Про затвердження Змін до Правил взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж загального користування

НКРЗ; Рішення, Повідомлення, Форма типового документа від 19.03.2009 № 1407

Про затвердження Змін до Правил взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж загального користування

Реєстрація: Мін'юст України від 02.06.2009 № 483/16499

Стан: Чинний

Ідентифікатор: z0483-09

Текст документа від 19.03.2009:

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

19.03.2009 N 1407

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 червня 2009 р. за N 483/16499

Про затвердження Змін до Правил взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж загального користування

Відповідно до статей 18, 57-61 Закону України "Про телекомунікації" ( 1280-15 ) Національна комісія з питань регулювання зв'язку України ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Правил взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж загального користування, затверджених рішенням НКРЗ від 08.12.2005 N 155 ( z0071-06 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27.01.2006 за N 71/11945, що додаються.

2. Департаменту телекомунікацій разом з Юридичним управлінням подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова С.Колобов

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва О.Кужель

В.о. Голови Антимонопольного комітету України О.І.Мельниченко

ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку України 19.03.2009 N 1407

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 червня 2009 р. за N 483/16499

ЗМІНИ до Правил взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж загального користування ( z0071-06 )

1. У пункті 1.1:

слова та цифри "Указом Президента України від 21 серпня 2004 року N 943" замінити словами та цифрами "постановою Кабінету Міністрів України від 25.07.2007 N 971 ( 971-2007-п )";

у другому абзаці слово "з'єднання" замінити словом "взаємоз'єднання".

2. Пункти 2.1 та 2.2 викласти у такій редакції:

"2.1. У цих Правилах терміни вживаються у такому значенні:

вилучення пропозиції про взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж - виключення пропозиції постачальника з каталогу пропозицій у зв'язку з повним використанням ресурсів телекомунікаційної мережі постачальника, що передбачалися для організації точки (точок) взаємоз'єднання;

договір про взаємоз'єднання - це двосторонній правочин між операторами телекомунікацій, предметом якого є технічні, організаційні та економічні умови взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж операторів, у тому числі порядок взаєморозрахунків та розрахункові такси за доступ до телекомунікаційних мереж;

договір щодо розвитку телекомунікаційних мереж - це двосторонній правочин між постачальником та замовником взаємоз'єднання, предметом якого є створення точок взаємоз'єднання та яким визначаються сума і строк унесення коштів, що спрямовуються на фінансування створення точок взаємоз'єднання, а також строк, обов'язки та відповідальність постачальника щодо створення точок взаємоз'єднання;

замовник взаємоз'єднання (далі - замовник) - оператор телекомунікацій, який звертається до іншого оператора із запитом щодо можливості укладання договору про взаємоз'єднання;

запит щодо можливості укладання договору про взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж - письмове звернення замовника до постачальника про отримання заявленого та/або незаявленого взаємоз'єднання з визначенням бажаних організаційних та технічних умов взаємоз'єднання;

заявлене взаємоз'єднання - взаємоз'єднання, яке оприлюднене в каталозі пропозицій;

зміна призначення взаємоз'єднання - зміна застосування телекомунікаційної мережі замовником та/або постачальником взаємоз'єднання для надання телекомунікаційних послуг у зв'язку зі зміною виду діяльності у сфері телекомунікацій, зміною власника та/або технології побудови телекомунікаційної мережі;

каталог пропозицій щодо взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж (далі - каталог пропозицій) - перелік існуючих вільних точок взаємоз'єднання з визначеними організаційними, економічними та технічними умовами взаємоз'єднання;

логічне взаємоз'єднання - з'єднання технічних засобів замовника та постачальника безпосередньо або через мережі третіх операторів за допомогою мережі передачі даних з комутацією пакетів з використанням IP-протоколу;

мережа передачі даних з комутацією пакетів з використанням IP-протоколу (далі - IP-мережа) - комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання даних, перетворених у пакети, по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням із застосуванням міжмережевого IP-протоколу;

незаявлене взаємоз'єднання - взаємоз'єднання, яке створено постачальником після затвердження каталогу пропозицій шляхом будівництва, розвитку, та/або модернізації, та/або переконфігурації власної мережі;

обґрунтована відмова у взаємоз'єднанні - письмова відповідь постачальника на запит замовника, у якій змістовно викладені причини відмови згідно з Правилами;

постачальник взаємоз'єднання (далі - постачальник) - оператор телекомунікацій, який надає пропозицію про взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж;

пропозиція про взаємоз'єднання - письмове звернення постачальника у встановленому порядку, яке містить організаційні, технічні і економічні умови взаємоз'єднання у певній адміністративно-територіальній одиниці країни (далі - пропозиція);

пропускна здатність точки взаємоз'єднання - показник, який характеризується кількістю каналів стандартного потоку Е1 або відповідною швидкістю передачі інформації при застосуванні технології комутації пакетів, які використовуються для з'єднання телекомунікаційних мереж замовника та постачальника;

розірвання взаємоз'єднання - припинення обміну трафіком або ліквідація (скасування) логічного та/або фізичного з'єднання мереж операторів телекомунікацій;

сторони взаємоз'єднання - замовник та постачальник взаємоз'єднання;

технічна можливість для здійснення взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж - наявність ресурсів телекомунікаційних мереж та технічних засобів телекомунікацій постачальника для взаємоз'єднання з мережею замовника;

точка взаємоз'єднання - місце з'єднання між технічними засобами замовника та постачальника, призначена для взаємного обміну трафіком, пропуску транзитного трафіку від/до мереж інших операторів;

фізичне взаємоз'єднання - місце безпосереднього з'єднання між технічними засобами замовника та постачальника".

2.2. Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у статті 1 Закону України "Про телекомунікації" ( 1280-15 ).

3. Пункти 3.1 - 3.4 викласти у такій редакції:

"3.1. Взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж операторів створюється у визначених точках взаємоз'єднання, місце розташування яких, технічні характеристики та порядок експлуатації визначаються договорами про взаємоз'єднання.

3.2. Операторам телекомунікацій забороняється створювати взаємоз'єднання, якщо:

3.2.1. Це веде до порушення будь-якою із сторін взаємоз'єднання ліцензійних умов діяльності у сфері телекомунікацій або встановленого порядку пропуску та маршрутизації трафіку.

3.2.2. Одна із сторін взаємоз'єднання не внесена до реєстру НКРЗ згідно з вимогами частини першої статті 42 Закону ( 1280-15 ) (далі - реєстр НКРЗ) та/або здійснює діяльність без ліцензії.

3.3. Організаційні вимоги до сторін взаємоз'єднання:

3.3.1. Постачальник зобов'язаний надавати замовнику можливість створення взаємоз'єднання зі своєю мережею у всіх технічно можливих місцях (за винятком, коли це суперечить законодавству) з пропускною здатністю, достатньою для надання телекомунікаційних послуг, та з використанням різних технологій, уключаючи технології комутації пакетів.

3.3.2. Сторони взаємоз'єднання зобов'язані:

забезпечити уповноваженим представникам сторін доступ до технічних засобів телекомунікацій;

запобігати порушенню прав та створенню перешкод діяльності інших операторів телекомунікацій;

надавати одна одній вичерпну інформацію, яка необхідна для прийняття рішень щодо укладання договорів про взаємоз'єднання, виконання проектних робіт, експлуатації точок взаємоз'єднання тощо;

не розголошувати, не передавати третій стороні та не використовувати для отримання переваг у конкуренції будь-яку інформацію одна про одну, яка отримана при взаємоз'єднанні, за винятком випадків, передбачених законодавством;

здійснювати пропуск та маршрутизацію трафіку між власними мережами, види якого передбачені умовами договору про взаємоз'єднання;

використовувати номерний ресурс, визначений відповідними дозволами НКРЗ.

3.3.3. Сторонам взаємоз'єднання забороняється:

примушувати одна одну передавати на свій баланс технічні засоби іншої сторони;

в односторонньому порядку розривати взаємоз'єднання, крім випадків, передбачених умовами договору про взаємоз'єднання, або згідно з рішенням НКРЗ, прийнятим відповідно до Закону ( 1280-15 );

ухилятися від участі у переговорах щодо спірних питань, які виникли під час укладання або виконання договорів про взаємоз'єднання.

3.4. Сторони взаємоз'єднання повинні забезпечити виконання таких технічних вимог:

3.4.1. Системи сигналізації та синхронізації мереж, що взаємоз'єднуються, повинні бути сумісними з відповідними системами ТМЗК незалежно від технології побудови.

3.4.2. Нумерація на мережах сторін повинна відповідати плану нумерації ТМЗК.

3.4.3. Сталість функціонування, цілісність та доступність мереж сторін мають бути на рівні, не нижчому від встановленого нормативно-технічними документами у сфері телекомунікацій.

3.4.4. Технічні засоби сторін повинні мати документ про підтвердження відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій.

3.4.5. Взаємоз'єднання має дозволяти сторонам ведення обліку послуг, що надаються через точки взаємоз'єднання, та проведення обміну достовірними, повними та актуальними даними обліку відповідно до вимог договорів про взаємоз'єднання, нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів у сфері телекомунікацій.

3.4.6. Пропуск та маршрутизація трафіку через точку взаємоз'єднання мають відповідати вимогам нормативно-правових актів у сфері телекомунікацій.

3.4.7. Забезпечення споживачів безперешкодним доступом до служб екстреного виклику та мовних інформаційних послуг відповідно до вимог чинного законодавства.

3.4.8. Забезпечення якості телекомунікаційних послуг на рівні, не нижчому від встановленого нормативно-технічними документами у сфері телекомунікацій.

3.4.9. Забезпечення захисту персональних та інших даних, які передаються, обробляються та зберігаються технічними засобами телекомунікацій, згідно з вимогами законодавства України та нормативно-технічних документів у сфері телекомунікацій.

3.4.10. Не створювати перешкод сталому функціонуванню мереж інших операторів телекомунікацій.

3.4.11. Не створювати загроз навколишньому природному середовищу, життю, здоров'ю та безпеці людей.

3.4.12. Проектні роботи щодо взаємоз'єднання повинні виконуватися з додержанням вимог діючих стандартів, рекомендацій, галузевих норм технічного проектування, норм і правил будівництва та інших нормативно-технічних документів у сфері телекомунікацій.

Постачальник за наявності зауважень до проектної документації замовника зобов'язаний упродовж 20 днів з дня реєстрації проектної документації письмово надіслати замовнику повний та вичерпний перелік та зміст зауважень, при цьому виникнення будь-яких нових зауважень, окрім наданих раніше, при повторному розгляді проектної документації не допускається.

Замовник повинен надати повторно на погодження постачальнику проектну документацію з урахуванням зауважень, наданих письмово. Постачальник повідомляє замовника про погодження проектної документації письмово протягом 20 днів з дати отримання відкоригованої проектної документації.

3.4.13. Оператори телекомунікацій повинні забезпечити можливість проведення органами, уповноваженими здійснювати державний нагляд за ринком телекомунікацій, технічних вимірювань параметрів телекомунікаційних мереж, що взаємоз'єднуються, із використанням мобільних та стаціонарних засобів вимірювань".

4. У підпункті 3.5.3 пункту 3.5 після слова "замовник" слово "взаємоз'єднання" виключити.

5. У підпункті 3.5.5 пункту 3.5 після слова "замовником" слово "взаємоз'єднання" виключити.

6. Пункт 3.5 доповнити новими підпунктами 3.5.8 - 3.5.12 такого змісту:

"3.5.8. Вартість робіт із взаємоз'єднання мереж постачальника та замовника в межах певної адміністративно-територіальної одиниці (населеного пункту) повинна бути розрахована на основі собівартості взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж.

3.5.9. Вартість робіт із взаємоз'єднання, яка пропонується замовникам у договорі про взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж, не може перевищувати вартості, яка зазначена НКРЗ у каталозі пропозицій на взаємоз'єднання.

3.5.10. Вартість створення точок взаємоз'єднання постачальником, яка зазначається у договорах щодо розвитку телекомунікаційних мереж, не може перевищувати вартість, зазначену в каталозі пропозицій для точок взаємоз'єднання в даній зоні нумерації.

3.5.11. Створення точок взаємоз'єднання оператором, який надає до НКРЗ пропозиції до каталогу пропозицій щодо взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж, здійснюється згідно з планом капітального будівництва або планом розвитку телекомунікаційної мережі з урахуванням попиту на взаємоз'єднання.

3.5.12. Усі оператори, які надають до НКРЗ пропозиції до каталогу пропозицій щодо взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж, окремим додатком надають перелік та характеристики точок взаємоз'єднання, які плануються для створення згідно з планом будівництва (розвитку) мереж цього оператора".

7. Пункт 3.6 викласти у такій редакції:

"3.6. Взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж вважається встановленим після виконання операторами організаційних, технічних та економічних вимог договору про взаємоз'єднання, проведення комплексних випробувань щодо готовності мереж до функціонування та затвердження сторонами взаємоз'єднання відповідного акта виконаних робіт зі встановлення взаємоз'єднання".

8. Розділ 3 доповнити новим пунктом 3.7 такого змісту:

"3.7. Взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж повинно дозволяти сторонам взаємоз'єднання здійснювати безперешкодний пропуск трафіку "з кінця в кінець" телекомунікаційної мережі загального користування з метою забезпечення можливості споживачам безпосередньо або опосередковано обмінюватись інформацією".

9. Пункти 4.4 - 4.11 викласти в такій редакції:

"4.4. Пропозиція про взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж загального користування (додаток 1) подається до НКРЗ особисто уповноваженим представником оператора телекомунікацій або рекомендованим листом з копією в електронному вигляді.

4.5. Відповідальність за зміст поданої пропозиції про взаємоз'єднання несе оператор телекомунікацій.

4.6. Після отримання пропозиції про взаємоз'єднання НКРЗ протягом 10 робочих днів здійснює перевірку змісту і форми пропозиції на відповідність вимогам законодавства.

4.7. За результатами перевірки НКРЗ має право прийняти або відмовити в прийнятті пропозиції про взаємоз'єднання і протягом 10 робочих днів письмово повідомити оператора телекомунікацій про це. Підставами для відмови є: невідповідність пропозицій установленій формі та надання пропозиції не у повному обсязі.

4.8. У разі відмови НКРЗ у прийнятті пропозиції постачальник протягом 15 календарних днів з урахуванням отриманих зауважень має право подати пропозицію до каталогу пропозицій повторно.

4.9. Після розгляду та прийняття пропозиції вона включається до каталогу пропозицій, який затверджується рішенням НКРЗ. Розміщення пропозицій про взаємоз'єднання на веб-сайті НКРЗ є достатньою підставою постачальнику для укладання договорів про взаємоз'єднання власної мережі з мережею замовника.

4.10. Постачальник повинен не пізніше ніж через 5 робочих днів письмово звернутися до НКРЗ щодо вилучення пропозиції про взаємоз'єднання з каталогу пропозицій у разі повного, підтвердженого відповідними повідомленнями, вичерпання вільних ресурсів телекомунікаційних мереж та технічних засобів телекомунікацій його мережі.

4.11. Інформація про вилучення пропозиції щодо заявленого взаємоз'єднання протягом 15 календарних днів з моменту отримання повідомлення від постачальника розміщується на веб-сайті НКРЗ та публікується у черговому бюлетені НКРЗ".

10. У пункті 5.1 після слова "постачальника" слова "взаємоз'єднання, якщо він розмістив інформацію в каталозі пропозицій" виключити.

11. У пункті 5.2 після слова "постачальнику" слово "взаємоз'єднання" виключити.

12. У підпункті 5.2.1 пункту 5.2 слова "дату та номер об'яви" замінити словами "номер пропозиції".

13. Підпункт 5.2.5 пункту 5.2 викласти у такій редакції:

"5.2.5. Пропускна здатність точки взаємоз'єднання".

14. У підпункті 5.3.1 пункту 5.3 після слова "замовника" слово "взаємоз'єднання" виключити.

15. У підпункті 5.3.3 пункту 5.3 після слова "копії" слова "документів про отримання замовником взаємоз'єднання частки обмежених ресурсів телекомунікаційних мереж, які" замінити словами "дозволів на використання номерного ресурсу, який".

16. У підпункті 5.3.4 пункту 5.3 після слів "необхідні для" слово "підготовки" замінити словом "укладання".

17. У пункті 5.4 після слова "письмову" слово "пропозицію" замінити словом "згоду".

18. У пункті 5.5 після слова "організаційні" слово "комерційні" замінити словом "економічні".

19. Друге речення першого абзацу пункту 5.6 після слів "постачальник зобов'язаний" доповнити словами та цифрою "у 5-денний строк";

у третьому реченні першого абзацу пункту 5.6 після слів "складається постачальником" слово "взаємоз'єднання" виключити;

у першому реченні другого абзацу слово "перевершує" замінити словом "перевищує".

20. У пункті 5.9 після слова "замовник" слово "взаємоз'єднання" виключити.

21. У підпункті 5.10.1 пункту 5.10 після слова "вимог" частку "до" виключити.

22. У підпункті 5.10.3 пункту 5.10 після слова "збитковості" доповнити словами "(що підтверджується відповідними розрахунками)".

23. У пункті 5.11 після слова "замовник" слово "взаємоз'єднання" виключити.

24. У пункті 5.13 слово "комерційні" замінити словом "економічні".

25. Пункт 5.15 викласти у такій редакції:

"5.15. Якщо протягом строку, вказаного у пункті 5.14 цих Правил, замовник не розпочав переговори з постачальником, останній має право вважати поданий запит недійсним і протягом 5 календарних днів письмово повідомити замовника про відкликання згоди."

26. У пункті 5.16 слово "комерційні" замінити словом "економічні".

27. Підпункт 5.16.2 пункту 5.16 викласти у такій редакції:

"5.16.2. Умови надання та перелік телекомунікаційних послуг, зокрема розрахункові такси та порядок взаєморозрахунків".

28. У підпункті 5.16.3 пункту 5.16 слова "обсяги взаємного навантаження у точці" замінити словами "пропускна здатність точки".

29. Після підпункту 5.16.8 пункту 5.16 доповнити новим підпунктом 5.16.9 такого змісту:

"5.16.9. Зобов'язання сторін щодо організації резервних, альтернативних маршрутів, резервування технічних засобів телекомунікацій у разі виникнення пошкоджень або аварій".

У зв'язку з цим підпункти 5.16.9 - 5.16.19 вважати відповідно підпунктами 5.16.10 - 5.16.20.

30. У підпункті 5.16.13 слова "відключення від точки взаємоз'єднання та" виключити.

31. Підпункт 5.17.1 пункту 5.17 викласти в такій редакції:

"5.17.1. Вимоги до рівнів взаємоз'єднання, порядку пропуску і способу обліку трафіку, пропускної здатності точки взаємоз'єднання".

32. Пункт 5.19 викласти у такій редакції:

"5.19. Умови надання телекомунікаційних послуг після встановлення взаємоз'єднання, зокрема розрахункові такси, та порядок взаєморозрахунків визначаються сторонами взаємоз'єднання у договорі про взаємоз'єднання".

33. У пункті 5.20 слова "договори про взаємоз'єднання та про надання послуг" замінити словами "договір про взаємоз'єднання".

34. Пункт 5.22 викласти у такій редакції:

"5.22. Постачальник при укладанні договору або внесенні змін до нього зобов'язаний протягом 30 календарних днів надіслати НКРЗ Повідомлення про укладання договору про взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж загального користування (додаток 3).

Сторони взаємоз'єднання у разі розірвання взаємоз'єднання зобов'язані протягом 30 календарних днів надіслати до НКРЗ Повідомлення про ліквідацію взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж загального користування (додаток 4)".

35. У пункті 5.23 після слова "квартал" доповнити словами "розміщує на веб-сайті НКРЗ та/або".

36. У другому реченні абзацу другого пункту 5.27 слово "комерційні" замінити словом "економічні".

37. У пункті 6.1 слова "договорів взаємоз'єднання та договорів про надання телекомунікаційних послуг" замінити словами "договору про взаємоз'єднання".

38. Пункт 6.6 викласти у такій редакції:

"6.6. У разі неодержання відповіді у встановлений строк або ухиляння однієї із сторін від підписання протоколу розбіжностей інша сторона має право направити спір на вирішення до НКРЗ."

39. У пункті 6.8 слово "розбіжностей" замінити словом "переговорів".

40. Після пункту 6.8 розділ 6 доповнити новим пунктом 6.9 такого змісту:

"6.9. У разі якщо між сторонами взаємоз'єднання виникають спірні питання щодо економічних умов договору про розвиток телекомунікаційних мереж, оператори телекомунікацій мають право звернутися до НКРЗ для врегулювання зазначеного спору".

У зв'язку з цим пункти 6.9 - 6.25 вважати відповідно пунктами 6.10 - 6.26.

41. Пункт 6.10 викласти у такій редакції:

"6.10. Звернення щодо спору про взаємоз'єднання оформлюється на офіційному бланку заявника, підписується керівником та завіряється печаткою підприємства. У зверненні заявник зазначає та подає такі матеріали:

6.10.1. Найменування та місцезнаходження сторін спору.

6.10.2. Причини виникнення спору.

6.10.3. Зміст вимог заявника щодо вирішення спору.

6.10.4. Перелік матеріалів, які додаються до звернення.

6.10.5. Протокол розбіжностей.

6.10.6. Завірені печаткою підприємства копії документів щодо взаємоз'єднання (запитів, пропозицій, проектів чи чинних договорів про взаємоз'єднання та надання телекомунікаційних послуг або змін до них, листів та протокольних рішень переговорів тощо).

6.10.7. Завірені печаткою підприємства копії інших документів, на які зроблені посилання у протоколі розбіжностей (листів, внутрішніх наказів та розпоряджень сторін взаємоз'єднання тощо).

6.10.8. Завірені печаткою підприємства копії інших документів, які з точки зору заявника підтверджують обґрунтованість його вимог."

42. У пункті 6.11 літеру та цифри "п. 6.9" замінити словом та цифрами "пункту 6.10".

43. У пунктах 6.15 та 6.16 слова "спеціальному" та "спеціального" виключити.

44. Пункт 6.18 викласти у такій редакції:

"6.18. Розгляд звернення щодо спору про взаємоз'єднання здійснюється на засіданні НКРЗ за процедурою, що визначена Регламентом НКРЗ".

45. У пункті 6.23 слова "за умов, визначених рішенням НКРЗ" замінити словами "за рахунок сторони, яка ініціює проведення експертизи".

46. Розділ 6 доповнити новим пунктом 6.27 такого змісту:

"6.27. Досудове врегулювання спору про взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж здійснюється НКРЗ у разі відсутності судового рішення по справі про спір між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав та/або ухвали про відкриття провадження у зазначеній справі".

47. Пункт 7.2 викласти в такій редакції:

"7.2.1. Створення точок взаємоз'єднання постачальником здійснюється згідно з планом капітального будівництва або планом розвитку телекомунікаційної мережі з урахуванням попиту на взаємоз'єднання.

7.2.2. Створення точок взаємоз'єднання, які не передбачені планом капітального будівництва (розвитку) постачальника, здійснюється згідно з договором про розвиток телекомунікаційних мереж.

7.2.3. Постачальник не може відмовити замовнику в укладанні договору про розвиток телекомунікаційних мереж та створенні точок взаємоз'єднання, крім випадків, коли вартість створення точок взаємоз'єднання перевищує суму, вказану в каталозі пропозицій для даної зони нумерації. Для визначення вартості створення точок взаємоз'єднання в такому випадку проводиться незалежна експертиза варіантів створення точок взаємоз'єднання згідно з рішенням НКРЗ.

7.2.4. Постачальник щороку надає до НКРЗ перелік та характеристики точок взаємоз'єднання, які плануються для створення згідно з планом будівництва (розвитку) власної мережі".

48. У пункті 7.5 слово "комерційні" замінити словом "економічні", після слів "можливих взаємоз'єднань" доповнити словами "незалежно від технології як на фізичному, так і на логічному рівні".

49. У пункті 7.7 слово "невичерпаних" замінити словами "усіх не вилучених НКРЗ";

після слова "пропозицій" доповнити словами "з каталогу".

50. Пункт 7.16 виключити.

51. У додатку 1 до Правил ( z0071-06 ):

51.1. Пункт 3.3 глави 3 викласти в такій редакції:

"3.3. Пропускна здатність точки взаємоз'єднання ";

51.2. У назві глави 4 слово "комерційні" замінити словом "економічні".

51.3. Доповнити главу 4 новим пунктом 4.4 такого змісту:

"4.4. Вартість робіт із створення точки взаємоз'єднання (заповнюється у разі необхідності створення точки взаємоз'єднання)".

52. Додаток 3 до Правил ( z0071-06 ) викласти в новій редакції (додається).

Директор Департаменту телекомунікацій В.П.Гресько

Додаток 3 до п. 5.22 Правил взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж загального користування ( z0071-06 )

ПОВІДОМЛЕННЯ про укладання договору про взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж загального користування

Сторони взаємоз'єднання Постачальник ____________________________________________________ (повна назва підприємства, місцезнаходження,

_________________________________________________________________ номер та дата видачі ліцензії, вид діяльності згідно з ліцензією та регіон)

Замовник ________________________________________________________ (повна назва підприємства, місцезнаходження, номер

_________________________________________________________________ та дата видачі ліцензії, вид діяльності згідно з ліцензією та регіон)

________________________________ від "___" ____________ 200_ року (вказати: уклали/змінили договір)

Характеристики взаємоз'єднання*

--------------------------------------------------------------------

| Характеристики взаємоз'єднання |Постачальник|Замовник |

|-------------------------------------------+------------+---------|

|Рівні взаємоз'єднання (мережі місцевого, | | |

|рухомого мобільного, міжміського, | | |

|міжнародного зв'язку) | | |

|-------------------------------------------+------------+---------|

|Розподіл витрат між сторонами (%) | | |

|-------------------------------------------+------------+---------|

|Ємність мережі (тис. N, номерний | | |

|діапазон мереж операторів, | | |

|що взаємоз'єднуються)** | | |

|-------------------------------------------+------------+---------|

|Місце розташування точки | | |

|взаємоз'єднання (населений пункт, | | |

|вулиця, будинок, номер приміщення, | | |

|тип та статус обладнання) | | |

|-------------------------------------------+------------+---------|

|Пропускна здатність точки | | |

|взаємоз'єднання (nxE1/ Мбіт/сек) | | |

|-------------------------------------------+------------+---------|

|Тип сигналізації: (при TDM | | |

|технології - СКС -7, DSS -1 або | | |

|інші, при використанні | | |

|IР-технології - Н 323, SIP або інші). | | |

|-------------------------------------------+------------+---------|

|Дата початку комерційної | | |

|експлуатації (місяць та рік) | | |

|-------------------------------------------+------------+---------|

|Вартість взаємоз'єднання*** | | |

|-------------------------------------------+------------+---------|

|Номер задіяної пропозиції | | |

|(вказувати номер пропозиції | | |

|з Каталогу або інші підстави). | | |

|-------------------------------------------+------------+---------|

|Інші відомості (інформація, | | |

|що, на погляд оператора, | | |

|доповнює обов'язкову).**** | | |

|------------------------------------------------------------------|

|--------------- |

| * У разі зміни договору вказуються зміни, які внесені в|

|характеристики взаємоз'єднання, збільшення позначається "+",|

|зменшення - "-". |

| ** Тільки для мереж місцевого зв'язку. |

| *** Є обов'язковими для заповнення тільки операторами, які|

|займають монопольне (домінуюче) становище на відповідних ринках|

|телекомунікацій. |

| **** Вказати суть додаткової угоди у разі, якщо|

|характеристики взаємоз'єднання залишилися незмінними. Схема|

|взаємоз'єднання мереж додається. |

--------------------------------------------------------------------

Постачальник Замовник

___________ _______________ (посада) (посада)

_________ ____________________ _________ ____________________

(підпис) (ініціали, прізвище) (підпис) (ініціали, прізвище)

М.П. М.П.

"___" ____________ 200_ року "___" ____________ 200_ року

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси