Про затвердження Положення про співробітництво з навчальними закладами стосовно професійної підготовки оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок

Держземагентство; Наказ, Положення, Форма типового документа, Заява, Угода від 10.08.2007 № 119

Про затвердження Положення про співробітництво з навчальними закладами стосовно професійної підготовки оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок

Реєстрація: Мін'юст України від 16.10.2007 № 1179/14446

Стан: Чинний

Ідентифікатор: z1179-07

Текст документа від 22.12.2015:

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.08.2007 N 119

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 жовтня 2007 р. за N 1179/14446

Про затвердження Положення про співробітництво з навчальними закладами стосовно професійної підготовки оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 289 ( z1493-15 ) від 12.11.2015 }

На виконання вимог статті 8 Закону України "Про оцінку земель" ( 1378-15 ) щодо забезпечення якісної професійної підготовки оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок та відповідно до Положення про Державне агентство земельних ресурсів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2007 року N 614 ( 614-2007-п ), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про співробітництво з навчальними закладами стосовно професійної підготовки оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок (додається).

2. Управлінню ринку землі та оціночної діяльності (Горбатович С.М.) керуватися зазначеним Положенням під час підготовки угод з навчальними закладами про співробітництво стосовно професійної підготовки оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок.

3. Управлінню ринку землі та оціночної діяльності (Горбатович С.М.) та Юридичному управлінню (Царьов Д.В.) у встановлений термін подати наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Наказ Держкомзему від 15.02.2005 N 41 ( z0376-05 ) "Про Положення про співробітництво з навчальними закладами стосовно професійної підготовки оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 8 квітня 2005 року за N 376/10656, визнати таким, що втратив чинність.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Агентства Г.М.Яцишину.

Голова І.П.Яцук

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Міністра охорони навколишнього природного середовища С.М.Глазунов

Т.в.о. Міністра освіти і науки України Б.Жебровський

В.о. Голови Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва К.Ващенко

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державного агентства земельних ресурсів України 10.08.2007 N 119

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 жовтня 2007 р. за N 1179/14446

ПОЛОЖЕННЯ про співробітництво з навчальними закладами стосовно професійної підготовки оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок

{ У тексті Положення та у додатку 2 до нього слова "Державне агентство земельних ресурсів України" в усіх відмінках замінено словами "Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру" у відповідних відмінках, а слово "Держземагентство" в усіх відмінках замінено словом "Держгеокадастр" у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 289 ( z1493-15 ) від 12.11.2015 }

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено з метою реалізації вимог статті 8 Закону України "Про оцінку земель" ( 1378-15 ) для створення системи навчальних закладів, що здійснюють професійну підготовку оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок (далі - оцінювач) за програмами базової підготовки та підвищення кваліфікації, та забезпечення виконання вказаними закладами вимог з професійної підготовки оцінювачів.

1.2. Професійна підготовка оцінювачів здійснюється навчальними закладами, які уклали угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок (далі - угода) з Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру (далі - Держгеокадастр). Угода укладається з навчальними закладами, які мають відповідні ліцензії Міністерства освіти і науки України.

1.3. Угода укладається між Держгеокадастром і навчальним закладом на строк дії відповідної ліцензії Міністерства освіти і науки України. Продовження терміну дії угоди здійснюється у порядку, установленому для її укладання.

1.4. Держгеокадастр веде реєстр навчальних закладів, з якими уклав угоду про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів, та оприлюднює його через засоби масової інформації.

1.5. Держгеокадастр сприяє створенню конкурентного середовища серед навчальних закладів, які здійснюють професійну підготовку оцінювачів.

2. Організація навчального процесу

2.1. Професійна підготовка оцінювачів проводиться за програмами базової підготовки та програмами підвищення кваліфікації.

2.2. Під час професійної підготовки оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок навчальні заклади використовують навчальні програми базової підготовки та підвищення кваліфікації, загальні вимоги до змісту яких погоджені Держгеокадастром.

{ Пункт 2.2 глави 2 в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 289 ( z1493-15 ) від 12.11.2015 }

2.3. Навчальний заклад проводить навчання з підвищення кваліфікації оцінювачів у разі здійснення базової підготовки оцінювачів, про що може бути передбачено в угоді про співробітництво стосовно професійної підготовки оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок. При цьому підвищення кваліфікації може відбуватися за:

загальними програмами підвищення кваліфікації;

програмами, що включають тренінги та практичні заняття;

спеціальними тематичними програмами.

2.4. У разі підвищення кваліфікації за програмами, що включають тренінги і практичні заняття, а також за спеціальними тематичними програмами загальна кількість годин навчальних програм не повинна бути меншою, ніж це визначено загальними вимогами до єдиних програм підвищення кваліфікації.

2.5. Навчальний заклад забезпечує належну якість викладання навчального матеріалу та забезпечує фізичних осіб, що проходять професійну підготовку, навчально-методичною літературою.

2.6. На підставі рішення екзаменаційної комісії навчальний заклад у 15-денний термін забезпечує підготовку кваліфікаційних свідоцтв для оцінювачів, які успішно склали кваліфікаційний іспит, за формою, затвердженою Мінрегіоном, та передачу їх до Держгеокадастру для підписання.

{ Пункт 2.6 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 289 ( z1493-15 ) від 12.11.2015 }

2.7. Для укладання угоди про співробітництво стосовно професійної підготовки оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок навчальний заклад подає до Держгеокадастру такі документи:

відомості щодо рівня кваліфікації, посади та вчені звання та наукові ступені викладачів, які залучаються до навчального процесу;

заяву навчального закладу за формою, передбаченою додатком 1 до цього Положення;

копію засновницьких документів;

копію відповідної ліцензії Міністерства освіти і науки України;

форми документів, зазначені в абзацах п'ятому та сьомому пункту 2.1 додатка 2 до цього Положення;

проект угоди про співробітництво стосовно професійної підготовки оцінювачів згідно з додатком 2 до цього Положення.

Усі вищезазначені документи повинні бути підписані керівником та скріплені печаткою навчального закладу.

2.8. Держгеокадастр перевіряє документи, подані навчальним закладом, у термін, що не перевищує 14 календарних днів від дати їх надходження, та приймає рішення про укладання угоди.

2.9. Усі спори щодо укладання угоди або її розірвання вирішуються у встановленому законодавством порядку.

Начальник Управління ринку земель та оціночної діяльності С.М.Горбатович

Додаток 1 до Положення про співробітництво з навчальними закладами стосовно професійної підготовки оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок

ЗАЯВА про укладання угоди про співробітництво стосовно професійної підготовки оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок

Заявник __________________________________________________________ (назва навчального закладу)

Керівник _________________________________________________________ (прізвище, ім'я та по батькові керівника навчального закладу)

__________________________________________________________________ (поштовий індекс, місцезнаходження)

__________________________________________________________________

Телефон __________ Телефакс _________ E-mail _____________________

Поточний рахунок ____________________ МФО ________________________

Код ЄДРПОУ _______________________________________________________

Прошу укласти угоду про співробітництво стосовно професійної базової підготовки та підвищення кваліфікації оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок.

До заяви додаються такі документи:

копія установчих документів;

копія ліцензії Міністерства освіти і науки України;

проекти робочих програм з напрямів базової підготовки та підвищення кваліфікації;

зразок свідоцтва про навчання за програмою базової підготовки;

зразок посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача;

проект угоди про співробітництво стосовно професійної підготовки оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок;

список викладачів, які залучаються до навчального процесу.

Усього на ___________ арк. у ___________ прим. (кількість) (кількість)

Керівник ______________ ______________________________ (підпис) (ініціали, прізвище)

М. П.

"___" _________________________ 200__ р. (дата заповнення заяви)

Додаток 2 до Положення про співробітництво з навчальними закладами стосовно професійної підготовки оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок

ЗРАЗКОВА УГОДА про співробітництво стосовно професійної підготовки оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок

м. Київ "___" __________ 200_ р.

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру (далі - Держгеокадастр) в особі голови _______________, що діє на підставі Положення, яке затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 року N 15, з одного боку, та

___________________________________________, (назва навчального закладу)

що діє на підставі статуту, з іншого боку (надалі разом іменуються "Сторони", а кожна окремо "Сторона"), уклали цю угоду про таке:

1. Предмет угоди

1.1. Метою співробітництва Держгеокадастру та

___________________________ є забезпечення професійної підготовки (назва навчального закладу) оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок на високому кваліфікаційному рівні, що відповідає вимогам чинного законодавства України, національним та міжнародним стандартам з оцінки нерухомого майна та положенням нормативно-методичного забезпечення грошової оцінки земельних ділянок.

1.2. Держгеокадастр та ____________________________________ (назва навчального закладу)

взаємодіють при організації навчального процесу з базової підготовки та підвищення кваліфікації оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок.

2. Обов'язки Сторін

2.1. ________________________________________ зобов'язується: (назва навчального закладу) - забезпечувати належну якість викладання навчального матеріалу на базі _______________________________ шляхом залучення (назва навчального закладу)

викладацького складу, який відповідає кваліфікаційним вимогам до викладачів;

- здійснювати підготовку та підвищення кваліфікації оцінювачів земельних ділянок згідно з робочими навчальними програмами з базової підготовки та підвищення кваліфікації, розробленими на основі єдиних навчальних програм та погодженими Держгеокадастром;

- для осіб, які прослухали курс базової підготовки, провести залік з теоретичної підготовки (далі - залік). За результатами заліку приймається рішення стосовно доцільності направлення зазначених вище осіб на стажування. У випадку нескладання заліку особами, які прослухали курс базової підготовки, вони повторно складають залік у порядку, установленому навчальним закладом для проведення заліку;

- для проведення заліку створювати комісію, до складу якої входять представники викладацького складу. Склад комісії затверджується керівником навчального закладу та узгоджується з Держгеокадастром;

- видавати фізичним особам, що пройшли навчання за програмою базової підготовки оцінювачів, свідоцтво про те, що особа прослухала навчальний курс з базової підготовки;

- організовувати стажування оцінювачів-стажистів у місячний термін від дати видачі їм свідоцтва про проходження навчання за програмою базової підготовки з експертної грошової оцінки земельних ділянок у порядку, установленому Держгеокадастром;

- фізичним особам, що прослухали курс з підвищення кваліфікації, видавати посвідчення про підвищення кваліфікації встановленого зразка;

- передавати в Держгеокадастр перелік осіб, які прослухали базовий курс підготовки або курс з підвищення кваліфікації, разом з інформацією щодо стажування та основного місця роботи;

- організовувати комплектування груп для складання кваліфікаційного іспиту, про що інформувати Держгеокадастр з метою скликання Екзаменаційної комісії;

- забезпечувати необхідні умови для діяльності Екзаменаційної комісії та для осіб, які складають кваліфікаційний іспит. З цією метою навчальні заклади, які уклали угоду з Держгеокадастром про співробітництво, можуть об'єднувати свої зусилля;

- забезпечувати виготовлення, оформлення та видачу кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок особам, які склали кваліфікаційний іспит;

- у 10-денний термін інформувати Держгеокадастр про зміни у складі керівництва та реквізитах навчального закладу;

- організовувати конференції та семінари з питань оцінки земельних ділянок;

- брати участь в організації базової підготовки та підвищення кваліфікації трьох працівників Держгеокадастру, а також інших органів виконавчої влади та місцевого самоврядування протягом календарного року на безоплатній основі.

2.2. Держгеокадастр зобов'язується:

- брати участь у спільних з ______________________ заходах, (назва навчального закладу)

пов'язаних з питаннями, що є предметом угоди; - погоджувати робочі програми та викладацький склад; - забезпечувати участь представників Держгеокадастру у навчальному процесі та роботі Екзаменаційної комісії;

- інформувати ______________________________________ стосовно (назва навчального закладу)

законодавчих актів та розроблених нормативно-правових документів з оцінки земель.

3. Термін дії угоди

3.1. Ця угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами і діє до "____" _________ 200_ року.

3.2. Угода припиняє свою дію у разі закінчення її терміну, реорганізації або ліквідації однієї із Сторін, а також за домовленістю Сторін. Угода може бути розірвана за рішенням суду.

3.3. Систематичне невиконання Сторонами вищезазначених зобов'язань є підставою для розірвання угоди.

3.4. Цю угоду складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

3.5. Зміни до цієї угоди можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляються додатковою угодою до цієї угоди.

3.6. Додаткові угоди є її невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені в письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

4. Місцезнаходження та реквізити Сторін

Державна служба України з питань ____________________________ геодезії, картографії та кадастру (назва навчального закладу)

______________________________ ____________________________ (місцезнаходження) (місцезнаходження)

п/р п/р МФО МФО в ОПЕРУ Казначейства Код ЄДРПОУ Номер свідоцтва Код ЄДРПОУ Номер свідоцтва

___________ ___________ (посада) (посада)

__________ _________________ __________ ________________ (підпис) (ініціали та (підпис) (ініціали та прізвище) прізвище)

М.П. М.П.

{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 289 ( z1493-15 ) від 12.11.2015 }

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси