Про внесення Змін та доповнень до Правил взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж загального користування

НКРЗ; Рішення, Повідомлення від 26.07.2007 № 857

Про внесення Змін та доповнень до Правил взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж загального користування

Реєстрація: Мін'юст України від 15.08.2007 № 938/14205

Стан: Чинний

Ідентифікатор: z0938-07

Текст документа від 26.07.2007:

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

26.07.2007 N 857

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 серпня 2007 р. за N 938/14205

Про внесення Змін та доповнень до Правил взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж загального користування

Відповідно до статей 18, 57-61 Закону України "Про телекомунікації" ( 1280-15 ) Національна комісія з питань регулювання зв'язку України ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни та доповнення до Правил взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж загального користування, затверджених рішенням НКРЗ від 08.12.2005 N 155 ( z0071-06 ) та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27.01.2006 за N 71/11945, що додаються.

2. Департаменту телекомунікацій разом з Юридичним управлінням подати рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

Голова В.Звєрєв

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва К.Ващенко

Голова Антимонопольного комітету України О.Костусєв

ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку України 26.07.2007 N 857

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 серпня 2007 р. за N 938/14205

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ до Правил взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж загального користування ( z0071-06 )

1. Другий абзац пункту 1.1 викласти в такій редакції:

"порядок взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж (далі - взаємоз'єднання) - порядок установлення фізичного та/або логічного з'єднання між різними телекомунікаційними мережами з метою забезпечення можливості споживачам отримувати телекомунікаційні послуги в телекомунікаційних мережах загального користування".

2. Пункт 1.2 викласти в такій редакції:

"1.2. Ці Правила регулюють відносини операторів телекомунікацій, які мають намір взаємоз'єднати свої мережі з телекомунікаційною мережею загального користування України (далі - ТМЗК), і операторів телекомунікацій, мережі яких функціонують у складі ТМЗК, незалежно від технологій, які застосовуються для передавання інформації".

3. Абзаци чотири, шість та сім пункту 2.2 викласти в такій редакції:

"- постачальник взаємоз'єднання - оператор телекомунікацій, який надає пропозицію про взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж;

- точка взаємоз'єднання - місце стику між обладнанням замовника та постачальника взаємоз'єднання;

- заявлене взаємоз'єднання - запропоноване оператором телекомунікацій взаємоз'єднання, пропозиція щодо якого опублікована в бюлетені НКРЗ та/або розміщена на веб-сайті НКРЗ".

4. Пункт 2.2 доповнити абзацами такого змісту:

"- вилучення пропозиції про взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж - видалення заявленого оператором телекомунікацій взаємоз'єднання з каталогу пропозицій про взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж загального користування, пропозиція щодо якого опублікована в Офіційному бюлетені НКРЗ (далі - бюлетень НКРЗ) та розміщена на веб-сайті НКРЗ, у зв'язку з вичерпанням вільних ресурсів телекомунікаційних мереж та технічних засобів телекомунікацій заявленого взаємоз'єднання для взаємоз'єднання мережі постачальника з мережею іншого оператора телекомунікацій;

- договір щодо розвитку телекомунікаційних мереж - це двосторонній правочин між постачальником та замовником взаємоз'єднання, предметом якого є створення точок взаємоз'єднання та яким визначається сума і строк унесення коштів, що спрямовуються на фінансування створення точок взаємоз'єднання, а також строк, обов'язки та відповідальність постачальника щодо створення точок взаємоз'єднання;

- запит про взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж - письмове звернення замовника взаємоз'єднання до постачальника взаємоз'єднання про отримання заявленого та/або незаявленого взаємоз'єднання з визначенням організаційних та технічних умов взаємоз'єднання;

- зміна призначення взаємоз'єднання - функціональна зміна призначення застосування телекомунікаційної мережі замовником та/або постачальником взаємоз'єднання для надання телекомунікаційних послуг у зв'язку зі зміною виду діяльності у сфері телекомунікацій;

- каталог пропозицій щодо взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж - перелік пропозицій щодо взаємоз'єднання операторів телекомунікацій, які включають перелік існуючих вільних точок взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж, організаційні, економічні та технічні умови взаємоз'єднання (далі - каталог пропозицій);

- незаявлене взаємоз'єднання - взаємоз'єднання, яке створено постачальником взаємоз'єднання під час будівництва і розвитку та/або модернізації та/або переконфігурації власної мережі, пропозиція щодо якого не увійшла до каталогу пропозицій;

- обґрунтована відмова у взаємоз'єднанні - письмова відповідь постачальника взаємоз'єднання на запит замовника взаємоз'єднання, у якій змістовно викладені причини відмови (відсутність пропозиції про взаємоз'єднання в каталозі пропозицій, відсутність та/або вичерпання відповідних ресурсів телекомунікаційних мереж та/або технічних засобів телекомунікацій, невключення організації точки взаємоз'єднання до плану капітального будівництва і розвитку мереж постачальника та у випадках, передбачених Правилами);

- пропозиція про взаємоз'єднання телекомунікаційної мережі загального користування - письмове звернення постачальника взаємоз'єднання у встановленому порядку до НКРЗ, яке включає організаційні, технічні і комерційні умови взаємоз'єднання у технічно підтвердженій наявній точці взаємоз'єднання у певній адміністративно-територіальній одиниці країни;

- розірвання взаємоз'єднання - ліквідація (скасування) логічного та/або фізичного з'єднання мереж операторів телекомунікацій;

- технології комутації пакетів - сукупність протоколів, перелік яких визначається нормативними документами, за допомогою яких здійснюється обробка та передача інформації по мережах передавання даних на основі принципу комутації пакетів;

- технічна можливість для здійснення взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж - наявність ресурсів телекомунікаційних мереж та технічних засобів телекомунікацій постачальника взаємоз'єднання для взаємоз'єднання з мережею замовника;

- фізичне взаємоз'єднання - взаємоз'єднання, при якому з'єднуються технічні засоби телекомунікацій для пропуску та/або маршрутизації трафіку між мережами постачальника та замовника взаємоз'єднання".

5. Пункт 3.1 після слів "технічні характеристики" доповнити словами "та/або характеристики фізичних і логічних інтерфейсів та стиків".

6. Підпункти 3.3.1, 3.3.2 та 3.3.7 пункту 3.3 викласти в такій редакції:

"3.3.1. Постачальник взаємоз'єднання зобов'язаний надавати замовнику можливість створення взаємоз'єднання зі своєю мережею у всіх технічно можливих місцях (за винятком, коли це суперечить законодавству) з пропускною спроможністю, достатньою для надання телекомунікаційних послуг, та з використанням різних технологій, уключаючи технології комутації пакетів.

3.3.2. Сторони взаємоз'єднання зобов'язані забезпечити уповноваженим працівникам сторін доступ до технічних засобів телекомунікацій, визначений договором про взаємоз'єднання.

3.3.7. Сторонам взаємоз'єднання забороняється в односторонньому порядку розривати взаємоз'єднання крім випадків, передбачених умовами договору про взаємоз'єднання та/або згідно з рішенням НКРЗ, прийнятим відповідно до Закону ( 1280-15 )".

7. Доповнити пункт 3.3 підпунктом 3.3.9 такого змісту:

"3.3.9. У точках взаємоз'єднання мереж сторони взаємоз'єднання зобов'язані здійснювати пропуск та/або маршрутизацію трафіку між мережами замовника та постачальника взаємоз'єднання, який передбачений умовами договору про надання телекомунікаційних послуг".

8. У підпункті 3.4.1 пункту 3.4 після слів "синхронізації ТМЗК" доповнити словами "уключаючи взаємоз'єднання із застосуванням технології комутації пакетів".

9. У підпункті 3.4.7 пункту 3.4 після слів "Порядок" доповнити словами "пропуску та/або".

10. Підпункт 3.4.11 пункту 3.4 доповнити другим та третім абзацами такого змісту:

"Постачальник взаємоз'єднання за наявності зауважень до проектної документації замовника взаємоз'єднання зобов'язаний упродовж 20 днів з дня реєстрації проектної документації письмово надіслати замовнику повний та вичерпний перелік та зміст зауважень, при цьому виникнення будь-яких нових зауважень, окрім наданих раніше, при повторному розгляді проектної документації не допускається.

Замовник взаємоз'єднання повинен надати повторно на погодження постачальнику взаємоз'єднання проектну документацію з урахуванням зауважень, наданих письмово. Постачальник повідомляє замовника про погодження проектної документації письмово протягом 20 днів з дати отримання відкоригованої проектної документації".

11. У підпункті 3.5.1 пункту 3.5 після слів "технічних засобів" доповнити словом "телекомунікацій".

12. У підпункті 3.5.3 пункту 3.5 після слів "за послуги" доповнити словами "та технічні засоби телекомунікацій" та після слів "не потрібні" доповнити словами "для забезпечення взаємоз'єднання".

13. Доповнити пункт 3.5 підпунктами 3.5.4 та 3.5.5 такого змісту:

"3.5.4. У разі зміни призначення існуючого взаємоз'єднання укладається договір про взаємоз'єднання з замовником взаємоз'єднання. Організаційні, технічні та комерційні умови взаємоз'єднання вважаються такими, що були виконані при попередньому взаємоз'єднанні.

Якщо зміна призначення існуючого попереднього взаємоз'єднання веде до зміни організаційних та/або технічних умов взаємоз'єднання шляхом розширення існуючого взаємоз'єднання, то замовник взаємоз'єднання повинен платити тільки за розширення взаємоз'єднання.

3.5.5. Плата замовником взаємоз'єднання постачальнику взаємоз'єднання за взаємоз'єднання їхніх мереж здійснюється одноразово".

У зв'язку з цим підпункти 3.5.4 та 3.5.5 уважати підпунктами 3.5.6 та 3.5.7.

14. Підпункт 3.5.6 пункту 3.5 доповнити абзацом такого змісту:

"За умови, якщо виконання заходів будівництва, реконструкції та модернізації мережі однією стороною може призвести до створення перешкод пропуску та/або маршрутизації трафіку між мережами сторін та/або зниження якості телекомунікаційних послуг на рівні, нижчому від встановленого відповідно до законодавства, та/або розірвання взаємоз'єднання, сторона взаємоз'єднання, яка здійснює будівництво, реконструкцію та/або модернізацію власної мережі, за 6 місяців до початку виконання робіт зобов'язана надати письмове повідомлення іншій стороні взаємоз'єднання".

15. Пункт 4.1 викласти в такій редакції:

"4.1. Каталог пропозицій формується на основі пропозицій про взаємоз'єднання, які надаються постачальником взаємоз'єднання, і публікується у бюлетені НКРЗ та розміщується на веб-сайті НКРЗ".

16. Пункт 4.4 викласти в такій редакції:

"4.4. Постачальник взаємоз'єднання повинен не пізніше ніж через 5 робочих днів письмово звернутися до НКРЗ щодо вилучення пропозиції про взаємоз'єднання з каталогу пропозицій у разі вичерпання вільних ресурсів телекомунікаційних мереж та технічних засобів телекомунікацій його мережі".

17. Пункт 4.5 викласти в такій редакції:

"4.5. Інформація про вилучення пропозиції щодо заявленого взаємоз'єднання впродовж 5 календарних днів з моменту отримання повідомлення від постачальника взаємоз'єднання публікується у черговому бюлетені НКРЗ та розміщується на веб-сайті НКРЗ".

18. Пункт 4.7 після слів " рекомендованим листом" доповнити словами "з копією у електронному вигляді".

19. У пункті 4.9 слова "установленої форми" замінити словами "вимогам законодавства".

20. Пункт 4.10 викласти в такій редакції:

"4.10. За результатами перевірки НКРЗ має право прийняти або відмовити в прийнятті пропозиції про взаємоз'єднання і протягом 10 робочих днів письмово повідомити оператора телекомунікацій про це. Підставами для відмови є: невідповідність пропозицій установленій формі, надання пропозиції не у повному обсязі чи інші порушення законодавства".

21. Пункт 4.12 викласти в такій редакції:

"4.12. Після розгляду та прийняття пропозиції вона включається до каталогу пропозицій, який затверджується рішенням НКРЗ. Розміщення пропозицій про взаємоз'єднання на веб-сайті НКРЗ є підставою постачальнику взаємоз'єднання для укладання договорів про взаємоз'єднання власної мережі з мережею замовника взаємоз'єднання".

22. Пункт 5.1 після слів "якщо він звернувся до оператора за" доповнити словами "заявленим та/або".

23. Підпункт 5.2.3 пункту 5.2 після слів "технічних засобів" доповнити словом "телекомунікацій".

24. Підпункт 5.2.5 пункту 5.2 викласти в такій редакції:

"5.2.5. Характеристики та обсяги запланованого взаємного навантаження або пропускної спроможності незалежно від технологій комутації у точці взаємоз'єднання".

25. Підпункт 5.3.3 пункту 5.3 викласти в такій редакції:

"5.3.3. Копії документів про отримання замовником взаємоз'єднання частки обмежених ресурсів телекомунікаційних мереж, які передбачається задіяти при взаємоз'єднанні".

26. Підпункт 5.3.4 пункту 5.3 після слів "розташування наявних" доповнити словами "та/або запланованих".

27. Пункт 5.6 викласти в такій редакції:

"5.6. Якщо постачальником взаємоз'єднання одночасно отримано декілька запитів на одну точку взаємоз'єднання, які не можуть бути задоволені одночасно, постачальник зобов'язаний організувати їх розгляд і задовольнити у порядку черги, яка формується ним за номером та датою реєстрації запитів. Постачальник зобов'язаний письмово повідомити замовника щодо реєстрації запиту про взаємоз'єднання у черзі отриманих постачальником запитів на взаємоз'єднання. Повідомлення про реєстрацію в черзі про взаємоз'єднання (додаток 2) складається постачальником взаємоз'єднання. У повідомленні зазначаються всі зареєстровані запити про взаємоз'єднання в адміністративно-територіальній одиниці, стосовно якого воно складене.

У разі опублікування пропозиції про взаємоз'єднання (створення розширення пропускної здатності точки взаємоз'єднання оператором, який не є монопольним /домінуючим/) замовник взаємоз'єднання в термін, що не перевершує 5 днів з моменту публікації, направляє постачальнику лист з підтвердженням раніше наданого запиту про взаємоз'єднання. У такому випадку в листі зазначаються тільки зміни, що сталися після подачі запиту про взаємоз'єднання, за необхідності додаються копії документів, що підтверджують зазначені зміни".

28. Пункт 5.9 після слів "додаткової інформації" доповнити словами "та/або листа з пропозицією про початок переговорів з постачальником".

29. Підпункт 5.16.7 пункту 5.16 після слів "з'єднувальних ліній" доповнити словом "портів".

30. У підпункті 5.16.12 пункту 5.16 слово "ліквідації" замінити словом "розірвання".

31. Підпункт 5.17.1 пункту 5.17 після слів "обсяги навантаження" доповнити словами "або пропускної спроможності незалежно від технологій комутації".

32. Підпункт 5.17.3 пункту 5.17 викласти в такій редакції:

"5.17.3. Вимоги до структури і характеристик інтерфейсів точок взаємоз'єднання (типи інтерфейсів, типи протоколів тощо)".

33. У підпункті 5.17.6 пункту 5.17 слова "в надзвичайних ситуаціях" замінити словами "в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану".

34. У пункті 5.19 слово "ставки" замінити словом "такси" та слово "розрахунків" замінити словом "взаєморозрахунків".

35. У пункті 5.21 після слів "реалізації проекту взаємоз'єднання" доповнити словами "модернізації та/або переконфігурації телекомунікаційних мереж, зміни призначення взаємоз'єднання".

36. Розділ 5 доповнити пунктом 5.27 такого змісту:

"5.27. У разі отримання замовником обґрунтованої відмови у взаємоз'єднанні він може ініціювати укладання договору щодо розвитку телекомунікаційних мереж.

У цьому разі при взаємоз'єднанні мереж цих операторів телекомунікацій після виконання умов договору щодо розвитку телекомунікаційних мереж організаційні та технічні умови взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій та порядок взаємоз'єднання мереж виконуються з дотриманням вимог цих Правил. Комерційні умови взаємоз'єднання вважаються виконаними".

37. Пункт 6.1 після слів "договорів про взаємоз'єднання" доповнити словами "та договорів про надання телекомунікаційних послуг".

38. Підпункт 6.9.7 пункту 6.9 після слів "договорів про взаємоз'єднання" доповнити словами "та надання телекомунікаційних послуг".

39. Пункт 7.4 викласти в такій редакції:

"7.4. Монопольний (домінуючий) оператор телекомунікацій зобов'язаний в межах окремих адміністративно-територіальних одиниць установлювати взаємоз'єднання з усіма замовниками взаємоз'єднань на організаційних, технічних та комерційних умовах, однакових з умовами, на яких здійснено взаємоз'єднання з дочірніми та іншими підприємствами, з якими постачальник пов'язаний спільною господарською діяльністю, тощо".

40. Пункт 7.5 викласти в такій редакції:

"7.5. Технічні, організаційні та комерційні умови взаємоз'єднання з монопольними (домінуючими) операторами телекомунікацій регулюються НКРЗ шляхом затвердження змісту пропозицій монопольних (домінуючих) операторів телекомунікацій щодо всіх можливих взаємоз'єднань".

41. Пункт 7.7 викласти в такій редакції:

"7.7. Монопольні (домінуючі) оператори телекомунікацій направляють на затвердження НКРЗ пропозиції про взаємоз'єднання на кожний наступний рік до 1 березня наступного року, з урахуванням невичерпаних пропозицій минулого року".

42. У пункті 7.8 слово "територіальних" замінити словом "адміністративно-територіальних".

43. Пункт 7.9 викласти в такій редакції:

"7.9. НКРЗ розглядає і затверджує пропозиції монопольного (домінуючого) оператора про взаємоз'єднання протягом 30 календарних днів після їх реєстрації в НКРЗ. Затверджені НКРЗ пропозиції включаються до каталогу пропозицій, який публікується у бюлетені НКРЗ та розміщується на веб-сайті НКРЗ".

44. Пункт 7.11 викласти в такій редакції:

"7.11. Якщо монопольний (домінуючий) оператор телекомунікацій вишукав можливість установлення взаємоз'єднання за рахунок незаявленого взаємоз'єднання, то він повинен подати на затвердження пропозиції про взаємоз'єднання в НКРЗ з обґрунтуванням причин виникнення незаявленого взаємоз'єднання. Укладання договору про взаємоз'єднання у даному випадку може відбуватися після затвердження пропозиції НКРЗ.

У разі укладання монопольним (домінуючим) оператором телекомунікацій договору щодо розвитку телекомунікаційних мереж пропозиція про взаємоз'єднання, з визначенням організаційних та технічних умов, подається на затвердження НКРЗ з копією цього договору".

45. У пункті 7.13 слова "на рік" замінити словами "на місяць".

46. Доповнити Правила додатком 2 такого змісту:

"Додаток 2 до п. 5.6 Правил взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж загального користування

ПОВІДОМЛЕННЯ про реєстрацію в черзі про взаємоз'єднання

у ___________________________________________ (адміністративно-територіальна одиниця)

------------------------------------------------------------------

|N з/п | Найменування | Реєстраційний | Номер у черзі |

| | юридичної | номер та дата | запитів про |

| | (фізичної) особи | запиту про | взаємоз'єднання |

| | | взаємоз'єднання | |

|------+-------------------+------------------+------------------|

| | | | |

|------+-------------------+------------------+------------------|

| | | | |

|------+-------------------+------------------+------------------|

| | | | |

------------------------------------------------------------------

Дата складання повідомлення

Посада, підпис, прізвище та ініціали вповноваженої особи.

Примітки:

1. У повідомленні зазначаються всі зареєстровані запити про взаємоз'єднання в адміністративно-територіальній одиниці, стосовно якого воно складене.

2. У разі опублікування пропозиції про взаємоз'єднання (створення розширення пропускної здатності точки взаємоз'єднання оператором, який не є монопольним /домінуючим/) замовник взаємоз'єднання в термін, що не перевершує 5 днів з моменту публікації, направляє постачальнику лист з підтвердженням чинності раніше наданого запиту про взаємоз'єднання. У такому випадку в листі зазначаються тільки зміни, що сталися після подачі запиту про взаємоз'єднання, за необхідності додаються копії документів, що підтверджують зазначені зміни".

У зв'язку з цим додаток 2 до пункту 5.22 уважати додатком 3, додаток 3 до пункту 5.22 уважати додатком 4 та додаток 4 до пункту 6.5 уважати додатком 5.

Директор Департаменту телекомунікацій В.П.Гресько

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси