Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Віце-прем'єр-міністр України - Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ НАКАЗ 14.01.2015 № 2 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 січня 2015 р. за № 94/26539 {Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства розвитку громад та територій № 249 від 16.10.2020} Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Віце-прем'єр-міністр України - Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Відповідно до Закону України «Про центральні органи виконавчої влади», Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 року № 197, та з метою створення дієвого механізму взаємодії Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Віце-прем'єр-міністра України - Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, НАКАЗУЮ: 1. Затвердити Порядок взаємодії Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Віце-прем'єр-міністр України - Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, що додається. 2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 20 травня 2013 року № 201 «Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України з Державною архітектурно-будівельною інспекцією України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05 червня 2013 року за № 882/23414. 3. Департаменту нормативно-правового регулювання (Малашкін М.А.) подати цей наказ в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. Перший заступник Міністра В.Є. Кістіон ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 14.01.2015 № 2 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 січня 2015 р. за № 94/26539 ПОРЯДОК взаємодії Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Віце-прем'єр-міністр України - Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України I. Загальні положення 1. Цей Порядок визначає організаційні та процедурні питання взаємодії Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (далі - Міністерство) з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Кабінет Міністрів України через Віце-прем'єр-міністра України - Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (далі - Міністр) під час формування та реалізації державної політики у відповідних сферах. 2. Цей Порядок спрямовано на забезпечення узгодженості, планомірності та цілісності забезпечення формування державної політики у відповідних сферах, визначених Положенням про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 року № 197, а також ефективності її реалізації. 3. Відповідальним за дотримання термінів виконання актів Верховної Ради України та Президента України, актів та доручень Кабінету Міністрів України, звернень (запитів) народних депутатів України, наказів Міністерства та доручень Міністра, відповідальним (головним) виконавцем яких визначено центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовує і координує Міністр, є його керівник. 4. Проекти нормативно-правових актів, інші документи з питань, що належать до компетенції центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовує і координує Міністр, подаються до Міністерства у паперовому та електронному вигляді разом із супровідним листом за підписом відповідного керівника або його першого заступника, заступника (далі - заступники). 5. Організацію опрацювання у Міністерстві проектів нормативно-правових актів та документів до них, підготовлених центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовує і координує Міністр, здійснює структурний підрозділ, визначений наказом Міністра відповідальним за взаємодію з центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовує і координує Міністр (далі - Відповідальний підрозділ), чи самостійний структурний підрозділ апарату Міністерства відповідно до компетенції, визначений дорученням Міністра чи його заступників (далі - Структурний підрозділ). II. Підготовка проектів нормативно-правових актів 1. Центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовує і координує Міністр відповідно до компетенції, розробляє проекти законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства, які підлягають державній реєстрації у Міністерстві юстиції України (далі - проект акта), на виконання Конституції України, законів України, указів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінетів Міністрів України, інших актів законодавства України. 2. Центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовує і координує Міністр, надсилає до Міністерства завізований керівником або особою, яка його заміщує, проект акта разом з підписаними ним документами, передбаченими законодавством, у паперовому та електронному вигляді у повному обсязі для його опрацювання структурними підрозділами апарату Міністерства та погодження Міністром. У разі якщо проект акта є регуляторним, Відповідальний підрозділ або Структурний підрозділ готує проект наказу про внесення змін до плану діяльності Міністерства з підготовки проектів регуляторних актів. 3. Відповідальний підрозділ або Структурний підрозділ організовує опрацювання проекту акта самостійними структурними підрозділами апарату Міністерства, визначеними у резолюції керівництва Міністерства, отримує у разі необхідності додаткову інформацію щодо нього від центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовує і координує Міністр. 4. Центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовує і координує Міністр, та Відповідальний підрозділ або Структурний підрозділ вживають заходів щодо усунення зауважень і врахування пропозицій самостійних структурних підрозділів апарату Міністерства у робочому порядку. 5. Відповідальний підрозділ або Структурний підрозділ доводить до відома центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовує і координує Міністр, позицію Міністра щодо проекту акта, розробленого ним, шляхом надсилання листа та у разі відсутності зауважень завізований Міністром проект акта. 6. У разі наявності зауважень та/або пропозицій до поданого проекту акта він повертається до центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовує і координує Міністр, для їх врахування, доопрацювання та повторного подання на погодження до Міністерства у визначений Міністром чи особою, яка його заміщує, термін. Центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовує і координує Міністр, забезпечує доопрацювання проекту акта у строки, які дозволять вчасно внести його на розгляд відповідного органу. 7. У разі наявності неврегульованих розбіжностей щодо положень проекту акта остаточне рішення про його візування приймає Міністр. 8. Центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовує і координує Міністр, надсилає проект акта на погодження до заінтересованих органів лише після його погодження та візування Міністром. 9. Центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовує і координує Міністр, забезпечує погодження проекту акта із заінтересованими органами відповідно до Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року № 950 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 09 листопада 2011 року № 1156). 10. Погоджений із заінтересованими органами проект акта центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовує і координує Міністр, надсилає до Міністерства разом із документами та матеріалами, передбаченими Регламентом Кабінету Міністрів України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року № 950 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 09 листопада 2011 року № 1156), для внесення на розгляд відповідному органу. При цьому центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовує і координує Міністр, подає також необхідні матеріали (тези виступу) до проектів актів для їх представлення Міністром на засіданні відповідного органу. 11. Наказ нормативно-правового характеру подається Відповідальним підрозділом або Структурним підрозділом в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 12. У разі втрати актуальності проекту акта або з інших причин центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовує і координує Міністр, забезпечує своєчасне інформування та подання до Міністерства обґрунтованих пропозицій щодо його відкликання. III. Погодження проектів законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, актів, які підлягають державній реєстрації у Міністерстві юстиції України, розроблених іншими центральними органами виконавчої влади 1. Центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовує і координує Міністр, в установленому порядку опрацьовує проект нормативно-правового акта, який надійшов на погодження до нього як до заінтересованого органу, та подає Відповідальному підрозділу або Структурному підрозділу завізовані керівником центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовує і координує Міністр, зауваження або в разі їх відсутності завізований керівником центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовує і координує Міністр, проект акта разом з обґрунтованою позицією для погодження Міністром. 2. Позицію Міністра щодо проекту нормативно-правового акта, що надійшов на погодження до центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовує і координує Міністр, як до заінтересованого органу, Відповідальний підрозділ або Структурний підрозділ доводить до центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовує і координує Міністр, шляхом надсилання листа для її обов'язкового доведення до відома розробника проекту акта. 3. Погодження центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовує і координує Міністр, проектів нормативно-правових актів без урахування позиції Міністра не допускається. IV. Скасування актів 1. Центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовує і координує Міністр, щомісяця надсилає у паперовому та електронному вигляді Відповідальному підрозділу переліки наказів, прийнятих протягом місяця, крім актів персонального характеру (з кадрових питань), а у разі потреби та на вимогу Відповідального підрозділу - завірені в установленому законодавством порядку копії зазначених актів та актів територіальних органів (у разі наявності) центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовує і координує Міністр. 2. Відповідальний підрозділ розглядає разом із заінтересованими самостійними структурними підрозділами апарату Міністерства отримані акти з метою визначення їх відповідності Конституції України і законам України, актам Президента України та Кабінету Міністрів України, іншим актам законодавства. 3. Якщо акти центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовує і координує Міністр, або його територіальних органів (у разі наявності) не відповідають Конституції і законам України, актам Президента України та Кабінету Міністрів України чи іншим актам законодавства, Відповідальний підрозділ протягом трьох днів з дня виявлення таких обставин інформує Міністра та за його рішенням порушує перед керівником центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовує і координує Міністр, питання щодо скасування таких актів повністю чи в окремій частині. 4. Керівник центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовує і координує Міністр, протягом визначеного Міністром або особою, яка його заміщує, строку зобов'язаний скасувати такі акти повністю чи в окремій частині, про що не пізніше ніж у дводенний строк письмово повідомити Міністерство. 5. Відповідальний підрозділ інформує Міністра про заходи, вжиті керівником центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовує і координує Міністр, його територіальними органами (у разі наявності) з метою приведення актів у відповідність до Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України чи інших актів законодавства. 6. Якщо акт центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовує і координує Міністр, що не відповідає Конституції і законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України чи іншим актам законодавства, не скасований в установлений цим Порядком строк, Відповідальний підрозділ в установленому порядку готує проект розпорядження Кабінету Міністрів України щодо скасування такого акта повністю чи в окремій частині. 7. Якщо акт територіального органу (у разі наявності) центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовує і координує Міністр, що не відповідає Конституції і законам України, актам Президента України та Кабінету Міністрів України чи іншим актам законодавства, не скасовано в установлений цим Порядком строк, Відповідальний підрозділ готує проект доручення Міністра про скасування такого акта повністю чи в окремій частині керівником центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовує і координує Міністр. У разі відмови у скасуванні Відповідальний підрозділ готує проект наказу Міністерства про скасування такого акта повністю чи в окремій частині та подає його на підпис Міністру. V. Визначення пріоритетних напрямів роботи центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовує і координує Міністр 1. Центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовує і координує Міністр, та його територіальні органи (у разі наявності) здійснюють планування своєї роботи за визначеними Міністром пріоритетними напрямами роботи. 2. З метою забезпечення послідовної та узгодженої діяльності з формування та реалізації державної політики у відповідних сферах центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовує і координує Міністр, подає Міністру пропозиції щодо пріоритетних напрямів роботи та шляхів виконання покладених завдань на наступний рік. 3. Відповідальний підрозділ опрацьовує надані центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовує і координує Міністр, пропозиції та подає їх на погодження Міністру. 4. Центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовує і координує Міністр, організовує свою роботу за планами. 5. Центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовує і координує Міністр, формує річні плани роботи та подає їх на затвердження Міністру. 6. Річний план роботи центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовує і координує Міністр, повинен передбачати: заходи, спрямовані на виконання Конституції України, законів України, указів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та Законів України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства, доручень Президента України, Прем'єр-міністра України та Міністра, реалізацію пріоритетів діяльності центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовує і координує Міністр, та його територіальних органів (у разі наявності), і шляхи виконання покладених на нього завдань; вирішення актуальних питань, пов'язаних з реалізацією державної політики у відповідних сферах; участь представників центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовує і координує Міністр, у конгресах, форумах, семінарах, нарадах, інших заходах (у тому числі міжнародних), що проводяться таким органом або за його участю; підбиття підсумків діяльності центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовує і координує Міністр, за рік з визначенням основних напрямів подальшої роботи; заходи з організації діяльності структурних підрозділів центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовує і координує Міністр, та його територіальних органів (у разі наявності); пропозиції щодо визначення основних напрямів діяльності територіальних органів (у разі наявності) центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовує і координує Міністр. 7. У планах роботи визначаються відповідальні за виконання запланованих заходів структурні підрозділи апарату центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовує і координує Міністр, його територіальних органів (у разі наявності), а також строки їх виконання. 8. Внесення змін до планів роботи центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовує і координує Міністр, здійснюється у порядку, передбаченому для їх затвердження. 9. Центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовує і координує Міністр, подає Міністру звіти про виконання річних планів роботи та покладених на нього завдань, які повинні містити чітку та достовірну інформацію про виконання запланованих заходів. VI. Обмін інформацією між Міністерством та центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр 1. З метою забезпечення належної, ефективної та дієвої взаємодії центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовує і координує Міністр, подає до Міністерства: 1) проекти законів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства, розроблені центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовує і координує Міністр, та оформлені в установленому законодавством порядку проекти звітів про відстеження регуляторних актів; 2) проекти законів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, що надійшли на погодження до центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовує і координує Міністр, як до заінтересованого органу, разом з обґрунтованою позицією щодо їх погодження; 3) пропозиції щодо пріоритетів своєї діяльності на наступний рік до 01 грудня року, що передує звітному; 4) проект річного плану роботи центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовує і координує Міністр, до 20 грудня року, що передує звітному; 5) звіти про виконання річних планів роботи центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовує і координує Міністр, та покладених на нього завдань за попередній рік до 10 січня поточного року; 6) доповіді, проекти доповідей та листів, інформаційні та інші матеріали на виконання доручень Прем'єр-міністра України, листів Кабінету Міністрів України, доручень Міністра, першого заступника Міністра, заступників Міністра, заступника Міністра - керівника апарату у визначені терміни; 7) інформацію про стан виконання актів законодавства, доручень Прем'єр-міністра України, листів Кабінету Міністрів України та доручень Міністра у встановлені терміни; 8) інформацію про стан підготовки (погодження) проектів нормативно-правових актів, відповідальним виконавцем яких визначено центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовує і координує Міністр; 9) інформацію за запитом Міністра, його першого заступника, заступників Міністра, заступника Міністра - керівника апарату, керівника Відповідального підрозділу у визначений термін; 10) інформацію про надзвичайні та резонансні події, що відбулися в центральному органі виконавчої влади, діяльність якого спрямовує і координує Міністр, його територіальних органах (у разі наявності), не пізніше наступного дня після настання події; 11) проекти структури апарату центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовує і координує Міністр, пропозиції щодо утворення, реорганізації, ліквідації його територіальних органів (у разі наявності); 12) подання щодо погодження призначення на посади та звільнення з посад керівників та їх заступників самостійних структурних підрозділів апарату центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовує і координує Міністр, керівників та заступників керівників його територіальних органів (у разі наявності); 13) пропозиції щодо преміювання керівника центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовує і координує Міністр, та його заступників, установлення їм надбавок та надання матеріальної допомоги для погодження їх Міністром. 2. Міністерство надає центральному органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовує і координує Міністр: 1) завізовані Міністром проекти нормативно-правових актів, розроблені центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовує і координує Міністр, зауваження і пропозиції до них; 2) позицію Міністра щодо проекту нормативно-правового акта, що надійшов на погодження до центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовує і координує Міністр, як до заінтересованого органу; 3) затверджені Міністром пріоритети діяльності центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовує і координує Міністр; 4) затверджені Міністром плани роботи центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовує і координує Міністр; 5) погоджені Міністром проекти структури апарату центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовує і координує Міністр, та зміни до неї; 6) методичну та інформаційну допомогу, спрямовану на правильне застосування законодавства центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовує і координує Міністр, та його територіальними органами ( у разі наявності); 7) практичну допомогу у вирішенні проблем, пов'язаних з виконанням завдань, що стоять перед центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовує і координує Міністр; 8) пропозиції щодо вдосконалення діяльності центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовує і координує Міністр, включаючи рекомендації щодо поліпшення стану виконавської дисципліни. VII. Контроль за реалізацією центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, державної політики у відповідних сферах 1. Відповідальний підрозділ здійснює контроль за виконанням покладених на центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовує і координує Міністр, та його територіальні органи (у разі наявності) завдань та планів їх роботи, а також цього Порядку. 2. Контроль за станом виконання центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовує і координує Міністр, та його територіальними органами (у разі наявності) актів законодавства, доручень Прем'єр-міністра України, листів Кабінету Міністрів України, доручень Міністра, першого заступника Міністра, заступників Міністра та заступника Міністра - керівника апарату здійснює структурний підрозділ апарату Міністерства з питань контролю. 3. Контроль за діяльністю центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовує і координує Міністр, та його територіальних органів (у разі наявності) здійснюється шляхом проведення планових та позапланових перевірок, за результатами яких може порушуватися питання щодо проведення службових розслідувань та притягнення посадових осіб до дисциплінарної відповідальності (у разі наявності підстав). 4. Відповідальний підрозділ за погодженням з керівником центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовує і координує Міністр, розробляє план проведення перевірок центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовує і координує Міністр, його територіальних органів (у разі наявності) та подає його на затвердження Міністру. 5. Відповідальний підрозділ письмово повідомляє центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовує і координує Міністр, його територіальні органи (у разі наявності) про проведення планової перевірки не пізніш як за 10 днів до дати початку проведення. До листа додається копія наказу Міністерства з визначенням мети перевірки, посадових осіб, уповноважених на проведення перевірки, дати початку її проведення та плану перевірки. 6. Позапланові перевірки проводяться без попереднього повідомлення за наявності однієї з таких обставин: виявлення недостовірності інформації у документах, поданих центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовує і координує Міністр, його територіальними органами (у разі наявності), у тому числі звітах про стан виконання планів роботи; обґрунтоване звернення фізичних та юридичних осіб про порушення центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовує і координує Міністр, його територіальними органами (у разі наявності) нормативних приписів актів законодавства; неподання в установлений строк центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовує і координує Міністр, його територіальними органами (у разі наявності) установленої звітності, інформації про виконання планів роботи та покладених завдань; систематичне порушення виконавської дисципліни; відсутність інформації про усунення порушень, установлених за результатами планової перевірки. Рішення щодо проведення позапланової перевірки діяльності центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовує і координує Міністр, та його територіальних органів (у разі наявності) приймає Міністр. Міністерство інформує центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовує і координує Міністр, про початок проведення позапланової перевірки його територіальних органів (у разі наявності). 7. Строк проведення планових та позапланових перевірок не повинен перевищувати десяти робочих днів. Продовження строку здійснення позапланового заходу не допускається. 8. Перевірка проводиться з додержанням вимог законодавства щодо запобігання розголошенню конфіденційної, таємної та службової інформації. 9. Для виконання покладених завдань уповноважені посадові особи мають право: вимагати припинення дій, які перешкоджають проведенню перевірки; ознайомлюватися з необхідними документами, у разі потреби додавати їх копії до матеріалів перевірки; отримувати від посадових осіб та працівників центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовує і координує Міністр, та його територіальних органів (у разі наявності) усні та письмові пояснення, копії документів; отримувати відповідно до законодавства доступ до баз даних та реєстрів, у тому числі електронних, що містять інформацію, необхідну для здійснення контролю за виконанням покладених на центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовує і координує Міністр, його територіальні органи (у разі наявності) завдань та планів їх роботи; відвідувати територіальні органи (у разі наявності) центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовує і координує Міністр, для здійснення контролю; перевіряти повноту усунення порушень, виявлених попередніми перевірками. 10. За результатами перевірки Відповідальний підрозділ не пізніше п'яти робочих днів складає довідку, в якій фіксує результати проведення перевірки з викладенням висновків та пропозицій щодо усунення виявлених порушень та терміни їх усунення. 11. Довідку підписують працівники Міністерства, які проводили перевірку, та надають її для ознайомлення і підпису керівнику центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовує і координує Міністр, або особі, яка його заміщує (керівнику територіального органу або особі, яка його заміщує). Другий примірник довідки надається центральному органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовує і координує Міністр, його територіальному органу (у разі наявності). 12. У разі незгоди з викладеною у довідці інформацією голова центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовує і координує Міністр (керівник територіального органу (у разі наявності)), підписує її із зауваженнями. У разі підписання довідки із зауваженнями протягом трьох робочих днів керівник центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовує і координує Міністр (керівник територіального органу (у разі наявності)), надає Міністерству письмові зауваження до довідки. 13. Відповідальний підрозділ інформує Міністра про результати проведення перевірки та подає йому на розгляд довідку. 14. Керівник центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовує і координує Міністр (керівник територіального органу (у разі наявності)), протягом трьох робочих днів після ознайомлення з довідкою про результати перевірки затверджує план заходів щодо усунення порушень, виявлених під час перевірки, та надає його копію Відповідальному підрозділу. 15. Керівник центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовує і координує Міністр (керівник територіального органу (у разі наявності)), в установлені у плані заходів строки інформує Відповідальний підрозділ про проведену роботу з усунення виявлених недоліків та порушень, а також про вжиті заходи. 16. Відповідальний підрозділ подає Міністру пропозиції щодо доцільності ініціювання службових розслідувань стосовно керівника центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовує і координує Міністр, його заступників, працівників апарату, керівників та працівників територіальних органів (у разі наявності) центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовує і координує Міністр. 17. За наявності підстав для притягнення до дисциплінарної відповідальності керівника центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовує і координує Міністр, його заступників, працівників апарату та його територіальних органів (у разі наявності) Відповідальний підрозділ подає на розгляд Міністра пропозиції щодо: порушення перед Кабінетом Міністрів України питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівника центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовує і координує Міністр, та/або його заступників; порушення перед керівником центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовує і координує Міністр, питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників та/або заступників керівників структурних підрозділів апарату центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовує і координує Міністр, та його територіальних органів. Директор Департаменту нормативно-правового регулювання М.А. Малашкін
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси