Про затвердження Положення про Державну службу експортного контролю України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 31 березня 2015 р. № 159 Київ Про затвердження Положення про Державну службу експортного контролю України {Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 372 від 16.05.2018 № 838 від 11.09.2019 № 1030 від 28.10.2020 № 547 від 31.05.2021} Кабінет Міністрів України постановляє: 1. Затвердити Положення про Державну службу експортного контролю України, що додається. 2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 29 липня 1999 р. № 1386 “Про колегію Державної служби експортного контролю України”. Прем'єр-міністр України А.ЯЦЕНЮК Інд. 21 ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 р. № 159 ПОЛОЖЕННЯ про Державну службу експортного контролю України {У тексті Положення слова “Міністр економічного розвитку і торгівлі” в усіх відмінках замінено словами “Перший віце-прем'єр-міністр - Міністр економічного розвитку і торгівлі” у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 372 від 16.05.2018} {У тексті Положення слова “Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі” в усіх відмінках замінено словами “Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства” у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 838 від 11.09.2019} {У тексті Положення слова “Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства” в усіх відмінках замінено словами “Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економіки” у відповідному відмінку, а слово “Мінекономрозвитку” - словом “Мінекономіки” згідно з Постановою КМ № 547 від 31.05.2021} 1. Державна служба експортного контролю України (Держекспортконтроль) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економіки і який реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю. 2. Держекспортконтроль у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства. 3. Основними завданнями Держекспортконтролю є: 1) реалізація державної політики у сфері державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, подвійного використання та інших товарів, щодо яких відповідно до Закону України “Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання” можуть застосовуватися процедури державного експортного контролю (далі - товари), а також внесення на розгляд Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економіки пропозицій щодо забезпечення її формування; 2) забезпечення захисту національних інтересів та зміцнення міжнародного авторитету України під час здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів шляхом забезпечення виконання міжнародних зобов'язань України, пов'язаних з нерозповсюдженням зброї масового знищення, засобів її доставки та обмеженням передач звичайних видів озброєння для недопущення їх застосування у терористичних та інших протиправних цілях; 3) надання у передбачених законом випадках адміністративних послуг у сфері державного експортного контролю. 4. Держекспортконтроль відповідно до покладених на Службу завдань: 1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції Служби, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств та в установленому порядку подає їх Першому віце-прем'єр-міністру України - Міністру економіки; 2) проводить реєстрацію суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів та видає відповідні посвідчення про реєстрацію; 3) видає дозволи (висновки) на право здійснення міжнародних передач товарів (експорт/імпорт, тимчасове ввезення/вивезення, транзит) та здійснює контроль за поданням суб'єктами здійснення міжнародних передач товарів звітів про фактично здійснені експорт та імпорт товарів; 4) видає висновки на право проведення переговорів, пов'язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) щодо здійснення експорту товарів, та здійснює контроль за поданням суб'єктами здійснення міжнародних передач товарів звітів про результати проведення переговорів; 5) видає міжнародні імпортні сертифікати або інші документи, які містять державні гарантії щодо використання товарів у заявлених цілях; 6) проводить атестацію систем внутрішньофірмового експортного контролю, створених суб'єктами здійснення міжнародних передач товарів, та видає відповідні свідоцтва про таку атестацію; 7) надає юридичним особам повноваження на провадження діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у сфері державного експортного контролю та видає відповідні свідоцтва; 8) веде облік суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, яким надано повноваження на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю, видає таким суб'єктам документи, що підтверджують наявність зазначених повноважень, забезпечує контроль за здійсненням суб'єктами наданих їм повноважень, готує пропозиції щодо скасування в установленому порядку таких повноважень; 9) проводить експертизу у сфері державного експортного контролю для вирішення питання щодо можливості надання відповідних дозволів, висновків чи міжнародних імпортних сертифікатів, можливості проведення реєстрації суб'єктів господарювання, державних замовників у сфері оборони у Держекспортконтролі як суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів або надання таким суб'єктам повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю; {Підпункт 9 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1030 від 28.10.2020} 10) здійснює контроль за справлянням плати за оформлення та видачу документів про реєстрацію суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів, видачу дозволів, висновків і міжнародних імпортних сертифікатів; 11) проводить перевірку щодо відповідності законодавству документів, на підставі яких здійснено міжнародну передачу товарів, доставку товарів до кінцевих споживачів, а також кінцевого використання товарів у заявлених цілях; 12) проводить у передбачених законом випадках розслідування, пов'язані з порушенням суб'єктами здійснення міжнародних передач товарів вимог законодавства у сфері державного експортного контролю, та за їх результатами притягує таких суб'єктів до відповідальності у межах, визначених законом; 13) здійснює міжнародне співробітництво з відповідними органами іноземних держав з питань експортного контролю, нерозповсюдження зброї масового знищення і засобів її доставки та обмеження передач звичайних видів озброєння; 14) бере участь у роботі: міжнародних організацій та органів міжнародних режимів експортного контролю, учасницею яких є Україна; міжурядових комісій з питань військово-технічного співробітництва; 15) здійснює заходи з виконання рішень Ради Безпеки ООН щодо встановлення (скасування) ембарго на експорт товарів; 16) бере участь у забезпеченні здійснення заходів з експортного контролю, передбачених Договором про нерозповсюдження ядерної зброї, Конвенцією про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення, Конвенцією про заборону розробки, виробництва та накопичення запасів бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї та про її знищення, іншими міжнародними зобов'язаннями; 17) здійснює в установленому порядку обмін інформацією у сфері експортного контролю з відповідними органами іноземних держав і міжнародними організаціями; 18) сприяє залученню технічної, фінансової та інших видів допомоги від іноземних держав і міжнародних організацій для вдосконалення національної системи державного експортного контролю; 19) готує відповідно до законодавства пропозиції щодо укладення та денонсації міжнародних договорів України, укладає у межах своїх повноважень міжвідомчі міжнародні договори України і забезпечує виконання зобов'язань України за міжнародними договорами; 20) забезпечує щорічне інформування Верховної Ради України про обсяги міжнародних передач окремих категорій озброєнь за формою, що використовується для подання відповідної інформації до ООН та ОБСЄ, а також про загальні обсяги експорту Україною товарів військового призначення; 21) надає МЗС та іншим державним органам у випадках, передбачених законом та іншими нормативно-правовими актами, відомості про експорт та імпорт окремих категорій товарів для інформування міжнародних організацій відповідно до міжнародних зобов'язань України; 22) здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов'язаних з діяльністю Держекспортконтролю, забезпечує взаємодію із засобами масової інформації та громадськістю; 23) забезпечує функціонування автоматизованої системи державного експортного контролю; 24) здійснює інші повноваження, визначені законом. 5. Держекспортконтроль з метою організації своєї діяльності: 1) забезпечує у межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції та контроль за їх здійсненням в апараті Держекспортконтролю; 2) здійснює у межах повноважень, передбачених законом, разом з відповідними центральними органами виконавчої влади контроль за цільовим та ефективним використанням державних коштів, передбачених для реалізації проектів, виконання програм; 3) здійснює добір кадрів в апарат Держекспортконтролю на відповідні посади, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і працівників апарату Держекспортконтролю; {Підпункт 3 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 372 від 16.05.2018} 4) організовує планово-фінансову роботу в апараті Держекспортконтролю, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку; 5) забезпечує у межах повноважень, передбачених законом, реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті Держекспортконтролю; 6) забезпечує у межах повноважень, передбачених законом, виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави; 7) організовує ведення діловодства та архівне зберігання документів відповідно до встановлених правил. 6. Держекспортконтроль для виконання покладених на нього завдань має право: 1) залучати в установленому порядку до участі у здійсненні заходів державного експортного контролю інші центральні органи виконавчої влади, представництва України за кордоном та юридичних осіб, діяльність яких безпосередньо не пов'язана з державним експортним контролем, за згодою їх керівників; 2) залучати представників заінтересованих центральних органів виконавчої влади, підприємств, наукових установ та організацій, а також їх об'єднань, у тому числі на договірній основі, до складення списків товарів військового призначення та подвійного використання, опрацювання документів, що розповсюджуються контактними пунктами міжнародних режимів експортного контролю; 3) одержувати безоплатно від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, їх посадових осіб, а також громадян та громадських об'єднань інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на Службу завдань і функцій; 4) представляти Кабінет Міністрів України за відповідними дорученнями Уряду у міжнародних організаціях та під час укладання міжнародних договорів з питань експортного контролю, нерозповсюдження зброї масового знищення і засобів її доставки та обмеження передач звичайних видів озброєння; 5) скликати наради, утворювати комісії та робочі групи, проводити наукові конференції та семінари з питань, що належать до компетенції Держекспортконтролю; 6) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів та органів місцевого самоврядування, державною системою урядового зв'язку та іншими технічними засобами. 7. Держекспортконтроль під час виконання покладених на Службу завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими державними органами, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, органами місцевого самоврядування, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, громадськими об'єднаннями, профспілками та організаціями роботодавців, а також підприємствами, установами та організаціями. 8. Держекспортконтроль у межах повноважень, передбачених законом, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України та наказів Мінекономіки видає накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує та контролює їх виконання. 9. Держекспортконтроль очолює Голова, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за пропозицією Комісії з питань вищого корпусу державної служби. Комісія з питань вищого корпусу державної служби вносить на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо кандидатури для призначення на посаду Голови Держекспортконтролю за результатами конкурсу відповідно до законодавства про державну службу. {Пункт 9 в редакції Постанови КМ № 372 від 16.05.2018} 10. Голова Держекспортконтролю: 1) очолює Держекспортконтроль, здійснює керівництво його діяльністю, представляє Держекспортконтроль у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями в Україні та за її межами; 2) вносить на розгляд Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економіки пропозиції щодо забезпечення формування державної політики у сфері державного експортного контролю, зокрема розроблені Держекспортконтролем проекти законів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінекономіки, а також позицію щодо проектів, розробниками яких є інші міністерства; 3) організовує та контролює виконання в апараті Держекспортконтролю вимог Конституції та законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України та наказів міністерств; 4) подає Першому віце-прем'єр-міністру України - Міністру економіки для затвердження плани роботи Держекспортконтролю; 5) звітує перед Першим віце-прем'єр-міністром України - Міністром економіки про виконання планів роботи Держекспортконтролю та покладених на Службу завдань, про усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення перевірок діяльності Держекспортконтролю, а також про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях; 6) забезпечує взаємодію Держекспортконтролю з визначеним Першим віце-прем'єр-міністром України - Міністром економіки структурним підрозділом апарату Мінекономіки; 7) забезпечує додержання встановленого Першим віце-прем'єр-міністром України - Міністром економіки порядку обміну інформацією між Мінекономіки та Держекспортконтролем та вчасність її подання; {Підпункт 8 пункту 10 виключено на підставі Постанови КМ № 372 від 16.05.2018} 9) затверджує розподіл обов'язків між своїми заступниками; 10) забезпечує виконання наказів та доручень Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економіки з питань, що належать до сфери діяльності Держекспортконтролю; 11) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату Держекспортконтролю; 12) призначає на посаду та звільняє з посади керівників і заступників керівників самостійних структурних підрозділів апарату Держекспортконтролю та інших державних службовців апарату Держекспортконтролю у порядку, передбаченому законодавством; {Підпункт 12 пункту 10 в редакції Постанови КМ № 372 від 16.05.2018} 13) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників апарату Держекспортконтролю; 14) дає обов'язкові до виконання державними службовцями і працівниками апарату Держекспортконтролю доручення; 15) вирішує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців і працівників апарату Держекспортконтролю, присвоює їм ранги державних службовців; 16) вносить у встановленому порядку подання щодо представлення державних службовців і працівників апарату Держекспортконтролю до відзначення державними нагородами; 17) здійснює інші повноваження, визначені законом. 11. Голова Держекспортконтролю має двох заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посаду Кабінетом Міністрів України на підставі пропозицій Комісії з питань вищого корпусу державної служби за результатами конкурсу відповідно до законодавства про державну службу. Заступники Голови Держекспортконтролю звільняються з посади Кабінетом Міністрів України на підставі пропозицій Комісії з питань вищого корпусу державної служби відповідно до законодавства про державну службу. {Пункт 11 в редакції Постанови КМ № 372 від 16.05.2018} 12. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Держекспортконтролю, обговорення основних напрямів його діяльності у Держекспортконтролі може утворюватися колегія. Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання наказу Держекспортконтролю. Для розгляду наукових рекомендацій та проведення консультацій з основних питань діяльності у Держекспортконтролі можуть утворюватися постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи. Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів приймає Голова Держекспортконтролю. Кількісний та персональний склад колегії, постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, положення про них затверджує Голова Держекспортконтролю. 13. Граничну чисельність державних службовців та працівників Держекспортконтролю затверджує Кабінет Міністрів України. Структуру апарату Держекспортконтролю затверджує Голова Служби за погодженням з Першим віце-прем'єр-міністром України - Міністром економіки. Штатний розпис, кошторис апарату Держекспортконтролю затверджує Голова Служби за погодженням з Мінфіном. 14. Держекспортконтроль є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Казначейства.
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси