Про затвердження Положення про Державну інспекцію навчальних закладів України

Кабінет Міністрів України; Постанова, Положення від 16.10.2014 № 538

Про затвердження Положення про Державну інспекцію навчальних закладів України

Стан: Втратив чинність

Ідентифікатор: 538-2014-п

Текст документа від 22.03.2018:

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 16 жовтня 2014 р. № 538
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 168 від 14.03.2018 }

Про затвердження Положення про Державну інспекцію навчальних закладів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Положення про Державну інспекцію навчальних закладів України, що додається.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 28ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 жовтня 2014 р. № 538

ПОЛОЖЕННЯ
про Державну інспекцію навчальних закладів України

1. Державна інспекція навчальних закладів України (ДІНЗ) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра освіти і науки та який реалізує державну політику у сфері здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю навчальних закладів, підприємств, установ та організацій, які надають послуги у сфері освіти або провадять іншу діяльність, пов’язану з наданням таких послуг, на підставі ліцензій, виданих у визначеному законодавством порядку, та видають документи про освіту державного зразка, незалежно від їх підпорядкування і форми власності.

2. ДІНЗ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України та указами Президента України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.

3. Основними завданнями ДІНЗ є:

1) реалізація державної політики у сфері здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю навчальних закладів, підприємств, установ та організацій, які надають послуги у сфері освіти або провадять іншу діяльність, пов’язану з наданням таких послуг, на підставі ліцензій, виданих у визначеному законодавством порядку, та видають документи про освіту державного зразка, незалежно від їх підпорядкування і форми власності (далі - суб’єкти надання освітніх послуг);

2) внесення на розгляд Міністра освіти і науки пропозицій щодо забезпечення формування державної політики у зазначеній сфері.

4. ДІНЗ відповідно до покладених на неї завдань:

1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств та в установленому порядку подає їх Міністру освіти і науки;

2) здійснює контроль за виконанням суб’єктами надання освітніх послуг положень Конституції, законів України та інших нормативно-правових актів з питань освіти;

3) вивчає роботу органів управління освітою під час реалізації ними державної політики у сфері освіти, ефективності управління суб’єктами надання освітніх послуг;

4) здійснює інспектування суб’єктів надання освітніх послуг з метою виявлення порушень вимог законодавства щодо надання освітніх послуг і державних стандартів освіти та запобігання таким порушенням;

5) проводить перевірки з питань надання освітніх послуг дошкільними, загальноосвітніми, позашкільними, професійно-технічними та вищими навчальними закладами, іншими суб’єктами надання освітніх послуг, зокрема з питань організації навчально-виховної і науково-методичної роботи, використання педагогічного, науково-педагогічного потенціалу та матеріальних ресурсів, розвитку матеріально-технічної бази і соціальної сфери у визначених законом формах;

6) контролює проведення атестаційної експертизи та координує роботу, пов’язану з програмно-методичним забезпеченням атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладів;

7) здійснює методичне керівництво і координацію роботи органів управління освітою з питань організації і проведення контрольних заходів та атестації навчальних закладів;

8) здійснює планові заходи державного нагляду (контролю) у системі загальної середньої, професійно-технічної та вищої освіти з періодичністю залежно від ступеня ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг;

9) здійснює методичне керівництво з питань дотримання вимог стандартів вищої освіти;

10) аналізує роботу дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних та вищих навчальних закладів, інших суб’єктів надання освітніх послуг щодо дотримання ними нормативно-правових актів у галузі освіти, вимог стандартів вищої освіти, дає оцінку відповідності їх діяльності вимогам державних стандартів, вносить пропозиції щодо усунення негативних і поширення позитивних тенденцій у розвитку освіти та надання освітніх послуг;

11) своєчасно інформує органи управління освітою про строки і наслідки проведення перевірок підпорядкованих їм суб’єктів надання освітніх послуг;

12) вживає необхідних заходів відповідно до законодавства для усунення виявлених порушень і недоліків;

13) здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю ДІНЗ;

14) бере участь у підготовці і розгляді проектів рішень з питань реформування освіти, прогнозування розвитку системи освіти та її організаційно-правового забезпечення;

15) здійснює контроль та бере участь у моніторингу якості підготовки учнів та студентів;

16) вивчає стан організації виробничої практики учнів і студентів, працевлаштування випускників вищих і професійно-технічних навчальних закладів;

17) здійснює інші повноваження, визначені законом.

5. ДІНЗ з метою організації своєї діяльності:

1) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх реалізацією в апараті ДІНЗ;

2) здійснює добір кадрів в апарат ДІНЗ, формує кадровий резерв на відповідні посади, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та працівників апарату ДІНЗ;

3) організовує планово-фінансову роботу в апараті ДІНЗ, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів та забезпечує організацію вдосконалення бухгалтерського обліку в установленому законодавством порядку;

4) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;

5) організовує ведення діловодства та архівне зберігання документів в апараті ДІНЗ відповідно до встановлених правил.

6. ДІНЗ для виконання покладених на неї завдань має право:

1) залучати в установленому порядку до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також вчених і фахівців (за згодою);

2) отримувати безоплатно від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб, а також від громадян та їх об’єднань інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

3) скликати наради, утворювати комісії та робочі групи, проводити наукові конференції, семінари з питань, що належать до її компетенції;

4) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державною системою урядового зв’язку та іншими технічними засобами;

5) безперешкодно відвідувати навчальні заклади, отримувати від їх керівників пояснення, матеріали та інформацію, необхідні для виконання покладених на неї завдань.

7. ДІНЗ під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими державними органами, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, громадськими спілками, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, профспілками та організаціями роботодавців, а також підприємствами, установами та організаціями.

8. ДІНЗ у межах повноважень, передбачених законом, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, наказів МОН видає накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує та контролює їх виконання.

9. ДІНЗ очолює Голова, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Міністра освіти і науки.

10. Голова ДІНЗ:

1) очолює ДІНЗ, здійснює керівництво її діяльністю, представляє ДІНЗ у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами;

2) вносить на розгляд Міністра освіти і науки пропозиції щодо забезпечення формування державної політики у сфері здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю суб’єктів надання освітніх послуг та розроблені ДІНЗ проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, а також визначає позицію щодо проектів, розробниками яких є інші міністерства;

3) вносить на розгляд Міністра освіти і науки проекти нормативно-правових актів МОН з питань, що належать до компетенції ДІНЗ;

4) організовує та контролює виконання в апараті ДІНЗ Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів МОН з питань, що належать до сфери діяльності ДІНЗ, та доручень Міністра освіти і науки;

5) подає Міністрові освіти і науки для затвердження плани роботи ДІНЗ;

6) звітує перед Міністром освіти і науки про виконання планів роботи ДІНЗ та покладених на неї завдань, про усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення перевірок діяльності ДІНЗ, а також про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;

7) подає на розгляд Міністра освіти і науки пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади своїх заступників;

8) розподіляє обов’язки між своїми заступниками;

9) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату ДІНЗ;

10) забезпечує взаємодію ДІНЗ із визначеним Міністром освіти і науки структурним підрозділом в апараті МОН, відповідальним за взаємодію з ДІНЗ;

11) забезпечує дотримання встановленого Міністром освіти і науки порядку обміну інформацією між МОН і ДІНЗ та вчасність її подання;

12) призначає на посаду та звільняє з посади за погодженням з Міністром освіти і науки керівників і заступників керівників самостійних структурних підрозділів апарату ДІНЗ;

13) призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату ДІНЗ;

14) приймає на роботу та звільняє з роботи в порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників апарату ДІНЗ;

15) вирішує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців та працівників апарату ДІНЗ, присвоює їм ранги державних службовців (якщо інше не передбачено законом);

16) вносить Міністру освіти і науки в установленому законодавством порядку подання щодо представлення державних службовців та працівників апарату ДІНЗ до відзначення державними нагородами;

17) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті ДІНЗ;

18) забезпечує виконання ДІНЗ наказів та доручень Міністра освіти і науки з питань, що належать до сфери діяльності ДІНЗ;

19) утворює комісії, робочі та експертні групи;

20) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції;

21) підписує накази ДІНЗ;

22) дає в межах повноважень, передбачених законом, обов’язкові для виконання державними службовцями і працівниками апарату ДІНЗ доручення;

23) приймає в установленому порядку рішення про розподіл бюджетних коштів, розпорядником яких є ДІНЗ;

24) здійснює інші повноваження, визначені законом.

11. Голова ДІНЗ має двох заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Міністра освіти і науки.

12. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції ДІНЗ, обговорення найважливіших напрямів її діяльності у ДІНЗ може утворюватися колегія.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у ДІНЗ можуть утворюватися інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджує Голова ДІНЗ.

13. Граничну чисельність державних службовців та працівників ДІНЗ затверджує Кабінет Міністрів України.

Структуру апарату ДІНЗ затверджує її Голова за погодженням з Міністром освіти і науки.

Штатний розпис, кошторис апарату ДІНЗ затверджує її Голова за погодженням з Мінфіном.

14. ДІНЗ є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Казначейства.

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси