Про затвердження форми форвардного біржового контракту

Мінагрополітики України; Наказ, Форма від 21.02.2008 № 77

Про затвердження форми форвардного біржового контракту

Реєстрація: Мін'юст України від 12.03.2008 № 204/14895

Стан: Чинний

Ідентифікатор: z0204-08

Текст документа від 10.12.2012:

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.02.2008 N 77

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 березня 2008 р. за N 204/14895

Про затвердження форми форвардного біржового контракту

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства аграрної політики N 156 ( z0427-09 ) від 12.03.2009 N 771 ( z1102-09 ) від 28.10.2009 Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства N 646 ( z1905-12 ) від 22.10.2012 }

{ В тексті Наказу слова "продовольчий резерв" замінено словами "інтервенційний фонд" у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства аграрної політики N 771 ( z1102-09 ) від 28.10.2009 }

Відповідно до статті 10 Закону України "Про зерно та ринок зерна в Україні" ( 37-15 ), Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" ( 1877-15 ), постанови Кабінету Міністрів України від 16.05.2007 N 736 ( 736-2007-п ) "Про запровадження державних форвардних закупівель зерна" та постанови Кабінету Міністрів України від 06.02.2008 N 36 ( 36-2008-п ) "Про затвердження переліку об'єктів державного цінового регулювання на 2008/09 маркетинговий рік" НАКАЗУЮ:

1. Аграрному фонду (Іванишин В.В.) розпочати державні форвардні закупівлі продовольчого зерна для формування державного інтервенційного фонду.

2. Затвердити форму форвардного біржового контракту на закупівлю Аграрним фондом зерна, що додається.

3. Департаменту фінансів (Зуб Г.І.) передбачити виділення коштів з Державного бюджету України на відповідний рік для формування державного інтервенційного фонду, зокрема для проведення Аграрним фондом державних форвардних закупівель зерна.

4. Департаменту розвитку аграрного ринку (Розгон А.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Гадзало Я.М.

В.о. Міністра Б.К.Супіханов

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва К.О.Ващенко

Заступник Міністра юстиції України В.В.Лутковська

Генеральний директор Аграрного фонду В.В.Іванишин

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства аграрної політики України 21.02.2008 N 77 (в редакції наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України 22.10.2012 N 646) ( z1905-12 )

ЗАТВЕРДЖУЮ Директор Аграрної біржі

____________________________ (підпис)(ініціали, прізвище)

М.П.

"___"____________ 200__ року

ФОРМА форвардного біржового контракту на закупівлю Аграрним фондом зерна

___________ 20__ р. м. _________ N ___

Аграрний фонд (далі - Покупець), в особі Брокера-покупця

__________________________________________, який діє на підставі договору-доручення від ___________________ N ______ та довіреності від ____________________ N ______, з одного боку, та сільськогосподарський товаровиробник зерна (далі - Продавець)

________________________________________, в особі Брокера-продавця

____________________________________, який діє на підставі договору-доручення від ___________________ N ______ та довіреності від ____________________ N _____, з іншого боку, (далі - Сторони), уклали цей форвардний біржовий контракт (далі - Контракт) про таке:

1. Предмет Контракту

1.1. В порядку та на умовах цього Контракту Продавець передає Покупцю у власність товар: ________________________, що відповідає ДСТУ __________________ (далі - Товар), а Покупець зобов'язується прийняти Товар та оплатити його.

1.2. Кількість (тонн): _________________ (__________________)

1.3. Місяць поставки: _________________________________ року.

1.4. Базис поставки: ________________________________________

1.5. Ціна Контракту ______________ гривень, у тому числі ПДВ

_____________ гривень, з подальшим коригуванням шляхом укладання додаткових угод, у тому числі по бюджетних періодах:

20__ р. - ______ гривень;

20__ р. - ______ гривень.

1.6. Ціна за одиницю Товару (тонну) (Цт) на базисі поставки:

Цф - Вк = Цт,

де Цф - середньозважена ціна рівноваги (фіксингу), що склалася протягом останніх трьох торгових сесій на Аграрній біржі та сертифікованих нею акредитованих товарних біржах на момент поставки;

Вк - середньозважена вартість відсотка за наданими строком до 12 календарних місяців кредитами банків, визначеного на підставі інформації, наданої Національним банком.

Вартість користування коштами (авансовим платежем) (Вк) для окремих об'єктів державного цінового регулювання на відповідний маркетинговий період становить: ________________________ гривень.

1.7. Вартість Товару (Вт), усього:

Цт x От = Вт гривень, у тому числі ПДВ,

де От - обсяг товару.

1.8. Авансовий платіж (Ап): _____________________ гривень.

1.9. Остаточний розрахунок (Ор):

Вт - Ап = Ор.

1.10. Авансовий платіж в розмірі 50 відсотків вартості зерна сплачується протягом поточного бюджетного періоду.

1.11. Остаточний розрахунок здійснюється у наступному бюджетному періоді.

2. Термін поставки товару

2.1. Брокер-продавець поставляє Брокеру-покупцю Товар на базисі поставки __________________ в термін до "__"______ 20__ р. (місце)

2.2. Поставка вважається здійсненою в момент підписання акта передавання-приймання Товару на базисі поставки відповідно до умов цього Контракту.

3. Документація

3.1. Брокер-продавець на момент укладення Контракту надає такі документи:

заявку на укладення форвардного біржового контракту на закупівлю Аграрним фондом зерна на умовах форвардних закупівель;

довідку про відсутність заборгованості із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), крім тих сум, сплату яких розстрочено або відстрочено відповідно до законодавства;

довідку про відсутність простроченої заборгованості за будь-якими видами бюджетної позики, іншими кредитами, крім тих сум, сплату яких розстрочено або відстрочено відповідно до законодавства;

довідку про посівні площі об'єктів державного цінового регулювання за останні п'ять років та довідку про врожайність об'єктів державного цінового регулювання за останні п'ять років, видані управлінням агропромислового розвитку відповідної районної державної адміністрації на підставі форм 4-сг та 29-сг;

копію статуту юридичної особи та в разі, коли статутом передбачена необхідність погодження (затвердження) вищим органом управління юридичної особи рішень виконавчого органу про укладення правочинів на певну суму, - оригінал рішення вищого органу управління щодо погодження (затвердження) укладення контракту та договору застави;

договір страхування на випадок знищення або пошкодження майбутнього врожаю та/або стандартний договір страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою від сільськогосподарських виробничих ризиків посівів озимих зернових сільськогосподарських культур на період перезимівлі від повної загибелі, укладений відповідно до умов законодавства, та оригінал або засвідчену копію платіжного доручення про сплату страхового внеску.

3.2. Після укладення Контракту товаровиробник подає до Аграрного фонду нотаріально засвідчений договір застави майбутнього врожаю між Продавцем та Покупцем або нотаріально засвідчений договір застави зерна, що перебуває у власності товаровиробника, або подвійне складське свідоцтво на зерно, що є предметом застави.

3.3. Остаточний розрахунок з Продавцем за умови виконання Контракту в повному обсязі проводиться Покупцем за наявності таких документів:

складських документів на зерно, виписаних Аграрному фонду;

акта передавання-приймання на весь обсяг зерна;

картки аналізу зерна або посвідчення про його якість, виданого Державною інспекцією сільського господарства України;

додаткового договору до Контракту згідно з абзацом третім пункту 1 Порядку проведення державних форвардних закупівель зерна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2007 року N 736.

Продавець у день надходження на поточний рахунок остаточної суми по Контракту надає Аграрному фонду податкову накладну, зареєстровану в Єдиному реєстрі податкових накладних, на відповідну суму.

4. Реєстраційний збір Аграрної біржі

4.1. Реєстраційний збір Аграрної біржі є обов'язковим і сплачується Продавцем протягом двох робочих днів після укладання Контракту.

4.2. Реєстраційний збір Аграрної біржі становить:

______________ гривень, у тому числі ПДВ _____________ гривень.

4.3. Реквізити Аграрної біржі:

місцезнаходження _________________________________________________ поточний рахунок _________________________________________________ ідентифікаційний код за ЄДРПОУ____________________________________ в ________________________________________________________________ МФО ______________________________________________________________

5. Порядок розрахунків

5.1. Покупець упродовж п'яти робочих днів з моменту укладання Контракту на торгах Аграрної біржі зобов'язується перерахувати кошти (авансовий платіж) у розмірі 50 відсотків вартості зерна, розрахованої на підставі мінімальної інтервенційної ціни на момент укладення Контракту, на поточний рахунок Продавця.

5.2. Продавець у день надходження авансового платежу на свій поточний рахунок видає Покупцю податкову накладну на відповідну суму.

5.3. Остаточний розрахунок здійснюється впродовж п'яти робочих днів після поставки Товару відповідно до цього Контракту, надання документів, передбачених пунктом 3.3 розділу 3, та виконання пункту 4.1 розділу 4 Контракту.

6. Додаткові права та обов'язки Сторін

6.1. Брокер-продавець зобов'язаний повідомити Брокера-покупця про всі права третіх осіб на товар, що продається (право застави тощо). У разі невиконання цієї вимоги Брокер-покупець має право вимагати розірвання Контракту, якщо він не знав і не міг знати про права третіх осіб на Товар.

6.2. Якщо третя особа на підставах, що виникли до продажу Товару, пред'явить до Брокера-покупця позов про витребування Товару, Брокер-покупець повинен повідомити про це Брокера-продавця та подати клопотання про залучення його до участі у справі.

6.3. Правочин щодо звільнення Продавця від відповідальності або щодо її обмеження у разі витребування Товару в Покупця третьою особою є нікчемним.

6.4. У разі порушення Продавцем умов Контракту щодо асортименту Товару застосовуються правові наслідки статті 672 Цивільного кодексу України.

6.5. Сторона, яка наперед знає, що вона не зможе виконати своїх зобов'язань, повинна письмово повідомити про це другу Сторону не пізніше ніж за два тижні до терміну поставки Товару.

6.6. Якщо зустрічне виконання зобов'язань здійснено однією зі Сторін, незважаючи на невиконання другою Стороною своїх зобов'язань, друга Сторона повинна виконати свої зобов'язання за цим Контрактом.

6.7. У разі невиконання однією зі Сторін своїх зобов'язань або за наявності очевидних підстав уважати, що вона не виконає своїх зобов'язань у встановлений строк або виконає його не в повному обсязі, друга Сторона має право зупинити виконання своїх зобов'язань, відмовитися від їх виконання частково або в повному обсязі.

7. Відповідальність Сторін

7.1. У разі невиконання (неналежного виконання) або затримки виконання будь-якої з вимог Контракту Сторони несуть відповідальність згідно із законодавством.

7.2. За невиконання Продавцем умов Контракту щодо обсягів поставки ним сплачується штраф у розмірі ___ відсотків вартості недопоставленого Товару, виходячи з вартості Товару за ціною фіксингу, що діяла на останній день поставки.

7.3. У разі непоставки Товару в термін, визначений пунктом 2.1 розділу 2 Контракту, Покупець висуває вимогу, виходячи з вартості Товару за ціною фіксингу, що діяла на останній день поставки.

7.4. Директори регіональних відділень Покупця відповідають за перевірку достовірності та повноти даних, передбачених пунктами 3.1-3.3 розділу 3 цього Контракту.

7.5. У разі порушення Покупцем строків оплати, установлених пунктами 5.1 та 5.3 розділу 5 цього Контракту, Покупець сплачує пеню у розмірі ___ облікової ставки Національного банку України за кожен день несвоєчасної оплати від вартості простроченого платежу.

7.6. У разі виконання Покупцем пункту 5.1 розділу 5 та невиконання Продавцем пункту 2.1 розділу 2 цього Контракту з Продавця стягується пеня у розмірі ___ відсотків вартості недопоставленого Товару, з якого допущено прострочення виконання за кожен день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі ___ відсотків указаної вартості.

7.7. Брокер-продавець та Брокер-покупець забезпечують належне виконання їх клієнтами всіх зобов'язань, що випливають з умов цього Контракту.

7.8. Сторони забезпечують достовірність реквізитів, указаних у цьому Контракті.

8. Обставини непереборної сили

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за неналежне виконання зобов'язань унаслідок обставин непереборної сили або стихійного лиха (форс-мажор).

У цьому разі термін виконання зобов'язань переноситься відповідно до терміну дії зазначених обставин, про що укладається відповідний договір.

8.2. Сторона, для якої склалися такі умови, повинна в короткий строк, але не пізніше 5 днів, повідомити іншу Сторону про настання і припинення обставин, які перешкоджають виконанню договірних зобов'язань.

8.3. Обставини непереборної сили або стихійного лиха (форс-мажор) підтверджуються відповідними документами Торгово-промислової палати України або інших уповноважених органів.

9. Вирішення спорів

9.1. Усі спори, що виникають з цього Контракту або пов'язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

9.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку.

9.3. Суперечки, що виникають між Брокером-продавцем та Брокером-покупцем під час укладання та виконання Контракту, вирішуються біржовим арбітражем Аграрної біржі. Надалі рішення біржового арбітражу Аграрної біржі може бути оскаржене в суді на загальних підставах.

10. Інші умови

10.1. Розірвання Контракту в односторонньому порядку не допускається, крім випадків, передбачених законодавством та цим Контрактом.

10.2. Покупець має право в односторонньому порядку розірвати Контракт у разі недостатнього фінансування видатків на здійснення форвардних закупівель.

10.3. Цей Контракт набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та реєстрації на Аграрній біржі і діє до ______________.

10.4. Цей Контракт укладений українською мовою у 5 (п'яти) примірниках, які мають однакову юридичну силу та розподіляються таким чином: по одному примірнику для Покупця, Продавця, Аграрної біржі, Брокера-покупця, Брокера-продавця.

10.5. Відносини між Сторонами, що не врегульовані цим Контрактом, регламентуються законодавством.

10.6. Після остаточного розрахунку за Контрактом Аграрна біржа здійснює його затвердження.

11. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ПРОДАВЕЦЬ: ПОКУПЕЦЬ:

________________________________________ ________________________________________

місцезнаходження/місце проживання: місцезнаходження: ______________________

________________________________________ ________________________________________

________________________________________ код за ЄДРПОУ __________________________

код за ЄДРПОУ/Реєстраційний номер реєстраційний рахунок N ________________

облікової картки платника податків в ______________________________________

або серія та номер паспорта МФО ____________________________________

(для фізичних осіб, які через свої М.П. релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номеру облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)

________________________________________ поточний рахунок N _____________________ в ______________________________________ МФО ____________________________________

БРОКЕР-ПРОДАВЕЦЬ: БРОКЕР-ПОКУПЕЦЬ:

________________________________________ ________________________________________

місцезнаходження _______________________ (прізвище, ім'я, по батькові)

________________________________________ ________________________________________

код за ЄДРПОУ __________________________ (підпис)

поточний рахунок N _____________________ в ______________________________________

МФО ____________________________________ телефон/факс ___________________________

підпис _________________________________ М.П.

ЗАРЕЄСТРОВАНО АГРАРНОЮ БІРЖЕЮ ПЕРЕВІРЕНО

Уповноважена особа Аграрної біржі Директор регіонального відділення

Аграрного фонду

________________________________________ ________________________________________

(підпис) (ініціали, прізвище) (підпис) (ініціали, прізвище)

Дата М.П. Дата М.П.

{ Форма контракту із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства аграрної політики N 156 ( z0427-09 ) від 12.03.2009, N 771 ( z1102-09 ) від 28.10.2009; в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства N 646 від 22.10.2012 }

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси