Про затвердження Змін до Ліцензійних умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ РІШЕННЯ 12.03.2009 N 1398 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 квітня 2009 р. за N 297/16313 { Рішення втратило чинність на підставі Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації N 561 ( z1292-19 ) від 26.11.2019 } Про затвердження Змін до Ліцензійних умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку Відповідно до статей 18, 44 Закону України "Про телекомунікації" ( 1280-15 ) Національна комісія з питань регулювання зв'язку України ВИРІШИЛА: 1. Затвердити Зміни до Ліцензійних умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку, затверджених рішенням НКРЗ від 26.01.2006 N 179 ( z0145-06 ), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 17.02.2006 за N 145/12019, що додаються. 2. Доручити Департаменту ліцензування та радіочастот (Смоляр В.Г.) разом з Юридичним управлінням (Дацюк Т.Л.) подати рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 3. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення діяльності (Максименко Г.О.) після державної реєстрації забезпечити оприлюднення рішення на веб-сайті та в офіційному бюлетені НКРЗ. Голова С.Колобов ПОГОДЖЕНО: Перший заступник Голови Антимонопольного комітету України Ю.Кравченко Голова Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва О.Кужель ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку України 12.03.2009 N 1398 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 квітня 2009 р. за N 297/16313 ЗМІНИ до Ліцензійних умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку ( z0145-06 ) 1. Пункт 3.6 викласти в такій редакції: "3.6. Ліцензіат, що отримав Ліцензію на надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв'язку, повинен розпочати надання послуг за Ліцензією протягом шести місяців з дати її отримання. У разі якщо у Ліцензії вказано декілька регіонів або Ліцензія передбачає надання послуг на всій території України, Ліцензіат повинен розпочати надання послуг за Ліцензією у кожному наступному регіоні з інтервалом не більше ніж два місяці. Про початок надання послуг за Ліцензією Ліцензіат інформує НКРЗ у місячний строк. У разі якщо в Ліцензії вказано декілька регіонів, Ліцензіат повинен поінформувати НКРЗ про початок надання послуг в кожному з цих регіонів. Форму повідомлення про початок діяльності за Ліцензією наведено в додатку 8. Упродовж року з дати видачі Ліцензії Ліцензіат зобов'язаний забезпечити покриття власною мережею з використанням радіотехнології, вказаної у Ліцензії, 90% території міст регіону (першого регіону), вказаного у Ліцензії. У разі якщо Ліцензія передбачає здійснення діяльності у сфері телекомунікацій у декількох регіонах, покриття власною мережею з використанням радіотехнології, вказаної у Ліцензії, 90% території міст кожного наступного регіону забезпечується Ліцензіатом з інтервалом не більше ніж два місяці. Упродовж двох років з дати видачі Ліцензії Ліцензіат зобов'язаний забезпечити покриття 80% території всіх населених пунктів та основних транспортних шляхів регіону (першого регіону), вказаного у Ліцензії. У разі якщо Ліцензія передбачає здійснення діяльності у сфері телекомунікацій у декількох регіонах, покриття 80% території всіх населених пунктів та основних транспортних шляхів кожного наступного регіону забезпечується Ліцензіатом з інтервалом не більше ніж два місяці.". 2. Пункт 3.8 викласти в такій редакції: "3.8. Про припинення діяльності з надання телекомунікаційних послуг за Ліцензією Ліцензіат зобов'язаний попередити споживачів не пізніше ніж за три місяці до припинення надання телекомунікаційних послуг. Про припинення діяльності з надання телекомунікаційних послуг за Ліцензією Ліцензіат зобов'язаний поінформувати НКРЗ не пізніше 1 місяця з дати припинення такої діяльності із зазначенням підстав.". 3. Розділ 3 доповнити новими пунктами 3.15-3.17 такого змісту: "3.15. Ліцензіат зобов'язаний надавати телекомунікаційні послуги, передбачені Ліцензією, з використанням власної мережі цілодобово, за винятком перерв для проведення необхідних профілактичних і ремонтних робіт, які повинні плануватись на час, коли незручності для споживача мінімальні. При цьому графік виконання робіт має бути погоджений з операторами мереж, з якими взаємодіє Ліцензіат, не пізніше ніж за п'ять робочих днів до проведення таких робіт. 3.16. Ліцензіат зобов'язаний надавати споживачам необхідну, доступну, достовірну, своєчасну та вичерпну інформацію щодо телекомунікаційних послуг, які надають він або його провайдери, інформацію про себе як виконавця послуг та своїх провайдерів, наявність відповідних ліцензій та іншу інформацію, необхідну для укладання договору про надання телекомунікаційних послуг. Надана Ліцензіатом інформація повинна забезпечувати споживачеві можливість свідомого вибору послуг та контролю за їх виконанням. 3.17. Ліцензіат зобов'язаний надавати споживачам безоплатний доступ до телекомунікаційних мереж загального користування для виклику пожежної охорони, міліції, швидкої допомоги, аварійної служби газу, служби допомоги за телефонами 101, 102, 103, 104 та 112 відповідно. Ліцензіат для забезпечення доступу споживачів до аварійних служб, служб екстреного виклику та телефонних довідково-інформаційних служб повинен: взаємодіяти з іншими операторами, провайдерами телекомунікацій; співпрацювати на договірних засадах зі службами телефонних довідників; співпрацювати на договірних засадах з іншими операторами телекомунікацій для забезпечення доступу споживачів до телефонних довідково-інформаційних служб.". 4. Підпункт 4.1.8 пункту 4.1 доповнити новим абзацом такого змісту: "Ліцензіат не може в односторонньому порядку розривати взаємоз'єднання з телекомунікаційною мережею іншого оператора. Якщо Ліцензіат не досяг згоди з іншим оператором телекомунікацій щодо взаємоз'єднання їх телекомунікаційних мереж, він має право передати спір на вирішення до НКРЗ.". 5. Підпункт 4.1.23 пункту 4.1 викласти в такій редакції: "4.1.23. Виконувати встановлені законодавством умови використання отриманого номерного ресурсу України. Забезпечувати вторинний розподіл споживачам скорочених номерів, призначених службам з єдиним номером на всій території України (151Х, 160Х, 165Х, 166Х), на підставі дозволу, що надається НКРЗ.". 6. Пункт 4.1 після підпункту 4.1.29 доповнити новими підпунктами 4.1.30 та 4.1.31 такого змісту: "4.1.30. З метою захисту від несанкціонованого доступу до мережі стільникового радіозв'язку стандарту GSM або UMTS Ліцензіат зобов'язаний забезпечити застосування в радіоканалі алгоритмів шифрування А5/1 або А5/3. 4.1.31. З метою захисту українських мереж цифрового стільникового радіозв'язку різних стандартів від недозволених до застосування в Україні радіотелефонів мобільного зв'язку (далі - термінал) Ліцензіат повинен здійснювати підключення до мережі та надавати послуги лише за такими терміналами, міжнародні коди ідентифікації (далі - код ІМЕІ) яких є в узагальненій базі даних кодів ІМЕІ, яку веде Український державний центр радіочастот (далі - УДЦР). Ліцензіати (оператори мобільного зв'язку) мають доступ до узагальненої бази даних кодів ІМЕІ терміналів як користувачі. Ліцензіат зобов'язаний надавати до УДЦР коди ІМЕІ всіх терміналів (незалежно від стандарту), які підключаються до його мережі і за якими надаються телекомунікаційні послуги. У разі відсутності після 30.07.2009 коду ІМЕІ термінала абонента, за яким надаються телекомунікаційні послуги, в узагальненій базі даних кодів ІМЕІ терміналів Ліцензіат відправляє повідомлення на телефонний номер цього абонента про можливе припинення надання телекомунікаційних послуг на даний термінал із зазначенням причин. У повідомленні обов'язково вказується адреса та контактний номер телефону сервісного центру Ліцензіата, куди має звернутись абонент для уникнення припинення надання телекомунікаційних послуг на його термінал. Максимальний загальний строк надання телекомунікаційних послуг на термінал, код ІМЕІ якого відсутній в узагальненій базі даних кодів ІМЕІ, не повинен перевищувати трьох місяців з дати першої реєстрації коду ІМЕІ цього термінала у мережі будь-якого оператора мобільного зв'язку України.". Директор Департаменту ліцензування та радіочастот В.Смоляр
Інформація
Типи
Розділи
Регуляторні кейси