Про затвердження Положення про Державну службу інтелектуальної власності України

Кабінет Міністрів України; Постанова, Положення від 19.11.2014 № 658

Про затвердження Положення про Державну службу інтелектуальної власності України

Стан: Втратив чинність

Ідентифікатор: 658-2014-п

Текст документа від 18.05.2017:

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 19 листопада 2014 р. № 658
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 320 від 11.05.2017 }

Про затвердження Положення про Державну службу інтелектуальної власності України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 903 від 07.12.2016}

Кабінет Міністрів України постановляє :

Затвердити Положення про Державну службу інтелектуальної власності України, що додається.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 18ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 листопада 2014 р. № 658

ПОЛОЖЕННЯ
про Державну службу інтелектуальної власності України

1. Державна служба інтелектуальної власності України (ДСІВ) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра економічного розвитку і торгівлі і який реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.

2. ДСІВ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.

3. Основними завданнями ДСІВ є:

1) реалізація державної політики у сфері інтелектуальної власності;

2) внесення на розгляд Міністра економічного розвитку і торгівлі пропозицій щодо забезпечення формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.

4. ДСІВ відповідно до покладених на неї завдань:

1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств та в установленому порядку подає їх Міністрові економічного розвитку і торгівлі;

2) організовує в установленому порядку проведення експертизи заявок на об’єкти права інтелектуальної власності, видає патенти/свідоцтва на об’єкти права інтелектуальної власності;

3) здійснює державну реєстрацію об’єктів права інтелектуальної власності, проводить реєстрацію договорів про передачу прав на об’єкти права інтелектуальної власності, що охороняються на території України, ліцензійних договорів;

4) визначає уповноважені заклади для проведення експертизи заявок на об’єкти права інтелектуальної власності та доручає їм проведення такої експертизи;

5) веде державні реєстри об’єктів права інтелектуальної власності;

6) аналізує стан застосування і дотримання національного законодавства і міжнародних договорів у сфері авторського права і суміжних прав;

7) здійснює міжнародне співробітництво у сфері інтелектуальної власності і представляє інтереси України в зазначеній сфері у міжнародних організаціях відповідно до законодавства;

8) організовує інформаційну та видавничу діяльність у сфері інтелектуальної власності;

9) організовує роботу з підготовки та перепідготовки спеціалістів з питань інтелектуальної власності;

10) видає офіційні бюлетені з питань інтелектуальної власності;

11) вивчає, узагальнює та аналізує досвід зарубіжних країн, а також практику застосування законодавства України у сфері інтелектуальної власності, розробляє та вносить пропозиції щодо вдосконалення та гармонізації законодавства України з нормами міжнародних договорів, учасницею яких є або має намір бути Україна;

12) забезпечує ведення обліку організацій колективного управління, визначає уповноважені організації колективного управління, здійснює нагляд за їх діяльністю;

13) організовує розробку нормативів і таблиць щодо розміру мінімальної винагороди і її розподілу між авторами та іншими суб’єктами авторського права і (або) суміжних прав, подає їх для затвердження в установленому порядку;

14) здійснює заходи, пов’язані із забезпеченням відтворювачів, імпортерів та експортерів примірників, що містять об’єкти права інтелектуальної власності і суміжних прав, контрольними марками, та ведення Єдиного реєстру одержувачів контрольних марок;

{Підпункт 15 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 903 від 07.12.2016 }

16) забезпечує присвоєння спеціальних ідентифікаційних кодів, що підлягають нанесенню на диски для лазерних систем зчитування, матриці;

17) здійснює державний нагляд (контроль) за дотриманням суб’єктами господарювання незалежно від форми власності вимог Законів України “Про авторське право і суміжні права”, “Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних” і “Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування”;

18) надає адміністративні послуги у сфері інтелектуальної власності;

19) здійснює управління об’єктами державної власності, що належать до сфери управління ДСІВ;

20) організовує розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю ДСІВ, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління;

21) здійснює інші повноваження, визначені законом.

5. ДСІВ з метою організації своєї діяльності:

1) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх реалізацією в апараті ДСІВ, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери її управління;

2) здійснює добір кадрів в апарат ДСІВ та на керівні посади на підприємства, в установи та організації, що належать до сфери її управління, формує кадровий резерв на відповідні посади, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і працівників апарату ДСІВ;

3) організовує планово-фінансову роботу в апараті ДСІВ, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери її управління, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку в установленому законодавством порядку;

4) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;

5) організовує ведення діловодства та архівне зберігання документів в апараті ДСІВ відповідно до встановлених правил.

6. ДСІВ для виконання покладених на неї завдань має право:

1) залучати в установленому порядку до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань учених і фахівців (за згодою), працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками);

2) організовувати проведення науково-дослідних робіт з удосконалення законодавства та діяльності у сфері інтелектуальної власності, в тому числі на договірній основі;

3) одержувати безоплатно від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, їх посадових осіб, а також громадських об’єднань інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань і функцій;

4) скликати наради, утворювати комісії та робочі групи, проводити та брати участь у наукових конференціях та семінарах з питань, що належать до її компетенції;

5) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державною системою урядового зв’язку та іншими технічними засобами.

7. ДСІВ під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими державними органами, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, громадськими спілками, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, профспілками та організаціями роботодавців, а також підприємствами, установами та організаціями.

8. ДСІВ в межах повноважень, передбачених законом, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Мінекономрозвитку видає накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує та контролює їх виконання.

9. ДСІВ очолює Голова, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Міністра економічного розвитку і торгівлі.

10. Голова ДСІВ:

1) очолює ДСІВ, здійснює керівництво її діяльністю, представляє ДСІВ у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами;

2) вносить на розгляд Міністра економічного розвитку і торгівлі пропозиції щодо забезпечення формування державної політики у сфері інтелектуальної власності та розроблені ДСІВ проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, а також позицію щодо проектів, розробниками яких є інші міністерства;

3) вносить на розгляд Міністра економічного розвитку і торгівлі проекти нормативно-правових актів Мінекономрозвитку з питань, що належать до компетенції ДСІВ;

4) організовує та контролює виконання в апараті ДСІВ Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Мінекономрозвитку;

5) подає для затвердження Міністрові економічного розвитку і торгівлі плани роботи ДСІВ;

6) звітує перед Міністром економічного розвитку і торгівлі про виконання планів роботи ДСІВ та покладених на неї завдань, про усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення перевірок діяльності ДСІВ, а також про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;

7) подає на розгляд Міністра економічного розвитку і торгівлі пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади своїх заступників;

8) розподіляє обов’язки між своїми заступниками;

9) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату ДСІВ;

10) забезпечує взаємодію ДСІВ із визначеним Міністром економічного розвитку і торгівлі структурним підрозділом Мінекономрозвитку;

11) забезпечує дотримання встановленого Міністром економічного розвитку і торгівлі порядку обміну інформацією між Мінекономрозвитку і ДСІВ та вчасність її подання;

12) призначає на посаду та звільняє з посади за погодженням з Міністром економічного розвитку і торгівлі керівників і заступників керівників самостійних структурних підрозділів апарату ДСІВ, державних інспекторів з питань інтелектуальної власності;

13) призначає на посаду та звільняє з посади в порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату ДСІВ;

14) приймає на роботу та звільняє з роботи в порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників апарату ДСІВ;

15) вирішує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців та працівників апарату ДСІВ, присвоює їм ранги державних службовців (якщо інше не передбачено законом);

16) вносить в установленому порядку подання щодо представлення державних службовців і працівників апарату ДСІВ до відзначення державними нагородами;

17) утворює, ліквідує, реорганізовує підприємства, установи та організації, затверджує положення про них (їх статути), в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади їх керівників, здійснює в межах повноважень, передбачених законом, інші функції з управління об’єктами державної власності, що належать до сфери управління ДСІВ;

18) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті ДСІВ;

19) забезпечує виконання наказів та доручень Міністра економічного розвитку і торгівлі з питань, що належать до компетенції ДСІВ;

20) утворює комісії, робочі та експертні групи;

21) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції;

22) у межах повноважень, передбачених законом, дає обов’язкові для виконання державними службовцями і працівниками апарату ДСІВ доручення;

23) приймає в установленому порядку рішення про розподіл бюджетних коштів, розпорядником яких є ДСІВ;

24) підписує накази ДСІВ;

25) здійснює інші повноваження, визначені законом.

11. Голова ДСІВ має двох заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Міністра економічного розвитку і торгівлі.

12. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції ДСІВ, обговорення найважливіших напрямів її діяльності у ДСІВ може утворюватися колегія.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу Служби.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у ДСІВ можуть утворюватися інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджується Головою ДСІВ.

13. Гранична чисельність державних службовців та працівників Служби затверджується Кабінетом Міністрів України.

Структура апарату ДСІВ затверджується Головою ДСІВ за погодженням із Міністром економічного розвитку і торгівлі.

Штатний розпис і кошторис апарату ДСІВ затверджуються її Головою за погодженням із Мінфіном.

14. ДСІВ є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Казначейства.

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси