Про затвердження Положення про радіочастотний моніторинг у смугах радіочастот загального користування

НКРЗ; Рішення, Положення від 16.07.2009 № 1599

Про затвердження Положення про радіочастотний моніторинг у смугах радіочастот загального користування

Реєстрація: Мін'юст України від 07.08.2009 № 741/16757

Стан: Чинний

Ідентифікатор: z0741-09

Текст документа від 12.06.2018:

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

16.07.2009  № 1599


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
07 серпня 2009 р.
за № 741/16757

Про затвердження Положення про радіочастотний моніторинг у смугах радіочастот загального користування

{Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної
комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері зв'язку та інформатизації
№ 120 від 03.03.2015
№ 577 від 01.11.2016
№ 230 від 24.04.2018}

Відповідно до статей 6 та 14 Закону України "Про радіочастотний ресурс України" Національна комісія з питань регулювання зв'язку України ВИРІШИЛА :

1. Затвердити Положення про радіочастотний моніторинг у смугах радіочастот загального користування, що додається.

2. Департаменту ліцензування та радіочастот у встановленому законодавством порядку забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

В.о. Голови

В. Звєрєв

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови
Антимонопольного комітету України

В.о. Голови Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва
Ю. КравченкоА. Гота


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії
з питань регулювання
зв'язку України
16.07.2009  № 1599


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
07 серпня 2009 р.
за № 741/16757

ПОЛОЖЕННЯ
про радіочастотний моніторинг у смугах радіочастот загального користування

I. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до Закону України "Про радіочастотний ресурс України", інших нормативно-правових актів з метою визначення порядку організації та здійснення радіочастотного моніторингу у смугах радіочастот загального користування (далі - радіочастотний моніторинг).

1.2. Призначення радіочастотного моніторингу - проведення заходів щодо забезпечення електромагнітної сумісності (далі - ЕМС) радіоелектронних засобів (далі - РЕЗ) та випромінювальних пристроїв (далі - ВП), що експлуатуються в смугах радіочастот загального користування на підставі дозволів на експлуатацію, виявлення і усунення дії джерел радіозавад, виявлення РЕЗ (ВП), що експлуатуються з порушенням чинного законодавства, і вжиття заходів щодо припинення їх дії та надання необхідної інформації для потреб регулювання використання радіочастотного ресурсу України (далі - РЧР).

1.3. Радіочастотний моніторинг здійснює Державне підприємство "Український державний центр радіочастот" (далі - УДЦР).

1.4. При здійсненні радіочастотного моніторингу УДЦР взаємодіє з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, Генеральним штабом Збройних Сил України (далі - ГШ ЗСУ), правоохоронними органами та іншими державними органами за погодженням з НКРЗІ.

{П ункт 1.4 розділу І і з змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 120 від 03.03.2015 }

1.5. Дія цього Положення поширюється на загальних користувачів РЧР.

1.6. Роботи з радіочастотного моніторингу та забезпечення ЕМС РЕЗ, ВП у смугах радіочастот загального користування виконує УДЦР на платній основі за господарськими договорами, укладеними з користувачами РЧР.

{П ункт 1.6 розділу І в редакції Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 577 від 01.11.2016 }

1.7. Вартість робіт з радіочастотного моніторингу у смугах радіочастот загального користування визначаються тарифами на роботи (послуги) державного підприємства «Український державний центр радіочастот», пов’язані з користуванням радіочастотним ресурсом України та вимірюванням параметрів телекомунікаційних мереж, які затверджуються рішенням НКРЗІ.

{П ункт 1.7 розділу І в редакції Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 577 від 01.11.2016 }

1.8. Оплата робіт, пов'язаних з радіочастотним моніторингом, здійснюється користувачами РЧР щомісячно на підставі договору з УДЦР відповідно до законодавства.

1.9. Кожний користувач РЧР укладає з УДЦР договір про проведення радіочастотного моніторингу у смугах радіочастот загального користування.

1.10. Договір про проведення радіочастотного моніторингу підписується повноважними представниками сторін не пізніше тридцяти календарних днів від дня видачі УДЦР заявникові першого дозволу на експлуатацію РЕЗ (ВП).

1.11. Перелік РЕЗ (ВП), стосовно яких проводяться роботи, пов'язані з радіочастотним моніторингом та забезпеченням ЕМС РЕЗ (ВП), визначається УДЦР і наводиться у засвідчених сторонами додатках до договору.

