Про внесення змін до Правил взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж загального користування

НКРЗІ; Рішення від 31.03.2015 № 174

Про внесення змін до Правил взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж загального користування

Реєстрація: Мін'юст України від 05.06.2015 № 667/27112

Стан: Чинний

Ідентифікатор: z0667-15

Текст документа від 31.03.2015:

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ’ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

РІШЕННЯ

31.03.2015  № 174


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 червня 2015 р.
за № 667/27112

Про внесення змін до Правил взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж загального користування

Відповідно до вимог статей 18, 57 - 61 Закону України «Про телекомунікації», підпункту 26 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1067, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, ВИРІШИЛА:

1. Унести зміни до Правил взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж загального користування, затверджених рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 08 грудня 2005 року № 155, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27 січня 2006 року за № 71/11945 (зі змінами), виклавши їх у новій редакції, що додаються.

2. Департаменту зв’язку спільно з Департаментом правового забезпечення в установленому законодавством порядку подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова НКРЗІ

О. Животовський

ПОГОДЖЕНО:

В. о. Голови
Антимонопольного комітету України

Голова
Державної регуляторної служби України
М.Я. Бараш


К.М. Ляпіна


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії
з питань регулювання
зв’язку України
08.12.2005 № 155
(у редакції рішення
Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері
зв’язку та інформатизації,
від 31.03.2015 № 174)


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 червня 2015 р.
за № 667/27112

ПРАВИЛА
взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж загального користування

І. Загальні положення

1.1. Ці Правила регулюють відносини операторів телекомунікацій, які мають намір взаємоз’єднати або вже з’єднали свої телекомунікаційні мережі з телекомунікаційними мережами інших операторів телекомунікацій, які функціонують у складі телекомунікаційної мережі загального користування (далі - ТМЗК), незалежно від технологій, що застосовуються для передавання інформації, та визначають:

порядок подання, розгляду і затвердження пропозицій операторів телекомунікацій щодо взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж;

обов’язкові вимоги до договорів про взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж;

порядок розгляду звернень, дослідження матеріалів, винесення рішення щодо спору між сторонами стосовно укладення, зміни чи розірвання договору, що регулює взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж, а також у разі неодержання відповіді в установлений строк;

технічні, організаційні та економічні умови взаємоз’єднання з телекомунікаційними мережами операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках певних телекомунікаційних послуг (далі - оператори з ІРП);

порядок визначення економічних умов взаємоз’єднання з телекомунікаційними мережами операторів телекомунікацій, розрахункових такс за доступ до телекомунікаційних мереж, розрахункових такс за послуги пропуску трафіку.

1.2. У цих Правилах терміни вживаються у таких значеннях:

вилучення пропозиції щодо взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж - виключення пропозиції постачальника точок (точки) взаємоз’єднання з каталогу пропозицій щодо взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж у зв’язку з:

встановленням взаємоз’єднань з повним використанням ресурсів (пропускної спроможності), що передбачалися для організації точки (точок) взаємоз’єднання;

використанням ресурсів, що передбачалися для організації точки (точок) взаємоз’єднання, для власних потреб постачальника;

зміною схеми побудови телекомунікаційної мережі постачальника;

договір про взаємоз’єднання - двосторонній правочин між операторами телекомунікацій, предметом якого є організаційні, технічні та економічні умови взаємоз’єднання та інші обов’язкові умови, передбачені цими Правилами та законодавством;

договір щодо розвитку телекомунікаційних мереж - двосторонній правочин між операторами телекомунікацій, предметом якого є створення точки (точок) взаємоз’єднання для ініціатора встановлення взаємоз’єднання, яким визначаються сума і строк внесення коштів ініціатором встановлення взаємоз’єднання, що спрямовуються на створення точки (точок) взаємоз’єднання, а також строк, обов’язки та відповідальність постачальника щодо створення точки (точок) взаємоз’єднання;

запит щодо взаємоз’єднання (далі - запит) - письмова пропозиція щодо підключення оператора телекомунікацій, який має намір щодо укладення договору про взаємоз’єднання або щодо зміни такого договору, яка може включати номер пропозиції в каталозі пропозицій щодо взаємоз’єднання або бажане місце розташування точки взаємоз’єднання, перелік телекомунікаційних послуг, які ініціатор встановлення взаємоз’єднання планує надавати за допомогою взаємоз’єднання, опис технічних параметрів точки взаємоз’єднання;

зміна призначення взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж - зміна умов застосування телекомунікаційної мережі одного з операторів телекомунікацій у зв’язку зі зміною виду діяльності у сфері телекомунікацій, технології побудови телекомунікаційної мережі та/або зміною власника телекомунікаційної мережі, який на підставі відповідного рішення НКРЗІ набув право на використання задіяного номерного ресурсу в даній точці взаємоз’єднання;

ініціатор встановлення взаємоз’єднання (далі - ініціатор) - оператор телекомунікацій, який має намір щодо укладення договору або внесення змін до договору про взаємоз’єднання та який письмово подав свої пропозиції відповідному оператору телекомунікацій;

каталог пропозицій щодо взаємоз’єднання (далі - Каталог) - затверджений НКРЗІ перелік пропозицій операторів телекомунікацій щодо взаємоз’єднання з їхніми телекомунікаційними мережами, що включає перелік вільних точок взаємоз’єднання із зазначенням організаційних, економічних та технічних умов взаємоз’єднання;

плата за доступ до телекомунікаційної мережі - розмір плати за доступ до технічних та технологічних ресурсів мереж операторів (встановлення взаємоз’єднання) для пропуску трафіку;

постачальник точок (точки) взаємоз’єднання (далі - постачальник) - оператор телекомунікацій, який отримав запит щодо взаємоз’єднання;

пропускна спроможність точки взаємоз’єднання - показник, який характеризується кількістю каналів стандартного потоку Е1 або відповідною швидкістю передачі даних при застосуванні технології комутації пакетів, які використовуються для з’єднання телекомунікаційних мереж операторів;

розрахункова такса за доступ до телекомунікаційної мережі - розмір плати за доступ до технічних та технологічних ресурсів мереж операторів (встановлення взаємоз’єднання) для пропуску одиниці трафіку, яка сплачується одночасно з розрахунковою таксою за послугу пропуску трафіку;

розірвання взаємоз’єднання - ліквідація (скасування) фізичного та/або логічного з’єднання мереж операторів телекомунікацій та/або блокування обміну/пропуску трафіку однією із сторін взаємоз’єднання у випадку відсутності порушення умов договору та Порядку маршрутизації трафіка в телекомунікаційній мережі загального користування України, затвердженого рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, від 05 липня 2012 року № 324, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 липня 2012 року за № 1252/21564 (далі - Порядок маршрутизації трафіку);

сторони взаємоз’єднання - ініціатор взаємоз’єднання та постачальник точки взаємоз’єднання;

технічна можливість для встановлення взаємоз’єднання - наявність ресурсів телекомунікаційних мереж та технічних засобів телекомунікацій постачальника для взаємоз’єднання з мережею ініціатора;

точка взаємоз’єднання - місце безпосереднього з’єднання між технічними засобами ініціатора та постачальника, призначене для взаємного обміну трафіком, пропуску транзитного трафіку від/до мереж інших операторів.

1.3. Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України “Про телекомунікації”.

1.4. Взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж з різними технологіями обробки, комутації і перенесення сигналів здійснюється за умови додержання технічних вимог до телекомунікаційних мереж, засобів і об’єктів телекомунікацій, що встановлюються центральним органом виконавчої влади в галузі зв’язку.

1.5. На письмову вимогу НКРЗІ оператори зобов’язані протягом десяти робочих днів з дня отримання вимоги надати інформацію про організаційні, технічні та економічні умови взаємоз’єднання.

1.6. Переоформлення, продовження строку дії ліцензій та/або дозволів на використання номерного ресурсу, які додавались до запиту щодо взаємоз’єднання, не є підставою для зміни організаційних, технічних та економічних умов взаємоз’єднання в чинному договорі про взаємоз’єднання.

ІІ. Вимоги до операторів телекомунікацій при взаємоз’єднанні

2.1. Взаємоз’єднання операторів встановлюється у точках взаємоз’єднання, місце розташування, технічні характеристики та порядок експлуатації яких визначаються договорами про взаємоз’єднання.

Встановлене взаємоз’єднання має відповідати вимогам нормативно-правових актів у сфері телекомунікацій та укладеному договору про взаємоз’єднання.

2.2. Ініціатор зобов’язаний письмово подати запит постачальнику, до якого додаються підписані керівником та засвідчені печаткою (за наявності) такі документи:

копія повідомлення про включення ініціатора до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій;

копії ліцензій на види діяльності у сфері телекомунікацій, якщо послуги, які планується надавати з використанням взаємоз’єднання, підлягають ліцензуванню;

копії дозволів на використання номерного ресурсу, який буде використовуватись для надання відповідних телекомунікаційних послуг, якщо такі послуги надаються з використанням номерного ресурсу.

2.3. У разі, якщо це встановлено договором про взаємоз’єднання, під час встановлення взаємоз’єднання постачальник не може вимагати від ініціатора оплати одразу всієї запроектованої пропускної спроможності точки взаємоз’єднання для задіяння виділеного номерного ресурсу, у той же час ініціатор повинен забезпечити оплату частки запроектованої пропускної спроможності точки взаємоз’єднання в обсязі, достатньому для реалізації відповідного етапу.

Реалізація проектної пропускної спроможності точки взаємоз’єднання може відбуватись поетапно за результатами вимірювань фактичного навантаження відповідно до договору про взаємоз’єднання, при цьому:

ініціатор повинен передавати через зазначену точку обсяг трафіку з обов’язковим урахуванням фактичної пропускної спроможності точки взаємоз’єднання відповідно до вимог чинних нормативних документів у сфері телекомунікацій;

у разі очікуваного збільшення навантаження на точку взаємоз’єднання ініціатор завчасно, не менше ніж за півроку, повинен звертатися до постачальника щодо збільшення пропускної спроможності.

2.4. Операторам телекомунікацій забороняється створювати взаємоз’єднання, якщо:

це веде до порушення будь-якою зі сторін взаємоз’єднання нормативно-правових актів у сфері телекомунікацій, ліцензійних умов або Порядку маршрутизації трафіку;

одна зі сторін взаємоз’єднання не внесена до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій та/або здійснює діяльність без ліцензії, у разі якщо послуги, які планується надавати з використанням взаємоз’єднання, підлягають ліцензуванню;

у однієї зі сторін взаємоз’єднання відсутній передбачений законодавством дозвіл на використання номерного ресурсу.

2.5. Оператори телекомунікацій при встановленні та функціонуванні взаємоз’єднання повинні дотримуватись таких організаційних вимог:

1) постачальник зобов’язаний надавати ініціатору можливість встановлення взаємоз’єднання зі своєю мережею у всіх технічно можливих місцях (якщо це не суперечить законодавству) з пропускною спроможністю, достатньою для надання телекомунікаційних послуг;

2) у разі зміни призначення існуючого взаємоз’єднання сторонами взаємоз’єднання вносяться зміни до чинного договору про взаємоз’єднання або укладається новий договір. Організаційні, технічні та економічні умови встановленого взаємоз’єднання вважаються такими, що були виконані при попередньому взаємоз’єднанні.

Якщо зміна призначення існуючого взаємоз’єднання веде до зміни організаційних та/або технічних умов такого взаємоз’єднання шляхом його розширення, то ініціатор повинен платити тільки за розширення взаємоз’єднання. У всіх інших випадках плата за переоформлення взаємоз’єднання не стягується, в тому числі при зміні власника взаємоз’єднання.

У разі зміни адреси існуючого взаємоз’єднання або заміни обладнання з будь-якої сторони за взаємною згодою сторін економічні умови такого взаємоз’єднання вважаються такими, що були виконані при попередньому взаємоз’єднанні;

3) якщо постачальником одночасно отримано декілька запитів на одну пропозицію щодо взаємоз’єднання, які не можуть бути задоволені одночасно, він зобов’язаний організувати їх розгляд і задовольнити у порядку черги, яка формується ним за датою, номером та часом реєстрації запитів.

Постачальник зобов’язаний письмово повідомити ініціатора про номер та дату реєстрації його запиту у черзі отриманих постачальником відповідних запитів на взаємоз’єднання у строк, що не перевищує семи робочих днів з дати його отримання (додаток 1);

4) у ході розгляду запиту щодо взаємоз’єднання постачальник протягом п’яти робочих днів з дня надходження цього запиту може письмово звернутись до ініціатора за додатковою інформацією, необхідною для укладання договору про взаємоз’єднання;

5) додаткова інформація щодо взаємоз’єднання має бути відправлена ініціатором на адресу постачальника протягом 5 робочих днів з дня надходження відповідного листа постачальника;

6) якщо протягом строку, зазначеного в підпункті 5 цього пункту, ініціатор не надіслав постачальнику необхідної додаткової інформації та/або листа з пропозицією про початок переговорів з постачальником, останній має право вважати поданий запит щодо взаємоз’єднання недійсним і протягом  5 робочих днів письмово повідомити про це ініціатора;

7) відмова ініціатору у задоволенні запиту щодо взаємоз’єднання вважається обґрунтованою у разі відсутності у постачальника технічної можливості для здійснення взаємоз’єднання, відмови ініціатора від укладення договору щодо розвитку телекомунікаційних мереж, економічні умови в якому підтверджені постачальником відповідними економічно обґрунтованими розрахунками, або наявності у постачальника документально підтвердженої інформації про порушення ініціатором вимог пункту 2.2 цього розділу;

8) якщо оператори телекомунікацій не досягли згоди щодо укладення, зміни чи розірвання договору, що регулює взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж, а також у разі неодержання однією зі сторін відповіді в установлений законодавством строк, заінтересована сторона має право передати спір на досудове вирішення до НКРЗІ;

9) отримавши від постачальника згоду на укладання договору про взаємоз’єднання, ініціатор повинен протягом 5 робочих днів з дня її отримання розпочати переговори з постачальником щодо укладання договору про взаємоз’єднання;

10) якщо протягом строку, зазначеного в підпункті 9 цього пункту, ініціатор не розпочав переговори з постачальником, останній має право вважати поданий запит щодо взаємоз’єднання недійсним і протягом 5 робочих днів письмово повідомити ініціатора про відкликання своєї згоди.

2.6. Сторони взаємоз’єднання зобов’язані:

1) забезпечувати уповноваженим представникам сторін доступ до власних технічних засобів телекомунікацій у точці взаємоз’єднання;

2) запобігати порушенню прав та створенню перешкод діяльності інших операторів телекомунікацій;

3) надавати одна одній вичерпну інформацію, яка необхідна для прийняття рішень щодо укладання договорів про взаємоз’єднання або внесення змін до них, експлуатації точок взаємоз’єднання;

4) не розголошувати, не передавати третій стороні та не використовувати для отримання переваг у конкуренції будь-яку інформацію одна про одну, отриману при взаємоз’єднанні, за винятком випадків, передбачених законодавством;

5) здійснювати пропуск та маршрутизацію трафіку між власними мережами, види якого передбачені умовами договору про взаємоз’єднання;

6) забезпечувати використання номерного ресурсу, виділеного відповідними дозволами НКРЗІ;

7) здійснювати будівництво, реконструкцію та модернізацію телекомунікаційних мереж, що функціонують у режимі взаємоз’єднання, за власні кошти кожної сторони взаємоз’єднання та наявності відповідної проектної документації;

8) за умови, якщо виконання заходів будівництва, реконструкції та модернізації телекомунікаційної мережі однією стороною може призвести до створення перешкод пропуску та маршрутизації трафіку між мережами сторін, та/або до зниження встановлених показників якості телекомунікаційних послуг, та/або до розірвання взаємоз’єднання, сторона, яка має намір здійснювати будівництво, реконструкцію та модернізацію власної телекомунікаційної мережі, за 3 місяці до початку виконання робіт зобов’язана надати письмове повідомлення іншій стороні взаємоз’єднання.

В інших випадках узгодження строків та порядку проведення робіт з будівництва, реконструкції та модернізації мережі, які не призводять до створення перешкод пропуску та маршрутизації трафіку та/або зниження якості телекомунікаційних послуг, здійснювати за домовленістю сторін;

9) повідомляти іншу сторону взаємоз’єднання та НКРЗІ про всі відомі стороні взаємоз’єднання обставини, які можуть призвести до розірвання взаємоз’єднання та припинення надання послуг споживачам, протягом  3 робочих днів з дня їх виникнення та/або виявлення;

10) забезпечити можливість проведення вимірювань параметрів телекомунікаційних мереж та контролю за дотриманням порядку маршрутизації трафіку в точці взаємоз’єднання.

2.7. Сторонам взаємоз’єднання забороняється:

1) примушувати одна одну передавати на свій баланс технічні засоби іншої сторони;

2) розривати в односторонньому порядку взаємоз’єднання, крім випадків, передбачених умовами договору про взаємоз’єднання або згідно з рішенням НКРЗІ, прийнятим відповідно до закону;

3) блокувати в точках взаємоз’єднання весь вхідний трафік, за винятком трафіку, який надходить з порушенням Порядку маршрутизації трафіку, трафіку, пропуск якого не передбачений договором, або у разі наявності заборгованості за пропуск такого трафіку протягом 2 місяців, у разі, якщо це передбачено договором про взаємоз’єднання;

4) ухилятися від участі в переговорах щодо спірних питань, які виникли під час укладання, зміни, виконання або розірвання договорів про взаємоз’єднання;

5) обмежувати одна одну у праві вільного вибору виробника або постачальника технічних засобів телекомунікацій точок взаємоз’єднання, крім випадків, коли це обумовлено виконанням вимог нормативно-правових актів та нормативних документів у сфері телекомунікацій.

2.8. Постачальник не має права відмовляти у взаємоз’єднанні до вичерпання пропозиції, включеної до Каталогу, будь-якому ініціатору, крім випадків, передбачених підпунктом 7 пункту 2.5 цього розділу.

2.9. Оператори телекомунікацій при встановленні та функціонуванні взаємоз’єднання повинні забезпечити виконання таких технічних вимог:

1) системи сигналізації та синхронізації мереж, що взаємоз’єднуються, повинні бути сумісними з відповідними системами ТМЗК незалежно від технології побудови;

2) нумерація на мережах сторін повинна відповідати плану нумерації ТМЗК;

3) сталість функціонування, цілісність та доступність мереж сторін взаємоз’єднання мають бути на рівні, не нижчому від встановленого нормативними документами у сфері телекомунікацій;

4) технічні засоби сторін взаємоз’єднання повинні мати документ про підтвердження відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій;

5) взаємоз’єднання має дозволяти сторонам взаємоз’єднання ведення обліку послуг, що надаються через точки взаємоз’єднання, та проведення обміну достовірними, повними та актуальними даними обліку відповідно до вимог договорів про взаємоз’єднання, нормативно-правових актів та нормативних документів у сфері телекомунікацій;

6) пропуск та маршрутизація трафіку через точку взаємоз’єднання мають відповідати вимогам нормативно-правових актів у сфері телекомунікацій;

7) надання телекомунікаційних послуг за встановленими показниками якості відповідно до нормативних документів у сфері телекомунікацій;

8) забезпечення захисту персональних та інших даних, які передаються, обробляються та зберігаються технічними засобами телекомунікацій згідно з вимогами нормативно-правових актів та нормативних документів у сфері телекомунікацій;

9) не створювати перешкод сталому функціонуванню мереж інших операторів телекомунікацій;

10) встановлене взаємоз’єднання не повинно створювати загроз навколишньому природному середовищу, життю, здоров’ю та безпеці людей;

11) проектні роботи щодо взаємоз’єднання повинні виконуватися з додержанням вимог чинних стандартів, галузевих норм технічного проектування, норм і правил будівництва та інших нормативних документів у сфері телекомунікацій.

2.10. Взаємоз’єднання вважається встановленим після виконання операторами телекомунікацій організаційних, технічних та економічних умов договору про взаємоз’єднання, проведення комплексних випробувань щодо готовності мереж до функціонування в режимі взаємоз’єднання та затвердження сторонами взаємоз’єднання відповідного акта виконаних робіт зі встановлення взаємоз’єднання.

2.11. Взаємоз’єднання повинно дозволяти його сторонам здійснювати безперешкодний пропуск трафіку “з кінця в кінець” телекомунікаційної мережі загального користування з метою забезпечення можливості споживачам безпосередньо або опосередковано обмінюватись інформацією.

ІІІ. Порядок подання пропозицій щодо взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж

3.1. Каталог формується на основі пропозицій щодо взаємоз’єднання, які надаються постачальником, і публікується в офіційному бюлетені НКРЗІ та розміщується на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет.

3.2. НКРЗІ затверджує і не менше одного разу на рік публікує в офіційному бюлетені Каталог.

3.3. Пропозиція про взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж подається до НКРЗІ за формою, наведеною в додатку 2 до цих Правил, особисто уповноваженим представником оператора телекомунікацій рекомендованим листом з повідомленням про вручення з копією в електронному вигляді або в будь-який інший спосіб, що дозволяє оператору підтвердити відправлення зазначеної пропозиції до НКРЗІ.

3.4. Відповідальність за зміст поданої пропозиції щодо взаємоз’єднання несе постачальник.

3.5. Після отримання пропозиції щодо взаємоз’єднання НКРЗІ протягом п’ятнадцяти робочих днів здійснює її перевірку на відповідність встановленій формі та вимогам нормативно-правових актів та нормативних документів.

3.6. За результатами перевірки пропозиція щодо взаємоз’єднання може бути повернена для доопрацювання протягом 5 робочих днів після проведення такої перевірки.

Підставами для повернення пропозиції є невідповідність встановленій формі та вимогам нормативно-правових актів та нормативних документів.

3.7. У разі повернення НКРЗІ пропозиції щодо взаємоз’єднання для приведення у відповідність до вимог цих Правил постачальник протягом  15 робочих днів з дати отримання поверненої пропозиції має право повторно подати пропозицію щодо взаємоз’єднання для включення до Каталогу.

3.8. НКРЗІ розглядає та приймає рішення про затвердження пропозиції щодо взаємоз’єднання або про відмову у її затвердженні протягом 30 робочих днів після реєстрації в НКРЗІ. Рішенням НКРЗІ затверджені пропозиції включаються до Каталогу, який публікується в офіційному бюлетені НКРЗІ та розміщується на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет.

3.9. Постачальник не пізніше ніж через 15 робочих днів після вичерпання ресурсів, що передбачалися для організації точки (точок) взаємоз’єднання, повинен письмово звернутися до НКРЗІ щодо виключення відповідної пропозиції з Каталогу.

3.10. Рішення про виключення пропозиції щодо взаємоз’єднання впродовж п’ятнадцяти робочих днів з дати отримання повідомлення від постачальника розміщується на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет та публікується в офіційному бюлетені НКРЗІ.

ІV. Обов’язкові вимоги до договору про взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж

4.1. Договір про взаємоз’єднання має враховувати вимоги розділу ІІ цих Правил і містити такі організаційні, економічні та технічні умови:

1) реквізити сторін та предмет договору;

2) умови надання та перелік телекомунікаційних послуг, які надаються за допомогою взаємоз’єднання, у тому числі  розрахункові такси за послуги пропуску трафіку та порядок взаєморозрахунків;

3) місця розташування точок взаємоз’єднання і мереж, які взаємоз’єднуються, їх загальна структура, технічні характеристики та пропускна спроможність точки взаємоз’єднання;

4) календарний план взаємоз’єднання;

5) порядок приймання робіт із взаємоз’єднання та комплексних випробувань, готовності телекомунікаційних мереж до функціонування в режимі взаємоз’єднання;

6) зобов’язання сторін щодо розподілу відповідальності за експлуатацію та обслуговування з’єднувальних ліній, портів, технічних засобів, інженерних об’єктів та виробничих споруд, які в сукупності утворюють взаємоз’єднання;

7) зобов’язання сторін щодо захисту персональних та інших даних;

8) зобов’язання сторін щодо організації резервних, альтернативних маршрутів, резервування технічних засобів телекомунікацій у разі виникнення пошкоджень або аварій;

9) умови і порядок обміну між сторонами даними обліку наданих послуг та участі сторін у розрахунках з користувачами послуг;

10) умови і порядок участі сторін у розгляді претензій;

11) умови розірвання взаємоз’єднання;

12) заборону щодо блокування в точках взаємоз’єднання всього вхідного трафіку, за винятком трафіку, який надходить з порушенням порядку маршрутизації трафіку, та у випадку відсутності порушення умов Договору.

4.2. Сторони укладають договір про взаємоз’єднання протягом 2 місяців з дня отримання ініціатором від постачальника згоди на укладання договору про взаємоз’єднання, якщо інший строк не встановлено за взаємною згодою сторін взаємоз’єднання.

4.3. Постачальник точки взаємоз’єднання при укладанні договору або внесенні змін до нього зобов’язаний протягом 30 календарних днів від дня підписання відповідних документів надіслати до НКРЗІ повідомлення про укладання або внесення змін до договору про взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж (додаток 3).

Сторони взаємоз’єднання у разі розірвання взаємоз’єднання зобов’язані протягом 30 календарних днів від дня підписання відповідних документів надіслати до НКРЗІ повідомлення про ліквідацію взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж (додаток 4).

4.4. НКРЗІ не рідше ніж раз на квартал розміщує на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет та/або публікує в офіційному бюлетені інформацію про укладання та припинення дії договорів про взаємоз’єднання.

4.5. Листування сторін щодо взаємоз’єднання здійснюється рекомендованими листами з повідомленням про вручення або врученням уповноваженою особою особисто.

4.6. У разі отримання ініціатором обґрунтованої відмови у взаємоз’єднанні він може ініціювати укладання договору щодо розвитку телекомунікаційних мереж з постачальником точки взаємоз’єднання.

Після виконання умов договору щодо розвитку телекомунікаційних мереж організаційні та технічні умови взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій та порядок взаємоз’єднання мереж виконуються з дотриманням вимог договору про взаємоз’єднання та цих Правил.

V. Порядок розгляду звернень операторів щодо спору при взаємоз’єднанні

5.1. Спори при взаємоз’єднанні, які виникають на будь-яких етапах укладання, зміни, виконання та розірвання договору про взаємоз’єднання, вирішуються сторонами взаємоз’єднання шляхом переговорів.

5.2. Сторони взаємоз’єднання зобов’язані розпочати переговори за письмовою ініціативою однієї зі сторін, де зазначаються предмет спору, дата, час та місце проведення запланованих переговорів.

5.3. На переговорах щодо спорів про взаємоз’єднання сторони представляють посадові особи, які уповноважені на ведення таких переговорів та прийняття рішень за наслідками досягнутих домовленостей.

5.4. Якщо за результатами переговорів остаточно з’ясовано, що сторони взаємоз’єднання не можуть дійти згоди, то розбіжності сторін мають оформлюватися протоколом розбіжностей (додаток 5), після чого будь-яка зі сторін (далі - заявник) може подати письмове звернення на адресу НКРЗІ щодо досудового вирішення спору (далі - звернення щодо спору).

5.5. У разі недосягнення згоди щодо укладення, зміни чи розірвання договору, що регулює взаємоз’єднання, у тому числі при ухилянні однієї зі сторін протягом 30 календарних днів від переговорів щодо спору про взаємоз’єднання або від підписання протоколу розбіжностей, заінтересована сторона має право направити звернення до НКРЗІ щодо досудового вирішення спору.

5.6. Одночасно з поданням звернення щодо спору до НКРЗІ заявник зобов’язаний направити копію такого звернення на адресу іншої сторони спору.

5.7. Звернення щодо спору оформлюється на офіційному бланку заявника, підписується керівником (уповноваженою особою) та засвідчується печаткою заявника (за наявності). У зверненні заявник зазначає та додає такі матеріали:

1) найменування та місцезнаходження сторін спору;

2) причини виникнення спору;

3) зміст вимог заявника щодо вирішення спору;

4) перелік матеріалів, які додаються до звернення щодо спору;

5) протокол розбіжностей, який  може бути підписаний однією зі сторін, у разі якщо інша сторона ухилялась від його підписання протягом строку, зазначеного у пункті 5.5 цього розділу;

6) засвідчені оператором телекомунікацій копії:

документів щодо взаємоз’єднання (запитів, пропозицій, проектів чи чинних договорів про взаємоз’єднання та надання телекомунікаційних послуг або змін до них, листів та протокольних рішень переговорів);

інших документів, які з точки зору заявника підтверджують обґрунтованість його вимог.

5.8. Звернення щодо спору, зміст якого не відповідає вимогам цих Правил, або у разі відсутності протоколу розбіжностей до розгляду не приймається і протягом 10 робочих днів після реєстрації в НКРЗІ повертається заявнику з поясненням причин повернення.

5.9. Інша сторона спору протягом п’яти робочих днів з дати отримання копії звернення щодо спору зобов’язана надати НКРЗІ письмові пояснення по суті спору.

Неподання іншою стороною спору письмових пояснень по суті спору не є перешкодою для розгляду звернення щодо спору про взаємоз’єднання в НКРЗІ.

5.10. НКРЗІ, отримавши відповідне звернення, призначає місце і час проведення переговорів сторін у присутності представників НКРЗІ.

5.11. У разі відсутності однієї зі сторін взаємоз’єднання без поважної причини або без повідомлення про причину неявки на переговорах, що призначені НКРЗІ, протокол переговорів складається представниками НКРЗІ, підписується присутньою на переговорах стороною і засвідчується присутніми на переговорах представниками НКРЗІ.

Якщо учасниками переговорів причину неявки однієї зі сторін буде визнано поважною, проведення переговорів може бути перенесено, але не більше ніж на 10 робочих днів від призначеної дати переговорів.

5.12. Розгляд звернення щодо спору про взаємоз’єднання по суті відбувається на засіданні НКРЗІ протягом місяця з дня реєстрації такого звернення.

5.13. Про дату проведення засідання з розгляду звернення щодо спору НКРЗІ письмово повідомляє сторони спору не пізніше ніж за 5 робочих днів до засідання.

5.14. Явка сторін на засідання НКРЗІ з розгляду звернення щодо спору є обов’язковою.

Відсутність однієї або обох сторін без повідомлення про поважну причину неявки не є підставою для перенесення розгляду звернення щодо спору на засіданні НКРЗІ.

5.15. Порядок розгляду звернення щодо спору на засіданні НКРЗІ та прийняття рішення за його результатами здійснюються відповідно до законодавства.

5.16. Крім сторін спору, НКРЗІ може запрошувати на засідання з розгляду звернення щодо спору фахівців у сфері телекомунікацій та експертів.

5.17. На засіданні НКРЗІ може бути прийнято рішення про перенесення строку розгляду звернення щодо спору з метою:

досягнення сторонами спору взаємної згоди щодо спірного питання;

отримання від сторін спору додаткових матеріалів по суті спірних питань;

проведення експертизи щодо предмета спору;

вирішення будь-яких інших питань, що стосуються розгляду спору.

5.18. У разі примирення сторін спору до прийняття рішення НКРЗІ вони подають спільну заяву про зняття з розгляду звернення щодо спору, підписану уповноваженими представниками обох сторін, у якій викладена суть досягнутих сторонами домовленостей щодо розв’язання спору.

5.19. У разі призначення НКРЗІ експертизи у рамках розгляду спору вона здійснюється на замовлення однієї чи обох сторін спору експертною організацією у строк, визначений договором на проведення експертизи, але не більше 60 робочих днів.

5.20. У разі призначення повторної експертизи строк її проведення не може перевищувати 20 робочих днів з дня отримання експертною організацією усіх необхідних вихідних даних.

5.21. Оплата експертизи здійснюється за рахунок сторони, яка ініціює проведення експертизи.

5.22. Усі рішення НКРЗІ, що стосуються розгляду звернень щодо спорів, у письмовій формі доводяться до відома сторін і є обов’язковими для виконання обома сторонами спору у строки, що вказані в цих рішеннях.

5.23. З метою інформування про практику вирішення спорів щодо взаємоз’єднання рішення НКРЗІ з розгляду звернення щодо спору публікуються в офіційному бюлетені НКРЗІ та розміщуються на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет.

5.24. У разі прийняття НКРЗІ рішення, яке не задовольняє одну зі сторін, заінтересована сторона має право звернутися до суду.

5.25. Досудове врегулювання спору про взаємоз’єднання здійснюється НКРЗІ за умови відсутності судового рішення у справі про спір між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав та/або ухвали суду про відкриття провадження у зазначеній справі.

VI. Економічні умови взаємоз’єднання, розрахункові такси за доступ до телекомунікаційних мереж, розрахункові такси за послуги пропуску трафіку та порядок їх визначення

6.1. До економічних умов взаємоз’єднання належать:

1) плата за доступ до телекомунікаційної мережі;

2) тарифи на розміщення обладнання на площах постачальника (за необхідності) та/або умови використання телекомунікаційної мережі доступу для здійснення взаємоз’єднання;

3) плата за використання елементів інфраструктури (за необхідності);

4) умови розрахунків за пропуск трафіку в точках взаємоз’єднання після встановлення взаємоз’єднання.

6.2. Плата за доступ до телекомунікаційної мережі стягується одноразово або частинами за домовленістю сторін.

6.3. Оператори телекомунікацій не повинні сплачувати за послуги та технічні засоби телекомунікацій, які не потрібні для забезпечення взаємоз’єднання.

За взаємною домовленістю операторів плата за доступ до телекомунікаційної мережі може бути замінена на розрахункову таксу за доступ, яка сплачується ініціатором одночасно з розрахунковою таксою за послугу пропуску трафіку.

6.4. Кожен оператор телекомунікацій здійснює будівництво лінії (каналу електрозв’язку) до точки взаємоз’єднання за власний рахунок або використовує телекомунікаційну мережу доступу іншого оператора.

Умови використання оператором телекомунікаційної мережі доступу іншого оператора визначаються на договірних засадах.

6.5. Під час визначення економічних умов взаємоз’єднання, розрахункових такс за доступ до телекомунікаційних мереж, розрахункових такс за послуги пропуску трафіку враховується, що:

1) розмір плати за доступ, розрахункові такси за доступ до телекомунікаційної мережі, а також розрахункові такси за послуги пропуску трафіку визначаються на основі собівартості та з урахуванням прибутковості відповідних послуг;

2) при визначенні розміру плати за доступ або розрахункової такси за доступ у замовленій точці взаємоз’єднання враховуються витрати на її створення. Витрати, пов’язані з розрахунком розміру плати за доступ до телекомунікаційної мережі, мають бути достатньо деталізовані, поділені на компоненти і розраховуватися окремо за кожною компонентою, яка є необхідною для взаємоз’єднання;

3) у разі якщо витрати на створення нової точки взаємоз’єднання відсутні, плата за доступ або розрахункова такса за доступ до телекомунікаційної мережі не стягується.

VIІ. Порядок визначення технічних, організаційних та економічних умов взаємоз’єднання з телекомунікаційними мережами операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках певних телекомунікаційних послуг

7.1. Технічні, організаційні та економічні умови пропозицій щодо взаємоз’єднання з телекомунікаційною мережею оператора з ІРП, що виступає постачальником, подаються ним до Каталогу.

7.2. Договори про взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж з операторами з ІРП, що виступають постачальниками, укладаються відповідно до пропозицій, що включені до Каталогу.

7.3. Оприлюднення рішення НКРЗІ про затвердження пропозиції про взаємоз’єднання на офіційній сторінці НКРЗІ у мережі Інтернет є достатньою підставою постачальнику точки взаємоз’єднання - оператору з ІРП для укладання договорів про взаємоз’єднання власної мережі з мережею ініціатора.

7.4. Строк дії договорів про взаємоз’єднання з операторами телекомунікацій, які визначені операторами з ІРП, має бути не менше одного року.

7.5. Оператор з ІРП зобов’язаний у межах одного населеного пункту пропонувати можливість встановлення взаємоз’єднання на однакових організаційних, технічних та економічних умовах для всіх ініціаторів відповідно до пропозицій, поданих до Каталогу.

7.6. До економічних умов взаємоз’єднання з телекомунікаційною мережею оператора з ІРП належать:

1) плата за доступ до телекомунікаційної мережі;

2) тарифи на розміщення обладнання на площах оператора телекомунікацій (за необхідності) та/або умови використання телекомунікаційної мережі доступу для здійснення взаємоз’єднання;

3) плата за використання елементів інфраструктури (за необхідності);

4) умови розрахунків за пропуск трафіку в точках взаємоз’єднання після встановлення взаємоз’єднання.

7.7. Плата за доступ до телекомунікаційної мережі оператора з ІРП стягується одноразово або частинами в обсязі, достатньому для реалізації відповідного етапу, відповідно до пункту 2.3 розділу ІІ цих Правил.

За взаємною домовленістю операторів, передбаченою договором, плата за доступ до телекомунікаційної мережі може бути замінена на розрахункову таксу за доступ, яка сплачується ініціатором одночасно з розрахунковою таксою за послугу пропуску трафіку.

7.8. Під час визначення розміру плати за доступ до телекомунікаційної мережі враховуються витрати на:

придбання, монтаж та наладку засобів телекомунікацій, які використовуються для створення точки взаємоз’єднання;

встановлення взаємоз’єднання з обладнанням телекомунікаційної мережі ініціатора.

7.9. Розрахункові такси за послуги пропуску трафіку до телекомунікаційної мережі оператора з ІРП встановлюються в порядку, затвердженому НКРЗІ.

7.10. Оператори з ІРП направляють на затвердження до НКРЗІ пропозиції про взаємоз’єднання на кожний рік до 01 березня поточного року з урахуванням усіх не вилучених НКРЗІ пропозицій з Каталогу минулого року.

7.11. Відмінності умов взаємоз’єднань, що випливають з географічного розташування точок взаємоз’єднання, технологічних особливостей мереж, враховуються операторами з ІРП в окремих пропозиціях про взаємоз’єднання для різних населених пунктів країни, видів мереж і послуг.

7.12. НКРЗІ в ході розгляду та затвердження пропозицій оператора з ІРП має право вимагати від такого оператора детального обґрунтування змісту будь-яких положень пропозицій, у тому числі економічних умов взаємоз’єднання.

7.13. У разі відмови НКРЗІ у прийнятті пропозицій оператор з ІРП протягом 15 робочих днів з дати отримання поверненої пропозиції зобов’язаний повторно подати пропозиції до Каталогу з урахуванням отриманих зауважень.

7.14. Якщо оператор з ІРП вишукав можливість для встановлення взаємоз’єднання, він повинен подати до НКРЗІ пропозицію щодо взаємоз’єднання з обґрунтуванням причин виникнення цієї пропозиції.

7.15. Внесення змін до пропозиції щодо взаємоз’єднання, яка опублікована у Каталозі, може здійснюватися операторами з ІРП не частіше ніж раз на місяць.

Директор Департаменту зв’язку

І.І. Хохотва


Додаток 1
до Правил взаємоз’єднання
телекомунікаційних мереж загального
користування
(підпункт 3 пункту 2.5)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про реєстрацію в черзі отриманих постачальником запитів на взаємоз’єднання

__________________________________
(адміністративно-територіальна одиниця)

№ з/п

Найменування юридичної особи (прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця)

Реєстраційний номер, дата та час запиту про взаємоз’єднання

Номер у черзі запитів про взаємоз’єднання

Дата складання повідомлення

Посада, підпис, прізвище та ініціали уповноваженої особи.

М.П. (за наявності)

_________
Примітка.


У повідомленні зазначаються всі зареєстровані запити про взаємоз’єднання в адміністративно-територіальній одиниці, стосовно якого воно складене.


Додаток 2
до Правил взаємоз’єднання
телекомунікаційних мереж загального
користування
(пункт 3.3)

ПРОПОЗИЦІЯ
про взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж


Додаток 3
до Правил взаємоз’єднання
телекомунікаційних мереж загального
користування
(пункт 4.3)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про укладання або внесення змін до договору про взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж


Додаток 4
до Правил взаємоз’єднання
телекомунікаційних мереж загального
користування
(пункт 4.3)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про ліквідацію взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж


Додаток 5
до Правил взаємоз’єднання
телекомунікаційних мереж загального
користування
(пункт 5.4)

ПРОТОКОЛ
розбіжностей

Інформація
Типи
Розділи
Регуляторні кейси