Про затвердження Інструкції про порядок оформлення та складання Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України матеріалів про адміністративні правопорушення

Адміністрація Держспецзв’язку; Наказ, Інструкція, Протокол, Форма типового документа від 29.05.2007 № 100

Про затвердження Інструкції про порядок оформлення та складання Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України матеріалів про адміністративні правопорушення

Реєстрація: Мін'юст України від 12.06.2007 № 618/13885

Стан: Чинний

Ідентифікатор: z0618-07

Текст документа від 01.01.2016:

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.05.2007 N 100

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 червня 2007 р. за N 618/13885

Про затвердження Інструкції про порядок оформлення та складання Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України матеріалів про адміністративні правопорушення

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації N 192 ( z0913-09 ) від 11.09.2009 N 516 ( z1181-15 ) від 16.09.2015 }

Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ), Законів України "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України" ( 3475-15 ) та "Про державну таємницю" ( 3855-12 ), з метою дотримання законності під час оформлення матеріалів та складання протоколів про адміністративні правопорушення у сфері законодавства про державну таємницю НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок оформлення та складання Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України матеріалів про адміністративні правопорушення, що додається.

2. Начальнику Департаменту державного контролю за станом криптографічного та технічного захисту інформації Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Голова Служби Ю.Б.Чеботаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України 29.05.2007 N 100

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 червня 2007 р. за N 618/13885

ІНСТРУКЦІЯ про порядок оформлення та складання Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України матеріалів про адміністративні правопорушення

{ У тексті Інструкції та у додатку 1 до Інструкції слова "регіональний орган" у всіх відмінках і числах замінено словами "територіальний орган Адміністрації" у відповідних відмінках і числах; слова "спеціальне звання" змінено словами "військове звання" згідно з Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації N 516 ( z1181-15 ) від 16.09.2015 }

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (далі - КУпАП), Законів України "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України" ( 3475-15 ), "Про державну таємницю" ( 3855-12 ).

1.2. Інструкція визначає порядок складання протоколів про адміністративні правопорушення уповноваженими посадовими особами Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (далі - Держспецзв'язку) відповідно до повноважень, наданих КУпАП ( 80731-10, 80732-10 ) та визначених у пункті 1.4 цієї Інструкції, а також організації та ведення діловодства у справах про адміністративні правопорушення.

{ Пункт 1.2 в редакції Наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації N 192 ( z0913-09 ) від 11.09.2009 }

1.3. Форма Протоколу про адміністративне правопорушення (далі - протокол) наведена у додатку 1.

{ Пункт 1.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації N 192 ( z0913-09 ) від 11.09.2009 }

1.4. Уповноваженими на складання протоколів відповідно до абзацу двадцять п'ятого пункту 1 частини першої статті 255 КУпАП ( 80732-10 ) є військовослужбовці та державні службовці Держспецзв'язку (далі - уповноважені посадові особи Держспецзв'язку).

{ Пункт 1.4 в редакції Наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації N 192 ( z0913-09 ) від 11.09.2009; із змінами, внесеними згідно з Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації N 516 ( z1181-15 ) від 16.09.2015 }

1.5. При вирішенні питання про складання протоколу стосовно особи, яка притягається до адміністративної відповідальності (далі - правопорушник), уповноваженою посадовою особою Держспецзв'язку встановлюється:

наявність у діях особи складу правопорушення;

чи віднесено до повноважень Держспецзв'язку складання протоколу про це правопорушення;

досягнення правопорушником віку, після якого настає адміністративна відповідальність;

обставини, що виключають адміністративну відповідальність;

обставини, що пом'якшують або обтяжують відповідальність за адміністративне правопорушення;

строк, протягом якого може бути накладено на правопорушника адміністративне стягнення.

1.6. Уповноважені посадові особи Держспецзв'язку мають право:

складати протоколи;

залучати для складання протоколів осіб, присутніх при виявленні правопорушення;

робити (отримувати) копії необхідних документів з питань, що стосуються правопорушення.

2. Порядок складання протоколів про адміністративні правопорушення

{ Назва розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації N 192 ( z0913-09 ) від 11.09.2009 }

2.1. При вчиненні громадянами України, іноземцями, особами без громадянства (далі - особи) адміністративних правопорушень, передбачених статтею 188-31 та пунктом 9 статті 212-2 КУпАП ( 80731-10 ), уповноваженими посадовими особами Держспецзв'язку відповідно до вимог статті 254 КУпАП ( 80732-10 ) складається протокол у двох екземплярах. { Абзац перший пункту 2.1 в редакції Наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації N 192 ( z0913-09 ) від 11.09.2009 }

Якщо правопорушення вчинене кількома особами, то протокол складається щодо кожної особи окремо.

2.2. Усі реквізити протоколу заповнюються розбірливим почерком українською мовою. У відповідних графах, які не заповнюються при складанні протоколу, проставляється прочерк. Заповнення протоколу олівцем не допускається.

2.3. У протоколі викладаються такі відомості:

дата і місце складання протоколу (число, місяць і рік складання протоколу, а також назва населеного пункту, де він складений);

посада, повне найменування структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв'язку або територіального органу Адміністрації Держспецзв'язку, військове звання, прізвище, ім'я та по батькові уповноваженої посадової особи Держспецзв'язку, яка склала протокол;

відомості про особу, яка вчинила правопорушення: прізвище, ім'я та по батькові; число, місяць, рік і місце народження; фактичне місце проживання особи на час учинення правопорушення; найменування підприємства, установи, організації, де працює особа; посада, яку займає правопорушник;

документ, що засвідчує особу правопорушника: серія, номер паспорта, дата видачі й найменування органу внутрішніх справ, що його видав, або серія, номер іншого документа, що посвідчує особу правопорушника (службове чи пенсійне посвідчення тощо), дата видачі й найменування підприємства, установи та організації, що його видали;

місце, час виявлення і суть адміністративного правопорушення з посиланням на конкретні вимоги законів та інших нормативно-правових актів України, які порушено;

пояснення правопорушника.

Якщо правопорушенням заподіяно матеріальної шкоди, про це також зазначається в протоколі.

У разі наявності свідків до протоколу вносяться дані про них: прізвища, ім'я та по батькові, місце проживання.

2.4. Виявлені порушення фіксуються в протоколі з обов'язковим зазначенням норм законів чи інших нормативно-правових актів України, які порушено, та зазначенням особи, яка їх вчинила. Викладені в протоколі фактичні обставини вчинених дій чи бездіяльність мають відповідати складу адміністративного правопорушення, передбаченого конкретною нормою КУпАП ( 80731-10, 80732-10 ).

Унесення до протоколу відомостей та висновків, що не підтверджені документально, а також надання морально-етичних оцінок діям правопорушників не допускається.

2.5. Правопорушнику пропонується надати в протоколі пояснення по суті вчиненого порушення (про визнання своєї вини щодо допущених порушень або незгоди з викладеними в протоколі порушеннями). Пояснення можуть бути викладені також на окремому аркуші з відміткою про це в протоколі.

Правопорушник має право робити зауваження і пояснення щодо змісту протоколу, які додаються до протоколу, а також викласти мотиви своєї відмови від його підписання.

2.6. У разі відмови правопорушника від надання письмового пояснення уповноважена посадова особа Держспецзв'язку, яка склала протокол, робить запис такого змісту: "(прізвище, ім'я, по батькові особи, яка вчинила правопорушення) від надання пояснення по суті правопорушення (нь), викладеного (них) у протоколі, відмовився (лась)", який засвідчується її підписом із зазначенням дати.

2.7. Правопорушнику роз'яснюються його права та обов'язки, передбачені статтею 268 КУпАП ( 80732-10 ), а також зміст статті 63 Конституції України ( 254к/96-ВР ).

Факт ознайомлення правопорушника з правами та обов'язками у протоколі засвідчується його підписом із зазначенням дати. У разі відмови правопорушника від підпису робиться відповідна відмітка, що засвідчується уповноваженою посадовою особою Держспецзв'язку, яка склала протокол.

2.8. Протокол підписується уповноваженою посадовою особою Держспецзв'язку, яка його склала, та правопорушником.

У разі відмови правопорушника від підписання протоколу, робиться відповідна відмітка, що підтверджується підписами осіб, присутніх при виявленні правопорушення.

2.9. Помилкові та неправильні записи в протоколі закреслюються однією лінією і засвідчуються підписами правопорушника та вповноваженої посадової особи Держспецзв'язку, яка склала протокол.

Не допускається закреслення чи виправлення відомостей, що заносяться до протоколу, а також унесення додаткових записів після того, як протокол підписаний особою, щодо якої він складений.

3. Формування та передання справ про адміністративні правопорушення до суду

3.1. Після оформлення і підписання протоколу формується справа про вчинення адміністративного правопорушення для передання до суду.

За кожним випадком складання протоколу заводиться окрема адміністративна справа про вчинення адміністративного правопорушення, до якої долучаються матеріали, що підтверджують факт учинення адміністративного правопорушення та причетність до нього правопорушника.

3.2. Справа про адміністративне правопорушення складається з таких матеріалів:

протокол про адміністративне правопорушення;

матеріали (акт перевірки або витяг з нього), що містять ознаки адміністративного правопорушення та підтверджують факт його вчинення;

пояснення та зауваження правопорушника (у разі, якщо вони подані не на бланку протоколу);

опис документів.

3.3. У разі наявності до справи про адміністративне правопорушення долучаються такі матеріали:

пояснення свідків;

висновки за результатами службового розслідування;

копії висновків експертів з питань таємниць, або криптографічного чи технічного захисту інформації;

копія письмового зобов'язання у зв'язку з допуском правопорушника до державної таємниці;

копії наказів (розпоряджень) про надання правопорушнику доступу до державної таємниці;

копії функціональних обов'язків та інших документів, які стосуються правопорушення.

Копії документів, що залучаються до матеріалів справи про адміністративне правопорушення, завіряються в установленому порядку.

3.4. Справа про адміністративне правопорушення із супровідним листом, підписаним керівництвом Адміністрації Держспецзв'язку або територіального органу Адміністрації Держспецзв'язку, уповноваженою посадовою особою якого складено протокол, передається до суду за місцем учинення правопорушення.

Справи про адміністративні правопорушення, у матеріалах яких містяться відомості, що становлять державну таємницю, направляються до суду, якому надано дозвіл на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею.

3.5. У супровідному листі про передачу справи про адміністративне правопорушення до суду зазначаються:

коли й ким виявлено правопорушення;

обставини, стислий зміст із зазначенням прізвища та ініціалів правопорушника;

прохання повідомити про рішення за результатами розгляду справи про адміністративне правопорушення (надсилання копії прийнятого рішення за справою про адміністративне правопорушення).

4. Діловодство в справах про адміністративні правопорушення

4.1. Бланки протоколів про адміністративні правопорушення друкуються із зазначенням серії та номера. { Абзац перший пункту 4.1 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Адміністраціії Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації N 516 ( z1181-15 ) від 16.09.2015 }

Облік бланків протоколів та їх видача ведуться у журналі обліку і видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення (додаток 2). Журнал обліку і видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення має бути прошнурований, пронумерований та скріплений печаткою.

Зіпсовані бланки протоколів щомісяця списуються за актом, який складається у довільній формі. До акта долучаються зіпсовані бланки протоколів і підшиваються до справи з матеріалами про адміністративні правопорушення.

4.2. Складені протоколи про адміністративні правопорушення реєструються у журналі обліку матеріалів про адміністративні правопорушення (додаток 3).

4.3. Ведення журналу обліку і видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення, журналу обліку матеріалів про адміністративні правопорушення та справ з матеріалами про адміністративні правопорушення здійснюється відповідно до правил діловодства та покладається на військовослужбовців та державних службовців Держспецзв'язку, які за посадовою інструкцією (функціональними обов'язками) відповідають за стан адміністративної практики (далі - посадова особа Держспецзв'язку). { Пункт 4.3 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації N 516 ( z1181-15 ) від 16.09.2015 }

4.4. Справи про адміністративні правопорушення, які передаються до суду, прошиваються і нумеруються за аркушами. В описі зазначаються: порядковий номер, повна назва документа, його дата, номери аркушів за порядком, а також загальна кількість документів і аркушів цифрами та літерами. Опис підписується посадовою особою Держспецзв'язку, проставляється дата його складання та завіряється печаткою.

На титульному аркуші справи про адміністративне правопорушення вказуються найменування структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв'язку або територіального органу Адміністрації Держспецзв'язку та порядковий номер відповідно до журналу обліку матеріалів про адміністративні правопорушення.

4.5. Після отримання відомостей про прийняте судом рішення за справою про адміністративне правопорушення до журналу обліку матеріалів про адміністративні правопорушення вносяться відомості про результати розгляду справи: номер та дата винесеного судом рішення, відомості про суд (суддю), який прийняв рішення, результати розгляду справи.

4.6. У структурних підрозділах Адміністрації Держспецзв'язку або територіальних органах Адміністрації Держспецзв'язку, уповноваженими посадовими особами яких складено протокол, залишаються копії всіх матеріалів адміністративної справи, що передана до суду, і до них долучаються копії супровідного листа, повідомлення про результати розгляду адміністративної справи.

Матеріали про адміністративні правопорушення підшиваються до справи за порядковими номерами відповідно до журналу обліку матеріалів про адміністративні правопорушення.

4.7. Термін зберігання матеріалів про адміністративні правопорушення, журналу видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення та журналу обліку матеріалів про адміністративні правопорушення встановлюється законодавством України.

Начальник Департаменту державного контролю за станом криптографічного та технічного захисту інформації Адміністрації Держспецзв'язку В.Є.Прасолов

Додаток 1 до пункту 1.3 Інструкції про порядок оформлення та складання Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України матеріалів про адміністративні правопорушення

ПРОТОКОЛ ______ N ___________

про адміністративне правопорушення за _________________________________________ (пункт, частина, стаття Кодексу України про адміністративні правопорушення)

"_____" ______________ 20__ р. ________________________________ (дата складання протоколу) (найменування населеного пункту)

Я, __________________________________________________________ (посада, найменування структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв'язку або територіального органу Адміністрації

__________________________________________________________________ Держспецзв'язку, військове звання, прізвище, ім'я, по батькові

_________________________________________________________________, уповноваженої посадової особи, яка склала протокол)

керуючись статтями 254, 255, 256 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП), склав цей протокол про вчинення правопорушення, передбаченого

__________________________________________________________________ (пункт, частина, стаття Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Відомості про особу, щодо якої складено протокол:

1. Прізвище, ім'я, по батькові ______________________________

2. Дата і місце народження __________________________________

__________________________________________________________________

3. Місце роботи і посада ____________________________________ найменування підприємства, установи,

__________________________________________________________________ організації, їх місцезнаходження; посада особи, яка

__________________________________________________________________ притягається до адміністративної відповідальності, зазначити

__________________________________________________________________ з якого часу перебуває на посаді, яку займає)

__________________________________________________________________

4. Місце проживання __________________________________________ (фактичне та за реєстрацією, контактний телефон)

__________________________________________________________________

5. Документ, що засвідчує особу, яка притягається до адміністративної відповідальності ________________________________ (серія, номер паспорта, дата видачі,

__________________________________________________________________ найменування органу внутрішніх справ, що його видав;

__________________________________________________________________ серія, номер іншого документа, що посвідчує особу,

__________________________________________________________________ яка вчинила правопорушення /службове чи пенсійне

__________________________________________________________________ посвідчення тощо/, дата видачі й найменування

__________________________________________________________________ підприємства, установи та організації, що його видали)

6. Суть адміністративного правопорушення:

__________________________________________________________________ (дата та час виявлення правопорушення;

__________________________________________________________________ стислий зміст адміністративного правопорушення;

__________________________________________________________________ нормативний акт, вимоги якого порушено, із визначенням

__________________________________________________________________ статей, пунктів, за необхідності визначити

__________________________________________________________________ неодноразовість порушень)

7. Факт правопорушення підтверджують свідки:

1. __________________________________________________________ (прізвище, ім'я та по батькові)

Місце проживання ____________________________________________

2. __________________________________________________________ (прізвище, ім'я та по батькові)

Місце проживання ____________________________________________

Підписи свідків: 1. ________________ 2. _____________________

8. _______________________________ роз'яснено зміст статті 63 (прізвище та ініціали)

Конституції України про те, що особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом, а також права, передбачені статтею 268 КУпАП:

ознайомлюватися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання;

при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги, особисто чи за дорученням юридичної особи;

виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження;

оскаржити постанову у справі.

Підпис особи, яка притягається до адміністративної відповідальності

________________________________ (прізвище, ініціали та підпис)

9. Пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності:

__________________________________________________________________ (у разі відмови особи, яка притягується до адміністративної

__________________________________________________________________ відповідальності, від пояснення

__________________________________________________________________ про це робиться запис уповноваженою посадовою особою

__________________________________________________________________ Держспецзв'язку, яка склала протокол)

Підпис особи, яка притягається до адміністративної відповідальності,

______________________________ (прізвище, ініціали та підпис)

10. До протоколу додаються: _________________________________

__________________________________________________________________

З протоколом ознайомлений (на) ______________________________ (прізвище, ініціали та підпис)

Від підписання протоколу відмовився (лась) у присутності свідків

Підписи свідків: 1. _______________ 2. ______________________

11. Другий екземпляр протоколу одержав ______________________

__________________________________________________________________ (підпис, прізвище та ініціали правопорушника)

Підпис уповноваженої посадової особи Держспецзв'язку, яка склала протокол

_______________________________________ (підпис, прізвище, ініціали, роб. тел.)

{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації N 192 ( z0913-09 ) від 11.09.2009 }

Начальник Департаменту державного контролю за станом криптографічного та технічного захисту інформації Адміністрації Держспецзв'язку В.Є.Прасолов

Додаток 2 до пункту 4.1 Інструкції про порядок оформлення та складання Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України матеріалів про адміністративні правопорушення

ЖУРНАЛ обліку та видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення

------------------------------------------------------------------

|N | Серія та |Дата видачі | Кількість |Прізвище та |Примітка|

|з/п| номери | бланків | виданих | підпис | |

| | бланків | протоколів | бланків | отримувача | |

| | проколів | | протоколів | | |

|---+------------+------------+------------+------------+--------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

------------------------------------------------------------------

Начальник Департаменту державного контролю за станом криптографічного та технічного захисту інформації Адміністрації Держспецзв'язку В.Є.Прасолов

Додаток 3 до пункту 4.2 Інструкції про порядок оформлення та складання Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України матеріалів про адміністративні правопорушення

ЖУРНАЛ обліку матеріалів про адміністративні правопорушення

------------------------------------------------------------------------------------

| N |Серія та |Дата складання| Стаття | Дата |Найменування| Дата та |Примітка|

|з/п| номер | протоколу та | КУпАП із |передання| суду |результат| |

| |протоколу|місце вчинення|зазначенням|протоколу| |розгляду | |

| | |правопорушення|частини та | до суду | |протоколу| |

| | | | пункту |(N супр.)| | в суді | |

|---+---------+--------------+-----------+---------+------------+---------+--------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

------------------------------------------------------------------------------------

Начальник Департаменту державного контролю за станом криптографічного та технічного захисту інформації Адміністрації Держспецзв'язку В.Є.Прасолов

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси