Про внесення змін до Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України

Національний банк; Постанова від 29.12.2015 № 983

Про внесення змін до Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України

Стан: Чинний

Ідентифікатор: v0983500-15

Текст документа від 29.12.2015:

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

29.12.2015  № 983

Про внесення змін до Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України

Відповідно до вимог статті 99 Конституції України, статей 7, 25, 44, 56 Закону України "Про Національний банк України", Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", з метою вдосконалення порядку проведення операцій з готівковою іноземною валютою Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12 грудня 2002 року № 502, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 14 січня 2003 року за № 21/7342 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 30 квітня 2014 року № 249) (зі змінами), такі зміни:

1) пункт 2 розділу I після абзацу другого доповнити новим абзацом третім такого змісту:

"відокремлений підрозділ банку, фінансової установи - це філія, відділення, інший відокремлений підрозділ, в яких здійснюються окремі фінансові послуги".

У зв'язку з цим абзаци третій - п'ятий уважати відповідно абзацами четвертим - шостим;

2) у розділі II:

в абзаці восьмому пункту 1 слово "структурними" замінити словом "відокремленими";

пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. Приміщення каси банку, фінансової установи (крім національного оператора поштового зв'язку), їх відокремлених підрозділів, пункту обміну валюти мають відповідати вимогам нормативно-правових актів Національного банку України з питань організації захисту приміщень банків України та уповноважених небанківських фінансових установ, які надають окремі фінансові послуги";

у пункті 6:

абзац перший викласти в такій редакції:

"6. Банк, фінансова установа мають право розпочинати роботу пункту обміну валюти після реєстрації реєстратора розрахункових операцій (далі - РРО) в органі доходів і зборів та повідомлення Національного банку України";

в абзацах другому, третьому слова "територіального управління", "територіальне управління" замінити відповідно словами "Національного банку України", "Національний банк України";

доповнити розділ після пункту 6 новим пунктом 7 такого змісту:

"7. Фінансова установа, її відокремлені підрозділи та пункти обміну валюти мають право розпочинати роботу:

після реєстрації РРО в органі доходів і зборів;

за наявності юридично оформленого документа, що підтверджує право власності на приміщення, в якому розміщені відокремлені підрозділи та пункти обміну валюти або право оренди на це приміщення на строк не менше ніж один рік".

У зв'язку з цим пункти 7 - 12 уважати відповідно пунктами 8 - 13;

пункт 8 викласти в такій редакції:

"8. У касі відокремленого підрозділу фінансової установи, пункті обміну валюти банку, фінансової установи має бути витяг із наказу (розпорядження) фінансової установи про відкриття відокремленого підрозділу, про відкриття пункту обміну валюти банку, фінансової установи, засвідчений підписом керівника та відбитком печатки фінансової установи, банку, із зазначенням переліку валютно-обмінних операцій, ініціалів, прізвищ касових працівників, допущених до здійснення таких операцій, а також копія юридично оформленого документа, що підтверджує право власності на приміщення, в якому розміщений відокремлений підрозділ, пункт обміну валюти фінансової установи, або право оренди на це приміщення.

Касир каси відокремленого підрозділу фінансової установи, пункту обміну валюти на робочому місці повинен мати документ, що посвідчує його особу (службове посвідчення)";

у пункті 9:

слова та цифри "та бланками довідок-certificate за формою № 377" виключити;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"У касі відокремленого підрозділу банку, фінансової установи, їх пунктах обміну валюти в наявності має бути копія наказу (витягу з наказу), іншого документа банку, фінансової установи, згідно з яким для цього підрозділу, пункту обміну валюти був установлений розмір авансу в готівковій іноземній валюті та готівкових гривнях. Фінансові установи, які розпочинають свою діяльність з обміну валют, зобов'язані здійснювати підкріплення кас відокремлених підрозділів, пунктів обміну валюти іноземною валютою не пізніше десятого дня після початку здійснення валютних операцій відповідним відокремленим підрозділом, пунктом обміну валюти";

пункт 10 після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:

"У касі відокремленого підрозділу фінансової установи, пункті обміну валюти банку, фінансової установи в наявності має бути копія наказу (витягу з наказу), іншого документа фінансової установи, банку, згідно з яким для цього відокремленого підрозділу, пункту обміну валюти була встановлена максимальна сума залишків готівкової іноземної валюти".

У зв'язку з цим абзаци другий та третій уважати відповідно абзацами третім та четвертим;

у пункті 13:

абзац перший після слів "фінансової установи" доповнити словами "та їх відокремлених підрозділів";

пункт після абзацу сьомого доповнити трьома новими абзацами такого змісту:

"повідомлення про касира каси, який здійснює валютно-обмінні операції (прізвище, ініціали);

копія генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій;

місцезнаходження каси банку, фінансової установи, їх відокремлених підрозділів";

3) у розділі III:

пункт 1 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Банк, фінансова установа зобов'язані розміщувати інформацію про встановлені курси купівлі та продажу іноземних валют на своїх веб-сайтах у мережі Інтернет (ураховуючи вихідні та святкові дні)";

доповнити розділ після пункту 7 новим пунктом 8 такого змісту:

"8. Фінансова установа, її відокремлений підрозділ, пункт обміну валюти засобами програмно-технічного комплексу зобов'язані щоденно вести звітну довідку про касові обороти за день і залишки цінностей (додаток 6). На момент проведення перевірки касир каси фінансової установи, її відокремленого підрозділу, пункту обміну валюти зобов'язаний роздрукувати зазначену довідку і надати перевіряючим. У кінці операційного дня ця довідка роздруковується та зберігається в паперовій формі в документах дня".

У зв'язку з цим пункти 8 - 13 уважати відповідно пунктами 9 - 14.

4) доповнити Інструкцію після додатка 5 новим додатком 6 такого змісту:


"Додаток 6
до Інструкції про порядок
організації та здійснення
валютно-обмінних операцій
на території України
(пункт 8 розділу III)

___________________________________________
(найменування та місцезнаходження фінансової установи/
її відокремленого підрозділу, пункту обміну іноземної валюти)


Звітна довідка про касові обороти за день і залишки цінностей
за "____"____________ 20_ року

Код валюти

Залишок готівки в касі відокремленого підрозділу, пункті обміну валюти на початок дня

Отримано відокремленим підрозділом, пунктом обміну валюти авансу готівкою протягом робочого дня

Куплено відокремленим підрозділом, пунктом обміну валюти іноземної валюти

Продано відокремленим підрозділом, пунктом обміну валюти іноземної валюти

Передано валюти

Залишок готівки в касі відокремленого підрозділу, пункті обміну валюти на поточний момент часу/кінець робочого дня

на кінець робочого дня

протягом робочого дня


Касир

____________
(підпис)


М.П."

У зв'язку з цим додаток 6 до Інструкції вважати додатком 7.

У тексті Інструкції посилання на додаток 6 замінити посиланням на додаток 7".

2. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С.В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі.

3. Постанова набирає чинності з 01 січня 2016 року, крім абзацу одинадцятого підпункту 2 пункту 1 цієї постанови, який набирає чинності через шість місяців із дня затвердження Державною фіскальною службою України Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій, до якого внесено модель реєстратора розрахункових операцій, що застосовується для обліку та реєстрації операцій з купівлі-продажу готівкової іноземної валюти, а також абзацу дванадцятого підпункту 2 пункту 1 цієї постанови, який набирає чинності з 01 липня 2016 року.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Чурія О.Є.

Голова

В.О. Гонтарева

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної фіскальної
служби України
Р.М.Насіров

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси