Про затвердження Порядку проведення експертизи при досудовому врегулюванні спору

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ РІШЕННЯ 13.05.2010 N 217 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 липня 2010 р. за N 525/17820 { Рішення втратило чинність на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку N 57 ( z0654-22 ) від 01.06.2022} Про затвердження Порядку проведення експертизи при досудовому врегулюванні спору { Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації N 848 ( z0036-14 ) від 24.12.2013 } Відповідно до вимог статей 18 та 61 Закону України "Про телекомунікації" ( 1280-15 ) та Правил взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж загального користування, затверджених рішенням НКРЗ від 08.12.2005 N 155 ( z0071-06 ), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 27.01.2006 за N 71/11945 (зі змінами), Національна комісія з питань регулювання зв'язку України ВИРІШИЛА: 1. Затвердити Порядок проведення експертизи при досудовому врегулюванні спору, що додається. 2. Департаменту телекомунікацій разом з Юридичним управлінням подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 3. Рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування. Голова В.Олійник ПОГОДЖЕНО: Голова Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва М.Бродський Голова Антимонопольного комітету України О.Костусєв ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку України 13.05.2010 N 217 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 липня 2010 р. за N 525/17820 ПОРЯДОК проведення експертизи при досудовому врегулюванні спору { У тексті Порядку абревіатуру "НКРЗ" замінено абревіатурою "НКРЗІ" згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації N 848 ( z0036-14 ) від 24.12.2013 } I. Загальні положення 1.1. Цей Порядок визначає процедуру проведення експертизи при досудовому врегулюванні спорів між суб’єктами ринку телекомунікацій при взаємоз’єднанні телекомунікаційних мереж, у тому числі щодо послуг пропуску трафіка, надання послуг національного роумінгу, перенесення абонентських номерів та використання персональних номерів, основні завдання, організаційні засади та строки проведення експертизи щодо предмета спору. { Пункт 1.1 розділу І в редакції Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації N 848 ( z0036-14 ) від 24.12.2013 } 1.2. Цей Порядок регулює відносини між суб'єктами ринку телекомунікацій, що є сторонами досудового врегулювання спору, експертної організації та НКРЗІ. 1.3. Експертиза проводиться в межах досудового врегулювання спору. Рішення щодо проведення експертизи приймається НКРЗІ. 1.4. Терміни, що наведені у цьому Порядку, вживаються у такому значенні: власник об'єкта експертизи - суб'єкт ринку телекомунікацій (одна із сторін спору), телекомунікаційна мережа та/або проектна, технічна та/або кошторисна документація якого підлягають експертизі; замовник експертизи - суб'єкт ринку телекомунікацій (одна із сторін спору), який ініціював досудове врегулювання спору; експерти - фізичні особи, які мають високу кваліфікацію, спеціальні знання і безпосередньо здійснюють науково-технічну експертизу та несуть персональну відповідальність за достовірність і повноту аналізу, обґрунтованість рекомендацій відповідно до вимог завдання на проведення експертизи; експертна організація - профільна галузева наукова, науково-дослідна або спеціалізована проектна організація. експертний висновок - науково обґрунтована оцінка відповідності об'єкта експертизи нормам чинного законодавства, проектно-кошторисній документації, вимогам нормативної та технічної документації; об’єкт експертизи - проектна, технічна та кошторисна документація операторів телекомунікацій, що взаємоз’єднують свої мережі, операторів, що надають послуги національного роумінгу та послуги із перенесення абонентських номерів та використання персональних номерів, адміністратора централізованої бази даних, телекомунікаційне обладнання мереж зазначених операторів та адміністратора централізованої бази даних (технічні засоби телекомунікацій); { Абзац сьомий пункту 1.4 розділу І в редакції Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації N 848 ( z0036-14 ) від 24.12.2013 } предмет експертизи - дослідження, перевірка, аналіз та оцінка науково-технічного рівня об'єктів експертизи і підготовка обґрунтованих висновків для прийняття рішень щодо таких об'єктів. Інші терміни вживаються у значеннях, наведених в Законах України "Про телекомунікації" ( 1280-15 ) та "Про наукову і науково-технічну експертизу" ( 51/95-ВР ) та в інших нормативно-правових актах. { Абзац дев'ятий пункту 1.4 розділу І із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації N 848 ( z0036-14 ) від 24.12.2013 } II. Основні завдання експертизи 2.1 Основними завданнями експертизи є об'єктивне комплексне дослідження об'єктів експертизи, перевірка відповідності об'єктів експертизи вимогам і нормам чинного законодавства, підготовка науково обґрунтованих експертних висновків. 2.2. Перевірка відповідності об'єктів експертизи розрахунковим даним здійснюється щодо: заявленої вартості точки взаємоз'єднання реальним розрахунковим показникам; вартості створення точок взаємоз'єднання розрахунковим витратам на створення цих точок; кількості заявленого обладнання реальним потребам для виконання робіт зі створення точок взаємоз'єднання; змісту наданої документації державним стандартам, нормам і правилам; розрахунку вартості точки взаємоз'єднання вимогам нормативних документів у галузі зв'язку; заявленого обладнання та технічних приміщень вимогам нормативних документів у галузі зв'язку; умов взаєморозрахунків між операторами телекомунікацій під час обслуговування абонентів з перенесеними абонентськими номерами або абонентів з персональними номерами. { Пункт 2.2 розділу ІІ доповнено новим абзацом восьмим згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації N 848 ( z0036-14 ) від 24.12.2013 } 2.3. За результатами експертизи підтверджується факт: реальної відсутності технічної можливості створення точок взаємоз'єднання; необхідності виконання робіт з докладання каналів кабельної каналізації, дообладнання чи переобладнання технічних приміщень; можливості спільного використання веж, антенно-щоглових споруд, технічних приміщень та інших пристроїв. III. Права та обов'язки сторін досудового врегулювання спору та експертної організації 3.1. У проведенні експертизи беруть участь сторони досудового врегулювання спору та експертна організація. { Пункт 3.1 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації N 848 ( z0036-14 ) від 24.12.2013 } 3.2. Права та обов'язки замовника експертизи визначаються у договорі на проведення експертизи. 3.2.1. Замовник експертизи має право: одержувати інформацію про хід проведення науково-технічної експертизи на всіх стадіях експертного процесу, подавати організатору письмові або усні пояснення, зауваження, рекомендації щодо проведення наукової і науково-технічної експертизи; знайомитися з висновками науково-технічної експертизи; використовувати результати і матеріали експертизи у своїй діяльності, в тому числі з комерційною метою, якщо інше не передбачено договором на проведення експертизи; порушувати клопотання про заміну експертів, одержувати консультації щодо проведення науково-технічної експертизи. 3.2.2. Замовник експертизи зобов'язаний: сприяти організаторам науково-технічної експертизи у проведенні всебічного, об'єктивного, науково обґрунтованого комплексного аналізу об'єктів експертизи, виробленні незалежної експертної оцінки; забезпечувати у передбачених договором випадках анонімність експертів; відшкодовувати моральну та матеріальну шкоду, заподіяну своїми неправомірними діями. 3.3. Права та обов'язки власника об'єкта експертизи визначаються цим Порядком та іншими нормативно-правовими актами. 3.3.1. Власник об'єкта експертизи має право: одержувати інформацію про хід проведення науково-технічної експертизи на всіх стадіях експертного процесу, подавати організатору письмові або усні пояснення, зауваження, рекомендації щодо проведення наукової і науково-технічної експертизи; вимагати відшкодування матеріальних збитків та притягнення винних осіб до дисциплінарної, цивільно-правової, адміністративної та кримінальної відповідальності при заподіянні матеріальної шкоди в процесі проведення експертизи; оскаржувати висновки експертної організації, вимагати проведення повторної експертизи відповідно до пункту 5.8 цього Порядку. 3.3.2. Власник об'єкта експертизи зобов'язаний: надати проектну, технічну та кошторисну документацію, необхідні матеріали, розрахунки, дані, додаткові відомості, що стосуються об'єкта експертизи; забезпечити безперешкодний допуск експертів на об'єкти телекомунікаційної мережі, на яких проводиться експертиза; надавати пояснення експертам, що стосуються об'єкта експертизи, на їх письмові звернення та виключно в межах предмета спору. { Абзац четвертий підпункту 3.3.2 пункту 3.3 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації N 848 ( z0036-14 ) від 24.12.2013 } 3.4. Права та обов'язки експертної організації щодо проведення експертизи визначаються у договорі на проведення експертизи. 3.4.1. Експертна організація має право: здійснювати всі необхідні заходи з метою організації та проведення експертизи на підставі договорів на проведення експертизи згідно з чинним законодавством; вимагати надання додаткових матеріалів, розрахунків і обґрунтувань, необхідних для підготовки об'єктивних висновків; одержувати стосовно об'єкта експертизи достовірні відомості, довідкові та інформаційні матеріали, в тому числі й такі, що не підлягають розголошенню. Порядок проведення експертизи в цьому випадку, зокрема правила допуску експерта та міра відповідальності за розголошення отриманої інформації, встановлюються відповідними актами законодавства. 3.4.2. Експертна організація зобов'язана: своєчасно і в повному обсязі виконувати умови договору на проведення експертизи; не допускати розголошення інформації, що міститься в матеріалах експертизи, якщо інше не передбачено договором або дорученням на проведення експертизи. 3.5. НКРЗІ вживає заходів щодо забезпечення взаємодії експертної організації, замовника експертизи та власника об'єкта експертизи. 3.6. Для визначення організації на проведення експертизи експертна організація подає до НКРЗІ інформацію про: статус профільної галузевої наукової, науково-дослідної (науково-технічної) або спеціалізованої проектної організації; наявність державної акредитації; підтвердження впровадження системи управління якістю продукції відповідно до чинних державних стандартів України; наявність власної науково-технічної бібліотеки з переліком державних стандартів, галузевих нормативних документів, нормативно-правових актів з питань телекомунікацій; наявність власних виробничих приміщень для проведення проектно-вишукувальних робіт. Зазначена інформація доводиться до відома замовника експертизи та власника об'єкта експертизи. IV. Договір на проведення експертизи 4.1. Замовник експертизи звертається до експертної організації з пропозицією про укладення договору на проведення експертизи. 4.2. Після укладання договору з експертною організацією замовник письмово повідомляє про це НКРЗІ. За заявою замовника НКРЗІ може прийняти рішення щодо заміни експертної організації іншою. 4.3. У договорі на проведення експертизи відповідно до статті 22 Закону України "Про наукову і науково-технічну експертизу" ( 51/95-ВР ) визначаються: сторони договору; предмет і об'єкти експертизи; умови проведення експертизи; права та обов'язки сторін; термін проведення експертизи; термін, протягом якого висновки експертизи зберігають чинність залежно від характеру об'єкта експертизи; порядок розрахунків; умови, що впливають на зміну або припинення договірних відносин; відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов договору; відповідальність за достовірність висновку експертизи, термін дії такої відповідальності та конкретні особи, на яких вона покладається стосовно окремих розділів або за експертизу в цілому, інші суттєві умови, які випливають із специфіки об'єкта експертизи. V. Проведення експертизи 5.1. Експертиза проводиться на замовлення однієї чи обох сторін спору експертною організацією. 5.2. Експертиза проводиться з урахуванням та дотриманням державних стандартів, вимог нормативно-правових актів, норм і правил, що діють у галузі зв'язку. 5.3. Після укладення договору на проведення експертизи: 5.3.1. Замовник надає експертній організації необхідну документацію та пояснення, що стосуються виключно об'єкта експертизи. 5.3.2. Експертна організація надає до НКРЗІ письмове повідомлення про укладання договору із замовником експертизи та підтвердження про готовність проведення експертизи. 5.3.3. Експертна організація звертається до власника об'єкта експертизи із запитом на отримання документації, необхідної для проведення експертизи, та надає інформацію про: перелік об'єктів телекомунікаційної мережі, на які необхідний допуск експертів; прізвища експертів, дату і час, необхідний для перебування на зазначених об'єктах; необхідність присутності на зазначених об'єктах спеціалістів відповідного фахового рівня, кваліфікації та спеціальних знань тощо. 5.4. У разі виникнення потреби в отриманні додаткових відомостей, що стосуються об'єктів експертизи, експертна організація подає запит власнику об'єкта експертизи. 5.5. Експертиза проводиться після отримання довідкових та інформаційних матеріалів, необхідних для її проведення. Строк надання вихідних даних власником об'єкта експертизи визначається рішенням НКРЗІ щодо проведення експертизи. 5.6. Експертна організація здійснює проведення експертизи, надає замовнику та НКРЗІ в установлений термін експертний висновок, який містить: загальну характеристику об'єкта експертизи; інформацію щодо відповідності об'єкта експертизи вимогам нормативно-технічних документів; пропозиції та рекомендації; висновок. Експертний висновок скріплюється підписом керівника та печаткою експертної організації. 5.7. Експертний висновок зберігає чинність протягом строку, визначеного у договорі на проведення експертизи. 5.8. У разі виникнення сумнівів щодо об'єктивності висновків або фахового рівня експертів сторони спору мають право ініціювати проведення повторної експертизи (повної або часткової), для чого подають обґрунтовану письмову заяву до НКРЗІ. Оплата повторної експертизи здійснюється за рахунок заявника. 5.9. Експертний висновок має рекомендаційний характер та є вагомою підставою для прийняття рішення НКРЗІ по досудовому врегулюванню спору. 5.10. Замовник експертизи, власник об'єкта експертизи та експертна організація повинні забезпечувати збереження та нерозголошення комерційної, конфіденційної та іншої інформації, що міститься в матеріалах експертизи. 5.11. Особи, винні у вчиненні правопорушень, визначених статтею 35 Закону України "Про наукову і науково-технічну експертизу" ( 51/95-ВР ), притягаються до дисциплінарної, цивільно-правової, адміністративної та кримінальної відповідальності згідно з чинним законодавством. Директор Департаменту телекомунікацій В.П.Гресько
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси