10. За результатами проведеної експертизи у строки, визначені у пункті 9 цього Порядку, експертна організація надає замовнику експертний висновок в електронній формі, на який накладені кваліфіковані електронні підписи відповідальних осіб: позитивний - у разі відповідності проекту містобудівної документації вимогам законодавства, рішенням органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань планування і забудови територій, завданню на розроблення містобудівної документації, порядку її розроблення, будівельним нормам, вимогам щодо її складу та змісту; негативний - у разі невідповідності проекту містобудівної документації вимогам законодавства, рішенням органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань планування і забудови територій, завданню на розроблення містобудівної документації, порядку її розроблення, будівельним нормам, вимогам щодо її складу та змісту. Надання негативного висновку здійснюється з обґрунтуванням причин та посиланням на відповідні норми законодавства, рішення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в частині невідповідності проекту містобудівної документації їх положенням чи порушення порядку розроблення містобудівної документації, включаючи процедуру стратегічної екологічної оцінки. Виправлення помилок і невідповідностей, не пов'язаних із зміною проектних рішень, здійснюється замовником експертизи у робочому порядку під час проведення експертизи в межах строків, визначених пунктом 9 цього Порядку. 11. Затвердження проектів містобудівної документації, визначеної пунктом 2 цього Порядку, та внесення змін до неї за відсутності позитивного висновку не допускається. 12. Експертні висновки, крім інформації, яка відповідно до закону становить державну таємницю або належить до інформації з обмеженим доступом, оприлюднюються на офіційному веб-сайті замовника. 13. Експертні організації зобов'язані забезпечувати належну якість проведення експертизи та несуть відповідальність згідно із законом за: об'єктивність та обґрунтованість зауважень експертизи; дотримання встановлених строків проведення експертизи і надання висновку. Вимагати під час проведення експертизи документи, не передбачені законодавством, не допускається. 14. Замовник експертизи несе відповідальність згідно із законом за достовірність документів, поданих для проведення експертизи. Експертна організація несе відповідальність згідно із законом за належну якість проведення експертизи. {Порядок в редакції Постанови КМ № 952 від 01.09.2021} ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. № 548 ПЕРЕЛІК постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 р. № 489 "Про затвердження Порядку надання вихідних даних для проектування об'єктів містобудування" (Офіційний вісник України, 2009 р., № 37, ст. 1260). 2. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 р. № 522 "Про затвердження Порядку проведення державної експертизи містобудівної документації" (Офіційний вісник України, 2009 р., № 39, ст. 1322). 3. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2009 р. № 982 "Про затвердження Порядку розміщення малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності" (Офіційний вісник України, 2009 р., № 71, ст. 2449). 4. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2009 р. № 1289 "Про доповнення пункту 7 Порядку надання вихідних даних для проектування об'єктів містобудування" (Офіційний вісник України, 2009 р., № 93, ст. 3175).
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси