Про здійснення нарахування та виплати часткового відшкодування вартості об'єктів

Мінагрополітики України; Наказ, Положення, Форма, Журнал, Реєстр, Звіт, Інформація від 01.12.2015 № 458

Про здійснення нарахування та виплати часткового відшкодування вартості об'єктів

Реєстрація: Мін'юст України від 07.12.2015 № 1518/27963

Стан: Втратив чинність

Ідентифікатор: z1518-15

Текст документа від 03.04.2018:

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.12.2015  № 458


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
07 грудня 2015 р.
за № 1518/27963

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 148 від 20.03.2018 }

Про здійснення нарахування та виплати часткового відшкодування вартості об’єктів

Відповідно до пункту 15 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 884, та пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500, НАКАЗУЮ :

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Положення про комісію з питань здійснення нарахування та виплати часткового відшкодування вартості об’єктів;

2) Форму журналу обліку суб’єктів господарювання, які подали документи для нарахування часткового відшкодування вартості об’єктів;

3) Форму заявки на розгляд документів суб’єктів господарювання для отримання часткового відшкодування вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, доїльних залів та утворених на кооперативних засадах м’ясопереробних підприємств;

4) Форму реєстру суб’єктів господарювання, яким нараховано часткове відшкодування вартості об’єктів;

5) Форму звіту про фактичне використання коштів, виділених для часткового відшкодування вартості об’єктів;

6) Форму інформації від суб’єкта господарювання про діяльність об’єкта в галузі скотарства, вартість якого частково відшкодована;

7) Форму інформації від суб’єкта господарювання про діяльність об’єкта в галузі свинарства, вартість якого частково відшкодована;

8) Форму інформації від суб’єкта господарювання про діяльність м’ясопереробного підприємства, вартість якого частково відшкодована.

2. Структурним підрозділам агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій утворити комісії з питань здійснення нарахування та виплати часткового відшкодування вартості об’єктів.

3. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства аграрної політики та продовольства України:

від 03 жовтня 2012 року № 597 "Про затвердження форм документів та надання інформації, визначених Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового відшкодування суб’єктам господарювання вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17 жовтня 2012 року за № 1745/22057;

від 08 жовтня 2012 року № 607 "Про затвердження Положення про комісію Мінагрополітики України з питань розподілу бюджетних коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового відшкодування суб’єктам господарювання вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23 жовтня 2012 року за № 1774/22086;

від 08 жовтня 2012 року № 608 "Про затвердження Положення про конкурсну комісію з питань організації і проведення конкурсу з визначення суб’єктів господарювання, які претендують на отримання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового відшкодування вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23 жовтня 2012 року за № 1775/22087.

4. Департаменту тваринництва у встановленому законодавством порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Краснопольського Я.В.

Міністр

О.М. Павленко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної
регуляторної служби УкраїниК.М. Ляпіна


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики та продовольства
України
01.12.2015  № 458


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
07 грудня 2015 р.
за № 1518/27963

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію з питань здійснення нарахування та виплати часткового відшкодування вартості об’єктів

1. Це Положення визначає порядок організації та діяльності комісії з питань здійснення нарахування та виплати часткового відшкодування вартості об’єктів, яку утворюють структурні підрозділи агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій (далі – Комісія).

2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства аграрної політики та продовольства України, іншими актами законодавства України.

3. Комісія є постійно діючим органом при структурному підрозділі агропромислового розвитку обласної державної адміністрації.

4. Головним завданням Комісії є розгляд поданих документів та формування реєстру суб’єктів господарювання, яким нараховано часткове відшкодування вартості об’єктів (далі – реєстр).

5. Комісія діє у складі не менше п’яти осіб. До складу Комісій входять представники структурних підрозділів агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій, органів державної статистики, місцевих фінансових органів, територіальних органів Державної фінансової інспекції України, Державної фіскальної служби України і Державної архітектурно-будівельної інспекції України, громадських об’єднань у галузі тваринництва (за згодою).

6. Комісія розпочинає приймання заявок та документів, що додаються до них, у день оприлюднення у друкованих засобах масової інформації оголошення про порядок та умови виплати часткового відшкодування вартості об’єктів, а закінчує за 10 робочих днів до початку проведення останнього засідання Комісії.

Реєстрація заявки та документів, що додаються до неї, проводиться в день їх надходження.

Документи, подані не в повному обсязі, реєструються і повертаються суб’єкту господарювання у триденний строк після їх подання із зазначенням причин повернення.

Заявки, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розглядаються.

7. Комісія розглядає та перевіряє документи, необхідні для одержання часткового відшкодування вартості об’єкта, подані суб’єктами господарювання, у порядку черговості їх реєстрації у журналі обліку суб’єктів господарювання, які подали документи для нарахування часткового відшкодування вартості об’єктів.

Заявка та документи, що додаються до неї, для виплати часткового відшкодування вартості об’єктів зберігаються Комісією протягом трьох років.

8. Формою роботи Комісії є засідання, які скликаються головою або заступником голови Комісії (у разі відсутності голови комісії) для розгляду поданих документів та прийняття рішень про включення суб’єктів господарювання до реєстру. Засідання Комісії веде голова або його заступник.

Засідання Комісії проводяться у міру потреби, а останнє – до 15 грудня.

Результати розгляду заявок Комісія оприлюднює у друкованих засобах масової інформації.

9. Комісія має право виїжджати на місця, перевіряти наявність побудованих і реконструйованих об’єктів, достовірність відомостей, що містяться у поданих суб’єктами господарювання документах.

10. Рішення Комісії приймаються на її засіданнях у присутності не менше ніж двох третин її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівної кількості голосів голос головуючого на засіданні є вирішальним.

11. Член Комісії має право:

ознайомлюватися з матеріалами, поданими на її розгляд;

заявляти клопотання, наводити свої мотиви, висловлювати міркування з питань, які розглядаються та заносяться до протоколу;

брати участь у прийнятті рішень шляхом голосування.

12. Підготовка матеріалів до розгляду Комісією, а також ведення діловодства покладаються на секретаря Комісії.

13. Рішення Комісії оформляються протоколом, який підписують усі члени Комісії, присутні на засіданні. Член Комісії, який не згодний з її рішенням, підписує протокол з окремою думкою, яка є невід’ємною частиною протоколу.

14. Комісія до 15 грудня за результатами розгляду поданих документів визначає розмір часткового відшкодування за кожним суб’єктом господарювання з урахуванням вимог, передбачених пунктом 13 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 884, в межах обсягу відкритих асигнувань та формує реєстр.

15. Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня:

подають до 20 грудня Мінагрополітики України реєстр;

на підставі рішення Мінагрополітики України про розподіл бюджетних коштів подають органам Казначейства реєстр разом з платіжними дорученнями для перерахування суми часткового відшкодування вартості об’єктів на відкриті у банках поточні рахунки суб’єктів господарювання;

до 20 числа місяця, наступного за звітним роком, подають Мінагрополітики України звіт про фактичне використання коштів, виділених для часткового відшкодування вартості об’єктів, відповідно до паспорта бюджетної програми, за касовими видатками.

16. Комісія забезпечує подання суб’єктами господарювання до Мінагрополітики України інформації про діяльність об’єктів, вартість яких відшкодована, щороку до 20 січня (станом на 01 січня поточного року) протягом трьох років після одержання бюджетних коштів.

Директор
Департаменту тваринництва


М.М. Кваша


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики та продовольства
України
01.12.2015  № 458

ЖУРНАЛ
обліку суб’єктів господарювання, які подали документи для нарахування часткового відшкодування вартості об’єктів

у 20__ році

№ з/п

Дата подання документів

Найменування та місцезнаходження (для юридичної особи), прізвище, ім’я, по батькові та місце проживання (для фізичної особи – підприємця) суб’єкта господарювання. Назва та місце розташування об’єкта будівництва (реконструкції)

Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) (для фізичної особи – підприємця)

Вид та кількість тварин згідно з проектом, голів/ Потужність доїльного залу, голів/ Потужність м’ясопереробних підприємств, тонн/доба

Вид будівництва (Б - будівництво, Р - реконструкція)

Рік початку будівництва та реконструкції

Рік завершення будівництва та реконструкції

Вартість завершених етапів будівництва та реконструкції (без податку на додану вартість), тис. грн

всього

у тому числі обладнання згідно із проектно-кошторисною документацією завершених етапів будівництва та реконструкції (без податку на додану вартість)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10Директор
Департаменту тваринництва


М.М. Кваша


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики та продовольства
України
01.12.2015  № 458

ЗАЯВКА
на розгляд документів суб’єктів господарювання для отримання часткового відшкодування вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, доїльних залів та утворених на кооперативних засадах м’ясопереробних підприємств

Директор
Департаменту тваринництва


М.М. Кваша


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики та продовольства
України
01.12.2015  № 458

РЕЄСТР
суб’єктів господарювання, яким нараховано часткове відшкодування вартості об’єктів

Директор
Департаменту тваринництва


М.М. Кваша


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики та продовольства
України
01.12.2015  № 458

ЗВІТ
про фактичне використання коштів, виділених для часткового відшкодування вартості об’єктів

Директор
Департаменту тваринництва


М.М. Кваша


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики та продовольства
України
01.12.2015  № 458

ІНФОРМАЦІЯ
від суб’єкта господарювання про діяльність об’єкта в галузі скотарства, вартість якого частково відшкодована

__________________________________________________________________
(найменування (для юридичної особи), прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної особи – підприємця) суб’єкта господарювання, який отримав часткове відшкодування)

станом на "___"____________ 20__ року

Показники

20__ рік

20__ рік

20__ рік

1

2

3

4

Поголів’я великої рогатої худоби, усього голів
у тому числі корів
Худоба м’ясного напряму, усього голів
у тому числі корови м’ясного напряму
Середній річний удій молока від однієї корови, кілограмів
Середньодобовий приріст великої рогатої худоби на вирощуванні, відгодівлі та нагулі, грамів
Вироблено молока, центнерів
Вирощено (у живій масі) великої рогатої худоби, центнерів
Реалізовано на забій (у живій масі) великої рогатої худоби, центнерів
Середня забійна вага однієї голови великої рогатої худоби, реалізованої на забій, кілограмів
Вихід телят на 100 корів, голів
Собівартість 1 центнера молока, гривень
Собівартість 1 центнера приросту живої маси великої рогатої худоби, гривень
Середня ціна реалізації 1 центнера молока, гривень
Середня ціна реалізації 1 центнера (у живій масі) великої рогатої худоби, гривень
Прибуток (+), збитки (-) від скотарства, усього тис. гривень
Рівень рентабельності скотарства, %
Кількість створених робочих місць
Директор
Департаменту тваринництва


М.М. Кваша


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики та продовольства
України
01.12.2015  № 458

ІНФОРМАЦІЯ
від суб’єкта господарювання про діяльність об’єкта в галузі свинарства, вартість якого частково відшкодована

____________________________________________________________________
(найменування (для юридичної особи), прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної особи – підприємця) суб’єкта господарювання, який отримав часткове відшкодування)

станом на "___"____________ 20__ року

Показники

20__ рік

20__ рік

20__ рік

1

2

3

4

Поголів’я свиней, усього голів
у тому числі основних свиноматок
Середньодобовий приріст свиней на вирощуванні, відгодівлі та нагулі, грамів
Вирощено (у живій масі) свиней, центнерів
Реалізовано на забій (у живій масі) свиней, центнерів
Середня забійна вага однієї голови свині, реалізованої на забій, кілограмів
Отримано поросят на 100 основних свиноматок, голів
Собівартість 1 центнера приросту живої маси свиней, гривень
Середня ціна реалізації 1 центнера (у живій масі) свиней, гривень
Прибуток (+), збитки (-) від свинарства, усього тис. гривень
Рівень рентабельності свинарства, %
Кількість створених робочих місць
Директор
Департаменту тваринництва


М.М. Кваша


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики та продовольства
України
01.12.2015  № 458

ІНФОРМАЦІЯ
від суб’єкта господарювання про діяльність м’ясопереробного підприємства, вартість якого частково відшкодована

______________________________________________________________________
(найменування (для юридичної особи), прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної особи – підприємця) суб’єкта господарювання, який отримав часткове відшкодування)

станом на "___"____________ 20__ року

Показники

20__ рік

20__ рік

20__ рік

1

2

3

4

Перероблено м’ясопродукції, усього тонн
Потужність м’ясопереробного підприємства, тонн/доба
Собівартість переробки однієї тонни м’ясопродукції, гривень
Прибуток (+), збитки (-) від переробки м’ясопродукції, усього тис. гривень
Рівень рентабельності переробки м’ясопродукції, %
Кількість створених робочих місць
Директор
Департаменту тваринництва


М.М. Кваша

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси