Про затвердження Порядку стажування фізичних осіб, які пройшли навчання за програмою базової підготовки оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок

Держземагентство; Наказ, Порядок від 10.08.2007 № 118

Про затвердження Порядку стажування фізичних осіб, які пройшли навчання за програмою базової підготовки оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок

Реєстрація: Мін'юст України від 16.10.2007 № 1178/14445

Стан: Чинний

Ідентифікатор: z1178-07

Текст документа від 10.08.2007:

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.08.2007 N 118

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 жовтня 2007 р. за N 1178/14445

Про затвердження Порядку стажування фізичних осіб, які пройшли навчання за програмою базової підготовки оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок

На виконання вимог статті 8 Закону України "Про оцінку земель" ( 1378-15 ) щодо забезпечення якісної професійної підготовки оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок та відповідно до Положення про Державне агентство земельних ресурсів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2007 року N 614 ( 614-2007-п ), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок стажування фізичних осіб, які пройшли навчання за програмою базової підготовки оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок (додається).

2. Навчальним закладам, які здійснюють навчання за програмою базової підготовки оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, забезпечити укладання договорів із суб'єктами оціночної діяльності щодо стажування оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок.

3. Управлінню ринку земель та оціночної діяльності (Горбатович С.М.) та Юридичному управлінню (Царьов Д.В.) у встановлений термін подати наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Наказ Держкомзему від 15.02.2005 N 42 ( z0437-05 ) "Про затвердження Порядку стажування фізичних осіб, які пройшли навчання за програмою базової підготовки оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26 квітня 2005 року за N 437/10717, визнати таким, що втратив чинність.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Агентства Г.М. Яцишину.

Голова І.П.Яцук

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Міністра охорони навколишнього природного середовища С.М.Глазунов

Т.в.о. Міністра освіти і науки України Б.Жебровський

В.о. Голови Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва К.Ващенко

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державного агентства земельних ресурсів України 10.08.2007 N 118

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 жовтня 2007 р. за N 1178/14445

ПОРЯДОК стажування фізичних осіб, які пройшли навчання за програмою базової підготовки оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено з метою реалізації вимог статті 8 Закону України "Про оцінку земель" ( 1378-15 ) для встановлення порядку стажування фізичних осіб, які навчались за програмою базової підготовки оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок.

1.2. Стажування фізичної особи, яка отримала свідоцтво про те, що вона пройшла навчання за програмою базової підготовки з експертної грошової оцінки земельних ділянок, організовує навчальний заклад, у якому вона навчалась за програмою базової підготовки (далі - навчальний заклад). Термін стажування 1 рік.

1.3. Стажування оцінювача-стажиста проходить у складі суб'єкта оціночної діяльності незалежно від його організаційно-правової форми та форми власності, який отримав ліцензію на виконання землеоціночних робіт у встановленому законом порядку (далі - база стажування) і має у своєму складі оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок з досвідом практичної діяльності не менше двох років.

2. Організація стажування та контроль за його проходженням

2.1. Стажування оцінювача-стажиста організовується навчальним закладом у місячний термін від дати видачі йому свідоцтва про проходження навчання за програмою базової підготовки з експертної грошової оцінки земельних ділянок.

2.2. Оцінювач-стажист має право самостійно визначати базу стажування, про що письмово повідомляє навчальний заклад. До письмового повідомлення оцінювача-стажиста додається відповідна письмова згода суб'єкта оціночної діяльності.

2.3. З метою забезпечення стажування навчальний заклад укладає відповідні договори із суб'єктами оціночної діяльності, на базі яких здійснюватиметься стажування.

2.4. Керівником стажування повинен бути оцінювач, який має не менше ніж дворічний досвід практичної діяльності з експертної грошової оцінки земельних ділянок і працює у складі суб'єкта оціночної діяльності.

2.5. Оцінювач може бути керівником стажування не більше ніж у п'яти оцінювачів-стажистів одночасно.

2.6. Керівник стажування та оцінювач-стажист самостійно визначають програму стажування. Програма стажування повинна передбачати:

участь оцінювача-стажиста у складанні не менше ніж п'яти звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок;

закріплення знань положень нормативно-правових актів з експертної грошової оцінки земельних ділянок;

закріплення теоретичних знань, набутих протягом навчання;

напрацювання практичних навичок із застосуванням методичних підходів з експертної грошової оцінки земельних ділянок.

2.7. Контроль за проходженням оцінювачем-стажистом стажування здійснює навчальний заклад.

2.8. Навчальний заклад надає Держземагентству інформацію про місце та терміни стажування оцінювачів-стажистів.

2.9. Навчальний заклад протягом десяти днів з дати визначення бази стажування та керівників стажування оцінювачів-стажистів надає довідку Держземагентству про організацію їх стажування. У довідці зазначаються прізвища, ім'я та по батькові оцінювачів-стажистів, прізвища, ім'я та по батькові керівників стажування з указівкою їх кваліфікаційних свідоцтв (серія, номер, ким і коли видано), а також реквізити бази стажування.

3. Вимоги до стажування та наслідки його проходження

3.1. Оцінювач-стажист складає календарний план стажування із зазначенням етапів стажування та термінів їх виконання. Цей документ також містить відмітки про виконання програми стажування та оцінку керівником стажування рівня засвоєння знань і практичних навичок.

Звіти з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у складанні яких брав участь оцінювач-стажист під час стажування, підписуються керівником стажування, іншими оцінювачами, що проводили експертну грошову оцінку земельних ділянок, оцінювачем-стажистом.

3.2. Керівник стажування після завершення терміну стажування надає оцінювачу-стажисту рекомендацію. Рекомендація може бути позитивною або негативною.

Позитивною рекомендацією є рекомендація, що містить позитивний висновок керівника стажування щодо можливості самостійного здійснення оцінювачем-стажистом практичної діяльності з експертної грошової оцінки земельних ділянок.

Негативною рекомендацією є рекомендація, що містить висновок про неможливість самостійного здійснення практичної діяльності з експертної грошової оцінки земельних ділянок оцінювачем-стажистом.

Негативна рекомендація повинна відображати конкретні зауваження до рівня теоретичних знань та практичних навичок оцінювача-стажиста, виконання ним програми стажування.

3.3. Рекомендація повинна містити таку інформацію:

прізвище, ім'я та по батькові оцінювача-стажиста;

назву та місцезнаходження бази стажування;

коротку характеристику рівня засвоєння теоретичних знань та практичних навичок оцінювачем-стажистом, а також зауваження, які виникли під час стажування;

висновок щодо можливості (або неможливості) самостійного здійснення оцінювачем-стажистом практичної діяльності з експертної грошової оцінки земельних ділянок.

3.4. Рекомендація підписується керівником стажування та скріплюється печаткою суб'єкта оціночної діяльності і подається разом з календарним планом, копією звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок або навчальним звітом, переліком звітів, у складанні яких брав участь оцінювач-стажист, зазначеними в абзаці другому пункту 2.6 цього Порядку, до навчального закладу.

3.5. У разі отримання негативної рекомендації керівника стажування оцінювач-стажист до складання кваліфікаційного іспиту не допускається. За письмовою заявою оцінювача-стажиста навчальний заклад має право продовжити стажування.

4. Зміни в порядку стажування

4.1. Зміна бази стажування та (або) керівника стажування може відбуватися за таких підстав:

ліквідації або реорганізації суб'єкта оціночної діяльності;

письмової відмови суб'єкта оціночної діяльності;

письмової відмови керівника стажування;

виникнення обставин непереборної сили на строк понад один місяць, що унеможливлюють виконання всіх вимог, що висуваються для організації стажування;

звільнення керівника стажування.

4.2. Про наявність підстав для зміни бази стажування та (або) керівника стажування оцінювач-стажист письмово повідомляє навчальний заклад та надає документ, що є підставою для зміни бази стажування (керівника стажування).

Навчальний заклад зобов'язаний протягом двадцяти днів організувати стажування оцінювача-стажиста на іншій базі стажування (в іншого керівника стажування), у тому числі з урахуванням пропозицій оцінювача-стажиста.

4.3. У разі зміни керівника стажування без зміни бази стажування подовження терміну стажування не відбувається.

4.4. Держземагентство та навчальні заклади сприяють вирішенню спірних питань з організації стажування оцінювачів-стажистів.

Начальник Управління ринку земель та оціночної діяльності С.М.Горбатович

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси