Про затвердження Порядку акредитації суб'єктів державної реєстрації та моніторингу відповідності таких суб'єктів вимогам акредитації

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 25 грудня 2015 р. № 1130 Київ {Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 897 від 28.10.2019} Про затвердження Порядку акредитації суб'єктів державної реєстрації та моніторингу відповідності таких суб'єктів вимогам акредитації {Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 797 від 09.11.2016 № 990 від 21.12.2016 № 286 від 18.04.2018 № 979 від 21.11.2018} {Установити, що акредитовані суб'єкти державної реєстрації, які до дня набрання чинності цією постановою здійснювали повноваження у сферах державної реєстрації в межах декількох адміністративно-територіальних одиниць за місцезнаходженням відокремлених підрозділів (філій), зобов'язані привести до 1 грудня 2016 р. свою діяльність та діяльність таких відокремлених підрозділів (філій) у відповідність з вимогами, встановленими Порядком, затвердженим цією Постановою, згідно з Постановою КМ № 797 від 09.11.2016} Відповідно до абзацу четвертого частини третьої статті 6 Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” та абзацу десятого пункту 14 частини першої статті 1 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань” Кабінет Міністрів України постановляє: 1. Затвердити Порядок акредитації суб'єктів державної реєстрації та моніторингу відповідності таких суб'єктів вимогам акредитації, що додається. 2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2016 року. Прем'єр-міністр України А.ЯЦЕНЮК Інд. 72 ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. № 1130 ПОРЯДОК акредитації суб'єктів державної реєстрації та моніторингу відповідності таких суб'єктів вимогам акредитації {У тексті Порядку слова “технічні адміністратори реєстрів” у всіх відмінках замінено словами “технічний адміністратор реєстрів” у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 797 від 09.11.2016} 1. Цей Порядок визначає умови, підстави та процедуру проведення акредитації суб'єктів державної реєстрації, визначених Законами України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” і “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань” (далі - Закони), моніторингу відповідності таких суб'єктів вимогам акредитації і перелік документів, необхідних для її проведення. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах, інших нормативно-правових актах, прийнятих відповідно до них. 2. Акредитація суб'єктів державної реєстрації та моніторинг відповідності таких суб'єктів вимогам акредитації здійснюється Мін'юстом. Для забезпечення розгляду заяв про акредитацію суб'єктів державної реєстрації (далі - заява) та проведення моніторингу відповідності таких суб'єктів вимогам акредитації Мін'юстом утворюється постійно діюча комісія з питань акредитації суб'єктів державної реєстрації та моніторингу відповідності таких суб'єктів вимогам акредитації (далі - комісія), положення про яку та склад якої затверджуються Міністерством. 3. Юридична особа публічного права подає заяву Мін'юсту в довільній письмовій формі, в якій декларує відомості про: 1) найменування юридичної особи, її місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ; 2) місце проведення державної реєстрації (поштова адреса приміщення, правовий статус належності приміщення такій юридичній особі, технічні характеристики приміщення, у тому числі: місце розташування (окрема будівля або частина будівлі з окремим входом, поверховість, наявність паркінгу або зручний під'їзд автотранспорту (громадського, службового та особистого); наявність санітарно-гігієнічних приміщень, інженерного оснащення; доступність для маломобільних груп населення); 3) затверджену відповідно до законодавства штатну чисельність своїх працівників, у тому числі чисельність державних реєстраторів; 4) обладнання робочих місць комп'ютерною та офісною технікою, що відповідає технічним вимогам функціонування Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - реєстри); 5) здійснення повноважень у сферах державної реєстрації у повному обсязі або виключно в частині забезпечення прийняття та видачі документів у сфері державної реєстрації. {Абзац сьомий пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ № 979 від 21.11.2018} Юридична особа публічного права може подати заяву щодо акредитації в одній із сфер державної реєстрації з обов'язковим зазначенням такої сфери. {Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 797 від 09.11.2016} 4. До заяви, поданої юридичною особою публічного права, обов'язково додаються: 1) належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують факт перебування у трудових відносинах із такою особою не менше ніж трьох осіб, що відповідають кваліфікаційним вимогам до державного реєстратора, встановленим Законами та Мін'юстом (копії диплома, посвідчення щодо вільного володіння державною мовою, трудової книжки, наказу про призначення тощо); {Абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 979 від 21.11.2018} 2) оригінал або нотаріально посвідчену копію договору страхування цивільно-правової відповідальності з мінімальним розміром страхової суми, визначеної Законами, та документа про підтвердження набрання чинності договором страхування цивільно-правової відповідальності, що передбачений таким договором; {Підпункт 2 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 797 від 09.11.2016} 3) нотаріально посвідчену копію договору з іншим суб'єктом державної реєстрації прав та / або нотаріусом (у разі коли заявник має намір здійснювати повноваження виключно в частині забезпечення прийняття та видачі документів у сфері державної реєстрації). {Абзац п'ятий пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 979 від 21.11.2018} {Абзац шостий пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 979 від 21.11.2018} 5. Заява у день її надходження реєструється Мін'юстом відповідно до вимог законодавства щодо організації діловодства у державних органах. Відсутність у заяві обов'язкових відомостей та документів, передбачених цим Порядком, не є підставою для відмови у її реєстрації. 6. За результатами розгляду заяви Мін'юст у строк, що не перевищує двадцяти робочих днів з моменту її реєстрації, приймає на підставі висновків комісії мотивоване рішення про акредитацію суб'єкта державної реєстрації або про відмову в його акредитації у формі наказу. {Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 286 від 18.04.2018} 7. Копії рішення про акредитацію суб'єкта державної реєстрації, засвідчені в установленому законодавством порядку, протягом трьох робочих днів з дня його прийняття надсилаються такому суб'єктові та технічному адміністратору реєстрів. 8. Акредитований суб'єкт державної реєстрації протягом місяця з дня отримання копії рішення про його акредитацію вживає необхідних заходів для отримання державними реєстраторами, зазначеними у заяві та доданих до неї документах, ідентифікаторів доступу до реєстрів відповідно до законодавства. {Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 797 від 09.11.2016} 9. Юридичній особі публічного права може бути відмовлено в акредитації у разі, коли така особа: 1) не відповідає критеріям, визначеним Законами; 2) не подала в повному обсязі передбачені цим Порядком документи або подала документи, оформлені з порушенням вимог законодавства; {Підпункт 2 пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 797 від 09.11.2016} 3) подала заяву, відомості у якій не відповідають доданим до заяви документам; {Пункт 4 доповнено підпунктом 3 згідно з Постановою КМ № 797 від 09.11.2016} 4) подала заяву протягом п'яти місяців з моменту прийняття Мін'юстом рішення про скасування акредитації суб'єкта державної реєстрації; {Пункт 4 доповнено підпунктом 4 згідно з Постановою КМ № 797 від 09.11.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 286 від 18.04.2018} 5) має місцезнаходження та/або місце проведення державної реєстрації за межами Автономної Республіки Крим, області (крім Київської області), мм. Києва та Севастополя, де розміщується її засновник; {Пункт 9 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 979 від 21.11.2018} 6) має місцезнаходження та/або місце проведення державної реєстрації за межами Київської області за умови, що така особа створена Київською обласною радою або Київською облдержадміністрацією. {Пункт 9 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 979 від 21.11.2018} Відмова в акредитації юридичної особи публічного права не позбавляє таку особу права повторно звернутися із заявою за умови усунення нею перешкод для акредитації. 10. Копія рішення про відмову в акредитації, засвідчена в установленому законодавством порядку, надсилається юридичній особі публічного права протягом трьох робочих днів з дня його прийняття. 11. Заява, копії документів, що додаються до неї, а також рішення, прийняте за результатами її розгляду, зберігаються Мін'юстом відповідно до вимог законодавства щодо організації діловодства у державних органах. {Пункт 111 виключено на підставі Постанови КМ № 979 від 21.11.2018} 12. Моніторинг відповідності акредитованого суб'єкта державної реєстрації вимогам акредитації (далі - моніторинг) здійснюється Мін'юстом шляхом отримання ним інформації про: 1) відповідність такого суб'єкта вимогам акредитації, встановленим Законами, - від акредитованого суб'єкта державної реєстрації в порядку, передбаченому абзацом п'ятим цього пункту; 2) декларування у заяві недостовірних відомостей, виявлених під час розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність відповідного акредитованого суб'єкта державної реєстрації, - від територіальних органів Мін'юсту; 3) кількість ідентифікаторів доступу, наданих державним реєстраторам, які перебувають у трудових відносинах з акредитованим суб'єктом державної реєстрації, - від технічного адміністратора реєстрів. Акредитований суб'єкт державної реєстрації зобов'язаний протягом п'яти робочих днів з дня настання обставин, що впливають на дотримання таким суб'єктом вимог акредитації, у тому числі у разі звільнення з посади державного реєстратора, а також у разі прийняття на посаду державного реєстратора, відомості про якого відповідно до цього Порядку не надавалися Мін'юсту, надіслати Мін'юсту засвідчені копії документів, передбачених пунктом 4 цього Порядку, що підтверджують дотримання суб'єктом вимог акредитації, кваліфікаційних вимог до державного реєстратора, а також письмово повідомити Мін'юст про зміну відомостей, зазначених у підпунктах 1 і 2 пункту 3 цього Порядку. {Абзац п'ятий пункту 12 в редакції Постанов КМ № 797 від 09.11.2016, № 286 від 18.04.2018} 13. У разі встановлення за результатами моніторингу порушення акредитованим суб'єктом державної реєстрації вимог, передбачених пунктом 8 та абзацом п'ятим пункту 12 цього Порядку, декларування у заяві чи повідомленні недостовірних відомостей, виявлених під час розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність відповідного акредитованого суб'єкта державної реєстрації, а також у разі отримання комісією матеріалів проведеної камеральної перевірки щодо акредитованого суб'єкта державної реєстрації та/або державного реєстратора, що перебуває у трудових відносинах з таким суб'єктом, комісія у строк, що не перевищує п'яти робочих днів з дня такого встановлення (отримання), ініціює розгляд справи щодо скасування акредитації суб'єкта державної реєстрації. Розгляд справи щодо скасування акредитації суб'єкта державної реєстрації, у тому числі в одній із сфер державної реєстрації, може бути ініційований за заявою відповідного акредитованого суб'єкта державної реєстрації. {Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 797 від 09.11.2016; в редакції Постанови КМ № 990 від 21.12.2016} 14. Розгляд комісією справи щодо скасування акредитації суб'єкта державної реєстрації здійснюється за участю представника відповідного акредитованого суб'єкта державної реєстрації. Мін'юст своєчасно, але не пізніше дня, що передує дню розгляду справи, повідомляє акредитованому суб'єктові державної реєстрації про час і місце розгляду комісією справи щодо скасування акредитації такого суб'єкта шляхом надсилання на його юридичну адресу повідомлення про розгляд справи рекомендованим листом з повідомленням про вручення. У повідомленні про розгляд справи щодо скасування акредитації суб'єкта державної реєстрації за результатами моніторингу в обов'язковому порядку зазначається стислий зміст установленого за результатами моніторингу порушення акредитованим суб'єктом державної реєстрації вимог, передбачених абзацом п'ятим пункту 12 цього Порядку, та/або декларування недостовірних відомостей у заяві, виявлених під час розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність відповідного акредитованого суб'єкта державної реєстрації. У разі розгляду справи щодо скасування акредитації суб'єкта державної реєстрації з підстав отримання матеріалів проведеної камеральної перевірки щодо акредитованого суб'єкта державної реєстрації та/або державного реєстратора, що перебуває у трудових відносинах з таким суб'єктом, до повідомлення про розгляд справи в обов'язковому порядку додаються копії відповідних матеріалів, засвідчені в установленому законодавством порядку. Неприбуття акредитованого суб'єкта державної реєстрації, якого належним чином повідомлено про місце і час розгляду справи щодо скасування акредитації, не перешкоджає розгляду такої справи по суті. {Пункт 14 в редакції Постанови КМ № 990 від 21.12.2016} 15. У разі прийняття комісією висновку про скасування акредитації суб'єкта державної реєстрації Мін'юст у строк, що не перевищує п'яти робочих днів з моменту прийняття комісією висновку, приймає на його підставі мотивоване рішення про скасування акредитації такого суб'єкта у формі наказу. {Пункт 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 990 від 21.12.2016} 16. Копії рішення про скасування акредитації суб'єкта державної реєстрації, засвідчені в установленому законодавством порядку, надсилаються не пізніше наступного дня після прийняття зазначеного рішення такому суб'єкту та технічному адміністратору реєстрів для анулювання ідентифікаторів доступу до реєстрів відповідно до законодавства. 17. Рішення, дії або бездіяльність Мін'юсту щодо проведення акредитації суб'єктів та моніторингу можуть бути оскаржені до суду. 18. У разі скасування на підставі рішення суду рішення Мін'юсту про акредитацію суб'єкта державної реєстрації (про скасування акредитації суб'єкта державної реєстрації) Мін'юст надсилає таке судове рішення не пізніше наступного дня після його отримання технічному адміністратору реєстрів для анулювання (поновлення) ідентифікаторів доступу до реєстрів відповідно до законодавства. У разі скасування на підставі рішення суду рішення Мін'юсту про відмову в акредитації суб'єкта комісія не пізніше наступного дня після його отримання повторно здійснює розгляд заяви, поданої юридичною особою публічного права, та доданих до неї документів відповідно до цього Порядку.
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси