Положення про порядок вступу банків до Національної системи масових електронних платежів та припинення їх членства в системі

Національний банк; Рішення, Положення, Форма типового документа, Заява, Договір, Перелік, Порядок, Свідоцтво від 12.06.2008 № 120

Положення про порядок вступу банків до Національної системи масових електронних платежів та припинення їх членства в системі

Стан: Не визначено

Ідентифікатор: v0120500-08

Текст документа від 30.07.2010:

РАДА НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Ради
Платіжної організації
Національної системи масових
електронних платежів
(протокол від 12.06.2008 № 120)
Із змінами і доповненнями,
внесеними рішенням Ради
Платіжної організації НСМЕП
(протоколи від 14.11.2008 № 132,
від 30.12.2009 № 155,
від 03.03.2010 № 158,
від 30.07.2010 № 163)

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок вступу банків до Національної системи масових електронних платежів та припинення їх членства в системі

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблене згідно із законами України "Про Національний банк України", "Про банки і банківську діяльність", "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", іншими законодавчими актами України, а також Положенням про Раду Платіжної організації Національної системи масових електронних платежів, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 12.07.2005 № 252, Правилами Національної системи масових електронних платежів (далі - Правила НСМЕП), затвердженими постановою Правління Національного банку України від 10.12.2004 № 620, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 11.01.2005 за № 25/10305, Тимчасовим положенням про застосування мобільного платіжного інструмента в Національній системі масових електронних платежів, затвердженим рішенням Ради Платіжної організації Національної системи масових електронних платежів, протокол від 31.08.2006 № 71 (далі - Положення про МПІ), та іншими нормативно-правовими актами Національного банку України.

1.2. Положення визначає процедуру, послідовність вступу банку до Національної системи масових електронних платежів (далі - НСМЕП), оформлення його участі в НСМЕП та надання банку послуг з впровадження НСМЕП, а також порядок припинення його членства в НСМЕП.

2. Порядок укладання договорів приєднання до НСМЕП та оформлення участі банку в НСМЕП

2.1. Банк для вступу до НСМЕП подає Платіжній організації НСМЕП (далі - Платіжна організація), функції якої виконує Національний банк України (далі - Національний банк), такі документи:

заяву про вступ до Національної системи масових електронних платежів, яка оформляється на офіційному бланку банку, підписується уповноваженою особою та засвідчується відбитком печатки банку (додаток 1);

копію банківської ліцензії.

2.2. Платіжна організація в місячний строк з дня отримання від банку документів, зазначених у пункті 2.1 цієї глави, розглядає їх та приймає рішення про укладання або відмову в укладанні Договору приєднання до НСМЕП.

2.3. Департамент безвиїзного банківського нагляду (територіальне управління) на запит Департаменту платіжних систем, що виконує функцію секретаріату Ради Платіжної організації (далі - Рада), надає інформацію про фінансовий стан банку I та II груп (III та IV груп), який має намір вступити до НСМЕП, зокрема щодо:

а) розміру та відповідності регулятивного капіталу банку вимогам нормативно-правових актів Національного банку;

б) реєстрації та фактичної сплати статутного капіталу банку;

в) фінансового результату діяльності банку за останній рік;

г) дотримання банком протягом останніх шести місяців економічних нормативів та нормативів обов'язкового резервування на кореспондентському рахунку в Національному банку;

ґ) застосування заходів впливу до банку протягом останнього року.

2.4. Департамент безвиїзного банківського нагляду (територіальне управління) здійснює загальну оцінку фінансового стану банку I та II груп (III та IV груп) та протягом 15 робочих днів надає інформацію, зазначену в пункті 2.3 цієї глави, Департаменту платіжних систем для підготовки відповідного проекту рішення Ради.

2.5. Банк допускається до роботи в НСМЕП за наявності позитивної інформації про фінансовий стан банку і прийняття рішення Радою щодо можливості роботи банку в НСМЕП, яке оформляється відповідним протоколом засідання Ради. Банку надається право на укладання Договору приєднання до НСМЕП.

2.6. Платіжна організація (Департамент платіжних систем) залежно від прийнятого Радою рішення письмово повідомляє банк про прийняте рішення щодо надання дозволу або відмову в укладенні Договору приєднання до НСМЕП.

2.7. Банк протягом п'яти робочих днів з дня отримання дозволу на укладання Договору приєднання до НСМЕП подає Платіжній організації (Департаменту платіжних систем) копії таких документів:

статуту банку;

свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи;

довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ);

довідки про взяття на облік платника податків;

свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (за наявності);

документа, що підтверджує повноваження керівника, який підписуватиме договори з Національним банком.

Місцезнаходження (поштові реквізити) та перелік контактних телефонів підрозділів Національного банку/банківських процесингових центрів, відповідальних за укладання договорів щодо роботи банків у НСМЕП, наведено на офіційній сторінці Національного банку в мережі Інтернет (www.bank.gov.ua).

{Пункт 2.7 у редакції Рішення Ради Платіжної організації НСМЕП (протокол від 03.03.2010 № 158)}

2.8. Департамент платіжних систем після отримання документів, зазначених у пункті 2.7 цієї глави, готує проект Договору приєднання до НСМЕП відповідно до процедури укладання і реєстрації договорів, визначеної Положенням про організацію договірних процедур з питань укладання господарських договорів у системі Національного банку України, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 31.07.2009 № 444 (далі - Положення № 444).

{Пункт 2.8 із змінами, внесеними Рішенням Ради Платіжної організації НСМЕП (протокол від 30.12.2009 № 155)}

2.9. Платіжна організація (Департамент платіжних систем) після оформлення Національним банком проекту Договору приєднання до Національної системи масових електронних платежів, додатком до якого є Договір про використання торговельної марки Національної системи масових електронних платежів (додаток 2), надсилає банку для підписання два примірники цього проекту договору.

2.10. Банк після отримання від Платіжної організації проекту Договору приєднання до НСМЕП має підписати два його примірники та подати їх до Платіжної організації (Департаменту платіжних систем) для реєстрації.

2.11. Термін подання банком підписаного ним проекту Договору приєднання до НСМЕП обмежується місячним строком, що відлічується з дня відправлення Платіжною організацією до банку листа з дозволом на укладання Договору приєднання до НСМЕП. Дозвіл на укладання договору може бути анульовано Радою, якщо протягом зазначеного строку до Платіжної організації не надійде підписаний банком проект договору.

2.12. Один примірник Договору приєднання до НСМЕП після його підписання сторонами та реєстрації зберігається в Юридичному департаменті Національного банку, а другий - Департамент платіжних систем надсилає із супровідним листом банку.

2.13. Датою вступу банку до НСМЕП є дата підписання Договору приєднання до НСМЕП обома сторонами.

2.14. Департамент платіжних систем засобами електронної пошти Національного банку надсилає:

банку Правила НСМЕП, іншу нормативну документацію щодо роботи в НСМЕП, проект акта про передавання-приймання цих документів, проекти актів про сплату за послуги, що надаються Національним банком (за оформлення вступу до НСМЕП та використання торговельної марки НСМЕП);

Департаменту інформатизації, Центральній розрахунковій палаті та Операційному управлінню Національного банку повідомлення про оформлення банком Договору приєднання до НСМЕП.

2.15. Банк після отримання від Платіжної організації зареєстрованого Договору приєднання до НСМЕП, та документів, зазначених у пункті 2.14 цієї глави, має підписати та повернути Платіжній організації (Департаменту платіжних систем) три примірники актів:

а) про сплату за послуги, що надаються Національним банком (за оформлення вступу до НСМЕП та використання торговельної марки НСМЕП);

б) про передавання-приймання нормативних документів, які необхідні банку для виконання своїх обов'язків у НСМЕП.

2.16. Банк зобов'язаний здійснити оплату послуг Платіжній організації у строки, визначені Договором приєднання до НСМЕП.

2.17. Банк зобов'язаний протягом 30 календарних днів після внесення змін до найменування, зміни місцезнаходження та платіжних реквізитів банку, які зазначені у договорах, що укладені з Національним банком, повідомити Платіжну організацію про це та подати щодо цього відповідні документи. Банк, у разі зміни найменування, місцезнаходження та платіжних реквізитів, звільняється від сплати за послуги, що надаються Національним банком (за оформлення вступу до НСМЕП та використання торговельної марки НСМЕП).

{Пункт 2.17 у редакції Рішення Ради Платіжної організації НСМЕП (протокол від 30.12.2009 № 155)}

2.18. Платіжна організація (Департамент платіжних систем) після здійснення оплати банком її послуг та отримання актів, зазначених у пункті 2.15 цієї глави, видає банку свідоцтво про членство та надання ліцензії на використання торговельної марки НСМЕП за зразком, наведеним у додатку 3 до цього Положення (далі - Свідоцтво).

Банк, який отримав від Платіжної організації Свідоцтво, у разі зміни назви зобов'язаний протягом 14 календарних днів після реєстрації змін відповідно до законодавства України повернути Платіжній організації (Департаменту платіжних систем) оригінал цього Свідоцтва та після надання Платіжній організації відповідних документів, які підтверджують зміну назви банку, отримати нове Свідоцтво.

Банк у разі втрати або пошкодження Свідоцтва має право звернутися до Платіжної організації для отримання його дубліката.

Платіжна організація видає дублікат Свідоцтва протягом 15 календарних днів з дати отримання звернення банку до Платіжної організації.

Банк після отримання повідомлення від Платіжної організації про розірвання Договору приєднання до НСМЕП зобов'язаний повернути Свідоцтво Платіжній організації протягом семи календарних днів з дня отримання повідомлення Платіжної організації.

2.19. Банк, який внаслідок реорганізації шляхом приєднання, злиття, поділу припинений як юридична особа, припиняє своє членство в НСМЕП у порядку, передбаченому главою 4 цього Положення.

Банк - правонаступник члена НСМЕП, створений в результаті реорганізації, має право вступити до НСМЕП у порядку, передбаченому цією главою. Після вчинення всіх дій щодо вступу до НСМЕП, банк-правонаступник має прийняти від банку, припиненого як юридична особа, за актом приймання-передачі термінальне обладнання, програмно-технічні засоби, необхідні для роботи в НСМЕП.

Банк-правонаступник здійснює сплату за послуги, що надає Національний банк, який виконує функції Платіжної організації (крім сплати за інсталяцію наявного програмного забезпечення).

{Главу 2 доповнено новим пунктом 2.19 згідно з Рішенням Ради Платіжної організації НСМЕП (протокол від 30.12.2009 № 155)}

2.20. Платіжна організація має право ініціювати припинення членства банку в НСМЕП, якщо банк - член НСМЕП не розпочав обслуговування інших членів та/або учасників НСМЕП протягом одного року від дати набрання чинності Договором приєднання до НСМЕП.

2.21. Платіжна організація розміщує інформацію про надання дозволу на укладання Договору приєднання до НСМЕП та про банки, які стали членами НСМЕП, на офіційній сторінці Національного банку в мережі Інтернет (www.bank.gov.ua).

2.22. Платіжна організація вилучає з офіційної сторінки Національного банку в мережі Інтернет інформацію про надання дозволу на укладання Договору приєднання до НСМЕП за наявності підстав, передбачених пунктом 2.11 цієї глави, або в разі укладання банком Договору приєднання до НСМЕП.

3. Порядок оформлення та надання банку послуг з впровадження НСМЕП

3.1. Банк, який у заяві про вступ до Національної системи масових електронних платежів зазначив про свої наміри виконувати функції емітента та/або еквайра платіжних карток НСМЕП, має протягом 30 календарних днів з дня отримання від Платіжної організації зареєстрованого Договору приєднання до НСМЕП та документів, зазначених у пункті 2.14 цієї глави, укласти з Платіжною організацією (Департаментом інформатизації) Договір про надання послуг з впровадження НСМЕП (додаток 4). Для цього банк протягом п'яти робочих днів з дня отримання від Платіжної організації Договору приєднання до НСМЕП подає Платіжній організації (Департаменту інформатизації) документи, передбачені пунктом 2.7 цієї глави.

{Пункт 3.1 у редакції Рішення Ради Платіжної організації НСМЕП (протокол від 30.12.2009 № 155)}

3.2. Укладання Договору про надання послуг з впровадження НСМЕП здійснюється відповідно до норм Положення № 444.

{Пункт 3.2 із змінами, внесеними Рішенням Ради Платіжної організації НСМЕП (протокол від 30.12.2009 № 155)}

3.3. Платіжна організація (Департамент інформатизації) протягом двох тижнів з дати підписання Договору про надання послуг з впровадження НСМЕП уповноваженими особами обох сторін передає банку з оформленням відповідних актів про приймання-передавання технологічну та технічну документацію, яка розроблена Платіжною організацією і необхідна банку для виконання своїх обов'язків.

3.4. Банк, який став членом НСМЕП як емітент платіжних карток НСМЕП, надсилає Національному банку України (Департаменту інформатизації) заяву за формою, наведеною в додатку 3 до Положення про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 19.04.2005 № 137 (зі змінами), на присвоєння банку ідентифікатора емітента платіжних карток.

Присвоєння банку - члену НСМЕП ідентифікатора емітента МПІ здійснюється в порядку, передбаченому нормативно-правовими актами Національного банку з питань емісії платіжних карток. У заяві емітент зазначає про своє клопотання щодо присвоєння банку ідентифікатора емітента МПІ.

{Пункт 3.4 у редакції Рішення Ради Платіжної організації НСМЕП (протокол від 14.11.2008 № 132)}

3.5. Банк розробляє проект впровадження НСМЕП у своїй установі та протягом двох місяців з дати підписання Договору про надання послуг з впровадження НСМЕП уповноваженими особами обох сторін подає його Платіжній організації (Департаменту інформатизації) для узгодження та підписання.

3.6. Платіжна організація протягом 30 робочих днів з дня отримання від банку проекту впровадження НСМЕП розглядає поданий проект та приймає рішення щодо узгодження або повернення проекту на доопрацювання.

Банк після доопрацювання подає проект впровадження НСМЕП Платіжній організації (Департаменту інформатизації) для узгодження повторно.

3.7. Банк зобов'язаний забезпечити виконання узгодженого з Платіжною організацією проекту впровадження НСМЕП у визначені в ньому терміни, а саме:

3.7.1. Укласти необхідні договори з відповідними учасниками НСМЕП та іншими юридичними особами, які мають на це право (уклали відповідний договір):

а) розрахунковим банком НСМЕП (Операційним управлінням Національного банку) про проведення розрахунків за операції, виконані із застосуванням спеціальних платіжних засобів НСМЕП (додаток 5);

б) Головним процесинговим центром НСМЕП (Центральною розрахунковою палатою Національного банку) про надання інформаційних послуг процесингового центру (додаток 6) для емітентів та або еквайрів платіжних карток, окрім банків Харківської області, які укладають цей договір з Регіональним процесинговим центром НСМЕП (Управлінням Національного банку України в Харківській області);

в) надавачем послуг БПЦ, який уклав з Платіжною організацією договір про вступ до НСМЕП, якщо цим договором передбачено право надавача послуг БПЦ укладати договори з членами НСМЕП щодо їх інформаційного обслуговування (для банків, які не планують запроваджувати власну автоматизовану карткову систему), або розробником/постачальником програмного забезпечення підсистеми автоматизованої карткової системи (далі - АКС) (програмного забезпечення для банку), який має свідоцтво на право застосування цієї продукції у НСМЕП (Свідоцтво про функціональну придатність апаратних та програмних засобів до використання в НСМЕП);

г) технічними еквайрами (у разі потреби) щодо розгортання та обслуговування інфраструктури банкоматів і терміналів та обслуговування спеціальних платіжних засобів НСМЕП;

ґ) торговцями (у разі виконання ним функцій еквайра) про обслуговування спеціальних платіжних засобів НСМЕП;

д) виробником спеціальних платіжних засобів НСМЕП (для емітентів).

{Пункт 3.7.1 у редакції Рішення Ради Платіжної організації НСМЕП (протоколи від 14.11.2008 № 132, від 30.07.2010 № 163)}

3.7.2. Узгодити дизайн платіжних карток НСМЕП банку (у разі виконання функцій емітента) з виробником платіжних карток НСМЕП та затвердити його в Платіжній організації. Після затвердження дизайну замовити виготовлення платіжних карток НСМЕП у виробника.

3.7.3. За потреби призначити наказом банку офіцера безпеки автоматизованої карткової системи (далі - АКС) та провести роботи з інсталяції програмно-технічних засобів АКС (за участю Платіжної організації та розробника програмного забезпечення банку).

3.7.4. Отримати та розгорнути (згідно з проектом впровадження) необхідні програмно-технічні засоби АКС банку (у разі потреби): сервер авторизації (СА), сервер баз даних (СБД), банківський центр генерації ключової інформації (БЦГКІ), чотири модулі безпеки МБ-1 РСІ (HSM). Два - для СА, один - для СБД, один - резервний. Мінімальні вимоги до технічних засобів (ТЗ) СБД узгоджуються з розробником програмного забезпечення для банку (ПЗ КБ). Вимоги Платіжної організації до окремих компонентів програмно-технічних засобів члена НСМЕП та перелік програмно-технічних засобів НСМЕП, які пройшли в ній випробовування і дозволені до використання в НСМЕП, наведено на офіційній сторінці Національного банку в мережі Інтернет (www.bank.gov.ua).

3.7.5. Провести навчання своїх фахівців.

3.8. Банк, який має намір бути емітентом та/або еквайром МПІ, та який не планує отримувати від Платіжної організації послуги з впровадження НСМЕП, повинен укласти необхідні договори з надавачем послуг з процесингу операцій з МПІ, що має на це право відповідно до укладеного договору з Платіжною організацією, та розрахунковим банком НСМЕП (Операційним управлінням Національного банку) про проведення розрахунків за операції, виконані із застосуванням спеціальних платіжних засобів НСМЕП (додаток 5), а також забезпечити виконання умов цих договорів.

{Пункт 3.8 у редакції Рішення Ради Платіжної організації НСМЕП (протокол від 30.07.2010 № 163)}

4. Порядок припинення членства банку в НСМЕП

4.1. Рада приймає рішення про припинення членства в НСМЕП за заявою банку чи з ініціативи Платіжної організації з причин, наведених у розділі XII Правил НСМЕП, або якщо банк - член НСМЕП не розпочав обслуговування інших членів або учасників НСМЕП протягом одного року від дати набрання чинності Договором приєднання до НСМЕП. Після чого банку необхідно послідовно виконати такі дії:

4.1.1. Вивести з обігу в НСМЕП платіжні картки та МПІ (для емітентів), які після припинення дії відповідних договорів з клієнтами вилучені у держателів (зняті з обліку) банком.

Виведення з обігу в НСМЕП спеціальних платіжних засобів здійснюється за технологією та в порядку, визначеному Регламентом НСМЕП.

4.1.2. Занести, за умови подальшої підтримки роботи програмно-технічних засобів автоматизованої карткової системи банку (далі - ПТЗ АКС), до внутрішнього (он-лайн) стоп-листа банку платіжні картки, що залишилися не вилученими з обігу. Не вилучені у держателів (не зняті з обліку) МПІ банк заносить до емітентського блок-листа.

4.1.3. Вилучити з роботи все термінальне обладнання банку, за винятком того банківського термінального обладнання, яке необхідне для роботи з не вилученими з обігу (не знятими з обліку) спеціальними платіжними засобами.

Виведення з експлуатації та зняття з обліку в НСМЕП термінального обладнання здійснюється за технологією та в порядку, визначеному Регламентом НСМЕП.

4.1.4. Забезпечити протягом 64 днів від дати вилучення банку із "зеленого" листа роботу своїх програмно-технічних засобів НСМЕП для оброблення можливих трансакцій у період терміну їх актуальності.

4.1.5. Після закінчення строку в 64 календарні дні:

а) перевести залишки коштів на чекових картрахунках клієнтів за не вилученими з обігу платіжними картками на їх відповідні рахунки завантаження (поточні рахунки);

б) на діючому термінальному обладнанні Банку виключити функцію виконання оф-лайн операцій.

{Пункт 4.1.5 у редакції Рішення Ради Платіжної організації НСМЕП (протокол від 30.07.2010 № 163)}

4.1.6. Забезпечити за не вилученими з обігу платіжними картками видачу готівки за залишком коштів на електронних гаманцях на власних ПТЗ АКС (за умови подальшої підтримки емітентом їх роботи) у разі звернення їх держателів до закінчення терміну дії емітованих електронних гаманців.

Плата за супровід програмного забезпечення Платіжною організацією не стягується від дати вилучення банку із "зеленого листа". Деінсталяція ПТЗ АКС виконується за технологією та в порядку, визначеному Платіжною організацією.

У разі звернення держателів платіжних карток НСМЕП після припинення членства банку в НСМЕП щодо отримання залишку коштів на електронних гаманцях банк протягом терміну дії емітованих ним електронних гаманців на свій власний ризик може видати готівку, зчитуючи їх за допомогою терміналу (без застосування інших ПТЗ АКС).

{Пункт 4.1.6 у редакції Рішення Ради Платіжної організації НСМЕП (протокол від 30.07.2010 № 163)}

4.1.7. Вилучити з роботи все банківське термінальне обладнання банку, яке було необхідне для роботи з не вилученими з обігу платіжними картками, надіславши Головному процесинговому центру НСМЕП (далі - ГПЦ) відповідні телеграми.

4.1.8. Виведені з обігу платіжні та службові картки повинні бути знищені шляхом механічного руйнування чип-модулів. Знищення карток оформляється відповідними актами.

4.1.9. Виконати інші зобов'язання за договором(ами) про вступ (приєднання) до НСМЕП, про надання послуг з впровадження НСМЕП, для чого:

а) розрахуватися з Платіжною організацією за фактично отримані від неї послуги за діючими тарифами;

б) розрахуватися згідно з тарифами з усіма учасниками НСМЕП за операціями, що здійснені із застосуванням спеціальних платіжних засобів НСМЕП;

в) сплатити (якщо ініціатором розірвання договору був банк) Платіжній організації збитки (втрати), що пов'язані з розірванням відповідного договору, якщо їх завдано внаслідок порушення банком умов договору;

г) повернути Платіжній організації всю отриману від неї конфіденційну інформацію, а в себе знищити всі копії, з оформленням відповідного акта;

ґ) надати ПТЗ АКС для деінсталяції, попередньо знищивши в себе всі копії програмного забезпечення та документи, які були отримані від Платіжної організації, з оформленням відповідного акта;

д) повернути Платіжній організації все програмне забезпечення і методичну та технічну документацію, які банк одержав за договором, а в себе знищити всі їх копії, з оформленням відповідного акта;

е) повернути Платіжній організації Свідоцтво.

4.1.10. Припинити дію договорів з ГПЦ (РПЦ).

4.1.11. Після отримання розрахунковим банком НСМЕП повідомлення від Платіжної організації про закінчення процедури припинення членства банку в НСМЕП припинити дію договору з розрахунковим банком НСМЕП і отримати від розрахункового банку НСМЕП кошти, унесені банком до страхового фонду.

4.1.12. Забезпечити зберігання інформації та документів за операціями з використанням спеціальних платіжних засобів НСМЕП протягом п'яти років.

4.1.13. Після закінчення терміну зберігання модулів безпеки серверів НСМЕП, які належать банку, у робочому стані згідно з підпунктом 4.1.4 цього пункту, банк протягом місяця має право перепродати всі свої модулі безпеки іншому учаснику НСМЕП. Якщо покупця немає, то забезпечити утилізацію цих модулів відповідно до вимог цього Положення. Перед продажем/утилізацією всі основні і резервні модулі безпеки разом з комплектом експлуатаційних документів на них повинні бути тимчасово передані для знищення ключової системи модулів до системного ЦГКІ. Платіжній організації НСМЕП надається копія акта продажу/утилізації кожного модуля безпеки, що належав банку.

Утилізацію модулів безпеки серверів НСМЕП проводять підприємства, які отримали відповідний дозвіл Платіжної організації на таку діяльність.

4.2. У разі потреби проведення багатоетапної процедури припинення членства банку в НСМЕП, що пов'язано з необхідністю здійснення відповідних взаєморозрахунків (за наявності таких) або технологічних процедур, а саме: виведення з обігу значної кількості термінального обладнання та спеціальних платіжних засобів банку, повернення матеріальних цінностей, конфіденційної інформації та програмного-технічних засобів, що належать Національному банку, відшкодування збитків, які можуть бути завдані Національному банку внаслідок розірвання договору(ів), банк може укласти з Платіжною організацією договір про припинення дії (розірвання) відповідного договору (договорів), у якому мають зазначатися відповідні дії сторін, які передуватимуть припиненню (розірванню) відповідного договору(ів) з Платіжною організацією.

4.3. Членство в НСМЕП для банку припиняється після виконання ним умов припинення членства в НСМЕП з дня припинення дії відповідного(их) договору(ів) з Платіжною організацією.

Після виконання банком умов припинення членства в НСМЕП і відповідного(их) договору(ів) з Платіжною організацією за відсутності взаємних претензій складається акт про припинення (розірвання) договору або здійснюється обмін листами, підписаними уповноваженими особами банку та Платіжної організації, про припинення дії (розірвання) договору.

4.4. Банк, який має власну АКС, за умови необхідності подальшої підтримки роботи ПТЗ АКС, після припинення членства банку в НСМЕП укладає з Платіжною організацією договір про конфіденційність, на виконання якого бере зобов'язання про збереження конфіденційної інформації та програмного забезпечення, які стали відомі банку за результатами виконання договору(ів) щодо членства в НСМЕП, від розповсюдження її третім особам до часу одержання письмового повідомлення від Платіжної організації про втрату переданою інформацією статусу конфіденційної.

Директор Департаменту
платіжних систем


Н.Г. Лапко

Начальник
управління методології
роздрібних платежівВ.І. Харченко


Додаток 1
до Положення про порядок вступу банків
до Національної системи
масових електронних платежів
та припинення їх членства в системі

ЗАЯВА
про вступ до Національної системи масових електронних платежів (НСМЕП)

{Додаток 1 у редакції Рішення Ради Платіжної організації НСМЕП (протокол від 30.12.2009 № 155)}


Додаток 2
до Положення про порядок вступу банків
до Національної системи
масових електронних платежів
та припинення їх членства в системі

ДОГОВІР
приєднання до Національної системи масових електронних платежів

з додатками до нього:


ДОГОВІР про використання торговельної марки Національної системи масових електронних платежів ;

Зображення торговельної марки НСМЕП (знака для товарів і послуг згідно зі свідоцтвом від 17.09.2001 № 20832);

ПЕРЕЛІК товарів і послуг, для позначення яких надається ліцензія на використання торговельної марки НСМЕП;

ПЕРЕЛІК визначених Ліцензіаром порушень, які знижують якість товарів і послуг, для позначення яких надається ліцензія на використання торговельної марки НСМЕ;

ПОРЯДОК проведення перевірки для виявлення порушень, які знижують якість товарів і послуг, для позначення яких надається ліцензія на використання торговельної марки НСМЕП

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Ради Платіжної організації НСМЕП (протокол від 30.12.2009 № 155)}


Додаток 3
до Положення про порядок вступу банків
до Національної системи
масових електронних платежів
та припинення їх членства в системі

СВІДОЦТВО


Додаток 4
до Положення про порядок вступу банків
до Національної системи
масових електронних платежів
та припинення їх членства в системі

ДОГОВІР
про надання послуг з впровадження НСМЕП

{Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Ради Платіжної організації НСМЕП (протоколи від 30.07.2010 № 163, від 30.12.2009 № 155)}


Додаток 5
до Положення про порядок вступу банків
до Національної системи
масових електронних платежів
та припинення їх членства в системі

ДОГОВІР
про проведення розрахунків між членами/учасниками НСМЕП за операціями, виконаними із застосуванням спеціальних платіжних засобів НСМЕП


Додаток 6
до Положення про порядок вступу банків
до Національної системи
масових електронних платежів
та припинення їх членства в системі

ДОГОВІР
про надання інформаційних послуг процесингового центру Національної системи масових електронних платежів

{Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/}

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси