Про затвердження Положення про Національну комісію з радіаційного захисту населення України

Верховна Рада України; Постанова, Положення від 06.10.2009 № 1630-VI

Про затвердження Положення про Національну комісію з радіаційного захисту населення України

Стан: Чинний

Ідентифікатор: 1630-17

Текст документа від 06.10.2009:

ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Про затвердження Положення про Національну комісію з радіаційного захисту населення України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 49, ст.743 )

Верховна Рада України постановляє:

1. Затвердити Положення про Національну комісію з радіаційного захисту населення України (додається).

2. Затвердити Скубенка Володимира Петровича, народного депутата України п'ятого і шостого скликань, голову підкомітету з питань техногенної та радіаційної безпеки і надзвичайних ситуацій Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, доктора економічних наук, професора Головою Національної комісії з радіаційного захисту населення України.

3. Визнати такими, що втратили чинність, Постанову Верховної Ради України від 19 травня 1999 року "Про Положення про Національну комісію з радіаційного захисту населення України" ( 675-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 30, ст. 243) та пункт 1 Постанови Верховної Ради України від 2 березня 2000 року "Про Голову та склад Національної комісії з радіаційного захисту населення України" ( 1530-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 19, ст. 147).

4. Доручити Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи за поданням Голови Національної комісії з радіаційного захисту населення України в місячний термін подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо персонального складу Національної комісії з радіаційного захисту населення України.

5. Ця Постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН

м. Київ, 6 жовтня 2009 року N 1630-VI

Затверджено Постановою Верховної Ради України від 6 жовтня 2009 року N 1630-VI

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАЦІОНАЛЬНУ КОМІСІЮ З РАДІАЦІЙНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Національна комісія з радіаційного захисту населення України (далі - НКРЗУ) - постійно діючий вищий незалежний колегіальний науково-експертний дорадчо-консультативний орган з питань протирадіаційного захисту та радіаційної безпеки населення України.

2. Положення та персональний склад Національної комісії з радіаційного захисту населення України затверджуються Верховною Радою України.

3. НКРЗУ є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банку, печатку і бланки із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

4. НКРЗУ у своїй діяльності керується Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

НКРЗУ в установленому порядку в межах своїх повноважень вирішує питання, що випливають із загальновизнаних норм міжнародного права, міжнародних конвенцій, до яких приєдналася Україна, та укладених Україною міжнародних угод і договорів.

У своїй діяльності НКРЗУ використовує рекомендації та висновки міжнародних організацій, членом яких є Україна та/або з якими вона має угоди про співробітництво з питань оцінки впливу дії іонізуючого випромінювання на здоров'я людини та з питань протирадіаційного захисту населення.

РОЗДІЛ II. ФУНКЦІЇ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ НКРЗУ

1. Головною метою діяльності НКРЗУ є визначення загальних принципів та критеріїв протирадіаційного захисту життя і здоров'я людини від негативного впливу іонізуючих випромінювань.

2. Основними завданнями НКРЗУ є:

участь у розробленні та запровадженні в Україні основних концепцій, принципів, норм, правил, стандартів та заходів протирадіаційного захисту людини, а також рекомендацій щодо зменшення впливу на здоров'я населення України радіаційного фактора та економічних і соціальних наслідків дії іонізуючого випромінювання;

участь у формуванні системи правових, соціально-економічних і організаційних заходів, спрямованих на забезпечення протирадіаційного захисту та охорони життя та здоров'я населення України;

погодження науково обґрунтованих припустимих рівнів (норм) радіоактивного забруднення навколишнього природного середовища, вмісту радіоактивних речовин у продуктах харчування і сільськогосподарській продукції, повітрі, ґрунті, воді, а також заходів щодо обмеження впливу на людину природного, промислового, медичного та побутового опромінення;

науково-експертний аналіз проектів законодавчих актів, інших нормативно-правових актів у сфері забезпечення протирадіаційного захисту населення та радіаційної безпеки і розроблення пропозицій та рекомендацій, спрямованих на запровадження економічних і організаційних заходів щодо створення в Україні сприятливих умов для підвищення рівня протирадіаційного захисту та поліпшення стану здоров'я населення України;

розроблення основних напрямів і шляхів комплексного вирішення науково-технічних, економічних і соціальних проблем у сфері протирадіаційного захисту;

участь у розробленні та формуванні національної політики з питань державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, видобування, транспортування і використання радіоактивних матеріалів (речовин), поводження з радіоактивними відходами, експертизі планів будівництва підприємств атомної енергетики, підприємств, що використовують джерела іонізуючого випромінювання та об'єктів поводження з радіоактивними відходами, програм використання відпрацьованих ядерного палива і джерел іонізуючого випромінювання та їх захоронення, екологічній експертизі цих об'єктів;

надання рекомендацій щодо основних напрямів дій при радіаційних аваріях, нормативно-методичної документації з питань подолання наслідків радіаційних аварій, їх експертна оцінка;

визначення критеріїв встановлення зон радіоактивно забруднених територій та розроблення пропозицій щодо заходів протирадіаційного захисту населення, персоналу, навколишнього природного середовища в цих місцевостях;

сприяння поширенню знань з питань протирадіаційного захисту;

участь у створенні систем управління базами даних з норм радіаційної безпеки, радіаційно-екологічної ситуації в Україні, рівнів опромінення, стану здоров'я населення та персоналу, який зайнятий у сфері використання ядерної енергії.

3. НКРЗУ відповідно до покладених на неї завдань:

здійснює науково-методичний супровід розробки нормативно-правових актів щодо захисту людини та навколишнього природного середовища від дії іонізуючого випромінювання та рекомендацій, спрямованих на зменшення соціального, психологічного, екологічного та економічного збитків від її негативного впливу;

проводить наукову експертизу та погоджує проекти нормативно-правових актів з питань протирадіаційного захисту та радіаційної безпеки населення, персоналу, навколишнього природного середовища України;

проводить наукову експертизу пропозицій міністерств та інших центральних органів виконавчої влади з питань протирадіаційного захисту населення України та розробляє рекомендації з пріоритетних напрямів розвитку радіаційної гігієни та епідеміології, а також пов'язаних з ними напрямів радіаційної фізики, хімії, біології і медицини;

надає висновки щодо проектів з питань попередження або ліквідації наслідків радіаційних аварій чи порушень ядерних технологій, регламентів поводження з радіоактивними матеріалами і розробляє рекомендації щодо їх реалізації, складає прогноз віддалених наслідків радіаційних і ядерних аварій;

бере участь у проведенні експертиз аварійних ситуацій на ядерних установках і об'єктах поводження з радіоактивними відходами, у підготовці висновків щодо їх наслідків та відповідних рекомендацій, спрямованих на зменшення впливу аварійних наслідків на здоров'я населення;

здійснює науково-експертну оцінку науково-дослідних та інших робіт з питань протирадіаційного захисту населення та персоналу ядерних установок та джерел іонізуючого випромінювання і подає у відповідні міністерства та інші центральні органи виконавчої влади пропозиції щодо актуальності та доцільності виконання цих робіт;

співпрацює з міжнародною та національними комісіями з радіаційного захисту населення інших держав, здійснює заходи щодо підвищення ефективності міжнародного науково-технічного співробітництва у сфері протирадіаційного захисту населення України, бере участь у проведенні спільно з міжнародними організаціями експертиз радіаційно-екологічного стану, доз опромінення персоналу і населення, стану здоров'я людей, які зазнали впливу іонізуючого випромінювання;

вносить пропозиції міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади щодо підготовки і підвищення кваліфікації фахівців для виконання робіт із забезпечення протирадіаційного захисту;

здійснює аналіз проблем протирадіаційного захисту населення України та бере участь у підготовці щорічних доповідей;

бере участь у створенні програм з питань розповсюдження знань з протирадіаційного захисту населення, персоналу, навколишнього природного середовища;

здійснює інформаційно-аналітичну та видавничу діяльність.

4. НКРЗУ має право:

безкоштовно одержувати від міністерств, інших центральних органів виконавчої влади України, громадських організацій та юридичних осіб інформацію з питань дотримання вимог стандартів, норм, регламентів і правил радіаційної та екологічної безпеки, протирадіаційного захисту населення і персоналу ядерних установок та джерел іонізуючого випромінювання;

залучати до роботи на договірній основі, зі створенням тимчасових творчих колективів, вчених, фахівців, у тому числі іноземних, утворювати групи експертів, консультантів;

давати рекомендації міністерствам, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, громадським організаціям та юридичним особам з питань виконання вимог норм, правил, стандартів радіаційної безпеки, протирадіаційного захисту населення і персоналу ядерних установок та джерел іонізуючого випромінювання.

РОЗДІЛ III. РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ, СКЛАД ТА СТРУКТУРА НКРЗУ

1. НКРЗУ формується із числа провідних вчених та спеціалістів з питань радіаційної гігієни, радіаційної медицини, дозиметрії, радіобіології, радіоекології, сільгоспрадіології, ядерного законодавства, які працюють у сфері протирадіаційного захисту людини і навколишнього природного середовища та ядерної і радіаційної безпеки.

2. НКРЗУ очолює Голова, який затверджується Верховною Радою України терміном на п'ять років за поданням Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. Пропозиції щодо кандидатури Голови НКРЗУ погоджуються Президією Національної академії наук України.

3. Чисельність та персональний склад НКРЗУ затверджуються Верховною Радою України терміном на п'ять років за поданням Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. Пропозиції щодо персонального складу НКРЗУ погоджуються Президією Національної академії наук України.

При формуванні персонального складу НКРЗУ можуть враховуватися пропозиції центральних органів виконавчої влади та всеукраїнських об'єднань громадян.

З членів НКРЗУ за поданням Голови НКРЗУ Комітетом Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи затверджуються заступник та вчений секретар НКРЗУ.

4. НКРЗУ є повноважною з моменту затвердження Верховною Радою України половини її складу.

5. Діяльність НКРЗУ організовують Голова НКРЗУ, його заступник та вчений секретар, які є членами НКРЗУ.

6. У складі НКРЗУ утворюються робочі групи із числа членів НКРЗУ. В разі потреби до роботи НКРЗУ залучаються радники та експерти. Робочі групи очолюють члени НКРЗУ.

7. Діяльність НКРЗУ забезпечує апарат НКРЗУ. Структура і штатний розпис апарату НКРЗУ затверджуються Комітетом Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи за поданням Голови НКРЗУ.

Гранична чисельність і кошторис видатків на утримання апарату НКРЗУ затверджуються в установленому законодавством порядку.

8. Основною організаційною формою діяльності НКРЗУ є її засідання, які проводяться в разі потреби, але не рідше одного разу на місяць. На засіданнях НКРЗУ розглядаються питання, які належать до компетенції НКРЗУ.

Засідання НКРЗУ скликаються та проводяться її Головою, а у разі його відсутності - заступником Голови НКРЗУ. За умови відсутності Голови НКРЗУ та його заступника НКРЗУ визначає зі свого складу головуючого на засіданні.

9. Засідання НКРЗУ проводяться за наявності не менше половини її членів. Рішення НКРЗУ приймаються більшістю членів НКРЗУ від присутніх на засіданні.

Рішення НКРЗУ підписуються Головою НКРЗУ.

На засідання НКРЗУ можуть бути запрошені представники міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадських організацій України.

10. Рішення НКРЗУ надсилаються для розгляду органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, установам, організаціям, посадовим особам, яких вони стосуються.

Посадові особи органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ і організацій сприяють НКРЗУ у здійсненні нею своїх повноважень.

11. Робота НКРЗУ проводиться за річними та перспективними планами.

Щорічний звіт про роботу НКРЗУ надається до Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та обговорюється на його засіданні.

12. Порядок організації і внутрішньої роботи НКРЗУ, що не врегульований цим Положенням, визначається регламентом НКРЗУ, який за пропозицією Голови затверджується НКРЗУ більшістю від її складу.

РОЗДІЛ IV. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НКРЗУ

1. Фінансування діяльності, матеріально-технічне забезпечення НКРЗУ, забезпечення експертиз та розробок, які проводяться на договірній основі, здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України, в якому річна сума видатків на фінансування НКРЗУ затверджується окремим кодом бюджетної класифікації.

2. Для виконання покладених на неї завдань НКРЗУ може залучати кошти з інших джерел фінансування, не заборонених законами України.

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси