Про затвердження Категорій автоматичного визначення номера абонентських пристроїв АТС

Мінтрансзв'язку України; Наказ від 02.07.2007 № 572

Про затвердження Категорій автоматичного визначення номера абонентських пристроїв АТС

Реєстрація: Мін'юст України від 12.07.2007 № 800/14067

Стан: Чинний

Ідентифікатор: z0800-07

Текст документа від 02.07.2007:

МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.07.2007 N 572

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 липня 2007 р. за N 800/14067

Про затвердження Категорій автоматичного визначення номера абонентських пристроїв АТС

Відповідно до статті 15 Закону України "Про телекомунікації" ( 1280-15 ) та з метою впорядкування встановлення категорій автоматичного визначення номера абонентським пристроям АТС, ураховуючи потребу обмеження у ряді випадків, надання послуг зонового, міжміського, міжнародного телефонного зв'язку, а також глобальних послуг типу 700, 800, 900, вихід до яких здійснюється шляхом набору префікса "8" ("0") у реалізації технічної політики у формуванні номерного ресурсу, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Категорії автоматичного визначення номера абонентських пристроїв АТС, що додаються.

2. Обмеження надання послуг зонового, міжміського та міжнародного телефонного зв'язку і послуг типу 700, 800, 900 здійснювати шляхом установлення відповідних категорій автоматичного визначення номера (далі - АВН) абонентським пристроям АТС.

3. Установити, що обмеження в наданні послуг зонового, міжміського та міжнародного телефонного зв'язку і послуг типу 700, 800, 900 на телефонній мережі загального користування може бути здійснене на бажання абонента або за рішенням оператора зв'язку згідно з визначеним порядком.

4. Установити, що зміна наданої категорії АВН, за заявою абонента, належить до основної послуги і сплачується згідно з затвердженим оператором тарифом.

5. Операторам телекомунікацій незалежно від форм власності провести відповідні заходи для внесення змін до категорій АВН та через засоби масової інформації повідомити населення, підприємства, організації, установи про категорії АВН абонентських пристроїв АТС.

6. Державному департаменту з питань зв'язку та інформатизації (О.Баранов):

6.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

6.2. Забезпечити розміщення цього наказу на веб-сайті Мінтрансзв'язку.

7. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 17.01.2000 N 4 ( z0104-00 ) "Про затвердження Категорій автоматичного визначення номера абонентських пристроїв АТС, порядку установлення категорій та можливостей при наданні послуг електрозв'язку", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24.02.2000 за N 104/4325.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Л.Нетудихату.

Міністр М.Рудьковський

ПОГОДЖЕНО:

Т.в.о. Голови Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва С.Іголкін

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України 02.07.2007 N 572

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 липня 2007 р. за N 800/14067

КАТЕГОРІЇ автоматичного визначення номера абонентських пристроїв АТС

------------------------------------------------------------------

|Ка- |Абонентські|Можливості |Обмеження |Порядок |

|те- |пристрої |отримання |отримання |установлення |

|го- | |телекомунікацій-|телекомуніка- |відповідної |

|рія | |них послуг |ційних послуг |категорії АВН |

|АВН | |абонентом при |абонентом при | |

| | |встановленні |встановленні | |

| | |даної категорії |даної | |

| | | |категорії | |

|----+-----------+----------------+--------------+---------------|

|1 |Квартирні, |Надаються |Тимчасово не |Установлюється |

| |організа- |послуги |надається |згідно з |

| |цій, |зонового, |доступ до |укладеним |

| |телефонних |міжміського, |послуг типу |договором та за|

| |кабін пере-|міжнародного |700, 800, 900 |письмовою |

| |говорних |телефонного |через |заявою |

| |пунктів |зв'язку через |комутаторні |споживача |

| |для надання|АМТС та |зали | |

| |розмов за |комутаторні | | |

| |попереднім |зали. Надається | | |

| |замовленням|доступ до послуг| | |

| |через |типу 700, 800, | | |

| |телефоніста|900 через АМТС | | |

| | |(ОПТС) | | |

|----+-----------+----------------+--------------+---------------|

|2 |Готельні |Надаються |Тимчасово не |Установлюється |

| | |послуги |надається |також телефонам|

| | |зонового, |доступ до |гуртожитків, |

| | |міжміського, |послуг типу |санаторіїв та |

| | |міжнародного |900 через АМТС|ін. при |

| | |телефонного |(ОПТС) та 700,|укладенні ними |

| | |зв'язку через |800, 900 через|договорів з |

| | |АМТС та |комутаторні |операторами |

| | |комутаторні |зали |зв'язку. За |

| | |зали. Надається | |рішенням |

| | |доступ до послуг| |оператора |

| | |типу 700, 800 | |зв'язку і |

| | |через АМТС | |згодою |

| | |(ОПТС) | |споживача |

| | | | |тимчасово |

| | | | |встановлюється |

| | | | |телефонам |

| | | | |квартир та |

| | | | |організацій для|

| | | | |розслідування |

| | | | |скарг щодо |

| | | | |підмін номерів |

| | | | |телефонів, |

| | | | |категорій АВН |

| | | | |та ін. |

|----+-----------+----------------+--------------+---------------|

|3 |Квартирні, |Надаються |Не надаються |Установлюється |

| |організа- |послуги тільки |послуги |згідно з |

| |цій, |місцевого |зонового, |письмовою |

| |готельні, |телефонного |міжміського та|заявою |

| |місцеві |зв'язку, а також,|міжнародного |споживача або |

| |таксофони |за наявності |телефонного |за рішенням |

| | |технічної |зв'язку, а |оператора |

| | |можливості, |також усі види|зв'язку за |

| | |надаються |послуг через |наявності |

| | |послуги типу 800|АМТС (ОПТС) та|дебіторської |

| | |тільки через |комутаторні |заборгованості |

| | |АМТС (ОПТС) |зали, крім |за послуги |

| | | |послуги типу |зонового, |

| | | |800 тільки |міжміського і |

| | | |через АМТС |міжнародного |

| | | |(ОПТС) |телефонного |

| | | | |зв'язку та |

| | | | |послуги типу |

| | | | |700, 900 |

|----+-----------+----------------+--------------+---------------|

|4 |Телефони |Надаються |Тимчасово не |Установлюється |

| |посадових |послуги |надається |згідно з |

| |осіб, які |зонового, |доступ до |Правилами |

| |користують-|міжміського, |послуг типу |надання та |

| |ся правом |міжнародного |700, 800, 900 |отримання |

| |пріоритет- |телефонного |через |телекомуніка- |

| |ного |зв'язку через |комутаторні |ційних послуг, |

| |обслугову- |АМТС та |зали |затвердженими |

| |вання |комутаторні | |постановою |

| | |зали. Надається | |Кабінету |

| | |доступ до послуг| |Міністрів |

| | |типу 700, 800, | |України від |

| | |900 через АМТС | |09.08.2005 |

| | |(ОПТС) | |N 720 |

| | | | |( 720-2005-п ) |

|----+-----------+----------------+--------------+---------------|

|5 |Квартирні, |Надаються |Не надаються |Установлюється |

| |організацій|послуги |послуги |згідно з |

| | |зонового, |міжнародного |письмовою |

| | |міжміського |телефонного |заявою |

| | |телефонного |зв'язку. |споживача |

| | |зв'язку через |Тимчасово не | |

| | |АМТС та |надається | |

| | |комутаторні |доступ до | |

| | |зали. Надається |послуг типу | |

| | |доступ до послуг|900 через АМТС| |

| | |типу 700, 800 |(ОПТС) та 700,| |

| | |через АМТС |800, 900 через| |

| | |(ОПТС) |комутаторні | |

| | | |зали | |

|----+-----------+----------------+--------------+---------------|

|6 |Резерв | _ | _ | _ |

|----+-----------+----------------+--------------+---------------|

|7 |Квартирні, |Надаються |Не надаються |Установлюється |

| |організацій|послуги |послуги |згідно з |

| | |зонового, |міжнародного |письмовою |

| | |міжміського |телефонного |заявою |

| | |телефонного |зв'язку через |споживача |

| | |зв'язку через |АМТС та | |

| | |АМТС та |комутаторні | |

| | |комутаторні |зали. | |

| | |зали. Надається |Тимчасово не | |

| | |доступ до послуг|надається | |

| | |типу 700, 800, |доступ до | |

| | |900 через АМТС |послуг типу | |

| | |(ОПТС) |700, 800, 900 | |

| | | |через | |

| | | |комутаторні | |

| | | |зали | |

|----+-----------+----------------+--------------+---------------|

|8 |Квартирні, |Надаються |Не надається |Установлюється |

| |організацій|послуги передачі|доступ до |згідно з |

| | |даних по |послуг типу |письмовою |

| | |комутованій |700, 800, 900 |заявою |

| | |мережі через |через |споживача |

| | |АМТС, послуги |комутаторні | |

| | |зонового, |зали | |

| | |міжміського, | | |

| | |міжнародного | | |

| | |телефонного | | |

| | |зв'язку через | | |

| | |АМТС та | | |

| | |комутаторні | | |

| | |зали. Надається | | |

| | |доступ до послуг| | |

| | |типу 700, 800, | | |

| | |900 через АМТС | | |

| | |(ОПТС) | | |

|----+-----------+----------------+--------------+---------------|

|9 |Універсаль-|Надаються |Не надається |Установлюється |

| |ні |послуги |доступ до |за рішенням |

| |таксофони |зонового, |послуг типу |оператора |

| | |міжміського, |900 через АМТС|зв'язку |

| | |міжнародного |(ОПТС), а |універсальним |

| | |телефонного |також не |таксофонам та |

| | |зв'язку через |надаються усі |телефонам, |

| | |АМТС. За |види послуг |установленим у |

| | |наявності |зонового, |кабінах |

| | |технічної |міжміського, |автоматизованих|

| | |можливості |міжнародного |переговорних |

| | |надається доступ|телефонного |пунктів |

| | |до послуг типу |зв'язку та | |

| | |700, 800 через |доступ до | |

| | |АМТС (ОПТС) |послуг типу | |

| | | |700, 800, 900 | |

| | | |через | |

| | | |комутаторні | |

| | | |зали | |

|----+-----------+----------------+--------------+---------------|

|10 |Квартирні, |Надаються |Не надається |Установлюється |

| |організацій|послуги |доступ до |згідно з |

| | |зонового, |послуг типу |письмовою |

| | |міжміського, |900 через АМТС|заявою |

| | |міжнародного |(ОПТС), а |споживача |

| | |телефонного |також не | |

| | |зв'язку через |надається | |

| | |АМТС та |доступ до | |

| | |комутаторні |послуг типу | |

| | |зали. Надається |700, 800, 900 | |

| | |доступ до послуг|через | |

| | |типу 700, 800 |комутаторні | |

| | |через АМТС |зали | |

| | |(ОПТС) | | |

------------------------------------------------------------------

Примітки:

1. Надання послуг вхідного та вихідного місцевого зв'язку, а також установлення вхідних з'єднань зонового, міжміського та міжнародного телефонного зв'язку забезпечується незалежно від категорій АВН.

2. Обмеження в наданні послуг зонового, міжміського та міжнародного телефонного зв'язку через комутаторні зали здійснюється за наявності технічної можливості.

3. Службовим телефонам може бути надана будь-яка з існуючих категорій, крім 9-ї.

4. Абонентському пристрою ISDN за письмовою заявою споживача може бути надана будь-яка з існуючих категорій, крім 4-ї.

5. Адміністративним телефонам готелів за їх письмовою заявою може бути надана будь-яка з існуючих категорій, крім 4-ї та 9-ї.

6. Абонентам 2-ї категорії забезпечується оперативна передача даних про надані в кредит розмови.

7. Для абонентів 4-ї категорії забезпечується пріоритет при встановленні з'єднань.

Директор Державного департаменту з питань зв'язку та інформатизації О.Баранов

Інформація
Типи
Розділи
Регуляторні кейси