Про затвердження Змін до Національного плану нумерації України

Мінтрансзв'язку України; Наказ від 22.07.2010 № 510

Про затвердження Змін до Національного плану нумерації України

Реєстрація: Мін'юст України від 06.08.2010 № 620/17915

Стан: Чинний

Ідентифікатор: z0620-10

Текст документа від 22.07.2010:

МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.07.2010 N 510

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 6 серпня 2010 р. за N 620/17915

Про затвердження Змін до Національного плану нумерації України

Відповідно до статей 15, 69 Закону України "Про телекомунікації" ( 1280-15 ) з метою впорядкування призначення скорочених номерів для надання замовних та інформаційно-довідкових послуг у телефонних мережах фіксованого та рухомого (мобільного) зв'язку НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Національного плану нумерації України, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв'язку від 23.11.2006 N 1105 ( z1284-06 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції 07.12.2006 за N 1284/13158, що додаються.

2. Державній адміністрації зв'язку забезпечити в установленому порядку:

2.1. Подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

2.2. Розміщення цього наказу на веб-сайті Мінтрансзв'язку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - голову Державної адміністрації зв'язку Краснокутського С.В.

Міністр К.Єфименко

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України 22.07.2010 N 510

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 6 серпня 2010 р. за N 620/17915

ЗМІНИ до Національного плану нумерації України ( z1284-06 )

1. Главу 2 після абзацу тринадцятого доповнити новим абзацом чотирнадцятим такого змісту:

"телефонна мережа загального користування - сукупність мереж фіксованого (з географічним та/або негеографічним планом нумерації) та рухомого (мобільного) зв'язку різних операторів, які становлять єдину мережу з єдиними системою та планом нумерації, системами сигналізації, алгоритмами та порядком взаємодії;".

У зв'язку з цим абзаци чотирнадцятий, п'ятнадцятий вважати відповідно абзацами п'ятнадцятим, шістнадцятим.

2. У пункті 4.2 глави 4:

2.1. Підпункт 4.2.6 викласти в такій редакції:

"4.2.6. Перспективна система нумерації має розбудовуватися з визначеними довжинами абонентської частини номерів різних структур (наприклад зонових номерів, мережевих номерів, скорочених номерів).

Формати національних номерів повинні відповідати:

для мереж фіксованого зв'язку з географічним планом нумерації - дев'ять знаків:

К X X X X X X X ,

з 1 2 3 4 5 6 7

де К - код зони призначення (2 знаки); з

для мереж фіксованого зв'язку з негеографічним планом нумерації операторів, що мають ліцензії на надання послуг місцевого та міжміського зв'язку, з абонентською ємністю менше 800 000 номерів - дев'ять знаків:

К X X X X X X ,

ід 1 2 3 4 5 6

де К - код мережі призначення (3 знаки). Перші два знаки ід

тризначного К визначають групу операторів, а третій знак ід

використовується як код оператора мережі; для мереж рухомого (мобільного) зв'язку - 10 знаків: для мереж з абонентською ємністю до 8 000 000 номерів: К X X X X X X X , ід 1 2 3 4 5 6 7 де К - код мережі призначення (3 знаки). Перші два знаки ід

тризначного К визначають групу операторів, а третій знак ід

використовується як код оператора мережі; для мереж з абонентською ємністю більше 8 000 000 номерів: К X X X X X X X X , ід 0 1 2 3 4 5 6 7 де К - код мережі призначення (2 знаки). ід

Для мереж рухомого (мобільного) зв'язку перші два знаки тризначних К не повинні збігатися з двозначними кодами К . ід ід

Як перша цифра абонентського номера в мережах фіксованого (з географічним та негеографічним планом нумерації) та рухомого (мобільного) зв'язку не можуть використовуватися цифри "0" та "1".

Х (Х ) = 0 - використовується як національний (міжміський)

1 0

префікс; Х (Х ) = 1 - використовується для формування скорочених

1 0

номерів виходу до служб екстреного виклику, замовних та інформаційно-довідкових послуг;

скорочені номери послуг у мережах фіксованого (з географічним та негеографічним планом нумерації) та рухомого (мобільного) зв'язку - від трьох до шести знаків;

для національних глобальних телекомунікаційних послуг - дев'ять або десять знаків:

К X X X X X X або К X X X X X X X ,

гп 1 2 3 4 5 6 гп 1 2 3 4 5 6 7

де К - код глобальної послуги (3 знаки);". гп

2.2. У підпункті 4.2.8:

абзац третій після слова і цифр "до 8 000 000" доповнити словом "номерів";

абзац четвертий після слів "фіксованого зв'язку" доповнити словами "з негеографічним планом нумерації", а після слова і цифр "менше 800 000" - словом "номерів".

2.3. Абзац п'ятий підпункту 4.2.14 після слів "фіксованого зв'язку" доповнити словами "з негеографічним планом нумерації".

2.4. Підпункт 4.2.48 викласти в такій редакції:

"4.2.48. Службам екстреного виклику надаються єдині тризначні номери:

пожежна допомога - 101;

міліція - 102;

державна швидка медична допомога - 103;

аварійна служба газової мережі - 104;

служба екстреної допомоги населенню - 112.

Номери служб екстреного виклику 101, 102, 103, 104, 112 є закріпленими за міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, уповноваженими забезпечувати функціонування служб екстреного виклику, і не присвоюються операторам телекомунікацій.

Оператори телекомунікацій забезпечують маршрутизацію трафіку до служб екстреного виклику.

Для широковживаних замовних та інформаційно-довідкових послуг у місцевих зонових мережах, мережах фіксованого зв'язку з негеографічним планом нумерації та мережах рухомого (мобільного) зв'язку надаються такі скорочені номери:

приватна швидка медична допомога - 106ХХ, де ХХ - код приватного лікувального закладу швидкої допомоги;

довідкова послуга з надання інформації про телефонні номери - 109;

спільна голосова довідкова послуга - 118Х Х , де Х - код 1 2 1

провайдера голосової довідки; Х - код мовної групи (1 - 2

українська, 2 - російська, 3 - англійська, 4 - німецька тощо); послуги, що мають соціальне значення, - 116Х Х Х , 1 2 3

де: Х =0, Х =0, Х =0 - гаряча лінія розшуку дітей; 1 2 3

Х =1, Х =1, Х =1 - лінія допомоги дітям;

1 2 3

Х =1, Х =2, Х =3 - лінія психологічної допомоги.

1 2 3

У місцевих мережах, які обладнані застарілим устаткуванням, до заміни останнього дозволяється використовувати двозначні номери, наведені в підпункті 4.1.33 пункту 4.1 цього Плану нумерації, у яких цифра "0" замінюється цифрою "1".".

2.5. У підпункті 4.2.50:

абзац перший викласти в такій редакції:

"4.2.50. Для організації замовних та інформаційно-довідкових послуг на території міст, селищ міського типу, сільських районів або на всій території України в мережах фіксованого зв'язку з географічним планом нумерації, мережах фіксованого зв'язку з негеографічним планом нумерації та мережах рухомого (мобільного) зв'язку виділяються номери 12X, 15XX, 16XX, 14ХХХ (X - цифри від 0 до 9). Для всіх вищезазначених мереж інші скорочені номери мають призначення:";

абзац третій викласти в такій редакції:

"13XXX - резерв розвитку;".

Перший заступник голови Державної адміністрації зв'язку О.Довгаленко

Інформація
Типи
Розділи
Регуляторні кейси