{П ункт 1.11 розділу І і з змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 120 від 03.03.2015 }

1.12. Дані щодо виданих (анульованих) дозволів на експлуатацію РЕЗ (ВП) враховуються шляхом внесення змін у додаток до договору.

1.13. Виконання робіт з радіочастотного моніторингу оформляється щомісяця актами виконаних робіт відповідно до умов укладеного з користувачем РЧР договору.

{Р озділ І доповнено новим пунктом 1.13 згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 577 від 01.11.2016 }

1.14. УДЦР оформляє рахунки на оплату за виконані роботи з радіочастотного моніторингу та забезпечення ЕМС РЕЗ, ВП та разом з актами виконаних робіт надсилає користувачам РЧР відповідно до умов укладених з користувачами РЧР договорів.

{Р озділ І доповнено новим пунктом 1.14 згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 577 від 01.11.2016 }

1.15. Користувач РЧР у визначений договором строк здійснює оплату за виконані УДЦР роботи з радіочастотного моніторингу та забезпечення ЕМС РЕЗ, ВП.

{Р озділ І доповнено новим пунктом 1.15 згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 577 від 01.11.2016 }

1.16. Плата за роботи з радіочастотного моніторингу РЕЗ, що призначені для використання виключно в умовах надзвичайного або воєнного стану, за умови їх спеціальної реєстрації як таких, а також РЕЗ та ВП, що перебувають на консервації на підприємствах відповідно до Положення про порядок консервації основних виробничих фондів підприємств, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 28 жовтня 1997 року № 1183, не справляється.

{Р озділ І доповнено новим пунктом 1.16 згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 577 від 01.11.2016 }

1.17. Плата за роботи з радіочастотного моніторингу РЕЗ, що працюють виключно на частотах виклику в разі стихійного лиха та з метою врятування людського життя, не справляється.

{Р озділ І доповнено новим пунктом 1.17 згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 577 від 01.11.2016 }

1.18. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

база даних присвоєнь радіочастот - структурована сукупність інформації про присвоєння смуг, номіналів радіочастот, що підготовлена у формі, придатній для автоматизованої обробки засобами обчислювальної техніки системи технічного радіоконтролю;

база даних результатів технічного радіоконтролю - структурована сукупність інформації про результати проведених заходів технічного радіоконтролю, що підготовлена у формі, придатній для автоматизованої обробки засобами обчислювальної техніки системи технічного радіоконтролю;

дозволений до використання РЕЗ (ВП) - РЕЗ (ВП), експлуатація якого здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства, в тому числі нормативно-правових актів у сфері користування РЧР;

інструментальна оцінка параметрів випромінювання РЕЗ (ВП) - визначення станцією радіоконтролю значень параметрів електромагнітних випромінювань, які створюються РЕЗ (ВП);

{Абзац п’ятий пункту 1.18 розділу І в редакції Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 230 від 24.04.2018 }

система технічного радіоконтролю - сукупність взаємопов'язаних технічних засобів та засобів автоматизації, що управляються персоналом відповідних підрозділів;

технічний радіоконтроль - складова радіочастотного моніторингу, призначена для інструментальної оцінки параметрів випромінювання РЕЗ (ВП) у смугах радіочастот загального користування.

II. Основні завдання та складові радіочастотного моніторингу

2.1. Проведення радіочастотного моніторингу передбачає здійснення комплексу заходів, що визначені законодавством і цим Положенням, спрямованих на виконання таких основних завдань:

2.1.1. Збирання, оброблення, збереження та аналіз інформації щодо присвоєння смуг (номіналів) радіочастот, а також зайнятості смуг радіочастот загального користування.

2.1.2. Визначення відповідності параметрів випромінювання РЕЗ (ВП) висновкам щодо ЕМС, дозволам на експлуатацію та/або вимогам технічних норм, що встановлені чинними нормативно-правовими актами.

2.1.3. Надання рекомендацій та пропозицій користувачам РЧР щодо приведення параметрів РЕЗ (ВП) до встановлених норм.

2.1.4. Визначення вільного для використання РЧР в смугах радіочастот загального користування за результатами технічного радіоконтролю для підготовки рекомендацій щодо здійснення поточних присвоєнь радіочастот.

2.1.5. Виявлення і усунення дії джерел радіозавад.

2.1.6. Виявлення та припинення дії незаконно діючих РЕЗ (ВП).

{Підпункт 2.1.6 пункту 2.1 р озділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 577 від 01.11.2016 }

2.1.7. Підготовка даних щодо дотримання операторами зв'язку ліцензійних вимог з використання РЧР.

2.1.8. Підготовка рекомендацій щодо можливості впровадження нових радіотехнологій.

2.1.9. Підготовка за наслідками радіочастотного моніторингу інформації, необхідної при здійсненні державного нагляду за додержанням встановленого законодавством порядку і норм використання РЧР.

2.1.10. Підготовка за результатами радіочастотного моніторингу рекомендацій для здійснення міжнародно-правового захисту інтересів України з питань використання РЧР.

2.1.11. Підготовка рекомендацій щодо забезпечення співробітництва з питань міжнародного радіочастотного моніторингу.

2.2. Основою забезпечення радіочастотного моніторингу є технічний радіоконтроль.

2.3. Інформаційною основою радіочастотного моніторингу у смугах радіочастот загального користування є:

2.3.1. Національна таблиця розподілу смуг радіочастот України.

2.3.2. План використання радіочастотного ресурсу України.

2.3.3. Реєстр ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України.

2.3.4. База даних присвоєнь радіочастот у смугах радіочастот загального користування.

2.3.5. Реєстр РЕЗ (ВП), що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування.

2.3.6. База даних результатів технічного радіоконтролю.

2.3.7. Результати державного нагляду за користуванням РЧР.

2.3.8. Міжнародні зобов'язання України, міжнародні угоди, підписані Адміністрацією зв'язку та радіочастот України, результати міжнародної координації.

2.3.9. Нормативно-правові та методичні документи з питань користування РЧР, впровадження новітніх радіотехнологій, стандартів тощо.

{Пункт 2.4 розділу II виключено на підставі Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 230 від 24.04.2018 }

III. Система технічного радіоконтролю

3.1. Для організаційно-технічного та функціонального забезпечення виконання завдань радіочастотного моніторингу створюється система технічного радіоконтролю.

3.2. До складу системи технічного радіоконтролю входять:

3.2.1. Персонал підрозділів УДЦР і філій, який забезпечує функціонування системи технічного радіоконтролю та проведення радіочастотного моніторингу.

3.2.2. Спеціальні технічні засоби інструментальної оцінки параметрів випромінювань РЕЗ (ВП).

3.2.3. Технічні засоби та програмне забезпечення для автоматизації процесів управління засобами технічного радіоконтролю, обробки результатів технічного радіоконтролю і підготовки звітності.

3.2.4. Бази даних присвоєнь радіочастот і даних результатів технічного радіоконтролю.

3.2.5. Методичне та інше забезпечення щодо інструментальної оцінки параметрів випромінювання РЕЗ (ВП).

3.3. Склад системи технічного радіоконтролю та організацію взаємодії її складових частин визначає УДЦР за погодженням з НКРЗІ.

{П ункт 3.3 розділу ІІІ і з змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 120 від 03.03.2015 }

3.4. Для забезпечення функціонування системи технічного радіоконтролю вживаються заходи щодо обмеження присвоєнь радіочастот в місцях розташування стаціонарних засобів технічного радіоконтролю.

3.5. Система технічного радіоконтролю будується за регіональним принципом з центральним управлінням.

3.6. Взаємодія підрозділів, що входять до складу системи технічного радіоконтролю, з іншими підрозділами УДЦР і філіями здійснюється у порядку, що визначається УДЦР.

3.7. В окремих випадках для забезпечення ефективного і своєчасного виконання робіт з виявлення та усунення дії джерел радіозавад під час проведення державних, громадських, спортивних масових заходів та інших заходів персонал УДЦР працює поза межами визначеного робочого дня (тижня) з дотриманням вимог чинного законодавства.

{Р озділ ІІІ доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 120 від 03.03.2015 }

IV. Загальний порядок здійснення технічного радіоконтролю

4.1. Радіочастотний моніторинг здійснюється системою технічного радіоконтролю на підставі відповідних планів. Крім того, окремі заходи технічного радіоконтролю УДЦР здійснює за запитами НКРЗІ, ГШ ЗСУ та правоохоронних органів, а також за зверненнями юридичних і фізичних осіб.

{П ункт 4.1 розділу IV і з змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 120 від 03.03.2015 }

4.2. Планування технічного радіоконтролю здійснюється централізовано за регіональним принципом з використанням бази даних присвоєнь радіочастот та з урахуванням умов договорів на роботи (послуги), пов'язаних з радіочастотним моніторингом та забезпеченням ЕМС РЕЗ.

4.3. Технічний радіоконтроль параметрів випромінювання РЕЗ (ВП) у відповідних адміністративно-територіальних регіонах здійснюють відповідні філії УДЦР.

4.4. Технічному радіоконтролю підлягають РЕЗ (ВП) загальних користувачів. Періодичність здійснення технічного радіоконтролю визначається у відповідних планах та окремими завданнями, що затверджуються керівництвом УДЦР і філій.

Порядок, терміни і періодичність визначення зайнятості смуг радіочастот загального користування встановлюються інструкцією щодо виконання робіт з технічного радіоконтролю параметрів випромінювання РЕЗ (ВП), яка розробляється і затверджується УДЦР, а також відповідними дорученнями НКРЗІ та завданнями керівництва УДЦР.

{Абзац другий п ункту 4.4 розділу IV і з змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 120 від 03.03.2015 }

4.5. Здійснення технічного радіоконтролю забезпечується шляхом:

отримання необхідних даних із бази даних присвоєнь радіочастот РЕЗ (ВП), документів щодо порядку використання радіочастот у прикордонних зонах та формування на їх основі необхідних даних для здійснення технічного радіоконтролю;

планування та формування завдань на визначення зайнятості певних смуг радіочастот і проведення інструментальної оцінки параметрів випромінювань РЕЗ (ВП) у смугах радіочастот загального користування;

визначення зайнятості смуг радіочастот, проведення інструментальної оцінки параметрів випромінювання РЕЗ (ВП) з використанням засобів технічного радіоконтролю та складанням відповідних протоколів (спектрограм);

обробки результатів зайнятості смуг радіочастот та інструментальної оцінки параметрів випромінювань РЕЗ (ВП) і формування бази даних результатів технічного радіоконтролю.

4.6. За результатами робіт з технічного радіоконтролю УДЦР і філії здійснюють заходи щодо виявлення та усунення дії джерел радіозавад відповідно до Порядку виконання робіт з виявлення та усунення дії джерел радіозавад у смугах радіочастот загального користування, затвердженого рішенням НКРЗ від 19.04.2007 № 695, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.07.2007 за № 829/14096 (далі - Порядок).

{Пункт 4.6 р озділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 577 від 01.11.2016 }

4.7. Дані про зайнятість смуг радіочастот загального користування у відповідному адміністративно-територіальному регіоні отримуються за наслідками:

планового технічного радіоконтролю, що виконується на підставі затвердженого плану;

позапланового технічного радіоконтролю, що виконується на підставі окремих письмових завдань керівництва УДЦР і його філій у визначені цими завданнями терміни;

{Абзац четвертий п ункту 4.7 розділу IV виключено на підставі Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 120 від 03.03.2015 }

здійснення технічного радіоконтролю конкретної смуги радіочастот у визначеному регіоні за запитами НКРЗІ;

{Абзац четвертий п ункту 4.7 розділу IV і з змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 120 від 03.03.2015 }

отриманих від НКРЗІ даних щодо результатів державного нагляду за користуванням РЧР.

{Абзац п’ятий п ункту 4.7 розділу IV і з змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 120 від 03.03.2015 }

4.8. Результати технічного радіоконтролю документуються і відображаються в протоколах та/або спектрограмах інструментальної оцінки параметрів випромінювання РЕЗ (ВП), які формуються автоматизованими засобами технічного радіоконтролю.

У разі виявлення за результатами роботи станцій технічного радіоконтролю незаконно діючого пристрою складається протокол інструментальної оцінки характеристик виявленого незаконно діючого РЕЗ, ВП (НДП) за формою згідно з додатком 8 до Порядку.

{Пункт 4.8 р озділу IV доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 577 від 01.11.2016 }

4.9. Порядок планування і проведення технічного радіоконтролю, обробки його результатів, формування бази даних технічного радіоконтролю і підготовки звітності визначається інструкцією щодо виконання робіт з технічного радіоконтролю параметрів випромінювання РЕЗ (ВП), яка розробляється і затверджується УДЦР.

4.10. УДЦР забезпечує розроблення з урахуванням рекомендацій Міжнародного союзу електрозв'язку, Європейської конференції поштових і телекомунікаційних відомств та затверджує методики проведення інструментальної оцінки параметрів електромагнітних випромінювань РЕЗ (ВП).

4.11. За результатами технічного радіоконтролю УДЦР надає до НКРЗІ інформацію, необхідну для виконання функцій відповідно до законодавства.

{Пункт 4.11 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 120 від 03.03.2015 , № 230 від 24.04.2018 }

4.12. Для забезпечення контролю за здійсненням радіочастотного моніторингу УДЦР щомісяця до 10 числа місяця, наступного за звітним, подає до НКРЗІ звіт щодо виявлених та усунених порушень користування РЧР за формою згідно з додатком до цього Положення.

{Пункт 4.12 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 120 від 03.03.2015 ; в редакції Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 230 від 24.04.2018 }

V. Використання результатів радіочастотного моніторингу

5.1. Результатом здійснення радіочастотного моніторингу є:

5.1.1. Первинна інформація щодо стану використання РЧР, отримана за наслідками аналізу даних присвоєнь радіочастот та технічного радіоконтролю.

5.1.2. Узагальнені дані щодо стану використання РЧР, що стосуються певного проміжку часу, певної території і певної смуги радіочастот.

5.1.3. Оцінка зайнятості смуг радіочастот загального користування.

5.1.4. Дані про технічні параметри РЕЗ (ВП), що працюють у смугах радіочастот загального користування.

5.1.5. Узагальнені дані про результати виконання робіт з виявлення та усунення дії джерел радіозавад та припинення роботи незаконно діючих РЕЗ (ВП).

{Підпункт 5.1.5 пункту 5.1 р озділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 577 від 01.11.2016 }

5.1.6. Обґрунтовані рекомендації для прийняття відповідних рішень щодо підвищення ефективності використання РЧР та задоволення потреб у ньому для розвитку діючих та впровадження новітніх радіотехнологій.

5.2. За наслідками проведення радіочастотного моніторингу УДЦР надає до НКРЗІ результати попереднього аналізу та відповідні пропозиції стосовно ефективності використання розподілених смуг радіочастот, можливості використання конкретних смуг радіочастот для розвитку існуючих або впровадження новітніх радіотехнологій, пропозиції щодо внесення змін до Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України, Плану використання радіочастотного ресурсу України та інших нормативно-правових актів.

{П ункт 5.2 розділу V і з змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 120 від 03.03.2015 }

5.3. Інформацію, отриману за наслідками радіочастотного моніторингу, УДЦР на запити правоохоронних органів та користувачів РЧР надає у порядку та в обсягах, визначених законодавством.

5.4. УДЦР забезпечує зберігання інформації стосовно використання РЧР у такі терміни:

первинної інформації - протягом двох років;

узагальнених даних - протягом п'яти років.

Директор Департаменту
ліцензування і радіочастот


В. Смоляр

{Додаток 1 виключено на підставі Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 230 від 24.04.2018 }


Додаток
до Положення про радіочастотний
моніторинг у смугах радіочастот
загального користування
(пункт 4.12)

МІСЯЧНИЙ ЗВІТ УДЦР
щодо виявлених та усунених порушень користування РЧР
станом на «__» ______ ____р.

Філія УДЦР

Звернення до суб’єкта господарювання про виявлене порушення

Найменування/ прізвище, ім'я, по батькові суб’єкта господарювання

Радіотехнологія

Частота випромінювання

Координати, адреса розміщення РЕЗ

Вид порушення

Дата листа-відповіді від суб’єкта господарювання

Номер листа-відповіді від суб’єкта господарювання

Короткий зміст відповіді від суб’єкта господарювання

Дата повторного технічного радіоконтролю, висновки щодо усунення порушення

Звернення УДЦР до НКРЗІ

Примітка

дата

номер листа

дата

номер листа

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15{Положення доповнено Додатком згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 120 від 03.03.2015 ; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 230 від 24.04.2018 }

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси