Про затвердження Національного плану нумерації України

МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ НАКАЗ 23.11.2006 N 1105 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 грудня 2006 р. за N 1284/13158 { Наказ втратив чинність на підставі Наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації N 758 ( z1534-23 ) від 26.08.2023 } Про затвердження Національного плану нумерації України { Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства транспорту та зв'язку N 168 ( z0183-08 ) від 13.02.2008 N 1178 ( z0976-08 ) від 24.09.2008 N 1078 ( z1014-09 ) від 16.10.2009 N 510 ( z0620-10 ) від 22.07.2010 } Відповідно до статті 69 Закону України "Про телекомунікації" ( 1280-15 ) та з метою реалізації технічної політики у формуванні номерного ресурсу НАКАЗУЮ: 1. Затвердити Національний план нумерації України (далі - План нумерації), що додається. 2. Установити, що: 2.1. Формування номерного ресурсу на базі ідентифікаційних кодів (далі - коди IC) для розвитку мереж рухомого (мобільного) зв'язку здійснюється відповідно до пункту 4.2.6 Плану нумерації. 2.2. Коди IC, виділені операторам рухомого (мобільного) зв'язку до набрання чинності Планом нумерації, повинні бути приведені у відповідність до пункту 4.2.6 Плану нумерації. 3. Державному департаменту з питань зв'язку та інформатизації (П.Яцук): 3.1. Розробити план заходів щодо виконання робіт із систематизації нумерації для мереж рухомого (мобільного) зв'язку. 3.2. Подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 3.3. Забезпечити розміщення цього наказу на Веб-сайті Держзв'язку. 4. Визнати такими, що втратили чинність: наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 25.06.99 N 124 ( z0644-99 ) "Про затвердження Порядку створення системи та плану нумерації телефонної мережі загального користування України", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23.09.99 за N 644/3937; наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 27.02.2006 N 182 ( z0241-06 ) "Про затвердження Змін до Порядку створення системи та плану нумерації телефонної мережі загального користування України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07.03.2006 за N 241/12115. 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Л.Нетудихату. Міністр М.Рудьковський ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України 23.11.2006 N 1105 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 грудня 2006 р. за N 1284/13158 НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЛАН НУМЕРАЦІЇ УКРАЇНИ { У тексті Національного плану нумерації України посилання на додатки 12-15 замінено відповідно посиланнями на додатки 11-14 згідно з Наказом Міністерства транспорту та зв'язку N 168 ( z0183-08 ) від 13.02.2008 } 1. Загальні положення 1.1. Національний план нумерації України (далі - План нумерації) розроблено відповідно до Закону України "Про телекомунікації" ( 1280-15 ). 1.2. План нумерації визначає принципи побудови системи та плану нумерації телефонної мережі загального користування (далі - ТфМЗК) України. 1.3. План нумерації повинен ураховуватись при впорядкуванні розподілу, присвоєнні, обліку номерного ресурсу, контролю за його використанням. 2. Визначення У Плані нумерації терміни вживаються у такому значенні: відомча телекомунікаційна мережа - мережа зв'язку, що має своє власне внутрішнє навантаження, не залежну від ТфМЗК систему нумерації, може мати відмінні від ТфМЗК системи сигналізації і алгоритми функціонування. Взаємодія між відомчою мережею і ТфМЗК здійснюється за допомогою шлюзів, кількість яких залежить від технічних та економічних чинників; внутрішньозонова телефонна мережа - частина ТфМЗК, яка є сукупністю розташованих у зоні нумерації автоматичних міжміських телефонних станцій, а також ліній, каналів телефонної мережі, кінцевих пристроїв і призначена для забезпечення з'єднання абонентів різних телефонних мереж зони між собою, підключення їх до додаткових послуг, а також здійснення міжміських з'єднань; глобальна телекомунікаційна послуга - додаткова послуга телефонного зв'язку, до якої всі абоненти ТфМЗК мають рівноправний і недискримінований доступ; додатковими послугами є послуги, які надаються телефонною мережею абонентам разом з якоюсь основною послугою; зона нумерації телефонної мережі - частина території країни, в якій кінцеві абонентські пристрої телефонної мережі мають єдиний формат номерів і однаковий код зони; міжміська телефонна мережа - частина ТфМЗК, що є сукупністю міжміських телефонних станцій і каналів телефонної мережі, яка забезпечує з'єднання абонентів різних зон нумерації; місцева телефонна мережа - частина ТфМЗК, яка є сукупністю комутаційних вузлів, телефонних станцій, каналів телефонної мережі, прикінцевих абонентських пристроїв, призначена для забезпечення з'єднання абонентів міста або сільського району; нетелефонна мережа - мережа зв'язку, навантаженням якої є нетелефонна інформація (мережі передавання даних пакетного типу, Internet, мережі пейджингового зв'язку тощо), яка має власні систему нумерації та алгоритми функціонування. Нетелефонна мережа - це мережа, яка не є складовою частиною ТфМЗК і призначена для передачі даних, наприклад Internet, організації радіовиклику тощо; основними є послуги, які надаються телефонною мережею абоненту для задоволення його потреби в обміні інформацією з іншими абонентами. До основних послуг належать передача мовної інформації, передача інформації і даних у смузі тональних частот 3,1 кГц, передача інформації без обмежень каналом зі швидкістю 64 кбіт/с; повідомлення сигналізації - повідомлення, що містить дані, які повинна передати система сигналізації; система телефонної нумерації - правило, яке регламентує розподіл та закріплення цифр за телефонними мережами, телефонними станціями, вузлами, послугами та кінцевими абонентськими пристроями, відповідно до якого використовуються знаки абонентського номера та індексу телефонної мережі під час установлення з'єднання; тандемна телефонна станція - телефонна станція, яка поєднує функції обслуговування власних, місцевих транзитних з'єднань з функціями обслуговування кінцевих і транзитних міжміських та внутрішньозонових з'єднань; телефонна мережа загального користування - сукупність мереж фіксованого (з географічним та/або негеографічним планом нумерації) та рухомого (мобільного) зв'язку різних операторів, які становлять єдину мережу з єдиними системою та планом нумерації, системами сигналізації, алгоритмами та порядком взаємодії; { Главу 2 доповнено абзацом чотирнадцятим згідно з Наказом Міністерства транспорту та зв'язку N 510 ( z0620-10 ) від 22.07.2010 } універсальний персональний електрозв'язок - це інтелектуальна послуга електрозв'язку, яка забезпечує користувачеві персональну мобільність, що дає йому змогу користуватися певним індивідуалізованим комплексом послуг і завдяки персональному номеру, не зв'язаному з конкретною мережею, ініціювати та приймати з будь-якого терміналу (станційного чи рухомого) незалежно від географічного розташування останнього виклики, які можуть проходити через багато мереж. Перешкодами при цьому є лише термінальні та мережеві можливості, а також обмеження, які встановлюються оператором мережі. Центрекс (Centrex) - це послуга, яка забезпечує функції установчо-виробничої автоматичної телефонної станції (УВАТС) шляхом програмного відтворення їх у цифровій комутаційній системі. 3. Скорочення і значення У Плані нумерації використовуються такі скорочення: АМТС - автоматична міжміська телефонна станція АТС - автоматична телефонна станція АТСЕ - автоматична телефонна станція електронна АТСК - автоматична телефонна станція координатна ВС - вузлова телефонна станція ВСП - вузол сільсько-приміського зв'язку ЗЗЛ - замовно-з'єднувальна лінія ЗЛМ - з'єднувальна лінія міжміська ЗТВ - зоновий телефонний вузол КС - кінцева телефонна станція КТМ - комбінована телефонна мережа МСЕ - Міжнародний союз електрозв'язку МсТМ - міська телефонна мережа МТС - міжміська телефонна станція МЦК - міжнародний центр комутації ОПТС - опорно-транзитна станція РАТС - районна автоматична телефонна станція ТфМЗК - телефонна мережа загального користування ТМСАР - телефонна мережа сільського адміністративного району УВАТС - установчо-виробнича автоматична телефонна станція УПЕ - універсальний персональний електрозв'язок ЦС - центральна телефонна станція DSS1 - Digital Signalling System N 1 (цифрова система сигналізації N 1) DTMF - Dual-Tone multi-frequency (signalling) (двотональна багаточастотна сигналізація) 4. Порядок формування системи нумерації Побудова системи та плану нумерації ТфМЗК складається з 2 етапів: 4.1. Етап перший (діюча система) 4.1.1. Кожній зоні телефонної нумерації в країні надається тризначний код АВС - код зони нумерації або міжміський код, де А - цифра 0; В - цифри 3, 4, 5, 6; С - цифри від 0 до 9. 4.1.2. Зоновий абонентський номер - номер, який повинен бути набраний або замовлений для виклику абонента, що перебуває в тій самій зоні нумерації, але належить до іншої місцевої мережі. Зоновий абонентський номер складається з двозначного коду місцевої мережі або коду стотисячної групи абонентів "ав" (внутрішньозонового коду) та п'ятизначного номера абонента в місцевій мережі або стотисячній групі (XXXXX). 4.1.3. Національний номер - номер, який повинен бути набраний після національного (міжміського) префікса для замовлення глобальної телекомунікаційної послуги або виклику абонента України, який не належить до тієї самої місцевої мережі чи до тієї самої зони нумерації. Національний номер абонента складається з тризначного міжміського коду АВС та семизначного зонового номера абонента (авXXXXX). Національний (міжміський) префікс - цифра, яку повинен набрати абонент, що викликає, з метою здійснення виклику іншого абонента, який перебуває в Україні, але за межами цієї зони нумерації або мережі, а також для доступу до глобальних телекомунікаційних послуг. 4.1.4. Для виходу на міжміську мережу при автоматичному міжміському зв'язку абонент повинен набирати 8-АВСавXXXXX, де 8 - національний (міжміський) префікс виходу на автоматичну міжміську телефонну станцію (АМТС), зоновий телефонний вузол (ЗТВ); "-" необов'язковий сигнал відповіді комутаційної станції; АВС - міжміський код; авXXXXX - зоновий абонентський номер; ав - внутрішньозоновий код; XXXXX - абонентський номер при п'ятизначній нумерації або останні п'ять знаків номера при шестизначній (вXXXXX) та семизначній (авXXXXX) нумерації на місцевій мережі. Абонентський номер - номер, який повинен бути набраний або замовлений для виклику абонента тієї самої місцевої мережі в зоні нумерації. При семизначній нумерації на місцевій мережі абонентський та зоновий номери збігаються. Як перша цифра абонентського номера на місцевих телефонних мережах з семи-, шести- та п'ятизначною нумерацією не можуть використовуватися цифри 8 та 0, а при семизначній нумерації цифра "1" має бути вивільнена. Як "а" можуть бути використані будь-які цифри, окрім 0 та 8, як "в" можуть бути використані також будь-які цифри, окрім випадків, коли "в" є першою цифрою абонентського номера. МсТМ зонового центру при п'ятизначній нумерації як "а" надається "22", а при шестизначній нумерації як "а" надається "2". Для виділених загальнонаціональних мереж код АВС може набирати значення ідентифікаційного коду (умовного номера) виділеної мережі. 4.1.5. При автоматичному внутрішньозоновому телефонному зв'язку абонент повинен набирати 8-2авXXXXX, де 2 - внутрішньозоновий префікс; авXXXXX - зоновий абонентський номер, або набирати 8-АВСавXXXXX, де АВС - код відповідної зони. 4.1.6. Якщо при міжміському та внутрішньозоновому зв'язку потрібно набирати власний номер, то абонент повинен набрати після міжміського або зонового номера абонента, якого викликають, чи оператора відомчої мережі власний зоновий номер. 4.1.7. Міжнародний номер абонента, якого викликають (N ), мн повинен складатися з коду країни призначення К (1-3 знаки) та к національного номера абонента, якого викликають (N ). нац Міжнародний префікс - комбінація цифр, яку повинен набрати абонент, що викликає, для одержання доступу до міжнародного автоматичного вихідного обладнання з метою встановлення з'єднання з абонентом іншої країни. 4.1.8. Для виходу на міжнародну мережу абонент повинен набирати 8-10N , мн де 8 - національний (міжміський) префікс; 10 - міжнародний префікс; N - міжнародний номер абонента, якого викликають (до 12 мн знаків). 4.1.9. Вихід абонентів інших країн по міжнародній мережі до абонентів України здійснюється набором скороченого національного номера (А = 0 не набирається) 380 ВСав XXXXX. 4.1.10. Для виходу абонентів МсТМ по замовних лініях до замовних та довідкових служб АМТС повинні використовуватися номери 070-076. Для виходу абонентів телефонної мережі сільського адміністративного району (ТМСАР), а в окремих випадках абонентів МсТМ, по замовних лініях до замовних та довідкових служб може використовуватися номер 07. 4.1.11. Замовним, довідковим та інформаційно-довідковим міжміським послугам АМТС по замовно-з'єднувальних лініях (ЗЗЛ) повинні призначатися двозначні номери 11-14, 18. Номери міжміських послуг розподіляються таким чином: 11, 13 - замовні послуги; 12, 14 - довідкові послуги; 18 - інформаційно-довідкові послуги. Вихід до цих послуг здійснюється набором міжміського префікса "8" перед двозначним номером послуги: 8-11 (12, 13, 14, 18). 4.1.12. Міжнародним довідковим та замовним послугам повинні надаватися номери типу 19L або 079, де 19 - індекс виходу на міжнародну послугу; L - індекс виходу на визначену мовну групу послуги. Вихід абонентів до міжнародних довідкових та замовних послуг здійснюється: від абонентів свого міста - по замовних лініях набором номера 079 або 8-19L; від абонентів зони - по ЗЗЛ набором номера 8-19L. 4.1.13. Абонентам службових автоматичних телефонних станцій (АТС), уключених у міжнародний центр комутації (МЦК) та АМТС, у кожній зоні надаються номери типу 0X XXX, і де 0 - префікс виходу на службову АТС; X - номер службової АТС у зоні нумерації (цифри від 1 до 5); і XXX - номер абонента службової АТС. Для зв'язку в межах однієї службової АТС абонент набирає тризначний номер абонента (XXX або X XXX), якого викликають. і Зв'язок абонентів службових АТС МЦК, АМТС, розташованих у різних зонах, здійснюється набором 8-АВС 0X XXX, і де АВС - міжміський код зони, на території якої розташована службова АТС, яку викликають. Зв'язок абонентів службових АТС МЦК, АМТС, розташованих в одній зоні, здійснюється набором 8-20X XXX, і де 2 - внутрішньозоновий префікс. При міжміському та внутрішньозоновому зв'язку не допускається двозначна нумерація абонентів службових АТС (без X ). і 4.1.14. Виклик абонентів мережі рухомого (мобільного) зв'язку здійснюється набором 8-АВСX X X X X X X , 1 2 3 4 5 6 7 де А - цифра 0; ВС - код мережі рухомого (мобільного) зв'язку; або 8-АВX X X X X X X X , 0 1 2 3 4 5 6 7 де А - цифра 9; В - цифри від 1 до 9; X - цифри від 2 до 9. 0 4.1.15. Вихід абонентів мережі рухомого (мобільного) зв'язку до абонентів ТфМЗК здійснюється набором 8-АВСавXXXXX, де АВС - міжміський код зони. 4.1.16. Виклик абонентами довідкової послуги МсТМ по міжміській та внутрішньозоновій мережах здійснюється набором 8-АВС 9909111 - по міжміській мережі; 8-2 9909111 - по внутрішньозоновій мережі. 4.1.17. Робочим місцям міжнародної служби, розташованої на МЦК України, для виходу телефоністів АМТС України надається п'ятизначний номер АВС 82, де АВС - код зони, у якій розташована міжнародна служба; 82 - код виходу до телефоністів. Для виходу телефоністів інших країн по цифрових каналах з використанням системи спільноканальної сигналізації N 7 робочим місцям міжнародної служби МЦК надаються номери АВС "В"(С), де "В", "С" - коди виклику телефоніста, які відповідають кодам 11 (термінове обслуговування) та 12 (уповільнене обслуговування). 4.1.18. Вихід телефоністів АМТС обласного центру до міжнародної служби МЦК здійснюється набором номера АВС 82, де АВС - код зони, в якій розташований МЦК; 82 - код виходу до телефоністів. 4.1.19. Вихід телефоністів МЦК України до операторів інших країн здійснюється набором номера 8-10 К "В"("С"), к де 8-10 - префікс виходу на міжнародну мережу; К - код країни призначення; к "В","С" - коди виклику телефоніста, які відповідають кодам 11 (термінове обслуговування) та 12 (уповільнене обслуговування). 4.1.20. Робочим місцям міжміської служби, розташованої на АМТС обласного центру, для виходу телефоністів інших зон надається п'ятизначний номер АВС 81, де АВС - код зони нумерації, у якій розташована АМТС; 81 - код виходу до телефоністів. 4.1.21. Вихід телефоніста АМТС або телефоніста комутаторної дільниці районного центру однієї зони до робочих місць комутаторних дільниць районних центрів іншої зони здійснюється набором міжміського номера АВСавXXXXX. 4.1.22. Вихід телефоністів комутаторних дільниць районних центрів до операторів МЦК України здійснюється тільки через телефоніста міжміської служби АМТС обласного центру або через телефоністів регіонального автоматизованого комутаторного центру. 4.1.23. На МсТМ залежно від ємності використовують закриту п'яти-, шести- або семизначну нумерацію. Якщо в мережі присутні аналогові АТС, то п'ятизначна нумерація використовується на нерайонованих МсТМ та районованих МсТМ без вузлоутворення, шестизначна - на МсТМ з вузлами вхідного з'єднання, семизначна - на МсТМ з вузлами вхідного та вихідного з'єднання. При використанні станцій з програмним керуванням шестизначна нумерація можлива на районованих МсТМ без вузлоутворення, а семизначна - на МсТМ тільки з вузлами вхідного з'єднання. Як перший знак абонентського номера МсТМ можливо використовувати всі цифри, окрім 8 та 0. 4.1.24. Абонентські номери МсТМ і ТМСАР складаються з чотиризначного номера абонента в межах десятитисячної групи та цифри, яка додається перед ним, або комбінації двох- трьох цифр, які визначають номер цієї групи на МсТМ або номер АТС. 4.1.25. Крім закритої нумерації однакової значності, на МсТМ може застосовуватися відкрита змішана нумерація, коли на мережах одночасно існують абонентські номери з різною кількістю знаків (п'яти-, шестизначна або шести-, семизначна нумерація). Використання такої нумерації дозволяється тільки при відповідному техніко-економічному обґрунтуванні, при цьому зонові номери всіх абонентів повинні мати єдину значність. Зонові номери абонентів МсТМ зонового центру зі змішаною п'яти- шестизначною нумерацією повинні мати вигляд: а) 22X'XXXX - для п'ятизначних абонентських номерів; б) 2вX'XXXX ("в" не повинне бути 2, 8, 0, X') - для шестизначних номерів; в) зі змішаною шести- семизначною нумерацією: 1) 2в'XXXXX - для шестизначних номерів; 2) ав'XXXXX ("а" не повинне бути 2, 8, 0, в') - для семизначних. 4.1.26. На установчо-виробничій автоматичній телефонній станції (УВАТС) для внутрішнього зв'язку застосовується скорочена (порівняно з місцевою) нумерація, значність якої залежить від ємності УВАТС. Кожному абоненту УВАТС, який має право зв'язку з МсТМ (ТМСАР), окрім свого скороченого внутрішнього номера, надається також і повний абонентський номер МсТМ (ТМСАР) з кількістю знаків, яка прийнята в даній мережі. Вхідний зв'язок від абонентів МсТМ (ТМСАР) до абонентів УВАТС здійснюється набором повного абонентського номера МсТМ (ТМСАР), який включає в себе як останні знаки весь скорочений номер абонента, якого викликають, за нумерацією УВАТС. Для вхідного зв'язку на УВАТС з ручним обслуговуванням вхідного зв'язку із загальної нумерації МсТМ (ТМСАР) виділяється один або декілька серійних номерів. Вихідний зв'язок від абонентів УВАТС до абонентів МсТМ (ТМСАР) здійснюється набором спеціального індексу виходу на МсТМ (ТМСАР) (переважно цифра 9) з наступним набором повного номера абонента МсТМ (ТМСАР). Скорочені номери абонентів УВАТС не повинні починатися з цифри 9 або 0. 4.1.27. При включенні ТМСАР у МсТМ з п'ятизначною нумерацією в залежності від конкретних умов можливо використовувати такі варіанти нумерації: якщо номерна ємність комбінованої телефонної мережі (КТМ) згідно з планом її розвитку не перевищуватиме 80 тисяч номерів, то на мережі використовується п'ятизначна нумерація. Нумерація за цим варіантом подана в додатку 1; якщо номерна ємність КТМ перевищує 80 тисяч номерів, то на мережі повинна застосовуватися шестизначна нумерація. При відповідному техніко-економічному обґрунтуванні допускається використання змішаної п'яти-шестизначної нумерації (п'ятизначної для абонентів МсТМ та шестизначної для абонентів ТМСАР). Нумерація за цим варіантом (змішана п'яти-шестизначна та шестизначна) подана в додатку 2. При змішаній нумерації зонові номери всіх абонентів повинні мати єдину значність. Перед п'ятизначним номером рекомендується додавати цифру "2", при цьому абоненти в одній зоні КТМ зі змішаною нумерацією повинні мати різні "a". При включенні ТМСАР у МсТМ з шести- або семизначною нумерацією для КТМ значність нумерації зберігається такою самою, як і на МсТМ, тільки з нумерації МсТМ виділяється 100 тисяч номерів для абонентів ТМСАР; нумерація на КТМ з шестизначною та семизначною нумерацією подана в додатку 3. 4.1.28. З урахуванням техніко-економічних можливостей сільських АТС різних типів та умов їх використання на ТМСАР можливе застосування систем нумерації: закритої п'ятизначної; відкритої без індексу; відкритої з індексом виходу. Перший тип нумерації є перспективним. 4.1.29. При закритій нумерації всі внутрішньостанційні та міжстанційні з'єднання з будь-якої станції мережі здійснюються набором п'ятизначного номера потрібного абонента. Першими цифрами абонентських номерів не можуть бути "0" і "8", тому гранична ємність мережі становить 80 тисяч номерів. Така нумерація можлива при використанні на ТМСАР програмно-керованих АТС та координатних автоматичних телефонних станцій (АТСК) з п'ятизначними регістрами. 4.1.30. У разі відкритої нумерації без індексу виходу абоненти вузлової телефонної станції (ВС) і кінцевої телефонної станції (КС) для внутрішньостанційного зв'язку і, можливо, для зв'язку в межах вузлового району використовують скорочену три- або чотиризначну нумерацію. Інші з'єднання встановлюються набором повних п'ятизначних номерів. Першими цифрами скорочених внутрішніх номерів не можуть бути "0", "8" та перші цифри повних п'ятизначних номерів. Залежно від конкретних умов це зменшує реальну граничну ємність мережі до 30-50 тисяч абонентів. Дана система нумерації потребує повторення в напрямку до станції вищого рангу (центральної телефонної станції (ЦС)/вузла сільсько-приміського зв'язку (ВСП) або ВС) першої цифри номера, уже використаної для вибору зовнішнього зв'язку, і тому можлива при побудові мережі на таких самих типах АТС, що й у випадку закритої нумерації. На перехідному етапі розвитку ТМСАР така система нумерації має переваги перед закритою у більш швидкому встановленні внутрішніх з'єднань та зменшеному на 10-15% завантаженні регістрів КС. 4.1.31. До переходу на перспективну систему нумерації рекомендується застосовувати на ТМСАР комбіновану систему нумерації: відкриту з індексом виходу для існуючих АТСК з тризначними регістрами (АТСК-50/200) та закриту для решти станцій. У такому разі абоненти станцій типу АТСК-50/200 набирають для внутрішньостанційних з'єднань скорочені, найчастіше тризначні, номери, а для зовнішніх - індекс виходу "9" і повний п'ятизначний номер або номер служб екстреного виклику та інформаційно-довідкових служб райцентру. Варіанти комбінованої системи нумерації, які можуть використовуватися на ТМСАР, подані в додатку 4. Якщо між станціями різних ТМСАР при відповідному обгрунтуванні утворюється прямий шлях (минаючи АМТС та ЗТВ), то для зв'язку їм може виділятися спеціальний (бажано - однозначний) індекс з цифрами, не задіяними в абонентській нумерації. При цьому допускається прослуховування абонентом другого акустичного сигналу відповіді станції до набору номера абонента, якого викликають. 4.1.32. Вихід абонентів до служб екстреного виклику, довідково-інформаційних та замовних послуг здійснюється набором скороченого дво-, тризначного номера, який починається з цифри 0, або звичайного абонентського номера. Скорочені номери надаються службам екстреного виклику, а також деяким службам довідково-інформаційних та замовних послуг, які користуються найбільшим попитом. Послугам, які характеризуються обмеженим або місцевим використанням, надаються абонентські номери стандартного формату. До послуг, які мають скорочені номери, можливий доступ з абонентського стаціонарного терміналу, а також з таксофона загального користування. 4.1.33. Службам екстреного виклику на місцевих мережах обов'язково надаються єдині двозначні номери: пожежна допомога - 01; міліція - 02; швидка медична допомога - 03; аварійна служба газової мережі - 04. 4.1.34. Незадіяні скорочені номери 00X, 05X, 06X, 07X, 08X (де X - цифри від 0 до 9) виділяються для організації довідкових, замовних та інформаційних служб підприємств зв'язку та інших відомств. У межах існуючої нумерації для нового розвитку послуг ці номери не повинні використовуватись. 4.1.35. Єдині номери, які виділені для інформаційно-довідкових та замовних послуг операторів ТфМЗК України, наведені у додатку 5. 4.1.36. Для виконання контрольних викликів на АТС МсТМ та ЦС ТМСАР виділяються випробувальні номери авXXX99 з розрахунку один номер на одну сотенну абонентську групу для електромеханічних АТС. На електронній автоматичній телефонній станції (АТСЕ) міської телефонної мережі (МсТМ) та АТСЕ, що використовуються як ЦС ТМСАР, випробувальні номери виділяються залежно від типу станції за узгодженням з оператором зв'язку. На ВС та кінцевій телефонній станції (КС) ТМСАР для цієї мети повинен використовуватися номер XXX39 кожної абонентської групи. 4.1.37. Для виконання перевірних викликів на кожній АТС мережі виділяються один або декілька номерів. У межах однієї мережі ці номери мають однаковий вигляд (авXX217 або авXXX47), відрізняючись, при потребі, цифрою тисяч. Указані номери використовуються для включення автовідповідачів (число яких може бути від двох до п'яти залежно від оснащення мережі контрольно-випробувальною апаратурою). На малих АТС допускається використовувати для проведення перевірних викликів номери авXXX99. У цьому разі слід уникати одночасного проведення перевірних та контрольних викликів. 4.1.38. Для виконання перевірних викликів на міжміських з'єднувальних лініях (ЗЛМ) на кожній АТС виділяється номер авXX117. 4.1.39. Виконання контрольних та перевірних викликів по ЗЗЛ виконується набором 8-17, де 8 - префікс виходу на ЗЗЛ; 17 - код автовідповідача АМТС. 4.1.40. Національні коди призначення для мережі ТфМЗК наведені в додатку 6. 4.1.41. Вибір нетелефонної, відомчої та альтернативної міжміської та міжнародної телефонної мережі як додаткова послуга може бути здійснено абонентом ТфМЗК за допомогою набору 8-7Z Z Z (Z ), 0 1 2 3 де 8 - національний (міжміський) префікс; 7 - код додаткової послуги альтернативного вибору мережі; Z - ознака мережі; 0 Z = 0 - ознака нетелефонної мережі; 0 Z = 1 - ознака ТфМЗК; 0 Z = 2,..., 9 - ознака відомчих мереж (резерв); 0 Z Z - код оператора: 1 2 Z , Z - цифри від 0 до 9; 1 2 Z - клас якості, який забезпечує телефонна мережа, або 3 маршрут: Z = 1 - клас "зниженої якості", 3 Z = 5 - клас "нормальної якості". 3 4.1.42. Вихід до абонентів мережі пейджингового зв'язку повинен здійснюватися набором 8 - 70ZX X X X X X X , 1 2 3 4 5 6 7 де 70Z - код вибору мережі пейджингового зв'язку: Z - цифри від 0 до 6, X X X X X X X - номер абонента в мережі пейджингового 1 2 3 4 5 6 7 зв'язку або номер диспетчера; X - може позначати код оператора пейджингового зв'язку у 1 мережі з кодом 70Z. X має бути "0" і не займатись оператором (при переході до 7 перспективної нумерації останню цифру номера буде вилучено). 4.1.43. Вихід у мережу Internet повинен здійснюватися набором 8 - 707Z Z X X X X X , 1 2 1 2 3 4 5 де 707 - код послуги виходу з мережі ТфМЗК до мережі Internet; Z Z - код оператора послуг Internet: 1 2 Z , Z - цифри від 0 до 9; 1 2 X повинно бути "0" і не займатись оператором (з переходом до 5 перспективної системи нумерації останню цифру номера буде вилучено). 4.1.44. Вихід у мережу передачі даних повинен здійснюватися набором 8 -70Z Z N , 1 2 дан де 70Z Z - код послуги виходу в мережу передачі даних; 1 2 Z Z - код оператора мережі передачі даних: 1 2 Z - цифра 9, 1 Z - цифри від 0 до 9; 2 N - номер абонента в мережі передачі даних (кількість цифр дан номера залежить від прийнятого в мережі формату). 4.1.45. Вибір альтернативного міжміського телефонного маршруту в мережі власного оператора повинен здійснюватися набором 8 -71Z Z Z N , 1 2 3 н де 71Z Z Z - код вибору альтернативного міжміського 1 2 3 телефонного маршруту в мережі власного оператора; Z Z - код власного оператора: 1 2 Z , Z - цифри від 0 до 9; 1 2 Z - клас якості, який забезпечує маршрут: 3 Z = 1 - клас "зниженої якості", 3 Z = 5 - клас "нормальної якості"; 3 N - національний номер абонента/послуги. н Послуга впроваджується за умови технічної можливості комутаційних засобів та мереж. 4.1.46. Вибір альтернативного міжміського телефонного маршруту в мережі іншого оператора повинен здійснюватися набором 8 -71Z Z Z N , 1 2 3 н де 71Z Z Z - код вибору альтернативного міжміського 1 2 3 телефонного маршруту в мережі іншого оператора; Z Z - код альтернативного оператора: 1 2 Z , Z - цифри від 0 до 9; 1 2 Z - клас якості, який забезпечує маршрут: 3 Z = 1 - клас "зниженої якості", 3 Z = 5 - клас "нормальної якості"; 3 N - національний номер абонента/послуги. н Послуга впроваджується за умови технічної можливості комутаційних засобів та мереж. 4.1.47. Вибір альтернативного міжнародного маршруту в мережі власного оператора повинен здійснюватися набором 8 - 1071Z Z Z N , 1 2 3 мн де 8 - національний (міжміський) префікс; 10 - міжнародний префікс; 71Z Z Z - код вибору альтернативного маршруту в мережі 1 2 3 власного телефонного оператора; Z Z - код власного оператора: 1 2 Z , Z - цифри від 0 до 9; 1 2 Z - клас якості, який забезпечує маршрут: 3 Z = 1 - клас "зниженої якості", 3 Z = 5 - клас "нормальної якості"; 3 N - міжнародний номер абонента/послуги. мн Послуга впроваджується за умови технічної можливості комутаційних засобів та мереж. 4.1.48. Вибір альтернативного міжнародного маршруту в мережі альтернативного телефонного оператора повинен здійснюватися набором 8 - 1071Z Z Z N , 1 2 3 мн де 8 - національний (міжміський) префікс; 10 - міжнародний префікс; 71Z Z Z - код вибору альтернативного міжнародного маршруту в 1 2 3 мережі альтернативного телефонного оператора; Z Z - код альтернативного оператора: 1 2 Z , Z - цифри від 0 до 9; 1 2 Z - клас якості, який забезпечує маршрут: 3 Z = 1 - клас "зниженої якості", 3 Z = 5 - клас "нормальної якості"; 3 N - міжнародний номер абонента/послуги. мн Послуга впроваджується за умови технічної можливості комутаційних засобів та мереж. 4.1.49. Вибір альтернативної міжнародної мережі з пільговим тарифом повинен здійснюватися набором 8 -10 979 Z N , мн де 8 - національний (міжміський) префікс; 10 - міжнародний префікс; 979 - код виходу на альтернативну міжнародну мережу з пільговим тарифом; Z - клас якості, який забезпечує мережа: Z - цифри 1, 2, 3, 9; N - номер абонента міжнародної мережі з тарифом, що мн відповідає класу якості Z: N = X X X X X X X X . мн 1 2 3 4 5 6 7 8 Послуга впроваджується за умови технічної можливості комутаційних засобів та мереж. 4.1.50. Вибір глобальної телекомунікаційної послуги "800" "Виклик за рахунок абонента, якого викликають" у національній мережі здійснюється набором 8 - 800X X X X X X X , 1 2 3 4 5 6 7 де 8 - національний (міжміський) префікс; X X - код оператора/провайдера глобальної 1 2 телекомунікаційної послуги; X X X X X - номер абонента або послуги: 3 4 5 6 7 X = 0. 7 4.1.51. Вибір глобальних телекомунікаційних послуг "900" "З розподілом прибутків" у національній мережі здійснюється набором 8 - 900X X X X X X X , 1 2 3 4 5 6 7 де 8 - національний (міжміський) префікс; X X - код оператора/провайдера глобальної 1 2 телекомунікаційної послуги; X X X X X - номер абонента або послуги: 3 4 5 6 7 X = 0. 7 4.2. Етап другий (перспективна система) 4.2.1. Міжнародні нормативні документи передбачають можливість використання різних форматів національних номерів. В Україні перспективна відкрита система нумерації передбачає застосування національних номерів від трьохзначних до 10-значних, що дає змогу більш ефективно використовувати час взаємодії абонента (споживача послуг) з мережею, розширювати при потребі ресурси номерів певного призначення (національні мережі рухомого (мобільного) зв'язку великої ємності, глобальні телекомунікаційні послуги з ознакою оператора/провайдера) без впливу на формат кодів і їх ресурси іншого призначення (зонові мережі, негеографічні мережі середньої ємності тощо). 4.2.2. Міжнародний номер у телекомунікаційних мережах загального користування може мати одну з трьох структур: - міжнародний номер абонента в певній географічній зоні; - міжнародний номер абонента в певній мережі; - міжнародний номер певної глобальної телекомунікаційної послуги. Міжнародний номер складається з коду країни призначення К та к національного номера (N ) абонента або послуги. Для України нац К = 380. к Міжнародний код ідентифікації суходольних мереж з радіодоступом для України К = 255. р.сух 4.2.3. Національний номер у певній географічній зоні складається з національного коду зони призначення (К ) (в Україні з - два знаки АВ) та абонентського номера або номера послуги в зоні призначення. 4.2.4. Національний номер мережевої структури складається з національного ідентифікаційного коду мережі призначення К (2-3 ід знаки) та абонентського номера або номера послуги в мережі призначення (N ). аб Перші дві цифри тризначних К не повинні збігатися з ід цифрами К та двузначних К . з ід 4.2.5. Національний номер глобальної телекомунікаційної послуги складається з коду глобальної телекомунікаційної послуги К (три знаки) та номера абонента глобальної телекомунікаційної гп послуги або послуги (N або N ). Перші дві цифри К не аб послуги гп повинні збігатися з цифрами К та К . з ід 4.2.6. Перспективна система нумерації має розбудовуватися з визначеними довжинами абонентської частини номерів різних структур (наприклад зонових номерів, мережевих номерів, скорочених номерів). Формати національних номерів повинні відповідати: для мереж фіксованого зв'язку з географічним планом нумерації - дев'ять знаків: К X X X X X X X , з 1 2 3 4 5 6 7 де К - код зони призначення (2 знаки); з для мереж фіксованого зв'язку з негеографічним планом нумерації операторів, що мають ліцензії на надання послуг місцевого та міжміського зв'язку, з абонентською ємністю менше 800 000 номерів - дев'ять знаків: К X X X X X X , ід 1 2 3 4 5 6 де К - код мережі призначення (3 знаки). Перші два знаки ід тризначного К визначають групу операторів, а третій знак ід використовується як код оператора мережі; для мереж рухомого (мобільного) зв'язку - 10 знаків: для мереж з абонентською ємністю до 8 000 000 номерів: К X X X X X X X , ід 1 2 3 4 5 6 7 де К - код мережі призначення (3 знаки). Перші два знаки ід тризначного К визначають групу операторів, а третій знак ід використовується як код оператора мережі; для мереж з абонентською ємністю більше 8 000 000 номерів: К X X X X X X X X , ід 0 1 2 3 4 5 6 7 де К - код мережі призначення (2 знаки). ід Для мереж рухомого (мобільного) зв'язку перші два знаки тризначних К не повинні збігатися з двозначними кодами К . ід ід Як перша цифра абонентського номера в мережах фіксованого (з географічним та негеографічним планом нумерації) та рухомого (мобільного) зв'язку не можуть використовуватися цифри "0" та "1". Х (Х ) = 0 - використовується як національний (міжміський) 1 0 префікс; Х (Х ) = 1 - використовується для формування скорочених 1 0 номерів виходу до служб екстреного виклику, замовних та інформаційно-довідкових послуг; скорочені номери послуг у мережах фіксованого (з географічним та негеографічним планом нумерації) та рухомого (мобільного) зв'язку - від трьох до шести знаків; для національних глобальних телекомунікаційних послуг - дев'ять або десять знаків: К X X X X X X або К X X X X X X X , гп 1 2 3 4 5 6 гп 1 2 3 4 5 6 7 де К - код глобальної послуги (3 знаки). гп { Підпункт 4.2.6 пункту 4.2 глави 4 в редакції Наказу Міністерства транспорту та зв'язку N 510 ( z0620-10 ) від 22.07.2010 } 4.2.7. Номер абонента в певній географічній зоні нумерації (зоновий номер) повинен складатися з семизначної обов'язкової частини номера (X - X ) та двозначної необов'язкової (У У ) 1 7 1 2 частини номера (номера додаткового обладнання). Як X можуть бути використані будь-які цифри, крім 1 та 0, як 1 X , X , X , X , X , X , У , У - цифри від 0 до 9. 2 3 4 5 6 7 1 2 Номер додаткового обладнання У У може бути використаний 1 2 після встановлення з'єднання між абонентами, якщо їх кінцеві телефонні абонентські пристрої обладнані багаточастотною двотональною системою сигналізації (DTMF), цифровою системою сигналізації N 1 (DSS1) або здатні розпізнавати сигнали імпульсного набору, що пройшли через канал з частотною смугою від 300 до 3400 Гц. 4.2.8. Номер абонента мережевої структури (N ) може мати довжину: аб - при двозначному К мереж рухомого (мобільного) зв'язку - ід вісім знаків (національний номер 10 знаків) - для мереж з абонентською ємністю більше 8 000 000 номерів; - при трьохзначному К мереж рухомого (мобільного) зв'язку ід - сім знаків (національний номер 10 знаків) для мереж з абонентською ємністю до 8 000 000 номерів; { Абзац третій підпункту 4.2.8 пункту 4.2 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства транспорту та зв'язку N 510 ( z0620-10 ) від 22.07.2010 } - при трьохзначному К мереж фіксованого зв'язку з ід негеографічним планом нумерації операторів, які мають ліцензії на надання послуг місцевого та міжміського зв'язку, - шість знаків (національний номер - дев'ять знаків) для мереж з абонентською ємністю менше 800 000 номерів. { Абзац четвертий підпункту 4.2.8 пункту 4.2 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства транспорту та зв'язку N 510 ( z0620-10 ) від 22.07.2010 } 4.2.9. Номер абонента глобальної телекомунікаційної послуги або послуги, що зазначається за трьохзначним К і складається з гп двозначного коду провайдера/оператора послуги і номера в полі цього коду, має довжину шість або сім знаків (національний номер - дев'ять або десять знаків). 4.2.10. Для виходу на міжнародну мережу абонент повинен набирати 0-0N , мн де 0-0 - міжнародний префікс, який забезпечує абоненту доступ до міжнародного автоматичного вихідного обладнання; "-" - необов'язковий сигнал відповіді АМТС; N - міжнародний номер абонента, якого викликають (до 15 мн знаків). 4.2.11. Для виходу на міжміську мережу при автоматичному зв'язку абонент повинен набирати 0 - К X X X X X X X (У У ), з 1 2 3 4 5 6 7 1 2 де 0 - національний (міжміський) префікс виходу в АМТС та ЗТВ. Національний (міжміський) префікс використовується також для отримання послуг альтернативного вибору транзитної мережі, глобальних телекомунікаційних послуг, національних служб екстреного виклику та інформаційно-довідкових послуг; "-" - необов'язковий сигнал відповіді комутаційної станції; К - код зони нумерації; з X X X X X X X (У У ) - зоновий номер абонента. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 Як перша цифра К у національній мережі ТфМЗК можуть бути з використані цифри 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, як друга цифра К - цифри з від 0 до 9. Після вивільнення цифри 2 як ознаки (префікса) для внутрішньозонових з'єднань перша цифра К може бути і цифрою "2". з Цифра "1" використовується для виходу до служб екстреного виклику та інформаційно-довідкових послуг місцевого, міжміського та загальнонаціонального рівнів. Цифра "0" використовується як національний (міжміський) префікс. 4.2.12. Для виходу до абонентів з мережевою структурою номерів або національних глобальних телекомунікаційних послуг при автоматичному зв'язку абоненти повинні набирати: 0 - К N або ід аб 0 - К N . гп аб Як перша цифра К у національній мережі ТфМЗК можуть бути ід використані цифри 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, як друга цифра К - цифри ід від 0 до 9. Після вивільнення цифри 2 як ознаки (префікса) для внутрішньозонових з'єднань перша цифра К може бути і цифрою "2". ід Як коди глобальних телекомунікаційних послуг К гп використовуються коди "700", "800", "808", "878" та "900". 4.2.13. При автоматичному внутрішньозоновому телефонному зв'язку абонент повинен набирати X X X X X X X (У У ). 1 2 3 4 5 6 7 1 2 Перехід до взаємодії при внутрішньозоновому зв'язку за допомогою семизначних абонентських номерів стане можливим у кожній із зон нумерації після заміни в зоні старих АТС з обмеженою ємністю вихідних регістрів або при обов'язковому підключенні старих АТС до цифрової мережі через цифрові ОПТС, які зможуть прийняти на себе функції подальшої маршрутизації трафіку аналогових АТС. При неможливості організації єдиної семизначної нумерації внутрішньозоновий телефонний зв'язок здійснюється із застосуванням діючої схеми з внутрішньозоновим префіксом "2". Взаємодія абонентів при внутрішньозоновому зв'язку може здійснюватися: через транзитну або опорно-транзитну станцію місцевої мережі зони - набором семизначного номера; через тандемну (міжзонову/місцеву) опорно-транзитну АТС - набором семизначного номера. 4.2.14. При автоматичному внутрішньомережевому зв'язку абонент повинен набирати: - у мережах рухомого (мобільного) зв'язку X X X X X X X (У У ) - в мережах з абонентською ємністю до 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 000000 номерів; X X X X X X X X (У У ) - в мережах з абонентською ємністю 0 1 2 3 4 5 6 7 1 2 більше 8 000 000 номерів; у мережах фіксованого зв'язку з негеографічним планом нумерації операторів, які мають ліцензії на надання послуг місцевого та міжміського зв'язку, з абонентською ємністю менше 800 000 номерів X X X X X X (У У ). 1 2 3 4 5 6 1 2 { Підпункт 4.2.14 пункту 4.2 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства транспорту та зв'язку N 510 ( z0620-10 ) від 22.07.2010 } 4.2.15. Для виходу абонентів МсТМ та ТМСАР по замовних лініях до замовних та довідкових послуг АМТС (МТС) повинні використовуватися тризначні номери, наведені в додатку 7. 4.2.16. Вихід абонентів до замовних, довідкових та інформаційно-довідкових міжміських послуг АМТС по ЗЗЛ повинен здійснюватися набором національного префікса "0" перед тризначним номером послуги. Номери міжміських послуг розподіляються таким чином: а) 170 - інформаційно-довідкові послуги; б) 171 - замовні послуги; в) 172 - довідкові послуги. 4.2.17. Міжнародним довідковим та замовним послугам МЦК повинні надаватися номери типу: а) 179 - довідкові міжнародні послуги; б) 19L - замовні послуги МЦК, де 19 - індекс виходу на міжнародну послугу; L - індекс виходу на визначену мовну групу послуги. Як L можуть використовуватися: 1 - французька мова; 2 - англійська мова; 3 - німецька мова; 4 - українська/російська мова; 5 - іспанська мова. Вихід абонентів до міжнародних довідкових та замовних послуг МЦК повинен здійснюватись по ЗЗЛ набором 00-19L. 4.2.18. Виклик по міжміській і внутрішньозоновій мережах довідкових послуг операторів телекомунікацій здійснюється набором: 0 - К X X 10911 - по міжміській мережі; з 1 2 X X 10911 - по внутрішньозоновій мережі; 1 2 де: 0 - національний префікс; К - код зони нумерації; з X X - перші дві цифри семизначного зонового номера 1 2 відповідного населеного пункту; 109 - місцевий номер послуги; 11 - додаткові знаки для вирівнювання значності номера до семи знаків. 4.2.19. Виклик по міжміській і внутрішньозоновій мережах довідкових послуг операторів телекомунікацій обласного центру здійснюється набором: 0 - К 9910911 - по міжміській мережі; з 9910911 - по внутрішньозоновій мережі. 4.2.20. Зв'язок абонентів службових АТС МЦК, АМТС, розташованих в одній або різних зонах, повинен здійснюватися набором: К 0X XXX, з і К - код зони, на території якої розташована службова АТС, з що викликають; 0 (перед X ) - індекс виходу на службову АТС; і X - номер службової АТС у зоні нумерації (цифри від 1 до і 5); XXX - номер абонента службової АТС. Для зв'язку в межах однієї службової АТС абонент набирає тризначний номер абонента, якого викликає. Для міжміського та внутрішньозонового зв'язку не допускається тризначна нумерація абонентів службових АТС (без X ). і 4.2.21. Виклик по міжміській мережі абонентів фіксованого зв'язку повинен здійснюватися набором: - для географічної структури номерів 0-К X X X X X X X (У У ), з 1 2 3 4 5 6 7 1 2 де К - код зони; з X X X X X X X (У У ) - зоновий номер абонента; 1 2 3 4 5 6 7 1 2 - для мереж операторів, які мають ліцензії на надання послуг місцевого та міжміського зв'язку, 0-К X X X X X X (У У ), ід 1 2 3 4 5 6 1 2 де К - код мережі призначення (3 знаки). ід Вихід до абонентів мереж операторів, які мають ліцензії на надання послуг місцевого та міжміського зв'язку, з інших країн повинен здійснюватися набором 380 К X X X X X X (У У ). ід 1 2 3 4 5 6 1 2 4.2.22. Виклик абонентів мережі рухомого (мобільного) зв'язку здійснюється набором: 0-К X X X X X X X (У У ) - для мереж з абонентською ємністю ід 1 2 3 4 5 6 7 1 2 до 8 000 000 номерів, де К - код мережі призначення (3 знаки); ід X X X X X X X (У У ) - номер абонента в мережі; 1 2 3 4 5 6 7 1 2 0-К X X X X X X X X (У У ) - для мереж з абонентською ід 0 1 2 3 4 5 6 7 1 2 ємністю більше 8 000 000 номерів, де К - код мережі призначення (2 знаки); ід X X X X X X X X (У У ) - номер абонента в мережі. 0 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4.2.23. Виклик абонентів Глобальних систем супутникового зв'язку повинен здійснюватися набором 00881ZN , аб де 00 - міжнародний префікс; 881 - код Глобальних систем супутникового зв'язку зі стаціонарними або рухомими об'єктами; Z - код конкретної Глобальної системи супутникового зв'язку (Z - цифри від 0 до 9); N - номер абонента в Глобальній системі супутникового аб зв'язку. 4.2.24. Виклик абонентів персональних систем супутникового зв'язку повинен здійснюватися набором 0 - К X X X X X X X , ід 1 2 3 4 5 6 7 де К - код виходу до мереж супутникового зв'язку; ід X - код конкретної мережі супутникового зв'язку; 1 X - код оператора мережі супутникового зв'язку; 2 X X X X X - номер абонента в мережі супутникового зв'язку. 3 4 5 6 7 4.2.25. Виклик по міжміській та внутрішньозоновій мережах абонентів з персональними номерами здійснюється набором 0-700 X X X X X X (X ), 1 2 3 4 5 6 7 де 700 - код послуги персональних номерів; X X X X X X (X ) - персональний номер абонента; 1 2 3 4 5 6 7 X X - код оператора послуг персональних номерів. 1 2 Оператор послуг персональних номерів повинен мати ліцензію на надання послуг фіксованого телефонного зв'язку (місцевого та міжміського). Виклик міжнародних абонентів з персональними номерами здійснюється набором 00-700 X X X X X X X X . 1 2 3 4 5 6 7 8 4.2.26. Виклик по міжміській та внутрішньозоновій мережах абонентів універсального персонального електрозв'язку (УПЕ) здійснюється набором 0-878X X X X X X (X ), 1 2 3 4 5 6 7 де 878 - код послуги УПЕ; X X X X X X (X ) - номер абонента УПЕ; 1 2 3 4 5 6 7 X X - код оператора УПЕ. 1 2 Оператор послуг УПЕ повинен мати ліцензію на надання послуг місцевого та міжміського зв'язку. Виклик міжнародних абонентів УПЕ здійснюється набором 00-878X X X X X X X X . 1 2 3 4 5 6 7 8 Для розширення ємності номерів УПЕ резервується код 879. 4.2.27. Вихід до глобальної телекомунікаційної послуги "Виклик за рахунок абонента, якого викликають" здійснюється набором 0 800X X X X X X (X ), 1 2 3 4 5 6 7 де 800 - код глобальної телекомунікаційної послуги "Виклик за рахунок абонента, якого викликають"; X X X X X X (X ) - тимчасовий умовний номер абонента (на 1 2 3 4 5 6 7 термін замовлення послуги "800"), за рахунок якого здійснюється виклик; X X - код оператора. 1 2 Вихід до міжнародної глобальної телекомунікаційної послуги "Виклик за рахунок абонента, якого викликають" здійснюється набором 00 800X X X X X X X X . 1 2 3 4 5 6 7 8 Вихід до внутрішньозонової послуги "Виклик за рахунок абонента, якого викликають" здійснюється набором 800X X X X . 1 2 3 4 Послуга на внутрішньозоновому рівні впроваджується за умови технічної можливості комутаційних засобів та мереж. Кількість знаків "X" залежить від кількості операторів та кількості вхідних портів, але не більше чотирьох; X або X X 1 1 2 використовуються як коди операторів. Для розширення ємності номерів глобальної телекомунікаційної послуги "Виклик за рахунок абонента, якого викликають" резервується код 888. Приклад послуг, що можуть надаватися з кодом "800", наведено в додатку 8. 4.2.28. Вихід до глобальної телекомунікаційної послуги "З розподілом витрат" здійснюється набором 0 808X X X X X X (X ), 1 2 3 4 5 6 7 де 808 - код глобальної телекомунікаційної послуги "З розподілом витрат"; X X - код оператора. 1 2 Вихід до міжнародної глобальної телекомунікаційної послуги "З розподілом витрат" здійснюється набором 00 808X X X X X X X X . 1 2 3 4 5 6 7 8 Вихід до внутрішньозонової глобальної телекомунікаційної послуги "З розподілом витрат" здійснюється набором 808X X X X . 1 2 3 4 З кодом "808" може здійснюватися розподіл витрат між національною мережею та постачальниками міжнародних послуг. Послуга на внутрішньозоновому рівні впроваджується за умови технічної можливості комутаційних засобів та мереж. 4.2.29. Вихід до глобальної телекомунікаційної послуги "З розподілом прибутків" здійснюється набором 0 900X X X X X X (X ), 1 2 3 4 5 6 7 де 900 - код глобальної телекомунікаційної послуги; X X - код оператора, наприклад, для послуг "Аудіотекс"; 1 2 X - код тарифної категорії (цифри від 0 до 9), який 3 встановлюється оператором/провайдером самостійно; X X X (X ) - код конкретної сервісної послуги, який 4 5 6 7 встановлюється оператором самостійно. Вихід до міжнародної глобальної телекомунікаційної послуги "З розподілом прибутків" здійснюється набором 00 900X X X X X X X X . 1 2 3 4 5 6 7 8 Вихід до внутрішньозонової глобальної телекомунікаційної послуги "З розподілом прибутків" здійснюється набором 900X X X X . 1 2 3 4 Приклад послуг, що можуть надаватися з кодом "900", наведено в додатку 9. Послуга на внутрішньозоновому рівні впроваджується за умови технічної можливості комутаційних засобів та мереж. 4.2.30. Абонентам групи Центрекс повинні надаватися три-, чотири- або п'ятизначні скорочені номери XXX(УУ), XXXX(УУ), XXXXX(УУ) та повний абонентський номер XXXXXXX(УУ), у якому останню групу цифр становить скорочений номер. Зв'язок абонентів групи Центрекс поміж собою повинен здійснюватися набором скороченого номера абонента. Вхідний зв'язок від абонентів мережі ТфМЗК, що не входять до групи Центрекс, здійснюється набором повного номера абонента групи Центрекс. Вихідний зв'язок від абонентів групи Центрекс до абонентів мережі ТфМЗК здійснюється набором спеціального префікса виходу на мережу ТфМЗК (цифра 9) з наступним набором повного номера абонента мережі ТфМЗК. 4.2.31. Поряд з телефонною мережею на ринку послуг зв'язку діють нетелефонні мережі. Вибір нетелефонної, відомчої або альтернативної міжміської, міжнародної мережі як додаткову послугу отримують абоненти ТфМЗК за допомогою набору: 010Z Z , 1 2 де 0 - національний префікс; 10 - код додаткової послуги альтернативного вибору мережі; Z - може приймати значення від 0 до 9 і є першою цифрою коду 1 оператора/мережі; Z = 0 - ознака нетелефонної мережі; 1 Z = 1 - ознака відомчої телефонної мережі; 1 Z - цифри від 2 до 9 - це ознака альтернативної телефонної 1 міжміської/міжнародної мережі в складі ТфМЗК; Z - друга цифра коду оператора/мережі, яка може бути від 0 2 до 9. Пропонується така процедура набору додаткової послуги альтернативного вибору мережі: а) абонент, який замовляє послугу, підряд набирає 010Z Z і 1 2 очікує тональний сигнал готовності мережі до приймання подальших цифр номера абонента, якого він викликає; б) за відсутності можливості надати замовлену послугу мережа передає абоненту-замовнику послуги мовну інформацію про відмову в послузі або тональний сигнал "ЗАЙНЯТО"; в) отримавши сигнал готовності мережі надати послугу, абонент-замовник послуги набирає повний національний номер абонента, якого він викликає, або 0 та міжнародний номер абонента, якого він викликає. Якщо абоненту, який викликає, не потрібна послуга альтернативного вибору мережі, то він повинен здійснити звичайний набір для місцевого, міжміського чи міжнародного зв'язку в залежності від своїх потреб. Абоненти, які безпосередньо включені в цифрові АТС, можуть набирати підряд усі цифри номера разом з кодом "10" без очікування сигналу готовності мережі після набору 010Z Z . 1 2 4.2.32. Виклик абонента по альтернативній міжміській телефонній мережі в складі ТфМЗК повинен здійснюватися набором 010Z Z Z К X X X X X X X (У У ), 1 2 3 з 1 2 3 4 5 6 7 1 2 де 0 - національний префікс; 10Z Z - код вибору альтернативної міжміської телефонної 1 2 мережі; Z - цифри від 2 до 9; 1 Z - цифри від 0 до 9; 2 Z - клас якості перенесення мовної інформації, цифри від 0 3 до 9; К X X X X X X X (У У ) - національний номер абонента, якого з 1 2 3 4 5 6 7 1 2 викликають. 4.2.33. Виклик абонента по альтернативній міжнародній телефонній мережі повинен здійснюватися набором 0010Z Z Z N , 1 2 3 мн де 00 - міжнародний префікс; Z - цифри від 2 до 9; 1 Z - цифри від 0 до 9; 2 Z - клас якості перенесення мовної інформації, цифри від 0 3 до 9; N - міжнародний номер абонента, якого викликають. мн 4.2.34. Вихід до абонентів мережі пейджингового зв'язку повинен здійснюватися набором 0100Z Z X X X X X X , де: 2 3 1 2 3 4 5 6 100Z Z - код вибору мережі пейджингового зв'язку; 2 3 Z Z - код оператора пейджингового зв'язку; 2 3 Z - цифра 0; 2 Z - цифри від 0 до 9; 3 X X X X X X - номер абонента в мережі пейджингового зв'язку 1 2 3 4 5 6 або номер диспетчера. За наявності в мережі пейджингового зв'язку напівавтоматичного зв'язку може використовуватися скорочений код 0100Z Z . 2 3 { Підпункт 4.2.34 пункту 4.2 в редакції Наказу Міністерства транспорту та зв'язку N 1078 ( z1014-09 ) від 16.10.2009 } 4.2.35. Вихід у мережу Internet повинен здійснюватися набором 0100Z Z X X X X , де: 2 3 1 2 3 4 100Z Z - код послуги виходу з мережі ТфМЗК у мережу 2 3 Internet; Z Z - код операторів послуг Internet, що мають постійний 2 3 вихід у міжнародну та національну частини мережі Internet, або код національного реєстраційного центру (LIR); Z - цифри від 1 до 8; 2 Z - цифри від 0 до 9; 3 X X - коди провайдерів послуг Internet, які використовують 1 2 сервери операторів; X X - коди аналогових та цифрових портів 3 4 операторів/провайдерів послуг Internet. { Підпункт 4.2.35 пункту 4.2 в редакції Наказу Міністерства транспорту та зв'язку N 1078 ( z1014-09 ) від 16.10.2009 } 4.2.36. Вихід у мережу передачі даних повинен здійснюватися набором 01009Z N , де: 3 дан 1009Z - код виходу в мережу передачі даних; 3 Z - код мережі/оператора передачі даних; 3 Z - цифри від 0 до 9; 3 N - номер абонента в мережі передачі даних. дан { Підпункт 4.2.36 пункту 4.2 в редакції Наказу Міністерства транспорту та зв'язку N 1078 ( z1014-09 ) від 16.10.2009 } 4.2.37. Виклик абонентів відомчих телефонних мереж повинен здійснюватися набором 0101Z (Z )N , де: 2 3 аб 101Z (Z ) - код виходу до відомчих мереж; 2 3 Z - цифри від 0 до 9; 2 Z - цифри від 0 до 9; 3 N - номер абонента у відомчій мережі. аб Виклик абонентами телефоністів відомчих телефонних мереж повинен здійснюватися набором 0101Z Z 80. 2 3 { Підпункт 4.2.37 пункту 4.2 в редакції Наказу Міністерства транспорту та зв'язку N 1078 ( z1014-09 ) від 16.10.2009 } 4.2.38. Робочим місцям міжміської служби, розташованої на АМТС відповідної зони нумерації, для виходу телефоністів інших зон надається номер К 81, з де К - код зони нумерації, у якій розташована АМТС; з 81 - код виходу до телефоністів АМТС. 4.2.39. Вихід до служби замовлень міжнародної служби МЦК, що розміщений у певній зоні нумерації, від телефоністів АМТС інших зон здійснюється набором номера службової АТС К 0X 134, з і де К - код зони, у якій розташований МЦК; з X (1-5) - номер службової АТС. і 4.2.40. Робочим місцям міжміської служби, розташованої на АМТС, для виходу телефоністів МЦК України надається чотиризначний номер К 81, з де К - код зони, у якій розташована міжміська служба. з Для виходу телефоністів МЦК України по цифрових каналах з використанням системи спільноканальної сигналізації N 7 робочим місцям міжнародної служби АМТС надаються номери К "В"("С"), з де "В", "С" - коди виклику телефоніста, які відповідають кодам 11 (термінове обслуговування) та 12 (уповільнене обслуговування). 4.2.41. Вихід телефоністів АМТС певної зони нумерації до міжнародної служби МЦК України здійснюється набором номера К 82, з де К - код зони, у якій розташований МЦК; з 82 - код виходу до телефоністів. 4.2.42. Вихід телефоністів МЦК України до операторів інших країн здійснюється набором номера 0-0К "В"("С"), к де 0-0 - префікс виходу на міжнародну мережу; К - код країни призначення; к "В"("С") - код виходу до телефоністів відповідно до кодів 11 (термінове обслуговування) та 12 (уповільнене обслуговування). 4.2.43. Вихід телефоніста АМТС або телефоніста комутаторної дільниці районного центру однієї зони до робочих місць комутаторних дільниць районних центрів іншої зони здійснюється набором міжміського номера К XXXXXXX. з 4.2.44. Вихід телефоністів комутаторних дільниць районних центрів до операторів МЦК здійснюється тільки через телефоніста міжміської служби АМТС або через телефоністів регіонального автоматизованого комутаторного центру відповідної зони нумерації. 4.2.45. Абонентський зоновий номер географічної структури МсТМ і ТМСАР складається з чотиризначного номера абонента в межах десятитисячної групи та комбінації з трьох цифр, які додаються перед номером абонента і визначають номер цієї групи у МсТМ або номер АТС. 4.2.46. В УВАТС для внутрішнього зв'язку застосовується скорочена (порівняно з місцевою) нумерація, значність якої залежить від ємності УВАТС. Кожному абоненту УВАТС, який має право зв'язку з місцевою мережею, окрім свого скороченого внутрішнього номера, надається також і повний абонентський номер МсТМ (ТМСАР). Вхідний зв'язок від абонентів МсТМ (ТМСАР) до абонентів УВАТС здійснюється набором повного зонового номера абонента, якого викликають і який включає в себе як останні знаки весь скорочений номер за нумерацією УВАТС. Для вхідного зв'язку на УВАТС з ручним обслуговуванням вхідного зв'язку із загальної нумерації МсТМ (ТМСАР) виділяється один або декілька серійних номерів. Вихідний автоматичний зв'язок від абонентів УВАТС до місцевих абонентів здійснюється набором спеціального індексу виходу на МсТМ (ТМСАР) (наприклад, цифри 9) з наступним набором повного номера абонента МсТМ (ТМСАР). При цьому УВАТС або АТС, до якої включена УВАТС, повинні включати в повідомлення сигналізації національний номер і позначення категорії абонентського терміналу, з якого ініційовано виклик. Скорочені номери абонентів УВАТС не повинні починатися з цифр "0", "1"; цифра "9" також не використовується, якщо вона позначає індекс виходу в МсТМ. 4.2.47. Вихід абонентів до служб екстреного виклику та служб довідково-інформаційних та замовних послуг здійснюється набором скороченого номера, який починається з цифри 1, або звичайного абонентського зонового номера. Скорочені номери надаються службам екстреного виклику, а також деяким службам довідково-інформаційних та замовних послуг, які користуються найбільшим попитом. Послугам, які характеризуються обмеженим або місцевим використанням, можуть надаватися абонентські номери стандартного формату. Як виняток, абонентські зонові номери можуть тимчасово використовуватися окремими службами довідково-інформаційних та замовних послуг, яким Планом нумерації виділені скорочені номери, але надалі такі послуги повинні перейти на скорочену нумерацію. Дозволяється використовувати абонентські зонові номери для виходу абонентів кінцевих та вузлових станцій до служб екстреного виклику, які включені в ці станції. До послуг, які мають скорочені номери, можливий доступ з абонентського стаціонарного та мобільного телефонних апаратів, з таксофона загального користування та зі спеціального довідкового таксофона. До послуг, які мають абонентські номери, можливий доступ з абонентського стаціонарного та мобільного телефонних апаратів, з таксофона загального користування. 4.2.48. Службам екстреного виклику надаються єдині тризначні номери: пожежна допомога - 101; міліція - 102; державна швидка медична допомога - 103; аварійна служба газової мережі - 104; служба екстреної допомоги населенню - 112. Номери служб екстреного виклику 101, 102, 103, 104, 112 є закріпленими за міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, уповноваженими забезпечувати функціонування служб екстреного виклику, і не присвоюються операторам телекомунікацій. Оператори телекомунікацій забезпечують маршрутизацію трафіку до служб екстреного виклику. Для широковживаних замовних та інформаційно-довідкових послуг у місцевих зонових мережах, мережах фіксованого зв'язку з негеографічним планом нумерації та мережах рухомого (мобільного) зв'язку надаються такі скорочені номери: приватна швидка медична допомога - 106ХХ, де ХХ - код приватного лікувального закладу швидкої допомоги; довідкова послуга з надання інформації про телефонні номери - 109; спільна голосова довідкова послуга - 118Х Х , де Х - код 1 2 1 провайдера голосової довідки; Х - код мовної групи (1 - 2 українська, 2 - російська, 3 - англійська, 4 - німецька тощо); послуги, що мають соціальне значення, - 116Х Х Х , 1 2 3 де: Х =0, Х =0, Х =0 - гаряча лінія розшуку дітей; 1 2 3 Х =1, Х =1, Х =1 - лінія допомоги дітям; 1 2 3 Х =1, Х =2, Х =3 - лінія психологічної допомоги. 1 2 3 У місцевих мережах, які обладнані застарілим устаткуванням, до заміни останнього дозволяється використовувати двозначні номери, наведені в підпункті 4.1.33 пункту 4.1 цього Плану нумерації, у яких цифра "0" замінюється цифрою "1". { Підпункт 4.2.48 пункту 4.2 глави 4 в редакції Наказів Міністерства транспорту та зв'язку N 1178 ( z0976-08 ) від 24.09.2008, N 510 ( z0620-10 ) від 22.07.2010 } 4.2.49. Єдині номери, які виділені для послуг підприємств ТфМЗК, наведені в додатку 7. 4.2.50. Для організації замовних та інформаційно-довідкових послуг на території міст, селищ міського типу, сільських районів або на всій території України в мережах фіксованого зв'язку з географічним планом нумерації, мережах фіксованого зв'язку з негеографічним планом нумерації та мережах рухомого (мобільного) зв'язку виділяються номери 12X, 15XX, 16XX, 14ХХХ (X - цифри від 0 до 9). Для всіх вищезазначених мереж інші скорочені номери мають призначення: { Абзац перший підпункту 4.2.50 пункту 4.2 глави 4 в редакції Наказу Міністерства транспорту та зв'язку N 510 ( z0620-10 ) від 22.07.2010 } 11X, 19X - резерв, гармонізований на європейському рівні; 13XXX - резерв розвитку; { Абзац третій підпункту 4.2.50 пункту 4.2 глави 4 в редакції Наказу Міністерства транспорту та зв'язку N 510 ( z0620-10 ) від 22.07.2010 } 17x, 18X - послуги ТфМЗК; 151X - служби з єдиним номером на всій території України; 160X, 165X, 166X - резерв для служб з єдиним номером на всій території України. Резервні номери використовуються за погодженням з центральним органом виконавчої влади в галузі зв'язку. При автоматичному виклику централізованої послуги ремонту телефонів повинна передбачатись можливість добирання номерів, на які робиться замовлення на ремонт. { Пункт 4.2.50 в редакції Наказу Міністерства транспорту та зв'язку України N 168 ( z0183-08 ) від 13.02.2008 } 4.2.51. У місцевих телефонних мережах довідково-інформаційним та замовним послугам, які характеризуються обмеженим або місцевим використанням, можуть надаватися повні абонентські номери. 4.2.52. Для загальнодержавних голосових інформаційних послуг виділяються номери, що починаються з коду 118. Формат цих номерів "118X(X)". Доступ до голосових інформаційних послуг з кодом 118 в Україні здійснюється за процедурою: - для національних абонентів: 0-118X(X); - для зарубіжних абонентів: 380118X(X). { Пункт 4.2.52 в редакції Наказу Міністерства транспорту та зв'язку України N 168 ( z0183-08 ) від 13.02.2008 } 4.2.53. Для загальнодержавної служби допомоги надається номер "112", доступ до якого здійснюється за процедурою 0-112. Вихід до міжнародних служб допомоги здійснюється набором номера 0-0112. 4.2.54. Для виконання контрольних викликів виділяються випробувальні номери з розрахунку один номер (найбільший) на кожний абонентський концентратор або один номер XXXX999 на одну тисячну абонентську групу. 4.2.55. Для виконання перевірних викликів на кожній АТС мережі виділяються один або декілька номерів. У межах однієї мережі ці номери мають однаковий вигляд (XXXX217 або XXXXX47), відрізняючись, при потребі, цифрою тисяч. Указані номери використовуються для вмикання автовідповідачів, кількість яких може бути від двох до п'яти в залежності від оснащення мережі контрольно-випробувальною апаратурою. Допускається використовувати для проведення перевірних викликів номери XXXXX99. У цьому випадку слід уникати одночасного проведення перевірних та контрольних викликів. 4.2.56. Для виконання перевірних викликів по ЗЛМ на кожній АТС виділяється номер XXXX117. 4.2.57. Проведення контрольних та перевірних викликів по ЗЗЛ виконується набором 0-178, де 0 - префікс виходу на ЗЗЛ; 178 - код автовідповідача АМТС. 4.2.58. Національні коди зон призначення К та коди з ідентифікації мереж призначення К для ТфМЗК наведені в додатку ід 11. 4.2.59. Короткі коди послуг, коди глобальних телекомунікаційних послуг широкого вжитку в мережах різних операторів і провайдерів повинні складатися з однакової для конкретної послуги базової частини (наприклад, "118", "800", "900" тощо) та одно- або двозначної додаткової частини, яка позначає код оператора, провайдера (наприклад, "118XX", "800X", "800XX", "900X", "900XX"). 4.2.60. Вихід абонентів ТфМЗК України до загальноєвропейських телефонних мереж або послуг здійснюється набором: а) до послуг загального користування 00388 31 XXX, де XXX - код послуги загального користування; б) до послуг замовника 00388 33 Z XXX XXX (Z = 0, 2 - 9) 1 1 00388 33 Z XXX (Z = 1), 2 2 де Z XXX XXX та Z XXX - коди послуг замовника; 1 2 в) до корпоративних мереж 00388 3 5 XXX XXX XXX, де XXX XXX XXX - номер абонента корпоративної мережі; г) до персональних номерів 00388 3 7 XXX XXX XXX, де XXX XXX XXX - персональний номер абонента. 4.2.61. Виклик абонентів міжнародної мережі Inmarsat здійснюється набором 00 СС N , ab де 00 - міжнародний префікс; СС - код мережі Inmarsat. Як СС, залежно від морської акваторії, використовують коди 870, 871, 872, 873, 874; N - номер абонента в мережі Inmarsat. ab 4.2.62. Вихід до абонентів міжнародних мереж здійснюється набором 00 882 Z Z N , 1 2 ab де 00 - міжнародний префікс; 882 - код виходу на міжнародні мережі; Z Z - код міжнародної мережі; 1 2 N - номер абонента в мережі. ab 4.2.63. Вихід на міжнародну послугу пільгового тарифу (IPRS) здійснюється набором 00 979 Z X X X X X X X X , 1 2 3 4 5 6 7 8 де 00 - міжнародний префікс; 979 - код виходу на міжнародну послугу пільгового тарифу; Z - категорія вартості виклику: Z = 1 - тариф зони 1; Z = 3 - тариф зони 2; Z = 5 - тариф зони 3; Z = 9 - тариф спеціальної зони; X X X X X X X X - номер абонента послуги. 1 2 3 4 5 6 7 8 4.2.64. Вихід абонентів зони нумерації на обладнання провайдерів послуг міжміського, міжнародного телефонного зв'язку з пільговим тарифом здійснюється набором 979ZX X X , 1 2 3 де Z - категорія вартості виклику (цифри від 0 до 9); X або X X - коди провайдерів; 1 1 2 X X або X - номери портів провайдера. 2 3 3 4.2.65. Для забезпечення з'єднання абонентів мережі Internet з абонентами та/або послугами ТфМЗК, а також для забезпечення з'єднання абонентів ТфМЗК з абонентами мережі Internet може використовуватися протокол ENUM (Telephone Number Mapping), за допомогою якого з використанням системи доменних імен DNS (Domain Name System) кожному номеру ТфМЗК присвоюються адреси мережі Internet або інші номери ТфМЗК. Використання підсистеми нумерації із застосуванням протоколу ENUM для взаємодії із ТфМЗК установлюється окремим порядком з урахуванням положень щодо адміністрування адресного простору українського сегмента мережі Internet. Опис технічних аспектів підсистеми нумерації за протоколом ENUM наведено в додатку 12. 5. Нумерація додаткових послуг 5.1. Дія, яка використовується для отримання доступу до управління додатковими послугами, може включати формати: а) формат командного діалогу; б) формат інтерактивного діалогу. Оператор мережі, провайдер додаткових послуг повинні підтримувати або формат командного діалогу, або формат командного діалогу і формат інтерактивного діалогу. Ці вимоги належать як до клавіатурного (стимульного), так і до функціонального протоколів, які використовуються для організації зв'язку у форматі командного діалогу або інтерактивного діалогу між терміналом і обладнанням провайдера послуг. 5.2. Формат командного діалогу, який використовується для доступу і управління додатковою послугою, може мати одну або декілька форм: а) команда коду послуги; б) команда переходу; в) команда скороченого набору; г) літерно-цифрова команда. Оператор мережі, провайдер додаткової послуги повинні підтримувати команду коду послуг та команду переходу і можуть додатково підтримувати команду скороченого набору та літерно-цифрову команду. Ці вимоги поширюються як на клавіатурний, так і на функціональний протоколи, які використовуються для зв'язку у форматі командного діалогу між терміналом і обладнанням провайдера послуг. 5.3. Команда коду послуги використовується для доступу до додаткових послуг та до управління ними і має таку структуру: ------------------------------------------------------------------ |Запуск |Префікс |Код |Розподілюва- |Додаткова |Суфікс | |команди |послуги |послуги |льний символ |інформація|послуги | ------------------------------------------------------------------ або ------------------------------------------------------------------ |Префікс |Код |Розподілюва- |Додаткова |Суфікс |Закінчення| |послуги |послуги |льний символ |інформація|послуги | команди | ------------------------------------------------------------------ Кожному модулю додаткової інформації (при їх наявності) повинен передувати розподілювальний символ. Кількість модулів додаткової інформації усередині однієї послідовності команди визначається оператором мережі, провайдером послуг або виробником терміналу. 5.3.1. Префікс послуги, який використовується в команді, визначає процедуру (функцію), що запитується для послуги. Для префікса послуги визначені такі процедури послуг: а) надання / скасування; б) реєстрація / стирання; в) активізація / деактивізація; г) виклик / виключення; ґ) опитування. Процедура надання виконується обладнанням оператора, провайдера послуги для того, щоб зробити послугу доступною для користувача. Процедура скасування виконується обладнанням оператора, провайдера послуги для того, щоб зробити послугу недоступною для користувача. Процедура реєстрація виконується користувачем або оператором, провайдером послуги для зберігання специфічних даних, які необхідні для виконання визначеної послідовності операцій для послуги. Процедура стирання виконується користувачем або оператором, провайдером послуг для видалення даних, які зберігаються для визначеної послуги при попередній реєстрації. Процедура активізація виконується користувачем або оператором, провайдером послуг для зміни стану послуги від неактивного до активного. Процедура деактивізація виконується користувачем або оператором, провайдером послуги для зміни стану від активного до неактивного. Процедура виклику виконується користувачем або оператором, провайдером послуги для виконання специфічних процедур послуги в реальному масштабі часу. Процедура виключення виконується користувачем у процесі виклику для тимчасової зупинки додаткової послуги. Процедура опитування виконується користувачем для запиту інформації від провайдера послуг і має відношення до окремої послуги. Процедура опитування включає процедуру перевірки стану, яка дає змогу користувачу запитувати інформацію про існуючий стан для вказаної послуги, запит даних та можливу перевірку даних. Процедури надання/скасування, як правило, виконуються оператором, провайдером послуг і в інтерфейсі користувача не потрібні. Усі інші процедури можуть виконуватися з використанням інтерфейсу користувача. Наявність тих чи інших процедур та спосіб їх виконання залежать від конкретної послуги. Префікси послуг і відповідні їм процедури послуг наведені нижче: ------------------------------------------------------------------ |* * |- реєстрація без активізації; | |------+---------------------------------------------------------| |* |- активізація, активізація з реєстрацією, виклик; | |------+---------------------------------------------------------| |* # |- опитування включає: перевірку стану; | | | опитування даних; | | | перевірку даних; | |------+---------------------------------------------------------| |# |- деактивізація без стирання, виключення; | |------+---------------------------------------------------------| |# # |- деактивізація із стиранням, стирання. | ------------------------------------------------------------------ Як розподільний знак використовується символ *. Як суфікс команди коду послуги використовується символ #. 5.3.2. Код послуги повинен складатися із двох або трьох цифр, які використовуються для ідентифікації послуги, до якої здійснюється доступ. Перелік можливих додаткових послуг та відповідних їм кодів послуг наведено в додатку 13. 5.3.3. Розподільний символ використовується для відокремлення коду послуги від будь-якої додаткової інформації або для відокремлення двох пунктів додаткової інформації. 5.3.4. Додаткова інформація складається з рядків даних невизначеної довжини. Рядок даних звичайно складається з цифр, але може включати літери або окремі символи. 5.3.5. Суфікс послуги використовується для сигналізації про закінчення рядка команди коду послуг. Як суфікс послуги використовується символ "#". Окремим рішенням оператора, провайдера послуги суфікс послуги може бути замінений іншим технічним рішенням для виявлення кінця командного рядка. 5.3.6. Сигналом запуску команди, що використовується для ініціювання послідовності команди керування, є "Зняти трубку". Якщо ж команда коду послуги повинна бути ініційована всередині виклику, запуск команди повинен здійснюватися шляхом натискання клавіші "R" ("Повторний виклик номера") або будь-якою іншою еквівалентною командою, що використовується оператором, провайдером послуг. Командою закінчення може бути "Покласти трубку", підпрограма "Послати" ("SENT") або будь-яка інша команда, що використовується оператором, провайдером послуг. 5.4. Команда переходу для доступу і керування додатковою послугою повинна мати таку структуру: ------------------------------------------------------------------ |Запуск команди |Команда переходу|Розподільний |Додаткова | | | |символ |інформація | ------------------------------------------------------------------ або ------------------------------------------------------------------ |Команда |Розподільний |Додаткова |Закінчення | |переходу |символ |інформація |команди | ------------------------------------------------------------------ 5.4.1. Команда переходу містить одну або дві цифрові команди, що використовуються для виклику окремої послуги або процедури послуги під час активного стану виклику. 5.4.2. Розподіл цифр для команд переходу наведено в додатку 14. 5.5. Команда скороченого набору для доступу до послуги скороченого набору, коли користувач або абонент має номери, що зберігаються усередині ТфМЗК, повинна мати таку структуру: ------------------------------------------------------------------ |Запуск команди |Скорочений номер |Суфікс | ------------------------------------------------------------------ або ------------------------------------------------------------------ |Скорочений номер |Суфікс |Закінчення команди | ------------------------------------------------------------------ Скорочений номер містить одну, дві або більше цифр усередині номерної області, визначеної оператором або провайдером послуг. Скорочений номер визначає пам'ять, де зареєстровано повний номер, який хоче набрати користувач. У технічно обґрунтованих випадках допускається використовувати команду скороченого набору, яка має таку структуру: ------------------------------------------------------------------ |Запуск команди |Префікс послуги |Скорочений номер | -----------------------------------------------------------------| або -----------------------------------------------------------------| |Префікс послуги |Скорочений номер |Закінчення команди | ------------------------------------------------------------------ Як префікс послуги використовується символ **. У цьому випадку для виконання процедури управління "Реєстрація без активізації" використовується префікс ***. 5.6. Літерно-цифрова команда для доступу до керування додатковими послугами повинна мати таку структуру: ------------------------------------------------------------------ |Запуск команди |Літерно-цифровий |Додаткова інформація | | |рядок | | ------------------------------------------------------------------ або ------------------------------------------------------------------ |Літерно-цифровий |Додаткова інформація |Закінчення команди | |рядок | | | ------------------------------------------------------------------ 5.6.1. Літерно-цифровий рядок, що використовується для доступу або керування додатковою послугою, може складатися з будь-якої комбінації літер (від "а" до "я") або цифр (від 0 до 9). 5.6.2. Довжина, зміст та застосування літерно-цифрового рядка визначається оператором або провайдером послуг. 5.6.3. Використання цифрових рядків для доступу та керування додатковими послугами обмежується послугами, які повинні бути доступні для всіх абонентів, уключаючи абонентів, термінали яких оснащені лише дисковим номеронабирачем. 5.6.4. Використання літерних рядків або змішаних літерно-цифрових рядків для послуг або процедур послуг не рекомендується для ТфМЗК через труднощі, пов'язані з призначенням літерних характеристик для цифрових клавіатур існуючих терміналів. 5.6.5. Використання літерних і літерно-цифрових рядків усередині літерно-цифрових команд можливо в приватних мережах, закритих групах користувачів або всередині інтерактивного діалогу. 5.7. Формат інтерактивного діалогу, що використовується для одержання доступу до додаткової послуги та керування нею, повинен мати загальну структуру, що складається з повторюваної послідовності двох елементів: а) дія керування; б) зворотний зв'язок і/або довідкова інформація. Визначення необхідної дії керування та послідовностей керування/інформація, що виступають як частина будь-якого специфічного інтерактивного діалогу, здійснюється операторами, провайдерами послуг і виробниками терміналів. Заступник начальника Управління стратегії розвитку телекомунікацій О.Ж.Скибун Додаток 1 до пункту 4.1.27 Національного плану нумерації України НУМЕРАЦІЯ на комбінованій мережі ємністю до 80 тисяч номерів (на МсТМ - п'ятизначна нумерація) ------------------------------------------------------------------ | Абонент, що | Нумерація при виклику | | викликає |--------------------------------------------------| | |абонентів| абонентів | абонентів | екстрених |АМТС| | |своєї АТС| КС і ВС | міста та | та | | | | | свого | району |довідково- | | | | | вузлового | через ВСП |інформацій-| | | | | району | | них служб | | |-------------+---------+-----------+-----------+-----------+----| |1.КС чи ВС з |XXXXX |XXXXX |XXXXX | 0X(X) | 8 | |програмним | | | | | | |керуванням чи| | | | | | |координатного| | | | | | |типу з | | | | | | |п'ятизначними| | | | | | |регістрами | | | | | | |-------------+---------+-----------+-----------+-----------+----| |2.КС типу | (X)XX | 9XXXXX | 9XXXXX | 90X(X) | 98 | |АТСК - 50/200| | | | | | |-------------+---------+-----------+-----------+-----------+----| |3.РАТС | XXXXX | - | XXXXX | 0X(X) | 8 | |-------------+---------+-----------+-----------+-----------+----| |4. | - | - | XXXXX | - | - | |Телефоністка | | | | | | |МТС | | | | | | |----------------------------------------------------------------| | Після набору індексу виходу "9" допускається прослуховування | |абонентом другого акустичного сигналу "Відповідь станції". | | Знаки номерів, указані в дужках, можуть бути відсутніми. | | У номерах виду (X)XX першою цифрою не може бути "9". | ------------------------------------------------------------------ Додаток 2 до пункту 4.1.27 Національного плану нумерації України НУМЕРАЦІЯ на комбінованій мережі ємністю понад 80 тисяч номерів (на МсТМ - п'яти- шестизначна нумерація) ------------------------------------------------------------------------------------ |Абонент, що | Нумерація при виклику | |викликає |-------------------------------------------------------------------| | |абонентів |абонентів |абонентів району| абонентів |екстрених |АМТС| | |своєї АТС | КС і ВС | через ВСП | міста |та | | | | | свого | | |довідково-| | | | |вузлового | | |інформа- | | | | | району | | |ційних | | | | | | | |служб | | |--------------+----------+----------+----------------+------------+----------+----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |--------------+----------+----------+----------------+------------+----------+----| |1.КС чи ВС з | вXXXXX | вXXXXX | вXXXXX | (X)XXXXX | 0X(X) | 8 | |програмним | або | або | або | або | або |або | |керуванням | (XX)XXX | (XX)XXX | 0вXXXXX | 0(X)XXXXX | 00X(X) | 08 | | | | | | | | | |--------------+----------+----------+----------------+------------+----------+----| |2.КС чи ВС | (XX)XXX | (XX)XXX | 0вXXXXX | 0(X)XXXXX | 00X(X) | 08 | |координатного | | | | | | | |типу з | | | | | | | |п'ятизначними | | | | | | | |регістрами | | | | | | | |--------------+----------+----------+----------------+------------+----------+----| |3.КС типу | (X)XX | 9(XX)XXX | 0вXXXXX | 0(X)XXXXX | 00X(X) | 08 | |АТСК-50/200 | | | | | | | |--------------+----------+----------+----------------+------------+----------+----| |4.РАТС | (X)XXXXX | - | ВXXXXX | (X)XXXXX | 0X(X) | 8 | | | | | | | | | |--------------+----------+----------+----------------+------------+----------+----| |5.Телефоністка| - | - | ВXXXXX | (X)XXXXX | - | - | |МТС | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------| | Після набору індексу "0" допускається прослуховування абонентами | |електромеханічних ВС та КС другого акустичного сигналу "Відповідь станції". | | "в" -цифра, яка виділена як перший знак шестизначного номера сільського абонента.| | Знаки номерів, указані в дужках, можуть бути відсутніми. | | У номерах виду (XX)XXX першою цифрою не можуть бути "0" та перші знаки номерів | |міжстанційного зв'язку. | | У номерах виду (X)XX першою цифрою не можуть бути "9" та "0". | ------------------------------------------------------------------------------------ Додаток 3 до пункту 4.1.27 Національного плану нумерації України НУМЕРАЦІЯ на комбінованій мережі при шести-семизначній нумерації на МсТМ ------------------------------------------------------------------------- | Абонент, що | Нумерація при виклику | | викликає |---------------------------------------------------------| | |абонентів|абонентів|абонентів |абонентів |екстрених |АМТС| | |своєї АТС| КС і ВС | району | міста |та | | | | | свого |через ВСП | |довідково-| | | | |вузлового| | |інформа- | | | | | району | | |ційних | | | | | | | |служб | | |-------------+---------+---------+----------+----------+----------+----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-------------+---------+---------+----------+----------+----------+----| |1.КС чи ВС з |(X)вXXXXX|(X)вXXXXX|(X)вXXXXX |(X)XXXXXX | 0X(X) | 8 | |програмним |або | або | або | або | або |або | |керуванням |(XX)XXX | (XX)XXX |0(X)вXXXXX|0(X)XXXXXX| 00X(X) | 08 | |-------------+---------+---------+----------+----------+----------+----| |2.КС чи ВС | (XX)XXX | (XX)XXX |0(X)вXXXXX|0(X)XXXXXX| 00X(X) | 08 | |координатного| | | | | | | |типу | | | | | | | |з | | | | | | | |п'ятизначними| | | | | | | |регістрами | | | | | | | |-------------+---------+---------+----------+----------+----------+----| |3.КС типу | (X)XX |9(XX)XXX |0(X)вXXXXX|0(X)XXXXXX| 00X(X) | 08 | |АТСК-50/200 | | | | | | | |-------------+---------+---------+----------+----------+----------+----| |4.РАТС |(X)XXXXXX| - |(X)вXXXXX |(X)XXXXXX | 0X(X) | 8 | | | | | | | | | |-------------+---------+---------+----------+----------+----------+----| |5.Телефоніст-| - | - |(X)вXXXXX |(X)XXXXXX | - | - | |ка МТС | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------| | Після набору індексу "0" допускається прослуховування абонентами | |електромеханічних ВС та КС другого акустичного сигналу | |"Відповідь станції". | | "в" - цифра, виділена як перший знак шестизначних чи другий знак | |семизначних номерів сільських абонентів. | | Знаки номерів, указані в дужках, можуть бути відсутніми. | | У номерах виду (XX)XXX першою цифрою не можуть бути "0" та перші | |знаки номерів міжстанційного зв'язку. | | У номерах виду (X)XX першою цифрою не можуть бути "9" та "0" | | У номерах виду (X)вXXXXX першою цифрою не можуть бути "0" та "8". | ------------------------------------------------------------------------- Додаток 4 до пункту 4.1.31 Національного плану нумерації України Комбінована система нумерації абонентів ТМСАР ------------------------------------------------------------------ | Абонент, що | Нумерація при виклику | | викликає |-------------------------------------------------| | | абонентів |абонентів |абонентів |екстрених |АМТС| | | своєї АТС | ЦС та | КС і ВС | та | | | | | інших | свого |довідково-| | | | | станцій |вузлового | інформа- | | | | | через ЦС | району | ційних | | | | | | | служб | | | | | | |райцентру | | |--------------+-----------+----------+----------+----------+----| |1.КС чи ВС з | (XX)XXX | XXXXX |XXXXX |0X(X) | 8 | |програмним | | | | | | |керуванням чи | | | | | | |координатного | | | | | | |типу з | | | | | | |п'ятизначними | | | | | | |регістрами | | | | | | |--------------+-----------+----------+----------+----------+----| |2.КС типу | (X)XX | 9XXXXX | 9XXXXX | 90X(X) | 98 | |АТСК-50/200 | | | | | | |--------------+-----------+----------+----------+----------+----| |3.ЦС і РАТС | XXXXX | XXXXX | - | 0X(X) | 8 | |райцентру | | | | | | |--------------+-----------+----------+----------+----------+----| |4.Телефоністка| - | XXXXX | - | - | - | |МТС | | | | | | |----------------------------------------------------------------| | Після набору індексу виходу "9" допускається прослуховування | |абонентом другого акустичного сигналу "Відповідь станції". | | Знаки номерів, указані в дужках, можуть бути відсутніми. | | У номерах виду (X)XX першою цифрою не може бути "9". | | У разі використання на КС чи ВС відкритої нумерації абонентів | |без індексу зовнішнього зв'язку перші цифри скорочених номерів | |не можуть збігатися з першими цифрами номерів міжстанційного | |зв'язку. | ------------------------------------------------------------------ Додаток 5 до пункту 4.1.35 Національного плану нумерації України НУМЕРАЦІЯ інформаційно-довідкових та замовних послуг операторів ТфМЗК ------------------------------------------------------------------ | Найменування послуг | Нумерація | | |------------------------------------------| | | на мережах з | на мережах з | | |двозначними номерами |тризначними номерами| | | послуг | послуг | |---------------------+---------------------+--------------------| |Централізована служба| 08 | 008 | |ремонту телефонів | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |Довідкова служба з | 09 | 009 | |надання номерів | | | |телефонів абонентів, | | | |про яких відомі | | | |неповні дані | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |Довідкова служба з | 09 | 09 | |надання номерів | | | |телефонів абонентів, | | | |про яких відомі | | | |повні дані | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |Служба точного часу | 05 | 060 | |---------------------+---------------------+--------------------| |Централізована служба| 00 | 064 | |ремонту таксофонів | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |Прийом телеграм у | 06 | 066 | |кредит | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |Інформаційно- | 07 | 070 | |довідкова служба АМТС| | | |(МТС) | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |Приймання замовлень | 07 | 071 | |на розмови з | | | |населеними пунктами | | | |України та країн СНД | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |Довідкова служба | 07 | 072 | |замовлень розмов з | | | |населеними пунктами | | | |України та країн СНД | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |Довідкова служба | 07 | 073 | |замовлень міжнародних| | | |розмов | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |Приймання замовлень | 07 | 074 | |на розмови з готелю | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |Приймання замовлень | 07 | 079 | |на міжнародні розмови| | | ------------------------------------------------------------------ Додаток 6 до пункту 4.1.40 Національного плану нумерації України Національні коди призначення ТфМЗК України ------------------------------------------------------------------ | Найменування зон/об'єктів | Національний код | | | зони призначення, | | | національний | | | ідентифікаційний | | | код мережі | |--------------------------------------------+-------------------| | 1 | 2 | |--------------------------------------------+-------------------| |Вінницька | 043 | |--------------------------------------------+-------------------| |Волинська | 033 | |--------------------------------------------+-------------------| |Дніпропетровська | 056 | |--------------------------------------------+-------------------| |Донецька | 062 | |--------------------------------------------+-------------------| |Житомирська | 041 | |--------------------------------------------+-------------------| |Закарпатська | 031 | |--------------------------------------------+-------------------| |Запорізька | 061 | |--------------------------------------------+-------------------| |Івано-Франківська | 034 | |--------------------------------------------+-------------------| |Київська | 044 | |--------------------------------------------+-------------------| |Київська | 045 | |--------------------------------------------+-------------------| |Кіровоградська | 052 | |--------------------------------------------+-------------------| |Кримська | 065 | |--------------------------------------------+-------------------| |Львівська | 032 | |--------------------------------------------+-------------------| |Луганська | 064 | |--------------------------------------------+-------------------| |Миколаївська | 051 | |--------------------------------------------+-------------------| |Одеська | 048 | |--------------------------------------------+-------------------| |Полтавська | 053 | |--------------------------------------------+-------------------| |Рівненська | 036 | |--------------------------------------------+-------------------| |Сумська | 054 | |--------------------------------------------+-------------------| |Тернопільська | 035 | |--------------------------------------------+-------------------| |Харківська | 057 | |--------------------------------------------+-------------------| |Херсонська | 055 | |--------------------------------------------+-------------------| |Хмельницька | 038 | |--------------------------------------------+-------------------| |Черкаська | 047 | |--------------------------------------------+-------------------| |Чернігівська | 046 | |--------------------------------------------+-------------------| |Чернівецька | 037 | |--------------------------------------------+-------------------| |Севастополь | 069 | |--------------------------------------------+-------------------| |Наземні станції супутникового | 049 | |зв'язку з морськими суднами | | |--------------------------------------------+-------------------| |Контрольно-випробувальна |440-449, 890-899 | |апаратура АМТС | | |--------------------------------------------+-------------------| |Мережі рухомого (мобільного) |039, 050, 063, 066,| |зв'язку |067, 068, 091-099 | ------------------------------------------------------------------ Додаток 7 до пункту 4.2.15, 4.2.49 Національного плану нумерації України НУМЕРАЦІЯ замовних та довідкових послуг ТфМЗК України ------------------------------------------------------------------ | Найменування послуг | Нумерація | |-------------------------------------------------+--------------| |Інформаційно-довідкова послуга АМТС (МТС) | 170 | |-------------------------------------------------+--------------| |Приймання замовлень на розмови з населеними | 171 | |пунктами України | | |-------------------------------------------------+--------------| |Довідкова послуга замовлень розмов з населеними | 172 | |пунктами України | | |-------------------------------------------------+--------------| |Довідкова послуга замовлень міжнародних розмов | 173 | |-------------------------------------------------+--------------| |Приймання замовлень на розмови з готелю | 174 | |-------------------------------------------------+--------------| |Автовідповідач вузла спецслужб | 178 | |-------------------------------------------------+--------------| |Приймання замовлень на міжнародні розмови | 179 | |-------------------------------------------------+--------------| |Резерв розвитку | 175-177 | ------------------------------------------------------------------ Додаток 8 до пункту 4.2.27 Національного плану нумерації України ПРИКЛАДИ використання кодів внутрішньозонової послуги "800" ------------------------------------------------------------------ | Найменування послуг | Нумерація | |--------------------------------------------------+-------------| |Кіноафіша | 800XXXX | |--------------------------------------------------+-------------| |Репертуар театрів | 800XXXX | |--------------------------------------------------+-------------| |Інформація щодо продажу товарів та послуг | 800XXXX | |--------------------------------------------------+-------------| |Інтелектуальні послуги "Free phone" | 800XXXX | |--------------------------------------------------+-------------| |Телеголосування | 800XXXX | ------------------------------------------------------------------ Додаток 9 до пункту 4.2.29 Національного плану нумерації України ПРИКЛАДИ використання кодів внутрішньозонової послуги "900" ------------------------------------------------------------------ | Найменування послуг | Нумерація | |-------------------------------------------------+--------------| |Казка по телефону | 900XXXX | |-------------------------------------------------+--------------| |Найкращі анекдоти | 900XXXX | |-------------------------------------------------+--------------| |Розклад роботи популярних дискотек, барів, | 900XXXX | |ресторанів | | |-------------------------------------------------+--------------| |Гороскоп | 900XXXX | |-------------------------------------------------+--------------| |Новини | 900XXXX | |-------------------------------------------------+--------------| |Інформація про спортивні події | 900XXXX | |-------------------------------------------------+--------------| |Інтерактивне спілкування | 900XXXX | |-------------------------------------------------+--------------| |Голоси природи | 900XXXX | |-------------------------------------------------+--------------| |Довідка щодо руху та маршрутів міського | 900XXXX | |транспорту | | |-------------------------------------------------+--------------| |Інтелектуальні послуги "Premium Ratc" | 900XXXX | ------------------------------------------------------------------ Додаток 10 до пункту 4.2.50 Національного плану нумерації України НУМЕРАЦІЯ відомчих послуг ------------------------------------------------------------------ | Найменування послуг | Нумерація | |--------------------------------------------------+-------------| |Довідки про скорочені номери | 120 | |--------------------------------------------------+-------------| |Служба точного часу | 121 | |--------------------------------------------------+-------------| |Прогноз погоди | 122 | |--------------------------------------------------+-------------| |Курс валют | 123 | |--------------------------------------------------+-------------| |Резерв | 124-129 | ------------------------------------------------------------------ { Додаток 11 вилучено на підставі Наказу Міністерства транспорту та зв'язку N 168 ( z0183-08 ) від 13.02.2008 } Додаток 11 до пункту 4.2.58 Національного плану нумерації України Національні коди зон призначення (коди зон К ) з та ідентифікаційні коди мереж (К ) ТфМЗК України ід ------------------------------------------------------------------ | Найменування зон об'єктів | Національні коди | | | К та К | | | з ід | |------------------------------------------+---------------------| | 1 | 2 | |------------------------------------------+---------------------| |м. Вінниця/Вінницька | 43 | |------------------------------------------+---------------------| |м. Луцьк/Волинська | 33 | |------------------------------------------+---------------------| |м. Дніпропетровськ/Дніпропетровська | 56 | |------------------------------------------+---------------------| |м. Донецьк/Донецька | 62 | |------------------------------------------+---------------------| |м. Житомир/Житомирська | 41 | |------------------------------------------+---------------------| |м. Ужгород/Закарпатська | 31 | |------------------------------------------+---------------------| |м. Запоріжжя/Запорізька | 61 | |------------------------------------------+---------------------| |м. Івано-Франківськ/Івано-Франківська | 34 | |------------------------------------------+---------------------| |м. Київ/Київська | 44/45 | |------------------------------------------+---------------------| |м. Кіровоград/Кіровоградська | 52 | |------------------------------------------+---------------------| |м. Сімферополь/Кримська | 65 | |------------------------------------------+---------------------| |м. Львів/Львівська | 32 | |------------------------------------------+---------------------| |м. Луганськ/Луганська | 64 | |------------------------------------------+---------------------| |м. Миколаїв/Миколаївська | 51 | |------------------------------------------+---------------------| |м. Одеса/Одеська | 48 | |------------------------------------------+---------------------| |м. Полтава/Полтавська | 53 | |------------------------------------------+---------------------| |м. Рівне/Рівненська | 36 | |------------------------------------------+---------------------| |м. Суми/Сумська | 54 | |------------------------------------------+---------------------| |м. Тернопіль/Тернопільська | 35 | |------------------------------------------+---------------------| |м. Харків/Харківська | 57 | |------------------------------------------+---------------------| |м. Херсон/Херсонська | 55 | |------------------------------------------+---------------------| |м. Хмельницький/Хмельницька | 38 | |------------------------------------------+---------------------| |м. Черкаси/Черкаська | 47 | |------------------------------------------+---------------------| |м. Чернігів/Чернігівська | 46 | |------------------------------------------+---------------------| |м. Чернівці/Чернівецька | 37 | |------------------------------------------+---------------------| |м. Севастополь | 69 | |------------------------------------------+---------------------| |Системи супутникового зв'язку | 49X | |------------------------------------------+---------------------| |Мережі рухомого (мобільного) зв'язку | 39, 50, 63, 66-68, | | | 91-99 | |------------------------------------------+---------------------| |Контрольно-випробувальна апаратура АМТС | Кз89X | |------------------------------------------+---------------------| |Код термінових послуг | 112 | |------------------------------------------+---------------------| |Код глобальних мовних довідкових послуг | 118 | |------------------------------------------+---------------------| |Персональні номери | 700XXXXXXX | |------------------------------------------+---------------------| |Коди глобальної послуги "Виклик за рахунок| 800XXXXXXX | |абонента, якого викликають" | 888XXXXXXX | |------------------------------------------+---------------------| |Код глобальної послуги "З розподілом | 808XXXXXXX | |витрат" | | |------------------------------------------+---------------------| |Номери абонентів послуг УПЕ | 878XXXXXXX | |абонента, якого викликають" | 879XXXXXXX | |------------------------------------------+---------------------| |Код глобальних систем супутникового | 881ZXXXXXX | |зв'язку з мобільними об'єктами | | |------------------------------------------+---------------------| |Код глобальної послуги | 900XXXXXXX | |"З розподілом прибутків" | | |----------------------------------------------------------------| | Коди 39, 50, 63, 66, 67, 68 використовуються до переходу мереж | |рухомого зв'язку на восьмизначний формат номерів з кодами 91-99.| | Коди 70, 80, 87, 88, 90 не повинні використовуватися як коди | |зон і мереж призначення. | | Використання кодів 20-29 стане можливим після звільнення цифри | |"2" як коду внутрішньозонового зв'язку. | | Резерв кодів географічних зон 30, 40, 42, 58, 59, 60, 71-79, | |81-86, 89 використовується за погодженням з центральним органом | |виконавчої влади в галузі зв'язку | ------------------------------------------------------------------ Додаток 12 до пункту 4.2.65 Національного плану нумерації України 1. Підсистема нумерації ТфМЗК України за протоколом ENUM 1.1 Підсистема нумерації у телекомунікаційній телефонній мережі загального користування (ТфМЗК) України за протоколом ENUM (Telephone Number Mapping) визначає формат доменного імені ENUM в системі доменних імен (DNS) для кожного з форматів номерів, що передбачені розділом 4.2 Плану нумерації та можуть бути використані для встановлення з'єднань через мережу Internet, мережі на основі Internet-протоколу (IP), інші пакетні мережі. 1.2 Для кожного доменного імені DNS, сформованого для конкретного номера у форматі Е.164 (Рекомендація ITU-T Е.164) абонента або послуги, у системі доменних імен ENUM можуть бути передбачені ІР-адреса, записи про ресурси і послуги в стандарті DNS або інший номер Е.164 ТфМЗК. 1.3 Якщо абонент/послуга вже має власну ІР-адресу, мережеві ідентифікатори в стандарті DNS або номер у форматі Е.164, то ця адреса, мережевий ідентифікатор або номер Е.164 вносяться у DNS, що обслуговує реєстр ENUM разом з відповідним номером у форматі Е.164 та його доменним ім'ям ENUM. 1.4 Якщо абонент/послуга має власні ІР-адреси або мережеві ідентифікатори в стандарті DNS для послуги електронної пошти, Web-сторінки, то ці адреси також повинні бути внесені у DNS, що обслуговує реєстр ENUM. 1.5 У разі підключення терміналів робочих місць операторів термінових, інформаційно-довідкових послуг ТфМЗК до мережі Internet для цих терміналів у DNS, що обслуговує реєстр ENUM, повинні бути призначені ІР-адреси або інші мережеві ідентифікатори в стандарті DNS. 1.6 Для визначення доменного імені ENUM у DNS для заданого номера абонента/послуги ТфМЗК необхідно виконати процедуру, яка складається з таких кроків: 1) подати номер (повний, короткий, зоновий, місцевий) абонента/послуги ТфМЗК у міжнародному форматі: - для абонентів України це: +380-АВ-X X X X X X X ; 1 2 3 4 5 6 7 2) видалити всі допоміжні символи, окрім символу "+": +380АВX X X X X X X ; 1 2 3 4 5 6 7 3) видалити символ "+": 380АВX X X X X X X ; 1 2 3 4 5 6 7 4) поставити крапки між кожними сусідніми цифрами: 3.8.0.А.В.X .X .X .X .X .X .X ; 1 2 3 4 5 6 7 5) установити зворотний порядок цифр: X .X .X .X .X .X .X .B.A.0.8.3; 7 6 5 4 3 2 1 6) доповнити рядок доменом .e164.arpa: X .X .X .X .X .X .X .B.A.0.8.3.e164.arpa 7 6 5 4 3 2 1 Через АВ позначається, відповідно, код зони (К ) або код з ідентифікації мережі (К ). ід Перетворений таким чином заданий номер Е.164 є доменним ім'ям ENUM у DNS мережі Internet. 1.7 Для встановлення виклику із ТфМЗК з використанням мережі Internet абонент ТфМЗК повинен набирати номер абонента, якого викликає, у міжнародному форматі. 1.8 Доменні імена ENUM номерів Е.164 абонентів або послуг ТфМЗК, міжнародних мереж наведені нижче в розділах 2.1, 2.2 та 2.3 цього додатка 13 до Плану нумерації. У кожному пункті розділів у дужках наведено відповідний пункт Плану нумерації. 2 Формати доменних імен ENUM у DNS 2.1 Формати доменних імен ENUM номерів абонентів або послуг ТфМЗК України 2.1.1 Доменне ім'я ENUM для номерів абонентів мереж фіксованого зв'язку з радіодоступом та мереж рухомого (мобільного) зв'язку (пункти 4.2.11, 4.2.13, 4.2.21, 4.2.22 Плану нумерації): - зоновий/мережевий номер абонента: X X X X X X X ; 1 2 3 4 5 6 7 - національний номер: АВX X X X X X X ; 1 2 3 4 5 6 7 - номер у міжнародному форматі: +380АВX X X X X X X ; 1 2 3 4 5 6 7 - доменне ім'я ENUM у DNS: X .X .X .X .X .X .X .B.A.0.8.3.e164.arpa 7 6 5 4 3 2 1 2.1.2 Доменне ім'я ENUM для номерів абонентів мобільних персональних систем супутникового зв'язку (пункт 4.2.24 Плану нумерації): - мережевий номер: 49X X X X X X X ; 1 2 3 4 5 6 7 - номер у міжнародному форматі: +38049X X X X X X X ; 1 2 3 4 5 6 7 - доменне ім'я ENUM у DNS: X .X .X .X .X .X .X .9.4.0.8.3.e164.arpa 7 6 5 4 3 2 1 2.1.3 Доменне ім'я ENUM для абонентів з персональними номерами (пункт 4.2.25 Плану нумерації): персональний номер абонента: 700X X X X X X X ; 1 2 3 4 5 6 7 - номер у міжнародному форматі: +380700X X X X X X X ; 1 2 3 4 5 6 7 - доменне ім'я ENUM у DNS: X .X .X .X .X .X .X .0.0.7.0.8.3.e164.arpa 7 6 5 4 3 2 1 2.1.4 Доменне ім'я ENUM для номерів універсального персонального електрозв'язку (УПЕ) (пункт 4.2.26 Плану нумерації): - номер абонента УПЕ: 878X X X X X X X ; 1 2 3 4 5 6 7 - номер у міжнародному форматі: +380878X X X X X X X ; 1 2 3 4 5 6 7 - доменне ім'я ENUM у DNS: X .X .X .X .X .X .X .8.7.8.0.8.3.e164.arpa 7 6 5 4 3 2 1 2.1.5 Доменне ім'я ENUM для номерів глобальної послуги "800" (пункт 4.2.27 Плану нумерації): - номер послуги "800" у національній мережі: 800X X X X X X X ; 1 2 3 4 5 6 7 - номер послуги "800" у національній мережі в міжнародному форматі: +380800X X X X X X X ; 1 2 3 4 5 6 7 - доменне ім'я ENUM у DNS послуги "800" у національній мережі: X .X .X .X .X .X .X .0.0.8. 0.8.3.e164.arpa 7 6 5 4 3 2 1 - номер послуги "800" у внутрішньозоновій мережі: 800X X X X ; 1 2 3 4 - номер послуги "800" у внутрішньозоновій мережі у міжнародному форматі: +380АВ800X X X X ; 1 2 3 4 - доменне ім'я ENUM у DNS послуги "800" у внутрішньозоновій мережі: X .X .X .X .0.0.8.В.А.0.8.3.e164.arpa 4 3 2 1 2.1.6 Доменне ім'я ENUM для номерів глобальної послуги "808" (пункт 4.2.28 Плану нумерації): - номер послуги "808" у національній мережі: 808X X X X X X X ; 1 2 3 4 5 6 7 - номер послуги "808" у національній мережі у міжнародному форматі: +380808X X X X X X X ; 1 2 3 4 5 6 7 - доменне ім'я ENUM у DNS для послуги "808" у національній мережі: X .X .X .X .X .X .X .8.0.8.0.8.3.e164.arpa 7 6 5 4 3 2 1 - номер послуги "808" у внутрішньозоновій мережі: 800X X X X ; 1 2 3 4 - номер послуги "808" у внутрішньозоновій мережі у міжнародному форматі: +380АВ808X X X X ; 1 2 3 4 - доменне ім'я ENUM у DNS для послуги "808" у внутрішньозоновій мережі: X .X .X .X .8.0.8.В.А.0.8.3.e164.arpa 4 3 2 1 2.1.7 Доменне ім'я ENUM для номерів глобальної послуги "900" (пункт 4.2.29 Плану нумерації): - номер послуги "900" у національній мережі: 900X X X X X X X ; 1 2 3 4 5 6 7 - номер послуги "900" у національній мережі в міжнародному форматі: +380900X X X X X X X ; 1 2 3 4 5 6 7 - доменне ім'я ENUM у DNS для послуги "900" у національній мережі: X .X .X .X .X .X .X .0.0.9.0.8.3.e164.arpa 7 6 5 4 3 2 1 - номер послуги "900" у внутрішньозоновій мережі: 900X X X X ; 1 2 3 4 - номер послуги "900" у внутрішньозоновій мережі в міжнародному форматі: +380АВ900X X X X ; 1 2 3 4 - доменне ім'я ENUM у DNS для послуги "900" у внутрішньозоновій мережі: X .X .X .X .0.0.9.В.А.0.8.3.e164.arpa 4 3 2 1 2.1.8 Доменне ім'я ENUM для номерів термінових та широковживаних послуг (пункт 4.2.48 Плану нумерації): а) пожежна допомога: - формат номера в національній мережі: 101; - номер у міжнародному форматі: 380АВ101; - доменне ім'я ENUM у DNS: 1.0.1.В.А.0.8.3.e164.arpa б) міліція: - формат номера в національній мережі: 102; - номер у міжнародному форматі: 380АВ102; - доменне ім'я ENUM у DNS: 2.0.1.В.А.0.8.3.e164.arpa в) швидка медична допомога: - формат номера в національній мережі: 103; - номер у міжнародному форматі: 380АВ103; - доменне ім'я ENUM у DNS: 3.0.1.В.А.0.8.3.e164.arpa г) аварійна служба газової мережі: - формат номера в національній мережі: 104; - номер у міжнародному форматі: 380АВ104; - доменне ім'я ENUM у DNS: 2.0.1.В.А.0.8.3.e164.arpa; ґ) довідкова послуга з надання номерів: - формат номера в національній мережі: 109; - номер у міжнародному форматі: 380АВ109; - доменне ім'я ENUM у DNS: 9.0.1.В.А.0.8.3.e164.arpa д) спільна аварійна послуга: - формат номера в національній мережі: 112; - номер послуги у внутрішньозоновій мережі в міжнародному форматі: 380АВ112; - доменне ім'я ENUM у DNS для послуги у внутрішньозоновій мережі: 2.1.1.В.А.0.8.3.e164.arpa е) спільна (мовна) довідкова послуга, що починається з коду 118: - формат номера в національній мережі: 118X; - номер послуги у внутрішньозоновій мережі у міжнародному форматі: 380АВ118X; - доменне ім'я ENUM у DNS для послуги у внутрішньозоновій мережі: X.8.1.1.В.А.0.8.3.e164.arpa 2.1.9 Доменне ім'я ENUM для номерів відомчих послуг у межах зони нумерації (пункт 4.2.50 Плану нумерації): а) для номерів формату 12X: - номер у міжнародному форматі: +380АВ12X; - доменне ім'я ENUM у DNS: X.2.1.В.А.0.8.3.е164.аrpa б) для номерів формату 16X X : 1 2 - номер у міжнародному форматі: +380АВ16X X ; 1 2 - доменне ім'я ENUM у DNS: X .X .6.1.В.А.0.8.3.е164.аrpa 1 2 2.1.10 Доменне ім'я ENUM для загальнодержавних мовних інформаційних послуг, що починаються з коду 118 (пункт 4.2.52 Плану нумерації): - формат номерів: 118X X ; 1 2 - номер у міжнародному форматі: +380118X X ; 1 2 - доменне ім'я ENUM у DNS: X .X .8.1.1.0.8.3.е164.arpa 2 1 2.1.11 Доменне ім'я ENUM для загальнодержавних термінових послуг (пункт 4.2.53 Плану нумерації): - формат номера: 112; - номер у міжнародному форматі: +380112; - доменне ім'я ENUM у DNS: 2.1.1.0.8.3.е164.arpa 2.2 Формати доменних імен міжнародних глобальних послуг 2.2.1 Доменне ім'я ENUM для номерів міжнародної глобальної послуги "800" (пункт 4.2.27 Плану нумерації): - номер у міжнародному форматі послуги "800": +800X X X X X X X X ; 1 2 3 4 5 6 7 8 - доменне ім'я ENUM у DNS: X .X .X .X .X .X .X .X .0.0.8.е164.arpa 8 7 6 5 4 3 2 1 2.2.2 Доменне ім'я ENUM для номерів міжнародної глобальної послуги "808" (пункт 4.2.28 Плану нумерації): - номер у міжнародному форматі послуги "808" +808X X X X X X X X ; 1 2 3 4 5 6 7 8 - доменне ім'я ENUM у DNS: X .X .X .X .X .X .X .X .8.0.8.е164.arpa 8 7 6 5 4 3 2 1 2.2.3 Доменне ім'я ENUM для номерів міжнародної глобальної послуги "900" (пункт 4.2.29 Плану нумерації): - номер у міжнародному форматі послуги "900": +900X X X X X X X X ; 1 2 3 4 5 6 7 8 - доменне ім'я ENUM у DNS: X .X .X .X .X .X .X .X .0.0.9.е164.arpa 8 7 6 5 4 3 2 1 2.2.4 Доменне ім'я ENUM для номерів міжнародних абонентів універсального персонального електрозв'язку (УПЕ) (пункт 4.2.26 Плану нумерації): - номер у міжнародному форматі абонента УПЕ: +878X X X X X X X X ; 1 2 3 4 5 6 7 8 - доменне ім'я ENUM у DNS: X .X .X .X .X .X .X .X .8.7. 8.е164.arpa 8 7 6 5 4 3 2 1 2.2.5 Доменне ім'я ENUM для номерів міжнародної послуги пільгового тарифу (IPRS) (п.4.2.63): - номер IPRS: +979ZX X X X X X X X ; 1 2 3 4 5 6 7 8 - доменне ім'я ENUM у DNS: X .X .X .X .X .X .X .X .Z.9.7.9.е164.аrpa 8 7 6 5 4 3 2 1 2.2.6 Доменне ім'я ENUM для номерів міжнародних абонентів з персональними номерами (пункт 4.2.25 Плану нумерації): номер у міжнародному форматі абонента УПЕ: +700X X X X X X X X ; 1 2 3 4 5 6 7 8 - доменне ім'я ENUM у DNS: X .X .X .X .X .X .X .X .0.0.7.е164.аrpa 8 7 6 5 4 3 2 1 2.3 Формати доменних імен ENUM для абонентів міжнародних мереж 2.3.1 Доменне ім'я ENUM для номерів абонентів міжнародних мереж з кодом 882 (пункт 4.2.62 Плану нумерації): - номер абонента міжнародної мережі: +882Z Z X X X X X X X X ; 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 - доменне ім'я ENUM у DNS: X .X .X .X .X .X .X .X .Z .Z .2.8.8.е164.arpa 8 7 6 5 4 3 2 1 2 1 2.3.2 Доменне ім'я ENUM для номерів абонентів або послуг загальноєвропейської мережі групи країн з кодом 3883 (пункт 4.2.60 Плану нумерації): а) послуги загального користування: - номер послуги: +38831X X X ; 1 2 3 - доменне ім'я ENUM у DNS: X .X .X .1.3.8.8.3.е164.arpa 3 2 1 б) клієнтські послуги: - номер послуги: +38833Z X X X X X X або +38833Z X X X ; 1 1 2 3 4 5 6 2 1 2 3 - доменне ім'я ENUM у DNS: X .X .X .X .X .X .Z .3.3.8.8.3.е164.arpa або 6 5 4 3 2 1 1 X .X .X .Z .3.3.8.8.3.е164.arpa 3 2 1 2 в) корпоративні мережі: - номер у корпоративної мережі: +38835X X X X X X X X X ; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - доменне ім'я ENUM у DNS: X .X .X .X .X .X .X .X .X .5.3.8.8.3.е164.arpa 9 8 7 6 5 4 3 2 1 г) персональні номери абонентів: - персональний номер: +38837 X X X X X X X X X ; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - доменне ім'я ENUM у DNS: X .X .X .X .X .X .X .X .X .7.3.8.8.3.е164.arpa 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Додаток 13 до пункту 5.3.2 Національного плану нумерації України Коди додаткових послуг ------------------------------------------------------------------ | Найменування послуги |Код послуги| |----------------------------------------------------+-----------| | 1 | 2 | |----------------------------------------------------+-----------| |1 Відміна всіх додаткових послуг | 001 | |----------------------------------------------------+-----------| |2 Замкнута група абонентів | 01 | |Closed user group (CUG) | | |----------------------------------------------------+-----------| |3 Персональний ідентифікаційний номер | 100 | |Personal Identification Number (PIN) | | |----------------------------------------------------+-----------| |4 Голосова скринька | 120 | |Mail Box | | |Прослуховування повідомлень | | |----------------------------------------------------+-----------| |5 Перенаправлення виклику в службу мовної | | |(голосової) пошти | | |Call Forwarding to a Voice Mail Service (CF-VMS) | | |Перенаправлення виклику на голосову скриньку в разі:| | |а) безумовного перенаправлення | 121 | |Call forwarding unconditional (CFU); | | |б) зайнятості абонента | 161 | |Call forward on Busy (CFB) | | |в) невідповіді абонента | 167 | |Call forward on no reply | | |----------------------------------------------------+-----------| |6 Паралельне посилання виклику | 130 | |Parallel Ringing | | |----------------------------------------------------+-----------| |7 Вибіркове приймання викликів | 132 | |Selective Call Acceptance (SCA) | 133 | |----------------------------------------------------+-----------| |8 Вибіркове відкидання викликів | 134 | |Selective Call Rejection (SCR) | 135 | |----------------------------------------------------+-----------| |9 Перехоплення викликів | | |Call Pick Up | | |а) основне перехоплення викликів | 11 | |Dfsic Call Pick Up | | |б) направлене перехоплення викликів | 136 | |Directed Call Pick Up | | |в) направлене перехоплення викликів з втручанням | 137 | |Directed Call Pick Up with intrusion | | |----------------------------------------------------+-----------| |10 Безкоштовні виклики | 139 | |No Charge Calls (NCC) | | |----------------------------------------------------+-----------| |11 Вибіркове обмеження вихідних викликів | 140 | |Selective Call Originating (SCO) | | |----------------------------------------------------+-----------| |12 Вибіркове перенаправлення викликів | 141 | |Selective Call Forwarding (SCF) | | |----------------------------------------------------+-----------| |13 Відмова від з'єднання з анонімним абонентом | 142 | |Anonymous Call Service (ACR) | | |----------------------------------------------------+-----------| |14 Заборона вхідних викликів | 143 | |Incoming Call Barring (ICB) | | |----------------------------------------------------+-----------| |15 Перенаправлення виклику до групи сповіщань | 144 | |Call Forwarding to a Group of Announcement (CFGA) | | |----------------------------------------------------+-----------| |16 Перенаправлення виклику до стаціонарного сповіща-| 145 | |ння | | |Call Forwarding to a fixed Announcement (CFFA) | | |----------------------------------------------------+-----------| |17 Подання ідентифікації імені сторони, що викликає | 146 | |Calling Name Identification Presentation (CNIP) | | |----------------------------------------------------+-----------| |18 Підтримка приватного плану нумерації | 147 | |Support Private Numbering Plan (SPNP) | | |----------------------------------------------------+-----------| |19 Тимчасова заборона вхідного зв'язку | 148 | |Do not Disturb (DND) | | |----------------------------------------------------+-----------| |20 Безумовне перенаправлення виклику на інший номер | 21 | |телефону | | |Call forwarding unconditional (CFU) | | |----------------------------------------------------+-----------| |21 Перенаправлення виклику оператору бюро доручень | 23 | |у разі відсутності абонента | | |Absent subscriber, operator | | |----------------------------------------------------+-----------| |22 Перенаправлення виклику на автоінформатор у разі | 24 | |відсутності абонента | | |Absent subscriber, announcement | | |----------------------------------------------------+-----------| |23 Тимчасова заборона вхідного зв'язку, вихід на | 26 | |автоінформатор | | |Do not disturb, announcement | | |----------------------------------------------------+-----------| |24 Подання ідентифікації лінії, що викликає | 30 | |Calling line identification presentation (CLIP) | | |----------------------------------------------------+-----------| |25 Заборона ідентифікації лінії, що викликає | 31 | |Calling line identification restriction (CLIR) | | |----------------------------------------------------+-----------| |26 Заборона вихідного зв'язку, вибрана абонентом | 34 | |Outgoing Call Barring, Subscriber selected (OSB-UC) | | |----------------------------------------------------+-----------| |27 Заборона вхідного зв'язку, керована абонентом | 35 | |Incoming Call Barring, Subscriber controlled | | |----------------------------------------------------+-----------| |28 Сигналізація "користувач-користувач" | 36 | |User to user signalling (UUS) | | |----------------------------------------------------+-----------| |29 Завершення викликів до зайнятого абонента | 37 | |Completion of call to busy subscriber (CCBS). | | |----------------------------------------------------+-----------| |30 Завершення виклику при невідповіді абонента | 37 | |Call Completion on no Reply(CCNR) | | |----------------------------------------------------+-----------| |31 Визначення зловмисних викликів | 39 | |Malicious call identification (MCID) | | |----------------------------------------------------+-----------| |32 Повідомлення про надходження виклику | 43 | |Call waiting (CW) | | |----------------------------------------------------+-----------| |33 Повідомлення про оплату, інформація під час | 461 | |установлення з'єднання | | |Advice of Charge, Information at Call Set-up Time | | |(AOC-S) | | |----------------------------------------------------+-----------| |34 Повідомлення про оплату, інформація під | 462 | |час з'єднання з накопиченням | | |Advice of Charge, Information During the Call | | |Advice of Cumulative) | | |----------------------------------------------------+-----------| |35 Повідомлення про оплату, інформація під | 463 | |час з'єднання з прирощенням | | |Advice of Charge, Information During the Call | | |(AOC-D, Incremental) | | |----------------------------------------------------+-----------| |36 Повідомлення про оплату, інформація в | 464 | |кінці з'єднання | | |Advice of Charge, | | |Information at the End of a Call (AOC-E) | | |----------------------------------------------------+-----------| |37 Пошук лінії | 47 | |Line hunting (LH) | 49 | |----------------------------------------------------+-----------| |38 Скорочений набір номера (реєстрація) | 51 | |Abbreviated dialling, registration | | |----------------------------------------------------+-----------| |39 Повторення набраного номера | 52 | |Last number repetition | | |----------------------------------------------------+-----------| |40 З'єднання без набору номера | 53 | |Fixed destination call | | |----------------------------------------------------+-----------| |41 Послуга пробудження протягом доби | 55 | |Alarm call casual | | |----------------------------------------------------+-----------| |42 Послуга пробудження протягом кількох діб | 56 | |Alarm call regular, number of days | | |----------------------------------------------------+-----------| |43 Автоматичне з'єднання за попереднім | 58 | |замовленням | | |Automatic booked call | | |----------------------------------------------------+-----------| |44 Перенаправлення виклику на інший номер | 61 | |телефону при невідповіді абонента | | |Call Forward No reply (CFNR) | | |----------------------------------------------------+-----------| |45 Відхилення виклику | | |Call Deflection (CD) | 66 | |----------------------------------------------------+-----------| |46 Перенаправлення виклику на інший номер | 67 | |телефону при зайнятості абонента | | |Call forward on Busy (CFB) | | |----------------------------------------------------+-----------| |47 Конференц-зв'язок за списком | 70 | |Predetermined conference call | | |----------------------------------------------------+-----------| |48 Конференц-зв'язок з послідовним збором | 71 | |учасників | | |Conference Call, Add-on (CONF) | | |----------------------------------------------------+-----------| |49 Пріоритет | | |Priority (PRІ) | 74 | |----------------------------------------------------+-----------| |50 Багаторівневі пріоритети та | 75 | |обслуговування | | |Multi-level Precedence and Priority (MLPP) | | |----------------------------------------------------+-----------| |51 Подання ідентифікації приєднаної лінії | 76 | |Connected line Identification Presentation | | |(COLP) | | |----------------------------------------------------+-----------| |52Обмеження ідентифікації приєднаної лінії | 77 | |Connected line Identification Restriction | | |(COLR) | | |----------------------------------------------------+-----------| |53 Портативність терміналу | 79 | |Terminal portability (TP) | | |----------------------------------------------------+-----------| |54 Зворотна оплата | | |Reverse charging (RC) | | |----------------------------------------------------+-----------| |а) Зворотна оплата, запит під час з'єднання | 831 | |Reverse charging at call set-up time (REV - A) | | |----------------------------------------------------+-----------| |б) Зворотна оплата, запит в активній фазі з'єднання | 832 | |Reverse charging during the | | |active phase of the call (REV - B) | | |----------------------------------------------------+-----------| |в) Зворотна оплата, запит наприкінці з'єднання | 833 | |Reverse charging active phase | | |before disconnection of the call (REV - C) | | |----------------------------------------------------+-----------| |г) Зворотна оплата всіх вхідних викликів | 834 | |Reverse charging unconditional (REV - D) | | |----------------------------------------------------+-----------| |55 Підадресація | | |Sub-Addressing (SUB) | 89 | |----------------------------------------------------+-----------| |56 Утримання виклику | | |Call Hold (HOLD) | 94 | |----------------------------------------------------+-----------| |57 Тристоронній зв'язок | 95 | |Three Party Conference (3PTY) | | |----------------------------------------------------+-----------| |58 Явна передача виклику | 96 | |Explicit Call Transfer (ECT) | | ------------------------------------------------------------------ Додаток 14 до пункту 5.4.2 Національного плану нумерації України Призначення команд переходу ------------------------------------------------------------------ |Команди | Процедура | Приклади послуг | |переходу | | | |---------+--------------------------+---------------------------| | 1 | 2 | 3 | |---------+--------------------------+---------------------------| | 0 |Закінчити утримане |Утримання. Виклик на | | |з'єднання. Відхилити |очікуванні. Тристоронній | | |вхідне з'єднання |конференц-зв'язок. | | |(наприклад, зробити |Конференц-зв'язок з | | |користувача зайнятим) |додаванням учасників | |---------+--------------------------+---------------------------| | 1 |Закінчити активне |Утримання. Виклик на | | |з'єднання і підключитися |очікуванні. Тристоронній | | |до виклику, що |конференц-зв'язок. | | |утримується, або до |Конференц-зв'язок з | | |виклику, що очікує |додаванням учасників | |---------+--------------------------+---------------------------| | 1N |Закінчити активне |Конференц-зв'язок з | | |з'єднання, визначене N |додаванням учасників | |---------+--------------------------+---------------------------| | 2 |Поставити активне |Утримання. Виклик на | | |з'єднання на утримання й |очікуванні. Тристоронній | | |уможливити встановлення |конференц-зв'язок. | | |з'єднання. Перехід між |Конференц-зв'язок з | | |активним з'єднанням, |додаванням учасників. | | |з'єднанням, що | | | |утримується, та | | | |з'єднанням, що очікує | | |---------+--------------------------+---------------------------| | 2N |Поставити всі активні |Конференц-зв'язок із | | |з'єднання на утримання, |додаванням учасників | | |крім з'єднання, | | | |визначеного N | | |---------+--------------------------+---------------------------| | 3 |Установити багатобічне |Утримання. Виклик на | | |з'єднання або додати |очікуванні. Тристоронній | | |нового учасника до |конференц-зв'язок. | | |багатостороннього |Конференц-зв'язок з | | |з'єднання |додаванням учасників | |---------+--------------------------+---------------------------| | 4 |Викликати послугу передачі|Утримання. Виклик на | | |виклику. Закінчити активне|очікуванні. Явна передача | | |з'єднання та передати |виклику. Вхідний виклик | | |з'єднання, що утримується.|(4*Номер абонента) | | |Викликати послугу | | | |відхилення виклику | | |---------+--------------------------+---------------------------| | 5 |Активізувати послугу |Завершення виклику до | | |завершення виклику |зайнятого абонента. | | | |Завершення виклику при | | | |невідповіді | |---------+--------------------------+---------------------------| | 6 |Не визначена | | |---------+--------------------------+---------------------------| | 7 |Не визначена | | |---------+--------------------------+---------------------------| | 8 |Закінчити активне |Утримання. Виклик на | | |з'єднання, усі інші |очікуванні. Тристоронній | | |виклики залишити без зміни|конференц-зв'язок. | | | |Конференц-зв'язок з | | | |додаванням учасників | |---------+--------------------------+---------------------------| | 9 |Не визначена | | ------------------------------------------------------------------
Інформація
Типи
Розділи
Регуляторні кейси