Про схвалення Концепції Державної програми ефективного використання радіочастотного ресурсу України із застосуванням перспективних радіотехнологій

Кабінет Міністрів України; Розпорядження, Концепція від 10.09.2008 № 1189-р

Про схвалення Концепції Державної програми ефективного використання радіочастотного ресурсу України із застосуванням перспективних радіотехнологій

Стан: Чинний

Ідентифікатор: 1189-2008-р

Текст документа від 10.09.2008:

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 10 вересня 2008 р. N 1189-р Київ

Про схвалення Концепції Державної програми ефективного використання радіочастотного ресурсу України із застосуванням перспективних радіотехнологій

1. Схвалити Концепцію Державної програми ефективного використання радіочастотного ресурсу України із застосуванням перспективних радіотехнологій, що додається.

Визначити Мінтрансзв'язку державним замовником Програми.

2. Мінтрансзв'язку разом із заінтересованими центральними органами виконавчої влади розробити та подати у шестимісячний строк Кабінетові Міністрів України проект Державної програми ефективного використання радіочастотного ресурсу України із застосуванням перспективних радіотехнологій.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 21

СХВАЛЕНО розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2008 р. N 1189-р

КОНЦЕПЦІЯ Державної програми ефективного використання радіочастотного ресурсу України із застосуванням перспективних радіотехнологій

Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямовується Програма

Ринок телекомунікаційних послуг з використанням радіотехнологій є одним із сегментів економіки, що швидко розвиваються в усьому світі. Так, мобільний телефонний зв'язок поступово займає місце найдоступнішої послуги. В Україні кількість мобільних телефонних терміналів у 2,5 раза перевищує кількість стаціонарних телефонів. Водночас зростає попит населення на швидкісні та широкосмугові телекомунікаційні послуги із застосуванням перспективних радіотехнологій, подальше впровадження яких в Україні потребує додаткового радіочастотного ресурсу, що практично вичерпаний у ринково привабливих смугах частот.

Таким чином, в Україні виникла проблема дефіциту радіочастотного ресурсу для надання нових телекомунікаційних послуг.

Аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування необхідності її розв'язання

Проблема дефіциту радіочастотного ресурсу властива не лише для України. В Рішенні від 7 березня 2002 р. N 676/2002/ЕС Європейського парламенту та Ради ЄС про правові рамки для радіоспектральної політики в Європейській Спільноті (Радіоспектральне Рішення) зазначено, що повноцінний розвиток ринку телекомунікацій можливий тільки шляхом здійснення заходів щодо ефективного використання радіочастотного ресурсу та скоординованих довгострокових стратегій використання цього ресурсу та стратегій інвестування з урахуванням тенденцій розвитку радіотехнологій, координації дій усіх країн Європейського Співтовариства та проведення активної роботи у міжнародних організаціях, що забезпечить повноцінний розвиток сучасних телекомунікаційних мереж, створить умови для організації роумінгу для рухомих мереж зв'язку, гармонізацію стандартів та прийнятну вартість нового обладнання.

Такі ж завдання стоять і перед Україною. При цьому необхідно взяти до уваги, що в Україні існують специфічні особливості використання радіочастотного ресурсу, які виникли ще за часів існування Радянського Союзу. Відповідно до Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України ( 1208-2005-п ) тільки 0,5 відсотка радіочастотного ресурсу використовувалося для задоволення цивільних потреб, 27 відсотків - виключно військовими, а 72,5 відсотка перебувало під контролем військових і використовувалося за їх згодою.

З метою упорядкування розподілу смуг радіочастот була прийнята Національна таблиця розподілу смуг радіочастот України, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2005 р. N 1208 ( 1208-2005-п ) (Офіційний вісник України, 2005 р., N 51, ст. 3196). Однак це не дало змоги остаточно розв'язати зазначену проблему. На практиці спеціальні користувачі займають частоти і використовують смуги загального користування ті самі, що і за радянських часів.

Другою причиною виникнення проблеми дефіциту радіочастотного ресурсу є те, що Національна таблиця розподілу смуг радіочастот України ( 1208-2005-п ) не відповідає Регламенту радіозв'язку Міжнародного союзу електрозв'язку та Європейській таблиці розподілу смуг радіочастот. На початку 90-х років Україна була включена до 60 приміток до зазначеного Регламенту, що визначали особливості використання радіочастотного ресурсу порівняно з використанням, гармонізованим на всесвітній або регіональній основі. Нині Україна включена до 35 приміток, більшість з яких стосується виведення з експлуатації чи переведення в інші діапазони частот застарілих телекомунікаційних систем.

Потреба у приведенні Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України ( 1208-2005-п ) у відповідність з Регламентом радіозв'язку Міжнародного союзу електрозв'язку та Європейською таблицею розподілу смуг радіочастот пов'язана як з необхідністю міжнародної координації частотних присвоєнь, так і з глобалізацією інформаційно-телекомунікаційних систем та їх уніфікацією.

Мета Програми

Метою Програми є забезпечення ефективного використання радіочастотного ресурсу України шляхом створення умов для впровадження перспективних радіотехнологій з урахуванням світових тенденцій.

Визначення оптимального варіанта розв'язання проблеми на основі порівняльного аналізу можливих варіантів

Можливі такі варіанти розв'язання проблеми ефективного використання радіочастотного ресурсу України:

перший - необхідно розробити та забезпечити виконання Державної програми ефективного використання радіочастотного ресурсу України із застосуванням перспективних радіотехнологій, в якій передбачити:

створення умов для впровадження новітніх радіотехнологій;

визначення пріоритетів, обсягів, строків та вартості проведення конверсії радіочастотного спектра у смугах радіочастот загального та спеціального користування;

заходи щодо вдосконалення нормативно-правової бази для впровадження перспективних радіотехнологій, національних стандартів у сфері користування радіочастотним ресурсом, зокрема забезпечення її гармонізації з відповідними нормами міжнародного права, а також розвитку системи радіомоніторингу.

Виконання Програми дасть змогу забезпечити впровадження спектрально ефективних та соціально значущих радіотехнологій.

Зазначений варіант сприятиме своєчасному здійсненню комплексу заходів щодо забезпечення ефективного використання радіочастотного ресурсу України та посиленню впливу на діяльність міжнародних організацій, що проводять міжнародний розподіл смуг радіочастот;

другий - впровадження новітніх радіотехнологій на вимогу користувачів радіочастотного ресурсу, що може призвести до хаотичності та уповільнення розвитку телекомунікацій, оскільки впровадження новітніх радіотехнологій потребує тривалої роботи та значного обсягу фінансування. При цьому Україна не зможе впливати на рішення, які приймаються міжнародними організаціями, щодо визначення напрямів розвитку окремих радіотехнологій або радіослужб, що ускладнить роботу із захисту національних інтересів на міжнародній арені.

Таким чином, перший варіант є оптимальним для забезпечення ефективного використання радіочастотного ресурсу України.

Шляхи і способи розв'язання проблеми, строк виконання Програми

Проблема ефективного використання радіочастотного ресурсу України розв'язуватиметься шляхом:

розроблення та реалізації стратегії ефективного використання радіочастотного ресурсу України та поліпшення інвестиційного клімату з урахуванням світових тенденцій розвитку радіотехнологій і стратегії Європейського Союзу;

створення умов для впровадження новітніх радіотехнологій;

внесення змін до нормативно-правових актів щодо застосування процедури аукціонів під час видачі ліцензій на користування радіочастотним ресурсом.

У Програмі повинні бути визначені:

процедура та періодичність проведення аналізу ефективності використання радіочастотного ресурсу за виданими ліцензіями на користування радіочастотним ресурсом;

заходи щодо гармонізації нормативно-правової бази для впровадження перспективних радіотехнологій, розроблення національних стандартів у сфері користування радіочастотним ресурсом;

механізм проведення радіомоніторингу;

етапи виконання;

строк проведення конверсії радіочастотного ресурсу;

орієнтовний обсяг фінансування.

Програма розрахована на період до 2022 року.

Очікувані результати

У результаті виконання Програми буде створено умови для впровадження нових радіотехнологій, розвитку сфери телекомунікацій, поліпшення інвестиційного клімату в Україні.

Видача ліцензій на використання вивільнених радіочастотних ресурсів сприятиме збільшенню надходжень до державного бюджету, обсяг яких становитиме орієнтовно 426 млн. гривень, з них 97 відсотків буде одержано внаслідок побудови мереж стільникового зв'язку, в тому числі мереж стільникового зв'язку третього покоління.

Оцінка фінансових і матеріально-технічних ресурсів, необхідних для виконання Програми

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел.

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси