Про затвердження Положення про Міністерство оборони України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 26 листопада 2014 р. № 671 Київ Про затвердження Положення про Міністерство оборони України {Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 730 від 19.10.2016 № 321 від 11.05.2017 № 737 від 12.09.2018 № 1 від 10.01.2019 № 916 від 06.11.2019 № 23 від 24.01.2020 № 466 від 10.06.2020 № 651 від 03.06.2022 № 772 від 07.07.2022 № 506 від 19.05.2023} Кабінет Міністрів України постановляє: Затвердити Положення про Міністерство оборони України, що додається. Прем'єр-міністр України А.ЯЦЕНЮК Інд. 29 ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. № 671 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 р. № 730) ПОЛОЖЕННЯ про Міністерство оборони України 1. Міністерство оборони України (Міноборони) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. Міноборони є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику з питань національної безпеки у воєнній сфері, сферах оборони і військового будівництва у мирний час та особливий період. {Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1 від 10.01.2019} Міноборони є центральним органом виконавчої влади та військового управління, у підпорядкуванні якого перебувають Збройні Сили та Держспецтрансслужба. {Абзац третій пункту 1 в редакції Постанови КМ № 1 від 10.01.2019} Міноборони є уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі державної авіації. {Абзац п'ятий пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ № 1 від 10.01.2019} 2. Міноборони у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства. 3. Основними завданнями Міноборони є: 1) забезпечення формування та реалізація державної політики з питань національної безпеки у воєнній сфері, сферах оборони і військового будівництва у мирний час та особливий період щодо: організації в силах оборони заходів оборонного планування; визначення засад воєнної, військової кадрової та військово-технічної політики у сфері оборони; {Підпункт 1 пункту 3 в редакції Постанови КМ № 1 від 10.01.2019} 2) здійснення військово-політичного та адміністративного керівництва Збройними Силами; 21) забезпечення формування та реалізація державної політики з питань національного спротиву; {Пункт 3 доповнено підпунктом 21 згідно з Постановою КМ № 651 від 03.06.2022} 3) здійснення в установленому порядку координації діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування щодо підготовки держави до оборони; 4) забезпечення в межах повноважень, передбачених законом, реалізації державної політики з оборонних питань, що пов'язані з використанням повітряного простору України та захистом суверенітету держави; 5) координація діяльності Держспецтрансслужби для забезпечення стійкого функціонування транспорту в мирний час та в особливий період. {Пункт 3 доповнено підпунктом 5 згідно з Постановою КМ № 737 від 12.09.2018} 4. Міноборони відповідно до покладених на нього завдань: 1) розробляє проекти законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України; 2) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України і Кабінету Міністрів України та вносить їх в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України, забезпечує їх виконання у Збройних Силах; 21) здійснює підготовку та подання Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо застосування, скасування та внесення змін до спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), що вносяться Кабінетом Міністрів України на розгляд Ради національної безпеки і оборони України відповідно до Закону України “Про санкції”, та бере участь у формуванні, реалізації та моніторингу ефективності державної санкційної політики з питань, що належать до його компетенції; {Пункт 4 доповнено підпунктом 21 згідно з Постановою КМ № 772 від 07.07.2022} 3) готує в межах повноважень, передбачених законом, зауваження і пропозиції до прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президентові України; 4) провадить розвідувальну та інформаційно-аналітичну діяльність в інтересах національної безпеки та оборони держави; 41) координує створення та розвиток ефективної системи стратегічних комунікацій у Міноборони та Збройних Силах як складової загальнодержавної системи стратегічних комунікацій, забезпечення її стійкості та адаптивності до реагування на виклики та загрози; {Пункт 4 доповнено підпунктом 41 згідно з Постановою КМ № 1 від 10.01.2019; в редакції Постанови КМ № 651 від 03.06.2022} 42) бере участь у виконанні завдань державної інформаційної політики у сфері оборони, інформаційних заходах, спрямованих на підвищення рівня обороноздатності держави та на протидію інформаційним операціям агресора (противника); {Пункт 4 доповнено підпунктом 42 згідно з Постановою КМ № 651 від 03.06.2022} 5) бере участь у проведенні аналізу воєнно-політичної обстановки, прогнозуванні, виявленні та визначенні рівня воєнної загрози національній безпеці України; {Підпункт 5 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 466 від 10.06.2020} 6) планує та здійснює заходи щодо протидії і нейтралізації воєнно-політичних ризиків, викликів, загроз застосування воєнної сили проти України; 61) розробляє структуру та порядок розроблення плану оборони України, організовує розроблення його складових; {Пункт 4 доповнено підпунктом 61 згідно з Постановою КМ № 651 від 03.06.2022} 7) розробляє в установленому порядку Стратегію воєнної безпеки України і зміни до неї та бере участь у підготовці і періодичному уточненні Стратегії національної безпеки України, доктрин, концепцій, стратегій і програм у сфері національної безпеки; {Підпункт 7 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 1 від 10.01.2019} 8) розробляє з урахуванням пропозицій центральних органів виконавчої влади Стратегічний оборонний бюлетень України на довгострокову перспективу, здійснює міжвідомчу координацію проведення оборонного огляду в Україні; 9) бере участь у формуванні оборонного бюджету, звітує в установленому порядку перед Кабінетом Міністрів України про використання виділених коштів; 10) розробляє проекти оборонних державних цільових програм з метою посилення обороноздатності держави, здійснює загальне керівництво і контроль за їх розробленням та виконанням передбачених у них завдань і заходів; 11) забезпечує проведення мобілізації та демобілізації в Збройних Силах і бере участь у забезпеченні мобілізації та демобілізації в інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів України (далі - інші військові формування); 12) подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо визначення на особливий період потреб Збройних Сил, інших військових формувань, які включені до схеми мобілізаційного розгортання, з урахуванням економічних можливостей держави; 13) подає до Мінекономіки пропозиції щодо мобілізаційних завдань (замовлень) із створення, виробництва та ремонту озброєння, військової техніки, інших матеріально-технічних засобів з урахуванням визначених потреб Збройних Сил та інших військових формувань на особливий період; {Підпункт 13 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 916 від 06.11.2019} 14) організовує планування, методологічне, методичне, наукове, фінансове та матеріально-технічне забезпечення заходів мобілізаційної підготовки та мобілізації у Збройних Силах; 15) подає Держрезерву пропозиції щодо створення, обслуговування та зберігання матеріальних цінностей державного резерву на підприємствах, в установах і організаціях, які належать до сфери управління Міноборони; 16) забезпечує дотримання підприємствами, установами і організаціями, які здійснюють поставку військової продукції для Збройних Сил, вимог законодавства з питань формування, зберігання і використання запасів матеріальних цінностей державного резерву; 17) подає Мінекономіки пропозиції щодо створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації та реалізації мобілізаційних потужностей на підприємствах, в установах і організаціях, які належать до сфери управління Міноборони; {Підпункт 17 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 916 від 06.11.2019} 18) забезпечує в установленому порядку функціонування системи військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів; {Підпункт 18 пункту 4 в редакції Постанов КМ № 1 від 10.01.2019, № 651 від 03.06.2022} 19) подає Кабінетові Міністрів України проект мобілізаційного плану Збройних Сил та інших військових формувань; 20) укладає в установленому порядку договори (контракти) на виконання мобілізаційних завдань (замовлень) з підприємствами, установами і організаціями, які залучаються ним до виконання таких завдань (замовлень), і підприємствами, які здійснюють поставку військової продукції; 21) здійснює контроль за станом мобілізаційної готовності у Збройних Силах та за підготовкою підприємств, установ і організацій до виконання мобілізаційних завдань (замовлень) для задоволення потреб Збройних Сил та інших військових формувань; 22) забезпечує створення, формування і ведення страхового фонду документації на продукцію мобілізаційного та оборонного призначення; 23) забезпечує життєдіяльність Збройних Сил, їх функціонування, бойову та мобілізаційну готовність, боєздатність, підготовку до виконання покладених на них завдань, застосування, комплектування особовим складом та його підготовку, постачання озброєння та військової техніки, підтримання справності, технічної придатності, проведення ремонту та модернізації зазначеного озброєння і техніки, матеріальних, фінансових, інших ресурсів та майна згідно з потребами, визначеними Генеральним штабом Збройних Сил у межах коштів, передбачених державним бюджетом, і здійснює контроль за їх ефективним використанням, організовує виконання робіт і надання послуг в інтересах Збройних Сил; 24) організовує через Генеральний штаб Збройних Сил залучення Збройних Сил до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та здійснення у межах повноважень, передбачених законом, заходів щодо забезпечення екологічної безпеки в Збройних Силах; 25) перевіряє стан всебічного забезпечення, бойової та мобілізаційної готовності Збройних Сил та Держспецтрансслужби; {Підпункт 25 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 1 від 10.01.2019} 26) виступає державним замовником і формує відповідно до визначених Генеральним штабом Збройних Сил потреб, вимог та пріоритетів під час здійснення оборонних закупівель пропозиції до зведеного трирічного плану закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями, складає та затверджує трирічний та річний плани закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення, надає тактико-технічні (технічні) завдання виконавцям державних контрактів (договорів) з оборонних закупівель; {Підпункт 26 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 651 від 03.06.2022} 261) забезпечує відповідно до законодавства виконання функцій уповноваженого органу з державного гарантування якості, головного органу у сфері здійснення оборонних закупівель та державного замовника у сфері оборони; {Пункт 4 доповнено підпунктом 261 згідно з Постановою КМ № 651 від 03.06.2022} 262) залучається в межах повноважень, визначених законом, до участі у здійсненні заходів державного експортного контролю; {Пункт 4 доповнено підпунктом 262 згідно з Постановою КМ № 651 від 03.06.2022} 27) затверджує вимоги щодо якісних характеристик озброєння і військової техніки та розрахункову кількість основних видів номенклатури озброєння і військової техніки, необхідних для оснащення Збройних Сил та інших військових формувань, згідно з визначеними ними потребами та пріоритетами; 28) організовує проведення державних та інших випробувань зразків озброєння і військової техніки; 29) забезпечує прийняття на озброєння (постачання, експлуатацію) Збройних Сил озброєння, військової та спеціальної техніки; 30) організовує і здійснює контроль за виконанням робіт з кодифікації та каталогізації продукції, закупівля якої здійснюється за державні кошти для потреб Збройних Сил; 31) організовує відповідно до визначених Генеральним штабом Збройних Сил потреб та пріоритетів розроблення і виконання Державної програми розвитку озброєння і військової техніки та інших цільових програм розвитку озброєння і здійснює контроль за їх виконанням; 32) розробляє технічні регламенти та здійснює функції з технічного регулювання щодо безпеки, допуску до експлуатації та використання озброєння і військової техніки; 33) забезпечує в установленому порядку обов'язковий технічний контроль транспортних засобів Збройних Сил та Держспецтрансслужби; {Підпункт 33 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 1 від 10.01.2019} 34) здійснює контроль за якістю продукції військового призначення, що виробляється підприємствами для Збройних Сил та з метою здійснення експорту в разі, коли такий контроль передбачено міжнародними договорами України, зовнішньоекономічними договорами (контрактами), а також речового майна та харчових продуктів, що постачаються для Збройних Сил та якістю послуг із забезпечення харчуванням, харчовими продуктами особового складу військових частин, вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, військових ліцеїв; {Підпункт 34 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 321 від 11.05.2017; в редакції Постанови КМ № 1 від 10.01.2019} 35) забезпечує нормативно-правове регулювання відносин у сфері військової стандартизації; {Підпункт 35 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 23 від 24.01.2020} 351) встановлює порядок розроблення, прийняття, внесення змін, скасування, відновлення дії, оприлюднення, запровадження та застосування військових стандартів; {Пункт 4 доповнено підпунктом 351 згідно з Постановою КМ № 23 від 24.01.2020} 352) визначає орган військової стандартизації з числа підпорядкованих Міноборони органів військового управління; {Пункт 4 доповнено підпунктом 352 згідно з Постановою КМ № 23 від 24.01.2020} 36) провадить відповідно до закону космічну діяльність у сфері оборони та національної безпеки України; 37) регулює питання державної авіації в частині реєстрації та допуску державних повітряних суден та літальних апаратів, аеродромів та злітно-посадкових майданчиків, підтримання льотної придатності державних повітряних суден, допуску авіаційного персоналу до виконання польотів та проведення робіт із забезпечення польотів, охорони повітряних суден, виконання та забезпечення польотів, пошуку та рятування, випробування та прийняття в експлуатацію нових типів повітряних суден, призначених для використання в державній авіації, здійснює нормативно-правове регулювання зазначених питань за погодженням із заінтересованими центральними органами виконавчої влади, які експлуатують державні повітряні судна; {Підпункт 37 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 1 від 10.01.2019} 371) погоджує відповідно до компетенції місце розташування і висоту об'єктів на приаеродромній території та об'єктів, діяльність яких може вплинути на безпеку польотів і роботу радіотехнічних приладів цивільної авіації; {Пункт 4 доповнено підпунктом 371 згідно з Постановою КМ № 1 від 10.01.2019} 38) встановлює особливі вимоги до вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, закладів фахової передвищої військової освіти, військових ліцеїв та наукових установ, які належать до сфери управління Міноборони, забезпечує їх фінансування в установленому порядку; {Підпункт 38 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1 від 10.01.2019, № 651 від 03.06.2022} 39) подає пропозиції щодо обсягів державного замовлення на підготовку військових фахівців, наукових і науково-педагогічних кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів для потреб Міноборони та Збройних Сил; {Підпункт 39 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 1 від 10.01.2019} 40) затверджує положення про заклади фахової передвищої військової освіти, статути вищих військових навчальних закладів, закладів фахової передвищої військової освіти та військових ліцеїв, які належать до сфери управління Міноборони, а разом з МОН - положення про військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти, затверджує стандарти військової освіти, крім стандартів вищої освіти; {Підпункт 40 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1 від 10.01.2019; в редакції Постанови КМ № 651 від 03.06.2022} 41) визначає в межах повноважень, передбачених законом, порядок та особливі вимоги щодо практичної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації військових фахівців, зокрема іноземних, а також разом з МОН - порядок підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу; {Підпункт 41 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 651 від 03.06.2022} 411) встановлює особливі вимоги до підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів у військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти в аспірантурі (ад'юнктурі) та докторантурі відповідних закладів вищої освіти; {Пункт 4 доповнено підпунктом 411 згідно з Постановою КМ № 651 від 03.06.2022} 42) забезпечує призначення і виплату академічних (соціальних) стипендій курсантам, слухачам та ад'юнктам вищих військових навчальних закладів Збройних Сил та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти; {Підпункт 42 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1 від 10.01.2019} 43) визначає порядок призначення осіб офіцерського складу на посади командування (керівного складу), наукових та науково-педагогічних (педагогічних) працівників у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти, закладів фахової передвищої військової освіти, наукових установах та військових ліцеях; {Підпункт 43 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1 від 10.01.2019, № 651 від 03.06.2022} 44) визначає пріоритетні напрями розвитку наукової і науково-технічної діяльності у сфері оборони; {Підпункт 44 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 651 від 03.06.2022} 45) координує діяльність наукових установ, які належать до сфери управління Міноборони; {Підпункт 45 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1 від 10.01.2019} 451) здійснює управління науковою та науково-технічною діяльністю у сфері оборони; {Пункт 4 доповнено підпунктом 451 згідно з Постановою КМ № 651 від 03.06.2022} 452) бере участь у визначенні пріоритетів розвитку науки і техніки в Україні, державних цільових наукових та науково-технічних програмах; {Пункт 4 доповнено підпунктом 452 згідно з Постановою КМ № 651 від 03.06.2022} 46) сприяє проведенню ліцензування освітньої діяльності, що провадиться вищими військовими навчальними закладами та військовими навчальними підрозділами закладів вищої освіти; {Підпункт 46 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 1 від 10.01.2019} 47) здійснює разом з МОН та Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти контроль за дотриманням вимог щодо якості підготовки військових фахівців та ліцеїстів військових ліцеїв; {Підпункт 47 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 1 від 10.01.2019} 48) подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо структури військового резерву людських ресурсів; 481) організовує та координує заходи з мовної підготовки в Міноборони та Збройних Силах для використання іноземних мов особовим складом, якому використання іноземної мови необхідно для виконання службових обов'язків (роботи), навчання за кордоном, ефективної участі в заходах міжнародного оборонного співробітництва, міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки та досягнення взаємосумісності із збройними силами держав - членів НАТО; {Пункт 4 доповнено підпунктом 481 згідно з Постановою КМ № 651 від 03.06.2022} 49) забезпечує в установленому законом порядку через Генеральний штаб Збройних Сил разом з іншими військовими формуваннями, центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування функціонування системи військового обліку громадян, організовує військовий облік призовників і військовозобов'язаних, що працюють у Міноборони, на підприємствах, в установах та організаціях, які належать до сфери управління Міноборони; {Підпункт 49 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1 від 10.01.2019} 50) затверджує перелік військово-облікових спеціальностей; 51) затверджує перелік посад, які підлягають заміщенню військовослужбовцями (крім посад вищого офіцерського складу); 52) затверджує перелік окремих військових посад, які можуть бути заміщені цивільними особами в мирний час (на умовах строкового трудового договору); 53) затверджує перелік військових посад, які можуть бути заміщені військовослужбовцями-жінками, крім військових посад, які можуть бути заміщені особами вищого офіцерського складу; 54) установлює співвідношення чисельності осіб офіцерського складу за військовими званнями та граничні строки перебування таких осіб на посадах у Збройних Силах; 55) визначає порядок направлення і строки перебування військовослужбовців Збройних Сил на посадах у багатонаціональних органах військового управління, а також закордонних дипломатичних установах України; 56) призиває в разі потреби громадян, яким присвоєно відповідне первинне військове звання офіцера запасу, для проходження військової служби осіб офіцерського складу; 57) визначає форму і порядок видачі документів, що посвідчують статус та особу військовослужбовця; 58) визначає порядок ведення і форму особової справи, в якій відображається проходження військової служби військовослужбовцем; 59) визначає перелік та форму документів, на підставі яких оформляються накази по особовому складу; 60) визначає порядок добору і прийняття громадян на військову службу за контрактом; 61) зараховує осіб офіцерського складу інших військових формувань до Збройних Сил, укладає з ними контракт про проходження військової служби у Збройних Силах та призначає на відповідні посади; 62) визначає порядок черговості проходження військової служби на посадах офіцерського складу; 63) затверджує номенклатуру посад для призначення військовослужбовців; 64) визначає порядок формування і використання резерву кандидатів для просування по службі; 65) визначає перелік посад, які не потребують у разі призначення на них проходження спеціальних курсів підготовки; 66) визначає вимоги до кандидатів і порядок створення резерву для направлення за кордон для проходження військової служби; 67) визначає вимоги до кандидатів для навчання за кордоном, кількість військовослужбовців та їх розподіл між структурними підрозділами Міноборони, Генерального штабу Збройних Сил і видів Збройних Сил; 68) направляє за кордон військовослужбовців і працівників Збройних Сил для проходження військової служби, роботи або навчання; 69) визначає перелік спеціальностей, за якими жінки можуть проходити підготовку для проходження військової служби на посадах офіцерського складу; 70) визначає порядок направлення на навчання, строки, послідовність і періодичність проведення підготовки (перепідготовки, підвищення кваліфікації) осіб офіцерського складу; 71) визначає порядок і строки проведення атестування військовослужбовців; {Підпункт 71 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1 від 10.01.2019} 72) визначає строк, кількість і військово-облікові спеціальності для призову офіцерів запасу на військову службу за призовом осіб офіцерського складу; 73) приймає рішення щодо залишення на військовій службі осіб офіцерського складу понад граничний вік; 74) здійснює добір військовослужбовців, які відряджаються до державних органів, установ, організацій, а також державних та комунальних закладів освіти для виконання завдань в інтересах оборони держави та її безпеки, а також їх кадрове супроводження; {Підпункт 74 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 1 від 10.01.2019} 75) присвоює в установленому порядку військові звання та вносить Президентові України подання про присвоєння військових звань особам вищого офіцерського складу Збройних Сил; 76) установлює заохочувальні відзнаки Міноборони; 77) утворює комісію з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, організовує її роботу та видає відповідні документи військовослужбовцям і працівникам Міноборони та Збройних Сил; 78) проводить постійний моніторинг інформаційного середовища, виявляє потенційні та реальні інформаційні загрози в сфері оборони, здійснює відповідні заходи; 781) засновує телерадіоорганізації, засоби масової інформації, офіційні друковані видання та бере участь у їх діяльності; {Пункт 4 доповнено підпунктом 781 згідно з Постановою КМ № 321 від 11.05.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 651 від 03.06.2022} 79) забезпечує впровадження та розвиток новітніх інформаційних технологій у сфері оборони; 791) відповідно до компетенції забезпечує електронну інформаційну взаємодію з органами державної влади під час обміну інформацією для здійснення повноважень, визначених законодавством; {Пункт 4 доповнено підпунктом 791 згідно з Постановою КМ № 651 від 03.06.2022} 80) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, демократичний цивільний контроль за діяльністю Збройних Сил та Держспецтрансслужби; {Підпункт 80 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 1 від 10.01.2019} 801) створює необхідні умови для здійснення іншими суб'єктами демократичного цивільного контролю передбачених законом повноважень та інформує із зазначених питань громадськість та засоби масової інформації; {Пункт 4 доповнено підпунктом 801 згідно з Постановою КМ № 1 від 10.01.2019} 802) організовує контроль за станом правопорядку, укомплектованості Збройних Сил та Держспецтрансслужби особовим складом, їх оснащеності сучасним озброєнням, військовою і спеціальною технікою, запасами матеріальних засобів та станом готовності до виконання завдань за призначенням у мирний час та в особливий період; {Пункт 4 доповнено підпунктом 802 згідно з Постановою КМ № 1 від 10.01.2019} 803) забезпечує об'єктивне і своєчасне інформування Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Ради національної безпеки і оборони про стан справ у Збройних Силах та Держспецтрансслужбі; {Пункт 4 доповнено підпунктом 803 згідно з Постановою КМ № 1 від 10.01.2019} 81) здійснює заходи, спрямовані на реалізацію соціально-економічних і правових гарантій військовослужбовцям, членам їх сімей та працівникам Збройних Сил, особам, звільненим у запас або відставку, а також членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли), пропали безвісти, стали інвалідами під час проходження військової служби або потрапили в полон у ході бойових дій (війни) чи під час участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки; 82) здійснює відповідно до законодавства правовий і соціальний захист військовослужбовців, резервістів Збройних Сил, військовозобов'язаних, призваних на збори, членів їх сімей та працівників Збройних Сил, забезпечує надання жінкам і чоловікам рівних прав та можливостей, запобігання та протидію насильству за ознакою статі; {Підпункт 82 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1 від 10.01.2019} 83) організовує відповідно до законодавства забезпечення військовослужбовців Збройних Сил та членів їх сімей жилими приміщеннями; 84) здійснює заходи щодо розвитку культури і духовності у Збройних Силах, військово-патріотичного виховання громадян; 841) організовує відповідно до законодавства базову підготовку громадян України до національного спротиву; {Пункт 4 доповнено підпунктом 841 згідно з Постановою КМ № 651 від 03.06.2022} 842) забезпечує реалізацію державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності в межах повноважень, передбачених законом; {Пункт 4 доповнено підпунктом 842 згідно з Постановою КМ № 506 від 19.05.2023} 85) забезпечує відповідно до законодавства конституційне право громадян на свободу світогляду і віросповідання, співробітництво між Міноборони та релігійними організаціями для задоволення релігійних потреб віруючих, які проходять службу у Збройних Силах; 86) здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов'язаних з діяльністю Міноборони, Збройних Сил, підприємств, установ і організацій, які належать до сфери управління Міноборони, а також стосовно актів, які ними видаються, забезпечує в установленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Міноборони; 87) видає “Білу книгу” з метою інформування громадськості про діяльність Збройних Сил; 88) визначає в межах повноважень, передбачених законом, пріоритетні напрями та прогнози щодо розвитку і вдосконалення системи охорони здоров'я військовослужбовців Збройних Сил, розробляє програми розвитку системи медичного забезпечення Збройних Сил у мирний час та особливий період, організовує їх виконання та здійснює державний контроль і нагляд у сфері охорони здоров'я в Міноборони та Збройних Силах; 89) організовує додержання в закладах охорони здоров'я Міноборони стандартів медичної допомоги (медичних стандартів), клінічних протоколів та інших галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я; 90) організовує медичне забезпечення Збройних Сил у мирний час та особливий період, розробляє і здійснює комплекс профілактичних, лікувальних, санаторно-курортних та реабілітаційних заходів, спрямованих на збереження і здоров'я військовослужбовців Збройних Сил; 91) затверджує порядок медичного огляду військовослужбовців, організовує та контролює його проведення, подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо організації та проведення військово-лікарської експертизи у Збройних Силах; 92) здійснює управління щодо закладів охорони здоров'я, які належать до сфери управління Міноборони, затверджує положення про такі заклади та забезпечує підтримання їх високої мобілізаційної готовності, а також готовності до виконання завдань за призначенням; 93) організовує присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних категорій військовослужбовцям медичних і фармацевтичних спеціальностей; 94) організовує санаторно-курортне лікування військовослужбовців та ветеранів військової служби, членів їх сімей, ветеранів війни, працівників Збройних Сил та інших категорій громадян, яким надано право на користування закладами охорони здоров'я Міноборони; 95) організовує забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя військовослужбовців у Збройних Силах та здійснює державний санітарно-епідеміологічний нагляд на підпорядкованих їм територіях, об'єктах, у військових частинах і підрозділах; 96) забезпечує накопичення запасів медичної техніки та майна, організовує постачання такої техніки та майна Збройним Силам, а також іншим військовим формуванням в особливий період; 97) забезпечує належну фізичну підготовку відповідних військовослужбовців та працівників Збройних Сил до професійної діяльності, створює умови для реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту серед військовослужбовців, у межах повноважень, передбачених законом, взаємодіє з відповідними громадськими об'єднаннями фізкультурно-спортивної спрямованості; {Підпункт 97 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 651 від 03.06.2022} 98) організовує отримання міжнародної технічної допомоги у воєнній сфері, здійснює контроль за виконанням відповідних програм (проектів); 99) здійснює в межах повноважень, передбачених законом, міжнародне співробітництво за воєнно-політичним, військово-технічним та іншими напрямами з відповідними органами іноземних держав і міжнародними організаціями, координує та контролює організацію і здійснення військового співробітництва; 100) реалізує державну політику у сфері протимінної діяльності в межах повноважень, визначених законом; {Підпункт 100 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 651 від 03.06.2022} 101) подає МЗС пропозиції щодо участі військових підрозділів, окремих військовослужбовців і працівників Збройних Сил у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, надання військової допомоги іноземним державам, направлення підрозділів Збройних Сил до інших держав, допуску та умов перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України; 102) подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо відчуження військового майна та здійснює в установленому законом порядку його відчуження або передачу; 103) здійснює державний контроль за утилізацією військового майна, забезпечує в установленому порядку його продаж; 104) приймає рішення про створення, реорганізацію і ліквідацію підприємств, установ і організацій, які належать до сфери управління Міноборони, в установленому порядку здійснює затвердження положень про них (їх статутів), призначення на посаду та звільнення з посади їх керівників, укладення і розірвання з ними контрактів та контроль за дотриманням ними вимог контрактів; 105) здійснює в межах повноважень, передбачених законом, інші функції з управління об'єктами державної власності, які належать до сфери управління Міноборони; 106) реєструє військові частини як суб'єкти господарської діяльності; 107) веде облік об'єктів державної власності, які належать до сфери управління Міноборони; 108) утримує в належному стані та організовує експлуатацію об'єктів військового призначення; 109) затверджує порядок списання військового майна; 110) здійснює державний нагляд за безпекою експлуатації машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, безпечним веденням робіт військовослужбовцями, додержанням нормативних актів із зазначених питань; 111) здійснює заходи щодо проведення перевірки, передбаченої законодавством про очищення влади (люстрації), стосовно посадових і службових осіб Міноборони та військових посадових осіб Збройних Сил, крім військовослужбовців строкової військової служби та військовослужбовців служби за призовом під час мобілізації; 112) проводить в установленому порядку внутрішній аудит; 1121) забезпечує здійснення внутрішнього контролю в Міноборони, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління; {Пункт 4 доповнено підпунктом 1121 згідно з Постановою КМ № 651 від 03.06.2022} 113) забезпечує у Міноборони та Збройних Силах реалізацію державної програми з виконання Антикорупційної стратегії; 114) подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо умов оплати праці працівників Збройних Сил та грошового забезпечення і заохочення військовослужбовців Збройних Сил, військовозобов'язаних та резервістів, розмірів посадових окладів військовослужбовців і працівників Збройних Сил; 115) здійснює методичне керівництво та контроль за дотриманням вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, складення фінансової та бюджетної звітності у Збройних Силах та Держспецтрансслужбі; {Підпункт 115 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 651 від 03.06.2022} 116) забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони державної таємниці в межах повноважень, передбачених законом; 117) провадить діяльність з технічного захисту інформації для потреб Міноборони; 1171) відповідно до компетенції вживає заходів до забезпечення інформаційної безпеки, кібербезпеки та кіберзахисту, а також підготовки держави до відбиття воєнної агресії у кіберпросторі (кібероборони); {Пункт 4 доповнено підпунктом 1171 згідно з Постановою КМ № 1 від 10.01.2019} 118) затверджує інструкцію про порядок відбування покарання засуджених військовослужбовців у вигляді тримання в дисциплінарному батальйоні; 119) здійснює інші повноваження, визначені законом. 5. Міноборони з метою організації своєї діяльності: 1) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, розроблення та здійснення заходів для запобігання і протидії корупції та недопущення вчинення правопорушень, контроль за їх реалізацією в апараті Міноборони, на підприємствах, в установах і організаціях, які належать до сфери його управління, та Збройних Силах; 2) здійснює добір кадрів в апарат Міноборони та на посади керівників підприємств, установ і організацій, які належать до сфери його управління, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та військовослужбовців апарату Міноборони; 3) забезпечує організацію та ведення бухгалтерського обліку, складення та подання фінансової і бюджетної звітності в порядку, встановленому законодавством; {Підпункт 3 пункту 5 в редакції Постанови КМ № 651 від 03.06.2022} 4) забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів і матеріальних ресурсів, в тому числі тих, що передбачені для реалізації проектів, виконання програм, зокрема міжнародних; здійснення в межах повноважень, передбачених законом, контролю за їх використанням та усунення недоліків і порушень, виявлених органами державного фінансового контролю та правоохоронними органами; 5) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, реалізацію державної політики у сфері охорони державної таємниці, захисту інформації з обмеженим доступом, інформаційної безпеки та кібербезпеки, а також технічний захист інформації, контроль за її збереженням в апараті Міноборони, на підприємствах, в установах і організаціях, які належать до сфери його управління; {Підпункт 5 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1 від 10.01.2019} 51) здійснює контроль за ефективним використанням та збереженням об'єктів державної власності, які належать до сфери управління Міноборони; {Пункт 5 доповнено підпунктом 51 згідно з Постановою КМ № 651 від 03.06.2022} 6) забезпечує функціонування системи управління охороною праці в Міноборони, Збройних Силах та Держспецтрансслужбі, координує та здійснює контроль за такою роботою в органах військового управління, військових частинах, вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти, військових ліцеях, установах і організаціях Збройних Сил та Держспецтрансслужби, а також на підприємствах, які належать до сфери управління Міноборони; {Підпункт 6 пункту 5 в редакції Постанови КМ № 1 від 10.01.2019} 7) організовує в Міноборони документування управлінської діяльності та архівне зберігання документів відповідно до встановлених правил; 8) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, виконання вимог нормативно-правових актів з питань протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки; {Підпункт 8 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 651 від 03.06.2022} 9) забезпечує в установленому порядку самопредставництво Міноборони в судах та інших органах через осіб, уповноважених діяти від його імені, у тому числі через посадових (службових) осіб юридичної служби Міноборони або інших уповноважених осіб, а також забезпечує представництво інтересів Міноборони в судах та інших органах через представників. {Підпункт 9 пункту 5 в редакції Постанови КМ № 466 від 10.06.2020} 6. Міноборони відповідно до покладених на нього завдань має право: 1) залучати в установленому порядку спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їх керівниками), вчених, представників інститутів громадянського суспільства (за згодою) до розгляду питань, що належать до компетенції Міністерства; 2) одержувати безоплатно від державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб, а також громадян та їх об'єднань інформацію, документи і матеріали, зокрема від органів статистики - статистичні дані, необхідні для виконання покладених на Міноборони завдань; 3) скликати наради, утворювати комісії, робочі групи, проводити наукові конференції, семінари з питань, що належать до компетенції Міністерства; 4) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державною системою урядового зв'язку та іншими технічними засобами. 7. Міноборони під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими державними органами, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, та тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, громадськими спілками, профспілками та організаціями роботодавців, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також підприємствами, установами і організаціями. 8. Міноборони в межах повноважень, передбачених законом, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України видає накази, організовує і контролює їх виконання. Накази Міноборони, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”. Нормативно-правові акти Міноборони підлягають державній реєстрації в установленому законодавством порядку. Накази Міноборони, видані в межах повноважень, передбачених законом, є обов'язковими для виконання центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами, місцевими держадміністраціями, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями незалежно від форми власності і громадянами. З питань забезпечення організаційних заходів в апараті Міноборони Міністр видає директиви, а з питань реформування та розвитку Збройних Сил та Держспецтрансслужби, їх бойової і мобілізаційної готовності, готовності Держспецтрансслужби до виконання завдань за призначенням, оперативної та бойової підготовки, підготовки особового складу Держспецтрансслужби, здійснення організаційних заходів та інспектування - спільні з Головнокомандувачем Збройних Сил та Головою Адміністрації Держспецтрансслужби накази і директиви. {Абзац п'ятий пункту 8 в редакції Постанови КМ № 466 від 10.06.2020} 9. Міноборони очолює Міністр, якого з числа цивільних осіб призначає на посаду за поданням Президента України і звільняє з посади Верховна Рада України. Міністр має першого заступника та заступників, які призначаються на посаду з числа цивільних осіб та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України відповідно до пропозицій Міністра. {Пункт 9 в редакції Постанови КМ № 1 від 10.01.2019} 10. Міністр: 1) очолює Міноборони, здійснює керівництво його діяльністю, військово-політичне і адміністративне керівництво Збройними Силами безпосередньо та через підпорядкованих йому першого заступника Міністра, заступників Міністра та Головнокомандувача Збройних Сил; {Підпункт 1 пункту 10 в редакції Постанови КМ № 1 від 10.01.2019; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 466 від 10.06.2020} 2) визначає пріоритети роботи Міноборони і відповідає за формування державної політики у сфері оборони, оборонне планування, програмний та ресурсний менеджмент, військову кадрову політику, ефективне та належне використання оборонних ресурсів, всебічне забезпечення життєдіяльності, функціонування, розвиток та застосування Збройних Сил, затверджує плани роботи Міноборони, звіти про їх виконання; {Підпункт 2 пункту 10 в редакції Постанови КМ № 1 від 10.01.2019} 21) затверджує плани мобілізаційного розгортання і приведення в готовність Держспецтрансслужби для функціонування в особливий період, що розроблені Держспецтрансслужбою та погоджені з Генеральним штабом Збройних Сил; {Пункт 10 доповнено підпунктом 21 згідно з Постановою КМ № 737 від 12.09.2018} 3) організовує та контролює виконання в Міноборони Конституції України, законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України; 4) подає на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, розробником яких є Міноборони; 5) погоджує проекти актів Кабінету Міністрів України, проекти законів та актів Президента України, що вносяться Кабінетом Міністрів України на розгляд Верховної Ради України та Президента України; 6) представляє в установленому порядку проекти законів України, розробником яких є Міноборони, і доповідає з інших питань, що належать до компетенції Міністерства, під час їх розгляду на пленарних засіданнях Верховної Ради України; 7) веде переговори і підписує міжнародні договори України в межах наданих йому повноважень; 8) погоджує структуру Генерального штабу Збройних Сил; 81) погоджує структуру органу управління Держспецтрансслужби; {Пункт 10 доповнено підпунктом 81 згідно з Постановою КМ № 737 від 12.09.2018} 9) затверджує положення про структурні підрозділи апарату Міноборони; 10) призначає на посаду та звільняє з посади керівників структурних підрозділів апарату Міноборони, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності; 11) формує патронатну службу Міністра; 12) вносить в установленому порядку Президентові України подання про призначення на посаду та звільнення з посади осіб вищого командування Збройних Сил; {Підпункт 12 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1 від 10.01.2019} 121) вносить Президентові України подання про призначення на посаду Головнокомандувача Збройних Сил; {Пункт 10 доповнено підпунктом 121 згідно з Постановою КМ № 466 від 10.06.2020} 13) укладає контракт про проходження військової служби з особами, які призначені або призначаються на посади, за якими штатом (штатним розписом) передбачено військове звання вищого офіцерського складу, а також з особами офіцерського складу, які призначаються і звільняються з посади Міністром; {Підпункт 13 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1 від 10.01.2019} 14) призначає на посаду та звільняє з посади в установленому порядку військовослужбовців; 15) присвоює в установленому порядку військові звання та вносить Президентові України подання про присвоєння військових звань особам вищого офіцерського складу Збройних Сил; 16) нагороджує відзнаками Міноборони, достроково присвоює чергові військові звання військовослужбовцям (до полковника включно) та застосовує інші види заохочення військовослужбовців, державних службовців, працівників Міноборони та Збройних Сил; 17) вносить подання щодо представлення в установленому порядку військовослужбовців, державних службовців, працівників Міноборони та Збройних Сил до відзначення державними нагородами України, нагородження їх відзнаками Міноборони, застосування інших видів заохочень; 18) порушує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності першого заступника Міністра, заступників Міністра та державного секретаря Міноборони; 19) утворює, ліквідує, реорганізовує підприємства, установи і організації, що належать до сфери управління Міноборони, затверджує положення про них (їх статути), здійснює в межах своїх повноважень інші функції з управління об'єктами державної власності; 191) призначає на посаду та звільняє з посади керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Міноборони, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності; {Пункт 10 доповнено підпунктом 191 згідно з Постановою КМ № 23 від 24.01.2020} 20) забезпечує регулярну оцінку корупційних ризиків у Міноборони і здійснює відповідні антикорупційні заходи; 21) організовує проведення в Міноборони та Збройних Силах заходів з очищення влади (люстрації); 22) скликає та проводить наради, прийом громадян з питань, що належать до його компетенції; 23) підписує накази Міноборони; 24) дає обов'язкові для виконання військовослужбовцями, державними службовцями і працівниками апарату Міноборони доручення; 25) визначає обов'язки першого заступника Міністра, заступників Міністра, розподіл повноважень Міністра між першим заступником Міністра, заступниками Міністра, які вони здійснюють у разі його відсутності; 251) вносить подання Президентові України до призначення на посаду та звільнення з посади керівника органу управління Держспецтрансслужби та його заступників; {Пункт 10 доповнено підпунктом 251 згідно з Постановою КМ № 737 від 12.09.2018} 26) здійснює загальне керівництво Військовою службою правопорядку у Збройних Силах та контроль за її діяльністю; {Підпункт 26 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 466 від 10.06.2020, № 651 від 03.06.2022} 27) списує військове майно в установленому порядку; 28) здійснює переведення Міноборони на функціонування в умовах особливого періоду; 281) забезпечує здійснення Президентом України як Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил загального керівництва національним спротивом; {Пункт 10 доповнено підпунктом 281 згідно з Постановою КМ № 651 від 03.06.2022} 29) представляє Міноборони у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами і організаціями в Україні та за її межами; 30) приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним розпорядником яких є Міноборони; 301) організовує внутрішній контроль і внутрішній аудит та забезпечує їх здійснення в Міноборони, Збройних Силах, Держспецтрансслужбі, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Міноборони; {Пункт 10 доповнено підпунктом 301 згідно з Постановою КМ № 651 від 03.06.2022} 31) скасовує повністю чи в окремій частині накази державного секретаря Міноборони, акти підпорядкованих Міноборони органів військового управління, що суперечать Конституції України, іншим актам законодавства та актам Міноборони; 32) здійснює інші повноваження відповідно до Конституції та законів України. 11. З метою забезпечення діяльності Міноборони, стабільності та наступності в його роботі, організації поточної роботи, пов'язаної із здійсненням повноважень Міноборони, Кабінетом Міністрів України призначається державний секретар Міноборони, який очолює апарат Міноборони. Державний секретар Міноборони є вищою посадовою особою з числа державних службовців Міноборони. Державний секретар Міноборони підзвітний і підконтрольний Міністру. Державний секретар Міноборони може бути військовослужбовцем. На час відсутності державного секретаря Міноборони чи неможливості здійснення ним своїх повноважень з інших причин його обов'язки виконує один із керівників самостійних структурних підрозділів апарату Міноборони відповідно до наказу державного секретаря Міноборони. 12. Державний секретар Міноборони: 1) організовує роботу апарату Міноборони; 2) забезпечує підготовку пропозицій щодо виконання завдань Міноборони та подає їх на розгляд Міністра; 3) організовує та контролює виконання апаратом Міноборони Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Міноборони та доручень Міністра, першого заступника Міністра та заступників Міністра, звітує про їх виконання; 4) готує та подає Міністру для затвердження плани роботи Міноборони, звітує про їх виконання; 5) забезпечує реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснює контроль за її збереженням в апараті Міноборони; 6) затверджує за погодженням із Мінфіном штатний розпис (штат) апарату та кошторис Міноборони; 7) призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату Міноборони, укладає та розриває з ними контракти про проходження державної служби в порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності (крім керівників структурних підрозділів апарату Міноборони); {Підпункт 7 пункту 12 в редакції Постанови КМ № 23 від 24.01.2020} 8) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників апарату Міноборони, приймає рішення щодо їх заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності; {Підпункт 9 пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ № 23 від 24.01.2020} 10) забезпечує в установленому порядку організацію підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і працівників апарату Міноборони; 11) представляє Міноборони як юридичну особу в цивільно-правових відносинах; 12) дає у межах повноважень, передбачених законом, обов'язкові для виконання військовослужбовцями, державними службовцями та працівниками апарату Міноборони доручення; 13) видає у межах своїх повноважень накази організаційно-розпорядчого характеру та контролює їх виконання; 14) вносить Міністру пропозиції щодо представлення в установленому порядку державних службовців та працівників апарату Міноборони до відзначення державними нагородами України; 15) забезпечує планування службової кар'єри, планове заміщення посад державної служби в апараті Міноборони підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі; 16) здійснює контроль за дотриманням виконавської та службової дисципліни в апараті Міноборони; 17) розглядає скарги на дії або бездіяльність державних службовців, які займають посади державної служби відповідних категорій в апараті Міноборони; 18) створює в апараті Міноборони належні умови для роботи та їх матеріально-технічне забезпечення; 19) здійснює інші повноваження, визначені законом. 13. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Міноборони, обговорення найважливіших напрямів його діяльності у Міноборони може утворюватися колегія. Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання наказу Міноборони. Для розгляду наукових рекомендацій і проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у Міноборони можуть утворюватися інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи. Для розгляду питань щодо наукової і науково-технічної діяльності в інтересах оборони держави утворюється воєнно-наукова рада Міноборони. Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів приймає Міністр. Кількісний та персональний склад колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, положення про них затверджуються Міністром. 14. Гранична чисельність військовослужбовців, державних службовців і працівників апарату Міноборони затверджується Кабінетом Міністрів України. Структура апарату Міноборони затверджується Міністром. Штатний розпис апарату та кошторис затверджується державним секретарем за погодженням з Мінфіном. 15. Міноборони є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Казначейства. {Положення в редакції Постанови КМ № 730 від 19.10.2016}
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси