Про здійснення нарахування та виплати часткового відшкодування вартості тварин

Мінагрополітики України; Наказ, Положення, Форма, Журнал, Реєстр, Звіт від 01.12.2015 № 459

Про здійснення нарахування та виплати часткового відшкодування вартості тварин

Реєстрація: Мін'юст України від 07.12.2015 № 1519/27964

Стан: Втратив чинність

Ідентифікатор: z1519-15

Текст документа від 03.04.2018:

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.12.2015  № 459


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
07 грудня 2015 р.
за № 1519/27964

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 148 від 20.03.2018 }

Про здійснення нарахування та виплати часткового відшкодування вартості тварин

Відповідно до абзацу третього пункту 8 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 884, пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500, НАКАЗУЮ :

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Положення про комісію з питань здійснення нарахування та виплати часткового відшкодування вартості тварин;

2) форму Журналу обліку суб’єктів господарювання, які подали документи для нарахування часткового відшкодування вартості тварин;

3) форму Заявки на розгляд документів для отримання часткового відшкодування вартості тварин;

4) форму Реєстру суб’єктів господарювання, яким нараховано часткове відшкодування вартості тварин;

5) форму Звіту про фактичне використання коштів, виділених для часткового відшкодування вартості тварин.

2. Структурним підрозділам агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій утворити комісії з питань здійснення нарахування та виплати часткового відшкодування вартості тварин.

3. Департаменту тваринництва в установленому законодавством порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Краснопольського Я.В.

Міністр

О.М. Павленко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної
регуляторної служби УкраїниК.М. Ляпіна


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики та продовольства
України
01.12.2015  № 459


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
07 грудня 2015 р.
за № 1519/27964

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію з питань здійснення нарахування та виплати часткового відшкодування вартості тварин

1. Це Положення визначає порядок організації та діяльності комісії з питань здійснення нарахування та виплати часткового відшкодування вартості тварин, яку утворюють структурні підрозділи агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій (далі – Комісія).

2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства аграрної політики та продовольства України, іншими актами законодавства України.

3. Головним завданням Комісії є прийняття рішення про нарахування суб’єктам господарювання часткового відшкодування вартості тварин. Зазначене рішення приймається на підставі розгляду документів, поданих разом із заявками про розгляд документів згідно із затвердженою формою.

4. Комісія є постійно діючим органом при структурному підрозділі агропромислового розвитку обласної державної адміністрації.

5. Комісія діє у складі не менше п’яти осіб. До складу Комісії входять представники структурних підрозділів агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій, органів державної статистики, місцевих фінансових органів, територіальних органів Державної фінансової інспекції України, Державної фіскальної служби України та громадських об’єднань у галузі тваринництва (за згодою). Склад Комісії затверджується структурним підрозділом агропромислового розвитку обласної державної адміністрації.

6. Комісію очолює голова, який організовує її роботу, розподіляє обов’язки між членами Комісії та проводить засідання. Головою Комісії є керівник розпорядника бюджетних коштів нижчого рівня. У разі відсутності голови Комісії його обов’язки виконує заступник голови, а за відсутності голови за рішенням Комісії – один з її членів. Заступник голови обирається членами Комісії шляхом голосування.

7. Підготовка матеріалів до розгляду Комісією, а також ведення діловодства покладаються на секретаря Комісії, а у разі його відсутності – покладаються головою Комісії на одного з її членів. Секретар Комісії призначається із числа членів Комісії.

8. Формою роботи Комісії є засідання, які скликаються головою або заступником голови Комісії (у разі відсутності голови Комісії) для розгляду поданих документів та прийняття рішення про нарахування суб’єктам господарювання часткового відшкодування вартості тварин.

Результати розгляду заявок оприлюднюються в друкованих засобах масової інформації.

9. Комісія розпочинає приймання заявок та документів, що додаються до них, у день оприлюднення у друкованих засобах масової інформації оголошення про часткове відшкодування вартості тварин відповідно до пункту 5 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 884 (далі – Порядок), а закінчує за 10 робочих днів до початку проведення останнього засідання Комісії.

10. Засідання Комісії проводяться у разі потреби, а останнє – до 15 листопада.

11. Члени Комісії мають право:

ознайомлюватися з матеріалами, поданими на її розгляд;

заявляти клопотання, наводити свої мотиви, висловлювати міркування з питань, що розглядаються та заносяться до протоколу;

брати участь у прийнятті рішень шляхом голосування.

12. Комісія до 15 листопада на підставі поданих документів визначає кількість тварин, вартість яких буде частково відшкодована, та розмір часткового відшкодування за кожним суб’єктом господарювання, приймає рішення про включення їх до реєстру суб’єктів господарювання, яким нараховано часткове відшкодування вартості тварин.

13. Рішення Комісії приймаються на її засіданнях у присутності не менше ніж двох третин її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівної кількості голосів голос головуючого на засіданні є вирішальним.

14. Засідання Комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж дві третини її членів.

15. Рішення Комісії оформляються протоколом, який підписують усі члени Комісії, присутні на засіданні. Член Комісії, який не згодний з її рішенням, підписує протокол з окремою думкою, яка є невід’ємною частиною протоколу.

16. За результатами розгляду документів, поданих суб’єктами господарювання, Комісія формує реєстр суб’єктів господарювання, яким нараховано часткове відшкодування вартості тварин.

17. Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня:

до 25 листопада подають до Мінагрополітики України реєстри суб’єктів господарювання, яким нараховано часткове відшкодування вартості тварин;

на підставі рішення Мінагрополітики України про розподіл бюджетних коштів здійснюють розподіл бюджетних коштів між суб’єктами господарювання, яким нараховано часткове відшкодування вартості тварин, пропорційно нарахованим сумам та подають його органам Казначейства разом з платіжними дорученнями для перерахування суми відшкодування на відкриті у банках поточні рахунки суб’єктів господарювання;

подають до 20 числа місяця, наступного за звітним роком, Мінагрополітики України звіт про фактичне використання коштів, виділених для часткового відшкодування вартості тварин, відповідно до паспорта бюджетної програми, за касовими видатками.

Директор
Департаменту тваринництва


М.М. Кваша


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики та продовольства
України
01.12.2015  № 459

ЖУРНАЛ
обліку суб’єктів господарювання, які подали документи для нарахування часткового відшкодування вартості тварин

№ з/п

Найменування, код згідно з ЄДРПОУ, район

Дата подання документів, вхідний номер

Підпис відповідального секретаря

Примітки *

1

2

3

4

5

__________
* Зазначаються документи, які надані неналежним чином або відсутні.

Директор
Департаменту тваринництва


М.М. Кваша


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики та продовольства
України
01.12.2015  № 459

ЗАЯВКА
на розгляд документів для отримання часткового відшкодування вартості тварин

Директор
Департаменту тваринництва


М.М. Кваша


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики та продовольства
України
01.12.2015  № 459

РЕЄСТР
суб’єктів господарювання, яким нараховано часткове відшкодування вартості тварин

Директор
Департаменту тваринництва


М.М. Кваша


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики та продовольства
України
01.12.2015  № 459

ЗВІТ
про фактичне використання коштів, виділених для часткового відшкодування вартості тварин

Директор
Департаменту тваринництва


М.М. Кваша

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси