Про затвердження Положення про аукціонну комісію

Фонд державного майна; Наказ, Положення від 24.03.2008 № 347

Про затвердження Положення про аукціонну комісію

Реєстрація: Мін'юст України від 13.05.2008 № 406/15097

Стан: Чинний

Ідентифікатор: z0406-08

Текст документа від 24.03.2008:

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.03.2008 N 347

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 травня 2008 р. за N 406/15097

Про затвердження Положення про аукціонну комісію

Відповідно до Порядку продажу у 2008 році державними органами приватизації земельних ділянок державної власності, на яких розташовані об'єкти, що підлягають приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2008 року N 110 ( 110-2008-п ), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про аукціонну комісію, що додається.

2. Департаменту підготовки та проведення конкурсів (Є.Філозоп) у п'ятиденний строк з дня затвердження цього наказу забезпечити його подання на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню офіційних друкованих видань (Н.Путівська), Департаменту підготовки та проведення конкурсів (Є.Філозоп) у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити опублікування цього наказу в "Державному інформаційному бюлетені про приватизацію".

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Фонду В.Семенюк-Самсоненко

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Фонду державного майна України 24.03.2008 N 347

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 травня 2008 р. за N 406/15097

ПОЛОЖЕННЯ про аукціонну комісію

I. Загальні положення

1.1. Положення про аукціонну комісію (далі - Положення) розроблено відповідно до Порядку продажу у 2008 році державними органами приватизації земельних ділянок державної власності, на яких розташовані об'єкти, що підлягають приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2008 року N 110 ( 110-2008-п ) (далі - Порядок).

1.2. Це Положення визначає порядок створення та діяльності аукціонної комісії з продажу об'єктів аукціону - земельних ділянок державної власності разом з об'єктами приватизації, які на них розташовані (далі - об'єкт аукціону).

1.3. Метою цього Положення є забезпечення конкурентності, справедливості, неупередженості, послідовності та високого професійного рівня в підготовці і проведенні аукціонів відповідно до Порядку.

1.4. Аукціонна комісія (далі - Комісія) - це тимчасово діючий колегіальний орган, що створюється відповідним державним органом приватизації для підготовки і проведення аукціонів з продажу об'єкта аукціону шляхом визначення переможця аукціону.

1.5. Основними принципами діяльності Комісії є:

додержання вимог чинного законодавства;

колегіальність прийняття рішень;

повнота розгляду поданих до Комісії планів приватизації об'єктів аукціону відповідно до встановлених умов аукціону;

обґрунтованість прийнятих рішень;

незалежність членів Комісії (недопущення втручання в діяльність Комісії будь-яких органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також учасників аукціону);

професійність членів Комісії.

II. Склад та порядок створення комісії

2.1. До складу Комісії входять спеціалісти й експерти органу приватизації, представники державного органу земельних ресурсів, органу місцевого самоврядування, балансоутримувача об'єкта приватизації, трудового колективу об'єкта приватизації (якщо об'єктом є цілісний майновий комплекс підприємства).

Якщо в аукціоні бере участь господарське товариство, утворене за участю трудового колективу підприємства, цілісний майновий комплекс якого приватизується, представник такого трудового колективу виключається із складу Комісії і не має права брати участі в засіданнях Комісії з моменту подання таким господарським товариством до державного органу приватизації заяви про участь в аукціоні.

Якщо на продаж разом із земельною ділянкою пропонуються контрольні пакети акцій акціонерного товариства, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, то до роботи Комісії за згодою правоохоронних органів залучаються їх представники з правом дорадчого голосу.

2.2. Комісія створюється у кількості від п'яти до дев'яти осіб.

2.3. Відповідний орган приватизації направляє до державних підприємств, установ і організацій письмові запити щодо надання кандидатур до складу Комісії.

Делегування представників до складу Комісії є обов'язковим для керівництва державних підприємств, установ і організацій.

У триденний строк з дня одержання запиту державні підприємства, установи й організації направляють до органу приватизації відомості про кандидатури до складу Комісії (прізвище, ім'я та по батькові, займана посада, контактний телефон, факс).

2.4. Склад Комісії затверджується наказом відповідного органу приватизації. Наказом також установлюється строк визначення умов аукціону та їх подання на затвердження до відповідного органу приватизації.

Голова Комісії (далі - Голова) та відповідальний секретар призначаються з працівників відповідного органу приватизації.

На час роботи в Комісії за її членами зберігаються місце роботи (посада) та середній заробіток згідно з чинним законодавством України.

III. Завдання та функції комісії

3.1. Основними завданнями Комісії є:

визначення умов проведення аукціону;

визначення строку його проведення відповідно до Порядку.

3.2. Основними функціями Комісії є:

визначення згідно з рекомендаціями органу приватизації умов аукціону;

розробка проекту інформаційного повідомлення про проведення аукціону та подання його до органу приватизації на затвердження;

розгляд планів приватизації об'єктів аукціону, наданих учасниками аукціону, та прийняття відповідного рішення;

складання протоколів та подання їх на затвердження до органу приватизації;

взаємодія з виконавцем аукціону та ліцитатором.

IV. Права та обов'язки комісії

4.1. Комісія має право:

під час розробки та визначення умов аукціону звертатися до відповідного органу приватизації та інших підприємств, установ і організацій із запитами щодо забезпечення Комісії необхідною інформацією, документами та іншими матеріалами про об'єкт аукціону, надання приміщення для проведення її засідань, звертатися по допомогу до спеціалістів, радників та експертів;

надавати органу приватизації рекомендації щодо додаткових умов участі в аукціоні.

4.2. Комісія зобов'язана:

проводити засідання Комісії з дотриманням вимог чинного законодавства України;

сприяти забезпеченню рівних умов для всіх потенційних покупців;

забезпечувати проведення аукціону відповідно до вимог чинного законодавства України.

4.3. Члени Комісії не мають права:

вести поза межами засідань Комісії переговори з учасниками аукціону;

мати майнові та немайнові стосунки з учасниками аукціону;

розголошувати інформацію:

про учасників аукціону, їх кількість та подані ними плани приватизації (до затвердження переможця);

про склад Комісії, час і місце проведення засідань Комісії.

4.4. До складу Комісії не можуть входити посадові особи та представники учасників, їх близькі родичі, посадові особи об'єднань підприємств, їх представники та близькі родичі.

V. Порядок роботи комісії

5.1. Комісія розпочинає роботу з моменту підписання наказу про її створення.

5.2. Усі зміни щодо складу Комісії вносяться відповідними наказами органу приватизації.

5.3. Керує діяльністю Комісії і організовує її роботу голова Комісії.

5.4. Голова:

скликає засідання Комісії;

головує на засіданнях Комісії;

дає розпорядження та доручення, обов'язкові для членів Комісії;

дає доручення спеціалістам, радникам та експертам, які залучені до роботи Комісії;

організовує підготовку матеріалів для подання на розгляд Комісії;

забезпечує після закінчення або припинення аукціону передання до органу приватизації документації щодо проведення аукціону;

представляє Комісію у відносинах з установами та організаціями.

5.5. Голова Комісії зобов'язаний повідомити всіх членів Комісії про заплановані засідання за три дні до дати їх проведення. Повідомлення надсилаються поштою, телефонограмою, факсом або електронною поштою.

5.6. Відповідальний секретар забезпечує виконання доручень Голови та несе відповідальність за підготовку матеріалів для розгляду Комісією та правильність ведення протоколів засідань Комісії.

5.7. Члени Комісії зобов'язані брати участь у діяльності Комісії, виконувати розпорядження і доручення Голови. У разі відсутності на засіданні члени Комісії повинні на вимогу Голови надавати письмові пояснення на ім'я Голови.

5.8. Засідання Комісії є правочинним за умови участі в ньому не менш як 2/3 усіх членів Комісії.

5.9. Члени Комісії мають рівне право голосу при прийнятті рішень.

5.10. Засідання Комісії є закритими, але Комісія має право запрошувати на свої засідання для надання пояснень спеціалістів, радників та експертів, залучених до роботи Комісії.

Продаж земельної ділянки разом з розташованим на ній об'єктом приватизації (аукціон) здійснюється на відкритому засіданні Комісії.

5.11. Рішення Комісії приймаються простою більшістю голосів присутніх членів Комісії. У разі рівної кількості голосів голос Голови є ухвальним.

5.12. Усі рішення Комісії приймаються шляхом поіменного усного голосування (тільки "за" або "проти"), результати якого заносяться до відповідного протоколу.

5.13. Рішення Комісії оформлюється протоколами, що підписуються усіма членами Комісії, які брали участь у засіданні, та подаються у встановлений строк на затвердження відповідному органу приватизації.

Рішення Комісії щодо визначення переможця аукціону оформлюється протоколом, що підписується ліцитатором, членами Комісії та покупцем (його представником), який набув право на придбання об'єкта аукціону.

Протокол надсилається у триденний строк відповідному державному органу приватизації для затвердження.

5.14. Якщо член Комісії не бере участі в засіданні, відмовляється голосувати за порядок денний засідання або підписувати протокол, орган приватизації може відповідним наказом виключити його зі складу Комісії та включити до складу Комісії іншу кандидатуру.

5.15. Діяльність Комісії припиняється наказом органу приватизації після затвердження результатів аукціону або визнання аукціону таким, що не відбувся.

Директор Департаменту підготовки та проведення конкурсів Є.Філозоп

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси