Про затвердження Порядку проведення приймальних випробувань радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв на місці експлуатації

НКРЗ; Наказ, Порядок, Форма типового документа, Протокол, Акт від 26.07.2007 № 854

Про затвердження Порядку проведення приймальних випробувань радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв на місці експлуатації

Реєстрація: Мін'юст України від 10.08.2007 № 930/14197

Стан: Чинний

Ідентифікатор: z0930-07

Текст документа від 06.11.2014:

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

26.07.2007 N 854

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 серпня 2007 р. за N 930/14197

Про затвердження Порядку проведення приймальних випробувань радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв на місці експлуатації

{ Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації N 676 ( z1283-14 ) від 30.09.2014 }

Відповідно до статей 14, 16 та 43 Закону України "Про радіочастотний ресурс України" ( 1770-14 ) Національна комісія з питань регулювання зв'язку України ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок проведення приймальних випробувань радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв на місці експлуатації, що додається.

2. Управлінню радіочастот та Юридичному управлінню забезпечити державну реєстрацію цього рішення.

Голова В.П.Звєрєв

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва К.Ващенко

Голова Антимонопольного комітету України О.Костусєв

ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку 26.07.2007 N 854

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 серпня 2007 р. за N 930/14197

ПОРЯДОК проведення приймальних випробувань радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв на місці експлуатації

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок, розроблений відповідно до Закону України "Про радіочастотний ресурс України" ( 1770-14 ) (далі - Закон), визначає процедуру організації та здійснення приймальних випробувань на місці експлуатації радіоелектронних засобів (далі - РЕЗ) і випромінювальних пристроїв (далі - ВП), що плануються до експлуатації загальними користувачами в смугах радіочастот загального користування.

1.2. Цей Порядок поширюється на Український державний центр радіочастот (далі - УДЦР), юридичних та фізичних осіб, які планують здійснювати експлуатацію або експлуатують РЕЗ (ВП) (далі - Заявник), та інших суб'єктів господарювання, які здійснюють під час проведення приймальних випробувань РЕЗ (ВП) на місці експлуатації вимірювання їх параметрів випромінювання та технічних характеристик.

1.3. Приймальні випробування РЕЗ (ВП) на місці експлуатації (далі - первинний технічний контроль) є підставою для прийняття УДЦР рішення про видачу або відмову у видачі дозволу на експлуатацію РЕЗ (ВП). Заяви про видачу дозволу на експлуатацію подаються Заявниками в порядку, визначеному статтею 42 Закону ( 1770-14 ) та Положенням про надання висновків щодо електромагнітної сумісності та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів, затвердженим рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 12.08.2005 N 46 ( z0963-05 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 31.08.2005 за N 963/11243 (далі - Положення).

1.4. Первинний технічний контроль проводиться після виконання Заявником протягом дії висновку щодо електромагнітної сумісності (далі - ЕМС) РЕЗ (ВП) установлення, монтажу конкретних РЕЗ (ВП) з визначеними умовами.

1.5. Проведення первинного технічного контролю забезпечується Заявником.

2. Терміни та їх визначення

2.1. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

вимірювання параметрів РЕЗ - частина приймальних випробувань РЕЗ (ВП) на місці експлуатації, під час проведення якої здійснюється експериментальне визначення відповідності параметрів конкретного РЕЗ (ВП) на місці його експлуатації, стандартам і даним, зазначеним у сертифікаті відповідності, за допомогою засобів вимірювальної техніки та відповідно до методик виконання вимірювань;

інструментальна оцінка параметрів випромінювання РЕЗ (ВП) - частина приймальних випробувань РЕЗ (ВП) на місці експлуатації, під час проведення якої засобами технічного радіоконтролю визначається відповідність основних параметрів випромінювання та характеристик РЕЗ (ВП) даним, зазначеним у висновку щодо ЕМС РЕЗ (ВП), стандартам та нормам випромінювання;

натурні випробування - експериментальне визначення забезпечення ЕМС РЕЗ (ВП) Заявника з іншими РЕЗ загальних та/або спеціальних користувачів радіочастотного ресурсу України (далі - РЧР), зазначених у висновку щодо ЕМС РЕЗ (ВП);

приймальні випробування РЕЗ (ВП) на місці експлуатації (первинний технічний контроль) - комплекс робіт, що складається з перевірки на місці експлуатації РЕЗ (ВП) відповідності їх характеристик висновкам щодо ЕМС РЕЗ (ВП), вимірювання параметрів РЕЗ (ВП), інструментальної оцінки параметрів випромінювання РЕЗ (ВП) з метою визначення їх відповідності висновкам щодо ЕМС РЕЗ (ВП), стандартам, нормам випромінювання, даним, зазначеним у сертифікаті відповідності, та прийняття рішення про видачу або відмову у видачі дозволу на експлуатацію РЕЗ (ВП);

тестові випробування РЕЗ - експериментальне визначення забезпечення необхідної якості зв'язку в мережі Заявника і умов виконання ЕМС з іншими РЕЗ (ВП) у місці розташування та/або зоні використання;

тестове включення РЕЗ - уключення РЕЗ для їх перевірки і настройки перед та під час проведення первинного технічного контролю, а також для проведення натурних або тестових випробувань.

Інші терміни в цьому Порядку вживаються відповідно до визначень Закону ( 1770-14 ) та інших нормативно-правових актів у сфері користування РЧР.

3. Організація та проведення натурних випробувань

3.1. Необхідність проведення натурних випробувань щодо забезпечення ЕМС з РЕЗ (ВП) інших загальних та/або спеціальних користувачів (далі - інші користувачі) зазначається в особливих умовах висновку щодо ЕМС РЕЗ (ВП).

У цьому разі в особливих умовах висновку щодо ЕМС РЕЗ (ВП) зазначаються дані про РЕЗ інших користувачів, яким можуть створюватися радіозавади при роботі заявлених РЕЗ (ВП), їх належність та (за потреби) строк проведення натурних випробувань.

3.2. У разі, якщо у висновку щодо ЕМС РЕЗ (ВП) не зазначено строк проведення натурних випробувань, вони можуть бути проведені до подання заяви про видачу дозволу на експлуатацію РЕЗ (ВП) або після подання відповідної заяви, але не пізніше закінчення терміну дії висновку щодо ЕМС РЕЗ (ВП).

У разі проведення натурних випробувань після подання заяви про видачу дозволу на експлуатацію РЕЗ (ВП) вони можуть проводитися одночасно з первинним технічним контролем або до його проведення.

3.3. Заявник організовує проведення натурних випробувань РЕЗ (ВП), для чого:

3.3.1. Не пізніше ніж за 15 календарних днів до проведення натурних випробувань письмово звертається до УДЦР або відповідної його регіональної філії (далі - Філія) щодо погодження дати та часу їх проведення, участі в них представників УДЦР (Філії) й отримання погодження УДЦР (Філії) на тестове включення РЕЗ (ВП) для підготовки та проведення натурних випробувань.

3.3.2. Не пізніше ніж за 15 календарних днів до проведення натурних випробувань письмово погоджує з користувачами РЧР, зазначеними в особливих умовах висновку щодо ЕМС РЕЗ (ВП), дату, час проведення натурних випробувань та участь їх представників у проведенні цих випробувань.

3.4. УДЦР (Філія) протягом п'яти робочих днів від дати реєстрації звернення оформлює погодження тестового включення РЕЗ (ВП) та направляє його рекомендованим листом з повідомленням про вручення або видає (у разі особистого звернення) Заявнику.

Погодження тестового включення надається Заявнику на термін до 30 календарних днів.

3.5. Після отримання погодження тестового включення РЕЗ (ВП) Заявник готує та проводить натурні випробування, а саме:

3.5.1. Створює комісію з проведення натурних випробувань. У проведенні натурних випробувань беруть участь представники УДЦР (Філії) та користувачів РЧР, що зазначені в особливих умовах висновку щодо ЕМС РЕЗ (ВП).

3.5.2. Надає змогу представникам УДЦР (філій), представникам інших користувачів ознайомитися з технічною документацією на РЕЗ (ВП).

3.5.3. Проводить уключення РЕЗ (ВП) у тестовому режимі та готує їх до проведення натурних випробувань.

3.5.4. Під час натурних випробувань РЕЗ (ВП) забезпечує їх роботу з параметрами випромінювання, максимально дозволеними висновками щодо ЕМС РЕЗ (ВП).

3.5.5. Готує проект протоколу натурних випробувань з урахуванням результатів інструментальної оцінки параметрів випромінювання РЕЗ (ВП), результатів вимірювання параметрів РЕЗ (за потреби), даних, отриманих від інших користувачів, які брали участь у натурних випробуваннях.

3.6. Інші користувачі РЧР, які брали участь у проведенні натурних випробувань, протягом п'яти робочих днів аналізують отримані дані натурних випробувань і визначають відсутність або наявність при роботі РЕЗ (ВП) Заявника виникнення неприпустимих радіозавад роботі РЕЗ, що ними експлуатуються у визначеному законодавством порядку, та надають відповідну довідку Заявнику.

3.7. Під час проведення натурних випробувань РЕЗ (ВП) здійснюються:

інструментальна оцінка параметрів випромінювання РЕЗ (ВП);

вимірювання параметрів РЕЗ - для РЕЗ, що використовуються для надання телекомунікаційних послуг та РЕЗ телерадіомовлення.

3.8. Оформлені протоколи вимірювання параметрів РЕЗ та/або інструментальної оцінки параметрів випромінювання РЕЗ (ВП) не пізніше п'яти робочих днів після проведення натурних випробувань суб'єкт господарювання, що їх проводив, передає Заявнику.

3.9. Інструментальну оцінку параметрів випромінювання РЕЗ (ВП) здійснює УДЦР або відповідна Філія.

3.10. Вимірювання параметрів РЕЗ можуть здійснювати:

1) УДЦР або Філія відповідного адміністративно-територіального регіону, у якому проводяться натурні випробування РЕЗ (ВП);

2) Заявник за наявності у нього необхідного вимірювального обладнання, що пройшло державну метрологічну атестацію, та кваліфікованих фахівців;

3) суб'єкт господарювання, що має атестат акредитації на технічну компетентність та незалежність з правом проведення вимірювань показників об'єктів у відповідній галузі (далі - вимірювальна лабораторія).

Виконання робіт з вимірювання параметрів РЕЗ здійснюється УДЦР (Філією) або вимірювальною лабораторією на договірних засадах.

3.11. З урахуванням протоколів вимірювання параметрів РЕЗ та/або інструментальної оцінки параметрів випромінювання РЕЗ (ВП) Заявник оформлює протокол натурних випробувань (додаток 1) у кількості примірників, яка дорівнює кількості суб'єктів, що брали участь у натурних випробуваннях. До протоколів натурних випробувань додаються копії протоколів вимірювання параметрів РЕЗ та/або інструментальної оцінки параметрів випромінювання РЕЗ (ВП), засвідчені підписом та печаткою (за наявності) Заявника.

{ Пункт 3.11 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації N 676 ( z1283-14 ) від 30.09.2014 }

3.12. Протокол натурних випробувань підписують представники всіх суб'єктів, що брали участь у натурних випробуваннях. Кожний учасник натурних випробувань при підписанні протоколу має право зазначити в протоколі свою окрему думку або додати до нього свої зауваження чи доповнення, які є невід'ємною частиною протоколу натурних випробувань і враховуються при прийнятті рішення щодо видачі дозволу на експлуатацію РЕЗ (ВП).

3.13. У разі неучасті в проведенні натурних випробувань окремих користувачів, які зазначені в особливих умовах висновку щодо ЕМС РЕЗ (ВП), про це зазначається в протоколі натурних випробувань. У цьому разі додатком до протоколу надається засвідчена підписом та печаткою (за наявності) Заявника копія повідомлення конкретного користувача про проведення натурних випробувань.

{ Пункт 3.13 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації N 676 ( z1283-14 ) від 30.09.2014 }

3.14. Відомості щодо проведення натурних випробувань зазначаються в заяві про видачу дозволу на експлуатацію РЕЗ (ВП), якщо натурні випробування проведено до подання відповідної заяви, або в акті первинного технічного контролю, - якщо натурні випробування проведено після подання відповідної заяви. У разі проведення натурних випробувань до подання заяви про видачу дозволу на експлуатацію РЕЗ (ВП) до неї додається засвідчена Заявником копія протоколу натурних випробувань.

Результати натурних випробувань ураховуються УДЦР (Філією) під час прийняття рішення про видачу дозволу на експлуатацію РЕЗ.

3.15. У разі встановлення під час натурних випробувань створення неприпустимих радіозавад для РЕЗ інших користувачів, що можуть бути усунені під час проведення натурних випробувань, Заявник усуває причини виникнення радіозавад. Причини виникнення радіозавад та спосіб їх усунення зазначаються в протоколі натурних випробувань.

3.16. У разі встановлення під час натурних випробувань створення неприпустимих радіозавад для РЕЗ інших користувачів, що не можуть бути усунені безпосередньо під час проведення натурних випробувань, Заявник здійснює заходи з усунення причини створення радіозавад (у разі потреби спільно з користувачами, що зазнають впливу радіозавад). У цьому разі проводяться повторні натурні випробування.

За потреби Заявник звертається до УДЦР (Філії) стосовно подовження терміну тестового включення.

3.17. Натурні випробування не замінюють первинного технічного контролю. Результати вимірювання параметрів РЕЗ та/або інструментальної оцінки параметрів випромінювання РЕЗ (ВП), отримані під час натурних випробувань та оформлені відповідними протоколами, можуть бути враховані при проведенні первинного технічного контролю у разі відсутності зауважень до РЕЗ (ВП) Заявника в протоколі натурних випробувань.

3.18. Роботи (послуги), пов'язані з участю представників УДЦР (Філій) у проведенні натурних випробувань РЕЗ (ВП), здійснюються УДЦР (Філіями) на договірних засадах з оплатою відповідно до Граничних тарифів на роботи (послуги) Державного підприємства "Український державний центр радіочастот", пов'язані з користуванням радіочастотним ресурсом України, затверджених рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 02.03.2006 N 217 ( z0329-06 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24.03.2006 за N 329/12203.

4. Організація та проведення тестових випробувань

4.1. Необхідність та терміни проведення тестових випробувань РЕЗ Заявника зазначаються в особливих умовах висновку щодо ЕМС РЕЗ.

4.2. Заявник встановлює (монтує) РЕЗ та не пізніше ніж за 15 календарних днів до проведення тестових випробувань звертається про надання погодження на тестові включення РЕЗ та участі представників УДЦР (Філії) у їх проведенні до УДЦР або Філії відповідного адміністративно-територіального регіону, у якому планується експлуатація РЕЗ.

4.3. УДЦР (Філія) протягом п'яти робочих днів від дати реєстрації звернення оформлює погодження тестового включення РЕЗ та направляє його рекомендованим листом або видає (у разі особистого звернення) Заявнику.

Погодження тестового включення надається Заявнику на термін, визначений особливими умовами висновку щодо ЕМС РЕЗ.

4.4. Після отримання погодження тестового включення РЕЗ Заявник готує та проводить тестові випробування, під час яких визначає забезпечення необхідної якості зв'язку в мережі Заявника і умов виконання ЕМС з іншими РЕЗ (ВП) у місці розташування та/або зоні використання.

4.5. У разі виявлення під час тестових випробувань радіозавад для РЕЗ Заявника за умови відповідності параметрів цього РЕЗ технічній документації та висновку щодо ЕМС РЕЗ Заявник протягом двох робочих днів з дня їх виявлення факсом повідомляє про це УДЦР (Філію).

4.6. УДЦР (Філія) відповідно до Порядку виконання робіт з виявлення та усунення дії джерел радіозавад у смугах радіочастот загального користування, затвердженого рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 19.04.2007 N 695 ( z0829-07 ), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 19.07.2007 за N 829/14096, уживають заходів щодо усунення дії джерел радіозавад.

4.7. У разі неможливості усунення дії джерел радіозавад УДЦР (Філія) перевіряє відповідність параметрів РЕЗ Заявника, щодо якого проводяться тестові випробування, висновку щодо ЕМС РЕЗ.

У цьому разі УДЦР оформлює та надає Заявнику новий висновок щодо ЕМС РЕЗ з урахуванням умов пункту 4.9 Положення.

4.8. За результатами тестових випробувань Заявник готує протокол тестових випробувань (додаток 2), один примірник якого додає до заяви про видачу дозволу на експлуатацію РЕЗ.

5. Проведення первинного технічного контролю

5.1. У термін дії висновку щодо ЕМС РЕЗ у порядку, визначеному законодавством, Заявник звертається до УДЦР (Філії) із заявою про видачу дозволу на експлуатацію РЕЗ (ВП) (далі - заява).

У заяві зазначається термін проведення первинного технічного контролю. Первинний технічний контроль повинен бути проведений не раніше п'ятого й не пізніше тридцять п'ятого календарного дня від дати реєстрації заяви в УДЦР (Філії).

5.2. У разі закінчення на дату надходження заяви до УДЦР (Філії) терміну дії висновку щодо ЕМС РЕЗ (ВП), вона залишається без розгляду і первинний технічний контроль не проводиться.

5.3. УДЦР або Філія відповідного адміністративно-територіального регіону, у якому планується експлуатація РЕЗ (ВП), протягом 5 робочих днів з дати реєстрації заяви оформлює погодження тестового включення РЕЗ (ВП), погоджує дату та час проведення первинного технічного контролю.

Якщо Заявник не отримував погодження на тестове включення для проведення натурних або тестових випробувань або погоджений термін тестового включення закінчився, УДЦР (Філія) направляє (видає за особистим зверненням) Заявнику погодження на тестове включення терміном до 30 календарних днів. Кінцевий термін тестового включення не повинен перевищувати 45 календарних днів від дати реєстрації заяви в УДЦР (Філії).

5.4. Заявник не пізніше ніж за 3 робочих дні до погодженої дати проведення первинного технічного контролю уточнює з УДЦР (Філією) місце, дату та час його проведення.

5.5. Для проведення первинного технічного контролю УДЦР (Філія) призначають комісію у складі не менш ніж двох фахівців.

5.6. При проведенні первинного технічного контролю Заявник забезпечує:

1) безперешкодний доступ представникам УДЦР (Філії) та вимірювальної лабораторії на об'єкт, де розташовані РЕЗ (ВП) й антенно-фідерні пристрої;

2) уключення РЕЗ (ВП) для підготовки та проведення первинного технічного контролю після отримання погодження тестового включення РЕЗ (ВП);

3) ознайомлення представників УДЦР (Філії) та вимірювальної лабораторії з технічною документацією на РЕЗ (ВП);

4) залучення, за потреби, до участі в первинному технічному контролі представників суб'єкта господарювання, який виконував роботи з монтажу, установлення РЕЗ (ВП);

5) відключення РЕЗ (ВП) після закінчення первинного технічного контролю до отримання дозволу на експлуатацію РЕЗ (ВП).

5.7. Первинний технічний контроль проводиться в присутності представника Заявника.

5.8. Під час проведення первинного технічного контролю представниками УДЦР (Філії) виконуються такі роботи:

5.8.1. Перевірка відповідності висновку щодо ЕМС встановленого РЕЗ (ВП);

характеристик антенно-фідерного пристрою, висоти підвісу антени;

розташування РЕЗ (ВП) (адреса, географічні координати).

5.8.2. Перевірка відповідності РЕЗ (ВП) визначеним статтею 25 Закону ( 1770-14 ) умовам застосування в Україні.

5.8.3. Перевірка відповідності встановленого РЕЗ умовам ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України (за наявності).

5.8.4. Інструментальна оцінка параметрів випромінювання РЕЗ (ВП).

Інструментальну оцінку параметрів випромінювання РЕЗ (ВП) здійснює УДЦР або відповідна Філія за допомогою засобів технічного радіоконтролю.

5.8.5. Вимірювання параметрів РЕЗ - для РЕЗ, що використовуються для надання телекомунікаційних послуг та РЕЗ телерадіомовлення.

5.9. Вимірювання параметрів РЕЗ можуть здійснювати:

1) УДЦР або Філія відповідного адміністративно-територіального регіону, у якому проводяться натурні випробування РЕЗ (ВП);

2) Заявник за наявності необхідного вимірювального обладнання, що пройшло державну метрологічну атестацію, та кваліфікованих фахівців;

3) вимірювальна лабораторія.

5.10. Заявник забезпечує технічну можливість проведення вимірювань параметрів РЕЗ (ВП).

5.11. Натурні випробування, якщо вони здійснюються під час приймальних випробувань, проводяться в порядку, визначеному розділом 3 цього Порядку.

5.12. У разі встановлення за результатами первинного технічного контролю невідповідності параметрів випромінювання та/або характеристик РЕЗ (ВП) даним, зазначеним у сертифікаті відповідності, стандартах, висновку щодо ЕМС РЕЗ (ВП), що не можуть бути усунені в день його проведення, Заявник має право протягом терміну дії погодження тестового включення РЕЗ (ВП) усунути недоліки та подати заяву про повторне проведення первинного технічного контролю.

5.13. У разі встановлення за результатами первинного технічного контролю невідповідностей параметрів випромінювання та/або характеристик РЕЗ (ВП) даним, зазначеним у сертифікаті відповідності, стандартах, висновку щодо ЕМС РЕЗ (ВП), що можуть бути усунені в день його проведення, після усунення цих невідповідностей повторно проводиться первинний технічний контроль зі здійсненням інструментальної оцінки параметрів випромінювання РЕЗ (ВП) та, за потреби, вимірювання параметрів РЕЗ.

5.14. За результатами вимірювання параметрів РЕЗ складається відповідний протокол, який підписують фахівці, що їх проводили.

5.15. Вимірювальна лабораторія або Заявник у разі, якщо вони здійснювали вимірювання параметрів РЕЗ, протягом трьох робочих днів після проведення вимірювань передають УДЦР примірник протоколу вимірювань параметрів РЕЗ.

5.16. За результатами інструментальної оцінки параметрів випромінювань РЕЗ (ВП) складається відповідний протокол, який підписують фахівці, УДЦР (Філії), що її проводили. Якщо за результатами вимірювання встановлено відхилення параметрів випромінювання РЕЗ від норм, які неможливо усунути під час проведення первинного технічного контролю, про це обов'язково робиться запис у протоколі вимірювань.

5.17. За результатами первинного технічного контролю члени комісії складають у двох примірниках акт первинного технічного контролю (додаток 3), який підписується членами комісії.

Акт первинного технічного контролю затверджується заступником начальника УДЦР (начальником Філії). Один примірник акта первинного технічного контролю надається Заявнику після оплати виконаних робіт, другий примірник УДЦР (Філією) додається до заявних документів.

5.18. В акті первинного технічного контролю повинні бути зазначені загальні дані про місце розташування РЕЗ, дані про відповідність параметрів і характеристик РЕЗ (ВП) висновку щодо ЕМС, стандартам, нормам випромінювань та сертифікату відповідності.

До акта первинного технічного контролю додаються:

1) протокол інструментальної оцінки параметрів випромінювань РЕЗ (ВП);

2) протокол вимірювань параметрів РЕЗ;

3) протокол натурних випробувань - у разі проведення натурних випробувань під час проведення первинного технічного контролю.

5.19. На підставі акта первинного технічного контролю УДЦР (Філією) приймається рішення щодо можливості надання дозволу на експлуатацію РЕЗ (ВП).

5.20. У разі затримки Заявником строку проведення первинного технічного контролю понад 25 календарних днів після дати реєстрації в УДЦР (Філії) заяви УДЦР (Філія) листом, факсом або телефоном попереджають Заявника про неможливість видачі дозволу на експлуатацію РЕЗ (ВП) у разі непроведення первинного технічного контролю.

У разі непроведення первинного технічного контролю протягом 45 календарних днів з дати реєстрації заяви УДЦР або Філія, де зареєстровано заяву, приймає рішення про неможливість видачі дозволу на експлуатацію РЕЗ (ВП), про що протягом трьох робочих днів від дати прийняття цього рішення повідомляє Заявнику.

5.21. У разі виявлення за результатами первинного технічного контролю невідповідності характеристик РЕЗ (ВП) висновку щодо ЕМС, що призводять до неприпустимого погіршення електромагнітної обстановки, у строк, що не перевищує 45 календарних днів від дати реєстрації заяви про видачу дозволу, УДЦР (Філія) приймає рішення про відмову у видачі дозволу на експлуатацію. Копія рішення про відмову у видачі дозволу на експлуатацію надсилається (видається) Заявнику протягом трьох робочих днів від дати його прийняття. У рішенні про відмову у видачі дозволу на експлуатацію зазначаються підстави відмови.

6. Особливості проведення первинного технічного контролю стосовно РЕЗ операторів мобільного стільникового зв'язку

6.1. При підготовці до введення в експлуатацію РЕЗ базових станцій і радіорелейних ліній, за результатами погоджень Генеральним штабом Збройних Сил України частотних присвоєнь, для яких передбачені натурні або тестові випробування, оператор мобільного стільникового зв'язку (далі - Оператор) проводить їх у порядку, визначеному розділами 3, 4 цього Порядку.

6.2. За результатами натурних або тестових випробувань складається відповідний протокол, один примірник якого зберігається в Оператора. На вимогу УДЦР Оператор надає копію відповідного протоколу, засвідчену підписом та печаткою (за наявності).

{ Пункт 6.2 глави 6 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації N 676 ( z1283-14 ) від 30.09.2014 }

6.3. Перед уведенням РЕЗ базових станцій і радіорелейних ліній в експлуатацію Оператор забезпечує проведення вимірювання параметрів РЕЗ базових станцій і радіорелейних ліній.

6.4. Вимірювання параметрів РЕЗ можуть здійснювати:

1) УДЦР або Філія відповідного адміністративно-територіального регіону, у якому проводяться натурні випробування РЕЗ базових станцій і радіорелейних ліній;

2) Заявник за наявності необхідного вимірювального обладнання, що пройшло державну метрологічну атестацію, та кваліфікованих фахівців;

3) вимірювальна лабораторія.

6.5. За результатами вимірювань параметрів РЕЗ базових станцій і радіорелейних ліній складається відповідний протокол, який підписують фахівці, що їх проводили. Один примірник протоколу вимірювань параметрів РЕЗ базових станцій і радіорелейних ліній зберігається в Оператора. На вимогу УДЦР Оператор надає копію відповідного протоколу, засвідчену підписом та печаткою (за наявності).

{ Пункт 6.5 глави 6 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації N 676 ( z1283-14 ) від 30.09.2014 }

6.6. У разі виявлення за результатами вимірювань невідповідності параметрів РЕЗ базових станцій чи радіорелейних ліній нормам випромінювань або умовам погоджень частотних присвоєнь Оператор до початку експлуатації забезпечує приведення їх у відповідність.

6.7. УДЦР (Філія) протягом трьох місяців з дати оформлення Оператору дозволу на експлуатацію РЕЗ базових станцій або радіорелейних ліній проводить інструментальну оцінку параметрів випромінювання цих РЕЗ з метою перевірки відповідності параметрів їх випромінювань та місць розташування умовам висновку щодо ЕМС РЕЗ та дозволу на їх експлуатацію.

6.8. У разі виявлення невідповідності параметрів випромінювання чи місць розташування РЕЗ базових станцій або радіорелейних ліній умовам висновку щодо ЕМС РЕЗ та дозволу на їх експлуатацію протягом 15 робочих днів після виявлення невідповідності УДЦР приймає рішення щодо необхідності видачі Оператору нового висновку щодо ЕМС та/або дозволу на експлуатацію відповідного РЕЗ.

Начальник управління радіочастот НКРЗ С.В.Сарапулов

Додаток 1 до Порядку проведення приймальних випробувань радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв на місці експлуатації

ПРОТОКОЛ натурних випробувань

_____________ 200 __ року ___________________________ (назва населеного пункту)

Голова комісії __________________________________________________ (представник Заявника: посада, прізвище, ініціали)

члени комісії: __________________________________________________ (представники Заявника, УДЦР (Філії),

__________________________________________________ інших користувачів РЧР, радіочастотного органу

__________________________________________________ спеціальних користувачів: найменування, посада,

__________________________________________________ прізвище, ініціали)

Не брали участі в натурних випробуваннях представники користувачів РЧР, зазначених в особливих умовах висновку щодо електромагнітної сумісності РЕЗ (ВП):

_________________________________________________________________ (найменування користувачів РЧР)

_________________________________________________________________

Дата та номер погодження тестового включення: ___________________

У період з __________ 200_ року до _________ 200_ року

було проведено натурні випробування РЕЗ (ВП) _____________________ (дані про РЕЗ (ВП):

_________________________________________________________________ тип, адреса та географічні координати місця встановлення,

________________________________________________________________, радіотехнологія, стандарт, належність до мережі)

що належать _____________________________________________________, (найменування Заявника)

та встановлено:

при роботі РЕЗ (ВП) Заявника, стосовно яких проводилися натурні випробування, на радіочастотах

___________________________________ радіозавади (номінали, смуги випромінювання)

РЕЗ інших користувачів РЧР, що брали участь у натурних випробуваннях,

_________________________________________________________________ (відомості щодо виявлених радіозавад від РЕЗ (ВП)

_________________________________________________________________ Заявника РЕЗ інших користувачів РЧР, що брали участь

_________________________________________________________________ в натурних випробуваннях: радіозавади не створюються,

_________________________________________________________________ радіозавади не створюються за умов, радіозавади створюються,

_________________________________________________________________ ступінь та характер впливу радіозавад та інше*)

Загальні висновки щодо забезпечення ЕМС при роботі РЕЗ (ВП), стосовно якого проводяться натурні випробування: _________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

До протоколу натурних випробувань додаються:

1. Копії протоколів вимірювання параметрів РЕЗ (для РЕЗ, що використовуються для надання телекомунікаційних послуг та РЕЗ мовлення).

2. Копії протоколів інструментальної оцінки параметрів випромінювання РЕЗ (ВП).

3. Копія повідомлень про проведення натурних випробувань користувачів РЧР, зазначених в особливих умовах висновків щодо ЕМС, які не брали участь в натурних випробуваннях.

Протокол натурних випробувань складено на ____ аркушах у ___ примірниках.

Голова комісії ____________________________________ (підпис, прізвище, ініціали)

члени комісії: ____________________________________ (підпис, прізвище, ініціали)

____________________________________ (підпис, прізвище, ініціали)

____________________________________ (підпис, прізвище, ініціали)

---------------

* При кожному посиланні на нестворення, нестворення за умови, створення радіозавад конкретним РЕЗ інших користувачів РЧР повинно бути зазначено:

назву користувача РЧР, статус користувача (загальні/спеціальні);

наявність дозволу на експлуатацію цих РЕЗ;

дані та характеристики цих РЕЗ (адреса встановлення АФП, тип обладнання, робоча радіочастота, смуга радіочастот, чутливість приймача, параметри модуляції тощо);

умови роботи РЕЗ користувача РЧР, при яких радіозавади не створюються;

час виявлення та характер радіозавади.

Додаток 2 до Порядку проведення приймальних випробувань радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв на місці експлуатації

ПРОТОКОЛ тестових випробувань

_____________ 200 __ року ___________________________ (назва населеного пункту)

Голова комісії __________________________________________________ (представник Заявника: посада, прізвище, ініціали)

члени комісії: __________________________________________________ (представники Заявника: посада, прізвище, ініціали)

__________________________________________________

__________________________________________________

За участю: __________________________________________________ (у разі участі в тестових випробуваннях представників УДЦР (Філії), інших користувачів РЧР, радіочастотного органу спеціальних користувачів - найменування, посада, прізвище, ініціали)

Дата та номер погодження тестового включення: ___________________

У період з ______ 200_ року до _____ 200_ року було проведено тестові випробування РЕЗ _________________________________________ (дані про РЕЗ: тип, адреса

_________________________________________________________________ та географічні координати місця встановлення,

________________________________________________________________, радіотехнологія, стандарт, належність до мережі)

що належать ____________________________________________________, (найменування Заявника)

та встановлено:

при роботі РЕЗ Заявника, стосовно яких проводилися тестові випробування, на радіочастотах ___________________________________ (номінали, смуги випромінювання) радіозавади від РЕЗ інших користувачів радіочастотного ресурсу (ВП) під час тестових випробувань, _______________________________

_________________________________________________________________ (відомості щодо виявлених радіозавад від РЕЗ (ВП) інших

_________________________________________________________________ користувачів РЧР: радіозавади не створюються,

_________________________________________________________________ радіозавади не створюються за умов, радіозавади створюються,

_________________________________________________________________ ступінь та характер впливу радіозавад та інше*)

Загальні висновки щодо забезпечення електромагнітної сумісності РЕЗ Заявника, стосовно якого проводяться тестові випробування: ____________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

До протоколу тестових випробувань додаються копії протоколів інструментальної оцінки параметрів випромінювання РЕЗ (ВП) інших користувачів РЧР, які створюють радіозавади роботі РЕЗ Заявника (за наявності).

Протокол тестових випробувань складено на ____ аркушах у ___ примірниках.

Голова комісії ____________________________________ (підпис, прізвище, ініціали)

члени комісії: ____________________________________ (підпис, прізвище, ініціали)

____________________________________ (підпис, прізвище, ініціали)

---------------

* При кожному посиланні на нестворення, нестворення за умови, створення радіозавад конкретними РЕЗ (ВП) інших користувачів радіочастотного ресурсу повинно бути зазначено:

назву користувача радіочастотного ресурсу, статус користувача (загальні/спеціальні);

наявність дозволу на експлуатацію цих РЕЗ;

дані та характеристики цих РЕЗ (адреса встановлення антено-фідерних пристроїв, тип обладнання, робоча радіочастота, смуга радіочастот, параметри випромінювання тощо);

умови роботи РЕЗ (ВП) іншого користувача РЧР, при яких радіозавади РЕЗ Заявника не створюються;

умови роботи РЕЗ Заявника, при яких забезпечується необхідна якість роботи РЕЗ Заявника;

час виявлення та характер радіозавади.

Додаток 3 до Порядку проведення приймальних випробувань радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв на місці експлуатації

ЗАТВЕРДЖУЮ Заступник начальника УДЦР (начальник Філії)

____________________________ (підпис, прізвище, ініціали)

М.П. (за наявності)

АКТ первинного технічного контролю N___

_____________ 200 __ року ___________________________ (назва населеного пункту)

Голова комісії __________________________________________________ (представник УДЦР: посада, прізвище, ініціали)

член(и) комісії: ________________________________________________ (представник УДЦР: посада, прізвище, ініціали)

__________________________________________________

__________________________________________________

За участю: (у разі участі в проведенні технічного контролю представників інших користувачів РЧР - найменування, посада, прізвище, ініціали)

У присутності: __________________________________________________ (представник Заявника: посада, прізвище, ініціали)

Дата та номер погодження тестового включення:

У період з __________ 200_ року до _________ 200_ року було проведено первинний технічний контроль РЕЗ _______________________ (дані про РЕЗ: тип,

_________________________________________________________________ адреса та географічні координати місця встановлення,

________________________________________________________________, радіотехнологія, стандарт, належність до мережі)

що належать ____________________________________________________, (найменування Заявника)

та встановлено:

1. Висновок щодо електромагнітної сумісності РЕЗ (ВП) від _______ 200_ року N__, дійсний до ________ 20 __ року.

2. Сертифікат відповідності від _______ 200_ року N___.

3. За результатами натурних випробувань (у разі їх проведення) складено протокол натурних випробувань від _______ 200__ року N__, у якому відповідною комісією встановлено:

__________________________________________________________________ (загальні висновки)

4. За результатами тестових випробувань (у разі їх проведення) складено протокол тестових випробувань від

___________ 200__ року N__, у якому відповідною комісією встановлено: _____________________________________________________ (загальні висновки)

5. За результатами вимірювань параметрів РЕЗ (ВП) ___________

_________________________________________________________________ (найменування суб'єкта господарювання, що проводив вимірювання,

_________________________________________________________________ основні результати)

складено протокол вимірювань від _______ 200 __ року N__, в якому встановлено: ____________________________________________ (загальні висновки щодо відповідності

_________________________________________________________________ параметрів РЕЗ (ВП) висновкам щодо ЕМС, діючим нормам,

_________________________________________________________________ стандартам)

6. За результатами інструментальної оцінки параметрів випромінювань РЕЗ (ВП) УДЦР (Філією) складено протокол інструментальної оцінки від _______ 200 __ року N__, у якому встановлено: _____________________________________________________ (загальні висновки щодо відповідності параметрів

_________________________________________________________________ випромінювання РЕЗ (ВП) висновкам щодо ЕМС, діючим

_________________________________________________________________ нормам, стандартам)

7. За результатами приймальних випробувань РЕЗ (ВП), проведених представниками УДЦР (Філії) ___________________________ (посада, прізвище, ініціали

________________________________________________________________, представників УДЦР (Філії)

встановлено: ____________________________________________________ (відповідності висновку щодо ЕМС встановленого

_________________________________________________________________ РЕЗ (ВП), характеристик антенно-фідерного пристрою

_________________________________________________________________ (тип антени, висота підвісу антени; розташування РЕЗ (ВП) -

_________________________________________________________________ адреса, географічні координати; відповідність РЕЗ (ВП)

_________________________________________________________________ визначеним Законом умовам застосування в Україні;

_________________________________________________________________ відповідність установленого РЕЗ (ВП) умовам ліцензії

_________________________________________________________________ на користування радіочастотним ресурсом України (за наявності)

Загальні висновки щодо можливості прийняття рішення про видачу дозволу на експлуатацію РЕЗ (ВП): _________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

До акта первинного технічного контролю додаються:

1) протокол інструментальної оцінки параметрів випромінювань РЕЗ (ВП);

2) протокол вимірювань параметрів РЕЗ;

3) протокол натурних випробувань - у разі проведення натурних випробувань під час проведення приймальних випробувань.

Голова комісії ____________________________________ (прізвище, ініціали, підпис)

Член(и) комісії: __________________________________ (прізвище, ініціали, підпис)

Представники інших користувачів РЧР, що брали участь у проведенні первинного технічного контролю ________________________ (найменування користувача

__________________________________________________________________ РЧР, посада, прізвище, ініціали, підпис)

{ Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації N 676 ( z1283-14 ) від 30.09.2014 }

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси