Про затвердження Порядку виконання робіт з виявлення та усунення дії джерел радіозавад у смугах радіочастот загального користування

НКРЗ; Рішення, Порядок, Зразок, Звіт, Протокол, Форма типового документа від 19.04.2007 № 695

Про затвердження Порядку виконання робіт з виявлення та усунення дії джерел радіозавад у смугах радіочастот загального користування

Реєстрація: Мін'юст України від 19.07.2007 № 829/14096

Стан: Чинний

Ідентифікатор: z0829-07

Текст документа від 10.04.2015:

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

19.04.2007  № 695


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 липня 2007 р.
за № 829/14096

Про затвердження Порядку виконання робіт з виявлення та усунення дії джерел радіозавад у смугах радіочастот загального користування

{Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної
комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері зв'язку та інформатизації
№ 120 від 03.03.2015}

Відповідно до статей 14, 15, 16 і 56 Закону України "Про радіочастотний ресурс України" Національна комісія з питань регулювання зв'язку України ВИРІШИЛА :

1. Затвердити Порядок виконання робіт з виявлення та усунення дії джерел радіозавад у смугах радіочастот загального користування, що додається.

2. Управлінню радіочастот разом з Юридичним управлінням подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

Голова

В. Звєрєв


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії
з питань регулювання
зв'язку України
19.04.2007  № 695


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 липня 2007 р.
за № 829/14096

ПОРЯДОК
виконання робіт з виявлення та усунення дії джерел радіозавад у смугах радіочастот загального користування

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України "Про радіочастотний ресурс України" (далі - Закон), Статуту, Конвенції та Регламенту радіозв'язку Міжнародного союзу електрозв'язку. Порядок визначає процедуру:

подання заявок на виявлення та усунення дії джерел радіозавад (далі - заявка);

розгляду заявок;

виявлення та усунення дії джерел радіозавад.

1.2. Дія цього Порядку поширюється на всіх загальних користувачів радіочастотного ресурсу України (далі - РЧР), а також на Державне підприємство "Український державний центр радіочастот" і його філії та Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.

{Пункт 1.2 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 120 від 03.03.2015 }

1.3. Виявлення дії джерел радіозавад здійснюють Державне підприємство "Український державний центр радіочастот" (далі - УДЦР) та його філії (далі - Філії) за результатами технічного радіоконтролю параметрів випромінювання радіоелектронних засобів (далі - РЕЗ), випромінювальних пристроїв (далі - ВП), а також на підставі заявок загальних користувачів РЧР (далі - заявник).

1.4. Заходи щодо усунення дії джерел радіозавад здійснюють УДЦР/Філії та/або НКРЗІ.

{Пункт 1.4 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 120 від 03.03.2015 }

1.5. Список працівників УДЦР/Філій для виконання робіт з виявлення та усунення дії джерел радіозавад визначається наказом начальника УДЦР.

1.6. Посадові особи УДЦР та Філій при здійсненні заходів щодо виявлення та усунення дії джерел радіозавад мають право:

{Абзац перший пункту 1.6 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 120 від 03.03.2015 }

на допуск в установленому законодавством порядку на територію і в приміщення загальних користувачів РЧР, де розміщені РЕЗ та ВП, що зазнали шкідливого впливу дії радіозавад або є джерелами радіозавад;

проводити інструментальну оцінку (вимірювання) параметрів випромінювання РЕЗ і ВП, у тому числі шляхом безпосереднього підключення до них;

отримувати від користувачів РЧР необхідні пояснення, матеріали та інформацію в частині дотримання правил експлуатації РЕЗ, ВП, а також користування РЧР;

складати протоколи обстеження джерела радіозавади та вимагати від власника РЕЗ - джерела радіозавади негайного проведення всіх необхідних заходів для усунення чи обмеження дії радіозавади.

1.7. При виконанні робіт з виявлення та усунення дії джерел радіозавад працівники УДЦР/Філій повинні мати посвідчення за формою, наведеною в додатку 1.

1.8. Користувачі РЧР, інші суб'єкти господарювання й фізичні особи, РЕЗ і ВП яких створюють радіозавади в смугах радіочастот загального користування (далі - власник джерела радіозавади), повинні здійснити всі необхідні для усунення чи обмеження дії радіозавад заходи відповідно до вимог УДЦР/Філії.

{Пункт 1.8 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 120 від 03.03.2015 }

1.9. Роботи з технічного радіоконтролю параметрів випромінювання та забезпечення електромагнітної сумісності (далі - ЕМС) РЕЗ, ВП виконують УДЦР/Філії за господарськими договорами на платній основі за рахунок користувачів РЧР. Оплата робіт з технічного радіоконтролю здійснюється відповідно до Граничних тарифів на роботи (послуги) Державного підприємства "Український державний центр радіочастот", пов'язаних з користуванням радіочастотним ресурсом України, що затверджені рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України (далі - НКРЗ) від 02.03.2006 № 217 і зареєстровані у Міністерстві юстиції України 24.03.2006 за № 329/12203.

Виконання робіт із відпрацювання заявок спеціальних користувачів радіочастотного ресурсу на виявлення та усунення дії джерел радіозавад у смугах радіочастот загального користування здійснюється без укладання договорів із спеціальними користувачами та без оплати ними цих робіт.

1.10. УДЦР щокварталу надає до НКРЗІ звіт про виконання робіт з виявлення та усунення дії джерел радіозавад за формою, наведеною у додатку 2.

{Пункт 1.10 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 120 від 03.03.2015 }

2. Терміни та їх визначення

У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

джерело радіозавади - джерело електромагнітного випромінювання будь-якого походження, яке перешкоджає прийманню радіосигналів;

електромагнітна обстановка - сукупність електромагнітних випромінювань у певному просторі (місцевості), що створюються діючими РЕЗ, ВП, природними явищами тощо;

інструментальна оцінка параметрів випромінювання РЕЗ і ВП - визначення станцією радіоконтролю значень параметрів електромагнітних випромінювань, які створюються РЕЗ і ВП;

незаконно діючий РЕЗ, ВП (далі - НДП) - РЕЗ, ВП будь-якого призначення, що експлуатуються без передбачених законодавством дозвільних документів;

радіопеленгування - визначення азимуту на РЕЗ і ВП;

станція радіоконтролю - стаціонарний або мобільний об'єкт, що призначений для вирішення завдань технічного радіоконтролю та оснащений спеціалізованим радіотехнічним обладнанням;

технічний радіоконтроль - здійснення вимірювання та/або інструментальної оцінки параметрів випромінювання РЕЗ і ВП із застосуванням станцій радіоконтролю.

3. Порядок подання та розгляду заявок на виявлення та усунення дії джерел радіозавад

3.1. Заявник особисто, через уповноважений ним орган чи особу звертається до Філії УДЦР відповідного адміністративно-територіального регіону, у якому розташовані РЕЗ (радіомережа), що зазнали впливу радіозавад. До листа додається заявка на виявлення та усунення дії джерел радіозавад, форму якої наведено в додатку 3.

У разі, якщо РЕЗ або радіомережа, що зазнали впливу радіозавад, розташовані в місті Києві або Київській області, заявка подається безпосередньо до УДЦР.

3.2. У разі виникнення радіозавад РЕЗ спеціального призначення від РЕЗ загальних користувачів спеціальний користувач звертається до УДЦР з відповідною заявкою через спеціально вповноважений радіочастотний орган Генерального штабу Збройних Сил України.

У разі виникнення радіозавад РЕЗ спеціального призначення, які підлягають розгляду позачергово відповідно до пункту 3.6 цього Порядку, спеціальний користувач направляє заявку безпосередньо до УДЦР/Філії з наступним її поданням через Генеральний штаб Збройних Сил України.

3.3. До подання заявки заявник повинен забезпечити проведення перевірки працездатності приймального та антенно-фідерного обладнання, а також відповідності їхніх параметрів установленим нормам.

3.4. Облік заявок і результатів їхнього розгляду ведеться в журналі обліку заявок на виявлення та усунення дії джерел радіозавад за формою, наведеною в додатку 4. За рішенням УДЦР можливе ведення електронного обліку. Матеріали щодо обліку заявок та результатів їх розгляду зберігаються в УДЦР/Філіях протягом трьох років.

3.5. За результатами розгляду кожної заявки та проведених заходів щодо усунення дії джерел радіозавад УДЦР/Філії надає заявнику письмове повідомлення.

3.6. УДЦР/Філії розглядає заявки в порядку їх надходження.

Позачергово розглядаються заявки від заявників, РЕЗ яких використовуються для забезпечення:

безпеки людського життя;

безпеки польотів у повітряному просторі України;

безпеки держави;

державної охорони, що здійснюється відповідно до Закону України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб";

громадської безпеки;

роботи об'єктів ядерної безпеки;

роботи аварійно-рятувальних служб;

урядового зв'язку.

3.7. Виявлення та усунення дії джерел радіозавад за заявками здійснюється в такі терміни:

1) при надходженні заявок, що розглядаються позачергово:

у випадках, що не потребують пошуку джерел радіозавад, - до 3 робочих днів;

у разі потреби пошуку джерел радіозавад - до 5 робочих днів;

2) при надходженні заявок, що розглядають в порядку їх надходження:

у випадках, що не потребують пошуку джерел радіозавад, - до 10 робочих днів;

у разі потреби пошуку джерел радіозавад - до 25 робочих днів.

3.8. Термін розгляду заявок обчислюється з дати їх реєстрації в УДЦР/Філії. У разі потреби отримання додаткової інформації, що стосується питань розгляду заявки, УДЦР/Філії направляє заявнику письмовий запит. У цьому випадку термін розгляду заявки подовжується на строк до отримання від заявника відповіді на цей запит.

3.9. У разі, коли роботи з усунення радіозавад не можуть бути виконані в повному обсязі у визначені терміни, строки виконання робіт можуть бути продовжені за рішенням заступника начальника УДЦР або начальника Філії на термін не більше 25 робочих днів. У тижневий термін після прийняття такого рішення УДЦР/Філії направляє заявнику письмове повідомлення.

3.10. Після початку розгляду заявки за рішенням заступника начальника УДЦР або начальника Філії роботи з виявлення та усунення дії джерел радіозавад можуть бути припинені, про що заявнику повідомляється письмово. Підставами для припинення робіт з виявлення та усунення дії джерел радіозавад є:

невідповідність характеристик приймального або антенно-фідерного обладнання заявника нормам;

невиконання заявником правил експлуатації власних РЕЗ;

ненадання заявником на запит УДЦР/Філії додаткової інформації для встановлення причин порушення якості радіоприйому;

небажання заявника надати допуск представникам УДЦР/Філії до місць (приміщень), де розміщені його РЕЗ;

радіозавада має настільки малий час дії, що не дозволяє здійснити її пошук;

письмове повідомлення заявника про припинення дії радіозавад (додаткова відповідь заявнику не направляється).

4. Порядок виконання робіт з виявлення та усунення дії джерел радіозавад

4.1. У разі виявлення при проведенні робіт з технічного радіоконтролю дії джерел радіозавад на роботу РЕЗ загальних користувачів РЧР, які уклали з УДЦР та/або Філією відповідний договір, УДЦР/Філії у термін до трьох робочих днів з дати виявлення повідомляє про це користувача РЧР та НКРЗІ і організовує виконання робіт відповідно до вимог цього Порядку.

{Пункт 4.1 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 120 від 03.03.2015 }

4.2. Після отримання заявки або направлення користувачу РЧР та НКРЗІ повідомлення про виявлення дії джерела радіозавади у разі потреби для встановлення причин виникнення радіозавади представники УДЦР/Філій в робочому порядку погоджують з представниками заявника обсяг і порядок проведення робіт з дослідження характеру впливу радіозавад на роботу РЕЗ заявника.

{Пункт 4.2 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 120 від 03.03.2015 }

4.3. При проведенні робіт з виявлення джерел радіозавад УДЦР/Філії застосовує стаціонарні та мобільні станції радіоконтролю, здійснюють вимірювання та/або інструментальну оцінку параметрів випромінювання РЕЗ і ВП, радіопеленгування та ідентифікацію ймовірних джерел радіозавад. У разі потреби може здійснюватися вимірювання або інструментальна оцінка параметрів РЕЗ, що зазнають впливу радіозавад.

4.4. За результатами роботи станцій технічного радіоконтролю складається протокол інструментальної оцінки параметрів випромінювання РЕЗ і ВП за формою, наведеною в додатку 5, який використовується для проведення подальших заходів щодо усунення дії джерел радіозавад.

4.5. Завершення робіт з виявлення та усунення дії джерел радіозавад оформлюється протоколом виконання робіт з виявлення джерел радіозавад за формою, наведеною в додатку 6.

4.6. Якщо під час проведення робіт установлено, що власник джерела радіозавади має визначені законодавством дозвільні документи на свої РЕЗ або ВП, представниками УДЦР/Філій за результатами проведених робіт складається в двох примірниках протокол обстеження джерела радіозавади за формою, наведеною в додатку 7.

Один примірник протоколу надається власнику джерела радіозавади з метою негайного проведення ним усіх необхідних заходів для усунення або обмеження дії радіозавади.

4.7. У разі, якщо користувач РЧР не виконав у встановлений УДЦР/Філією термін вимоги щодо усунення дії джерел радіозавад, УДЦР/Філія протягом трьох робочих днів направляє до НКРЗІ звернення щодо застосування до порушника (власника РЕЗ-джерела радіозавади) заходів, передбачених законодавством.

Ненаправлення УДЦР у встановлений строк до НКРЗІ звернення є підтвердженням усунення дії джерел радіозавад.

{Пункт 4.7 глави 4 доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 120 від 03.03.2015 }

УДЦР відповідає за направлення у встановлений строк або своєчасне ненаправлення звернення до НКРЗІ.

{Пункт 4.7 глави 4 доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 120 від 03.03.2015 }

{Пункт 4.7 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 120 від 03.03.2015 }

{Пункт 4.8 глави 4 виключено на підставі Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 120 від 03.03.2015 }

{Пункт 4.9 глави 4 виключено на підставі Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 120 від 03.03.2015 }

4.8. УДЦР/Філії здійснюють технічний радіоконтроль усунення дії виявлених джерел радіозавад.

4.9. У разі, коли встановлено, що джерелом радіозавади є НДП, УДЦР/Філія визначає місцезнаходження (адресу розміщення) НДП, складає протокол інструментальної оцінки характеристик виявленого НДП за формою, наведеною в додатку 8.

Протягом трьох робочих днів з моменту встановлення місцезнаходження НДП засвідчена УДЦР/Філією копія протоколу інструментальної оцінки характеристик виявленого НДП та інші матеріали, що стосуються виявлення НДП, за підписом заступника начальника УДЦР або начальника Філії направляються до НКРЗІ.

{Абзац другий пункту 4.9 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 120 від 03.03.2015 }

{Абзац третій пункту 4.9 глави 4 виключено на підставі Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 120 від 03.03.2015 }

4.10. Якщо встановлено, що радіозавада має системний характер і виникла через порушення умов забезпечення ЕМС між РЕЗ будь-якого призначення або появу радіозавади неможливо було передбачити розрахунковим способом, УДЦР проводить комплекс організаційних і технічних заходів для вирішення питання щодо усунення радіозавади. Заявнику направляється повідомлення про подовження терміну розгляду заявки, що не повинен перевищувати трьох місяців, та відповідні пропозиції щодо спільного вирішення проблемних питань (за їх наявності).

4.11. Якщо встановлено, що радіозаваду створюють РЕЗ або ВП спеціальних користувачів РЧР, УДЦР направляє результати інструментальної оцінки характеристик виявленого джерела радіозавад до НКРЗІ та Генерального штабу Збройних Сил України - для вжиття відповідних заходів. Після отримання від Генерального штабу Збройних Сил України підтвердження про усунення дії джерела радіозавади УДЦР проводить повторний технічний радіоконтроль для встановлення факту усунення радіозавади, після чого надає заявнику відповідне повідомлення.

{Пункт 4.11 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 120 від 03.03.2015 }

4.12. Заходи щодо усунення дії радіозавад, що створюються РЕЗ або ВП сусідніх країн, розгляд повідомлень від сусідніх країн про радіозавади з території України за дорученням НКРЗІ організовує УДЦР відповідно до міжнародних угод, укладених Адміністрацією зв'язку України, з урахуванням рекомендацій Міжнародного союзу електрозв'язку.

{Пункт 4.12 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 120 від 03.03.2015 }

Начальник
Управління радіочастот НКРЗ


С.В. Сарапулов


Додаток 1
до п.1.7 Порядку виконання робіт
з виявлення та усунення дії джерел
радіозавад у смугах радіочастот
загального користування

ЗРАЗОК
посвідчення працівника УДЦР/Філії

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 120 від 03.03.2015 }


Додаток 2
до п.1.10 Порядку виконання робіт
з виявлення та усунення дії джерел
радіозавад у смугах радіочастот
загального користування

ЗВІТ
про виконання робіт з виявлення та усунення дії джерел радіозавад
за ___ квартал 200_ р.

Філія УДЦР

Кількість невиконаних заявок

Кількість заявок, які надійшли у звітному кварталі

Кількість виконаних заявок на радіозавади роботі РЕЗ у звітному кварталі

Кількість звернень до НКРЗІ щодо усунення дії джерел радіозавад

у попередньому кварталі

у звітному кварталі

усього

РЕЗ стільникового зв'язку

ДВЧ ЧМ мовлення

телевізійного мовлення

інших радіослужб

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 120 від 03.03.2015 }


Додаток 3
до п.3.1 Порядку виконання робіт
з виявлення та усунення дії джерел
радіозавад у смугах радіочастот
загального користування

ЗАЯВКА
на виявлення та усунення дії джерела радіозавади

1

Власник РЕЗ, ВП


2

Адреса власника РЕЗ, ВП контактні телефони


3

Назва, тип РЕЗ, ВП, що зазнають впливу радіозавади


4

Дозвіл на експлуатацію РЕЗ, ВП, ким виданий


5

Договір з УДЦР/Філією на виконання робіт з технічного радіоконтролю


6

Адреса розміщення РЕЗ, ВП


7

Координати розміщення РЕЗ, ВП (антени)

град ____ хв ____ с ___ пн.ш.,
град ____ хв ____ с ____сх.д.

8

Частоти прийому, що зазнають впливу радіозавад


9

Дата реєстрації радіозавади


10

Час дії радіозавади (періодичність)


11

Напрямок на джерело радіозавади (за наявності)

азимут _______ град,
кут місця _______ град

12

Характер прояву радіозавади


13

Ознаки джерела радіозавади (позивний сигнал або інша модифікаційна ознака)


14

Результати впливу радіозавади


ЗАЯВНИК________
(посада)

________
(підпис)

__________
(прізвище)

М.П."   "____________ 200__ року


Додаток 4
до п.3.4 Порядку виконання робіт
з виявлення та усунення дії джерел
радіозавад у смугах радіочастот
загального користування

ЖУРНАЛ
обліку заявок про виявлення та усунення дії джерел радіозавад

___________________________________
(найменування підрозділу УДЦР/Філії)

Номер реєстрації заявки

Дата реєстрації заявки

Дані про заявника

Короткий зміст заявки (частота, канал, тип РЕЗ та характер завади тощо)

Дата початку робіт, відповідальний виконавець

Строки та перелік робіт, проведених УДЦР/ Філією

Установлені джерела та вжиті заходи для усунення радіозавад

Дата, номер відповіді заявнику про усунення радіозавади

Підпис виконавця


Додаток 5
до п.4.4 Порядку виконання робіт
з виявлення та усунення дії джерел
радіозавад у смугах радіочастот
загального користування

ПРОТОКОЛ
інструментальної оцінки параметрів випромінювання РЕЗ і ВП

{Додаток 5 в редакції Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 120 від 03.03.2015 }


Додаток 6
|до п.4.5 Порядку виконання робіт
з виявлення та усунення дії джерел
радіозавад у смугах радіочастот
загального користування

ПРОТОКОЛ
виконання робіт з виявлення джерела радіозавади


Додаток 7
до п.4.6 Порядку виконання робіт
з виявлення та усунення дії джерел
радіозавад у смугах радіочастот
загального користування

ПРОТОКОЛ
обстеження джерела радіозавади


Додаток 8
до п.4.11 Порядку виконання робіт
з виявлення та усунення дії джерел
радіозавад у смугах радіочастот
загального користування

ПРОТОКОЛ
інструментальної оцінки характеристик виявленого незаконно діючого НДП

{Додаток 8 в редакції Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 120 від 03.03.2015 }

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси