Питання діяльності Міністерства інформаційної політики України

Кабінет Міністрів України; Постанова, Положення від 14.01.2015 № 2

Питання діяльності Міністерства інформаційної політики України

Стан: Чинний

Ідентифікатор: 2-2015-п

Текст документа від 20.03.2018:

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 14 січня 2015 р. № 2
Київ

Питання діяльності Міністерства інформаційної політики України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 798 від 30.09.2015
№ 127 від 01.03.2017
№ 169 від 14.03.2018}

Кабінет Міністрів України постановляє :

1. Утворити Міністерство інформаційної політики України.

2. Затвердити Положення про Міністерство інформаційної політики України, що додається.

3. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85 “Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 29, ст. 814) і від 10 вересня 2014 р. № 442 “Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 74, ст. 2105) зміни, що додаються.

4. Міністерству інформаційної політики разом з Фондом державного майна внести в установленому порядку Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо розміщення Міністерства.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 39ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 січня 2015 р. № 2

ПОЛОЖЕННЯ
про Міністерство інформаційної політики України

1. Міністерство інформаційної політики України (МІП) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

МІП є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах інформаційного суверенітету України, державного іномовлення та інформаційної безпеки.

{Абзац другий пункту 1 в редакції Постанови КМ № 127 від 01.03.2017 }

2. МІП у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.

3. Основними завданнями МІП є:

1) забезпечення формування та реалізація державної політики у сферах інформаційного суверенітету України та інформаційної безпеки, зокрема з питань поширення суспільно важливої інформації в Україні та за її межами;

{Підпункт 1 пункту 3 в редакції Постанови КМ № 127 від 01.03.2017 }

1 - 1 ) забезпечення формування та реалізація державної політики у сфері державного іномовлення;

{Пункт 3 доповнено підпунктом 1 - 1 згідно з Постановою КМ № 127 від 01.03.2017 }

1 - 2 ) забезпечення розбудови в Україні системи державних стратегічних комунікацій;

{Пункт 3 доповнено підпунктом 1 - 2 згідно з Постановою КМ № 127 від 01.03.2017 }

2) забезпечення здійснення реформ засобів масової інформації щодо поширення суспільно важливої інформації.

4. МІП відповідно до покладених на нього завдань:

1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, готує пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та вносить їх в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України;

2) розробляє проекти законів та інших нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції;

3) погоджує проекти законів, інших актів законодавства, які надходять на погодження від інших міністерств та центральних органів виконавчої влади, готує в межах повноважень, передбачених законом, висновки і пропозиції до проектів законів, інших актів законодавства, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, та проектів законів, внесених на розгляд Верховної Ради України іншими суб’єктами права законодавчої ініціативи, нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

4) готує в межах повноважень, передбачених законом, зауваження і пропозиції до прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президентові України;

5) здійснює нормативно-правове регулювання у сфері забезпечення інформаційного суверенітету України, зокрема з питань поширення суспільно важливої інформації в Україні та за її межами, а також забезпечення функціонування державних інформаційних ресурсів;

6) бере участь у формуванні державної інформаційної політики;

7) вживає заходів до захисту прав громадян на вільний збір, зберігання, використання і поширення інформації, у тому числі на тимчасово окупованих територіях та у районі проведення антитерористичної операції відповідно до покладених на нього завдань в рамках закону про воєнний та надзвичайний стан;

8) здійснює в межах повноважень, передбачених законом, координацію діяльності органів виконавчої влади та взаємодію з органами місцевого самоврядування з питань, віднесених до компетенції МІП;

9) надає методичну та практичну допомогу прес-службам органів виконавчої влади;

10) надає методичну допомогу державним та комунальним засобам масової інформації в процесі їх реформування;

11) розробляє плани заходів щодо сприяння незалежності засобів масової інформації, захисту прав журналістів та споживачів інформаційної продукції;

12) організовує проведення досліджень впливу результатів діяльності засобів масової інформації на суспільну свідомість;

13) організовує розроблення та впровадження навчальних курсів з інформаційної політики і розробляє навчально-методичне забезпечення для навчальних закладів усіх рівнів акредитації;

14) бере участь у підготовці центральними органами виконавчої влади планів і програм навчання фахівців у сфері інформаційної політики, їх професійній підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації;

15) розробляє разом з МЗС, Мінкультури та МОН плани заходів та програмні документи щодо позиціонування України в світі;

16) розробляє та вносить на розгляд Кабінету Міністрів України програмні документи у сфері захисту інформаційного простору України від зовнішнього інформаційного впливу;

17) сприяє дотриманню в Україні свободи слова;

18) вживає разом з іншими центральними органами виконавчої влади заходів до популяризації вітчизняної телепродукції за кордоном;

19) вносить на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо визначення механізму державної підтримки діяльності з виготовлення та популяризації вітчизняної аудіовізуальної продукції;

20) забезпечує проведення фестивалів, виставок, конкурсів та інших публічних заходів з питань, що належать до його компетенції;

{Підпункт 20 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 169 від 14.03.2018 }

21) проводить моніторинг інформації у вітчизняних та іноземних засобах масової інформації та інформує про його результати Кабінет Міністрів України;

22) утворює спеціалізовані експертні ради МІП;

23) засновує телерадіоорганізації та бере участь в їх діяльності, організовує та забезпечує діяльність державних телерадіоорганізацій в частині закордонного мовлення з метою поширення інформації про Україну у світі;

{Підпункт 23 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 798 від 30.09.2015 }

23 - 1 ) здійснює формування та реалізацію державної політики у сфері державного іномовлення, а також сприяє інтеграції суб’єктів державного іномовлення України у світовий інформаційний простір та провадженню ними діяльності відповідно до міжнародних стандартів;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 23 - 1 згідно з Постановою КМ № 127 від 01.03.2017 }

23 - 2 ) сприяє популяризації та формуванню позитивного іміджу України у світових інформаційних ресурсах та національних інформаційних ресурсах іноземних держав з метою захисту її політичних, економічних та соціально-культурних інтересів, зміцнення національної безпеки і відновлення територіальної цілісності України;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 23 - 2 згідно з Постановою КМ № 127 від 01.03.2017 }

23 - 3 ) забезпечує інформаційну реінтеграцію тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, окремих територій Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, та територій, прилеглих до району проведення антитерористичної операції;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 23 - 3 згідно з Постановою КМ № 127 від 01.03.2017 }

23 - 4 ) забезпечує організацію та проведення інформаційних, комунікаційних кампаній, публічних заходів з метою інформування населення про реформи, що проводяться Кабінетом Міністрів України та іншими державними органами, а також спрямованих на підтримку національно-патріотичного виховання, популяризацію здорового способу життя, фізичної культури і спорту, розвитку особистості, підвищення рівня правової культури населення, зміцнення національної єдності, консолідації українського суспільства та взаємодії з громадськістю тощо;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 23 - 4 згідно з Постановою КМ № 127 від 01.03.2017 ; в редакції Постанови КМ № 169 від 14.03.2018 }

24) організовує навчання державних службовців з питань, що належать до його компетенції;

25) здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю МІП, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, а також стосовно актів, які видаються МІП;

26) здійснює управління об’єктами державної власності, що належать до сфери його управління;

27) здійснює міжнародне співробітництво, забезпечує виконання зобов’язань, узятих за міжнародними договорами України, з питань, що належать до його компетенції, зокрема з питань державного іномовлення, інформаційної безпеки;

{Підпункт 27 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 127 від 01.03.2017 , № 169 від 14.03.2018 }

28) здійснює інші повноваження, визначені законом.

5. МІП з метою організації своєї діяльності:

1) здійснює добір кадрів в апарат МІП, на підприємства, в установи та організації, що належать до сфери його управління, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та працівників апарату МІП;

{Підпункт 1 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 127 від 01.03.2017 }

2) контролює діяльність підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;

3) організовує планово-фінансову роботу в апараті МІП, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку;

4) забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів;

5) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх здійсненням в апараті МІП, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;

6) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, захист інформації з обмеженим доступом, а також технічний захист інформації, контроль за її збереженням в апараті МІП;

7) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;

8) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, вирішення питань цивільного захисту, стабільну роботу підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, в умовах особливого періоду і надзвичайного стану, додержання правового режиму надзвичайного чи воєнного стану в разі його введення в Україні або в окремих її місцевостях, здійснення інших заходів відповідно до законодавства.

{Пункт 5 доповнено підпунктом 8 згідно з Постановою КМ № 169 від 14.03.2018 }

6. МІП для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

1) одержувати безоплатно від міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, копії документів і матеріалів, статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), вчених, представників інститутів громадянського суспільства (за згодою) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

3) проводити публічні заходи (з’їзди, конференції, семінари, наради тощо) з питань, що належать до його компетенції;

4) користуватися урядовими системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

7. МІП у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими державними органами, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, громадськими спілками, профспілками та організаціями роботодавців, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також підприємствами, установами та організаціями.

8. МІП в межах повноважень, передбачених законом, на основі та на виконання Конституції та законів України, актів Президента України і постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України видає накази, організовує та контролює їх виконання.

Накази МІП, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, видаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Нормативно-правові акти МІП підлягають державній реєстрації в установленому законодавством порядку.

Накази МІП, видані в межах повноважень, передбачених законом, є обов’язковими до виконання центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами, місцевими держадміністраціями, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності і громадянами.

9. МІП очолює Міністр, який призначається на посаду за поданням Прем’єр-міністра України та звільняється з посади Верховною Радою України.

Міністр має першого заступника, заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України відповідно до пропозицій Міністра.

{Абзац другий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 127 від 01.03.2017 }

10. Міністр:

1) очолює МІП, здійснює керівництво його діяльністю;

2) спрямовує і координує здійснення іншими центральними органами виконавчої влади заходів з питань, що належать до компетенції МІП;

3) визначає пріоритети роботи МІП та шляхи виконання покладених на нього завдань, затверджує плани роботи МІП, звіти про їх виконання;

4) організовує та контролює виконання МІП Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України;

{Підпункт 4 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 127 від 01.03.2017 }

5) подає на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розробником яких є МІП;

6) представляє в установленому порядку проекти законів, внесені Кабінетом Міністрів України, розробником яких є МІП, і доповідає з інших питань, що належать до компетенції МІП, під час їх розгляду на пленарних засіданнях Верховної Ради України;

7) веде переговори і підписує міжнародні договори України у межах наданих йому повноважень;

8) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату МІП, визначає персональний склад патронатної служби Міністра;

{Підпункт 8 пункту 10 в редакції Постанови КМ № 127 від 01.03.2017 }

9) вносить подання щодо представлення в установленому порядку працівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МІП, до відзначення державними нагородами;

{Підпункт 9 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 127 від 01.03.2017 }

10) порушує в установленому порядку питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності своїх заступників та державного секретаря МІП;

{Підпункт 10 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 127 від 01.03.2017 }

{Підпункт 11 пункту 10 виключено на підставі Постанови КМ № 127 від 01.03.2017 }

11 - 1 ) порушує в установленому порядку питання щодо присвоєння рангу державного службовця державному секретарю МІП;

{Пункт 10 доповнено підпунктом 11 - 1 згідно з Постановою КМ № 127 від 01.03.2017 }

12) утворює, ліквідовує, реорганізовує підприємства, установи та організації, затверджує їх положення (статути);

{Підпункт 12 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 127 від 01.03.2017 }

{Підпункт 13 пункту 10 виключено на підставі Постанови КМ № 127 від 01.03.2017 }

13 - 1 ) визначає обов’язки першого заступника та заступників Міністра, розподіл повноважень Міністра між першим заступником та заступниками Міністра, які вони здійснюють у разі його відсутності;

{Пункт 10 доповнено підпунктом 13 - 1 згідно з Постановою КМ № 127 від 01.03.2017 }

14) дає обов’язкові до виконання працівниками апарату МІП доручення;

15) приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним розпорядником яких є МІП;

16) представляє МІП у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами;

17) скликає та проводить наради з питань, що належать до компетенції МІП;

18) підписує накази МІП;

19) здійснює інші передбачені законом повноваження.

10 - 1 . Повноваження керівника державної служби у МІП здійснює державний секретар МІП.

Державний секретар МІП є вищою посадовою особою з числа державних службовців МІП. Державний секретар МІП підзвітний і підконтрольний Міністру.

Державний секретар МІП призначається на посаду Кабінетом Міністрів України за поданням Комісії з питань вищого корпусу державної служби строком на п’ять років з правом повторного призначення.

{Положення доповнено пунктом 10 - 1 згідно з Постановою КМ № 127 від 01.03.2017 }

10 - 2 . Державний секретар МІП відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує роботу апарату МІП;

2) забезпечує підготовку пропозицій щодо виконання завдань МІП та подає їх на розгляд Міністру;

3) організовує та контролює виконання апаратом МІП Конституції та законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, наказів МІП та доручень Міністра, його першого заступника та заступників, звітує про їх виконання;

4) готує та подає Міністру для затвердження плани роботи МІП, звітує про їх виконання;

5) забезпечує реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті МІП;

6) у межах своїх повноважень запитує та одержує в установленому порядку від державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій в Україні та за її межами безоплатно інформацію, документи і матеріали, а від органів державної статистики - статистичну інформацію, необхідну для виконання покладених на МІП завдань;

7) призначає на посаду та звільняє з посади в порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату МІП, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

8) приймає на роботу та звільняє з роботи в порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників апарату МІП, приймає рішення щодо їх заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності;

9) погоджує у передбачених законом випадках призначення на посаду та звільнення з посади керівників відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій;

10) призначає на посаду та звільняє з посади працівників патронатної служби Міністра за його поданням, а також у зв’язку із звільненням Міністра;

11) призначає на посаду та звільняє з посади керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління МІП;

12) притягує до дисциплінарної відповідальності керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління МІП;

13) забезпечує в установленому порядку організацію підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та інших працівників МІП;

14) представляє МІП як юридичну особу в цивільно-правових відносинах;

15) у межах повноважень, передбачених законом, дає обов’язкові для виконання державними службовцями та іншими працівниками МІП доручення;

16) з питань, що належать до його компетенції, видає накази організаційно-розпорядчого характеру та контролює їх виконання;

17) вносить подання щодо представлення в установленому порядку державних службовців та інших працівників апарату МІП до відзначення державними нагородами України.

{Положення доповнено пунктом 10 - 2 згідно з Постановою КМ № 127 від 01.03.2017 }

10 - 3 . На час відсутності державного секретаря МІП чи неможливості здійснення ним своїх повноважень з інших причин його обов’язки виконує один із керівників самостійних структурних підрозділів апарату МІП відповідно до наказу державного секретаря МІП.

{Положення доповнено пунктом 10 - 3 згідно з Постановою КМ № 127 від 01.03.2017 }

11. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції МІП, обговорення найважливіших напрямів діяльності МІП може утворюватися колегія Міністерства.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу Міністра.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у МІП можуть утворюватися інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджуються Міністром.

12. Гранична чисельність державних службовців та працівників апарату МІП затверджується Кабінетом Міністрів України.

Структура апарату МІП затверджується Міністром.

Штатний розпис та кошторис МІП затверджуються державним секретарем МІП за погодженням з Мінфіном.

{Абзац третій пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 127 від 01.03.2017 }

13. МІП є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Казначейства.


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 січня 2015 р. № 2

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85 і від 10 вересня 2014 р. № 442

1. Додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85 після позиції

“МЗС

600

592

20

20”

доповнити такою позицією:

“МІП

29

29


”.

2. Розділ I схеми спрямування і координації діяльності центральних органів виконавчої влади Кабінетом Міністрів України через відповідних членів Кабінету Міністрів України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442, після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:

“Міністерство інформаційної політики України*”.

У зв’язку з цим абзаци сьомий - шістнадцятий вважати відповідно абзацами восьмим - сімнадцятим.

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси