Про затвердження Порядку делегування повноважень саморегулівним організаціям у сфері архітектурної діяльності

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ НАКАЗ 13.10.2014 № 282 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2014 р. за № 1369/26146 Про затвердження Порядку делегування повноважень саморегулівним організаціям у сфері архітектурної діяльності {Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства розвитку громад та територій № 114 від 17.05.2021 - зміни опрацьовуються} Відповідно до статей 161 та 17 Закону України «Про архітектурну діяльність», Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 року № 197, НАКАЗУЮ: 1. Затвердити Порядок делегування повноважень саморегулівним організаціям у сфері архітектурної діяльності, що додається. 2. Департаменту державних програм та розвитку житлового будівництва (Непомнящий О.М.) разом з Департаментом нормативно-правового регулювання (Малашкін М.А.) в установленому законодавством порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ісаєнка Д.В. Перший заступник Міністра В.А. Негода ПОГОДЖЕНО: Перший заступник Голови Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні Голова Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва Виконувач обов'язків Міністра економічного розвитку і торгівлі України Голова Спільного представницького органу об'єднань профспілок О. Мірошниченко М.Ю. Бродський Ігор Веремій Г.В. Осовий ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 13.10.2014 № 282 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2014 р. за № 1369/26146 ПОРЯДОК делегування повноважень саморегулівним організаціям у сфері архітектурної діяльності I. Загальні положення 1.1. Цей Порядок визначає процедуру делегування Мінрегіоном саморегулівним організаціям у сфері архітектурної діяльності (далі - саморегулівні організації) повноважень, визначених законом, а також здійснення контролю за реалізацією делегованих повноважень. {Абзац перший пункту 1.1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства розвитку громад та територій № 114 від 17.05.2021} Обсяг повноважень, що делегуються, визначається наказом Мінрегіону, та зазначається в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва (далі - Електронна система). {Абзац другий пункту 1.1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства розвитку громад та територій № 114 від 17.05.2021} 1.2. Мінрегіоном повноваження делегуються за напрямом діяльності відповідної саморегулівної організації. 1.3. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про архітектурну діяльність». II. Умови делегування повноваження 2.1. Саморегулівній організації делегуються повноваження в обсязі, визначеному наказом Мінрегіону, якщо вона: 1) внесена згідно з Порядком реєстрації саморегулівних організацій у сфері архітектурної діяльності, затвердженим наказом Мінрегіону від 13 травня 2014 року № 137, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29 травня 2014 року за № 573/25350, до Електронної системи за напрямом діяльності, за яким така організація має намір отримати делеговане повноваження; {Підпункт 1 пункту 2.1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства розвитку громад та територій № 114 від 17.05.2021} 2) прийняла та погодила із Мінрегіоном порядок реалізації делегованого повноваження (зміни до нього), дія якого поширюватиметься на всіх суб'єктів архітектурної діяльності, щодо яких буде реалізовуватися делеговане повноваження; 3) має фінансові ресурси, достатні для покриття витрат, пов'язаних зі здійсненням делегованого повноваження; 4) має власне або орендоване за договором на строк не менше одного року приміщення, а також матеріально-технічні, інформаційні та кадрові ресурси, достатні для якісної реалізації делегованого повноваження. 2.2. Дотримання саморегулівною організацією визначених у цьому розділі умов є обов'язковим як на момент прийняття Мінрегіоном рішення про делегування повноваження, так і протягом періоду дії такого рішення. ІІІ. Порядок прийняття рішення про делегування повноваження, відмову у делегуванні або припинення делегованого повноваження 3.1. Для набуття делегованих повноважень саморегулівна організація подає до Мінрегіону в паперовій або електронній формі в порядку, визначеному статтею 261 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», такі документи: {Абзац перший пункту 3.1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства розвитку громад та територій № 114 від 17.05.2021} 1) заяву про делегування повноважень за напрямом діяльності саморегулівної організації; 2) копію рішення органу управління саморегулівної організації про намір отримання нею делегованих повноважень; 3) прийнятий та погоджений із Мінрегіоном порядок реалізації делегованого повноваження, яким передбачається, що делеговані повноваження здійснюються згідно з нормативно-правовими актами та/або нормативними документами, що регулюють відповідну діяльність, зокрема для проведення професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних зі створенням об'єктів архітектури, з дотриманням вимог Закону України «Про архітектурну діяльність», Порядку проведення професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 року № 554, а також з урахуванням кваліфікаційних вимог до відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних зі створенням об'єктів архітектури; {Підпункт 3 пункту 3.1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства розвитку громад та територій № 114 від 17.05.2021} 4) копії фінансової звітності за останній звітний період та затвердженого відповідним органом управління саморегулівної організації бюджету (фінансового плану) на поточний звітний період із зазначенням кошторису витрат для реалізації делегованих повноважень; 5) інформацію про наявність у саморегулівної організації власного або орендованого за договором на строк не менше одного року приміщення; 6) інформацію про матеріально-технічне, інформаційне та кадрове забезпечення; 7) відомості про склад виконавчих та контролюючих органів саморегулівної організації із зазначенням щодо кожної особи таких даних: прізвища, ім'я, по батькові, займаної посади, освіти, стажу роботи, засобів зв'язку (телефону, електронної пошти). Саморегулівні організації можуть подавати інші документи, що підтверджують заявлену інформацію. 3.2. Кожен документ, наданий саморегулівною організацією, має бути засвідчений підписом керівника саморегулівної організації та печаткою саморегулівної організації (за наявності), а ті документи, які містять більше одного аркуша, мають бути прошиті та пронумеровані. 3.3. Документи, подані саморегулівною організацією, розглядаються та перевіряються протягом двадцяти робочих днів з дня їх надходження Мінрегіоном, для чого ним утворюється відповідна комісія. У разі подання неповного пакета документів, перелік яких передбачено в пункті 3.1 цього розділу, документи не розглядаються і повертаються заявнику разом із супровідним листом Мінрегіону протягом п'яти робочих днів з дня надходження документів. 3.4. За наслідками розгляду поданих саморегулівною організацією документів Мінрегіон приймає рішення про: делегування повноваження саморегулівній організації за напрямом її діяльності; відмову у делегуванні повноваження саморегулівній організації. 3.5. У рішенні про делегування саморегулівній організації повноваження зазначаються: найменування саморегулівної організації, якій делегується повноваження; повноваження, яке делегується; порядок дій Мінрегіону та саморегулівної організації, спрямованих на виконання рішення про делегування; офіційне видання, у якому буде опубліковане рішення про делегування повноваження. 3.6. Про прийняте рішення саморегулівну організацію письмово повідомляють протягом п'яти робочих днів з дня його прийняття: у разі прийняття рішення про делегування повноваження - листом з надсиланням копії наказу Мінрегіону; у разі відмови в делегуванні повноваження - листом із зазначенням підстав про відмову в делегуванні. 3.7. Саморегулівна організація набуває делегованих їй повноважень з дня опублікування Мінрегіоном рішення про делегування повноваження у визначеному ним офіційному виданні. 3.8. Підставами для відмови в делегуванні повноваження саморегулівній організації є: невідповідність саморегулівної організації вимогам цього Порядку; подання саморегулівною організацією документів, які не відповідають вимогам законодавства, чи виявлення в них недостовірних відомостей, що було встановлено під час їх розгляду. Після усунення причин, що були підставою для відмови в делегуванні повноваження, саморегулівна організація може повторно подати документи, які розглядаються відповідно до цього Порядку. 3.9. Делегування повноваження припиняється у разі настання будь-якої з таких підстав: подання заяви саморегулівної організації про відмову від реалізації делегованого повноваження; невідповідність саморегулівної організації вимогам цього Порядку; невиконання саморегулівною організацією обов'язків, визначених розділом IV цього Порядку; порушення або недотримання саморегулівною організацією вимог законодавства, статуту та внутрішніх документів саморегулівної організації, які регламентують її діяльність у частині делегованого їй повноваження; відкликання Мінрегіоном делегованих повноважень. 3.10. Припинення реалізації саморегулівною організацією делегованого їй повноваження здійснюється шляхом прийняття Мінрегіоном відповідного рішення, копія якого надсилається такій саморегулівній організації. 3.11. Саморегулівна організація припиняє реалізовувати делеговане їй повноваження з дня опублікування Мінрегіоном рішення про припинення делегування повноваження у визначеному ним офіційному виданні. IV. Обов'язки саморегулівної організації щодо реалізації делегованого повноваження 4.1. Під час здійснення делегованого повноваження саморегулівна організація керується вимогами нормативно-правових актів та нормативних документів, що регулюють відповідну діяльність. 4.2. Саморегулівна організація зобов'язана: подавати до Мінрегіону копії змін до установчих документів, які зареєстровані в установленому порядку, протягом 5 робочих днів після реєстрації таких змін; подавати до Мінрегіону зміни до внутрішніх документів саморегулівної організації, які регламентують її діяльність у частині делегованого їй повноваження, не пізніше 5 робочих днів з дня прийняття цих змін; надавати Мінрегіону інформацію про зміни в складі виконавчих і контролюючих органів саморегулівної організації не пізніше 5 робочих днів з дня виникнення цих змін; протягом 5 робочих днів інформувати про зміну свого місцезнаходження, поштових реквізитів, номерів телефонів; на письмовий запит Мінрегіону надавати інформацію про свою діяльність у зв'язку зі здійсненням делегованого повноваження; протягом 5 робочих днів надавати Мінрегіону протоколи та відповідні документи щодо прийнятих органами управління саморегулівної організації рішень, пов'язаних зі здійсненням делегованого Мінрегіоном повноваження; надавати Мінрегіону інформацію про дати проведення та порядок денний чергових та позачергових конференцій (загальних зборів, з'їздів) саморегулівної організації, засідань її органів управління, а також будь-яких інших заходів, які мають відношення до здійснення саморегулівною організацією делегованого Мінрегіоном повноваження. Уповноважені Мінрегіоном особи в разі розгляду на засіданнях органів управління саморегулівної організації питань, що мають відношення до здійснення саморегулівною організацією делегованого повноваження, мають право брати участь у таких засіданнях з правом дорадчого голосу та вносити від імені Мінрегіону обов'язкові для розгляду зазначеними органами питання; забезпечувати оперативне та повне висвітлення прийнятих саморегулівною організацією рішень у частині здійснення делегованого повноваження шляхом оприлюднення таких рішень на її офіційному веб-сайті (якщо інформація про такі рішення не є конфіденційною) протягом 5 робочих днів з дати їх прийняття; надавати до Мінрегіону у триденний строк інформацію щодо прийняття її вищим органом рішення про припинення саморегулівної організації. 4.3. Саморегулівна організація щокварталу до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом, зобов'язана подавати в письмовій та електронній формах до Мінрегіону: звіт про діяльність у частині здійснення делегованого повноваження; перелік членів саморегулівної організації, складений на останню дату звітного кварталу. V. Контроль за реалізацією делегованого повноваження 5.1. Контроль за дотриманням вимог цього Порядку здійснюється Мінрегіоном відповідно до законодавства України. 5.2. Мінрегіон у межах своєї компетенції зокрема: у зв'язку зі здійсненням моніторингу реалізації делегованого повноваження звертається з письмовим запитом до саморегулівної організації щодо надання інформації про її поточну діяльність; проводить перевірки фактів порушення або недотримання саморегулівною організацією вимог законодавства, внутрішніх документів, які регламентують її діяльність у частині делегованого їй повноваження; розглядає скарги суб'єктів архітектурної діяльності щодо порушення їхніх прав з боку саморегулівної організації в частині делегованого їй повноваження. Директор Департаменту державних програм та розвитку житлового будівництва О.М. Непомнящий
Інформація
Розділи
Класіфікатори
Регуляторні кейси