Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Фонду державного майна України

Фонд державного майна; Наказ від 09.12.2015 № 1886

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Фонду державного майна України

Реєстрація: Мін'юст України від 31.12.2015 № 1684/28129

Стан: Чинний

Ідентифікатор: z1684-15

Текст документа від 09.12.2015:

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.12.2015  № 1886


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 грудня 2015 р.
за № 1684/28129

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Фонду державного майна України

Відповідно до статті 5 Закону України "Про Фонд державного майна України" та статей 14, 16 і 23 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Фонду державного майна України, що додаються.

2. Директору Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду державного майна України відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Фонду

І. Білоус

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови
Державної регуляторної служби УкраїниВ.П. Загородній


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного
майна України
09.12.2015 № 1886


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 грудня 2015 р.
за № 1684/28129

ЗМІНИ
до деяких нормативно-правових актів Фонду державного майна України

1. У Положенні про порядок стажування фізичних осіб з метою отримання кваліфікаційного свідоцтва оцінювача, затвердженому наказом Фонду державного майна України від 30 жовтня 2001 року № 1996, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 15 листопада 2001 року за № 956/6147 (із змінами), абзац другий пункту 3 розділу І доповнити новими реченнями такого змісту: "Навчальний звіт про оцінку майна підписується оцінювачем-стажистом, що його склав, та керівником стажування. Звіт про оцінку майна може підписуватися декількома оцінювачами-стажистами та їх керівником стажування.".

2. У Положенні про видачу сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності, затвердженому наказом Фонду державного майна України від 14 березня 2002 року № 479, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 28 березня 2002 року за № 312/6600 (із змінами), розділ ІІ доповнити новим пунктом 5 такого змісту:

"5. Документи, подані суб’єктом господарювання для отримання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, зберігаються 5 років.".

3. У Положенні про порядок роботи Екзаменаційної комісії, затвердженому наказом Фонду державного майна України від 13 листопада 2002 року № 1997, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 28 листопада 2002 року за № 925/7213 (із змінами):

1) абзац десятий пункту 3 розділу І викласти у такій редакції:

"забезпечує рецензування відповідно до статті 13 Закону, у тому числі членами Екзаменаційної комісії, звіту(ів) про оцінку майна, винесеного(их) на розгляд Екзаменаційної комісії, інших звітів, складених тим самим оцінювачем, звіт(и) про оцінку майна якого винесено на розгляд Екзаменаційної комісії, за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів, які відповідають напрямам та спеціалізаціям звіту про оцінку майна, до якого були зауваження.";

2) у пункті 10 розділу ІІІ:

речення друге викласти у такій редакції: "Організацію друкування та видачі кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів, щодо яких прийнято рішення про видачу, здійснюють навчальні заклади, на базі яких проводилася підготовка оцінювача або проводився іспит.";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Документи, подані оцінювачем для отримання кваліфікаційного свідоцтва оцінювача, зберігаються 3 роки.";

3) розділ ІV викласти у такій редакції:

"IV. Порядок прийняття рішення про позбавлення кваліфікаційного свідоцтва оцінювача (його анулювання)

1. Розгляд питань, пов'язаних з позбавленням кваліфікаційного свідоцтва (кваліфікаційного документа) оцінювача (його анулюванням), здійснюється за письмовим зверненням заінтересованих осіб (заявників). Заявники надсилають звернення на адресу Фонду державного майна України. Звернення має містити аргументовані підстави для позбавлення кваліфікаційного свідоцтва (кваліфікаційного документа) оцінювача.

До звернення додаються такі документи: звіт про оцінку майна (акт оцінки майна) або належним чином оформлена його копія відповідно до вимог Національного стандарту України "Вимоги до оформлювання документів" ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 07 квітня 2003 року № 55, а також одна або декілька рецензій на нього (у разі наявності). До звернення можуть додаватися матеріали, які розкривають суть питання, зокрема судові рішення, листування з порушеного питання та інші документи.

2. Якщо письмове звернення не містить звіту про оцінку майна (акта оцінки майна), Фонд державного майна України листом звертається до суб’єкта оціночної діяльності, для отримання такого звіту про оцінку майна (акта оцінки майна). У разі відсутності у письмовому зверненні рецензії на звіт про оцінку майна (акт оцінки майна) Фонд державного майна України забезпечує його рецензування. Якщо за результатами рецензування звіт про оцінку майна (акт оцінки майна) визнано таким, що не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, майнових прав і професійної оціночної діяльності, є неякісним та (або) непрофесійним і не може бути використаний, Фонд державного майна України направляє письмове звернення заявника та документи до нього на розгляд до секретаріату Екзаменаційної комісії.

3. Підстави для позбавлення кваліфікаційного свідоцтва (кваліфікаційного документа) оцінювача визначені абзацом другим статті 16 Закону.

4. Грубими порушеннями нормативно-правових актів з оцінки майна, майнових прав і професійної оціночної діяльності оцінювачем вважаються:

складання звіту про оцінку майна (акта оцінки майна) оцінювачем, який не відповідає кваліфікаційним вимогам, встановленим законодавством про оцінку майна, майнових прав і професійну оціночну діяльність;

складання звіту про оцінку (акта оцінки майна), який за результатами рецензування класифіковано як такий, що не повною мірою відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності і має значні недоліки, що вплинули на достовірність оцінки, але може використовуватися з метою, визначеною у звіті (акті), після виправлення зазначених недоліків, при цьому доопрацювання такого звіту про оцінку майна (акта оцінки майна) є неможливим, оскільки за результатами виконаної оцінки були прийняті управлінські рішення;

складання звіту про оцінку майна, який за результатами рецензування класифіковано як такий, що не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, майнових прав і професійної оціночної діяльності, є неякісним та (або) непрофесійним і не може бути використаний;

складання в процесі консультаційної діяльності документа, який за змістом підсумкового висновку містить інформацію про величину вартості майна, без складання звіту про оцінку майна відповідно до вимог нормативно-правових актів з оцінки майна;

складання оцінювачем документа з оцінки майна у формі висновку про вартість об’єкта оцінки без складання звіту про оцінку майна;

невнесення оцінювачем інформації зі звіту про оцінку майна, складеного для цілей визначення оціночної вартості у випадках, передбачених Податковим кодексом України, до єдиної бази даних звітів про оцінку майна, яка ведеться відповідно до вимог законодавства;

складання рецензії на звіт про оцінку майна (акт оцінки майна) оцінювачем, який не мав правових підстав проводити рецензування таких звітів (актів) відповідно до статті 13 Закону;

складання рецензії оцінювачем з порушенням вимог законодавства, національних стандартів оцінки майна та інших нормативно-правових актів, якими врегульовано процедуру проведення рецензування звітів про оцінку майна (актів оцінки майна);

складання рецензії на звіт про оцінку майна, в якій міститься загальний висновок щодо відповідності звіту про оцінку майна абзацу другому або третьому пункту 67 Національного стандарту № 1, який на підставі розгляду та рішення Екзаменаційної комісії визнано таким, що відповідає абзацу четвертому або п'ятому пункту 67 Національного стандарту № 1;

складання рецензії на звіт про оцінку майна, в якій міститься загальний висновок щодо звіту про оцінку майна відповідно до абзацу четвертого або п’ятого пункту 67 Національного стандарту № 1, який на підставі розгляду та рішення Екзаменаційної комісії визнано таким, що відповідає абзацу другому або третьому пункту 67 Національного стандарту № 1;

невиконання рішення Екзаменаційної комісії оцінювачем, питання щодо професійної діяльності якого розглядалося на засіданні Екзаменаційної комісії.

5. Після отримання секретаріатом Екзаменаційної комісії рецензії на звіт про оцінку (акт оцінки), складеної рецензентом, що працює в штаті Фонду державного майна України або його регіональному відділенні, такий звіт (акт) направляється для забезпечення його рецензування експертною радою саморегулівної організації оцінювачів, якщо оцінювач, питання якого винесено на розгляд Екзаменаційної комісії, є членом цієї саморегулівної організації, або членом Екзаменаційної комісії, якому доручено здійснити рецензування, якщо оцінювач, питання професійної оціночної діяльності якого винесено на розгляд Екзаменаційної комісії, не є членом жодної саморегулівної організації оцінювачів.

Після отримання рецензій на звіт про оцінку (акт оцінки) питання щодо професійної оціночної діяльності оцінювача включається до порядку денного чергового засідання Екзаменаційної комісії.

З цією метою секретаріат Екзаменаційної комісії готує та подає звернення заявника та пакет документів до нього на розгляд Екзаменаційної комісії.

До матеріалів долучаються:

рецензія(ї) на звіт(и) про оцінку (акт(и) оцінки), складена(і) рецензентами, що працюють в штаті Фонду державного майна України або його регіональних відділеннях, та рецензія(ї), складена(і) експертною радою саморегулівної організації оцінювачів, якщо оцінювач, питання якого винесено на розгляд Екзаменаційної комісії, є членом цієї саморегулівної організації;

рецензія(ї) на звіт(и) про оцінку, складена(і) рецензентами, що працюють в штаті Фонду державного майна України або його регіональних відділеннях, та рецензія(ї), складена(і) членом Екзаменаційної комісії, якому доручено здійснити рецензування, якщо оцінювач, питання якого винесено на розгляд Екзаменаційної комісії, не є членом жодної саморегулівної організації оцінювачів.

У двотижневий строк до дати проведення чергового засідання секретаріат Екзаменаційної комісії готує лист на адресу оцінювача, звернення щодо професійної оціночної діяльності якого розглядається, з вимогою надати письмові пояснення з порушеного питання, а також прибути на засідання.

6. Чергові засідання Екзаменаційної комісії відбуваються не рідше одного разу на три місяці.

7. У разі неприбуття оцінювача або уповноваженого ним представника на засідання Екзаменаційної комісії питання щодо професійної оціночної діяльності такого оцінювача розглядається з урахуванням наданих ним письмових пояснень без його присутності. При цьому ненадання оцінювачем письмових пояснень не є підставою для непроведення Екзаменаційною комісією розгляду порушеного питання.

8. Засідання Екзаменаційної комісії вважається правомочним, якщо у ньому беруть участь більше половини загальної кількості її членів. Голосування за рішення з питань порядку денного, у тому числі про затвердження порядку денного, відбувається за принципом "за" і "проти".

9. Рішення Екзаменаційної комісії приймаються простою більшістю голосів її членів, які присутні на засіданні Екзаменаційної комісії. У разі рівного розподілу голосів "за" і "проти" рішення, за яке віддав голос голова Екзаменаційної комісії, є вирішальним. Член Екзаменаційної комісії, який відсутній на її засіданні, не має права передавати свої повноваження з голосування іншим членам Екзаменаційної комісії або іншим особам.

10. За результатами розгляду питання щодо професійної діяльності оцінювача Екзаменаційна комісія приймає рішення про позбавлення його кваліфікаційного свідоцтва (кваліфікаційного документа) оцінювача (його анулювання) за наявності підстав, визначених частиною другою статті 16 Закону.

У разі відсутності підстав для позбавлення оцінювача кваліфікаційного свідоцтва (кваліфікаційного документа) оцінювача Екзаменаційною комісією за підсумками розгляду винесеного питання щодо його професійної оціночної діяльності можуть прийматися такі рішення:

щодо відсутності підстав для застосування засобів впливу визначених абзацами першим та четвертим цього пункту на професійну оціночну діяльність оцінювача;

щодо необхідності позачергового проходження навчання за програмою підвищення кваліфікації оцінювачем за відповідним(и) напрямом(ами) з оцінки майна та спеціалізацією(ями) в межах цього(их) напряму(ів);

щодо надання методичних рекомендацій оцінювачу для застосування їх в процесі оцінки і професійної оціночної діяльності в подальшому;

щодо надання на рецензування звітів про оцінку майна, складених таким оцінювачем протягом встановленого рішенням Екзаменаційної комісії періоду часу, для контролю за якістю таких звітів.

11. Прийняте рішення оформлюється протоколом засідання Екзаменаційної комісії. Невід'ємною частиною протоколу є реєстраційний аркуш засідання Екзаменаційної комісії та бюлетені для голосування.

Бюлетень для голосування має містити:

дату та місце проведення засідання Екзаменаційної комісії;

варіанти рішень з кожного питання порядку денного засідання, викладені відповідно до пункту 10 цього розділу;

варіанти голосування з кожного питання порядку денного: "за", "проти";

місце для письмового викладу власної позиції членом Екзаменаційної комісії з кожного питання порядку денного;

місце для дати, підпису та прізвища члена Екзаменаційної комісії;

застереження про обов'язковість підпису бюлетеня членом Екзаменаційної комісії.

12. Протокол подається до Фонду державного майна України у двотижневий строк від дати проведення засідання з метою реалізації та опублікування рішень Екзаменаційної комісії.

Протокол Екзаменаційної комісії, витяги з протоколу підписуються головою та секретарем Екзаменаційної комісії. Голова та секретар забезпечують достовірність відомостей, внесених до протоколу, витягу з протоколу.

У разі відсутності голови Екзаменаційної комісії її засідання проводить та підписує протокол заступник голови Екзаменаційної комісії.

13. У двотижневий строк після надходження відповідного протоколу засідання Екзаменаційної комісії Фонд державного майна України письмово повідомляє оцінювача та заявника звернення про прийняті Екзаменаційною комісією рішення.

Рішення Екзаменаційної комісії публікуються у додатку до "Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію" - газеті "Відомості приватизації" та розміщуються на веб-сайті Фонду державного майна України.

14. Кваліфікаційне свідоцтво (кваліфікаційний документ) оцінювача вважається анульованим з дати прийняття відповідного рішення Екзаменаційною комісією шляхом видання наказу Фондом державного майна України.

15. У разі позбавлення оцінювача кваліфікаційного свідоцтва (кваліфікаційного документа) оцінювача (його анулювання) Фонд державного майна України вносить відповідні зміни до Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності.".

4. У Загальних вимогах до навчальних програм навчання оцінювачів та підвищення їх кваліфікації, затверджених наказом Фонду державного майна України від 15 квітня 2004 року № 754, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 травня 2004 року за № 562/9161 (із змінами):

1) главу 3 викласти у такій редакції:

"3. Навчання з підвищення кваліфікації оцінювачів

3.1. Навчальний заклад проводить навчання оцінювачів за програмами підвищення кваліфікації відповідно до угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів, укладеної з Фондом державного майна України.

3.2. В програмах підвищення кваліфікації оцінювачів за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах напрямів встановлюється мінімальний обсяг їх виконання оцінювачем за однією з форм підвищення кваліфікації або за декількома шляхом їх комбінування за формами, визначеними абзацами четвертим, п’ятим пункту 3.3 цієї глави.

3.3. Програми підвищення кваліфікації передбачають можливість здійснення підвищення кваліфікації оцінювачем у таких формах:

за загальними програмами, за спеціальними тематичними програмами навчання, що здійснюється навчальними закладами відповідно до угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів, укладеної з Фондом державного майна України;

участь оцінювача як викладача у навчанні з підвищення кваліфікації оцінювачів, що відбувається відповідно до абзацу другого цього пункту;

участь оцінювача як учасника, доповідача в науково-практичних заходах: семінарах та науково-практичних конференціях з питань оцінки, оціночної діяльності, які проводяться Фондом державного майна України спільно з навчальними закладами, саморегулівними організаціями оцінювачів або за участю інших організаторів протягом двох років, що передують даті подання таким оцінювачем до обраного ним навчального закладу заяви про зарахування підвищення кваліфікації;

опублікування у наукових фахових, спеціалізованих, у тому числі електронних виданнях України або інших держав статей з питань оцінки, оціночної діяльності, які підготовлені оцінювачем або у співавторстві, протягом двох років, що передують даті подання таким оцінювачем заяви про зарахування підвищення кваліфікації;

опублікування монографій, навчально-методичних посібників з питань оцінки, оціночної діяльності, підручників, які підготовлені оцінювачем або у співавторстві, протягом двох років, що передують даті подання таким оцінювачем заяви про зарахування підвищення кваліфікації.

3.4. Оцінювачу може зараховуватися навчання за програмами підвищення кваліфікації за дистанційною формою.

Дистанційна форма навчання організовується, зокрема для оцінювачів, які з об’єктивних поважних причин (стан здоров’я, надзвичайні ситуації природного або техногенного характеру, воєнний конфлікт, тимчасове проживання (перебування) за кордоном (для громадян України), на тимчасово окупованій території України тощо) не можуть відвідувати заняття з навчання за програмами підвищення кваліфікації оцінювачів.

3.5. Навчальні заклади мають дотримуватися вимог щодо мінімальної кількості годин на вивчення тем, передбачених для відповідних напрямів (спеціалізацій) оцінки майна, під час розроблення загальних програм, спеціальних тематичних програм.

3.6. Для форм підвищення кваліфікації за програмами підвищення кваліфікації, визначеними в абзацах другому - п’ятому пункту 3.3 цієї глави, програми підвищення кваліфікації оцінювачів передбачають такий мінімальний обсяг академічних годин (залікових одиниць) для вивчення тем відповідно до напрямів оцінки майна:

1) за напрямом 1 "Оцінка об'єктів у матеріальній формі", що передбачає теми за кожною спеціалізацією, крім спеціалізації 1.6 "Оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність", обсяг підвищення кваліфікації становить не менше 34 годин.

Якщо оцінювач підвищує кваліфікацію за однією спеціалізацією, обсяг підвищення кваліфікації становить не менше 12 годин; обсяг підвищення кваліфікації за двома спеціалізаціями становить не менше 16,5 години; обсяг підвищення кваліфікації за трьома спеціалізаціями становить не менше 21 години; обсяг підвищення кваліфікації за чотирма спеціалізаціями становить не менше 25,5 години; обсяг підвищення кваліфікації за п'ятьма спеціалізаціями становить не менше 30 годин. Обсяг навчання окремо за спеціалізацією 1.6 "Оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність" становить не менше 18 годин;

2) за напрямом 2 "Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об'єкти інтелектуальної власності", що передбачає теми за кожною спеціалізацією, загальний обсяг підвищення кваліфікації становить не менше 20 годин; обсяг підвищення кваліфікації окремо за кожною спеціалізацією становить не менше 14 годин;

3) кількість практичних занять у межах кожного курсу за загальними програмами або за спеціальними тематичними програмами за кожним напрямом становить не менше 1/3 передбаченого мінімального обсягу годин для вивчення тем.

3.7. Оцінювач підвищує кваліфікацію за напрямами і спеціалізаціями в межах напрямів, що зазначені в його кваліфікаційному свідоцтві (кваліфікаційному документі) оцінювача. Оцінювачі в межах установленого законом дворічного строку для чергового підвищення кваліфікації можуть самостійно обирати час, місце, форму та навчальний заклад для його проходження.

3.8. Процедура підвищення кваліфікації оцінювачів за формою, визначеною абзацом другим пункту 3.3 цієї глави, проходить у такій послідовності:

1) не пізніше ніж за місяць до початку наступного півріччя навчальні заклади надають до Фонду державного майна України на погодження загальні програми навчання, спеціальні тематичні програми навчання з підвищення кваліфікації, складені з урахуванням пропозицій саморегулівних організацій оцінювачів, оцінювачів, що виявили намір підвищити кваліфікацію в зазначеному навчальному закладі, графіки проведення занять з підвищення кваліфікації та перелік осіб, які рекомендовані як викладачі під час навчання оцінювачів за програмами підвищення кваліфікації, складений за формою згідно з додатком 1 до цих Загальних вимог. Теми загальних програм навчання з підвищення кваліфікації оцінювачів повинні враховувати актуальні проблемні питання оцінки, професійної оціночної діяльності, у тому числі ті, що оприлюднюються на офіційному сайті Фонду державного майна України;

2) навчальні заклади листом не пізніше ніж за десять календарних днів до початку проведення навчання з підвищення кваліфікації оцінювачів повідомляють секретаріат Екзаменаційної комісії про дату та місце його проведення, тематику, що формується, зокрема, з урахуванням актуальних проблемних питань з оцінки, професійної оціночної діяльності, обговорення яких виявили бажання провести учасники навчання з підвищення кваліфікації оцінювачів, перелік викладачів за темами, список слухачів із зазначенням спеціалізацій, які відповідають тематиці навчального заходу. Список оцінювачів, які проходитимуть навчання з підвищення кваліфікації оцінювачів, формується за окремими напрямами оцінки майна;

3) під час проведення навчання з підвищення кваліфікації оцінювачів навчальний заклад контролює відвідування оцінювачами занять та якість проходження навчального процесу шляхом фіксування у журналі відвідування оцінювачами занять та обліку навчального процесу, складеному за формою згідно з додатком 2 до цих Загальних вимог;

4) з метою забезпечення належного рівня професійної підготовки оцінювачів та контролю за його дотриманням під час проведення навчання з підвищення кваліфікації оцінювачів на заняттях мають право бути присутніми без попереднього інформування про це навчального закладу два члени Екзаменаційної комісії, уповноважені секретаріатом Екзаменаційної комісії, один з яких є представником від Фонду державного майна України, другий - представником від однієї із саморегулівних організацій оцінювачів;

5) члени Екзаменаційної комісії, які уповноважені секретаріатом Екзаменаційної комісії, виконують такі повноваження:

аналізують дотримання навчальними закладами вимог щодо мінімального обсягу годин для вивчення тем відповідно до напрямів оцінки майна;

перевіряють факт проведення окремих занять та якість викладання теми;

перевіряють відповідність викладачів, які залучені до навчального заходу, наданому навчальним закладом відповідно до підпункту 2 пункту 3.8 цієї глави переліку осіб, які рекомендовані як викладачі;

перевіряють наявність та ведення журналу відвідування оцінювачами занять та обліку навчального процесу.

За результатами виконання своїх повноважень члени Екзаменаційної комісії складають довідку про дотримання вимог до навчання оцінювачів за програмами підвищення кваліфікації, із зазначенням рекомендацій щодо його організації та проходження. При цьому перший примірник такої довідки зберігається в секретаріаті Екзаменаційної комісії, другий - у навчальному закладі.

У разі виявлення порушень навчальним закладом процедури організації процесу навчання, встановленої цією главою та угодою про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів, укладеною з Фондом державного майна України, секретаріат Екзаменаційної комісії повідомляє про виявлені порушення Фонд державного майна України для врахування під час проведення перевірки навчального закладу відповідно до Положення про порядок укладання угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 29 жовтня 2001 року № 1977, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 листопада 2001 року за № 955/6146 (із змінами);

6) завершується навчання з підвищення кваліфікації оцінювачів заняттям у формі круглого столу, на якому відбувається обмін досвідом, висвітлюються актуальні проблемні питання, в обговоренні яких виявили бажання взяти участь учасники навчання з підвищення кваліфікації оцінювачів. Для участі в занятті можуть запрошуватись компетентні у відповідній тематиці особи;

7) за результатами кожного навчального заходу з підвищення кваліфікації навчальний заклад складає узагальнену відомість про підвищення кваліфікації оцінювачами, які взяли у ньому участь. Така відомість складається у двох примірниках за підписом керівника навчального закладу або уповноваженої ним особи та члена Екзаменаційної комісії, уповноваженого секретаріатом Екзаменаційної комісії. До повноважень члена Екзаменаційної комісії належать участь у занятті, передбаченому підпунктом 6 цього пункту, а також перевірка наявності слухачів-оцінювачів, що беруть участь у навчанні за програмами підвищення кваліфікації оцінювачів за формою, визначеною абзацом другим пункту 3.3 цієї глави, згідно зі списком слухачів, наданим навчальним закладом до секретаріату Екзаменаційної комісії відповідно до підпункту 2 цього пункту, а також документами, що посвідчують особу. Перший примірник відомості залишається у навчальному закладі, другий - надається до Фонду державного майна України у п’ятиденний строк з дня підписання узагальненої відомості про підвищення кваліфікації оцінювачами. Разом із зазначеною відомістю до Фонду державного майна України надаються підготовлені для підписання посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювачів, які включені до зазначеної відомості, за винятком оцінювачів, зазначених у підпункті 8 цього пункту;

8) якщо оцінювач пропустив більше ніж одну третину навчальних годин за окремою спеціалізацією в межах напряму оцінки майна, навчальний заклад включає його до узагальненої відомості про підвищення кваліфікації оцінювачами, які взяли у ньому участь, із зазначенням в ній фактичного обсягу годин, які прослухав такий оцінювач. Підвищення кваліфікації такому оцінювачу не зараховується, посвідчення про підвищення кваліфікації він не отримує.

3.9. Оцінювачам, які рекомендовані органами державної влади та саморегулівними організаціями оцінювачів як викладачі для навчання за програмами підвищення кваліфікації, зараховується фактичний обсяг лекційних та практичних занять, проведених ними за формою підвищення кваліфікації відповідно до абзацу третього пункту 3.3 цієї глави (відповідно одна година викладання як дві години навчання).

З цією метою навчальні заклади ведуть облік часу роботи викладачів, які мають кваліфікацію оцінювача, і за їх запитом надають такі документи:

витяг з переліку осіб, які рекомендовані як викладачі у навчанні за програмами підвищення кваліфікації оцінювачів, що складається за формою, наведеною у додатку 1 до цих Загальних вимог, засвідчений підписом керівника навчального закладу або уповноваженої ним особи і печаткою навчального закладу (у разі її наявності);

копії сторінок журналу відвідування оцінювачами занять та обліку навчального процесу (додаток 2), які підтверджують участь викладача у навчальному процесі, засвідчені печаткою навчального закладу (у разі її наявності);

довідку про фактичний обсяг занять, які проведені викладачем за програмами з підвищення кваліфікації оцінювачів (додаток 3).

У зазначених документах відображається інформація про участь оцінювача як викладача у навчанні за програмами підвищення кваліфікації, що відбувалось протягом двох років, що передують даті заяви викладача щодо зарахування йому навчання за програмами з  підвищення кваліфікації.

3.10. Зарахування навчання за програмами підвищення кваліфікації, яке відбулось у формі відповідно до абзацу третього пункту 3.3 цієї глави, відбувається у такій послідовності:

1) за запитом оцінювача, що брав участь як викладач у навчанні за загальними, спеціальними тематичними програмами підвищення кваліфікації, навчальний заклад надає документи, зазначені в пункті 3.9 цієї глави;

2) оцінювач, який брав участь як викладач у навчанні з підвищення кваліфікації оцінювачів, надає до самостійно обраного ним навчального закладу заяву про зарахування йому навчання з підвищення кваліфікації оцінювачів з додаванням до неї документів, зазначених у пункті 3.9 цієї глави. При цьому загальна кількість накопичених залікових одиниць повинна відповідати вимогам щодо мінімального обсягу академічних годин (залікових одиниць), визначених у підпунктах 1 та 2 пункту 3.6 цієї глави;

3) за результатами опрацювання наданих оцінювачами документів навчальний заклад складає узагальнену відомість про підвищення кваліфікації оцінювачами, які брали участь у навчанні з підвищення кваліфікації як викладачі. Така відомість складається у двох примірниках за підписом керівника навчального закладу або уповноваженої ним особи. Перший примірник відомості залишається у навчальному закладі, другий - надається до Фонду державного майна України у п’ятиденний строк з дня підписання такої відомості. Разом із зазначеною відомістю до Фонду державного майна України надаються документи, передбачені підпунктом 2 цього пункту, а також підготовлені для підписання посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювачів, кількість накопичених залікових одиниць яких відповідає вимогам щодо мінімального обсягу академічних годин (залікових одиниць), визначених у підпунктах 1 та 2 пункту 3.6 цієї глави, та які включені до узагальненої відомості.

3.11. Проходження навчання оцінювачам за формою підвищення кваліфікації, наведеною в абзаці четвертому пункту 3.3 цієї глави, здійснюється шляхом накопичення залікових одиниць за участь оцінювача у науково-практичному заході, кількість яких за кожен науково-практичний захід визначена у додатку 4 до цих Загальних вимог. 

3.12. Залікові одиниці присвоюються для зарахування навчання оцінювачів за програмами підвищення кваліфікації учасникам, доповідачам науково-практичного заходу відповідно до кількісної складової їх навчання.

3.13. Мінімальна кількість годин для проведення семінару становить 4 години, для науково-практичної конференції - 8 годин.

3.14. Зарахування кількості залікових одиниць за навчання з підвищення кваліфікації, яке відбулось у формі відповідно до абзацу четвертого пункту 3.3 цієї глави, відбувається у такій послідовності:

1) не пізніше ніж за місяць до початку проведення науково-практичного заходу (семінару, конференції) з підвищення кваліфікації оцінювачів навчальний заклад (інший організатор) повідомляє секретаріат Екзаменаційної комісії про проведення науково-практичного заходу. Програми таких заходів мають бути тематичними та спрямованими на поглиблення фахових знань оцінювачів за спеціалізаціями в межах напряму оцінки майна. Тематика науково-практичних заходів повинна відповідати актуальним проблемним питанням оцінки, професійної оціночної діяльності. Навчальними закладами (іншими організаторами) складається програма науково-практичного заходу, регламент його проведення, теми доповідачів та перелік спеціалізацій в межах напряму оцінки майна, за якими здійснюватиметься навчання з підвищення кваліфікації оцінювачів, про що повідомляється секретаріат Екзаменаційної комісії;

2) після опрацювання протягом п’яти робочих днів наданих до секретаріату Екзаменаційної комісії матеріалів Фонд державного майна України інформує навчальний заклад (іншого організатора) про своє рішення щодо проведення науково-практичного заходу із зазначенням про кількість залікових одиниць для зазначеного заходу. Строк чинності погоджених Фондом державного майна України програм семінарів, науково-практичних конференцій з питань оцінки, професійної оціночної діяльності не може перевищувати шести місяців з дати їх погодження;

3) після погодження Фондом державного майна України програми науково-практичного заходу інформація щодо його проведення оприлюднюється на веб-сайті Фонду державного майна України та інших організаторів такого заходу із зазначенням кількості залікових одиниць для зарахування навчання з підвищення кваліфікації для цього заходу;

4) реєстрація учасників та доповідачів науково-практичного заходу проводиться шляхом складання реєстраційної відомості за участю члена(ів) Екзаменаційної комісії, уповноваженого(их) секретаріатом Екзаменаційної комісії, який(і) підписує(ють) реєстраційну відомість. Зазначена відомість надається секретаріату Екзаменаційної комісії до Фонду державного майна України, при цьому електронна копія такої відомості надається секретаріату Екзаменаційної комісії у день її складання. Реєстраційна відомість у паперовій формі зберігається у Фонді державного майна України протягом трьох років з дати проведення науково-практичного заходу;

5) за результатами проведення науково-практичного заходу навчальний заклад (інший організатор) видає:

свідоцтво учасника науково-практичного заходу, в якому зазначаються прізвище оцінювача, реквізити його кваліфікаційного свідоцтва (кваліфікаційного документа), назва такого заходу, дата та місце проведення, кількість залікових одиниць, що зараховуються за участь у ньому (учасникам науково-практичного заходу);

свідоцтво доповідача науково-практичного заходу, в якому зазначаються прізвище оцінювача, реквізити його кваліфікаційного свідоцтва (кваліфікаційного документа), назва такого заходу, дата та місце проведення, кількість залікових одиниць, що зараховуються за доповідь на ньому, тема доповіді (доповідачам науково-практичного заходу);

6) з метою зарахування підвищення кваліфікації оцінювач надає до самостійно обраного ним навчального закладу заяву з додаванням до неї свідоцтва учасника або доповідача науково-практичного заходу. При цьому загальна кількість накопичених залікових одиниць повинна відповідати вимогам щодо мінімального обсягу академічних годин (залікових одиниць), визначених у підпунктах 1 та 2 пункту 3.6 цієї глави;

7) оцінювачам, які беруть участь в роботі семінарів як доповідачі, зараховується фактичний обсяг їх виступів (відповідно одна година доповіді як дві години навчання);

8) за результатами опрацювання наданих оцінювачами матеріалів навчальний заклад складає узагальнену відомість про підвищення кваліфікації оцінювачами, які брали участь у науково-практичних заходах. Така відомість складається у двох примірниках за підписом керівника навчального закладу або уповноваженої ним особи. Перший примірник відомості залишається у навчальному закладі, другий - надається до Фонду державного майна України у п’ятиденний строк з дня підписання такої відомості. Разом із зазначеною відомістю до Фонду державного майна України надаються підготовлені для підписання посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювачів, кількість накопичених залікових одиниць яких відповідає вимогам щодо мінімального обсягу академічних годин (залікових одиниць), визначених у підпунктах 1 та 2 пункту 3.6 цієї глави, та які включені до узагальненої відомості.

3.15. Зарахування кількості залікових одиниць за навчання за програмами підвищення кваліфікації, що відбулося у формі відповідно до абзацу п’ятого пункту 3.3 цієї глави, здійснюється шляхом надання оцінювачем до самостійно обраного ним навчального закладу заяви з додаванням до неї оригіналу видання, в якому опублікована стаття, та (або) копій опублікованих статей у виданні. Якщо стаття опублікована у співавторстві, право на зарахування її відповідно до статті 13 Закону України "Про авторське право і суміжні права" належить авторам спільно, якщо інше не передбачено угодою, укладеною між авторами. Загальний обсяг публікацій та відповідна величина залікових одиниць визначені у додатку 4 до цих Загальних вимог.

За результатами опрацювання наданих оцінювачами матеріалів навчальний заклад складає узагальнену відомість про підвищення кваліфікації оцінювачами, загальна кількість зарахованих залікових одиниць яких відповідає вимогам щодо мінімального обсягу академічних годин (залікових одиниць), визначених у підпунктах 1 та 2 пункту 3.6 цієї глави. Така відомість складається у двох примірниках за підписом керівника навчального закладу або уповноваженої ним особи. Один примірник відомості залишається у навчальному закладі, другий - надається до Фонду державного майна України у п’ятиденний строк з дня підписання такої відомості. Разом із зазначеною відомістю до Фонду державного майна України надаються підготовлені для підписання посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювачів, кількість накопичених залікових одиниць яких відповідає вимогам щодо мінімального обсягу академічних годин (залікових одиниць), визначених у підпунктах 1 та 2 пункту 3.6 цієї глави, та які включені до узагальненої відомості.

3.16. У разі участі оцінювача протягом двох років, що передують даті подання заяви щодо зарахування підвищення кваліфікації, як учасника, доповідача в науково-практичних заходах: семінарах та науково-практичних конференціях з питань оцінки, професійної оціночної діяльності, які проводяться Фондом державного майна України спільно з навчальними закладами, саморегулівними організаціями оцінювачів або за участю інших організаторів, та опублікування у наукових фахових, спеціалізованих, у тому числі електронних виданнях України або інших держав статей з питань оцінки, професійної оціночної діяльності зарахування кількості залікових одиниць може здійснюватись шляхом урахування їх отримання за зазначеними формами підвищення кваліфікації оцінювачів.

З цією метою оцінювач надає до самостійно обраного ним навчального закладу відповідну заяву з додаванням до неї свідоцтва учасника або доповідача науково-практичного заходу, а також оригіналів та (або) копій опублікованих у виданнях статей. Загальна кількість накопичених залікових одиниць повинна відповідати вимогам щодо мінімального обсягу академічних годин (залікових одиниць), визначених у підпунктах 1 та 2 пункту 3.6 цієї глави.

Для зарахування оцінювачу навчання з підвищення кваліфікації шляхом комбінування форм, наведених в абзацах четвертому, п’ятому пункту 3.3 цієї глави, залікові одиниці визначаються і присвоюються такому оцінювачу відповідно до  пунктів 3.11, 3.15 цієї глави.

За результатами опрацювання наданих оцінювачами матеріалів навчальний заклад складає узагальнену відомість про підвищення кваліфікації оцінювачами, які брали участь у науково-практичних заходах та опублікували у наукових фахових, спеціалізованих, у тому числі електронних виданнях України або інших держав статті з питань оцінки, професійної оціночної діяльності. Така відомість складається у двох примірниках за підписом керівника навчального закладу або уповноваженої ним особи. Перший примірник відомості залишається у навчальному закладі, другий - надається до Фонду державного майна України у п’ятиденний строк з дня підписання такої відомості. Разом із зазначеною відомістю до Фонду державного майна України надаються підготовлені для підписання посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювачів, загальна кількість накопичених залікових одиниць яких відповідає вимогам щодо мінімального обсягу академічних годин (залікових одиниць), визначених у підпунктах 1 та 2 пункту 3.6 цієї глави, та які включені до узагальненої відомості.

3.17. Проходження навчання з підвищення кваліфікації оцінювачів, яке відбувається за формою відповідно до абзацу шостого пункту 3.3 цієї глави, зараховується за всіма спеціалізаціями напряму оцінки майна, що відповідає тематиці твору. Зарахування такої форми підвищення кваліфікації здійснюється шляхом надання оцінювачем до самостійно обраного ним навчального закладу заяви з додаванням до неї оригіналу монографії, підручника або навчально-методичного посібника з питань оцінки, професійної оціночної діяльності. Якщо такі твори опубліковані у співавторстві, право на зарахування підвищення кваліфікації за напрямом оцінки майна, що відповідає тематиці твору, належить авторам спільно, якщо інше не передбачено угодою, укладеною між авторами. Для зарахування автору навчання з підвищення кваліфікації оцінювачів загальний обсяг твору має становити не менше 60 тисяч друкованих знаків, включаючи пробіли.

За результатами опрацювання наданих оцінювачами матеріалів навчальний заклад складає узагальнену відомість про підвищення кваліфікації оцінювачами, яким зараховано навчання з підвищення кваліфікації оцінювачів відповідно до цього пункту. Така відомість складається у двох примірниках за підписом керівника навчального закладу або уповноваженої ним особи. Перший примірник відомості залишається у навчальному закладі, другий - надається до Фонду державного майна України у п’ятиденний строк з дня підписання такої відомості. Разом із зазначеною відомістю до Фонду державного майна України надаються підготовлені для підписання посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювачів, які включені до узагальненої відомості.

3.18. Строк зберігання навчальними закладами заяв оцінювачів з додатками відповідно до пунктів 3.10, 3.14 - 3.17 цієї глави становить не менше трьох років.";

2) додатки 1 - 3 до Загальних вимог до навчальних програм навчання оцінювачів та підвищення їх кваліфікації викласти у такій редакції:


"Додаток 1
до Загальних вимог до навчальних
програм навчання оцінювачів
та підвищення їх кваліфікації
(підпункт 1 пункту 3.8 глави 3)

ПЕРЕЛІК ОСІБ ,
які рекомендовані як викладачі під час навчання оцінювачів за програмами підвищення кваліфікації


Додаток 2
до Загальних вимог до навчальних
програм навчання оцінювачів
та підвищення їх кваліфікації
(підпункт 3 пункту 3.8 глави 3)

ЖУРНАЛ
відвідування оцінювачами занять та обліку навчального процесу


Додаток 3
до Загальних вимог до навчальних
програм навчання оцінювачів
та підвищення їх кваліфікації
(пункт 3.9 глави 3)

ДОВІДКА
про фактичний обсяг занять, які проведені викладачем за програмами підвищення кваліфікації оцінювачів"

3) доповнити Загальні вимоги до навчальних програм навчання оцінювачів та підвищення їх кваліфікації новим додатком 4 такого змісту:


"Додаток 4
до Загальних вимог до навчальних
програм навчання оцінювачів
та підвищення їх кваліфікації
(пункт 3.11 глави 3)

ЗАЛІКОВІ ОДИНИЦІ
за участь оцінювача у науково-практичному заході

№ з/п

Форма науково-практичного заходу

Мінімальна кількість годин для проведення науково-практичного заходу, годин

Зарахування залікових одиниць оцінювачу за участь в окремому науково-практичному заході

слухач

доповідач

1

Семінар

4

За кількістю годин погодженої програми

одна година доповіді як дві години навчання

2

Науково-практична конференція

8

За кількістю годин погодженої програми

дві години за доповідь

Залікові одиниці за написання і опублікування оцінювачем статей

Форма підвищення кваліфікації

Мінімальна кількість друкованих знаків, включаючи пробіли, для зарахування написання і опублікування статей

Залікові одиниці для зарахування написання і опублікування статей


Написання і опублікування статті

17 000

12

".

5. У пункті 1 розділу ІІ Положення про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності - суб’єктів господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 27 березня 2006 року № 513, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 жовтня 2015 року за № 1280/27725 (із змінами):

в абзаці другому слова "звіту про оцінку майна, що класифікується" замінити словами "звіту або більше звітів про оцінку майна, що класифікується";

абзац третій після слів "згідно з абзацом четвертим пункту 67 Національного стандарту № 1," доповнити словами "за умови використання результатів такої оцінки замовником,".

Директор Департаменту
оцінки майна, майнових прав
та професійної оціночної
діяльності
Н. Кравцова

Інформація
Типи
Розділи
Регуляторні кейси