Про затвердження Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ РІШЕННЯ 23.12.2014 № 844 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 лютого 2015 р. за № 201/26646 Про затвердження Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою {Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 78 від 13.02.2018 № 94 від 26.02.2019 № 391 від 13.10.2020 № 125 від 30.03.2021} Відповідно до частини другої статті 14, частини першої статті 42 Закону України «Про радіочастотний ресурс України», з урахуванням абзацу другого підпункту 2 пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2005 року № 1208 «Про затвердження Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України», Плану використання радіочастотного ресурсу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2006 року № 815, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, ВИРІШИЛА: 1. Затвердити Перелік радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою, що додається. 2. Департаменту регулювання та ліцензування подати в установленому порядку це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування. В.о. Голови НКРЗІ О. Скляров ПОГОДЖЕНО: В.о. Голови Антимонопольного комітету України Т.в.о. Голови Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва М.Я. Бараш О.Л. Шейко ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації 23.12.2014 № 844 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 лютого 2015 р. за № 201/26646 ПЕРЕЛІК радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою І. Загальні положення 1.1. Цей Перелік визначає види радіоелектронних засобів (далі - РЕЗ) та випромінювальних пристроїв (далі - ВП), на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронних засобів або випромінювальних пристроїв, для виникнення підстав користування радіочастотним ресурсом України, визначених частиною другою статті 30 Закону України «Про радіочастотний ресурс України» (далі - Закон). Господарська діяльність у галузі телебачення і радіомовлення та у сфері телекомунікацій, що передбачає використання радіочастотного ресурсу України, здійснюється на підставі відповідних ліцензій, необхідність отримання яких та порядок видачі встановлені Законами України «Про радіочастотний ресурс України», «Про телебачення і радіомовлення». 1.2. Висновки щодо електромагнітної сумісності та дозволи на експлуатацію РЕЗ та ВП отримуються за процедурою, установленою Порядком надання висновків щодо електромагнітної сумісності та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв, затвердженим рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 01 листопада 2012 року № 559, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 03 січня 2013 року за № 57/22589 (далі - Порядок), з урахуванням вимог цього Переліку. 1.3. У разі впровадження в Україні нової радіотехнології до внесення відповідних змін до цього Переліку застосовуються вимоги щодо отримання дозволів на експлуатацію РЕЗ або ВП, визначених для аналогічної радіотехнології з однаковим видом радіозв'язку, що визначений Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2006 року № 815 (далі - План). 1.4. У цьому Переліку наведені нижче терміни вживаються в таких значеннях: абонентська станція радіодоступу - РЕЗ, який є засобом передавання та/або приймання даних від/до пункту закінчення телекомунікаційної мережі, де ці дані створюються або використовуються, із застосуванням радіотехнологій широкосмугового або мультисервісного радіодоступу під управлінням базової станції або точки безпроводового доступу, належить до кінцевого обладнання, що не може використовуватися для взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж; адаптер - будь-який автономно реалізований пристрій з адаптованим інтерфейсом і можливістю зовнішнього підключення до обладнання технологічного, побутового призначення, засобів обчислювальної техніки тощо; застосування всередині приміщень - спосіб встановлення та використання РЕЗ всередині приміщень будівель, при якому зона покриття, що забезпечується таким РЕЗ, обмежується зовнішніми стінами будівлі, а щільність потоку потужності, що створюється антеною цього РЕЗ на відстані 100 м від зовнішніх стін будівлі, не перевищує значення - 110 дБ (Вт/м2ґ1МГц); інтегрована (вбудована) антена (integral antenna) - антена, яка є незнімною частиною обладнання, у якій не застосовується зовнішній з'єднувач і яку користувач не може від'єднати від обладнання з метою приєднання іншої антени. Таку антену монтують усередині або ззовні обладнання; інше обладнання радіомережі - будь-який РЕЗ, що не належить до базової станції, повторювача (ретранслятора, репітера) або абонентської станції; конструктивна (зовнішня) антена (dedicated antenna) - антена, що застосовує антенний з'єднувач з кабелем або хвилеводом і яку було призначено або розроблено для одного або декількох конкретних типів радіообладнання та яка є складовою частиною комплекту постачання радіоелектронного засобу. Довжина коаксіального кабелю, який з'єднує антену з передавачем РЕЗ, не повинна перевищувати 3 м. Радіообладнання із застосуванням конструктивної антени повинно відповідати умовам застосування, визначеним цим Переліком; повторювач (ретранслятор, репітер) - РЕЗ, що входить до складу мережі радіозв'язку, призначений для забезпечення радіозв'язку виключно в межах існуючої зони обслуговування базової (головної) станції, в зонах відсутності сигналу (так званих «мертвих зонах») або зонах, які мають перешкоди проникнення сигналу (метрополітени, підвальні приміщення тощо); пристрій короткого радіуса дії (Short Range Devices) - РЕЗ, що призначений для забезпечення зв'язку на коротких відстанях та характеризується малим значенням еквівалентної ізотропно випромінюваної потужності (далі - ЕІВП) та здатністю не створювати неприпустимих завад роботі інших РЕЗ за рахунок реалізації технологій мінімізації завадового впливу; радіомодуль - РЕЗ, який входить до складу пристроїв, блоків, обладнання технологічного, побутового призначення, засобів обчислювальної техніки тощо і який у сукупності з цією продукцією забезпечує обмін даними в телекомунікаційній мережі персонального (особистого) користування або технологічного призначення, а також використовується для організації радіодоступу до ресурсів телекомунікаційних мереж; смарт-антенний модуль - обладнання РЕЗ, у якому оптимізацію можливостей випромінювання та/або приймання здійснюють об'єднанням багатоелементних антен із каналами передавання та/або приймання з функціями оброблення сигналів (наприклад, просторове мультиплексування, формування діаграми спрямованості, рознесення методом циклічної затримки сигналу, системами за багатьма входами та виходами (МІМО) тощо); телекомунікаційні мережі персонального (особистого) користування - телекомунікаційні мережі, що створюються для забезпечення особистих потреб, у яких доступ до ресурсів та обміну даних надається обмеженому колу осіб без права надання телекомунікаційних послуг. До таких телекомунікаційних мереж не належать мережі, які будь-яким чином з'єднують частини телекомунікаційної мережі загального користування або забезпечують резервний канал передачі даних між такими мережами; точка безпроводового доступу - РЕЗ із функціями управління і обміну даними між іншими РЕЗ радіотехнологій широкосмугового або мультисервісного радіодоступу і який забезпечує доступ абонентських станцій радіодоступу до телекомунікаційних мереж різного призначення. Інші терміни, що використовуються у цьому Переліку, вживаються у значеннях, що визначені Законами України «Про радіочастотний ресурс України», «Про телекомунікації», Регламентом радіозв'язку Міжнародного союзу електрозв'язку, пунктом 1.10 розділу І Порядку та національними стандартами. {Абзац чотирнадцятий пункту 1.4 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 78 від 13.02.2018} 1.5. У графах 3-7 розділу ІІ цього Переліку застосовуються такі умовні позначення дозволів на експлуатацію: ДВ-1 - дозвіл на експлуатацію РЕЗ (ВП) видається на кожний РЕЗ (ВП), встановлений у місці з конкретними географічними координатами з визначенням умов електромагнітної сумісності з іншими РЕЗ; ДВ-2 - дозвіл на експлуатацію РЕЗ видається на кожний РЕЗ для використання на зазначеній у дозволі території з визначенням умов електромагнітної сумісності з іншими РЕЗ; ДВ-3 - дозвіл на експлуатацію РЕЗ видається на кожний РЕЗ, встановлений у місці з конкретними географічними координатами з визначенням умов електромагнітної сумісності з іншими РЕЗ або без визначення, якщо параметри РЕЗ відповідають визначеним у додатку 1 до Порядку; {Абзац четвертий пункту 1.5 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 78 від 13.02.2018} ДБ-4 - дозвіл на експлуатацію РЕЗ (стаціонарного розташування) видається на кожний РЕЗ, встановлений у місці з конкретними географічними координатами та/або за визначеною адресою, без визначення умов електромагнітної сумісності з іншими РЕЗ; {Абзац п'ятий пункту 1.5 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 94 від 26.02.2019} ДБ-5 - дозвіл на експлуатацію РЕЗ (рухомий, або що діє на обмеженій території, встановлюється на транспортний засіб) видається на кожний РЕЗ для використання на зазначеній у дозволі території без визначення умов електромагнітної сумісності з іншими РЕЗ; ДБ-6 - дозвіл на експлуатацію видається на суднову станцію для використання на зазначеній у дозволі території без визначення умов електромагнітної сумісності з іншими РЕЗ; ЗД-7 - експлуатація здійснюється відповідно до норм, що регулюють використання деяких типів РЕЗ або ВП для їх експлуатації відповідно до вимог частин другої та восьмої статті 30 Закону України «Про радіочастотний ресурс України» (на бездозвільній та безоплатній основі), наведених у додатку до цього Переліку. РЕЗ та ВП, які експлуатуються згідно з додатком до цього Переліку, не повинні створювати радіозавади та вимагати захисту від завадового впливу РЕЗ, які експлуатуються на підставі окремих дозволів на експлуатацію. Експлуатація цих РЕЗ не гарантує роботу без завад з боку інших РЕЗ. У разі створення радіозавад роботі інших РЕЗ оператор телекомунікацій (власник РЕЗ) повинен негайно припинити обслуговування (роботу) та вжити заходів щодо припинення експлуатації РЕЗ до моменту усунення дії радіозавади. Експлуатація РЕЗ або ВП, які експлуатуються відповідно до додатка до цього Переліку, не охоплює вимоги, які не пов'язані безпосередньо з користуванням радіочастотним ресурсом України і які вимагають додаткових погоджень і отримання дозволів (право власності, охорона здоров'я, право інтелектуальної власності, безпека праці тощо), передбачених законами; ДР-8 - дозвіл на експлуатацію РЕЗ видається на аматорську радіостанцію у порядку, визначеному Регламентом аматорського радіозв'язку України, затвердженим рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 21 жовтня 2010 року № 475, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18 лютого 2011 року за № 205/18943; ДР-9 - згідно з вимогами Регламенту радіозв'язку Міжнародного союзу електрозв'язку; НД - експлуатація виду РЕЗ або ВП не передбачається; ДІ-10 - дозвіл на експлуатацію видається іноземним користувачам на кожний радіоелектронний засіб на термін до трьох місяців з обмеженням місць (території) встановлення (використання) та відповідно до особливості застосування радіотехнології, визначеної Планом. {Пункт 1.5 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 94 від 26.02.2019} 1.6. Необхідність отримання дозволу на експлуатацію визначається залежно від виду РЕЗ або ВП та радіотехнології, в якій його передбачається застосовувати, відповідно до вимог розділу ІІ цього Переліку. ІІ. Вимоги щодо отримання дозволу на експлуатацію видів РЕЗ (ВП) залежно від радіотехнології, в якій його застосовують № з/п Назва радіотехнології (за необхідності - смуга радіочастот) Вид РЕЗ (місце у радіомережі) або ВП базова станція повторювач (ретранслятор, репітер) інше обладнання радіомережі або радіовизначення чи випромінювальний пристрій абонентська станція стаціонарного застосування абонентська станція рухома примітка 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Аналоговий короткохвильовий радіозв'язок ДВ-1 ДВ-1 ДВ-1 ДВ-3 ДБ-5 2 Аналоговий короткохвильовий персональний радіозв'язок НД НД НД ЗД-7 ЗД-7 3 Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок ДВ-1 ДВ-1 ДВ-1 ДВ-3 ДБ-5 4 Цифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок ДВ-1 ДВ-1 ДВ-1 ДВ-3 ДБ-5 5 Аналогові безпроводові телефони ЗД-7 ЗД-7 ЗД-7 ЗД-7 ЗД-7 6 Аналоговий транкінговий радіозв'язок ДВ-1 ДВ-1 ДВ-1 ДВ-3 ДБ-5 7 Безпосередній ультракороткохвильовий радіозв'язок НД НД ДБ-4 або ДБ-5 ДБ-4 або ЗД-7 ДБ-5 або ЗД-7 8 Пейджинговий радіозв'язок ДВ-1 ДВ-1 НД ЗД-7 ЗД-7 9 Радіодистанційне управління зовнішнім освітленням ДВ-1 ДВ-1 ДВ-1 або ДБ-5 ДБ-5 ДБ-5 10 Радіотелеметрія охоронних і пожежних систем ДВ-1 ДВ-1 ДВ-1 або ДБ-5 ДВ-1 або ДБ-5 ДБ-5 11 Радіотелеметрія та радіодистанційне керування ДВ-1 ДВ-1 ДВ-1 ДВ-3 ДБ-5 12 Радіозв'язок берегових та суднових станцій Берегова станція згідно з ДВ-1 НД ДВ-1 або ДБ-6 ДВ-3 РЕЗ суднової станції згідно з ДБ-6 13 Радіоподовжувачі абонентських телефонних ліній ДВ-1 НД НД ДБ-4 ДБ-5 14 Радіозв'язок передавання даних ДВ-1 ДВ-1 ДВ-1 або ДБ-5 ДB-3 або ЗД-7 ДБ-5 15 Цифровий транкінговий радіозв'язок ДВ-1 ДВ-1 ДВ-1 ДВ-3 ДБ-5 16 Пристрої радіочастотної ідентифікації ДВ-1 НД НД НД ЗД-7 або ДБ-5 17 Цифровий стільниковий радіозв'язок CDMA-800 ДВ-1 ДВ-1 ДВ-1 ЗД-7 ЗД-7 18 Цифровий стільниковий радіозв'язок GSM-900 (цифровий стільниковий радіозв'язок E-GSM) ДВ-1 Базові станції пікосот (Pico BTS) згідно з ДБ-4 ДВ-1 або ДВ-3 ДВ-1 ЗД-7 ЗД-7 19 Цифровий стільниковий радіозв'язок GSM-1800 ДВ-1 Базові станції пікосот (Pico BTS) згідно з ДБ-4 ДВ-1 або ДВ-3 ДВ-1 ЗД-7 ЗД-7 Особливості застосування РЕЗ у смугах радіочастот 1710 - 1785 МГц і 1805 - 1880 МГц на борту повітряних суден визначені Планом 20 Цифровий стільниковий радіозв'язок IMT-2000 (UMTS) ДВ-1 Базові станції архітектури Home Node B згідно з ЗД-7 ДВ-1 ДВ-1 ЗД-7 ЗД-7 21 Міжнародний рухомий (мобільний) зв'язок IMT ДВ-1 Базові станції пікосот (Pico BTS) та архітектури Home eNode B згідно з ЗД-7 ДВ-1 Широкосмугові канальні повторювачі у діапазоні 800 МГц, 850 МГц та 900 МГц, що встановлені на колісних транспортних засобах відповідно до ЗД-7, за умови дотримання норм ДВ-1 ЗД-7 ЗД-7 Використання РЕЗ на борту повітряних та морських суден здійснюється відповідно до рекомендацій ЄС 2008/295/EC, 2010/167/EC і згідно з технічними та експлуатаційними вимогами, визначеними у рішеннях ЄК 2008/294/EC, 2013/654/EU, (EU) 2016/2317, 2010/166/EU, (EU) 2017/191 22 Цифрова безпроводова телефонія ДВ-1 або ЗД-7 ЗД-7 ЗД-7 ЗД-7 ЗД-7 23 Широкосмуговий радіодоступ для виділених Планом смуг радіочастот у діапазоні: - 1427 - 1497,5 МГц ДВ-1 ДВ-1 ДВ-1 ДВ-3 або ДБ-4 ДБ-5 - 1785 - 2232 МГц, 2300 - 2400 МГц, 3400 - 3600 МГц ДВ-1 ДВ-1 ДВ-1 ДВ-1, або ДБ-4, або ЗД-7 ДБ-5 або ЗД-7 - 2400 - 2483,5 МГц, 5150 - 5350 МГц, 5470 - 5725 МГц та 5725 - 5850 МГц ДВ-1 або ЗД-7 ДВ-1 або ЗД-7 ДВ-1 або ЗД-7 ДВ-1, або ДБ-4, або ЗД-7 ДБ-5 або ЗД-7 - 2400 - 2483,5 МГц ЗД-7 ЗД-7 ЗД-7 ЗД-7 ЗД-7 Для забезпечення доступу до Інтернету в громадських місцях (на територіях парків, скверів тощо або всередині будівель, споруд чи біля них, які доступні або відкриті для відвідування населення, у тому числі періодично, масового відпочинку, спортивних і культурних заходів тощо) або на транспорті загального користування (автомобільному, залізничному, повітряному, водному, у тому числі на об'єктах транспортної галузі) - 2400 - 2483,5 МГц, 5150 - 5350 МГц ЗД-7 ЗД-7 ЗД-7 ЗД-7 ЗД-7 РЕЗ використовується на борту повітряних суден згідно з особливостями їх застосування відповідно до Плану 24 Надширокосмуговий радіодоступ ЗД-7 ЗД-7 ЗД-7 ЗД-7 ЗД-7 25 Мультисервісний радіодоступ для виділених Планом смуг радіочастот у діапазоні: - 2300 - 3700 МГц, 2,75 - 29,5 ГГц ДВ-1 ДВ-1 ДВ-1 ДВ-3 НД - 2500 - 2700 МГц ДВ-1 ДВ-1 ДВ-1 ДВ-3 або ЗД-7 ДБ-5 або ЗД-7 - 10,5 - 10,65 ГГц ДВ-1 ДВ-1 ДВ-1 ДВ-3 або ЗД-7 НД 26 Мультимедійний радіодоступ ДВ-1 ДВ-1 ДВ-1 ДБ-4 НД 27 Радіорелейний зв'язок для виділених Планом смуг радіочастот у діапазоні: - 3800 - 59000 МГц НД ДВ-1 ДВ-1 НД НД Дозвіл видається на радіорелейний інтервал - 59 - 94 ГГц НД ДБ-4 ДБ-4 НД НД 28 Радіолокаційний пошук та супровід НД НД ДВ-1 НД РЕЗ суднової станції згідно з ДБ-6 29 Метеорологічна радіолокація НД НД ДВ-1 НД РЕЗ суднової станції згідно з ДБ-6 30 Радіовипромінювання станцій радіомаяків Радіомаяк згідно з ДВ-1 НД ДВ-1 НД РЕЗ суднової станції згідно з ДБ-6 31 Супутниковий радіозв'язок для виділених Планом смуг радіочастот у діапазоні: - 2200 - 11700 МГц, 12,5 - 12,75 ГГц, 17,3 - 18,1 ГГц Центральна земна станція (HUB) згідно з ДВ-1 Центральна земна станція (HUB) згідно з ДВ-1 Космічна станція згідно з ДР-9, земна станція згідно з ДВ-1 ДВ-1 НД - 12,5 - 12,75 ГГц, 13,75 - 14,5 ГГц Центральна земна станція (HUB) згідно з ДВ-1 Центральна земна станція (HUB) згідно з ДВ-1 Космічна станція згідно з ДР-9, земна станція згідно з ДВ-1 ДВ-1 VSAT-термінал згідно з ДВ-1, пересувна земна станція супутникової мережі збирання новин згідно з ДБ-4 НД Для VSAT-терміналів, що працюють відповідно до технічних параметрів супутникової мережі, зазначених у дозволі на експлуатацію HUB, яка побудована за топологією "зірка" згідно з ДБ-4 - 18,1 - 21,2 ГГц, 27,5 - 31 ГГц Центральна земна станція (HUB) згідно з ДВ-1 Центральна земна станція (HUB) згідно з ДВ-1 Космічна станція згідно з ДР-9, земна станція згідно з ДВ-1 ДВ-1 VSAT-термінал згідно з ДБ-4 або ЗД-7 НД 32 Супутниковий радіозв'язок з використанням земних станцій на мобільних платформах Центральна земна станція (HUB) згідно з ДВ-1 Центральна земна станція (HUB) згідно з ДВ-1 Космічна станція згідно з ДР-9, земна станція-ДВ-1 ДБ-4 ДБ-5 РЕЗ суднової станції згідно з ДБ-6 Особливості застосування РЕЗ на борту повітряного судна визначені Планом 33 Супутниковий радіозв'язок з використанням рухомих повітряних земних станцій Центральна земна станція (HUB) згідно з ДВ-1 Центральна земна станція (HUB) згідно з ДВ-1 Космічна станція згідно з ДР-9, земна станція згідно з ДВ-1 НД ДБ-5 34 Телеметрія та телеуправління супутникових мереж Центральна земна станція (HUB) згідно з ДВ-1 Центральна земна станція (HUB) згідно з ДВ-1 Космічна станція згідно з ДР-9, земна станція згідно з ДВ-1 НД НД 35 Супутникове радіомовлення Центральна земна станція (HUB) згідно з ДВ-1 Центральна земна станція (HUB) згідно з ДВ-1 Космічна станція згідно з ДР-9, земна станція згідно з ДВ-1 ЗД-7 ЗД-7 36 Багатоканальне наземне телерадіомовлення ДВ-1 ДВ-3 НД Приймачі колективного або індивідуального прийому відповідно до ЗД-7 НД 37 Аналогове звукове мовлення ДВ-1 ДВ-1 ДВ-1 Приймачі відповідно до ЗД-7 Приймачі відповідно до ЗД-7 38 Цифрове наземне звукове мовлення стандарту T-DAB ДВ-1 ДВ-1 ДВ-1 Приймачі відповідно до ЗД-7 Приймачі відповідно до ЗД-7 39 Цифрове наземне звукове мовлення стандарту DRM ДВ-1 ДВ-1 ДВ-1 Приймачі відповідно до ЗД-7 Приймачі відповідно до ЗД-7 40 Аналогове телевізійне мовлення ДВ-1 ДВ-1 ДВ-1 Приймачі колективного або індивідуального прийому відповідно до ЗД-7 Приймачі відповідно до ЗД-7 41 Цифрове наземне телевізійне мовлення стандарту DVB-T ДВ-1 ДВ-1 ДВ-1 Приймачі відповідно до ЗД-7 Приймачі відповідно до ЗД-7 42 Передавання телевізійних репортажів з місця подій ДВ-2 ДВ-2 ДВ-2 ДВ-2 НД 43 Безпроводові аудіозастосування НД НД ЗД-7 або ДБ-5 ЗД-7 або ДБ-4 ЗД-7 або ДБ-5 44 Радіомікрофони для виділених Планом смуг радіочастот у діапазоні: -30,01-47 МГц НД НД ЗД-7 або ДБ-5 ЗД-7 або ДБ-4 ЗД-7 або ДБ-5 -87,5-108 МГц, 863-865 МГц НД НД ЗД-7 ЗД-7 ЗД-7 використання радіо-обладнання, що працює у смузі радіочастот 863-865 МГц у трикілометровій зоні навколо аеродромів (аеропортів) заборонено. Інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 -174-216 МГц, 470-786 МГц, 786-789 МГц, 823-826 МГц, 826-832 МГц НД НД ДБ-5 ДБ-5 ДБ-5 використання радіо-обладнання, здійснюється за умови нестворення завад іншим РЕЗ, що працюють у таких смугах радіочастот 45 Телеметрія та радіодистанційне керування НД НД ЗД-7 або ДБ-5 ЗД-7 або ДБ-4 ЗД-7 або ДБ-5 46 Радіовизначення місцезнаходження об'єктів НД НД ЗД-7 або ДБ-5 ЗД-7 або ДБ-4 ЗД-7 або ДБ-5 47 Радіокерування моделями НД НД ЗД-7 або ДБ-5 ЗД-7 або ДБ-4 ЗД-7 або ДБ-5 48 Індуктивні радіозастосування НД НД ЗД-7 або ДВ-2 НД ЗД-7 або ДВ-2 49 Радіопереговорні пристрої НД НД ЗД-7 НД НД 50 Медичні радіоімплантанти НД НД ЗД-7 ЗД-7 ЗД-7 51 Промислові, наукові, медичні та побутові випромінювальні пристрої НД НД ДБ-4 або ЗД-7 НД НД 52 Радіолокаційні вимірювання НД НД ЗД-7 НД НД 53 Радіолокаційне зондування ґрунту НД НД ДБ-5 НД НД 54 Аматорський радіозв'язок ДР-8 ДР-8 ДР-8 ДР-8 ДР-8 55 Аматорський супутниковий радіозв'язок ДР-8 ДР-8 ДР-8 ДР-8 ДР-8 56 Безпроводове забезпечення заходів загальнодержавного або міжнародного рівня ДІ-10 ДІ-10 ДІ-10 ДІ-10 ДІ-10 57 Спеціалізовані пристрої технологічних користувачів НД НД НД ЗД-7 ЗД-7 {Розділ II в редакції Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 94 від 26.02.2019; із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 391 від 13.10.2020, № 125 від 30.03.2021} Директор Департаменту регулювання та ліцензування М.С. Сокирко Додаток до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою (у редакції рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 26 лютого 2019 року № 94) (пункт 1.5) НОРМИ, що регулюють використання деяких типів РЕЗ або ВП для їх експлуатації відповідно до вимоги частини восьмої статті 30 Закону України "Про радіочастотний ресурс України" (на бездозвільній та безоплатній основі) № з/п Тип РЕЗ або ВП Радіотехнологія/ позначення стандарту або іншого обов'язкового нормативного документа Перелік технічних вимог до характеристик РЕЗ або ВП Вимоги до умов встановлення/ розміщення та застосування РЕЗ або ВП Інша необхідна інформація робочі смуги (номінали) частот (передача/прийом) максимальна вихідна потужність передавача вимоги до антени максимальна (сумарна) еквівалентна ізотропна випромінювана потужність (ЕІВП), максимальна ефективна випромінювана потужність (ЕВП), напруженість поля додаткові параметри 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Розділ 1. Технічні засоби телекомунікацій для організації доступу до телефонної мережі загального користування та до мережі Інтернет 1 Базові станції цифрового стільникового радіозв'язку IMT-2000 (UMTS/FDD) архітектури Home Node B (діапазон 2100 МГц) Цифровий стільниковий радіозв'язок IMT-2000 (UMTS) / ETSI EN 301 908-11 2110 - 2170 МГц/ 1920 - 1980 МГц 100 мВт або 50 мВт у разі використання смарт-антенного модуля (MIMO) ненаправлена інтегрована антена ЕІВП мінус 10 дБВт. У разі використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не може перевищувати дозволеного значення базова станція цього типу конфігурується під налаштування ядра мережі конкретного оператора телекомунікацій всередині приміщень за умови роботи цієї базової станції під управлінням мережі оператора стільникового зв'язку, що має відповідну ліцензію вхідний фільтр базової станції цифрового стільникового радіозв'язку IMT-2000 (UMTS/FDD) у смузі радіочастот 1980 - 2000 МГц має забезпечувати мінімізацію інтермодуляційних завад та завад блокування. Вимоги відповідно до ETSI TR 125 967 2 Базові станції пікосот (Pico BTS) та архітектури Home eNode B (діапазон 1800 МГц) Міжнародний рухомий (мобільний) зв'язок IMT / ETSI EN 301 908-14 1805 - 1880 МГц/ 1710 - 1785 МГц 200 мВт ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення до 11 дБі у разі використання режиму роботи з багатоелементними антенними системами (технологія MIMO) сумарна ЕІВП усіх передавачів, що працюють у використовуваній схемі технології MIMO, не може перевищувати допустимих значень ЕІВП та спектральної щільності ЕІВП базова станція цього типу конфігурується під налаштування ядра мережі конкретного оператора телекомунікацій всередині приміщень за умови роботи цієї базової станції під управлінням мережі оператора стільникового зв'язку, що має відповідну ліцензію 3 Базові станції Pico BTS (Local Area BS) та архітектури Home eNode B (діапазон 2600 МГц) Міжнародний рухомий (мобільний) зв'язок IMT / ETSI EN 301 908-14 2630 - 2665 МГц/ 2510 - 2545 МГц, 2685 - 2690 МГц/ 2565 - 2570 МГц 200 мВт ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення до 11 дБі у разі використання режиму роботи з багатоелементними антенними системами (технологія MIMO) сумарна ЕІВП усіх передавачів, що працюють у використовуваній схемі технології MIMO, не може перевищувати допустимих значень ЕІВП та спектральної щільності ЕІВП базова станція цього типу конфігурується під налаштування ядра мережі конкретного оператора телекомунікацій всередині приміщень за умови роботи цієї базової станції під управлінням мережі оператора стільникового зв'язку, що має відповідну ліцензію 4 Технічні засоби телекомунікацій (базові станції, повторювачі сигналу) для організації фіксованого (номадичного) абонентського радіодоступу стандарту DECT Цифрова безпроводова телефонія / ETSI EN 301 406 1880 - 1900 МГц 10 мВт ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення до 3 дБі всередині приміщень для організації радіозв'язку у системі з фіксованим (номадичним) абонентським радіодоступом стандарту DECT 5 Точка безпроводового доступу (Wi-Fi, діапазон 2,4 ГГц, із адаптивними технологіями TPC та LBT) Широкосмуговий радіодоступ / ETSI EN 300 328 2400 - 2483,5 МГц 100 мВт ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення до 9 дБі ЕІВП до 100 мВт та максимальна середня спектральна щільність ЕІВП 10 мВт у будь-якій смузі шириною 1 МГц. У разі використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не може перевищувати дозволеного значення радіообладнання з адаптивним вибором вільного каналу та методів послаблення впливу шкідливих завад в умовах спільного користування смугами радіочастот із застосуванням технологій, здатних забезпечити ефективне використання радіочастотного ресурсу встановлення всередині та ззовні приміщень з метою організації доступу до Інтернету в громадських місцях та на транспорті загального користування (залізничний, морський, річковий, автомобільний, а також міський електротранспорт, у тому числі метрополітен). Організація мережі RLAN винятково за схемою "точка-багатоточка". До 01 січня 2027 року під час побудови мереж RLAN поза межами приміщень висота встановлення антен РЕЗ мережі не має перевищувати 6 м над рівнем землі, при цьому максимальна напруженість електромагнітного поля у смузі радіочастот 20 МГц на відстані 30 м від антени не має перевищувати 96 дБмкВ/м або на відстані 50 м від антени не має перевищувати 91 дБмкВ/м для надання телекомунікаційних послуг на підставі ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України Л03. Власники ліцензій Л03 не мають права вимагати захисту та створювати радіозавади РЕЗ широкосмугового радіодоступу фіксованої радіослужби (принаймні до 01 січня 2027 року). Власники мережі ззовні приміщень повинні застосовувати установлений формат ідентифікатора радіомережі SSID (Sevice Set Identifier): для операторів телекомунікації: "L_хххх*", де хххх - номер ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України Л03; для технологічних користувачів: "Т_хххх*", де хххх - номер ЄРДПОУ або ІНН згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. __________ * Будь-які інші цифри або літери 6 Точка безпроводового доступу (Wi-Fi, діапазон 2,4 ГГц, фіксована радіослужба) Широкосмуговий радіодоступ / ETSI EN 300 328 2400 - 2483,5 МГц 100 мВт ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення до 6 дБі ЕІВП мінус 10 дБВт та максимальна середня спектральна щільність ЕІВП 10 мВт у будь-якій смузі шириною 1 МГц. У разі використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не може перевищувати дозволеного значення точка безпроводового доступу цього типу має конфігуруватися згідно із дозволеними радіочастотними каналами, наданими у користування відповідно до ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України встановлення всередині приміщень, при цьому щільність потоку потужності, що створюється антеною цього РЕЗ на відстані 100 м від зовнішніх стін будівлі, не перевищує мінус 110 дБ (Вт/м2 х 1 МГц) для надання телекомунікаційних послуг на підставі ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України Л02. Після припинення використання радіотехнології у строки, визначені Планом, дозволяється подальше використання радіообладнання з адаптивним вибором вільного каналу та методів послаблення впливу шкідливих завад в умовах спільного користування смугами радіочастот із застосуванням технологій, здатних забезпечити ефективне використання радіочастотного ресурсу за інших умов доступу до радіочастотного ресурсу 7 Точка безпроводового доступу (Wi-Fi, діапазон 5,3 ГГц, із адаптивними технологіями TPC та DFS) Широкосмуговий радіодоступ / ETSI EN 301 893 5250 - 5350 МГц 200 мВт ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення до 6 дБі ЕІВП мінус 7 дБВт та максимальна середня спектральна щільність ЕІВП 10 мВт у будь-якій смузі шириною 1 МГц. У разі використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не може перевищувати дозволеного значення. У разі застосування режимів роботи за стандартами IEEE 802.11n та IEEE 802.11ac ЕІВП до 100 мВт точка безпроводового доступу цього типу має конфігуруватися згідно із дозволеними радіочастотними каналами, наданими у користування відповідно до ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України встановлення всередині приміщень, при цьому щільність потоку потужності, що створюється антеною цього РЕЗ на відстані 100 м від зовнішніх стін будівлі, не перевищує мінус 110 дБ (Вт/м2 х 1 МГц) для надання телекомунікаційних послуг на підставі ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України Л02 8 Точка безпроводового доступу (Wi-Fi, діапазон 5,5 ГГц, із адаптивними технологіями TPC та DFS) Широкосмуговий радіодоступ / ETSI EN 301 893 5470 - 5670 МГц 250 мВт ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення до 9 дБі ЕІВП мінус 6 дБВт та максимальна середня спектральна щільність ЕІВП 50 мВт у будь-якій смузі шириною 1 МГц. У разі використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не може перевищувати дозволеного значення. У разі застосування режимів роботи за стандартами IEEE 802.11n та IEEE 802.11ac ЕІВП до 100 мВт точка безпроводового доступу цього типу має конфігуруватися згідно із дозволеними радіочастотними каналами, наданими у користування відповідно до ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України встановлення всередині приміщень, при цьому щільність потоку потужності, що створюється антеною цього РЕЗ на відстані 100 м від зовнішніх стін будівлі, не перевищує мінус 110 дБ (Вт/м2 х 1 МГц) для надання телекомунікаційних послуг на підставі ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України Л01 9 Точка безпроводового доступу (Wi-Fi, діапазон 5,7 ГГц, із адаптивними технологіями TPC та DFS) Широкосмуговий радіодоступ / ETSI EN 301 893 5670 - 5725 МГц 200 мВт ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення до 9 дБі ЕІВП мінус 6 дБВт та максимальна середня спектральна щільність ЕІВП 50 мВт у будь-якій смузі шириною 1 МГц. У разі використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не може перевищувати дозволеного значення точка безпроводового доступу цього типу має конфігуруватися згідно із дозволеними радіочастотними каналами, наданими у користування відповідно до ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України встановлення всередині приміщень, при цьому щільність потоку потужності, що створюється антеною цього РЕЗ на відстані 100 м від зовнішніх стін будівлі, не перевищує мінус 110 дБ (Вт/м2 х 1 МГц) для надання телекомунікаційних послуг на підставі ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України Л02. РЕЗ повинні мати реалізацію технології DFS відповідно до ETSI EN 301 893 (версія V 1.8.1 або пізніша) та не створювати радіозавад роботі метеорологічних радарів, які використовують суміжні та суміщені смуги радіочастот, а також не вимагати захисту від їх впливу 10 Точка безпроводового доступу (Wi-Fi, діапазон 5,8 ГГц) Широкосмуговий радіодоступ / ETSI EN 302 502 5725 - 5850 МГц 250 мВт ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення до 9 дБі ЕІВП мінус 6 дБВт та максимальна середня спектральна щільність ЕІВП 50 мВт у будь-якій смузі шириною 1 МГц. У разі використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не може перевищувати дозволеного значення точка безпроводового доступу цього типу має конфігуруватися згідно із дозволеними радіочастотними каналами, наданими у користування відповідно до ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України встановлення всередині приміщень, при цьому щільність потоку потужності, що створюється антеною цього РЕЗ на відстані 100 м від зовнішніх стін будівлі, не перевищує мінус 110 дБ (Вт/м2 х 1 МГц) для надання телекомунікаційних послуг на підставі ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України Л01 Розділ 2. Кінцеве обладнання (абонентські РЕЗ) 1 Аналоговий безпроводовий телефон Аналогові безпроводові телефони/ ETSI EN 300 422 30,075-31,3 МГц 10 мВт ненаправлена інтегрована антена для підключення до мереж фіксованого телефонного зв'язку інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 2 Абонентське обладнання системи цифрового стільникового радіозв'язку CDMA-800 (радіотелефон, радіотермінал, адаптер, продукція, до складу якої входять радіомодуль, системи стільникового радіозв'язку) Цифровий стільниковий радіозв'язок CDMA-800/ TIA/EIA-98-E, TIA-866-A 824,07-834,15 МГц/ 869,07-879,15 МГц 1 Вт (допустиме відхилення потужності передавача відповідно до стандарту) ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена реалізовані тільки загальнодоступні або комерційні криптографічні стандарти (за винятком антипіратських функцій, що не є загальнодоступними) у разі доступності мережі рухомого (мобільного) зв'язку інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 3 Абонентське обладнання системи цифрового стільникового радіозв'язку LTE (E-UTRA Band 20) (радіотелефон, радіотермінал, адаптер, продукція, до складу якої входять радіомодуль, системи стільникового радіозв'язку) Міжнародний рухомий (мобільний) зв'язок IMT/ ETSI EN 301 908-13 832-842 МГц/ 791-801 МГц 23 дБм (допустиме відхилення потужності передавача відповідно до стандарту) ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена реалізовані тільки загальнодоступні або комерційні криптографічні стандарти (за винятком антипіратських функцій, що не є загальнодоступними) у разі доступності мережі рухомого (мобільного) зв'язку інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 4 Абонентське обладнання системи цифрового стільникового радіозв'язку LTE (E-UTRA Band 5) (радіотелефон, радіотермінал, адаптер, продукція, до складу якої входять радіомодуль, системи стільникового радіозв'язку) Міжнародний рухомий (мобільний) зв'язок IMT/ ETSI TS 136 521-1 (методи випробувань згідно з ETSI EN 301 908-13) 827,8-834 МГц/ 872,8-879 МГц 23 дБм (допустиме відхилення потужності передавача відповідно до стандарту) ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена реалізовані тільки загальнодоступні або комерційні криптографічні стандарти (за винятком антипіратських функцій, що не є загальнодоступними) у разі доступності мережі рухомого (мобільного) зв'язку інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 5 Абонентське обладнання системи цифрового стільникового радіозв'язку E-GSM/GSM-900 (радіотелефон, радіотермінал, адаптер, продукція, до складу якої входять радіомодуль, системи стільникового радіозв'язку) Цифровий стільниковий радіозв'язок E-GSM, Цифровий стільниковий радіозв'язок GSM-900/ ETSI EN 301 511 880,1-890,1 МГц/ 925,1-935,1 МГц, 890-915 МГц/ 935-960 МГц 2 Вт (допустиме відхилення потужності передавача відповідно до стандарту) ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена реалізовані тільки загальнодоступні або комерційні криптографічні стандарти (за винятком антипіратських функцій, що не є загальнодоступними) у разі доступності мережі рухомого (мобільного) зв'язку інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 6 Абонентське обладнання системи цифрового стільникового радіозв'язку IMT-2000 (UMTS/FDD) (UTRA FDD Band VIII) Міжнародний рухомий (мобільний) зв'язок IMT/ ETSI EN 301 908-2 888,8-906 МГц/ 933,8-951 МГц 24 дБм (допустиме відхилення потужності передавача відповідно до стандарту) ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена реалізовані тільки загальнодоступні або комерційні криптографічні стандарти (за винятком антипіратських функцій, що не є загальнодоступними) у разі доступності мережі рухомого (мобільного) зв'язку інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 7 Абонентське обладнання системи цифрового стільникового радіозв'язку LTE (E-UTRA Band 8) (радіотелефон, радіотермінал, адаптер, продукція, до складу якої входять радіомодуль, системи стільникового радіозв'язку) Міжнародний рухомий (мобільний) зв'язок IMT/ ETSI EN 301 908-13 888,8-906 МГц/ 933,8-951 МГц 23 дБм (допустиме відхилення потужності передавача відповідно до стандарту) ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена реалізовані тільки загальнодоступні або комерційні криптографічні стандарти (за винятком антипіратських функцій, що не є загальнодоступними) у разі доступності мережі рухомого (мобільного) зв'язку інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 8 Абонентське обладнання системи цифрового стільникового радіозв'язку LTE-MTC/eMTC ((LTE Machine/eMachine Type Communications) та NB-IoT (Narrowband IoT) Міжнародний рухомий (мобільний) зв'язок IMT/ ETSI EN 301 908-13 888,8-906 МГц/ 933,8-951 МГц 23 дБм (допустиме відхилення потужності передавача відповідно до стандарту) ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена реалізовані тільки загальнодоступні або комерційні криптографічні стандарти (за винятком антипіратських функцій, що не є загальнодоступними) у разі доступності мережі рухомого (мобільного) зв'язку інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 9 Абонентське обладнання системи цифрового стільникового радіозв'язку GSM-1800 (радіотелефон, радіотермінал, адаптер, продукція, до складу якої входять радіомодуль, системи стільникового радіозв'язку) Цифровий стільниковий радіозв'язок GSM-1800/ ETSI EN 301 511 1710-1785 МГц/ 1805-1880 МГц 1 Вт (допустиме відхилення потужності передавача відповідно до стандарту) ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена реалізовані тільки загальнодоступні або комерційні криптографічні стандарти (за винятком антипіратських функцій, що не є загальнодоступними) у разі доступності мережі рухомого (мобільного) зв'язку інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 10 Абонентське обладнання системи цифрового стільникового радіозв'язку IMT-2000 (UMTS/FDD) (UTRA FDD Band III) (радіотелефон, радіотермінал, адаптер, продукція, до складу якої входять радіомодуль, системи стільникового радіозв'язку) Міжнародний рухомий (мобільний) зв'язок IMT/ ETSI EN 301 908-2 1710-1785 МГц/ 1805-1880 МГц 24 дБм (допустиме відхилення потужності передавача відповідно до стандарту) ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена Реалізовані тільки загальнодоступні або комерційні криптографічні стандарти (за винятком антипіратських функцій, що не є загальнодоступними) у разі доступності мережі рухомого (мобільного) зв'язку інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 11 Абонентське обладнання системи цифрового стільникового радіозв'язку LTE (E-UTRA Band 3) (радіотелефон, радіотермінал, адаптер, продукція, до складу якої входять радіомодуль, системи стільникового радіозв'язку) Міжнародний рухомий (мобільний) зв'язок IMT/ ETSI EN 301 908-13 1710-1785 МГц/ 1805-1880 МГц 23 дБм (допустиме відхилення потужності передавача відповідно до стандарту) ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена реалізовані тільки загальнодоступні або комерційні криптографічні стандарти (за винятком антипіратських функцій, що не є загальнодоступними) у разі доступності мережі рухомого (мобільного) зв'язку інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 12 Абонентське обладнання системи цифрового стільникового радіозв'язку LTE-MTC/eMTC ((LTE Machine/eMachine Type Communications) та NB-IoT (Narrowband IoT) Міжнародний рухомий (мобільний) зв'язок IMT/ ETSI EN 301 908-13 1710-1785 МГц/ 1805-1880 МГц 23 дБм (допустиме відхилення потужності передавача відповідно до стандарту) ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена реалізовані тільки загальнодоступні або комерційні криптографічні стандарти (за винятком антипіратських функцій, що не є загальнодоступними) у разі доступності мережі рухомого (мобільного) зв'язку інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 13 Абонентське обладнання системи цифрового стільникового радіозв'язку IMT-2000 (UMTS/FDD) (UTRA FDD Band I) (радіотелефон, радіотермінал, адаптер, продукція, до складу якої входять радіомодуль, системи стільникового радіозв'язку) Цифровий стільниковий радіозв'язок IMT-2000 (UMTS)/ EN 301 908-2 1920-1980 МГц/ 2110-2170 МГц 24 дБм (допустиме відхилення потужності передавача відповідно до стандарту) ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена реалізовані тільки загальнодоступні або комерційні криптографічні стандарти (за винятком антипіратських функцій, що не є загальнодоступними) у разі доступності мережі рухомого (мобільного) зв'язку інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 14 Абонентське обладнання системи цифрового стільникового радіозв'язку IMT-2000 (UMTS/FDD) (UTRA FDD Band VII) (радіотелефон, радіотермінал, адаптер, продукція, до складу якої входять радіомодуль, системи стільникового радіозв'язку) Міжнародний рухомий (мобільний) зв'язок IMT/ ETSI EN 301 908-2 2510-2545 МГц/ 2630-2665 МГц, 2565-2570 МГц/ 2685-2690 МГц 24 дБм (допустиме відхилення потужності передавача відповідно до стандарту) ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена Реалізовані тільки загальнодоступні або комерційні криптографічні стандарти (за винятком антипіратських функцій, що не є загальнодоступними) у разі доступності мережі рухомого (мобільного) зв'язку інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 15 Абонентське обладнання системи цифрового стільникового радіозв'язку LTE (E-UTRA Band 7) (радіотелефон, радіотермінал, адаптер, продукція, до складу якої входять радіомодуль, системи стільникового радіозв'язку) Міжнародний рухомий (мобільний) зв'язок IMT/ ETSI EN 301 908-13 2510-2545 МГц/ 2630-2665 МГц, 2565-2570 МГц/ 2685-2690 МГц 23 дБм (допустиме відхилення потужності передавача відповідно до стандарту) ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена реалізовані тільки загальнодоступні або комерційні криптографічні стандарти (за винятком антипіратських функцій, що не є загальнодоступними) у разі доступності мережі рухомого (мобільного) зв'язку інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 16 Абонентське обладнання системи цифрового стільникового радіозв'язку LTE (E-UTRA TDD Band 42) (радіотелефон, радіотермінал, адаптер, продукція, до складу якої входять радіомодуль, системи стільникового радіозв'язку) Міжнародний рухомий (мобільний) зв'язок IMT/ ETSI EN 301 908-13 3400-3600 МГц 23 дБм (допустиме відхилення потужності передавача відповідно до стандарту) ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена реалізовані тільки загальнодоступні або комерційні криптографічні стандарти (за винятком антипіратських функцій, що не є загальнодоступними) у разі доступності мережі рухомого (мобільного) зв'язку інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 17 Абонентське обладнання системи цифрового стільникового радіозв'язку LTE (E-UTRA TDD Band 43) (радіотелефон, радіотермінал, адаптер, продукція, до складу якої входять радіомодуль, системи стільникового радіозв'язку) Міжнародний рухомий (мобільний) зв'язок IMT/ ETSI EN 301 908-13 3700-3800 МГц 23 дБм (допустиме відхилення потужності передавача відповідно до стандарту) ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена реалізовані тільки загальнодоступні або комерційні криптографічні стандарти (за винятком антипіратських функцій, що не є загальнодоступними) у разі доступності мережі рухомого (мобільного) зв'язку інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 18 Абонентське обладнання системи цифрового стільникового радіозв'язку IMT-2020 (5G NR band n78) (радіотелефон, радіотермінал, адаптер, продукція, до складу якої входять радіомодуль, системи стільникового радіозв'язку) Міжнародний рухомий (мобільний) зв'язок IMT/ ETSI EN 301 908, ETSI TS 138 521-3, ETSI TS 131 124 3400-3600 МГц 3700-3800 МГц 23 дБм (допустиме відхилення потужності передавача відповідно до стандарту) ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена реалізовані тільки загальнодоступні або комерційні криптографічні стандарти (за винятком антипіратських функцій, що не є загальнодоступними) у разі доступності мережі рухомого (мобільного) зв'язку інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 19 Телефонні апарати для проводового зв'язку та/або IP-телефонії з безпроводовою слухавкою стандарту DECT Цифрова безпроводова телефонія/ ETSI EN 301 406 1880-1900 МГц 10 мВт ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення до 3 дБі для підключення до мереж фіксованого телефонного зв'язку 20 Термінальне (кінцеве) обладнання стандарту DECT (безпроводова слухавка, приєднуваний пристрій) Цифрова безпроводова телефонія/ ETSI EN 301 406 1880-1900 МГц 10 мВт ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення до 3 дБі для підключення до мереж з фіксованим (номадичним) абонентським радіодоступом стандарту DECT 21 Абонентська станція радіодоступу Широкосмуговий радіодоступ/ ETSI EN 302 326-2 1785-1805 МГц, 1900-1920 МГц, 1980-2000 МГц 500 мВт направлена або ненаправлена, інтегрована або конструктивна антена ЕІВП до 0 дБВт. У разі використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не може перевищувати дозволеного значення для застосування в мережі оператора телекомунікації. Станція має розташовуватися у зоні обслуговування базової станції мережі та працювати під її управлінням. Умови електромагнітної сумісності мережі з іншими мережами визначаються на етапі здійснення присвоєнь радіочастот цій базовій станції у смузі радіочастот 1980-1985 МГц станція не має створювати позасмугових завад РЕЗ радіотехнології «Цифровий стільниковий радіозв'язок IMT-2000 (UMTS)» та вимагати захисту від них 22 Абонентська станція радіодоступу Широкосмуговий радіодоступ/ ETSI EN 302 326-2 2300-2400 МГц 250 мВт направлена або ненаправлена, інтегрована або конструктивна антена ЕІВП до 0 дБВт. У разі використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не може перевищувати дозволеного значення для застосування в мережі оператора телекомунікації. Станція має розташовуватися у зоні обслуговування базової станції мережі та працювати під її управлінням. Умови електромагнітної сумісності мережі з іншими мережами визначаються на етапі здійснення присвоєнь радіочастот цій базовій станції інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 23 Абонентська станція радіодоступу Широкосмуговий радіодоступ/ ETSI EN 300 328 2400-2483,5 МГц 100 мВт направлена або ненаправлена, інтегрована або конструктивна антена ЕІВП до 0 дБВт. У разі використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не може перевищувати дозволеного значення для застосування в мережі оператора телекомунікації на відстані не більше 5 км від базової станції (точки безпроводового доступу), яка має дозвіл на експлуатацію РЕЗ 24 Абонентська станція радіодоступу Широкосмуговий радіодоступ/ ETSI EN 302 326 3400-3600 МГц 250 мВт направлена або ненаправлена, інтегрована або конструктивна антена ЕІВП до 0 дБВт. У разі використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не може перевищувати дозволеного значення для застосування в мережі оператора телекомунікації. Станція має розташовуватися у зоні обслуговування базової станції мережі та працювати під її управлінням. Умови електромагнітної сумісності мережі з іншими мережами визначаються на етапі здійснення присвоєнь радіочастот цій базовій станції щільність потоку потужності на висоті 3 метрів над рівнем землі не має перевищувати - 154,5 дБВт/(кв.м * 4 кГц) для більш як 20 відсотків часу на кордоні сусідньої держави. Станції рухомої служби не мають вимагати більшого захисту від космічних станцій, ніж це передбачено таблицею 21-4 Регламенту радіозв'язку Міжнародного союзу електрозв'язку 25 Абонентська станція радіодоступу Широкосмуговий радіодоступ/ ETSI EN 301 893 5250-5350 МГц 200 мВт направлена або ненаправлена, інтегрована або конструктивна антена ЕІВП до 0 дБВт та максимальна середня спектральна щільність ЕІВП 10 мВт у будь-якій смузі шириною 1 МГц. У разі використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не може перевищувати дозволеного значення для застосування в мережі оператора телекомунікації на відстані не більше 5 км від базової станції (точки безпроводового доступу), яка має дозвіл на експлуатацію РЕЗ 26 Абонентська станція радіодоступу Широкосмуговий радіодоступ/ ETSI EN 301 893 5470-5670 МГц 250 мВт направлена або ненаправлена, інтегрована або конструктивна антена ЕІВП до 0 дБВт та максимальна середня спектральна щільність ЕІВП 50 мВт у будь-якій смузі шириною 1 МГц. У разі використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не може перевищувати дозволеного значення для застосування в мережі оператора телекомунікації на відстані не більше 5 км від базової станції (точки безпроводового доступу), яка має дозвіл на експлуатацію РЕЗ 27 Абонентська станція радіодоступу Широкосмуговий радіодоступ/ ETSI EN 301 893 5670-5725 МГц 250 мВт направлена або ненаправлена, інтегрована або конструктивна антена ЕІВП до 0 дБВт та максимальна середня спектральна щільність ЕІВП 50 мВт у будь-якій смузі шириною 1 МГц. У разі використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не може перевищувати дозволеного значення для застосування в мережі оператора телекомунікації на відстані не більше 5 км від базової станції (точки безпроводового доступу), яка має дозвіл на експлуатацію РЕЗ станція повинна мати реалізацію технології DFS відповідно до EN 301 893 (версія V 1.8.1 або пізніша) та не створювати радіозавад роботі метеорологічних радарів, які використовують суміжні та суміщені смуги радіочастот, а також не вимагати захисту від їх впливу 28 Абонентська станція радіодоступу Широкосмуговий радіодоступ/ ETSI EN 302 502 5725-5850 МГц 250 мВт направлена або ненаправлена, інтегрована або конструктивна антена ЕІВП до 3 дБВт та максимальна середня спектральна щільність ЕІВП 50 мВт у будь-якій смузі шириною 1 МГц. У разі використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не може перевищувати дозволеного значення для застосування в мережі оператора телекомунікації на відстані не більше 5 км від базової станції (точки безпроводового доступу), яка має дозвіл на експлуатацію РЕЗ 29 Абонентська станція радіодоступу Мультисервісний радіодоступ/ ETSI EN 300 749, або ETSI EN 300 744, або IEEE 802.16 2500-2510 МГц, 2545-2565 МГц, 2570-2630 МГц, 2665-2685 МГц 250 мВт направлена інтегрована або конструктивна антена ЕІВП до 3 дБВт та максимальна середня спектральна щільність ЕІВП 50 мВт у будь-якій смузі шириною 1 МГц. У разі використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не може перевищувати дозволеного значення для застосування в мережі оператора телекомунікації. Станція має розташовуватися у зоні обслуговування базової станції мережі та працювати під її управлінням. Умови електромагнітної сумісності мережі з іншими мережами визначаються на етапі здійснення присвоєнь радіочастот цій базовій станції 30 Абонентська станція радіодоступу Мультисервісний радіодоступ/ ETSI EN 302 326-2 10,5-10,65 ГГц 250 мВт направлена інтегрована або конструктивна антена ЕІВП до 3 дБВт та максимальна середня спектральна щільність ЕІВП 50 мВт у будь-якій смузі шириною 1 МГц. У разі використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не може перевищувати дозволеного значення для застосування в мережі оператора телекомунікації. Станція має розташовуватися у зоні обслуговування базової станції мережі та працювати під її управлінням. Умови електромагнітної сумісності мережі з іншими мережами визначаються на етапі здійснення присвоєнь радіочастот цій базовій станції станція не має створювати шкідливих радіозавад радіо- астрономічній службі у смузі радіочастот 10,6-10,68 ГГц і радіолокаційній службі у смузі радіочастот 10,35-10,5 ГГц 31 Земна станція супутникового зв'язку типу VSAT (абонентський супутниковий VSAT-термінал системи фіксованого супутникового зв'язку) Супутниковий радіозв'язок/ ETSI EN 301 459 29,5-31 ГГц/ 18,3-20,2 ГГц 3 Вт діаметр антени не більше 1 м або відповідна еквівалентна апертура ЕІВП до 50 дБВт застосування станції у радіомережі оператора фіксованого супутникового зв'язку, що має відповідну ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України. Не передбачена експлуатація абонентського супутникового VSAT-терміналу під час руху в фіксованій супутниковій радіослужбі інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 32 Абонентська станція передавання даних Радіозв'язок передавання даних/ ETSI EN 300 113 413–420 МГц/ 423–430 МГц, 450–450,6 МГц/ 460–460,6 МГц, 440–442, 125 МГц, 442,525–446 МГц, 446,4–447,725 МГц, 448,15–450 МГц 462,525 МГц 1 Вт ненаправлена антена з коефіцієнтом підсилення до 3 дБі ЕІВП 1 дБВт Станція має розташовуватися у зоні обслуговування базової станції мережі та працювати під її управлінням. Умови електромагнітної сумісності мережі з іншими мережами визначаються на етапі здійснення присвоєнь радіочастот цій базовій станції Розділ 3. Неспеціалізовані пристрої короткого радіусу дії 1 Неспеціалізовані пристрої короткого радіусу дії (для дистанційного управління, телеметрії, телеуправління, сигналізації тощо) Телеметрія та радіодистанційне керування / ETSI EN 300 330 6765 - 6795 кГц ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена напруженість магнітного поля 42 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 2 Неспеціалізовані пристрої короткого радіусу дії (для дистанційного управління, телеметрії, телеуправління, сигналізації тощо) Телеметрія та радіодистанційне керування / ETSI EN 300 330 13553 - 13567 кГц ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена напруженість магнітного поля 42 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 3 Неспеціалізовані пристрої короткого радіусу дії (для дистанційного управління, телеметрії, телеуправління, сигналізації тощо) Телеметрія та радіодистанційне керування / ETSI EN 300 220 40,66 - 40,7 МГц 10 мВт ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена ЕВП до 10 мВт інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 4 Неспеціалізовані пристрої короткого радіусу дії (для дистанційного управління, телеметрії, телеуправління, сигналізації тощо) Телеметрія та радіодистанційне керування / ETSI EN 300 220 433,05 - 434,04 МГц 1 мВт ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена ЕВП 1 мВт для необхідної ширини смуги радіочастот до 250 кГц або спектральна щільність потужності випромінювання мінус 13 дБм у будь-якій смузі шириною 10 кГц для методу модуляції з необхідною шириною смуги понад 250 кГц за винятком передачі аудіо- та відеоінформації інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 433,05 - 434,04 МГц 10 мВт ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена ЕВП до 10 мВт робочий цикл менше 10 % 434,04 - 434,79 МГц 10 мВт ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена ЕВП до 10 мВт робочий цикл менше 10 % 434,04 - 434,79 МГц ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена ЕВП до 10 мВт робочий цикл до 100 %. У разі використання каналу до 25 кГц, передача аудіоінформацї дозволяється за умови режиму контролю спектра LBT (режим прослуховування перед включенням передавача) 5 Неспеціалізовані пристрої короткого радіусу дії (для дистанційного управління, телеметрії, телеуправління, сигналізації тощо) Телеметрія та радіодистанційне керування / ETSI EN 300 220 868,0 - 868,6 МГц 25 мВт ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення антени до 2 дБі ЕВП до 25 мВт робочий цикл на випромінювання менше 1 %. Робочий цикл на випромінювання може бути більше 1 % за умови використання методу зниження завадового впливу LBT (режим прослуховування перед включенням передавача) та широкосмугової модуляції з розширенням спектра методом стрибкоподібної зміни частоти прийом/передача відеоінформації не дозволяється інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 6 Неспеціалізовані пристрої короткого радіусу дії (для дистанційного управління, телеметрії, телеуправління, сигналізації тощо) Телеметрія та радіодистанційне керування / ETSI EN 300 440 2400 - 2483,5 МГц 10 мВт ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення антени до 5 дБ ЕІВП до 32 мВт у разі використання технології розширення спектра методом FHSS (стрибкоподібної зміни частоти) робочий цикл на випромінювання до 100 %. У разі використання методу розширення спектра DSSS (прямої послідовності) робочий цикл на випромінювання до 50 % інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 7 Неспеціалізовані пристрої короткого радіусу дії (для дистанційного управління, телеметрії, телеуправління, сигналізації тощо) Телеметрія та радіодистанційне керування / ETSI EN 300 440 5725 - 5875 МГц 25 мВт ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена ЕІВП до 25 мВт Розділ 4. РЕЗ для систем автоматизованого управління, контролю та обліку енергоресурсів і контролю технологічних процесів 1 Радіообладнання системи автоматизованого управління, контролю та обліку енергоресурсів і контролю технологічних процесів (діапазон 868 МГц, радіоінтерфейси передачі даних ZigBee, LoRaWAN, їх модифікації та інші) Телеметрія та радіодистанційне керування / ETSI EN 300 220 868,0 - 868,6 МГц 25 мВт ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення антени до 9 дБі ЕВП 25 мВт робочий цикл на випромінювання менше 1 %. Робочий цикл на випромінювання може бути більше 1 % за умови використання методу зниження завадового впливу LBT (режим прослуховування перед включенням передавача) та широкосмугової модуляції з розширенням спектра методом стрибкоподібної зміни частоти 2 Радіообладнання системи автоматизованого управління, контролю та обліку енергоресурсів і контролю технологічних процесів (діапазон 2,4 ГГц радіоінтерфейси передачі даних ZigBee, LoRaWAN, їх модифікації та інші) Широкосмуговий радіодоступ / ETSI EN 300 328 2400 - 2483,5 МГц 50 мВт ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення до 6 дБі максимальна середня спектральна щільність ЕІВП 10 мВт у будь-якій смузі шириною 1 МГц - для режиму роботи з DSSS робочий цикл на випромінювання не більше 50 % 100 мВт ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення до 6 дБі для режиму роботи з FHSS робочий цикл на випромінювання 100 % Розділ 5. Спеціалізоване радіообладнання 1 Активні радіочастотні медичні імплантати Медичні радіоімпланти / ETSI EN 302 195 9 - 315 кГц напруженість магнітного поля 30 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м робочий цикл до 10 % часу для активних медичних пристроїв, що імплантуються інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 2 Радіообладнання для приладів наднизької потужності, що імплантуються в тіло тварин Медичні радіоімпланти / ETSI EN 302 536 315 - 600 кГц напруженість магнітного поля мінус 5 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м робочий цикл до 10 % часу інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 3 Імпланти медичні мембранні активні наднизької потужності (ULP-AMI-M) та пов'язані з ними периферійні пристрої (ULP-AMI-M-P) Медичні радіоімпланти / ETSI EN 302 510 30 - 37,5 МГц ЕВП до 1 мВт робочий цикл до 10 % часу для медичних мембранних імплантатів з наднизьким енергоспоживанням для вимірювання артеріального тиску в межах визначення активних медичних пристроїв, що імплантуються інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 4 Імпланти медичні наднизької потужності (MEDS) Медичні радіоімпланти / ETSI EN 302 537 401 - 402 МГц ЕВП до 25 мкВт рознесення каналів 25 кГц. Окремі передавачі можуть об'єднати суміжні канали для збільшення пропускної здатності до 100 кГц. Робочий цикл до 0,1 % часу інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 5 Імпланти медичні активні наднизької потужності (ULP-AMI) та пов'язані з ними периферійні пристрої (ULP-AMI-P) Медичні радіоімпланти / ETSI EN 301 839 402 - 405 МГц ЕВП до 25 мкВт рознесення каналів 25 кГц. Окремі передавачі можуть об'єднати суміжні канали для збільшення пропускної здатності до 300 кГц інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 6 Імпланти медичні наднизької потужності (MEDS) Медичні радіоімпланти / ETSI EN 302 537 405 - 406 МГц ЕВП до 25 мкВт рознесення каналів 25 кГц. Окремі передавачі можуть об'єднати суміжні канали для збільшення пропускної здатності до 100 кГц. Робочий цикл до 0,1 % часу інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 7 Імпланти медичні активні низької потужності (LP-AMI) та пов'язані з ними периферійні пристрої (LP-AMI-P) Медичні радіоімпланти / ETSI EN 301 559 2483,5 - 2500 МГц ЕІВП до 10 мВт рознесення каналів 1 МГц. Смуга радіочастот може також використовуватися динамічно як один канал для швидкісної передачі даних. Робочий цикл до 10 % часу інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 Розділ 6. Пристрої радіовизначення 1 Лавинні датчики (маячки) для пошуку жертв сходу лавин Радіовизначення місцезнаходження об'єктів/ ETSI EN 300 718 456,9-457,1 кГц (центральна частота 457 кГц) напруженість магнітного поля 42 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м для пошуку людей, що потрапили в лавини інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 2 Радіолокаційний пристрій для вимірювання рівня заповнення закритих резервуарів (TLPR) Радіолокаційні вимірювання/ ETSI EN 302 372 4500-7000 МГц направлена інтегрована/ конструктивна антена ЕІВП до 24 дБм межа потужності встановлена для внутрішнього об'єму закритого резервуара. Спектральна щільність ЕІВП поза межами закритого резервуара у межах зазначеної смуги радіочастот не більше мінус 41,3 дБм/МГц, поза межами зазначеної смуги радіочастот - не більше мінус 51,3 дБм всередині закритого резервуара, встановлюється виключно в металевих, залізобетонних резервуарах або аналогічних конструкціях з матеріалу із аналогічними властивостями щодо радіопроникності промисловий безконтактний радіолокаційний пристрій (датчик), що розгорнутий у промислових умовах виключно в металевих, залізобетонних резервуарах або аналогічних конструкціях з матеріалу із аналогічними властивостями щодо радіопроникливості, який використовується для вимірювання рівня під час виконання технологічних процесів 3 Радіолокаційний пристрій для вимірювання рівня заповнення закритих резервуарів (TLPR) Радіолокаційні вимірювання/ ETSI EN 302 372 8500-10600 МГц направлена інтегрована/ конструктивна антена ЕІВП до 30 дБм межа потужності встановлена для внутрішнього об'єму закритого резервуара. Спектральна щільність ЕІВП поза межами закритого резервуара у межах зазначеної смуги радіочастот не більше мінус 41,3 дБм/МГц, поза межами зазначеної смуги радіочастот - не більше мінус 51,3 дБм/МГц. У смузі радіочастот 10,6-10,7 ГГц спектральна щільність ЕІВП поза межами закритого резервуара не більше мінус 60 дБм/МГц. всередині закритого резервуара, встановлюється виключно в металевих, залізобетонних резервуарах або аналогічних конструкціях з матеріалу із аналогічними властивостями щодо радіопроникності промисловий безконтактний радіолокаційний пристрій (датчик), що розгорнутий у промислових умовах виключно в металевих, залізобетонних резервуарах або аналогічних конструкціях з матеріалу із аналогічними властивостями щодо радіопроникливості, який використовується для вимірювання рівня під час виконання технологічних процесів 4 Сповіщувач охоронний радіохвильовий лінійний (цифровий бар'єр) Телеметрія та радіодистанційне керування/ ETSI EN 300 440 10,51-10,54 ГГц 10 мВт 14 дБі застосування у системах охорони периметрів будь-яких об'єктів та формування тривожного сповіщення під час перетинання порушником зони виявлення 5 Радіолокаційний пристрій для вимірювання рівня заповнення резервуарів (LPR) Радіолокаційні вимірювання/ ETSI EN 302 729 24,05-26,5 ГГц направлена інтегрована/ конструктивна антена Максимальна ширина головної пелюстки діаграми спрямованості антени не більше 12 градусів пікова ЕІВП до 26 дБм/ 50 МГц і з середньою ЕІВП до мінус 14 дБм/МГц спектральна щільність ЕІВП не більше мінус 41,3 дБм/МГц. Повинен застосовуватися алгоритм контролю потужності випромінювання (АРС/ТРС) із діапазоном регулювання не менше 20 дБ або будь-який еквівалентний метод зменьшення завадового впливу. Алгоритм АРС/ТРС, а також еквівалентні методи для LPR-пристроїв описані у гармонізованому європейському стандарті ETSI EN 302 729 повинна забезпечуватися стабільна орієнтація головного напрямку випромінювання антени вертикально вниз промисловий безконтактний радіолокаційний пристрій (датчик), що розгорнутий у промислових умовах і використовується для вимірювання рівня різних речовин, переважно рідини або гранул, під час виконання технологічних процесів. Використання ненаправлених антен або антен, які не входять до складу LPR-пристрою, не дозволяється 6 Радіолокаційний пристрій для вимірювання рівня заповнення закритих резервуарів (TLPR) Радіолокаційні вимірювання/ ETSI EN 302 372 24,05-27 ГГц направлена інтегрована/ конструктивна антена ЕІВП до 43 дБм межа потужності встановлена для внутрішнього об'єму закритого резервуара. Спектральна щільність ЕІВП поза межами закритого резервуара у межах зазначеної смуги радіочастот не більше мінус 41,3 дБм/МГц, поза межами зазначеної смуги радіочастот - не більше мінус 51,3 дБм всередині закритого резервуара, встановлюється виключно в металевих, залізобетонних резервуарах або аналогічних конструкціях з матеріалу із аналогічними властивостями щодо радіопроникності промисловий безконтактний радіолокаційний пристрій (датчик), що розгорнутий у промислових умовах виключно в металевих, залізобетонних резервуарах або аналогічних конструкціях з матеріалу із аналогічними властивостями щодо радіопроникливості, який використовується для вимірювання рівня під час виконання технологічних процесів 7 Радіолокаційний пристрій для вимірювання рівня заповнення закритих резервуарів (TLPR) Радіолокаційні вимірювання/ ETSI EN 302 372 35-37,5 ГГц ЕІВП до 43 дБм межа потужності встановлена для внутрішнього об'єму закритого резервуара. Спектральна щільність ЕІВП поза межами закритого резервуара у межах зазначеної смуги радіочастот не більше мінус 41,3 дБм/МГц, поза межами зазначеної смуги радіочастот - не більше мінус 51,3 дБм всередині закритого резервуара, встановлюється виключно в металевих, залізобетонних резервуарах або аналогічних конструкціях з матеріалу із аналогічними властивостями щодо радіопроникності промисловий безконтактний радіолокаційний пристрій (датчик), що розгорнутий у промислових умовах виключно в металевих, залізобетонних резервуарах або аналогічних конструкціях з матеріалу із аналогічними властивостями щодо радіопроникливості, який використовується для вимірювання рівня під час виконання технологічних процесів 8 Радіолокаційний пристрій для вимірювання рівня заповнення резервуарів (LPR) Радіолокаційні вимірювання/ ETSI EN 302 729 57-64 ГГц направлена інтегрована/ конструктивна антена Максимальна ширина головної пелюстки діаграми спрямованості антени не більше 8 градусів пікова ЕІВП до 35 дБм/ 50 МГц і з середньою ЕІВП до 2 дБм/МГц спектральна щільність ЕІВП не більше мінус 41,3 дБм/МГц. Повинен застосовуватися алгоритм контролю потужності випромінювання (АРС/ТРС) із діапазоном регулювання не менше 20 дБ або будь-який еквівалентний метод зменьшення завадового впливу. Алгоритм АРС/ТРС, а також еквівалентні методи для LPR-пристроїв описані у гармонізованому європейському стандарті ETSI EN 302 729 промисловий безконтактний радіолокаційний пристрій (датчик), що розгорнутий у промислових умовах і використовується для вимірювання рівня різних речовин, переважно рідини або гранул, під час виконання технологічних процесів. Використання ненаправлених антен або антен, які не входять до складу LPR-пристрою, не дозволяється 9 Радіолокаційний пристрій для вимірювання рівня заповнення закритих резервуарів (TLPR) Радіолокаційні вимірювання/ ETSI EN 302 372 57-64 ГГц направлена інтегрована/ конструктивна антена ЕІВП до 43 дБм межа потужності встановлена для внутрішнього об'єму закритого резервуара. Спектральна щільність ЕІВП поза межами закритого резервуара у межах зазначеної смуги радіочастот не більше мінус 41,3 дБм/МГц, поза межами зазначеної смуги радіочастот - не більше мінус 51,3 дБм всередині закритого резервуара, встановлюється виключно в металевих, залізобетонних резервуарах або аналогічних конструкціях з матеріалу із аналогічними властивостями щодо радіопроникності промисловий безконтактний радіолокаційний пристрій (датчик), що розгорнутий у промислових умовах виключно в металевих, залізобетонних резервуарах або аналогічних конструкціях з матеріалу із аналогічними властивостями щодо радіопроникливості, який використовується для вимірювання рівня під час виконання технологічних процесів 10 Радіолокаційний пристрій для вимірювання рівня заповнення резервуарів (LPR) Радіолокаційні вимірювання/ ETSI EN 302 729 75-85 ГГц направлена інтегрована/ конструктивна антена Максимальна ширина головної пелюстки діаграми спрямованості антени не більше 8 градусів тільки для умови встановлення 1. Для умов встановлення 2-4 середня спектральна щільність потужності ЕІВП не більше мінус 41,3 дБм/МГц у кутах більше 60° відносно вертикальної осі, та не більше мінус 35 дБм/МГц у кутах між 24° та 60° пікова ЕІВП до 34 дБм/ 50 МГц і середня ЕІВП - 3 дБм/МГц спектральна щільність ЕІВП не більше мінус 41,3 дБм/МГц. Повинен застосовуватися алгоритм контролю потужності випромінювання (АРС/ТРС) із діапазоном регулювання не менше 20 дБ або будь-який еквівалентний метод зменьшення завадового впливу. Алгоритм АРС/ТРС, а також еквівалентні методи для LPR-пристроїв описані у гармонізованому європейському стандарті ETSI EN 302 729 За умови орієнтації головного напрямку випромінювання антени вертикально вниз (умова встановлення 1): пікова ЕІВП не більше 34 дБм і середня ЕІВП не більше мінус 3 дБм. За умови орієнтації головного напрямку випромінювання антени ± 15° відносно осі вертикально вниз (умова встановленння 2): пікова ЕІВП не більше 34 дБм і середня ЕІВП не більше мінус 3 дБм. За умови орієнтації головного напрямку випромінювання антени ± 30° відносно осі вертикально вниз (умова встановленння 3): пікова ЕІВП не більше 34 дБм і середня ЕІВП не більше мінус 10 дБм. За умови орієнтації головного напрямку випромінювання антени ± 45° відносно осі вертикально вниз (умова встановленння 4): пікова ЕІВП не більше 20 дБм і середня ЕІВП не більше мінус 20 дБм промисловий безконтактний радіолокаційний пристрій (датчик), що розгорнутий у промислових умовах і використовується для вимірювання рівня різних речовин, переважно рідини або гранул, під час виконання технологічних процесів. Використання ненаправлених антен або антен, які не входять до складу LPR-пристрою, не дозволяється 11 Радіолокаційний пристрій для вимірювання рівня заповнення закритих резервуарів (TLPR) Радіолокаційні вимірювання/ ETSI EN 302 372 75-85 ГГц направлена інтегрована/ конструктивна антена ЕІВП до 43 дБм межа потужності встановлена для внутрішнього об'єму закритого резервуара. Спектральна щільність ЕІВП поза межами закритого резервуара у межах зазначеної смуги радіочастот не більше мінус 41,3 дБм/МГц, поза межами зазначеної смуги радіочастот - не більше мінус 51,3 дБм всередині закритого резервуара, встановлюється виключно в металевих, залізобетонних резервуарах або аналогічних конструкціях з матеріалу із аналогічними властивостями щодо радіопроникності промисловий безконтактний радіолокаційний пристрій (датчик), що розгорнутий у промислових умовах виключно в металевих, залізобетонних резервуарах або аналогічних конструкціях з матеріалу із аналогічними властивостями щодо радіопроникливості, який використовується для вимірювання рівня під час виконання технологічних процесів 12 Пристрій радіовизначення сигналізації Радіовизначення місцезнаходження об'єктів/ETSI EN 300 220 868,6-868,7 МГц ЕВП до 10 мВт робочий цикл до 1 % часу. Сітка радіочастот з кроком 25 кГц, уся смуга частот може також використовуватися як єдиний канал для високошвидкісної передачі даних інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 Розділ 7. Радіообладнання для транспорту та телематики дорожнього руху 1 Автомобільний радар Радіолокаційні вимірювання/ ETSI EN 302 858 24,05-24,075 ГГц ЕІВП до 100 мВт для встановлення на автомобільному транспортному засобі 2 Автомобільний радар (безпеки дорожнього руху) Радіолокаційні вимірювання / ETSI EN 302 858 24,075 - 24,15 ГГц ЕІВП до 0,1 мВт у разі використання додаткової технології запобігання завадовому впливу (обладнання під час роботи має автоматично виключатися в радіусі 35 км від м. Євпаторія-19 (АР Крим, НЦУВКЗ, антенний комплекс П-2500 (радіотелескоп РТ-70) з ЕІВП до 100 мВт) для встановлення на автомобільному транспортному засобі 2.1 Автомобільний радар Радіолокаційні вимірювання/ ETSI EN 302 858 24,075-24,15 ГГц ЕІВП до 0,1 мВт (сигнал категорії В відповідно до положень стандарту ETSI EN 302 858) для встановлення на автомобільному транспортному засобі 2.2 Автомобільний радар Радіолокаційні вимірювання/ ETSI EN 302 858 24,075-24,15 ГГц ЕІВП до 100 мВт (сигнал категорії С відповідно до положень стандарту ETSI EN 302 858) для встановлення на автомобільному транспортному засобі та розміщення радару виключно за бампером автомобілю. При цьому для мінімізації завадового впливу автомобільного радару на РЕЗ інших служб повинні використовуватися додаткові технології запобігання завадовому впливу, зокрема максимальний час зайняття визначеного частотного діапазону, накоплюваний кожні 3 мс, повинен становити менше 4 мкс/ 40 кГц. Додатково застосовується вимога мінімального діапазону частотної модуляції або мінімальної миттєвої ширини смуги частот - 250 кГц 2.3 Автомобільний радар Радіолокаційні вимірювання/ ETSI EN 302 858 24,075-24,15 ГГц ЕІВП до 100 мВт (сигнал категорії С відповідно до положень стандарту ETSI EN 302 858) для встановлення на автомобільному транспортному засобі та розміщення радару «без бамперу» (довільне місце встановлення). При цьому для мінімізації завадового впливу автомобільних радарів на РЕЗ інших служб повинні використовуватися додаткові технології запобігання завадовому впливу, зокрема максимальний час зайняття визначеного частотного діапазону, накоплюваний кожні 3 мс, повинен становити менше 3 мкс/ 40 кГц. Додатково застосовується вимога мінімального діапазону частотної модуляції або мінімальної миттєвої ширини смуги частот - 250 кГц 2.4 Автомобільний радар Радіолокаційні вимірювання/ ETSI EN 302 858 24,075-24,15 ГГц ЕІВП до 100 мВт (сигнал категорії D відповідно до положень стандарту ETSI EN 302 858) для встановлення на автомобільному транспортному засобі та розміщення радару як за бампером так і «без бамперу» (довільне місце встановлення). При цьому для мінімізації завадового впливу автомобільних радарів на РЕЗ інших служб повинні використовуватися додаткові технології запобігання завадовому впливу, зокрема максимальний час зайняття визначеного частотного діапазону, повторюваний кожні 40 мс, повинен становити менше 1 мс/ 40 кГц. Додатково застосовується вимога мінімального діапазону частотної модуляції або мінімальної миттєвої ширини смуги частот - 250 кГц 2.5 Автомобільний радар Радіолокаційні вимірювання/ ETSI EN 302 858 24,075-24,15 ГГц ЕІВП до 100 мВт для встановлення на автомобільному транспортному засобі радарів, в яких відсутня технічна реалізації додаткових технологій зменшення завадового впливу. Такі радари під час роботи повинні виключатися в радіусі 35 км від м. Євпаторія-19 (АР Крим, НЦУВКЗ, антенний комплекс П-2500 (радіотелескоп РТ-70)) 3 Автомобільний радар (безпеки дорожнього руху) Радіолокаційні вимірювання/ ETSI EN 302 858 24,15-24,25 ГГц ЕІВП до 100 мВт для встановлення на автомобільному транспортному засобі 4 Автомобільний радар (безпеки дорожнього руху) Радіолокаційні вимірювання/ ETSI EN 302 858, звіт ECC 164 24,25-24,495 ГГц ЕІВП до - 11 дБм робочий цикл на випромінювання до 0,25 % для встановлення на автомобільному транспортному засобі 5 Автомобільний радар (безпеки дорожнього руху) Радіолокаційні вимірювання / ETSI EN 302 858, звіт ECC 164 24,25 - 24,5 ГГц ЕІВП до 20 дБм (для радарів, установлених спереду транспортного засобу) робочий цикл на випромінювання до 5,6 % ЕІВП до 16 дБм (для радарів заднього огляду) робочий цикл на випромінювання до 2,3 % 5.1 Автомобільний радар (безпеки дорожнього руху) Радіолокаційні вимірювання/ ETSI EN 302 858, звіт ECC 164 24,25-24,5 ГГц ЕІВП до 20 дБм (для радарів переднього огляду) робочий цикл на випромінювання до 5,6 % для встановлення на автомобільному транспортному засобі 5.2 Автомобільний радар (безпеки дорожнього руху) Радіолокаційні вимірювання/ETSI EN 302 858, звіт ECC 164 24,25-24,5 ГГц ЕІВП до 16 дБм (для радарів заднього огляду) робочий цикл на випромінювання до 2,3 % для встановлення на автомобільному транспортному засобі 6 Автомобільний радар (безпеки дорожнього руху) Радіолокаційні вимірювання/ ETSI EN 302 858, звіт ECC 164 24,495-24,5 ГГц ЕІВП до - 8 дБм робочий цикл на випромінювання до 1,5 %/ для встановлення на автомобільному транспортному засобі 7 Інтелектуальна транспортна система Радіолокаційні вимірювання/ ETSI EN 302 686 63-64 ГГц ЕІВП до 40 дБм для обміну інформацією між автомобільними транспортними засобами або транспортним засобом та обладнанням дорожньої інфраструктури 8 Автомобільний радар Радіолокаційні вимірювання/ ETSI EN 301 091-1 76-77 ГГц пікова ЕІВП до 55 дБм та середня ЕІВП до 50 дБм, для імпульсних радарів середня ЕІВП до 23,5 дБм для встановлення на автомобільному транспортному засобі 9 Фіксоване радіолокаційне (телеметричне) обладнання для транспорту та дорожнього руху Радіолокаційні вимірювання/ ETSI EN 301 091-2, ETSI EN 301 091-3 76-77 ГГц пікова ЕІВП до 55 дБм та середня ЕІВП до 50 дБм, для імпульсних радарів середня ЕІВП до 23,5 дБм радарні системи транспортної інфраструктури чи системи виявлення перешкод на залізничному/ автомобільному переїзді 10 Телеметричний пристрій транспорту та дорожнього руху Радіолокаційні вимірювання/ ETSI EN 303 360 76-77 ГГц пікова ЕІВП до 30 дБм і середня ЕІВП до 3 дБм/МГц робочий цикл на випромінювання до 56 % для систем виявлення перешкод 11 Радар короткого радіусу дії Радіолокаційні вимірювання/ ETSI EN 302 264 77-81 ГГц максимальна середня щільність потужності до мінус 3 дБм/1 МГц і пікова ЕІВП до 55 дБм для встановлення на автомобільному транспортному засобі 12 Точка безпроводового доступу RLAN (мобільний маршрутизатор Wi-Fi), яка встановлена та /або призначена для використання у складі конструкції колісних транспортних засобів або всередині залізничного та трамвайного рухомого складу (діапазон 2,4 ГГц) Широкосмуговий радіодоступ/ETSI EN 300 328 2400-2483,5 МГц ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення до 9 дБі ЕІВП до 100 мВт та максимальна середня спектральна щільність ЕІВП 10 мВт у будь-якій смузі шириною 1 МГц. У разі використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не має перевищувати дозволеного значення з адаптивним вибором вільного каналу та методів послаблення впливу шкідливих завад в умовах спільного користування смугами радіочастот із застосуванням технологій, здатних забезпечити ефективне використання радіочастотного ресурсу для встановлення всередині будь-яких колісних транспортних засобів або всередині залізничного та трамвайного рухомого складі 13 Точка безпроводового доступу RLAN (мобільний маршрутизатор Wi-Fi), яка встановлена та/або призначена для використання всередині легкових автомобілів, у складі конструкції іншого автомобільного транспорту загального користування (у тому числі міському електротранспорту) (діапазон 5,2 ГГц) Широкосмуговий радіодоступ/ETSI EN 301 893 5150-5250 МГц ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення до 9 дБі ЕІВП до 40 мВт. У разі використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не має перевищувати дозволеного значення з адаптивним вибором вільного каналу та методів послаблення впливу шкідливих завад в умовах спільного користування смугами радіочастот із застосуванням технологій, здатних забезпечити ефективне використання радіочастотного ресурсу для встановлення всередині легкових автомобілів, конструкції іншого автомобільного транспорту загального користування (у тому числі міському електротранспорту) 14 Точка безпроводового доступу RLAN (мобільний маршрутизатор Wi-Fi), яка встановлена та/або призначена для використання у складі конструкції залізничного та трамвайного рухомого складу, у числі, метрополітену) (діапазон 5,2 ГГц) Широкосмуговий радіодоступ/ETSI EN 301 893 5150-5250 МГц ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення до 9 дБі ЕІВП до 200 мВт. У разі використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не має перевищувати дозволеного значення з адаптивним вибором вільного каналу та методів послаблення впливу шкідливих завад в умовах спільного користування смугами радіочастот із застосуванням технологій, здатних забезпечити ефективне використання радіочастотного ресурсу для встановлення всередині пасажирських вагонів залізничного або трамвайного рухомого складу 15 Точка безпроводового доступу RLAN (мобільний маршрутизатор Wi-Fi), яка встановлена та/або призначена для використання у складі конструкції колісних транспортних засобів або всередині залізничного та трамвайного рухомого складу (діапазон 5,8 ГГц) Телеметрія та радіодистанційне керування/ETSI EN 300 440 5725-5875 МГц ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення до 9 дБі ЕІВП до 25 мВт. У разі використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не має перевищувати дозволеного значення з адаптивним вибором вільного каналу та методів послаблення впливу шкідливих завад в умовах спільного користування смугами радіочастот із застосуванням технологій, здатних забезпечити ефективне використання радіочастотного ресурсу для встановлення всередині будь-яких колісних транспортних засобів або всередині залізничного та трамвайного рухомого складі 16 Широкосмуговий канальний повторювач LTE/UMTS, який встановлений та/або призначений для використання у складі конструкції колісних транспортних засобів Міжнародний рухомий (мобільний) зв'язок IMT/ETSI EN 301 908-15 791-801 МГц і 832-842 МГц Максимальний загальний системний коефіцієнт підсилення повторювача, включаючи коефіцієнти підсилення зовнішньої антени та антени всередині транспортного засобу, антенних підсилювачів та динамічного діапазону підсилювача, не повинен перевищувати 100 дБ. Повторювач повинен мати можливість визначати величину BSCL (base station coopling loss) Ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення антени для радіолінії ззовні до 9 дБі, для радіолінії всередині до 3 дБі Для радіолінії ззовні (для будь-яких типів застосувань) ЕІВП до 24 дБм та для радіолінії всередині автомобіля чи автобуса до 10 дБм За відсутності радіосигналу радіообладнання повинне автоматично виключатися, при цьому не дозволяється використання пілоттонів, що забезпечують безперервність передачі. По завершенню обслуговування активного з'єднання кінцевого пристрою, повторювач повинен щонайбільше через 5 хвилин зменшити потужність шуму у радіолінії зовні до величини не більше ніж мінус 70 дБм/МГц (спектральної щільності ЕІВП) Робочий діапазон частот широкосмугового канального повторювача має обмежуватися проліцензованим для одного оператора із можливістю переналаштування на альтернативні частоти, але у межах проліцензованих частот для одного оператора Лінія зв'язку ззовні конструкції колісного транспортного засобу (радіолінія ззовні): 832-842 МГц - смуга радіочастот передачі, 791-801 МГц - смуга радіочастот прийому, всередині конструкції колісного транспортного засобу (радіолінія всередині): 791-801 МГц - смуга радіочастот передачі, 832-842 МГц - смуга радіочастот прийому 17 Широкосмуговий канальний повторювач LTE/UMTS, який встановлений та/або призначений для використання у складі конструкції колісних транспортних засобів Міжнародний рухомий (мобільний) зв'язок IMT/ETSI TS 136 143 (методи випробувань згідно з ETSI EN 301 908-15) 827,8-834 МГц і 872,8-879 МГц Максимальний загальний системний коефіцієнт підсилення повторювача, включаючи коефіцієнти підсилення зовнішньої антени та антени всередині транспортного засобу, антенних підсилювачів та динамічного діапазону підсилювача, не повинен перевищувати 100 дБ. Повторювач повинен мати можливість визначати величину BSCL (base station coopling loss) Ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення антени для радіолінії ззовні до 9 дБі, для радіолінії всередині до 3 дБі Для радіолінії ззовні (для будь-яких типів застосувань) ЕІВП до 24 дБм та для радіолінії всередині автомобіля чи автобуса до 10 дБм За відсутності радіосигналу радіообладнання повинне автоматично виключатися, при цьому не дозволяється використання пілоттонів, що забезпечують безперервність передачі. По завершенню обслуговування активного з'єднання кінцевого пристрою, повторювач повинен щонайбільше через 5 хвилин зменшити потужність шуму у радіолінії зовні до величини не більше ніж мінус 70 дБм/МГц (спектральної щільності ЕІВП) Робочий діапазон частот широкосмугового канального повторювача має обмежуватися проліцензованим для одного оператора із можливістю переналаштування на альтернативні частоти, але у межах проліцензованих частот для одного оператора Лінія зв'язку ззовні конструкції колісного транспортного засобу (радіолінія ззовні): 827,8-834 МГц - смуга радіочастот передачі, 872,8-879 МГц - смуга радіочастот прийому. Лінія зв'язку всередині конструкції колісного транспортного засобу (радіолінія всередині): 872,8-879 МГц - смуга радіочастот передачі, 827,8-834 МГц - смуга радіочастот прийому, 18 Широкосмуговий канальний повторювач LTE/UMTS, який встановлений та/або призначений для використання у складі конструкції колісних транспортних засобів Міжнародний рухомий (мобільний) зв'язок IMT/ETSI EN 301 908-11, ETSI EN 301 908-15 та ETSI EN 303 609 888,8-906 МГц і 933,8-951 МГц Максимальний загальний системний коефіцієнт підсилення повторювача, включаючи коефіцієнти підсилення зовнішньої антени та антени всередині транспортного засобу, антенних підсилювачів та динамічного діапазону підсилювача, не повинен перевищувати 100 дБ. Повторювач повинен мати можливість визначати величину BSCL (base station coopling loss) Ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення антени для радіолінії ззовні до 9 дБі, для радіолінії всередині до 3 дБі Для радіолінії ззовні (для будь-яких типів застосувань) ЕІВП до 24 дБм та для радіолінії всередині автомобіля чи автобуса до 10 дБм За відсутності радіосигналу радіообладнання повинне автоматично виключатися, при цьому не дозволяється використання пілоттонів, що забезпечують безперервність передачі. По завершенню обслуговування активного з'єднання кінцевого пристрою, повторювач повинен щонайбільше через 5 хвилин зменшити потужність шуму у радіолінії зовні до величини не більше ніж мінус 70 дБм/МГц (спектральної щільності ЕІВП) Робочий діапазон частот широкосмугового канального повторювача має обмежуватися проліцензованим для одного оператора із можливістю переналаштування на альтернативні частоти, але у межах проліцензованих частот для одного оператора Лінія зв'язку ззовні конструкції колісного транспортного засобу (радіолінія ззовні): 888,8-906 МГц - смуга радіочастот передачі, 933,8-951 МГц - смуга радіочастот прийому, всередині конструкції колісного транспортного засобу (радіолінія всередині): 933,8-951 МГц - смуга радіочастот передачі, 888,8-906 МГц - смуга радіочастот прийому. Розділ 8. Приймачі 1 Приймальне обладнання супутникового мовлення Супутникове радіомовлення / ETSI EN 303 372 11,7 - 12,5 ГГц для безпосереднього приймання сигналів мовлення РЕЗ населення інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 2 Радіоприймач аналогового звукового мовлення (AM/FM), у тому числі у складі інших РЕЗ або продукції Аналогове звукове мовлення / IEC 62106 148,5 - 26100 кГц (діапазони LF, MF та HF), 65,9 - 74 МГц (VHF - діапазон І), 87,5 - 108 МГц (VHF - діапазон II) для безпосереднього приймання сигналів мовлення РЕЗ населення інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 3 Радіоприймач цифрового звукового мовлення стандарту DRM, у тому числі у складі інших РЕЗ або продукції Цифрове наземне звукове мовлення стандарту DRM / ETSI EN 303 345, ETSI TS 103 461 148,5 - 26100 кГц (діапазони LF, MF та HF) для безпосереднього приймання сигналів мовлення РЕЗ населення інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 4 Радіоприймач цифрового звукового мовлення стандарту DAB, у тому числі у складі інших РЕЗ або продукції Цифрове наземне звукове мовлення стандарту T-DAB / ETSI TS 103 461, ETSI EN 303 345, ETSI TS 103 461 174 - 230 МГц (VHF-діапазон III) для безпосереднього приймання сигналів мовлення РЕЗ населення інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 5 Телевізійний приймач наземного телевізійного мовлення Аналогове телевізійне мовлення / 48,5 - 66 МГц, 76 - 100 МГц, 174 - 230 МГц, 470 - 862 МГц для безпосереднього приймання сигналів мовлення РЕЗ населення. Норми не розповсюджуються на кабельні мережі інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 Цифрове наземне телевізійне мовлення стандарту DVB-T / ETSI EN 303 340 174 - 230 МГц, 470 - 822 МГц, 846 - 862 МГц Норми не розповсюджуються на приймачі для приймання програм у багатопрограмній кабельній мережі інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 6 Приймачі для наземного телевізійного мовлення у складі іншої продукції Цифрове наземне телевізійне мовлення стандарту DVB-T / ETSI EN 303 340 174 - 230 МГц, 470 - 822 МГц, 846 - 862 МГц для безпосереднього приймання сигналів мовлення РЕЗ населення. Норми не розповсюджуються на кабельні мережі інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 7 Приймач мікрохвильової телерадіоінформаційної системи (МІТРІС; ТРС ТРОФІ) Багатоканальне наземне телерадіомовлення / МІТРІС; ТРС ТРОФІ 11,7 - 12,5 ГГц норми до приймачів РЕЗ визначаються вимогами для відповідної радіомережі 8 Приймач персонального радіовиклику (pager) Пейджинговий радіозв'язок / ETSI EN 300 224 160,975 - 161,25 МГц норми до приймачів РЕЗ визначаються вимогами для відповідної радіомережі інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 9 Приймач глобальної радіонавігаційної системи (GNSS), у тому числі у складі інших РЕЗ або продукції ETSI EN 303 413 1164 - 1215 МГц, 1215 - 1300 МГц, 1559 - 1610 МГц згідно з узгодженими Україною супутниковими частотними позиціями. Відповідно до ETSI TS 103 246 (1-5), ETSI TR 103 183 для Galileo, GPS тощо інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 10 Приймачі для інших систем радіозв'язку, за винятком тих, що потребують захисту частотних присвоєнь (радіоастрономічна служба тощо) В радіотехнологіях, визначених Планом 9 кГц - 75 ГГц норми до приймачів РЕЗ визначаються вимогами для відповідної радіомережі інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 Розділ 9. Пристрої з індуктивним принципом дії, у тому числі для передавання інформації 1 Індукційні пристрої систем радіозв'язку, що базуються на використанні властивостей магнітного поля Індуктивні радіозастосування / ETSI EN 300 330 9 - 59,75 кГц напруженість магнітного поля 72 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 2 Індукційні пристрої систем радіозв'язку, що базуються на використанні властивостей магнітного поля Індуктивні радіозастосування / ETSI EN 300 330 59,75 - 60,25 кГц напруженість магнітного поля 42 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 3 Індукційні пристрої систем радіозв'язку, що базуються на використанні властивостей магнітного поля Індуктивні радіозастосування / ETSI EN 300 330 60,25 - 74,75 кГц напруженість магнітного поля 72 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 4 Індукційні пристрої систем радіозв'язку, що базуються на використанні властивостей магнітного поля Індуктивні радіозастосування / ETSI EN 300 330 74,75 - 75,25 кГц напруженість магнітного поля 42 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 5 Індукційні пристрої систем радіозв'язку, що базуються на використанні властивостей магнітного поля Індуктивні радіозастосування / ETSI EN 300 330 75,25 - 77,25 кГц напруженість магнітного поля 72 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 6 Індукційні пристрої систем радіозв'язку, що базуються на використанні властивостей магнітного поля Індуктивні радіозастосування / ETSI EN 300 330 77,25 - 77,75 кГц напруженість магнітного поля 42 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 7 Індукційні пристрої систем радіозв'язку, що базуються на використанні властивостей магнітного поля Індуктивні радіозастосування / ETSI EN 300 330 77,75 - 90 кГц напруженість магнітного поля 72 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 8 Індукційні пристрої систем радіозв'язку, що базуються на використанні властивостей магнітного поля Індуктивні радіозастосування / ETSI EN 300 330 90 - 119 кГц напруженість магнітного поля 42 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 9 Індукційні пристрої систем радіозв'язку, що базуються на використанні властивостей магнітного поля Індуктивні радіозастосування / ETSI EN 300 330 119 - 128,6 кГц напруженість магнітного поля 66 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 10 Індукційні пристрої систем радіозв'язку, що базуються на використанні властивостей магнітного поля Індуктивні радіозастосування / ETSI EN 300 330 128,6 - 129,6 кГц напруженість магнітного поля 42 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 11 Індукційні пристрої систем радіозв'язку, що базуються на використанні властивостей магнітного поля Індуктивні радіозастосування / ETSI EN 300 330 129,6 - 135 кГц напруженість магнітного поля 66 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 12 Індукційні пристрої систем радіозв'язку, що базуються на використанні властивостей магнітного поля Індуктивні радіозастосування / ETSI EN 300 330 135 - 140 кГц напруженість магнітного поля 42 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 13 Індукційні пристрої систем радіозв'язку, що базуються на використанні властивостей магнітного поля Індуктивні радіозастосування / ETSI EN 300 330 140 - 148,5 кГц напруженість магнітного поля 37,7 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 14 Індукційні пристрої систем радіозв'язку, що базуються на використанні властивостей магнітного поля Індуктивні радіозастосування / ETSI EN 300 330 148,5 - 5000 кГц напруженість магнітного поля мінус 15 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м у будь-якій смузі 10 кГц. Для систем, що працюють із смугою пропускання більше ніж 10 кГц, загальна напруженість поля мінус 5 дБмкА/м на відстані 10 м за винятком пристроїв радіочастотної ідентифікації (RFID) інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 15 Пристрій радіочастотної ідентифікації (RFID) Індуктивні радіозастосування / ETSI EN 300 330 400 - 600 кГц напруженість поля мінус 8 дБмкА/м на відстані 10 м RFID, системи захисту від крадіжок, контролю доступу, системи радіовизначення, NFC, інші системи інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 16 Індукційні пристрої систем радіозв'язку, що базуються на використанні властивостей магнітного поля Індуктивні радіозастосування / ETSI EN 300 330 3155 - 3400 кГц напруженість магнітного поля 13,5 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 17 Індукційні пристрої систем радіозв'язку, що базуються на використанні властивостей магнітного поля Індуктивні радіозастосування / ETSI EN 300 330 5000 - 30000 кГц напруженість магнітного поля мінус 20 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м у будь-якій смузі 10 кГц. Для систем, що працюють із смугою пропускання більше ніж 10 кГц, загальна напруженість поля мінус 5 дБмкА/м на відстані 10 м інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 18 Індукційні пристрої систем радіозв'язку, що базуються на використанні властивостей магнітного поля Індуктивні радіозастосування / ETSI EN 300 330 6765 - 6795 кГц напруженість магнітного поля 42 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 19 Індукційні пристрої систем радіозв'язку, що базуються на використанні властивостей магнітного поля Індуктивні радіозастосування / ETSI EN 300 330 7400 - 8800 кГц напруженість магнітного поля 9 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 20 Індукційні пристрої систем радіозв'язку, що базуються на використанні властивостей магнітного поля Індуктивні радіозастосування / ETSI EN 300 330 10200 - 11000 кГц напруженість магнітного поля 9 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 21 Індукційні пристрої систем радіозв'язку, що базуються на використанні властивостей магнітного поля Індуктивні радіозастосування / ETSI EN 300 330 13553 - 13567 кГц напруженість магнітного поля 42 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 22 Пристрій радіочастотної ідентифікації (RFID) Індуктивні радіозастосування / ETSI EN 300 330 13553 - 13567 кГц напруженість магнітного поля 60 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м RFID, системи захисту від крадіжок, контролю доступу, система радіовизначення, NFC, інші аналогічні системи інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 23 Індукційні пристрої систем радіозв'язку, що базуються на використанні властивостей магнітного поля Індуктивні радіозастосування / ETSI EN 300 330 26957 - 27283 кГц напруженість магнітного поля 42 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 24 Пристрій радіочастотної ідентифікації (RFID) (fixed interrogators, portable interrogators) Індуктивні радіозастосування / ETSI EN 302 208 865 - 869 МГц ЕІВП до 100 мВт експлуатація пристроїв здійснюється всередині приміщення 25 Рамка зчитувача системи моніторингу проходження поштової кореспонденції (fixed interrogators, portable interrogators) Пристрої радіочастотної ідентифікації / ETSI EN 302 208 865 - 869 МГц 0 дБм експлуатація пристроїв здійснюється всередині приміщення 26 Радіочастотна мітка (TAG) для системи моніторингу проходження поштової кореспонденції (batteryless tags, battery assisted tags, battery powered tags) Пристрої радіочастотної ідентифікації / ETSI EN 302 208 865 - 869 МГц -40 дБВт експлуатація пристроїв здійснюється всередині приміщення інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 27 Радіочастотна мітка (TAG) для системи радіочастотної ідентифікації (RFID) (batteryless tags, battery assisted tags, battery powered tags) Індуктивні радіозастосування / ETSI EN 300 330 400 - 600 кГц 13553 - 13567 кГц RFID, системи захисту від крадіжок, контролю доступу, система радіовизначення, NFC, інші аналогічні системи інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 Індуктивні радіозастосування / ETSI EN 302 208 865 - 869 МГц RFID, системи захисту від крадіжок, контролю доступу, система радіовизначення, NFC, інші аналогічні системи інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 Розділ 10. Промислові, наукові, медичні та побутові випромінювальні пристрої, інші радіоелектронні засоби 1 Радіообладнання з безпроводовим доступом стандарту DECT (для прийому/передачі аудіо-, відеоінформації та даних, безпроводові камери, мікротелефонні гарнітури, система "розумний дім", пристрій догляду за дитиною тощо) Цифрова безпроводова телефонія / ETSI EN 301 406 1880 - 1900 МГц 10 мВт ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення до 1 дБі експлуатація пристроїв здійснюється всередині приміщення 2 Персональна радіостанція CB (Citizens' Band) для персонального радіозв'язку в діапазоні 27 МГц Аналоговий короткохвильовий персональний радіозв'язок / ETSI EN 300 433 26960 - 27410 кГц (центральні частоти радіоканалів: 1к: 26,965 МГц; 2к: 26,975 МГц; 3к: 26,985 МГц; 4к: 27,005 МГц; 5к: 27,015 МГц; 6к: 27,025 МГц; 7к: 27,035 МГц; 8к: 27,055 МГц; 9к: 27,065 МГц; 10к: 27,075 МГц; 11к: 27,085 МГц; 12к: 27,105 МГц; 13к: 27,115 МГц; 14к: 27,125 МГц; 15к: 27,135 МГц; 16к: 27,155 МГц; 17к: 27,165 МГц; 18к: 27,175 МГц; 19к: 27,185 МГц; 20к: 27,205 МГц; 21к: 27,215 МГц; 22к: 27,225 МГц; 23к: 27,235 МГц; 24к: 27,245 МГц; 25к: 27,255 МГц; 26к: 27,265 МГц; 27к: 27,275 МГц; 28к: 27,285 МГц; 29к: 27,295 МГц; 30к: 27,305 МГц; 31к: 27,315 МГц; 32к: 27,325 МГц; 33к: 27,335 МГц; 34к: 27,345 МГц; 35к: 27,355 МГц; 36к: 27,365 МГц; 37к: 27,375 МГц; 38к: 27,385 МГц; 39к: 27,395 МГц; 40к: 27,405 МГц) 4 Вт ненаправлена антена носимі, возимі або стаціонарні радіостанції для персонального радіозв'язку в режимі безпосереднього зв'язку для особистих, родинних чи побутових потреб; інших, не пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності (без застосування повторювачів або шлюзів, організації інфраструктури) канал 19 є каналом виклику і використовується для встановлення зв'язку. Після встановлення зв'язку необхідно перейти на інший канал. Канал 18 використовується для передачі повідомлень про небезпеку та сигналів біди. Канал 9 використовується переважно для зв'язку між радіостанціями, встановленими на транспортних засобах з метою: 1) передачі інформації, яка поліпшує безпеку руху; 2) передачі інформації про шляхи об'їзду пунктів із напруженим дорожнім рухом; 3) підвищення безпеки водіїв, пасажирів та вантажу. Інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 3 Портативна (носима) радіостанція PMR446 для персонального радіотелефонного зв'язку в діапазоні 446 МГц Безпосередній ультракороткохвильовий радіозв'язок /ETSI EN 303 405, ETSI EN 300 296 446,0-446,2 МГц (центральні частоти радіоканалів: 446,00625 МГц; 446,01875 МГц; 446,03125 МГц; 446,04375 МГц; 446,05625 МГц; 446,06875 МГц; 446,08125 МГц; 446,09375 МГц; 446,103125 МГц; 446,109375 МГц; 446,115625 МГц; 446,121875 МГц; 446,128125 МГц; 446,134375 МГц; 446,140625 МГц; 446,146875 МГц; 446,153125 МГц; 446,159375 МГц; 446,165625 МГц; 446,171875 МГц; 446,178125 МГц; 446,184375 МГц; 446,190625 МГц; 446,196875 МГц) 0,5 Вт ненаправлена інтегрована нтена максимальний час роботи передавача-180 секунд після початку передачі Push-To-Talk (PTT) носимі (портативні) радіостанції для персонального радіозв'язку в режимі безпосереднього зв'язку для особистих, родинних чи побутових потреб; інших, не пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності (без застосування повторювачів або шлюзів, організації інфраструктури) 4 Портативні (носимі) радіостанції LPD433 для персонального радіотелефонного зв'язку в діапазоні 433 МГ Радіопереговорні пристрої / EN 300 220 433,05 - 434,79 МГц 10 мВт ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена ЕВП 10 мВт тільки для передачі голосу. Робочий цикл на випромінювання менше 10 %. Максимальна необхідна ширина смуги радіочастот каналу < 25 кГц носимі (портативні) радіостанції для персонального радіозв'язку в режимі безпосереднього зв'язку для особистих, родинних чи побутових потреб інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 5 Промислові випромінювальні пристрої Промислові, наукові, медичні та побутові випромінювальні пристрої / ITU-R SM.1056, SM.2180 16,7 - 19,4 кГц (18 кГц ± 7,5 %) напруженість електричного поля 70 дБмкВ/м, виміряна на відстані 30 м без відкритого випромінювання інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 6 Промислові, наукові та медичні випромінювальні пристрої Промислові, наукові, медичні та побутові випромінювальні пристрої / ITU-R SM.1056, SM.2180 20,4 - 23,7 кГц (22 кГц ± 7,5 %), 40 - 48 кГц (44 кГц ± 10 %), 59 - 74 кГц (66 кГц + 2 %; - 10 %), 72 - 74 кГц, 429 - 451 кГц (440 кГц ± 2,5 %), 871 - 889 кГц (880 кГц ± 1 %) напруженість електричного поля 70 дБмкВ/м, виміряна на відстані 30 м без відкритого випромінювання 1720 - 1800 кГц (1760 кГц ± 2,5 %), 2610 - 2670 кГц (2640 кГц ± 1 %) напруженість електричного поля 120 дБмкВ/м, виміряна на відстані 30 м 7 Промислові, наукові та медичні випромінювальні пристрої Промислові, наукові, медичні та побутові випромінювальні пристрої / ITU-R SM.1056 5150 - 5410 кГц (5280 кГц ± 2,5 %), 6767 - 6794 кГц (6780 кГц ± 0,2 %) напруженість електричного поля 120 дБмкВ/м, виміряна на відстані 30 м без відкритого випромінювання інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 8 Промислові випромінювальні пристрої Промислові, наукові, медичні та побутові випромінювальні пристрої / ITU-R SM.1056 13424 - 13696 кГц (13560 кГц ± 1 %) напруженість електричного поля 120 дБмкВ/м, виміряна на відстані 30 м без відкритого випромінювання інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 9 Наукові та медичні випромінювальні пристрої Промислові, наукові, медичні та побутові випромінювальні пристрої / ITU-R SM.1056 13553,2 - 13566,8 кГц (13560 кГц ± 0,05 %) напруженість електричного поля 120 дБмкВ/м, виміряна на відстані 30 м без відкритого випромінювання інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 10 Промислові випромінювальні пристрої Промислові, наукові, медичні та побутові випромінювальні пристрої / ITU-R SM.1056 26850 - 27390 кГц (27120 кГц ± 1 %) напруженість електричного поля 120 дБмкВ/м, виміряна на відстані 30 м без відкритого випромінювання інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 11 Наукові та медичні випромінювальні пристрої Промислові, наукові, медичні та побутові випромінювальні пристрої / ITU-R SM.1056 26957 - 27283 кГц (27120 кГц ± 0,6 %) напруженість електричного поля 120 дБмкВ/м, виміряна на відстані 30 м без відкритого випромінювання інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 12 Промислові та наукові випромінювальні пристрої Промислові, наукові, медичні та побутові випромінювальні пристрої / ITU-R SM.1056, SM.2180 40,3 - 41,1 МГц (40,68 МГц ± 1 %) напруженість електричного поля 120 дБмкВ/м, виміряна на відстані 30 м без відкритого випромінювання інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 13 Медичні випромінювальні пристрої Промислові, наукові, медичні та побутові випромінювальні пристрої / ITU-R SM.1056 40,66 - 40,70 МГц (40,68 МГц ± 0,05 %) напруженість електричного поля 120 дБмкВ/м, виміряна на відстані 30 м без відкритого випромінювання інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 14 Промислові випромінювальні пристрої Промислові, наукові, медичні та побутові випромінювальні пристрої / ITU-R SM.1056, SM.2180 80,6 - 82,2 МГц (81,36 МГц ± 1 %) напруженість електричного поля 120 дБмкВ/м, виміряна на відстані 30 м без відкритого випромінювання інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 15 Промислові, наукові, медичні та побутові випромінювальні пристрої Промислові, наукові, медичні та побутові випромінювальні пристрої / ITU-R SM.1056, SM.2180 2400 - 2500 МГц (2450 МГц ± 2 %) напруженість електричного поля 120 дБмкВ/м, виміряна на відстані 30 м без відкритого випромінювання інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 16 Промислові, наукові та медичні випромінювальні пристрої Промислові, наукові, медичні та побутові випромінювальні пристрої / ITU-R SM.1056, SM.2180 433,05 - 434,79 МГц (433,92 МГц ± 0,2 %), 5725 - 5875 МГц (5800 МГц ± 1,3 %), 24 - 24,25 ГГц (24,125 ГГц ± 0,5 %), 41,3 - 43,4 ГГц (42,3 ГГц ± 2,5 %), 45 - 47,4 ГГц (46,2 ГГц ± 2,5 %), 47,2 - 49,6 ГГц (48,4 ГГц ± 2,5 %) напруженість електричного поля 120 дБмкВ/м, виміряна на відстані 30 м без відкритого випромінювання інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 17 Промислові, наукові та медичні випромінювальні пристрої Промислові, наукові, медичні та побутові випромінювальні пристрої / ITU-R SM.1056 61 - 61,5 ГГц (61,25 ГГц ± 0,4 %), 122 - 123,0 ГГц (122,5 ГГц ± 0,4 %), 244 - 246,0 ГГц (245 ГГц ± 0,4 %) напруженість електричного поля 120 дБмкВ/м, виміряна на відстані 30 м без відкритого випромінювання інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 18 Продукція, до складу якої входять радіомодуль, адаптер системи MGWS (WAS/RLAN) Надширокосмуговий радіодоступ / ETSI EN 302 567 57 - 66 ГГц інтегрована/ конструктивна антена ЕІВП до 20 дБмВт та максимальна середня спектральна щільність ЕІВП 13 дБмВт у будь-якій смузі шириною 1 МГц застосування всередині приміщення 19 Радіообладнання для передавання звуку Радіомікрофони/ETSI EN 301 357 87,5-108 МГц 50 нВт ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена ЕВП 50 нВт тільки для безпроводових аудіо- та мультимедійних надмалопотужних передавачів з аналоговою частотною модуляцією (FM). Сітка радіочастот з кроком 200 кГц і необхідна ширина смуги випромінювання не має перевищувати 200 кГц інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 20 Радіообладнання для передавання звуку Безпроводові аудіозастосування / ETSI EN 301 357 863 - 865 МГц 10 мВт ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення антени до 3 дБі ЕВП 10 мВт тільки для передачі голосу. Алгоритм роботи РЕЗ має забезпечувати виключення випромінювання, якщо РЕЗ не використовується 21 Радіообладнання для передавання звуку Радіомікрофони/ ETSI EN 300 422 30,01-33 МГц, 33,2 МГц, 33,35 МГц, 33,45 МГц, 33,55-33,6 МГц, 33,725-33,75 МГц, 33,85-33,9 МГц, 34,15-34,2 МГц, 34,25 МГц, 34,3 МГц, 34,375-34,4 МГц, 34,5 МГц, 35,225 МГц, 35,5 МГц, 35,65 МГц, 35,775-35,825 МГц, 35,95-35,975 МГц, 36,025 МГц, 36,075 МГц, 36,125 МГц, 36,175 МГц, 36,225 МГц, 36,275 МГц, 36,325-36,375 МГц, 36,425-36,475 МГц, 36,525 МГц, 36,575 МГц, 36,625 МГц, 36,675 МГц, 36,725 МГц, 36,775 МГц, 36,825 МГц, 36,875-36,925 МГц, 36,975-37,025 МГц, 37,075 МГц, 37,125-37,175 МГц, 37,225 МГц, 37,275 МГц, 37,325-37,425 МГц, 37,475 МГц, 37,525-37,675 МГц, 37,725-37,775 МГц, 37,825 МГц, 37,875-37,95 МГц, 38,025 МГц, 38,075 МГц, 38,125-38,175 МГц, 38,225-38,275 МГц, 38,325-38,375 МГц, 38,425 МГц, 38,475 МГц, 38,525 МГц, 38,575 МГц, 38,625 МГц, 38,675-38,725 МГц, 38,775-38,825 МГц, 39,225 МГц, 39,4 МГц, 39,6 МГц, 39,75 МГц, 39,85 МГц, 39,925 МГц, 39,975 МГц, 40,025-40,075 МГц, 40,15 МГц, 40,25-40,425 МГц, 40,65 МГц, 40,825 МГц, 41,125-41,15 МГц, 41,225 МГц, 41,275-41,4 МГц, 41,5 МГц, 41,6-41,8 МГц, 41,9 МГц, 41,95 МГц, 42,1-42,125 МГц, 42,25 МГц, 42,3 МГц, 42,35-42,375 МГц, 42,425-42,475 МГц, 42,525-42,75 МГц, 42,825-42,85 МГц, 42,925-43 МГц, 43,15-43,35 МГц, 43,4 МГц, 43,45-43,75 МГц, 43,8-43,875 МГц, 43,95-44 МГц, 44,05-44,075 МГц, 44,125-44,175 МГц, 44,25-44,275 МГц, 44,325 МГц, 44,4-44,425 МГц, 44,475-44,5 МГц, 44,55-44,575 МГц, 44,625-44,7 МГц, 44,75 МГц, 44,85 МГц, 44,975 МГц, 45,2 МГц, 45,25 МГц, 45,45-45,5 МГц, 45,575 МГц, 45,65 МГц, 45,75 МГц, 45,8 МГц, 45,95-45,975 МГц, 46,125 МГц, 46,175 МГц, 46,225 МГц, 46,425-46,45 МГц, 46,55-46,6 МГц, 46,65-46,7 МГц, 46,775-46,875 МГц, 46,925-46,975 МГц 10 мВт ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена ЕВП 10 мВт встановлення та застосування тільки всередині приміщень інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 22 Дистанційне радіокерування Радіокерування моделями/ ETSI EN 300 220 26990-27000 кГц; 27040-27050 кГц; 27090-27100 кГц; 27140-27150 кГц; 27190-27200 кГц (центральні частоти радіоканалів: A: 26995 кГц; B: 27045 кГц; C: 27095 кГц; D: 27145 кГц; E: 27195 кГц 100 мВт ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена ЕВП 100 мВт робочий цикл до 0,1 % часу. Обладнання радіокерування моделями може працювати без обмежень робочого циклу 23 Дистанційне радіокерування Радіокерування моделями / ETSI EN 300 220 34,995 - 35,225 МГц (центральні частоти радіоканалів: 35,000 МГц; 35,010 МГц; 35,020 МГц; 35,030 МГц; 35,040 МГц; 35,050 МГц; 35,060 МГц; 35,070 МГц; 35,080 МГц; 35,090 МГц; 35,100 МГц; 35,110 МГц; 35,120 МГц; 35,130 МГц; 35,140 МГц; 35,150 МГц; 35,160 МГц; 35,170 МГц; 35,180 МГц; 35,190 МГц; 35,200 МГц; 35,210 МГц; 35,220 МГц) 10 мВт ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена ЕВП 10 мВт тільки для роботи пристроїв дистанційного керування літаючими імітаційними моделями 24 Дистанційне радіокерування Радіокерування моделями / ETSI EN 300 220 40,660 - 40,700 МГц (центральні частоти радіоканалів: A: 40,665 МГц; B: 40,675 МГц; C: 40,685 МГц; D: 40,695 МГц) 10 мВт ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена ЕВП 10 мВт 25 Термінальне обладнання радіодоступу WPANs (радіоінтерфейс передачі даних Bluetooth, ZigBee та їх модифікації відповідно до релізів IEEE 802.15 для WPAN) (адаптер, радіомодуль або продукція побутового призначення, до складу якої входять радіомодуль, адаптер, діапазон 2,4 ГГц) Широкосмуговий радіодоступ / ETSI EN 300 328 2400 - 2483,5 МГц 100 мВт ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення до 6 дБі ЕІВП мінус 10 дБВт та максимальна середня спектральна щільність ЕІВП 10 мВт у будь-якій смузі шириною 1 МГц. ЕІВП до 100 мВт - для режиму роботи з FHSS радіообладнання з адаптивним вибором вільного каналу та методів послаблення впливу шкідливих завад в умовах спільного користування смугами радіочастот із застосуванням технологій, здатних забезпечити ефективне використання радіочастотного ресурсу для особистих, родинних чи побутових потреб; інших, не пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності (без застосування повторювачів або шлюзів) інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 26 Термінальне обладнання радіодоступу RLAN (Wi-Fi, адаптер, радіомодуль, інша продукція побутового призначення, до складу якої входять радіомодуль, адаптер, діапазон 2,4 ГГц) Широкосмуговий радіодоступ / ETSI EN 300 328 2400 - 2483,5 МГц 100 мВт ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення до 9 дБі ЕІВП до 100 мВт та максимальна середня спектральна щільність ЕІВП 10 мВт у будь-якій смузі шириною 1 МГц. У разі використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не має перевищувати дозволеного значення радіообладнання з адаптивним вибором вільного каналу та методів послаблення впливу шкідливих завад в умовах спільного користування смугами радіочастот із застосуванням технологій, здатних забезпечити ефективне використання радіочастотного ресурсу для особистих, родинних чи побутових потреб; інших, не пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності (без застосування повторювачів або шлюзів) інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 27 Термінальне обладнання радіодоступу RLAN (Wi-Fi, адаптер, радіомодуль, інша продукція побутового призначення, до складу якої входять радіомодуль, адаптер, діапазон 5,2 ГГц та 5,3 ГГц) Широкосмуговий радіодоступ / ETSI EN 301 893 5150 - 5250 МГц, 5250 - 5350 МГц 200 мВт ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення до 6 дБі ЕІВП до 200 мВт. У разі використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не має перевищувати дозволеного значення. У разі застосування режимів роботи за стандартами IEEE 802.11n та IEEE 802.11ac ЕІВП до 100 мВт радіообладнання з адаптивним вибором вільного каналу та методів послаблення впливу шкідливих завад в умовах спільного користування смугами радіочастот із застосуванням технологій, здатних забезпечити ефективне використання радіочастотного ресурсу для особистих, родинних чи побутових потреб; інших, не пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності (без застосування повторювачів або шлюзів) інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 28 Термінальне обладнання радіодоступу RLAN (Wi-Fi, адаптер, радіомодуль, інша продукція побутового призначення, до складу якої входять радіомодуль, адаптер, діапазон 5,5 ГГц) Широкосмуговий радіодоступ / ETSI EN 301 893 5470 - 5670 МГц 200 мВт ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення до 9 дБі ЕІВП до 200 мВт. У разі використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не має перевищувати дозволеного значення. У разі застосування режимів роботи за стандартами IEEE 802.11n та IEEE 802.11ac ЕІВП до 100 мВт радіообладнання з адаптивним вибором вільного каналу та методів послаблення впливу шкідливих завад в умовах спільного користування смугами радіочастот із застосуванням технологій, здатних забезпечити ефективне використання радіочастотного ресурсу для особистих, родинних чи побутових потреб; інших, не пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності (без застосування повторювачів або шлюзів) інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 29 Термінальне обладнання радіодоступу RLAN (Wi-Fii, адаптер, радіомодуль, інша продукція побутового призначення, до складу якої входять радіомодуль, адаптер, діапазон 5,7 ГГц) Широкосмуговий радіодоступ / ETSI EN 301 893 5670 - 5725 МГц 200 мВт ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення до 9 дБі ЕІВП до 200 мВт. У разі використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не має перевищувати дозволеного значення. У разі застосування режимів роботи за стандартами IEEE 802.11n та IEEE 802.11ac ЕІВП до 100 мВт радіообладнання з адаптивним вибором вільного каналу та методів послаблення впливу шкідливих завад в умовах спільного користування смугами радіочастот із застосуванням технологій, здатних забезпечити ефективне використання радіочастотного ресурсу для особистих, родинних чи побутових потреб; інших, не пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності (без застосування повторювачів або шлюзів) інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 30 Термінальне обладнання радіодоступу RLAN (Wi-Fi, адаптер, радіомодуль, інша продукція побутового призначення, до складу якої входять радіомодуль, адаптер, діапазон 5,8 ГГц) Широкосмуговий радіодоступ / ETSI EN 302 502 5725 - 5850 МГц 200 мВт ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення до 9 дБі ЕІВП до 200 мВт. У разі використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не має перевищувати дозволеного значення. У разі застосування режимів роботи за стандартами IEEE 802.11n та IEEE 802.11ac ЕІВП до 100 мВт радіообладнання з адаптивним вибором вільного каналу та методів послаблення впливу шкідливих завад в умовах спільного користування смугами радіочастот із застосуванням технологій, здатних забезпечити ефективне використання радіочастотного ресурсу для особистих, родинних чи побутових потреб; інших, не пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності (без застосування повторювачів або шлюзів) інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 31 Точка безпроводового доступу термінального типу (Wi-Fi, діапазон 2,4 ГГц) Широкосмуговий радіодоступ / ETSI EN 300 328 2400 - 2483,5 МГц 100 мВт ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення до 6 дБі ЕІВП мінус 10 дБВт та максимальна середня спектральна щільність ЕІВП 10 мВт у будь-якій смузі шириною 1 МГц. У разі використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не має перевищувати дозволеного значення радіообладнання з адаптивним вибором вільного каналу та методів послаблення впливу шкідливих завад в умовах спільного користування смугами радіочастот встановлення тільки всередині приміщень, при цьому щільність потоку потужності, що створюється антеною цього РЕЗ на відстані 100 м від зовнішніх стін будівлі, не перевищує мінус 110 дБ (Вт/м2 х 1 МГц) інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 32 Точка безпроводового доступу термінального типу (Wi-Fi, діапазон 5,2 ГГц) Широкосмуговий радіодоступ / ETSI EN 301 893 5250 - 5350 МГц 200 мВт ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення до 6 дБі ЕІВП мінус 7 дБВт та максимальна середня спектральна щільність ЕІВП 10 мВт у будь-якій смузі шириною 1 МГц. У разі використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не має перевищувати дозволеного значення. У разі застосування режимів роботи за стандартами IEEE 802.11n та IEEE 802.11ac ЕІВП до 100 мВт радіообладнання з адаптивним вибором вільного каналу та методів послаблення впливу шкідливих завад в умовах спільного користування смугами радіочастот встановлення тільки всередині приміщень, при цьому щільність потоку потужності, що створюється антеною цього РЕЗ на відстані 100 м від зовнішніх стін будівлі, не перевищує мінус 110 дБ (Вт/м2 х 1 МГц) інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 33 Точка безпроводового доступу термінального типу (Wi-Fi, діапазон 5,3 ГГц) Широкосмуговий радіодоступ / ETSI EN 301 893 5250 - 5350 МГц 200 мВт ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення до 6 дБі ЕІВП мінус 7 дБВт та максимальна середня спектральна щільність ЕІВП 10 мВт у будь-якій смузі шириною 1 МГц. У разі використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не має перевищувати дозволеного значення. У разі застосування режимів роботи за стандартами IEEE 802.11n та IEEE 802.11ac ЕІВП до 100 мВт радіообладнання з адаптивним вибором вільного каналу та методів послаблення впливу шкідливих завад в умовах спільного користування смугами радіочастот встановлення тільки всередині приміщень, при цьому щільність потоку потужності, що створюється антеною цього РЕЗ на відстані 100 м від зовнішніх стін будівлі, не перевищує мінус 110 дБ (Вт/м2 х 1 МГц) інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 34 Точка безпроводового доступу термінального типу (Wi-Fi, діапазон 5,5 ГГц) Широкосмуговий радіодоступ / ETSI EN 301 893 5470 - 5670 МГц 250 мВт ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення до 9 дБі ЕІВП мінус 6 дБВт та максимальна середня спектральна щільність ЕІВП 50 мВт у будь-якій смузі шириною 1 МГц. У разі використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не має перевищувати дозволеного значення. У разі застосування режимів роботи за стандартами IEEE 802.11n та IEEE 802.11ac ЕІВП до 100 мВт радіообладнання з адаптивним вибором вільного каналу та методів послаблення впливу шкідливих завад в умовах спільного користування смугами радіочастот встановлення тільки всередині приміщень, при цьому щільність потоку потужності, що створюється антеною цього РЕЗ на відстані 100 м від зовнішніх стін будівлі, не перевищує мінус 110 дБ (Вт/м2 х 1 МГц) інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 35 Точка безпроводового доступу термінального типу (Wi-Fi, діапазон 5,7 ГГц) Широкосмуговий радіодоступ / ETSI EN 301 893 5670 - 5725 МГц 200 мВт ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення до 9 дБі ЕІВП мінус 6 дБВт та максимальна середня спектральна щільність ЕІВП 50 мВт у будь-якій смузі шириною 1 МГц. У разі використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не має перевищувати дозволеного значення радіообладнання з адаптивним вибором вільного каналу та методів послаблення впливу шкідливих завад в умовах спільного користування смугами радіочастот встановлення тільки всередині приміщень, при цьому щільність потоку потужності, що створюється антеною цього РЕЗ на відстані 100 м від зовнішніх стін будівлі, не перевищує мінус 110 дБ (Вт/м2 х 1 МГц) інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 36 Точка безпроводового доступу термінального типу (Wi-Fi, діапазон 5,8 ГГц) Широкосмуговий радіодоступ / ETSI EN 302 502 5725 - 5850 МГц 250 мВт ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення до 9 дБі ЕІВП мінус 6 дБВт та максимальна середня спектральна щільність ЕІВП 50 мВт у будь-якій смузі шириною 1 МГц. У разі використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не має перевищувати дозволеного значення радіообладнання з адаптивним вибором вільного каналу та методів послаблення впливу шкідливих завад в умовах спільного користування смугами радіочастот встановлення тільки всередині приміщень, при цьому щільність потоку потужності, що створюється антеною цього РЕЗ на відстані 100 м від зовнішніх стін будівлі, не перевищує мінус 110 дБ (Вт/м2 х 1 МГц) інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 Розділ 11. Радіообладнання дронів (drones) 1 Радіокерування дронами (drones) Широкосмуговий радіодоступ / ETSI EN 300 328 2400 - 2483,5 МГц ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення до 6 дБі ЕІВП до 100 мВт застосування додаткових методів послаблення впливу шкідливих завад в умовах спільного користування смугою радіочастот із застосуванням технологій, здатних забезпечити ефективне використання радіочастотного ресурсу 2 Радіокерування дронами (drones) Телеметрія та радіодистанційне керування / ETSI EN 300 440 5725 - 5875 МГц ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення до 6 дБі ЕІВП до 25 мВт застосування технологій, здатних забезпечити ефективне використання радіочастотного ресурсу Розділ 12. Технічні засоби телекомунікацій на борту повітряного або морського суден 1 Земна станція на борту повітряного судна (Aircraft Earth Stations) Супутниковий радіозв'язок з використанням земних станцій на мобільних платформах / AES, ETSI EN 302 186 14-14,5 ГГц (напрямок Земля-космос)/ 10,7-11,7 ГГц (напрямок космос-Земля), 12,5-12,75 ГГц (напрямок космос-Земля) ЕІВП до 50 дБВт робота земної станції на борту повітряного судна дозволяється на висоті понад 3000 м для встановлення на борту повітряного судна. Використовуються геостаціонарними супутниковими системами (GSO) для забезпечення зв'язку із земними станціями на борту повітряного судна (AES), що застосовуються як частина супутникової мережі, за умови нестворення завад фіксованій супутниковій службі та іншим радіослужбам застосовуються пункт 4 і додаток 1 рішення ЄКК ECC/DEC/(05)11, та положення пункту 10 Технічного регламенту радіообладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 355 2 Земна станція на борту повітряного судна (Aircraft Earth Stations) Супутниковий радіозв'язок з використанням земних станцій на мобільних платформах / GSO ESOMPs, ETSI EN 303 978 29,5-30 ГГц (напрямок Земля-космос)/ 19,7-20,2 ГГц (напрямок космос-Земля) ЕІВП до 55 дБВт робота земної станції на борту повітряного судна дозволяється на висоті понад 3000 м для встановлення на борту повітряного судна. Використовуються геостаціонарними супутниковими системами (GSO) для забезпечення зв'язку із земними станціями на борту повітряного судна (GSO ESOMPs), що застосовуються як частина супутникової мережі, за умови нестворення завад фіксованій супутниковій службі та іншим радіослужбам застосовуються пункт 3 і додаток 3 рішення ЄКК ECC/DEC/(13)01, та положення пункту 10 Технічного регламенту радіообладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 355 3 Базова станція aircraft BTS/NCU системи GSM (airborne GSM systems) Цифровий стільниковий радіозв'язок GSM-1800/ ETSI EN 302 480 1805-1880 МГц/ 1710-1785 МГц ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена робота базової станції на борту повітряного судна дозволяється на висоті понад 3000 м. Максимальна ЕІВП ззовні корпусу повітряного судна визначена у додатку до рішення ЄКК ECC/DEC/(06)07. Базова станція aircraft BTS/NCU системи GSM повинна обмежувати потужність передачі абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв'язку GSM, що працюють в діапазоні 1800 МГц, до номінального значення 0 дБм/200 кГц на всіх етапах зв'язку, включаючи початкову авторизацію для встановлення на борту повітряного судна. Використовується оператором телекомунікацій країни місця реєстрації повітряного судна для надання послуг зв'язку на борту повітряного судна (послуги MCA) в рухомій радіослужбі, розподіленої на вторинній основі технічні та експлуатаційні вимоги до повітряної мобільної системи зв'язку визначено у додатку до рішення ЄКК ECC/DEC/(06)07 4 Базова станція aircraft Node B/NCU системи LTE (airborne LTE systems) Міжнародний рухомий (мобільний) зв'язок IMT/ ETSI EN 302 480 1805-1880 МГц/ 1710-1785 МГц ненаправлена інтегрована/конструктивна антена робота базової станції на борту повітряного судна дозволяється на висоті понад 3000 м. Максимальна ЕІВП ззовні корпусу повітряного судна визначена у додатку до рішення ЄКК ECC/DEC/(06)07. Базова станція aircraft Node B/NCU системи LTE повинна обмежувати потужність передачі абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв'язку LTE, що працюють в діапазоні 1800 МГц, до номінального значення 5 дБм/5 МГц на всіх етапах зв'язку, включаючи початкову авторизацію для встановлення всередині корпусу повітряного судна. Використовується оператором телекомунікацій країни місця реєстрації повітряного судна для надання послуг зв'язку на борту повітряного судна (послуги MCA) в рухомій радіослужбі, розподіленої на вторинній основі технічні та експлуатаційні вимоги до повітряної мобільної системи зв'язку визначено у додатку до рішення ЄКК ECC/DEC/(06)07 5 Базова станція vessel-BS системи LTE (LTE systems onboard vessels) Міжнародний рухомий (мобільний) зв'язок IMT/ETSI EN 302 480 1805-1880 МГц/ 1710-1785 МГц ненаправлена інтегрована/конструктивна антена робота базової станції дозволяється у межах територіального моря, за виключенням внутрішніх вод, акваторій морських портів України. Максимальна ЕІВП ззовні корпусу повітряного судна визначена у додатках 1-3 до рішення ЄКК ECC/DEC/(08)08 для встановлення на борту морського судна. Використовується оператором телекомунікацій країни місця реєстрації морського судна для надання послуг зв'язку на борту морського судна (послуги MCV) в рухомій радіослужбі, розподіленої на вторинній основі технічні та експлуатаційні вимоги до повітряної мобільної системи зв'язку визначено у додатках 1-3 до рішення ЄКК ECC/DEC/(08)08 6 Точка безпроводового доступу (Wi-Fi) для встановлення на борту повітряних суден, діапазон 2,4 ГГц Широкосмуговий радіодоступ/ ETSI EN 300 328 2400-2483,5 МГц 100 мВт ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення до 6 дБі ЕІВП до 100 мВт робота точки безпроводового доступу на борту повітряного судна дозволяється на висоті понад 3000 м для встановлення на борту повітряного судна 7 Точка безпроводового доступу (Wi-Fi) для встановлення на борту повітряних суден, діапазон 5,2 ГГц Широкосмуговий радіодоступ/ ETSI EN 301 893 5150-5250 МГц 100 мВт ненаправлена інтегрована/конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення до 9 дБі ЕІВП до 100 мВт робота точки безпроводового доступу на борту повітряного судна дозволяється на висоті понад 3000 м для встановлення на борту повітряного судна 8 Точка безпроводового доступу (Wi-Fi) для встановлення на борту повітряних суден, діапазон 5,3 ГГц) Широкосмуговий радіодоступ/ ETSI EN 301 893 5250-5350 МГц 100 мВт ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення до 9 дБі ЕІВП до 100 мВт робота точки безпроводового доступу на борту повітряного судна дозволяється на висоті понад 3000 м для встановлення на борту повітряного судна Розділ 13. Спеціалізовані пристрої технологічних користувачів 1 Спеціалізовані пристрої короткого радіусу дії технологічних користувачів Спеціалізовані пристрої технологічних користувачів/ETSI EN 305 550 61-61,5 ГГц 10 мВт для РЕЗ, які передбачається застосовувати всередині приміщень ЕІВП до 100 мВт 2 Спеціалізовані пристрої короткого радіусу дії технологічних користувачів Спеціалізовані пристрої технологічних користувачів/ETSI EN 305 550 122-122,25 ГГц ЕІВП до 10 дБм у смузі радіочастот 250 МГц та мінус 48 дБм/МГц при горизонтальному куті нахилу діаграми спрямованості антени вище 30° 3 Спеціалізовані пристрої короткого радіусу дії технологічних користувачів Спеціалізовані пристрої технологічних користувачів/ETSI EN 305 550 122,25-123 ГГц ЕІВП до 100 мВт 4 Спеціалізовані пристрої короткого радіусу дії технологічних користувачів Спеціалізовані пристрої технологічних користувачів/ETSI EN 305 550 244-246 ГГц ЕІВП до 100 мВт __________ 1 Згідно з пунктами 10 - 12 Технічного регламенту радіообладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 355, за винятком видів радіообладнання, наведених у додатку 5 до Положення про порядок і форму ведення реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування, затвердженого рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 03 листопада 2005 року № 117, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2005 року за № 1574/11854 (у редакції рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 10 листопада 2011 року № 637 (зі змінами)). {Додаток в редакції Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 94 від 26.02.2019; із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 391 від 13.10.2020, № 125 від 30.03.2021}
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси