Про затвердження Порядку погодження державними органами приватизації умов договорів застави майна та іпотеки

Фонд державного майна; Наказ, Порядок від 09.02.2015 № 163

Про затвердження Порядку погодження державними органами приватизації умов договорів застави майна та іпотеки

Реєстрація: Мін'юст України від 19.02.2015 № 195/26640

Стан: Чинний

Ідентифікатор: z0195-15

Текст документа від 09.02.2015:

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.02.2015  № 163


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 лютого 2015 р.
за № 195/26640

Про затвердження Порядку погодження державними органами приватизації умов договорів застави майна та іпотеки

Відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, статті 27 Закону України «Про приватизацію державного майна», статті 5 Закону України «Про Фонд державного майна України», Законів України «Про заставу», «Про іпотеку», «Про акціонерні товариства», «Про управління об’єктами державної власності», «Про Державну програму приватизації» та з метою приведення нормативно-правових актів Фонду державного майна України у відповідність до вимог законодавства України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок погодження державними органами приватизації умов договорів застави майна та іпотеки (додається).

2. Надати регіональним відділенням Фонду державного майна України повноваження щодо погодження умов договорів застави майна та іпотеки господарських товариств, що належать до сфери їх управління.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Фонду державного майна України від 06 лютого 2001 року № 163 «Про погодження органами приватизації умов договорів застави майна», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26 лютого 2001 року за № 171/5362 (із змінами).

4. Управлінню фінансового, майнового контролю та обліку корпоративних прав держави Департаменту корпоративного управління забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду державного майна України відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

В. о. Голови Фонду

Д. Парфененко

ПОГОДЖЕНО:

Голова
Державної регуляторної служби України
Ксенія Ляпіна


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду
державного майна України
09.02.2015  № 163


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 лютого 2015 р.
за № 195/26640

ПОРЯДОК
погодження державними органами приватизації умов договорів застави майна та іпотеки

І. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, статті 27 Закону України «Про приватизацію державного майна», статті 5 Закону України «Про Фонд державного майна України», Законів України «Про заставу», «Про іпотеку», «Про акціонерні товариства», «Про управління об’єктами державної власності», «Про Державну програму приватизації».

2. Цей Порядок визначає основні засади прийняття державними органами приватизації відповідних рішень щодо погодження умов договорів застави майна і/або іпотеки.

3. Дія цього Порядку поширюється на державні підприємства, щодо яких прийнято рішення про приватизацію майна, та господарські товариства, у статутному капіталі яких є акції (частки, паї), що належать державі (далі - Підприємство), та які перебувають в управлінні Фонду державного майна України, регіональних відділень Фонду державного майна України (далі - регіональні відділення).

4. Якщо Підприємство виступає гарантом (майновим поручителем) повернення залучених коштів іншого суб’єкта підприємницької діяльності при прийнятті рішення щодо погодження умов договорів застави майна і/або іпотеки, Фонд державного майна України (регіональне відділення) керується цим Порядком.

ІІ. Порядок подання до Фонду державного майна України (регіональних відділень) документів, необхідних для прийняття рішення про погодження умов договорів застави майна і/або іпотеки

1. Підприємство для отримання рішення про погодження умов договорів застави майна і/або іпотеки звертається до Фонду державного майна України (регіонального відділення) з відповідною письмовою заявою.

2. Документи, які подаються до Фонду державного майна України (регіонального відділення) для розгляду і погодження умов договорів застави майна і/або іпотеки, підписуються керівником і головним бухгалтером Підприємства та скріплюються печаткою (за наявності).

3. До заяви додаються такі документи:

1) рішення відповідного органу управління Підприємства згідно зі статутом Підприємства;

2) проект договору застави майна і/або іпотеки (або укладений договір застави майна і/або іпотеки відповідно до вимог законодавства України);

3) проект кредитного або іншого договору, який забезпечується заставою майна і/або іпотекою (або укладений кредитний договір або інший договір, який забезпечується заставою майна або іпотекою відповідно до вимог законодавства України);

4) копія статуту Підприємства, завірена в установленому порядку;

5) картка зі зразками підписів керівника Підприємства (його заступників, головного бухгалтера), засвідчена в установленому порядку;

6) довідка про загальну вартість отриманих кредитів за останні три роки станом на момент укладення договору застави майна і/або іпотеки, у тому числі непогашених у встановлені кредитними договорами (угодами) терміни (строки);

7) документ, що засвідчує право власності на предмет застави Підприємства.

У разі передачі в заставу товарів в обороті Підприємством надається довідка (складська довідка) про наявність цього майна;

8) перелік майна, яке передається в заставу, із зазначенням таких даних: балансова вартість, рік будівництва або випуску, місцезнаходження, стисла характеристика, оцінка предмета застави відповідно до законодавства України.

У разі передачі в заставу товарів в обороті додається перелік із зазначенням виду товару, інші його родові ознаки, його ціна;

9) довідка Підприємства про те, що предмет застави вільний від будь-яких зобов’язань, та/або витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна або витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження;

10) фінансова звітність (завірені в установленому порядку копії балансу (звіту про фінансовий стан), звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал) станом на останню звітну дату;

11) техніко-економічне обґрунтування залучення кредитних коштів або укладення іншого договору, який забезпечується заставою майна і/або іпотекою;

12) копія затвердженого в установленому законодавством порядку фінансового плану на поточний рік (із змінами та доповненнями), в якому передбачено здійснення відповідного залучення кредиту;

13) довідки про відсутність (наявність) заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), видані відповідними органами Державної фіскальної служби України, Пенсійного фонду України та Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування.

ІІІ. Порядок прийняття Фондом державного майна України (регіональним відділенням) рішення щодо погодження умов договорів застави майна і/або іпотеки

1. Фонд державного майна України (регіональні відділення) протягом 30 робочих днів після надходження письмової заяви Підприємства приймає рішення про погодження умов договору застави майна і/або іпотеки чи відмову в погодженні.

Рішення про погодження чи відмову в погодженні умов договору застави майна і/або іпотеки надається Фондом державного майна України у формі листа.

2. Лист про погодження або відмову в погодженні підписує перший заступник або заступники Голови Фонду державного майна України (начальник регіонального відділення або його заступник) згідно з їх функціональними обов’язками після опрацювання документів, визначених у пункті 3 розділу II цього Порядку, відповідними структурними підрозділами Фонду державного майна України (регіонального відділення).

3. У погодженні умов договору застави майна і/або іпотеки Фондом державного майна України (регіональними відділеннями) може бути відмовлено у разі:

1) невідповідності поданих матеріалів вимогам, зазначеним у розділі ІІ цього Порядку;

2) виявлення в поданих матеріалах недостовірної інформації;

3) якщо Підприємство не в змозі виконати умови кредитного договору або іншого договору, який забезпечується заставою або іпотекою;

4) якщо реалізація предмета застави і/або іпотеки може призвести до порушення виробничого циклу Підприємства.

4. Після погодження Фондом державного майна України (регіональним відділенням) умов договорів застави майна і/або іпотеки Підприємство в місячний строк надає інформацію щодо укладення договору застави майна і/або іпотеки (у разі подання його проекту), кредитного договору або іншого договору, який забезпечується заставою майна і/або іпотекою (у разі подання його проекту), копію договору застави майна і/або іпотеки Підприємства, засвідчену нотаріально (у разі обов’язковості її нотаріального посвідчення відповідно до законодавства України).

5. Підприємства надають до Фонду державного майна України (регіональних відділень) інформацію щодо погашення отриманого кредиту або виконання іншого договору, який забезпечується заставою майна і/або іпотекою, згідно з умовами кредитного договору або іншого документа, який забезпечується заставою майна і/або іпотекою.

В.о. начальника
Управління фінансового,
майнового контролю
та обліку
корпоративних прав держави

В. Лісовий

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси