Про затвердження Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 15 грудня 2005 р. № 1208 Київ Про затвердження Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України {Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 942 від 22.10.2008 № 613 від 11.07.2012 № 838 від 05.09.2012 № 265 від 12.04.2017 № 367 від 14.02.2017 № 600 від 26.07.2018 № 251 від 27.03.2019 № 15 від 15.01.2020 № 801 від 15.07.2022} Відповідно до Закону України "Про радіочастотний ресурс України" Кабінет Міністрів України постановляє: 1. Затвердити Національну таблицю розподілу смуг радіочастот України, що додається. 2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається. 3. Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації: 1) організовувати роботу із здійснення на безоплатній основі заходів щодо забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів спеціальних користувачів у смугах радіочастот загального користування; 2) разом з Міністерством оборони, іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади розробити і затвердити у шестимісячний строк порядок узгодження присвоєнь радіочастот радіоелектронним засобам у смугах радіочастот загального користування з урахуванням того, що: експлуатація радіоелектронних засобів спеціальних користувачів у зазначених смугах проводиться без дозволу на експлуатацію Українського державного центру радіочастот; облік присвоєнь радіочастот радіоелектронним засобам та випромінювальним пристроям спеціальних користувачів у таких смугах веде Генеральний штаб Збройних Сил. {Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 613 від 11.07.2012} Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ Інд. 21 ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2005 р. № 1208 НАЦІОНАЛЬНА ТАБЛИЦЯ розподілу смуг радіочастот України {У Національній таблиці слова “Національна комісія з питань регулювання зв'язку” в усіх відмінках замінено словом “НКРЗІ” згідно з Постановою КМ № 613 від 11.07.2012} Загальні положення Ця Таблиця є нормативно-правовим актом, який регламентує розподіл смуг радіочастот радіослужбам в Україні та визначає смуги радіочастот спеціального та загального користування. Таблиця складається з трьох граф. У графі першій наведено дані про розподіл смуг радіочастот між радіослужбами і номери приміток згідно з Регламентом радіозв'язку Міжнародного союзу електрозв'язку (далі - Регламент радіозв'язку) для Району 11. __________ 1 Згідно з умовним територіально-адміністративним розподілом Міжнародного союзу електрозв'язку, до Району 1 належить Україна. У графі другій наведено дані про розподіл смуг радіочастот радіослужбам в Україні і номери приміток до нього, що починаються з літери "У", зміст яких викладено у кінці Таблиці. У примітках до розподілу смуг радіочастот конкретизовано (уточнено) умови використання смуг, номіналів радіочастот. Примітки, номери яких розміщені нижче назви служби або служб, яким розподілена ця смуга радіочастот, стосуються цього розподілу в цілому. Примітки, номери яких розміщені у Таблиці праворуч від назви служби, стосуються лише цієї служби. У графі третій Таблиці наведено призначення смуг радіочастот в Україні, а саме: загального користування (ЗК), що призначені переважно для радіоелектронних засобів (далі - РЕЗ) загальних користувачів; спеціального користування (СК), що призначені виключно для РЕЗ спеціальних користувачів. У Таблиці наведені нижче терміни вживаються у такому значенні: адміністрація - урядовий орган країни - члена Міжнародного союзу електрозв'язку, який несе відповідальність за виконання державою зобов'язань за Статутом та Конвенцією Міжнародного союзу електрозв'язку і зобов'язань за його адміністративними регламентами. Адміністрація зв'язку України - центральний орган виконавчої влади, який представляє інтереси України в Міжнародному союзі електрозв'язку, а також в інших всесвітніх, європейських та регіональних організаціях з питань користування радіочастотним ресурсом та несе відповідальність за виконання зобов'язань України за Статутом та Конвенцією Міжнародного союзу електрозв'язку і зобов'язань за його адміністративними регламентами; електрозв'язок - передавання, випромінювання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображення та звуків або будь-яких повідомлень проводовою, радіо, оптичною чи іншою електромагнітною системою; радіохвилі - електромагнітні хвилі, частоти коливання яких не вищі за 3 ТГц, що розповсюджуються у просторі без штучного хвилеводу; радіозв'язок - електрозв'язок, який здійснюється з використанням радіохвиль; наземний радіозв'язок - будь-який радіозв'язок, за винятком космічного та радіоастрономії; космічний радіозв'язок - будь-який радіозв'язок, при якому використовуються одна або декілька космічних станцій, один або декілька супутників Землі; радіовизначення - визначення місцезнаходження, швидкості та/або інших характеристик об'єкта або отримання інформації стосовно цих параметрів за допомогою властивостей розповсюдження радіохвиль; радіонавігація - радіовизначення, яке використовується для цілей навігації, включаючи попередження про можливі перешкоди руху транспорту; радіолокація - радіовизначення, яке використовується для цілей відмінних від цілей радіонавігації; радіопеленгація - радіовизначення, яке використовує приймання радіохвиль з метою визначення напрямку на джерело їх випромінювання; радіоастрономія - астрономія, що грунтується на прийманні радіохвиль космічного походження; розподіл смуг радіочастот - регламентування відповідним записом у Таблиці використання певної смуги радіочастот однією чи декількома радіослужбами; виділення радіочастот - надання відповідним записом у Плані використання радіочастотного ресурсу України права використовувати певні смуги радіочастот для застосування в Україні визначених цим Планом радіотехнологій; присвоєння смуг, номіналів радіочастот - реєстрація дозволу на експлуатацію радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв у реєстрі присвоєнь смуг, номіналів радіочастот з визначенням смуги, номіналу радіочастоти, параметрів випромінювання та умов експлуатації конкретного радіоелектронного засобу; промислове, наукове і медичне застосування радіочастотної енергії - робота обладнання чи приладів, призначених для генерування та місцевого (локального) застосування радіочастотної енергії у промислових, наукових, медичних, побутових або подібних цілях, за винятком використання для цілей електрозв'язку; служба радіозв'язку (радіослужба) - визначена Регламентом радіозв'язку служба передавання та/або приймання радіохвиль певними радіоелектронними засобами користувачів радіочастотного ресурсу; фіксована служба - служба радіозв'язку між визначеними фіксованими пунктами; фіксована супутникова служба - служба радіозв'язку між земними станціями із заданим місцезнаходженням, коли використовуються один або декілька супутників. Задане місцезнаходження передбачає будь-який фіксований пункт, розташований у визначених зонах; у деяких випадках ця служба включає лінії супутник - супутник, які також можуть використовуватися у міжсупутниковій службі. До РЕЗ цієї служби можуть бути віднесені фідерні лінії інших служб космічного радіозв'язку; міжсупутникова служба - служба радіозв'язку, що забезпечує зв'язок між штучними супутниками; служба космічної експлуатації - служба радіозв'язку, призначена виключно для експлуатації космічних апаратів, зокрема з метою космічного стеження, космічної телеметрії і космічного телеуправління; рухома служба - служба радіозв'язку між рухомою і сухопутною станціями або між рухомими станціями; рухома супутникова служба - служба радіозв'язку між рухомими земними станціями і однією чи кількома космічними станціями, або між космічними станціями, які використовуються цією службою, або між рухомими земними станціями за допомогою однієї чи кількох космічних станцій. До РЕЗ зазначеної служби можуть бути віднесені фідерні лінії, необхідні для її роботи; сухопутна рухома служба - рухома служба радіозв'язку між базовими станціями і сухопутними рухомими станціями або між сухопутними рухомими станціями; сухопутна рухома супутникова служба - рухома супутникова служба радіозв'язку, в якій рухомі земні станції розташовані на суші; морська рухома служба - рухома служба радіозв'язку між береговими станціями та судновими станціями, або між судновими станціями, або між станціями внутрішньосуднового зв'язку. Станції рятувальних засобів та станції радіомаяків - покажчиків місця біди теж можуть бути віднесені до цієї служби; морська рухома супутникова служба - рухома супутникова служба радіозв'язку, в якій рухомі наземні станції розташовані на борту морських суден. Станції рятувальних засобів та станції радіомаяків - покажчиків місця біди теж можуть бути віднесені до цієї служби; портова служба - морська рухома служба радіозв'язку в межах порту та його акваторії між береговими та судновими станціями або між судновими станціями для цілей керування портовими роботами, переміщення суден і забезпечення їх безпеки. В екстрених випадках допускається передача цією службою інших повідомлень для забезпечення безпеки людей; служба руху суден - морська рухома служба радіозв'язку між береговими та судновими станціями або між судновими станціями, за винятком портової служби, яка обмежена передаванням повідомлень, що стосуються виключно переміщення суден. Передача повідомлень іншого характеру цією службою не допускається; повітряна рухома служба - рухома служба радіозв'язку між стаціонарними станціями повітряної рухомої служби і станціями повітряних суден або між станціями повітряних суден. Станції радіомаяків - покажчиків місця біди, які працюють на визначених міжнародних частотах біди та виклику, і станції рятувальних засобів можуть належати до цієї служби; повітряна рухома (R)* служба - повітряна рухома служба, що призначена для зв'язку з метою забезпечення безпеки та регулярності польотів, головним чином на національних та міжнародних цивільних повітряних трасах; повітряна рухома (OR)** служба - повітряна рухома служба, що призначена для радіозв'язку, включаючи зв'язок з метою координації польотів, головним чином поза національними та міжнародними цивільними повітряними трасами; __________ * Тут і далі - на трасі. ** Тут і далі - поза трасою. повітряна рухома супутникова служба - рухома супутникова служба, у якій рухомі земні станції встановлюються на борту повітряного судна; станції рятувальних засобів та станції радіомаяків - покажчиків місця біди також можуть бути віднесені до РЕЗ цієї служби; повітряна рухома супутникова (R) служба - повітряна рухома супутникова служба, що призначена для зв'язку з метою забезпечення безпеки та регулярності польотів, головним чином на національних або міжнародних цивільних повітряних трасах; повітряна рухома супутникова (ОR) служба - повітряна рухома супутникова служба, що призначена для радіозв'язку, включаючи зв'язок з метою координації польотів, головним чином поза національними або міжнародними цивільними повітряними трасами; радіомовна служба - служба радіозв'язку, що здійснює передавання сигналів телевізійного та/або звукового мовлення для їх безпосереднього приймання РЕЗ населення; радіомовна супутникова служба - радіомовна служба, сигнали якої передаються або ретранслюються космічними станціями для їх приймання безпосередньо РЕЗ населення індивідуального і колективного приймання; служба радіовизначення - служба радіозв'язку для цілей радіовизначення; супутникова служба радіовизначення - служба радіозв'язку для цілей радіовизначення, що використовує одну або декілька космічних станцій. До цієї служби можуть бути віднесені фідерні лінії, необхідні для її роботи; радіонавігаційна служба - служба радіовизначення для цілей радіонавігації; радіонавігаційна супутникова служба - супутникова служба радіовизначення, що використовується для цілей радіонавігації. До РЕЗ цієї служби можуть бути віднесені фідерні лінії, необхідні для її роботи; морська радіонавігаційна служба - радіонавігаційна служба, що призначена для обслуговування морських суден та безпеки їх експлуатації; морська радіонавігаційна супутникова служба - радіонавігаційна супутникова служба, в якій земні станції встановлені на борту морських суден; повітряна радіонавігаційна служба - радіонавігаційна служба, що призначена для обслуговування повітряних суден та безпеки їх експлуатації; повітряна радіонавігаційна супутникова служба - радіонавігаційна супутникова служба, в якій земні станції встановлені на борту повітряного судна; радіолокаційна служба - служба радіовизначення для цілей радіолокації; радіолокаційна супутникова служба - супутникова служба радіовизначення, що використовується для цілей радіолокації. До РЕЗ цієї служби можуть бути віднесені фідерні лінії, необхідні для її роботи; допоміжна служба метеорології - служба радіозв'язку, що використовується для метеорологічних та гідрологічних спостережень і досліджень; супутникова служба дослідження Землі - служба радіозв'язку між земними станціями і однією або кількома космічними станціями, яка може включати лінії зв'язку між космічними станціями і в якій інформація, що стосується характеристик Землі та її природних явищ, отримується за допомогою активних або пасивних датчиків, розташованих на Землі та/або її супутниках. До РЕЗ цієї служби можуть бути віднесені фідерні лінії, необхідні для її роботи; метеорологічна супутникова служба - супутникова служба дослідження Землі для цілей метеорології; служба стандартних частот і сигналів часу - служба радіозв`язку для наукових, технічних та інших цілей, що забезпечує передавання певних частот та/або сигналів часу із встановленою високою точністю, призначених для загального приймання; супутникова служба стандартних частот і сигналів часу - служба стандартних частот і сигналів часу, що здійснює передавання частот та/або сигналів за допомогою космічних станцій, розміщених на супутниках Землі. До РЕЗ цієї служби можуть бути віднесені фідерні лінії, необхідні для її роботи; служба космічних досліджень - служба радіозв'язку, в якій космічні апарати чи інші космічні об'єкти використовуються для наукових або технічних досліджень; аматорська служба - створена з метою самовдосконалення, взаємного зв'язку і технічних досліджень служба радіозв'язку, що здійснюється без будь-якої матеріальної вигоди аматорами, які мають необхідний дозвіл; аматорська супутникова служба - аматорська служба, що використовує космічні станції, установлені на супутниках Землі; радіоастрономічна служба - служба радіозв'язку для цілей радіоастрономії. Назва радіослужби у тексті Таблиці: надрукована великими літерами (наприклад, ФІКСОВАНА) означає розподілення смуги радіочастот цій службі на первинній основі; надрукована малими літерами (наприклад, Рухома) означає розподілення смуги радіочастот цій службі на вторинній основі. Радіослужба, розподіл радіочастот якій зроблено на первинній основі, може вимагати захисту від негативного впливу випромінювання РЕЗ такої ж та інших радіослужб. Радіослужба, розподіл радіочастот якій зроблено на вторинній основі: може вимагати захисту від негативного впливу випромінювання РЕЗ такої ж та інших радіослужб, яким ці частоти розподілені на вторинній основі; не повинна створювати завад та вимагати захисту від негативного впливу випромінювання РЕЗ радіослужб, яким розподіл цих частот зроблений на первинній основі. Введення в дію РЕЗ спеціальних користувачів у смугах радіочастот загального користування здійснюється, у разі необхідності, за узгодженням відповідних частотних присвоєнь з НКРЗІ. Розподіл смуг радіочастот між радіослужбами для Району 1 згідно з Регламентом радіозв'язку Розподіл смуг радіочастот між радіослужбами в Україні Призначення смуг радіочастот в Україні 9 - 90 кГц Нижче 9 кГц (не розподілена) 5.53 5.54 Нижче 9 кГц (не розподілена) 9 - 14 РАДІОНАВІГАЦІЙНА 9 - 14 РАДІОНАВІГАЦІЙНА У001 У093 СК 14 - 19,95 ФІКСОВАНА МОРСЬКА РУХОМА 5.57 5.55 5.56 14 - 19,95 ФІКСОВАНА МОРСЬКА РУХОМА У001 У016 У031 У093 ЗК 19,95 - 20,05 СЛУЖБА СТАНДАРТНИХ ЧАСТОТ І СИГНАЛІВ ЧАСУ (20 кГц) 19,95 - 20,05 СЛУЖБА СТАНДАРТНИХ ЧАСТОТ І СИГНАЛІВ ЧАСУ (20 кГц) У001 У031 У093 ЗК 20,05 - 70 ФІКСОВАНА МОРСЬКА РУХОМА 5.57 5.56 5.58 20,05 - 70 ФІКСОВАНА МОРСЬКА РУХОМА СЛУЖБА СТАНДАРТНИХ ЧАСТОТ І СИГНАЛІВ ЧАСУ (25 кГц, 50 кГц, 66,6 кГц) У001 У002 У003 У016 У031 У093 ЗК 70 - 72 РАДІОНАВІГАЦІЙНА 5.60 70 - 72 РАДІОНАВІГАЦІЙНА У001 У004 У016 У031 У093 СК 72 - 84 ФІКСОВАНА МОРСЬКА РУХОМА 5.57 РАДІОНАВІГАЦІЙНА 5.60 5.56 72 - 84 ФІКСОВАНА МОРСЬКА РУХОМА РАДІОНАВІГАЦІЙНА У001 У004 У016 У031 У093 ЗК 84 - 86 РАДІОНАВІГАЦІЙНА 5.60 84 - 86 РАДІОНАВІГАЦІЙНА У001 У031 У093 СК 86 - 90 ФІКСОВАНА МОРСЬКА РУХОМА 5.57 РАДІОНАВІГАЦІЙНА 5.56 86 - 90 ФІКСОВАНА МОРСЬКА РУХОМА РАДІОНАВІГАЦІЙНА У001 У031 У093 ЗК 90 - 283,5 кГц 90 - 110 РАДІОНАВІГАЦІЙНА 5.62 Фіксована 5.64 90 - 110 РАДІОНАВІГАЦІЙНА Фіксована У001 У005 У031 У093 СК 110 - 112 ФІКСОВАНА МОРСЬКА РУХОМА РАДІОНАВІГАЦІЙНА 5.64 110 - 112 ФІКСОВАНА МОРСЬКА РУХОМА РАДІОНАВІГАЦІЙНА У001 У005 У006 У031 У093 ЗК 112 - 115 РАДІОНАВІГАЦІЙНА 5.60 112 - 115 РАДІОНАВІГАЦІЙНА У001 У005 У006 У031 У093 СК 115 - 117,6 РАДІОНАВІГАЦІЙНА 5.60 Фіксована Морська рухома 5.64 5.66 115 - 117,6 РАДІОНАВІГАЦІЙНА Фіксована Морська рухома У001 У005 У006 У031 У093 СК 117,6 - 126 ФІКСОВАНА МОРСЬКА РУХОМА РАДІОНАВІГАЦІЙНА 5.60 5.64 117,6 - 126 ФІКСОВАНА МОРСЬКА РУХОМА РАДІОНАВІГАЦІЙНА У001 У005 У006 У031 У093 ЗК 126 - 129 РАДІОНАВІГАЦІЙНА 5.60 126 - 129 РАДІОНАВІГАЦІЙНА У001 У005 У006 У031 У093 СК 129 - 130 ФІКСОВАНА МОРСЬКА РУХОМА РАДІОНАВІГАЦІЙНА 5.60 5.64 129 - 130 ФІКСОВАНА МОРСЬКА РУХОМА РАДІОНАВІГАЦІЙНА У001 У005 У006 У У031 093 ЗК 130-135,7 ФІКСОВАНА МОРСЬКА РУХОМА 5.64 5.67 130-135,7 ФІКСОВАНА МОРСЬКА РУХОМА У001 У005 У031 У093 ЗК 135,7-137,8 ФІКСОВАНА МОРСЬКА РУХОМА Аматорська 5.64 5.67 5.67А 135,7-137,8 ФІКСОВАНА МОРСЬКА РУХОМА Аматорська У001 У005 У031 У093 У095 ЗК 137,8-148,5 ФІКСОВАНА МОРСЬКА РУХОМА 5.64 5.67 137,8-148,5 ФІКСОВАНА МОРСЬКА РУХОМА У001 У005 У031 У093 ЗК 148,5 - 255 РАДІОМОВНА 5.68 5.69 5.70 148,5 - 255 РАДІОМОВНА У093 ЗК 255 - 283,5 РАДІОМОВНА ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА 5.70 5.71 255 - 283,5 РАДІОМОВНА ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА У007 У093 ЗК 283,5 - 1635 кГц 283,5 - 315 ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА МОРСЬКА РАДІОНАВІГАЦІЙНА (радіомаяки) 5.73 5.72 5.74 283,5 - 315 ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА МОРСЬКА РАДІОНАВІГАЦІЙНА (радіомаяки) У031 У093 ЗК 315 - 325 ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА Морська радіонавігаційна (радіомаяки) 5.73 5.72 5.75 315 - 325 ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА МОРСЬКА РАДІОНАВІГАЦІЙНА (радіомаяки) У031 У093 ЗК 325 - 405 ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА 5.72 325 - 405 ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА У008 У031 У093 СК 405 - 415 РАДІОНАВІГАЦІЙНА 5.76 5.72 405 - 415 РАДІОНАВІГАЦІЙНА У031 У093 СК 415 - 435 МОРСЬКА РУХОМА 5.79 ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА 5.72 415 - 435 МОРСЬКА РУХОМА ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА У009 У016 У031 У093 ЗК 435 - 495 МОРСЬКА РУХОМА 5.79 5.79A Повітряна радіонавігаційна 5.72 5.82 435 - 495 МОРСЬКА РУХОМА Повітряна радіонавігаційна У009 У016 У031 У093 ЗК 495 - 505 РУХОМА (сигнали біди і виклику) 5.83 495 - 505 РУХОМА (сигнали біди і виклику) У010 У031 У093 ЗК 505 - 526,5 МОРСЬКА РУХОМА 5.79 5.79A 5.84 ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА 5.72 505 - 526,5 МОРСЬКА РУХОМА ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА У011 У031 У093 ЗК 526,5 - 1606,5 РАДІОМОВНА 5.87 5.87A 526,5 - 1606,5 РАДІОМОВНА У012 У016 У093 ЗК 1606,5 - 1625 ФІКСОВАНА МОРСЬКА РУХОМА 5.90 СУХОПУТНА РУХОМА 5.92 1606,5 - 1625 ФІКСОВАНА МОРСЬКА РУХОМА СУХОПУТНА РУХОМА У031 У093 ЗК 1625 - 1635 РАДІОЛОКАЦІЙНА 5.93 1625 - 1635 РАДІОЛОКАЦІЙНА ФІКСОВАНА СУХОПУТНА РУХОМА У031 У093 ЗК 1635 - 2173,5 кГц 1635 - 1800 ФІКСОВАНА МОРСЬКА РУХОМА 5.90 СУХОПУТНА РУХОМА 5.92 5.96 1635 - 1800 ФІКСОВАНА МОРСЬКА РУХОМА СУХОПУТНА РУХОМА Аматорська У013 У016 У031 У093 ЗК 1800 - 1810 РАДІОЛОКАЦІЙНА 5.93 1800 - 1810 РАДІОЛОКАЦІЙНА ФІКСОВАНА СУХОПУТНА РУХОМА РУХОМА, за винятком повітряної рухомої У031 У093 ЗК 1810 - 1850 АМАТОРСЬКА 5.98 5.99 5.100 5.101 1810 - 1850 АМАТОРСЬКА ФІКСОВАНА РУХОМА, за винятком повітряної рухомої У013 У031 У093 ЗК 1850 - 2000 ФІКСОВАНА РУХОМА, за винятком повітряної рухомої 5.92 5.96 5.103 1850 - 2000 ФІКСОВАНА РУХОМА, за винятком повітряної рухомої Аматорська У013 У031 У093 ЗК 2000 - 2025 ФІКСОВАНА РУХОМА, за винятком повітряної рухомої (R) 5.92 5.103 2000 - 2025 ФІКСОВАНА РУХОМА, за винятком повітряної рухомої (R) У013 У031 У093 СК 2025 - 2045 ФІКСОВАНА РУХОМА, за винятком повітряної рухомої (R) Допоміжна служба метеорології 5.104 5.92 5.103 2025 - 2045 ФІКСОВАНА РУХОМА, за винятком повітряної рухомої (R) Допоміжна служба метеорології У013 У031 У093 СК 2045 - 2160 ФІКСОВАНА МОРСЬКА РУХОМА СУХОПУТНА РУХОМА 5.92 2045 - 2160 ФІКСОВАНА МОРСЬКА РУХОМА СУХОПУТНА РУХОМА У013 У031 У093 ЗК 2160 - 2170 РАДІОЛОКАЦІЙНА 5.93 5.107 2160 - 2170 РАДІОЛОКАЦІЙНА ФІКСОВАНА СУХОПУТНА РУХОМА У031 У093 ЗК 2170 - 2173,5 МОРСЬКА РУХОМА 2170 - 2173,5 МОРСЬКА РУХОМА У031 У093 ЗК 2173,5 - 3155 кГц 2173,5 - 2190,5 РУХОМА (сигнали біди і виклику) 5.108 5.109 5.110 5.111 2173,5 - 2190,5 РУХОМА (сигнали біди і виклику) У010 У013 У031 У093 ЗК 2190,5 - 2194 МОРСЬКА РУХОМА 2190,5 - 2194 МОРСЬКА РУХОМА У031 У093 ЗК 2194 - 2300 ФІКСОВАНА РУХОМА, за винятком повітряної рухомої (R) 5.92 5.103 5.112 2194 - 2300 ФІКСОВАНА РУХОМА, за винятком повітряної рухомої (R) У013 У031 У093 ЗК 2300 - 2498 ФІКСОВАНА РУХОМА, за винятком повітряної рухомої (R) РАДІОМОВНА 5.113 5.103 2300 - 2498 ФІКСОВАНА РУХОМА, за винятком повітряної рухомої (R) РАДІОМОВНА У013 У031 У093 ЗК 2498 - 2501 СЛУЖБА СТАНДАРТНИХ ЧАСТОТ І СИГНАЛІВ ЧАСУ (2500 кГц) 2498 - 2501 СЛУЖБА СТАНДАРТНИХ ЧАСТОТ І СИГНАЛІВ ЧАСУ (2500 кГц) У013 У093 ЗК 2501 - 2502 СЛУЖБА СТАНДАРТНИХ ЧАСТОТ І СИГНАЛІВ ЧАСУ Служба космічних досліджень 2501 - 2502 СЛУЖБА СТАНДАРТНИХ ЧАСТОТ І СИГНАЛІВ ЧАСУ Служба космічних досліджень У013 У031 У093 ЗК 2502 - 2625 ФІКСОВАНА РУХОМА, за винятком повітряної рухомої (R) 5.92 5.103 5.114 2502 - 2625 ФІКСОВАНА РУХОМА, за винятком повітряної рухомої (R) У013 У016 У031 У093 ЗК 2625 - 2650 МОРСЬКА РУХОМА МОРСЬКА РАДІОНАВІГАЦІЙНА 5.92 2625 - 2650 МОРСЬКА РУХОМА МОРСЬКА РАДІОНАВІГАЦІЙНА У013 У014 У016 У031 У093 ЗК 2650 - 2850 ФІКСОВАНА РУХОМА, за винятком повітряної рухомої (R) 5.92 5.103 2650 - 2850 ФІКСОВАНА РУХОМА, за винятком повітряної рухомої (R) У013 У016 У031 У093 СК 2850 - 3025 ПОВІТРЯНА РУХОМА (R) 5.111 5.115 2850 - 3025 ПОВІТРЯНА РУХОМА (R) У031 У093 СК 3025 - 3155 ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR) 3025 - 3155 ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR) У031 У093 СК 3155 - 4438 кГц 3155 - 3200 ФІКСОВАНА РУХОМА, за винятком повітряної рухомої (R) 5.116 5.117 3155 - 3200 ФІКСОВАНА РУХОМА, за винятком повітряної рухомої (R) У031 У093 ЗК 3200 - 3230 ФІКСОВАНА РУХОМА, за винятком повітряної рухомої (R) РАДІОМОВНА 5.113 5.116 3200 - 3230 ФІКСОВАНА РУХОМА, за винятком повітряної рухомої (R) РАДІОМОВНА У031 У093 ЗК 3230 - 3400 ФІКСОВАНА РУХОМА, за винятком повітряної рухомої РАДІОМОВНА 5.113 5.116 5.118 3230 - 3400 ФІКСОВАНА РУХОМА, за винятком повітряної рухомої РАДІОМОВНА У031 У093 СК 3400 - 3500 ПОВІТРЯНА РУХОМА (R) 3400 - 3500 ПОВІТРЯНА РУХОМА (R) У031 У093 СК 3500 - 3800 АМАТОРСЬКА ФІКСОВАНА РУХОМА, за винятком повітряної рухомої 5.92 3500 - 3800 АМАТОРСЬКА ФІКСОВАНА РУХОМА, за винятком повітряної рухомої У031 У093 ЗК 3800 - 3900 ФІКСОВАНА ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR) СУХОПУТНА РУХОМА 3800 - 3900 ФІКСОВАНА ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR) СУХОПУТНА РУХОМА У031 У093 ЗК 3900 - 3950 ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR) 5.123 3900 - 3950 ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR) У031 У093 СК 3950 - 4000 ФІКСОВАНА РАДІОМОВНА 3950 - 4000 ФІКСОВАНА РАДІОМОВНА У031 У093 ЗК 4000 - 4063 ФІКСОВАНА МОРСЬКА РУХОМА 5.127 5.126 4000 - 4063 ФІКСОВАНА МОРСЬКА РУХОМА У031 У093 ЗК 4063 - 4438 МОРСЬКА РУХОМА 5.79A 5.109 5.110 5.130 5.131 5.132 5.128 5.129 4063 - 4438 МОРСЬКА РУХОМА Фіксована У010 У015 У031 У093 ЗК 4438 - 5680 кГц 4438 - 4650 ФІКСОВАНА РУХОМА, за винятком повітряної рухомої (R) 4438 - 4650 ФІКСОВАНА РУХОМА, за винятком повітряної рухомої (R) У031 У093 ЗК 4650 - 4700 ПОВІТРЯНА РУХОМА (R) 4650 - 4700 ПОВІТРЯНА РУХОМА (R) У031 У093 СК 4700 - 4750 ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR) 4700 - 4750 ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR) У031 У093 СК 4750 - 4850 ФІКСОВАНА ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR) СУХОПУТНА РУХОМА РАДІОМОВНА 5.113 4750 - 4850 ФІКСОВАНА ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR) СУХОПУТНА РУХОМА РАДІОМОВНА У031 У093 ЗК 4850 - 4995 ФІКСОВАНА СУХОПУТНА РУХОМА РАДІОМОВНА 5.113 4850 - 4995 ФІКСОВАНА СУХОПУТНА РУХОМА РАДІОМОВНА У031 У093 СК 4995 - 5003 СЛУЖБА СТАНДАРТНИХ ЧАСТОТ І СИГНАЛІВ ЧАСУ (5000 кГц) 4995 - 5003 СЛУЖБА СТАНДАРТНИХ ЧАСТОТ І СИГНАЛІВ ЧАСУ (5000 кГц) У031 У093 ЗК 5003 - 5005 СЛУЖБА СТАНДАРТНИХ ЧАСТОТ І СИГНАЛІВ ЧАСУ Служба космічних досліджень 5003 - 5005 СЛУЖБА СТАНДАРТНИХ ЧАСТОТ І СИГНАЛІВ ЧАСУ Служба космічних досліджень У031 У093 ЗК 5005 - 5060 ФІКСОВАНА РАДІОМОВНА 5.113 5005 - 5060 ФІКСОВАНА РАДІОМОВНА У031 У093 ЗК 5060 - 5250 ФІКСОВАНА Рухома, за винятком повітряної рухомої 5.133 5060 - 5250 ФІКСОВАНА РУХОМА, за винятком повітряної рухомої У016 У031 У093 СК 5250 - 5450 ФІКСОВАНА РУХОМА, за винятком повітряної рухомої 5250 - 5450 ФІКСОВАНА РУХОМА, за винятком повітряної рухомої У016 У031 У093 СК 5450 - 5480 ФІКСОВАНА ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR) СУХОПУТНА РУХОМА 5450 - 5480 ФІКСОВАНА ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR) СУХОПУТНА РУХОМА У031 У093 ЗК 5480 - 5680 ПОВІТРЯНА РУХОМА (R) 5.111 5.115 5480 - 5680 ПОВІТРЯНА РУХОМА (R) У031 У093 СК 5680 - 7400 кГц 5680 - 5730 ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR) 5.111 5.115 5680 - 5730 ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR) У031 У093 СК 5730 - 5900 ФІКСОВАНА СУХОПУТНА РУХОМА 5730 - 5900 ФІКСОВАНА СУХОПУТНА РУХОМА У031 У093 ЗК 5900 - 5950 РАДІОМОВНА 5.134 5.136 5900 - 5950 СУХОПУТНА РУХОМА РАДІОМОВНА У031 У093 СК 5950 - 6200 РАДІОМОВНА 5950 - 6200 РАДІОМОВНА У017 У031 У093 ЗК 6200 - 6525 МОРСЬКА РУХОМА 5.109 5.110 5.130 5.132 5.137 6200 - 6525 МОРСЬКА РУХОМА У010 У015 У031 У093 ЗК 6525 - 6685 ПОВІТРЯНА РУХОМА (R) 6525 - 6685 ПОВІТРЯНА РУХОМА (R) У031 У093 ЗК 6685 - 6765 ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR) 6685 - 6765 ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR) У031 У093 СК 6765 - 7000 ФІКСОВАНА РУХОМА, за винятком повітряної рухомої (R) 5.138 5.138A 5.139 6765 - 7000 ФІКСОВАНА РУХОМА, за винятком повітряної рухомої (R) СУХОПУТНА РУХОМА У016 У031 У093 ЗК 7000 - 7100 АМАТОРСЬКА АМАТОРСЬКА СУПУТНИКОВА 5.140 5.141 5.141A 7000 - 7100 АМАТОРСЬКА АМАТОРСЬКА СУПУТНИКОВА У018 У031 У093 ЗК 7100 - 7200 АМАТОРСЬКА 5.142 5.141A 5.141B 5.141C 7100 - 7200 АМАТОРСЬКА РАДІОМОВНА У018 У031 У093 ЗК 7200 - 7300 РАДІОМОВНА 7200 - 7300 РАДІОМОВНА У017 У031 У093 СК 7300 - 7400 РАДІОМОВНА 5.134 5.143 5.143A 5.143B 5.143C 5.143D 7300 - 7400 ФІКСОВАНА РАДІОМОВНА Сухопутна рухома У018 У031 У093 СК 7400 - 10100 кГц 7400 - 7450 РАДІОМОВНА 5.143B 5.143C 7400 - 7450 РАДІОМОВНА ФІКСОВАНА Сухопутна рухома У031 У093 ЗК 7450 - 8100 ФІКСОВАНА РУХОМА, за винятком повітряної рухомої (R) 5.143E 5.144 7450 - 8100 ФІКСОВАНА РУХОМА, за винятком повітряної рухомої (R) Сухопутна рухома У031 У093 ЗК 8100 - 8195 ФІКСОВАНА МОРСЬКА РУХОМА 8100 - 8195 ФІКСОВАНА МОРСЬКА РУХОМА У031 У093 ЗК 8195 - 8815 МОРСЬКА РУХОМА 5.109 5.110 5.132 5.145 5.111 8195 - 8815 МОРСЬКА РУХОМА У010 У031 У093 ЗК 8815 - 8965 ПОВІТРЯНА РУХОМА (R) 8815 - 8965 ПОВІТРЯНА РУХОМА (R) У031 У093 СК 8965 - 9040 ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR) 8965 - 9040 ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR) У031 У093 СК 9040 - 9400 ФІКСОВАНА 9040 - 9400 ФІКСОВАНА У018 У031 У093 ЗК 9400 - 9500 РАДІОМОВНА 5.134 5.146 9400 - 9500 ФІКСОВАНА РАДІОМОВНА У018 У031 У093 ЗК 9500 - 9900 РАДІОМОВНА 5.147 9500 - 9900 РАДІОМОВНА У017 У031 У093 ЗК 9900 - 9995 ФІКСОВАНА 9900 - 9995 ФІКСОВАНА У031 У093 СК 9995 - 10003 СЛУЖБА СТАНДАРТНИХ ЧАСТОТ І СИГНАЛІВ ЧАСУ (10000 кГц) 5.111 9995 - 10003 СЛУЖБА СТАНДАРТНИХ ЧАСТОТ І СИГНАЛІВ ЧАСУ (10000 кГц) У031 У093 ЗК 10003 - 10005 СЛУЖБА СТАНДАРТНИХ ЧАСТОТ І СИГНАЛІВ ЧАСУ Служба космічних досліджень 5.111 10003 - 10005 СЛУЖБА СТАНДАРТНИХ ЧАСТОТ І СИГНАЛІВ ЧАСУ Служба космічних досліджень У031 У093 ЗК 10005 - 10100 ПОВІТРЯНА РУХОМА (R) 5.111 10005 - 10100 ПОВІТРЯНА РУХОМА (R) У031 У093 СК 10100 - 13410 кГц 10100 - 10150 ФІКСОВАНА Аматорська 10100 - 10150 ФІКСОВАНА Аматорська У093 ЗК 10150 - 11175 ФІКСОВАНА Рухома, за винятком повітряної рухомої (R) 10150 - 11175 ФІКСОВАНА Рухома, за винятком повітряної рухомої (R) У031 У093 ЗК 11175 - 11275 ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR) 11175 - 11275 ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR) У031 У093 СК 11275 - 11400 ПОВІТРЯНА РУХОМА (R) 11275 - 11400 ПОВІТРЯНА РУХОМА (R) У031 У093 СК 11400 - 11600 ФІКСОВАНА 11400 - 11600 ФІКСОВАНА У031 У093 СК 11600 - 11650 РАДІОМОВНА 5.134 5.146 11600 - 11650 ФІКСОВАНА РАДІОМОВНА У031 У093 ЗК 11650 - 12050 РАДІОМОВНА 5.147 11650 - 12050 РАДІОМОВНА У017 У031 У093 ЗК 12050 - 12100 РАДІОМОВНА 5.134 5.146 12050 - 12100 ФІКСОВАНА РАДІОМОВНА У017 У031 У093 ЗК 12100 - 12230 ФІКСОВАНА 12100 - 12230 ФІКСОВАНА У031 У093 ЗК 12230 - 13200 МОРСЬКА РУХОМА 5.109 5.110 5.132 5.145 12230 - 13200 МОРСЬКА РУХОМА У010 У031 У093 СК 13200 - 13260 ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR) 13200 - 13260 ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR) У031 У093 СК 13260 - 13360 ПОВІТРЯНА РУХОМА (R) 13260 - 13360 ПОВІТРЯНА РУХОМА (R) У031 У093 СК 13360 - 13410 ФІКСОВАНА РАДІОАСТРОНОМІЧНА 5.149 13360 - 13410 ФІКСОВАНА РАДІОАСТРОНОМІЧНА У025 У031 У093 СК 13410 - 15800 кГц 13410 - 13570 ФІКСОВАНА Рухома, за винятком повітряної рухомої (R) 5.150 13410 - 13570 ФІКСОВАНА Рухома, за винятком повітряної рухомої (R) У016 У031 У093 ЗК 13570 - 13600 РАДІОМОВНА 5.134 5.151 13570 - 13600 ФІКСОВАНА РАДІОМОВНА У016 У031 У093 ЗК 13600 - 13800 РАДІОМОВНА 13600 - 13800 РАДІОМОВНА У031 У093 ЗК 13800 - 13870 РАДІОМОВНА 5.134 5.151 13800 - 13870 ФІКСОВАНА РАДІОМОВНА У031 У093 ЗК 13870 - 14000 ФІКСОВАНА Рухома, за винятком повітряної рухомої (R) 13870 - 14000 ФІКСОВАНА Рухома, за винятком повітряної рухомої (R) У093 ЗК 14000 - 14250 АМАТОРСЬКА АМАТОРСЬКА СУПУТНИКОВА 14000 - 14250 АМАТОРСЬКА АМАТОРСЬКА СУПУТНИКОВА У031 У093 ЗК 14250 - 14350 АМАТОРСЬКА 5.152 14250 - 14350 АМАТОРСЬКА ФІКСОВАНА У031 У093 ЗК 14350 - 14990 ФІКСОВАНА Рухома, за винятком повітряної рухомої (R) 14350 - 14990 ФІКСОВАНА Рухома, за винятком повітряної рухомої (R) У093 СК 14990 - 15005 СЛУЖБА СТАНДАРТНИХ ЧАСТОТ І СИГНАЛІВ ЧАСУ (15000 кГц) 5.111 14990 - 15005 СЛУЖБА СТАНДАРТНИХ ЧАСТОТ І СИГНАЛІВ ЧАСУ (15000 кГц) У031 У093 ЗК 15005 - 15010 СЛУЖБА СТАНДАРТНИХ ЧАСТОТ І СИГНАЛІВ ЧАСУ Служба космічних досліджень 15005 - 15010 СЛУЖБА СТАНДАРТНИХ ЧАСТОТ І СИГНАЛІВ ЧАСУ Служба космічних досліджень У031 У093 ЗК 15010 - 15100 ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR) 15010 - 15100 ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR) У031 У093 ЗК 15100 - 15600 РАДІОМОВНА 15100 - 15600 РАДІОМОВНА У017 У031 У093 ЗК 15600- 15800 РАДІОМОВНА 5.134 5.146 15600 - 15800 ФІКСОВАНА РАДІОМОВНА У031 У093 ЗК 15800 - 19680 кГц 15800 - 16360 ФІКСОВАНА 5.153 15800 - 16360 ФІКСОВАНА У031 У093 ЗК 16360 - 17410 МОРСЬКА РУХОМА 5.109 5.110 5.132 5.145 16360 - 17410 МОРСЬКА РУХОМА У010 У031 У093 ЗК 17410 - 17480 ФІКСОВАНА 17410 - 17480 ФІКСОВАНА У031 У093 ЗК 17480 - 17550 РАДІОМОВНА 5.134 5.146 17480 - 17550 ФІКСОВАНА РАДІОМОВНА У031 У093 СК 17550 - 17900 РАДІОМОВНА 17550 - 17900 РАДІОМОВНА У017 У031 У093 ЗК 17900 - 17970 ПОВІТРЯНА РУХОМА (R) 17900 - 17970 ПОВІТРЯНА РУХОМА (R) У031 У093 СК 17970 - 18030 ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR) 17970 - 18030 ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR) У031 У093 СК 18030 - 18052 ФІКСОВАНА 18030 - 18052 ФІКСОВАНА У031 У093 СК 18052 - 18068 ФІКСОВАНА Служба космічних досліджень 18052 - 18068 ФІКСОВАНА Служба космічних досліджень У031 У093 СК 18068 - 18168 АМАТОРСЬКА АМАТОРСЬКА СУПУТНИКОВА 5.154 18068 - 18168 ФІКСОВАНА АМАТОРСЬКА АМАТОРСЬКА СУПУТНИКОВА У031 У093 ЗК 18168 - 18780 ФІКСОВАНА Рухома, за винятком повітряної рухомої 18168 - 18780 ФІКСОВАНА Рухома, за винятком повітряної рухомої У031 У093 СК 18780 - 18900 МОРСЬКА РУХОМА 18780 - 18900 МОРСЬКА РУХОМА У031 У093 ЗК 18900 - 19020 РАДІОМОВНА 5.134 5.146 18900 - 19020 ФІКСОВАНА РАДІОМОВНА У031 У093 ЗК 19020 - 19680 ФІКСОВАНА 19020 - 19680 ФІКСОВАНА У031 У093 СК 19680 - 23200 кГц 19680 - 19800 МОРСЬКА РУХОМА 5.132 19680 - 19800 МОРСЬКА РУХОМА У031 У093 ЗК 19800 - 19990 ФІКСОВАНА 19800 - 19990 ФІКСОВАНА У031 У093 СК 19990 - 19995 СЛУЖБА СТАНДАРТНИХ ЧАСТОТ І СИГНАЛІВ ЧАСУ Служба космічних досліджень 5.111 19990 - 19995 СЛУЖБА СТАНДАРТНИХ ЧАСТОТ І СИГНАЛІВ ЧАСУ Служба космічних досліджень У031 У093 ЗК 19995 - 20010 СЛУЖБА СТАНДАРТНИХ ЧАСТОТ І СИГНАЛІВ ЧАСУ (20000 кГц) 5.111 19995 - 20010 СЛУЖБА СТАНДАРТНИХ ЧАСТОТ І СИГНАЛІВ ЧАСУ (20000 кГц) У031 У093 ЗВ 20010 - 21000 ФІКСОВАНА Рухома 20010 - 21000 ФІКСОВАНА Рухома У020 У031 У093 СК 21000 - 21450 АМАТОРСЬКА АМАТОРСЬКА СУПУТНИКОВА 21000 - 21450 АМАТОРСЬКА АМАТОРСЬКА СУПУТНИКОВА У021 У031 У093 ЗК 21450 - 21850 РАДІОМОВНА 21450 - 21850 РАДІОМОВНА У022 У031 У093 ЗК 21850 - 21870 ФІКСОВАНА 5.155A 5.155 21850 - 21870 ФІКСОВАНА ПОВІТРЯНА РУХОМА (R) У031 У093 СК 21870 - 21924 ФІКСОВАНА 5.155B 21870 - 21924 ФІКСОВАНА У031 У093 СК 21924 - 22000 ПОВІТРЯНА РУХОМА (R) 21924 - 22000 ПОВІТРЯНА РУХОМА (R) У031 У093 СК 22000 - 22855 МОРСЬКА РУХОМА 5.132 5.156 22000 - 22855 МОРСЬКА РУХОМА У019 У023 У031 У093 ЗК 22855 - 23000 ФІКСОВАНА 5.156 22855 - 23000 ФІКСОВАНА У031 У093 СК 23000 - 23200 ФІКСОВАНА Рухома, за винятком повітряної рухомої (R) 5.156 23000 - 23200 ФІКСОВАНА Рухома, за винятком повітряної рухомої (R) У031 У093 СК 23200 - 27500 кГц 23200 - 23350 ФІКСОВАНА 5.156A ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR) 23200 - 23350 ФІКСОВАНА ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR) У024 У031 У093 СК 23350 - 24000 ФІКСОВАНА РУХОМА, за винятком повітряної рухомої 5.157 23350 - 24000 ФІКСОВАНА РУХОМА, за винятком повітряної рухомої У031 У093 СК 24000 - 24890 ФІКСОВАНА СУХОПУТНА РУХОМА 24000 - 24890 ФІКСОВАНА СУХОПУТНА РУХОМА У031 У093 СК 24890 - 24990 АМАТОРСЬКА АМАТОРСЬКА СУПУТНИКОВА 24890 - 24990 АМАТОРСЬКА АМАТОРСЬКА СУПУТНИКОВА У031 У093 ЗК 24990 - 25005 СЛУЖБА СТАНДАРТНИХ ЧАСТОТ І СИГНАЛІВ ЧАСУ (25000 кГц) 24990 - 25005 СЛУЖБА СТАНДАРТНИХ ЧАСТОТ І СИГНАЛІВ ЧАСУ (25000 кГц) У031 У093 ЗК 25005 - 25010 СЛУЖБА СТАНДАРТНИХ ЧАСТОТ І СИГНАЛІВ ЧАСУ Служба космічних досліджень 25005 - 25010 СЛУЖБА СТАНДАРТНИХ ЧАСТОТ І СИГНАЛІВ ЧАСУ Служба космічних досліджень У031 У093 ЗК 25010 - 25070 ФІКСОВАНА РУХОМА, за винятком повітряної рухомої 25010 - 25070 ФІКСОВАНА РУХОМА, за винятком повітряної рухомої У031 У093 СК 25070 - 25210 МОРСЬКА РУХОМА 25070 - 25210 МОРСЬКА РУХОМА У023 У031 У093 ЗК 25210 - 25550 ФІКСОВАНА РУХОМА, за винятком повітряної рухомої 25210 - 25550 ФІКСОВАНА РУХОМА, за винятком повітряної рухомої У031 У093 СК 25550 - 25670 РАДІОАСТРОНОМІЧНА 5.149 25550 - 25670 РАДІОАСТРОНОМІЧНА У025 У031 У093 ЗК 25670 - 26100 РАДІОМОВНА 25670 - 26100 РАДІОМОВНА У031 У093 ЗК 26100 - 26175 МОРСЬКА РУХОМА 5.132 26100 - 26175 МОРСЬКА РУХОМА У026 У031 У093 ЗК 26175 - 27500 ФІКСОВАНА РУХОМА, за винятком повітряної рухомої 5.150 26175 - 27500 ФІКСОВАНА РУХОМА, за винятком повітряної рухомої У016 У031 У093 ЗК 27,5 - 40,98 МГц 27,5 - 28,0 ДОПОМІЖНА СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГІЇ ФІКСОВАНА РУХОМА 27,5 - 28,0 ДОПОМІЖНА СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГІЇ ФІКСОВАНА РУХОМА У031 У093 ЗК 28,0 - 29,7 АМАТОРСЬКА АМАТОРСЬКА СУПУТНИКОВА 28,0 - 29,7 АМАТОРСЬКА АМАТОРСЬКА СУПУТНИКОВА У021 У031 У093 ЗК 29,7 - 30,005 ФІКСОВАНА РУХОМА 29,7 - 30,005 ФІКСОВАНА РУХОМА У031 У093 СК 30,005 - 30,01 СЛУЖБА КОСМІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ (розпізнавання супутника) ФІКСОВАНА РУХОМА СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 30,005 - 30,01 СЛУЖБА КОСМІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ (розпізнавання супутника) ФІКСОВАНА РУХОМА СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У031 У093 СК 30,01 - 37,5 ФІКСОВАНА РУХОМА 30,01 - 37,5 ФІКСОВАНА РУХОМА У031 У092 У093 30,010 - 33,000 - ЗК; 33,000 - 37,500 - згідно з приміткою У092 37,5 - 38,25 ФІКСОВАНА РУХОМА Радіоастрономічна 5.149 37,5 - 38,25 ФІКСОВАНА РУХОМА Радіоастрономічна У025 У031 У092 У093 згідно з приміткою У092 38,25 - 39,986 ФІКСОВАНА РУХОМА 38,25 - 39,986 ФІКСОВАНА РУХОМА У031 У092 У093 згідно з приміткою У092 39,986 - 40,02 ФІКСОВАНА РУХОМА Служба космічних досліджень 39,986 - 40,02 ФІКСОВАНА РУХОМА Служба космічних досліджень У031 У092 У093 згідно з приміткою У092 40,02 - 40,98 ФІКСОВАНА РУХОМА 5.150 40.02 - 40,98 ФІКСОВАНА РУХОМА У016 У031 У092 У093 згідно з приміткою У092 40,98 - 117,975 МГц 40,98 - 41,015 ФІКСОВАНА РУХОМА Служба космічних досліджень 5.160 5.161 40,98 - 41,015 ФІКСОВАНА РУХОМА Служба космічних досліджень У016 У031 У092 У093 згідно з приміткою У092 41,015 - 44 ФІКСОВАНА РУХОМА 5.160 5.161 41,015 - 44 ФІКСОВАНА РУХОМА У016 У031 У092 У093 згідно з приміткою У092 44 - 47 ФІКСОВАНА РУХОМА 5.162 5.162A 44 - 47 ФІКСОВАНА РУХОМА У031 У092 У093 згідно з приміткою У092 47-50 РАДІОМОВНА 5.162А 5.163 5.164 5.165 47-50 РАДІОМОВНА У027 У028 У031 У092 У093 47,000-48,975 - згідно з приміткою У092; 49,0-50,0 - ЗК 50-52 РАДІОМОВНА Аматорська 5.166А 5.166В 5.166С 5.166D 5.166E 5.169 5.169А 5.169В 5.162А 5.164 5.165 50-52 РАДІОМОВНА Аматорська У027 У031 У093 У096 ЗК 52-68 РАДІОМОВНА 5.162А 5.163 5.164 5.165 5.169 5.169А 5.169В 5.171 52-68 РАДІОМОВНА У027 У028 У031 У093 ЗК 68 - 74,8 8 ФІКСОВАНА РУХОМА, за винятком повітряної рухомої 5.149 5.174 5.175 5.177 5.179 68 - 74,8 8 РАДІОМОВНА ФІКСОВАНА РУХОМА, за винятком повітряної рухомої У025 У029 У031 У093 68,0 - 74,0 - ЗК; 74,0 - 74,8 - СК 74,8 - 75,2 ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА 5.180 5.181 74,8 - 75,2 ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА У031 У093 СК 75,2 - 87,5 ФІКСОВАНА РУХОМА, за винятком повітряної рухомої 5.175 5.179 5.184 5.187 75,2 - 87,5 РАДІОМОВНА ФІКСОВАНА РУХОМА, за винятком повітряної рухомої У016 У031 У093 75,2 - 75,4 - СК; 75,4 - 87,5 - ЗК 87,5 - 100 РАДІОМОВНА 5.190 87,5 - 100 РАДІОМОВНА У093 ЗК 100 - 108 РАДІОМОВНА 5.192 5.194 100 - 108 РАДІОМОВНА У093 ЗК 108 - 117,975 ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА 5.197 5.197A 108 - 117,975 ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА У030 У093 СК 117,975 - 138 МГц 117,975 - 137 ПОВІТРЯНА РУХОМА (R) 5.111 5.198 5.199 5.200 5.201 5.202 5.203 5.203A 5.203B 117,975 - 137 ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR, R) У010 У030 У093 СК 137 - 137,025 СЛУЖБА КОСМІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ (космос - Земля) МЕТЕОРОЛОГІЧНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) РУХОМА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) 5.208A 5.209 СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (космос - Земля) Фіксована Рухома, за винятком повітряної рухомої (R) 5.204 5.205 5.206 5.207 5.208 137 - 137,025 ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR) СЛУЖБА КОСМІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ (космос - Земля) МЕТЕОРОЛОГІЧНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) РУХОМА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (космос - Земля) Фіксована Рухома, за винятком повітряної рухомої (R) У032 У093 СК 137,025 - 137,175 СЛУЖБА КОСМІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ (космос - Земля) МЕТЕОРОЛОГІЧНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (космос - Земля) Фіксована Рухома супутникова (космос - Земля) 5.208A 5.209 Рухома, за винятком повітряної рухомої (R) 5.204 5.205 5.206 5.207 5.208 137,025 - 137,175 ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR) СЛУЖБА КОСМІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ (космос - Земля) МЕТЕОРОЛОГІЧНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (космос - Земля) Фіксована Рухома супутникова (космос - Земля) Рухома, за винятком повітряної рухомої (R) У032 У093 СК 137,175 - 137,825 СЛУЖБА КОСМІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ (космос - Земля) МЕТЕОРОЛОГІЧНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) РУХОМА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) 5.208A 5.209 СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (космос - Земля) Фіксована Рухома, за винятком повітряної рухомої (R) 5.204 5.205 5.206 5.207 5.208 137,175 - 137,825 ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR) СЛУЖБА КОСМІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ (космос - Земля) РУХОМА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) МЕТЕОРОЛОГІЧНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (космос - Земля) Фіксована Рухома, за винятком повітряної рухомої (R) У032 У093 137,175 - 137,535 - ЗК; 137,535 - 137,585 - СК; 137,585 - 137,825 - ЗК 137,825 - 138 СЛУЖБА КОСМІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ (космос - Земля) МЕТЕОРОЛОГІЧНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (космос - Земля) Фіксована Рухома супутникова (космос - Земля) 5.208A 5.209 Рухома, за винятком повітряної рухомої (R) 5.204 5.205 5.206 5.207 5.208 137,825 - 138 ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR) СЛУЖБА КОСМІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ (космос - Земля) МЕТЕОРОЛОГІЧНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (космос - Земля) Фіксована Рухома супутникова (космос - Земля) Рухома, за винятком повітряної рухомої (R) У032 У093 СК 138 - 156,7625 МГц 138 - 143,6 ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR) 5.210 5.211 5.212 5.214 138 - 143,6 ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR) У031 У093 СК 143,6 - 143,65 ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR) СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (космос - Земля) 5.211 5.212 5.214 143,6 - 143,65 ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR) СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (космос - Земля) У031 У032 У093 СК 143,65 - 144 ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR) 5.210 5.211 5.212 5.214 143,65 - 144 ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR) У031 У093 СК 144 - 146 АМАТОРСЬКА АМАТОРСЬКА СУПУТНИКОВА 5.216 144 - 146 АМАТОРСЬКА АМАТОРСЬКА СУПУТНИКОВА У030 У093 ЗК 146 - 148 ФІКСОВАНА РУХОМА, за винятком повітряної рухомої (R) 146 - 148 ФІКСОВАНА РУХОМА, за винятком повітряної рухомої (R) У093 СК 148 - 149,9 ФІКСОВАНА РУХОМА, за винятком повітряної рухомої (R) РУХОМА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) 5.209 5.218 5.219 5.221 148 - 149,9 ФІКСОВАНА РУХОМА, за винятком повітряної рухомої (R) РУХОМА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) У093 СК 149,9 - 150,05 РУХОМА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) 5.209 5.224A РАДІОНАВІГАЦІЙНА СУПУТНИКОВА 5.224B 5.220 5.222 5.223 149,9 - 150,05 РУХОМА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) РАДІОНАВІГАЦІЙНА СУПУТНИКОВА У093 149,9 - 150,0 - СК; 150,0 - 150,05 - ЗК 150,05 - 153 ФІКСОВАНА РУХОМА, за винятком повітряної рухомої РАДІОАСТРОНОМІЧНА 5.149 150,05 - 153 ФІКСОВАНА РУХОМА, за винятком повітряної рухомої РАДІОАСТРОНОМІЧНА У025 У033 У034 У093 ЗК 153 - 154 ФІКСОВАНА РУХОМА, за винятком повітряної рухомої (R) Допоміжна служба метеорології 153 - 154 ФІКСОВАНА РУХОМА, за винятком повітряної рухомої (R) Допоміжна служба метеорології У033 У034 У093 ЗК 154-156,7625 ФІКСОВАНА РУХОМА, за винятком повітряної рухомої (R) 5.225А 5.226 5.227 154-156,7625 ФІКСОВАНА РУХОМА, за винятком повітряної рухомої (R) У010 У031 У033 У034 У093 У094 ЗК 156,7625 - 273 МГц 156,7625-156,8375 МОРСЬКА РУХОМА (сигнали біди і виклику) 5.111 5.226 156,7625-156,8375 МОРСЬКА РУХОМА (сигнали біди і виклику) У010 У031 У034 У093 У094 ЗК 156,8375-174 ФІКСОВАНА РУХОМА, за винятком повітряної рухомої 5.226 5.229 156,8375-174 ФІКСОВАНА РУХОМА, за винятком повітряної рухомої У031 У034 У035 У093 У094 156,8375-162,75-ЗК; 162,75-163,2-СК; 163,2-168,5-ЗК; 168,5-174-СК 174 - 223 РАДІОМОВНА 5.235 5.237 5.243 174 - 223 РАДІОМОВНА У036 У037 У093 ЗК 223 - 230 РАДІОМОВНА Фіксована Рухома 5.243 5.246 5.247 223 - 230 РАДІОМОВНА У036 Фіксована Рухома У027 У031 У037 У093 ЗК 230 - 235 ФІКСОВАНА РУХОМА 5.247 5.251 5.252 230 - 235 ФІКСОВАНА РУХОМА У031 У038 У093 СК 235 - 267 ФІКСОВАНА РУХОМА 5.111 5.199 5.252 5.254 5.256 5.256A 235 - 267 ФІКСОВАНА РУХОМА СЛУЖБА КОСМІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ (Земля - космос) СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (Земля - космос) У010 У031 У038 У093 235 - 253,125 - СК; 253,125 - 254,875 - ЗК; 254,875 - 263,95 СК; 263,95 - 264,95 - ЗК; 264,95 - 267,0 - СК 267 - 272 ФІКСОВАНА РУХОМА Служба космічної експлуатації (космос - Земля) 5.254 5.257 267 - 272 ФІКСОВАНА РУХОМА Служба космічної експлуатації (космос - Земля) У031 У038 У093 СК 272 - 273 СЛУЖБА КОСМІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ (космос - Земля) ФІКСОВАНА РУХОМА 5.254 272 - 273 ФІКСОВАНА РУХОМА СЛУЖБА КОСМІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ (космос - Земля) У031 У032 У038 У093 СК 273 - 387 МГц 273 - 312 ФІКСОВАНА РУХОМА 5.254 273 - 312 ФІКСОВАНА РУХОМА У031 У038 У093 273 - 300 - СК; 300 - 300,525 - ЗК; 300 525 - 301,125 - СК; 301,125 - 305,825 - ЗК; 305,825 - 307, 0375 - СК; 307,0375 - 308 - ЗК; 308 - 312 - СК 312 - 315 ФІКСОВАНА РУХОМА Рухома супутникова (Земля - космос) 5.254 5.255 312 - 315 ФІКСОВАНА РУХОМА Рухома супутникова (Земля - космос) У031 У038 У093 СК 315 - 322 ФІКСОВАНА РУХОМА 5.254 315 - 322 ФІКСОВАНА РУХОМА У031 У038 У093 СК 322 - 328,6 ФІКСОВАНА РУХОМА РАДІОАСТРОНОМІЧНА 5.149 322 - 328,6 ФІКСОВАНА РУХОМА РАДІОАСТРОНОМІЧНА У025 У031 У038 У093 ЗК 328,6 - 335,4 ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА 5.258 5.259 328,6 - 335,4 ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА У031 У039 У093 СК 335,4 - 387 ФІКСОВАНА РУХОМА 5.254 335,4 - 387 ФІКСОВАНА РУХОМА У031 У038 У093 335,4 - 336 - СК; 336 - 336,525 - ЗК; 336,525 - 337,125 - СК; 337,125 - 341,825 - ЗК; 341,825 - 343,0375 - СК; 343,0375 - 344 - ЗК; 344 - 379,5 - СК; 379,125 - 380,875 - ЗК; 380,875 - 387 - СК 387 - 402 МГц 387 - 390 ФІКСОВАНА РУХОМА Рухома супутникова (космос - Земля) 5.208A 5.254 5.255 387 - 390 ФІКСОВАНА РУХОМА Рухома супутникова (космос - Земля) У031 У038 У093 СК 390 - 399,9 ФІКСОВАНА РУХОМА 5.254 390 - 399,9 ФІКСОВАНА РУХОМА У031 У038 У041 У093 390 - 393,95 - СК; 393,95 - 394,95 - ЗК; 394,95 - 399,9 - СК 399,9 - 400,05 РУХОМА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) 5.209 5.224A РАДІОНАВІГАЦІЙНА СУПУТНИКОВА 5.222 5.224B 5.260 5.220 399,9 - 400,05 РУХОМА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) РАДІОНАВІГАЦІЙНА СУПУТНИКОВА У031 У041 У093 СК 400,05 - 400,15 СУПУТНИКОВА СЛУЖБА СТАНДАРТНИХ ЧАСТОТ І СИГНАЛІВ ЧАСУ (400,1 МГц) 5.261 5.262 400,05 - 400,15 СУПУТНИКОВА СЛУЖБА СТАНДАРТНИХ ЧАСТОТ І СИГНАЛІВ ЧАСУ (400,1 МГц) ФІКСОВАНА РУХОМА У031 У040 У041 У093 ЗК 400,15 - 401 ДОПОМІЖНА СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГІЇ МЕТЕОРОЛОГІЧНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) РУХОМА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) 5.208A 5.209 СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (космос - Земля) 5.263 Служба космічної експлуатації (космос - Земля) 5.262 5.264 400,15 - 401 ДОПОМІЖНА СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГІЇ МЕТЕОРОЛОГІЧНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) РУХОМА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (космос - Земля) ФІКСОВАНА РУХОМА Служба космічної експлуатації (космос - Земля) У031 У032 У040 У041 У093 СК 401 - 402 ДОПОМІЖНА СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГІЇ СЛУЖБА КОСМІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ (космос - Земля) СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (Земля - космос) МЕТЕОРОЛОГІЧНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) Фіксована Рухома, за винятком повітряної рухомої 401 - 402 ДОПОМІЖНА СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГІЇ СЛУЖБА КОСМІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ (космос - Земля) СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (Земля - космос) МЕТЕОРОЛОГІЧНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) Фіксована Рухома, за винятком повітряної рухомої У031 У032 У040 У041 У093 СК 402 - 438 МГц 402 - 403 ДОПОМІЖНА СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГІЇ СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (Земля - космос) МЕТЕОРОЛОГІЧНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) Фіксована Рухома, за винятком повітряної рухомої 402 - 403 ДОПОМІЖНА СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГІЇ СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (Земля - космос) МЕТЕОРОЛОГІЧНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) Фіксована Рухома, за винятком повітряної рухомої У031 У032 У093 СК 403 - 406 ДОПОМІЖНА СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГІЇ Фіксована Рухома, за винятком повітряної рухомої 403 - 406 ДОПОМІЖНА СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГІЇ Фіксована Рухома, за винятком повітряної рухомої У031 У093 СК 406 - 406,1 РУХОМА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) 5.266 5.267 406 - 406,1 РУХОМА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) У010 У093 СК 406,1 - 410 ФІКСОВАНА РУХОМА, за винятком повітряної рухомої РАДІОАСТРОНОМІЧНА 5.149 406,1 - 410 ФІКСОВАНА РУХОМА, за винятком повітряної рухомої РАДІОАСТРОНОМІЧНА У025 У093 СК 410 - 420 ФІКСОВАНА РУХОМА, за винятком повітряної рухомої СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (космос - космос) 5.268 410 - 420 ФІКСОВАНА РУХОМА, за винятком повітряної рухомої СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (космос - космос) У032 У041 У093 410 - 413 - СК; 413 - 420 - ЗК 420 - 430 ФІКСОВАНА РУХОМА, за винятком повітряної рухомої Радіолокаційна 5.269 5.270 5.271 420 - 430 ФІКСОВАНА РУХОМА, за винятком повітряної рухомої Радіолокаційна У031 У041 У042 У093 420 - 423 - СК; 423 - 430 - ЗК 430 - 432 АМАТОРСЬКА РАДІОЛОКАЦІЙНА 5.271 5.272 5.273 5.274 5.275 5.276 5.277 430 - 432 АМАТОРСЬКА РАДІОЛОКАЦІЙНА ФІКСОВАНА У016 У031 У042 У093 ЗК 432 - 438 АМАТОРСЬКА РАДІОЛОКАЦІЙНА Супутникова служба дослідження Землі (активна) 5.279A 5.138 5.271 5.272 5.276 5.277 5.280 5.281 5.282 432 - 438 АМАТОРСЬКА РАДІОЛОКАЦІЙНА ФІКСОВАНА Супутникова служба дослідження Землі (активна) 5.279A У016 У031 У042 У093 ЗК 438 - 790 МГц 438 - 440 АМАТОРСЬКА РАДІОЛОКАЦІЙНА 5.271 5.273 5.274 5.275 5.276 5.277 5.283 438 - 440 АМАТОРСЬКА РАДІОЛОКАЦІЙНА ФІКСОВАНА У016 У031 У042 У093 ЗК 440 - 450 ФІКСОВАНА РУХОМА, за винятком повітряної рухомої Радіолокаційна 5.269 5.270 5.271 5.284 5.285 5.286 440 - 450 ФІКСОВАНА РУХОМА, за винятком повітряної рухомої Радіолокаційна У031 У042 У043 У093 440 - 442,125 - ЗК; 442,125 - 442,525 - СК; 442,525 - 447,74 - ЗК; 447,74 - 448,14 - СК; 448,14 - 450 - ЗК 450-455 ФІКСОВАНА РУХОМА 5.209 5.271 5.286 5.286A 5.286B 5.286C 5.286D 5.286E 450-455 ФІКСОВАНА РУХОМА У031 У042 У043 У093 450-450,86 - ЗК; 450,86-455 - СК 455-456 ФІКСОВАНА РУХОМА 5.209 5.271 5.286A 5.286B 5.286C 5.286E 455-456 ФІКСОВАНА РУХОМА У042 У043 У031 У093 СК 456-459 ФІКСОВАНА РУХОМА 5.271 5.287 5.288 456-459 ФІКСОВАНА РУХОМА У042 У043 456-457,1 - СК; 457,1-459 - ЗК 459-460 ФІКСОВАНА РУХОМА 5.209 5.271 5.286A 5.286B 5.286C 5.286E 459-460 ФІКСОВАНА РУХОМА У042 У043 У093 ЗК 460-470 ФІКСОВАНА РУХОМА Метеорологічна супутникова (космос - Земля) 5.287 5.288 5.289 5.290 460-470 ФІКСОВАНА РУХОМА МЕТЕОРОЛОГІЧНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) У043 У093 У097 460-460,86 - ЗК; 460,86-467,1 - СК; 467,1-470 - ЗК 470-694 РАДІОМОВНА 5.149 5.291A 5.294 5.296 5.300 5.304 5.306 5.311A 5.312 470-694 РАДІОМОВНА ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА У025 У044 У093 ЗК 694-790 РУХОМА, за винятком повітряної рухомої 5.312A 5.317A РАДІОМОВНА 5.300 5.311A 5.312 694-790 РАДІОМОВНА ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА РУХОМА, за винятком повітряної рухомої У025 У044 У093 У098 ЗК 790 - 1240 МГц 790-862 ФІКСОВАНА РУХОМА, за винятком повітряної рухомої 5.316В 5.317A РАДІОМОВНА 5.312 5.319 790-862 ФІКСОВАНА РАДІОМОВНА ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА Рухома супутникова, за винятком повітряної рухомої супутникової (Земля - космос) РУХОМА, за винятком повітряної рухомої У031 У036 У045 У093 ЗК 862 - 890 ФІКСОВАНА РУХОМА, за винятком повітряної рухомої 5.317A РАДІОМОВНА 5.322 5.319 5.323 862 - 890 ФІКСОВАНА РУХОМА, за винятком повітряної рухомої ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА Рухома супутникова, за винятком повітряної рухомої супутникової (космос - Земля) У031 У045 У093 ЗК 890 - 942 ФІКСОВАНА РУХОМА, за винятком повітряної рухомої 5.317A РАДІОМОВНА 5.322 Радіолокаційна 5.323 890 - 942 ФІКСОВАНА РУХОМА, за винятком повітряної рухомої ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА Радіолокаційна У031 У045 У093 ЗК 942 - 960 ФІКСОВАНА РУХОМА, за винятком повітряної рухомої 5.317A РАДІОМОВНА 5.322 5.323 942 - 960 ФІКСОВАНА РУХОМА, за винятком повітряної рухомої ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА У031 У045 У093 ЗК 960 - 1164 ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА 5.328 960 - 1164 ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА У031 У093 СК 1164 - 1215 ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА 5.328 РАДІОНАВІГАЦІЙНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) (космос - космос) 5.328B 5.328A 1164 - 1215 ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) (космос - космос) У031 СК 1215 - 1240 СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (активна) РАДІОЛОКАЦІЙНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) (космос - космос) 5.328B 5.329 5.329A СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (активна) 5.330 5.331 5.332 1215 - 1240 СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (активна) РАДІОЛОКАЦІЙНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) (космос - космос) СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (активна) У031 СК 1240 - 1492 МГц 1240 - 1300 СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (активна) РАДІОЛОКАЦІЙНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) (космос - космос) 5.329 5.329A 5.BA02 СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (активна) Аматорська 5.282 5.330 5.331 5.332 5.333 5.334 5.335 5.335A 1240 - 1300 СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (активна) РАДІОЛОКАЦІЙНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) (космос - космос) СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (активна) Аматорська У031 У032 СК 1300 - 1350 ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА 5.337 РАДІОЛОКАЦІЙНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) 5.149 5.337A 1300 - 1350 ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА РАДІОЛОКАЦІЙНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) У025 У031 У093 СК 1350 - 1400 ФІКСОВАНА РУХОМА РАДІОЛОКАЦІЙНА 5.149 5.338 5.339 5.339A 1350 - 1400 ФІКСОВАНА РУХОМА РАДІОЛОКАЦІЙНА У025 У031 У093 СК 1400 - 1427 СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна) РАДІОАСТРОНОМІЧНА СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) 5.340 5.341 1400 - 1427 СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна) РАДІОАСТРОНОМІЧНА СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) У031 У046 У093 ЗК 1427 - 1429 СЛУЖБА КОСМІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ (Земля - космос) ФІКСОВАНА РУХОМА, за винятком повітряної рухомої 5.341 1427 - 1429 СЛУЖБА КОСМІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ (Земля - космос) РУХОМА, за винятком повітряної рухомої ФІКСОВАНА У031 У032 У093 ЗК 1429 - 1452 ФІКСОВАНА РУХОМА, за винятком повітряної рухомої 5.339A 5.341 5.342 1429 - 1452 ФІКСОВАНА РУХОМА, за винятком повітряної рухомої ПОВІТРЯНА РУХОМА У031 У047 У093 ЗК 1452 - 1492 ФІКСОВАНА РУХОМА, за винятком повітряної рухомої РАДІОМОВНА 5.345 5.347 РАДІОМОВНА СУПУТНИКОВА 5.345 5.347 5.347A 5.341 5.342 1452 - 1492 ФІКСОВАНА РУХОМА, за винятком повітряної рухомої РАДІОМОВНА РАДІОМОВНА СУПУТНИКОВА ПОВІТРЯНА РУХОМА У031 У047 У093 ЗК 1492 - 1610,6 МГц 1492 - 1518 ФІКСОВАНА РУХОМА, за винятком повітряної рухомої 5.341 5.342 1492 - 1518 ФІКСОВАНА РУХОМА, за винятком повітряної рухомої ПОВІТРЯНА РУХОМА У031 У047 У093 СК 1518 - 1525 ФІКСОВАНА РУХОМА, за винятком повітряної рухомої РУХОМА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) 5.348 5.348A 5.348B 5.348C 5.341 5.342 1518 - 1525 ФІКСОВАНА РУХОМА, за винятком повітряної рухомої РУХОМА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) ПОВІТРЯНА РУХОМА У031 У047 У093 СК 1525 - 1530 СЛУЖБА КОСМІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ (космос - Земля) ФІКСОВАНА РУХОМА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) 5.347A 5.351A Супутникова служба дослідження Землі Рухома, за винятком повітряної рухомої 5.349 5.341 5.342 5.350 5.351 5.352A 5.354 1525 - 1530 СЛУЖБА КОСМІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ (космос - Земля) ФІКСОВАНА РУХОМА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) Супутникова служба дослідження Землі Рухома, за винятком повітряної рухомої ПОВІТРЯНА РУХОМА У031 У032 У047 У093 ЗК 1530 - 1535 СЛУЖБА КОСМІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ (космос - Земля) РУХОМА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) 5.347A 5.353A 5.351A Супутникова служба дослідження Землі Фіксована Рухома, за винятком повітряної рухомої 5.341 5.342 5.351 5.354 1530 - 1535 ПОВІТРЯНА РУХОМА СЛУЖБА КОСМІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ (космос - Земля) РУХОМА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) Супутникова служба дослідження Землі Фіксована Рухома, за винятком повітряної рухомої У031 У032 У047 У048 У093 ЗК 1535 - 1559 РУХОМА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) 5.347A 5.351A 5.341 5.351 5.353A 5.354 5.355 5.356 5.357 5.357A 5.359 5.362A 1535 - 1559 РУХОМА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) ФІКСОВАНА У010 У031 У046 У048 У049 У050 У093 ЗК 1559 - 1610 ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) (космос - космос) 5.328B 5.329A 5.341 5.362B 5.362C 5.363 1559 - 1610 ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) (космос - космос) Фіксована У031 У032 У050 У051 У093 СК 1610 - 1610,6 РУХОМА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) 5.351A ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА 5.341 5.355 5.359 5.363 5.364 5.366 5.367 5.368 5.369 5.371 5.372 1610 - 1610,6 РУХОМА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА ФІКСОВАНА У031 У050 У051 У093 СК 1610,6 - 1670 МГц 1610,6 - 1613,8 РУХОМА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) 5.351A РАДІОАСТРОНОМІЧНА ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА 5.149 5.341 5.355 5.359 5.363 5.364 5.366 5.367 5.368 5.369 5.371 5.372 1610,6 - 1613,8 РУХОМА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) РАДІОАСТРОНОМІЧНА ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА ФІКСОВАНА У025 У031 У050 У051 У093 ЗК 1613,8 - 1626,5 РУХОМА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) 5.351A ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА Рухома супутникова (космос - Земля) 5.341 5.355 5.359 5.363 5.364 5.365 5.366 5.367 5.368 5.369 5.371 5.372 1613,8 - 1626,5 РУХОМА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА ФІКСОВАНА Рухома супутникова (космос - Земля) У031 У050 У051 У093 ЗК 1626,5 - 1660 РУХОМА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) 5.351A 5.341 5.351 5.353A 5.354 5.355 5.357A 5.359 5.362A 5.374 5.375 5.376 1626,5 - 1660 РУХОМА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) ФІКСОВАНА У010 У031 У048 У050 У052 У093 ЗК 1660 - 1660,5 РУХОМА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) 5.351A РАДІОАСТРОНОМІЧНА 5.149 5.341 5.351 5.354 5.362A 5.376A 1660 - 1660,5 РУХОМА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) РАДІОАСТРОНОМІЧНА У025 У031 У050 ЗК 1660,5 - 1668 РАДІОАСТРОНОМІЧНА СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) Фіксована Рухома, за винятком повітряної рухомої 5.149 5.341 5.379 5.379A 1660,5 - 1668 РАДІОАСТРОНОМІЧНА СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) Фіксована Рухома, за винятком повітряної рухомої У025 У031 У032 У050 У093 ЗК 1668 - 1668,4 РУХОМА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) 5.348C 5.379B 5.379C РАДІОАСТРОНОМІЧНА СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) Фіксована Рухома, за винятком повітряної рухомої 5.149 5.341 5.379 5.379A 5.379D 1668 - 1668,4 РУХОМА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) РАДІОАСТРОНОМІЧНА СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) Фіксована Рухома, за винятком повітряної рухомої У025 У031 У032 У050 У093 ЗК 1668,4 - 1670 ДОПОМІЖНА СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГІЇ ФІКСОВАНА РУХОМА, за винятком повітряної рухомої РУХОМА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) 5.348C 5.379B 5.379C РАДІОАСТРОНОМІЧНА 5.149 5.341 5.379D 5.379E 1668,4 - 1670 ДОПОМІЖНА СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГІЇ ФІКСОВАНА РУХОМА, за винятком повітряної рухомої РУХОМА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) РАДІОАСТРОНОМІЧНА У025 У032 У050 У093 СК 1670 - 2010 МГц 1670 - 1675 ДОПОМІЖНА СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГІЇ ФІКСОВАНА МЕТЕОРОЛОГІЧНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) РУХОМА 5.380 РУХОМА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) 5.348C 5.379B 5.341 5.379D 5.379E 5.380A 1670 - 1675 ДОПОМІЖНА СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГІЇ ФІКСОВАНА МЕТЕОРОЛОГІЧНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) РУХОМА РУХОМА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) У031 У032 У050 У093 СК 1675 - 1690 ДОПОМІЖНА СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГІЇ ФІКСОВАНА МЕТЕОРОЛОГІЧНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) РУХОМА, за винятком повітряної рухомої 5.341 1675 - 1690 ДОПОМІЖНА СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГІЇ ФІКСОВАНА МЕТЕОРОЛОГІЧНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) РУХОМА, за винятком повітряної рухомої У031 У032 У050 У093 СК 1690 - 1700 ДОПОМІЖНА СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГІЇ МЕТЕОРОЛОГІЧНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) Фіксована Рухома, за винятком повітряної рухомої 5.289 5.341 5.382 1690 - 1700 ДОПОМІЖНА СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГІЇ МЕТЕОРОЛОГІЧНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) ФІКСОВАНА РУХОМА, за винятком повітряної рухомої У031 У032 У050 У053 У093 СК 1700 - 1710 ФІКСОВАНА МЕТЕОРОЛОГІЧНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) РУХОМА, за винятком повітряної рухомої 5.289 5.341 1700 - 1710 ФІКСОВАНА МЕТЕОРОЛОГІЧНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) РУХОМА, за винятком повітряної рухомої У031 У050 У053 У093 СК 1710 - 1930 ФІКСОВАНА РУХОМА 5.380 5.384A 5.388A 5.149 5.341 5.385 5.386 5.387 5.388 1710 - 1930 ФІКСОВАНА РУХОМА У025 У031 У050 У054 У093 ЗК 1930 - 1970 ФІКСОВАНА РУХОМА 5.388A 5.388 1930 - 1970 ФІКСОВАНА РУХОМА У031 У050 У055 У093 ЗК 1970 - 1980 ФІКСОВАНА РУХОМА 5.388A 5.388 1970 - 1980 ФІКСОВАНА РУХОМА У031 У050 У055 У093 ЗК 1980 - 2010 ФІКСОВАНА РУХОМА РУХОМА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) 5.388 5.389A 5.389B 5.389F 1980 - 2010 ФІКСОВАНА РУХОМА РУХОМА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) У031 У050 У055 У093 ЗК 2010 - 2200 МГц 2010 - 2025 ФІКСОВАНА РУХОМА 5.388A 5.388 2010 - 2025 ФІКСОВАНА РУХОМА У031 У050 У055 У093 ЗК 2025 - 2110 СЛУЖБА КОСМІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ (Земля - космос) (космос - космос) СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (Земля - космос) (космос - космос) ФІКСОВАНА РУХОМА 5.391 СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (Земля - космос) (космос - космос) 5.392 2025 - 2110 СЛУЖБА КОСМІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ (Земля - космос) (космос - космос) СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (Земля - космос) (космос - космос) ФІКСОВАНА РУХОМА СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (Земля - космос) (космос - космос) У031 У032 У050 У055 У093 ЗК 2110 - 2120 ФІКСОВАНА РУХОМА 5.388A СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (далекий космос) (Земля - космос) 5.388 2110 - 2120 ФІКСОВАНА РУХОМА СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (далекий космос) (Земля - космос) У031 У046 У093 ЗК 2120 - 2160 ФІКСОВАНА РУХОМА 5.388A 5.388 2120 - 2160 ФІКСОВАНА РУХОМА У031 У093 ЗК 2160 - 2170 ФІКСОВАНА РУХОМА 5.388A 5.388 5.392A 2160 - 2170 ФІКСОВАНА РУХОМА У031 У093 ЗК 2170 - 2200 ФІКСОВАНА РУХОМА РУХОМА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) 5.351A 5.388 5.389A 5.389F 5.392A 2170 - 2200 ФІКСОВАНА РУХОМА РУХОМА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) У031 У093 ЗК 2200 - 2520 МГц 2200 - 2290 СЛУЖБА КОСМІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ (космос - Земля) (космос - космос) СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (космос - Земля) (космос - космос) ФІКСОВАНА РУХОМА 5.391 СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (космос - Земля) (космос - космос) 5.392 2200 - 2290 СЛУЖБА КОСМІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ (космос - Земля) (космос - космос) СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (космос - Земля) (космос - космос) ФІКСОВАНА РУХОМА СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (космос - Земля) (космос - космос) У031 У032 У093 ЗК 2290 - 2300 ФІКСОВАНА РУХОМА, за винятком повітряної рухомої СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (далекий космос) (космос - Земля) 2290 - 2300 ФІКСОВАНА РУХОМА, за винятком повітряної рухомої СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (далекий космос) (космос - Земля) У031 У032 У093 ЗК 2300 - 2450 ФІКСОВАНА РУХОМА Аматорська Радіолокаційна 5.150 5.282 5.395 2300 - 2450 ФІКСОВАНА РУХОМА Аматорська Радіолокаційна У016 У031 У093 ЗК 2450 - 2483,5 ФІКСОВАНА РУХОМА Радіолокаційна 5.150 5.397 2450 - 2483,5 ФІКСОВАНА РУХОМА Радіолокаційна У016 У031 У093 ЗК 2483,5 - 2500 ФІКСОВАНА РУХОМА РУХОМА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) 5.351A Радіолокаційна 5.150 5.371 5.397 5.398 5.399 5.400 5.402 2483,5 - 2500 ФІКСОВАНА РУХОМА РУХОМА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) Радіолокаційна У016 У031 У093 ЗК 2500 - 2520 ФІКСОВАНА 5.409 5.410 5.411 РУХОМА, за винятком повітряної рухомої 5.384A РУХОМА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) 5.403 5.351A 5.405 5.407 5.412 5.414 2500 - 2520 ФІКСОВАНА РУХОМА, за винятком повітряної рухомої РУХОМА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) У031 У056 У093 ЗК 2520 - 3300 МГц 2520 - 2655 ФІКСОВАНА 5.409 5.410 5.411 РУХОМА, за винятком повітряної рухомої 5.384A РАДІОМОВНА СУПУТНИКОВА 5.413 5.416 5.339 5.403 5.405 5.412 5.418B 5.418AC 5.418C 5.418AD 2520 - 2655 ФІКСОВАНА РУХОМА, за винятком повітряної рухомої РАДІОМОВНА СУПУТНИКОВА У031 У056 У093 ЗК 2655 - 2670 ФІКСОВАНА 5.409 5.410 5.411 РУХОМА, за винятком повітряної рухомої 5.384A РАДІОМОВНА СУПУТНИКОВА 5.347A 5.413 5.416 Супутникова служба дослідження Землі (пасивна) Радіоастрономічна Служба космічних досліджень (пасивна) 5.149 5.412 5.420 2655 - 2670 ФІКСОВАНА РУХОМА, за винятком повітряної рухомої РАДІОМОВНА СУПУТНИКОВА Супутникова служба дослідження Землі (пасивна) Радіоастрономічна Служба космічних досліджень (пасивна) У025 У031 У056 У093 ЗК 2670 - 2690 ФІКСОВАНА 5.409 5.410 5.411 РУХОМА, за винятком повітряної рухомої 5.384A РУХОМА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) 5.351A Супутникова служба дослідження Землі (пасивна) Радіоастрономічна Служба космічних досліджень (пасивна) 5.149 5.412 5.419 5.420 2670 - 2690 ФІКСОВАНА РУХОМА, за винятком повітряної рухомої РУХОМА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) Супутникова служба дослідження Землі (пасивна) Радіоастрономічна Служба космічних досліджень (пасивна) У025 У031 У032 У056 У093 ЗК 2690 - 2700 СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна) РАДІОАСТРОНОМІЧНА СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) 5.340 5.422 2690 - 2700 ФІКСОВАНА РУХОМА, за винятком повітряної рухомої СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна) РАДІОАСТРОНОМІЧНА СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) У032 У056 У093 СК 2700 - 2900 ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА 5.337 Радіолокаційна 5.423 5.424 2700 - 2900 ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА Радіолокаційна У031 У093 СК 2900 - 3100 РАДІОНАВІГАЦІЙНА 5.426 РАДІОЛОКАЦІЙНА 5.424A 5.425 5.427 2900 - 3100 РАДІОНАВІГАЦІЙНА РАДІОЛОКАЦІЙНА У031 У093 СК 3100 - 3300 РАДІОЛОКАЦІЙНА Супутникова служба дослідження Землі (активна) Служба космічних досліджень (активна) 5.149 5.428 3100 - 3300 РАДІОЛОКАЦІЙНА Супутникова служба дослідження Землі (активна) Служба космічних досліджень (активна) У025 У031 У032 У093 СК 3300 - 5000 МГц 3300 - 3400 РАДІОЛОКАЦІЙНА 5.149 5.429 5.430 3300 - 3400 РАДІОЛОКАЦІЙНА У025 У031 У093 СК 3400-3600 ФІКСОВАНА ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) РУХОМА, за винятком повітряної рухомої 5.430A Радіолокаційна 5.431 3400-3600 ФІКСОВАНА ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) Радіолокаційна РУХОМА, за винятком повітряної рухомої У031 У093 ЗК 3600-4200 ФІКСОВАНА ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) Рухома 3600-4200 ФІКСОВАНА ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) РУХОМА У093 У099 ЗК 4200 - 4400 ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА 5.438 5.439 5.440 4200 - 4400 ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА У059 У093 СК 4400 - 4500 ФІКСОВАНА РУХОМА 4400 - 4500 ФІКСОВАНА РУХОМА У031 У093 ЗК 4500 - 4800 ФІКСОВАНА ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) 5.441 РУХОМА 4500 - 4800 ФІКСОВАНА ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) РУХОМА У031 У093 ЗК 4800 - 4990 ФІКСОВАНА РУХОМА 5.442 Радіоастрономічна 5.149 5.339 5.443 4800 - 4990 ФІКСОВАНА РУХОМА Радіоастрономічна У025 У031 У093 СК 4990 - 5000 ФІКСОВАНА РУХОМА, за винятком повітряної рухомої РАДІОАСТРОНОМІЧНА Служба космічних досліджень (пасивна) 5.149 4990 - 5000 ФІКСОВАНА РУХОМА, за винятком повітряної рухомої РАДІОАСТРОНОМІЧНА Служба космічних досліджень (пасивна) У025 У031 У093 СК 5000 - 5470 МГц 5000 - 5010 ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА СУПУТНИКОВА РАДІОНАВІГАЦІЙНА (Земля - космос) 5.367 5000 - 5010 ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА СУПУТНИКОВА РАДІОНАВІГАЦІЙНА (Земля - космос) У093 СК 5010 - 5030 ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА СУПУТНИКОВА РАДІОНАВІГАЦІЙНА (космос - Земля) (космос - космос) 5.328B 5.443B 5.367 5010 - 5030 ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА СУПУТНИКОВА РАДІОНАВІГАЦІЙНА (космос - Земля) (космос - космос) У093 СК 5030 - 5150 ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА 5.367 5.444 5.444А 5030 - 5150 ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА У060 У093 СК 5150 - 5250 ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) 5.447A РУХОМА, за винятком повітряної рухомої 5.446A 5.446B 5.446 5.447 5.447B 5.447C 5150 - 5250 ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) РУХОМА, за винятком повітряної рухомої У093 ЗК 5250 - 5255 СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕНЬ ЗЕМЛІ (активна) РАДІОЛОКАЦІЙНА СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 5.447D РУХОМА, за винятком повітряної рухомої 5.446A 5.447F 5.448 5.448A 5.447E 5250 - 5255 СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (активна) РАДІОЛОКАЦІЙНА СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ РУХОМА, за винятком повітряної рухомої У031 У032 У093 ЗК 5255 - 5350 СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (активна) РАДІОЛОКАЦІЙНА СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (активна) РУХОМА, за винятком повітряної рухомої 5.446A 5.447F 5.448 5.448A 5.447E 5255 - 5350 СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (активна) РАДІОЛОКАЦІЙНА СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (активна) РУХОМА, за винятком повітряної рухомої У031 У093 ЗК 5350 - 5460 СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (активна) 5.448B СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (активна) 5.448C ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА 5.449 РАДІОЛОКАЦІЙНА 5.448D 5.448B 5350 - 5460 СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (активна) СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (активна) ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА РАДІОЛОКАЦІЙНА У031 У093 СК 5460 - 5470 РАДІОНАВІГАЦІЙНА 5.449 СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (активна) СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (активна) РАДІОЛОКАЦІЙНА 5.448D 5.448B 5460 - 5470 РАДІОНАВІГАЦІЙНА СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (активна) СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (активна) РАДІОЛОКАЦІЙНА У031 У093 СК 5470 - 6700 МГц 5470 - 5570 МОРСЬКА РАДІОНАВІГАЦІЙНА РУХОМА, за винятком повітряної рухомої 5.446A 5.450A СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (активна) СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (активна) РАДІОЛОКАЦІЙНА 5.450B 5.450 5.451 5.452 5.448B 5470 - 5570 МОРСЬКА РАДІОНАВІГАЦІЙНА ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА РУХОМА, за винятком повітряної рухомої СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (активна) СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (активна) РАДІОЛОКАЦІЙНА У031 У093 ЗК 5570 - 5650 МОРСЬКА РАДІОНАВІГАЦІЙНА РУХОМА, за винятком повітряної рухомої 5.446A 5.450A РАДІОЛОКАЦІЙНА 5.450B 5.450 5.451 5.452 5570 - 5650 МОРСЬКА РАДІОНАВІГАЦІЙНА ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА РУХОМА, за винятком повітряної рухомої РАДІОЛОКАЦІЙНА У031 У093 ЗК 5650 - 5725 РАДІОЛОКАЦІЙНА РУХОМА, за винятком повітряної рухомої 5.446A 5.450A Аматорська Служба космічних досліджень (далекий космос) 5.282 5.451 5.453 5.454 5.455 5650 - 5725 ФІКСОВАНА РУХОМА, за винятком повітряної рухомої РАДІОЛОКАЦІЙНА Аматорська Служба космічних досліджень (далекий космос) У031 У032 У093 ЗК 5725 - 5830 ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) РАДІОЛОКАЦІЙНА Аматорська 5.150 5.451 5.453 5.455 5.456 5725 - 5830 ФІКСОВАНА ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) РАДІОЛОКАЦІЙНА Аматорська У016 У031 У093 ЗК 5830 - 5850 ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) РАДІОЛОКАЦІЙНА Аматорська Аматорська супутникова (космос - Земля) 5.150 5.451 5.453 5.455 5.456 5830 - 5850 ФІКСОВАНА ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) РАДІОЛОКАЦІЙНА Аматорська Аматорська супутникова (космос - Земля) У016 У031 У093 ЗК 5850 - 5925 ФІКСОВАНА ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) РУХОМА 5.150 5850 - 5925 ФІКСОВАНА ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) РУХОМА У016 У093 5850 - 5920 - ЗК 5920 - 5925 - СК 5925 - 6700 ФІКСОВАНА ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) 5.AA16 5.457B РУХОМА 5.149 5.440 5.458 5925 - 6700 ФІКСОВАНА ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) РУХОМА У025 У093 ЗК 6700 - 7750 МГц 6700 - 7075 ФІКСОВАНА ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) (космос - Земля) 5.441 РУХОМА 5.458 5.458A 5.458B 5.458C 6700 - 7075 ФІКСОВАНА ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) (космос - Земля) РУХОМА У093 ЗК 7075 - 7145 ФІКСОВАНА РУХОМА 5.458 5.459 7075 - 7145 ФІКСОВАНА РУХОМА У093 ЗК 7145 - 7235 ФІКСОВАНА РУХОМА СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 5.460 5.458 5.459 7145 - 7235 ФІКСОВАНА РУХОМА СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У093 ЗК 7235 - 7250 ФІКСОВАНА РУХОМА 5.458 7235 - 7250 ФІКСОВАНА РУХОМА У093 ЗК 7250 - 7300 ФІКСОВАНА ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) РУХОМА 5.461 7250 - 7300 ФІКСОВАНА ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) РУХОМА У031 У093 ЗК 7300 - 7450 ФІКСОВАНА ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) РУХОМА, за винятком повітряної рухомої 5.461 7300 - 7450 ФІКСОВАНА ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) РУХОМА, за винятком повітряної рухомої У031 ЗК 7450 - 7550 ФІКСОВАНА ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) МЕТЕОРОЛОГІЧНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) РУХОМА, за винятком повітряної рухомої 5.461A 7450 - 7550 ФІКСОВАНА ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) МЕТЕОРОЛОГІЧНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) РУХОМА, за винятком повітряної рухомої У031 У093 ЗК 7550 - 7750 ФІКСОВАНА ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) РУХОМА, за винятком повітряної рухомої 7550 - 7750 ФІКСОВАНА ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) РУХОМА, за винятком повітряної рухомої У031 У093 ЗК 7750 - 8500 МГц 7750 - 7850 ФІКСОВАНА МЕТЕОРОЛОГІЧНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) 5.461B РУХОМА, за винятком повітряної рухомої 7750 - 7850 ФІКСОВАНА МЕТЕОРОЛОГІЧНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) РУХОМА, за винятком повітряної рухомої У031 У093 ЗК 7850 - 7900 ФІКСОВАНА РУХОМА, за винятком повітряної рухомої 7850 - 7900 ФІКСОВАНА РУХОМА, за винятком повітряної рухомої У031 У093 СК 7900 - 8025 ФІКСОВАНА ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) РУХОМА 5.461 7900 - 8025 ФІКСОВАНА ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) РУХОМА У031 У093 ЗК 8025 - 8175 СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (космос - Земля) ФІКСОВАНА ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) РУХОМА 5.463 5.462A 8025 - 8175 СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (космос - Земля) ФІКСОВАНА ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) РУХОМА У031 У032 У093 ЗК 8175 - 8215 СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (космос - Земля) ФІКСОВАНА ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) МЕТЕОРОЛОГІЧНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) РУХОМА 5.463 5.462A 8175 - 8215 СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (космос - Земля) ФІКСОВАНА ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) МЕТЕОРОЛОГІЧНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) РУХОМА У031 У093 ЗК 8215 - 8400 СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (космос - Земля) ФІКСОВАНА ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) РУХОМА 5.463 5.462A 8215 - 8400 СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (космос - Земля) ФІКСОВАНА ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) РУХОМА У031 У093 ЗК 8400 - 8500 ФІКСОВАНА РУХОМА, за винятком повітряної рухомої СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (космос - Земля) 5.465 5.466 8400 - 8500 ФІКСОВАНА СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (космос - Земля) РУХОМА, за винятком повітряної рухомої У032 У093 ЗК 8500 - 9500 МГц 8500 - 8550 РАДІОЛОКАЦІЙНА 5.468 5.469 8500 - 8550 РАДІОНАВІГАЦІЙНА РАДІОЛОКАЦІЙНА СУХОПУТНА РУХОМА У031 У093 СК 8550 - 8650 СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (активна) РАДІОЛОКАЦІЙНА СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (активна) 5.468 5.469 5.469A 8550 - 8650 СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (активна) РАДІОЛОКАЦІЙНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (активна) СУХОПУТНА РУХОМА У031 У093 ЗК 8650 - 8750 РАДІОЛОКАЦІЙНА 5.468 5.469 8650 - 8750 РАДІОЛОКАЦІЙНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА СУХОПУТНА РУХОМА У031 У093 СК 8750 - 8850 РАДІОЛОКАЦІЙНА ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА 5.470 5.471 8750 - 8850 РАДІОЛОКАЦІЙНА ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА У031 У093 СК 8850 - 9000 РАДІОЛОКАЦІЙНА МОРСЬКА РАДІОНАВІГАЦІЙНА 5.472 5.473 8850 - 9000 РАДІОЛОКАЦІЙНА МОРСЬКА РАДІОНАВІГАЦІЙНА У061 РАДІОНАВІГАЦІЙНА У031 ЗК 9000 - 9200 ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА 5.337 Радіолокаційна 5.471 9000 - 9200 ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА Радіолокаційна У031 У093 СК 9200 - 9300 РАДІОЛОКАЦІЙНА МОРСЬКА РАДІОНАВІГАЦІЙНА 5.472 5.473 5.474 9200 - 9300 РАДІОЛОКАЦІЙНА МОРСЬКА РАДІОНАВІГАЦІЙНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА У031 У093 ЗК 9300 - 9500 РАДІОНАВІГАЦІЙНА 5.476 Радіолокаційна 5.427 5.474 5.475 9300 - 9500 РАДІОНАВІГАЦІЙНА Радіолокаційна У031 У093 ЗК 9,5 - 10,68 ГГц 9,5 - 9,8 СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (активна) РАДІОЛОКАЦІЙНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (активна) 5.476A 9,5 - 9,8 СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (активна) РАДІОЛОКАЦІЙНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (активна) У031 У093 СК 9,8 - 10 РАДІОЛОКАЦІЙНА Фіксована 5.477 5.478 5.479 9,8 - 10,0 РАДІОЛОКАЦІЙНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА Фіксована У031 У062 У093 ЗК 10 - 10,45 ФІКСОВАНА РУХОМА РАДІОЛОКАЦІЙНА Аматорська 5.479 10 - 10,45 ФІКСОВАНА РУХОМА РАДІОЛОКАЦІЙНА Аматорська У031 У062 У093 ЗК 10,45 - 10,5 РАДІОЛОКАЦІЙНА Аматорська Аматорська супутникова 5.481 10,45 - 10,5 РАДІОЛОКАЦІЙНА Аматорська Аматорська супутникова У031 У093 ЗК 10,5 - 10,55 ФІКСОВАНА РУХОМА Радіолокаційна 10,5 - 10,55 ФІКСОВАНА РУХОМА Радіолокаційна У093 ЗК 10,55 - 10,6 ФІКСОВАНА РУХОМА, за винятком повітряної рухомої Радіолокаційна 10,55 - 10,6 ФІКСОВАНА РУХОМА, за винятком повітряної рухомої Радіолокаційна У093 ЗК 10,6 - 10,68 СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна) ФІКСОВАНА РУХОМА, за винятком повітряної рухомої РАДІОАСТРОНОМІЧНА СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) Радіолокаційна 5.149 5.482 10,6 - 10,68 СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна) ФІКСОВАНА РУХОМА, за винятком повітряної рухомої РАДІОАСТРОНОМІЧНА СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) Радіолокаційна У025 У093 ЗК 10,68 - 13,75 ГГц 10,68 - 10,7 СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна) РАДІОАСТРОНОМІЧНА СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) 5.340 5.483 10,68 - 10,7 СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна) РАДІОАСТРОНОМІЧНА СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) У093 ЗК 10,7 - 11,7 ФІКСОВАНА ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) 5.441 5.484A (Земля - космос) 5.484 РУХОМА, за винятком повітряної рухомої 10,7 - 11,7 ФІКСОВАНА ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) (Земля - космос) РУХОМА, за винятком повітряної рухомої У093 ЗК 11,7 - 12,5 ФІКСОВАНА РАДІОМОВНА РАДІОМОВНА СУПУТНИКОВА РУХОМА, за винятком повітряної рухомої 5.487 5.487A 5.492 11,7 - 12,5 ФІКСОВАНА РАДІОМОВНА РАДІОМОВНА СУПУТНИКОВА Рухома, за винятком повітряної рухомої У058 У063 У093 ЗК 12,5 - 12,75 ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) 5.484A (Земля - космос) 5.494 5.495 5.496 12,5 - 12,75 ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) (Земля - космос) У064 У093 ЗК 12,75 - 13,25 ФІКСОВАНА ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) 5.441 РУХОМА Служба космічних досліджень (далекий космос) (космос - Земля) 12,75 - 13,25 ФІКСОВАНА ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) РУХОМА Служба космічних досліджень (далекий космос) (космос - Земля) У032 У093 ЗК 13,25 - 13,4 СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (активна) ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА 5.497 СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (активна) 5.498A 5.499 13,25 - 13,4 СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (активна) ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (активна) У032 У093 ЗК 13,4 - 13,75 СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (активна) РАДІОЛОКАЦІЙНА СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 5.501A Супутникова служба стандартних частот і сигналів часу (Земля - космос) 5.499 5.500 5.501 5.501B 13,4 - 13,75 СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (активна) РАДІОЛОКАЦІЙНА СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Супутникова служба стандартних частот і сигналів часу (Земля - космос) У031 У032 У065 У093 ЗК 13,75 - 14,47 ГГц 13,75 - 14 ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) 5.484A РАДІОЛОКАЦІЙНА Супутникова служба стандартних частот і сигналів часу (Земля - космос) Служба космічних досліджень Супутникова служба дослідження землі 5.499 5.500 5.501 5.502 5.503 13,75 - 14 ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) РАДІОЛОКАЦІЙНА Супутникова служба стандартних частот і сигналів часу (Земля - космос) Служба космічних досліджень Супутникова служба дослідження землі У031 У032 У065 У093 ЗК 14 - 14,25 ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) 5.457A 5.457B 5.484A 5.506 5.506B РАДІОНАВІГАЦІЙНА 5.504 Рухома супутникова (Земля - космос) 5.504C 5.506A Служба космічних досліджень 5.504A 5.505 14 - 14,25 ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) РАДІОНАВІГАЦІЙНА Рухома супутникова (Земля - космос) Служба космічних досліджень У032 У093 ЗК 14,25 - 14,3 ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) 5.457A 5.457B 5.484A 5.506 5.506B РАДІОНАВІГАЦІЙНА 5.504 Рухома супутникова (Земля - космос) 5.506A 5.508A Служба космічних досліджень 5.504A 5.505 5.508 5.509 14,25 - 14,3 ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) РАДІОНАВІГАЦІЙНА Рухома супутникова (Земля - космос) Служба космічних досліджень У032 У093 ЗК 14,3 - 14,4 ФІКСОВАНА ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) 5.457A 5.457B 5.484A 5.506 5.506B РУХОМА, за винятком повітряної рухомої Рухома супутникова (Земля - космос) 5.506A 5.509A Радіонавігаційна супутникова 5.504A 14,3 - 14,4 ФІКСОВАНА ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) РУХОМА, за винятком повітряної рухомої Рухома супутникова (Земля - космос) Радіонавігаційна супутникова У093 ЗК 14,4 - 14,47 ФІКСОВАНА ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) 5.457A 5.457B 5.484A 5.506 5.506B РУХОМА, за винятком повітряної рухомої Рухома супутникова (Земля - космос) 5.506A 5.509A Служба космічних досліджень (космос - Земля) 5.504A 14,4 - 14,47 ФІКСОВАНА ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) РУХОМА, за винятком повітряної рухомої Рухома супутникова (Земля - космос) Служба космічних досліджень (космос - Земля) У093 ЗК 14.47 - 17,1 ГГц 14.47 - 14,5 ФІКСОВАНА ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) 5.457A 5.457B 5.484A 5.506 5.506B РУХОМА, за винятком повітряної рухомої Рухома супутникова (Земля - космос) 5.504B 5.506A 5.509A Радіоастрономічна 5.149 5.504A 14,47 - 14,5 ФІКСОВАНА ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) РУХОМА, за винятком повітряної рухомої Рухома супутникова (Земля - космос) Радіоастрономічна У025 У093 ЗК 14,5 - 14,8 ФІКСОВАНА ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) 5.510 РУХОМА Служба космічних досліджень 14,5 - 14,8 ФІКСОВАНА ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) РУХОМА Служба космічних досліджень У031 У093 14,5 - 14,635 ЗК 14,635 - 14,795 СК 14,795 - 14,8 ЗК 14,8 - 15,35 ФІКСОВАНА РУХОМА Служба космічних досліджень 5.339 14,8 - 15,35 ФІКСОВАНА РУХОМА Служба космічних досліджень У031 У066 У093 14,8 - 15,145 ЗК 15,145 - 15,285 СК 15,285 - 15,35 ЗК 15,35 - 15,4 СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна) РАДІОАСТРОНОМІЧНА СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) 5.340 5.511 15,35 - 15,4 РАДІОАСТРОНОМІЧНА СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна) СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) У093 ЗК 15,4 - 15,43 ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА 5.511D 15,4 - 15,43 ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА У093 СК 15,43 - 15,63 ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) 5.511A ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА 5.511C 15,43 - 15,63 ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА У067 У093 ЗК 15,63 - 15,7 ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА 5.511D 15,63 - 15,7 ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА У067 У093 СК 15,7 - 16,6 РАДІОЛОКАЦІЙНА 5.512 5.513 15,7 - 16,6 РАДІОЛОКАЦІЙНА У031 У093 СК 16,6 - 17,1 РАДІОЛОКАЦІЙНА Служба космічних досліджень (далекий космос) (Земля - космос) 5.512 5.513 16,6 - 17,1 РАДІОЛОКАЦІЙНА Служба космічних досліджень (далекий космос) (Земля - космос) У031 У093 СК 17,1 - 19,3 ГГц 17,1 - 17,2 РАДІОЛОКАЦІЙНА 5.512 5.513 17,1 - 17,2 РАДІОЛОКАЦІЙНА У031 У093 СК 17,2 - 17,3 СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (активна) РАДІОЛОКАЦІЙНА СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (активна) 5.512 5.513 5.513A 17,2 - 17,3 СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (активна) РАДІОЛОКАЦІЙНА СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (активна) У031 У093 СК 17,3 - 17,7 ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) 5.516 (космос - Земля) 5.516A 5.516B Радіолокаційна 5.514 17,3 - 17,7 ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) (космос - Земля) Радіолокаційна У031 У093 ЗК 17,7 - 18,1 ФІКСОВАНА ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) 5.484A (Земля - космос) 5.516 РУХОМА 17,7 - 18,1 ФІКСОВАНА ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) (Земля - космос) РУХОМА У093 ЗК 18,1 - 18,4 ФІКСОВАНА ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) 5.484A 5.516B (Земля - космос) 5.520 РУХОМА 5.519 5.521 18,1 - 18,4 ФІКСОВАНА ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) (Земля - космос) РУХОМА У068 У093 ЗК 18,4 - 18,6 ФІКСОВАНА ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) 5.484A 5.516B РУХОМА 18,4 - 18,6 ФІКСОВАНА ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) РУХОМА У093 ЗК 18,6 - 18,8 СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна) ФІКСОВАНА ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) 5.522B РУХОМА, за винятком повітряної рухомої Служба космічних досліджень (пасивна) 5.522A 5.522C 18,6 - 18,8 СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна) ФІКСОВАНА ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) РУХОМА, за винятком повітряної рухомої Служба космічних досліджень (пасивна) У093 ЗК 18,8 - 19,3 ФІКСОВАНА ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) 5.523A 5.516B РУХОМА 18,8 - 19,3 ФІКСОВАНА ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) РУХОМА У093 ЗК 19,3 - 22,5 ГГц 19,3 - 19,7 ФІКСОВАНА ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) (Земля - космос) 5.523B 5.523C 5.523D 5.523E РУХОМА 19,3 - 19,7 ФІКСОВАНА ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) (Земля - космос) РУХОМА У093 ЗК 19,7 - 20,1 ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА 5.484A 5.516B Рухома супутникова (космос - Земля) 5.524 19,7 - 20,1 ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА Рухома супутникова (космос - Земля) У093 ЗК 20,1 - 20,2 ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) 5.484A 5.516B РУХОМА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) 5.524 5.525 5.526 5.527 5.528 20,1 - 20,2 ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) РУХОМА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) У093 ЗК 20,2 - 21,2 ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) РУХОМА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) Служба стандартних частот і сигналів часу (космос - Земля) 5.524 20,2 - 21,2 ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) РУХОМА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) Служба стандартних частот і сигналів часу (космос - Земля) У031 У093 ЗК 21,2 - 21,4 СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна) ФІКСОВАНА РУХОМА СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) 21,2 - 21,4 СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна) ФІКСОВАНА РУХОМА СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) У093 ЗК 21,4 - 22 ФІКСОВАНА РУХОМА РАДІОМОВНА СУПУТНИКОВА 5.347A 5.530 21,4 - 22 ФІКСОВАНА РУХОМА РАДІОМОВНА СУПУТНИКОВА У069 У093 ЗК 22 - 22,21 ФІКСОВАНА РУХОМА, за винятком повітряної рухомої 5.149 22 - 22,21 ФІКСОВАНА РУХОМА, за винятком повітряної рухомої У025 У069 У070 У093 ЗК 22,21 - 22,5 СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна) ФІКСОВАНА РУХОМА, за винятком повітряної рухомої РАДІОАСТРОНОМІЧНА СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) 5.149 5.532 22,21 - 22,5 СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна) ФІКСОВАНА РУХОМА, за винятком повітряної рухомої РАДІОАСТРОНОМІЧНА СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) У025 У069 У093 ЗК 22,5 - 25,25 ГГц 22,5 - 22,55 ФІКСОВАНА РУХОМА 22,5 - 22,55 ФІКСОВАНА РУХОМА У069 У093 ЗК 22,55 - 23,55 ФІКСОВАНА МІЖСУПУТНИКОВА РУХОМА 5.149 22,55 - 23,55 ФІКСОВАНА МІЖСУПУТНИКОВА РУХОМА У025 У069 У070 У093 ЗК 23,55 - 23,6 ФІКСОВАНА РУХОМА 23,55 - 23,6 ФІКСОВАНА РУХОМА У069 У093 ЗК 23,6 - 24 СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна) РАДІОАСТРОНОМІЧНА СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) 5.340 23,6 - 24 СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна) РАДІОАСТРОНОМІЧНА СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) У093 ЗК 24 - 24,05 АМАТОРСЬКА АМАТОРСЬКА СУПУТНИКОВА 5.150 24 - 24,05 АМАТОРСЬКА АМАТОРСЬКА СУПУТНИКОВА У016 У093 ЗК 24,05 - 24,25 РАДІОЛОКАЦІЙНА Аматорська Супутникова служба дослідження Землі (активна) 5.150 24,05 - 24,25 РАДІОЛОКАЦІЙНА Аматорська Супутникова служба дослідження Землі (активна) У016 У031 У093 СК 24,25 - 24,45 ФІКСОВАНА 24,25 - 24,45 ФІКСОВАНА У071 У093 ЗК 24,45 - 24,65 ФІКСОВАНА МІЖСУПУТНИКОВА 24,45 - 24,65 ФІКСОВАНА МІЖСУПУТНИКОВА У071 У093 ЗК 24,65 - 24,75 ФІКСОВАНА МІЖСУПУТНИКОВА 24,65 - 24,75 ФІКСОВАНА МІЖСУПУТНИКОВА У071 У093 ЗК 24,75 - 25,25 ФІКСОВАНА 24,75 - 25,25 ФІКСОВАНА У071 У093 ЗК 25,25 - 29,9 ГГц 25,25 - 25,5 ФІКСОВАНА МІЖСУПУТНИКОВА 5.536 РУХОМА Супутникова служба стандартних частот і сигналів часу (Земля - космос) 25,25 - 25,5 ФІКСОВАНА МІЖСУПУТНИКОВА РУХОМА Супутникова служба стандартних частот і сигналів часу (Земля - космос) У031 У093 ЗК 25,5 - 27 СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (космос - Земля) 5.536A 5.536B ФІКСОВАНА МІЖСУПУТНИКОВА 5.536 РУХОМА СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (космос - Земля) 5.536A 5.536C Супутникова служба стандартних частот і сигналів часу (Земля - космос) 25,5 - 27 СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (космос - Земля) ФІКСОВАНА МІЖСУПУТНИКОВА РУХОМА СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (космос - Земля) Супутникова служба стандартних частот і сигналів часу (Земля - космос) У031 У093 ЗК 27 - 27,5 ФІКСОВАНА МІЖСУПУТНИКОВА 5.536 РУХОМА 27 - 27,5 ФІКСОВАНА МІЖСУПУТНИКОВА РУХОМА У031 У093 СК 27,5 - 28,5 ФІКСОВАНА 5.537A ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) 5.484A 5.539 5.516B РУХОМА 5.538 5.540 27,5 - 28,5 ФІКСОВАНА ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) РУХОМА У093 ЗК 28,5 - 29,1 ФІКСОВАНА ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) 5.484A 5.523A 5.539 5.516B РУХОМА Супутникова служба дослідження Землі (Земля - космос) 5.541 5.540 28,5 - 29,1 ФІКСОВАНА ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) РУХОМА Супутникова служба дослідження Землі (Земля - космос) У093 ЗК 29,1 - 29,5 ФІКСОВАНА ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) 5.523C 5.523E 5.535A 5.539 5.541A 5.516B РУХОМА Супутникова служба дослідження Землі (Земля - космос) 5.541 5.540 29,1 - 29,5 ФІКСОВАНА ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) РУХОМА Супутникова служба дослідження Землі (Земля - космос) У093 ЗК 29,5 - 29,9 ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) 5.484A 5.539 5.516B Супутникова служба дослідження Землі (Земля - космос) 5.541 Рухома супутникова (Земля - космос) 5.540 5.542 29,5 - 29,9 ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) Супутникова служба дослідження Землі (Земля - космос) Рухома супутникова (Земля - космос) У032 У093 ЗК 29,9 - 32,3 ГГц 29,9 - 30 ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) 5.484A 5.539 5.516B РУХОМА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) Супутникова служба дослідження Землі (Земля - космос) 5.541 5.543 5.525 5.526 5.527 5.538 5.540 5.542 29,9 - 30 ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) РУХОМА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) Супутникова служба дослідження Землі (Земля - космос) У032 У072 У093 ЗК 30 - 31 ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) РУХОМА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) Супутникова служба стандартних частот і сигналів часу (космос - Земля) 5.542 30 - 31 ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) РУХОМА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) Супутникова служба стандартних частот і сигналів часу (космос - Земля) У031 ЗК 31 - 31,3 ФІКСОВАНА 5.543A РУХОМА Супутникова служба стандартних частот і сигналів часу (космос - Земля) Служба космічних досліджень 5.544 5.545 5.149 31 - 31,3 ФІКСОВАНА РУХОМА Супутникова служба стандартних частот і сигналів часу (космос - Земля) Служба космічних досліджень У025 ЗК 31,3 - 31,5 СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна) РАДІОАСТРОНОМІЧНА СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) 5.340 31,3 - 31,5 РАДІОАСТРОНОМІЧНА СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна) СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) ЗК 31,5 - 31,8 СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна) РАДІОАСТРОНОМІЧНА СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) Фіксована Рухома, за винятком повітряної рухомої 5.149 5.546 31,5 - 31,8 РАДІОАСТРОНОМІЧНА СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна) СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) Фіксована Рухома, за винятком повітряної рухомої У025 ЗК 31,8 - 32 ФІКСОВАНА 5.547A РАДІОНАВІГАЦІЙНА СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (далекий космос) (космос - Земля) 5.547 5.547B 5.548 31,8 - 32 ФІКСОВАНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (далекий космос) (космос - Земля) У073 У093 ЗК 32 - 32,3 ФІКСОВАНА 5.547A РАДІОНАВІГАЦІЙНА СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (далекий космос) (космос - Земля) 5.547 5.547C 5.548 32 - 32,3 ФІКСОВАНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (далекий космос) (космос - Земля) У073 У093 ЗК 32,3 - 37,5 ГГц 32,3 - 33 ФІКСОВАНА 5.547A МІЖСУПУТНИКОВА РАДІОНАВІГАЦІЙНА 5.547 5.547D 5.548 32,3 - 33 ФІКСОВАНА МІЖСУПУТНИКОВА РАДІОНАВІГАЦІЙНА У073 У093 ЗК 33 - 33,4 ФІКСОВАНА 5.547A РАДІОНАВІГАЦІЙНА 5.547 5.547E 33 - 33,4 ФІКСОВАНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА У073 У093 ЗК 33,4 - 34,2 РАДІОЛОКАЦІЙНА 5.549 33,4 - 34,2 РАДІОЛОКАЦІЙНА У031 СК 34,2 - 34,7 РАДІОЛОКАЦІЙНА СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (далекий космос) (Земля - космос) 5.549 34,2 - 34,7 РАДІОЛОКАЦІЙНА СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (далекий космос) (Земля - космос) У031 У093 СК 34,7 - 35,2 РАДІОЛОКАЦІЙНА Служба космічних досліджень 5.550 5.549 34,7 - 35,2 РАДІОЛОКАЦІЙНА Служба космічних досліджень У031 У093 СК 35,2 - 35,5 ДОПОМІЖНА СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГІЇ РАДІОЛОКАЦІЙНА 5.549 35,2 - 35,5 ДОПОМІЖНА СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГІЇ РАДІОЛОКАЦІЙНА У093 СК 35,5 - 36 ДОПОМІЖНА СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГІЇ СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (активна) РАДІОЛОКАЦІЙНА СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (активна) 5.549 5.549A 35,5 - 36 ДОПОМІЖНА СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГІЇ СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (активна) РАДІОЛОКАЦІЙНА СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (активна) У031 У032 У093 СК 36 - 37 СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна) ФІКСОВАНА РУХОМА СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) 5.149 36 - 37 СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна) ФІКСОВАНА РУХОМА СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) У025 У031 У093 ЗК 37 - 37,5 ФІКСОВАНА РУХОМА СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (космос - Земля) 5.547 37 - 37,5 ФІКСОВАНА РУХОМА СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (космос - Земля) У031 У093 ЗК 37,5 - 41 ГГц 37,5 - 38 ФІКСОВАНА ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) РУХОМА СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (космос - Земля) Супутникова служба дослідження Землі (космос - Земля) 5.547 37,5 - 38 ФІКСОВАНА ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) РУХОМА СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (космос - Земля) Супутникова служба дослідження Землі (космос - Земля) У031 ЗК 38 - 39,5 ФІКСОВАНА ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) РУХОМА Супутникова служба дослідження Землі (космос - Земля) 5.547 38 - 39,5 ФІКСОВАНА ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) РУХОМА Супутникова служба дослідження Землі (космос - Земля) У031 ЗК 39,5 - 40 ФІКСОВАНА ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) 5.516B РУХОМА РУХОМА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) Супутникова служба дослідження Землі (космос - Земля) 5.547 39,5 - 40 ФІКСОВАНА ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) РУХОМА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) РУХОМА Супутникова служба дослідження Землі (космос - Земля) У031 У074 ЗК 40 - 40,5 СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (Земля - космос) ФІКСОВАНА ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) 5.516B РУХОМА РУХОМА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (Земля - космос) Супутникова служба дослідження Землі (космос - Земля) 40 - 40,5 СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (Земля - космос) ФІКСОВАНА ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) РУХОМА РУХОМА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (Земля - космос) Супутникова служба дослідження Землі (космос - Земля) У031 У074 ЗК 40,5 - 41 ФІКСОВАНА ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) РАДІОМОВНА РАДІОМОВНА СУПУТНИКОВА Рухома 5.547 40,5 - 41 ФІКСОВАНА ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) РАДІОМОВНА СУПУТНИКОВА РАДІОМОВНА Рухома ЗК 41 - 48,2 ГГц 41 - 42,5 ФІКСОВАНА ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) 5.516B РАДІОМОВНА РАДІОМОВНА СУПУТНИКОВА Рухома 5.547 5.551F 5.551H 5.551I 41 - 42,5 ФІКСОВАНА ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) РАДІОМОВНА РАДІОМОВНА СУПУТНИКОВА Рухома ЗК 42,5 - 43,5 ФІКСОВАНА ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) 5.552 РУХОМА, за винятком повітряної рухомої РАДІОАСТРОНОМІЧНА 5.149 5.547 42,5 - 43,5 ФІКСОВАНА ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) РУХОМА, за винятком повітряної рухомої РАДІОАСТРОНОМІЧНА У016 У025 У075 ЗК 43,5 - 47 РУХОМА 5.553 РУХОМА СУПУТНИКОВА РАДІОНАВІГАЦІЙНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА СУПУТНИКОВА 5.554 43,5 - 47 РУХОМА РУХОМА СУПУТНИКОВА РАДІОНАВІГАЦІЙНА СУПУТНИКОВА РАДІОНАВІГАЦІЙНА У016 У031 У076 ЗК 47 - 47,2 АМАТОРСЬКА АМАТОРСЬКА СУПУТНИКОВА 47 - 47,2 АМАТОРСЬКА АМАТОРСЬКА СУПУТНИКОВА ЗК 47,2 - 47,5 ФІКСОВАНА ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) 5.552 РУХОМА 5.552A 47,2 - 47,5 ФІКСОВАНА ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) РУХОМА У016 У077 ЗК 47,5 - 47,9 ФІКСОВАНА ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) 5.552 (космос - Земля) 5.516B 5.554A РУХОМА 47,5 - 47,9 ФІКСОВАНА ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) (космос - Земля) РУХОМА У016 У077 ЗК 47,9 - 48,2 ФІКСОВАНА ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) 5.552 РУХОМА 5.552A 47,9 - 48,2 ФІКСОВАНА ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) РУХОМА У016 У077 ЗК 48,2 - 55,78 ГГц 48,2 - 48,54 ФІКСОВАНА ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) 5.552 (космос - Земля) 5.516B 5.554A 5.555B РУХОМА 48,2 - 48,54 ФІКСОВАНА ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) (космос - Земля) РУХОМА У016 У077 ЗК 48,54 - 49,44 ФІКСОВАНА ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) 5.552 РУХОМА 5.149 5.340 5.555 48,54 - 49,44 ФІКСОВАНА ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) РУХОМА У016 У025 У077 ЗК 49,44 - 50,2 ФІКСОВАНА ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) 5.552 (космос - Земля) 5.516B 5.554A 5.555B РУХОМА 49,44 - 50,2 ФІКСОВАНА ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) (космос - Земля) РУХОМА У016 У077 У093 ЗК 50,2 - 50,4 СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна) СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) 5.340 50,2 - 50,4 СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна) СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) У093 СК 50,4 - 51,4 ФІКСОВАНА ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) РУХОМА Рухома супутникова (Земля - космос) 50,4 - 51,4 ФІКСОВАНА ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) РУХОМА Рухома супутникова (Земля - космос) У031 У078 У093 ЗК 51,4 - 52,6 ФІКСОВАНА РУХОМА 5.547 5.556 51,4 - 52,6 ФІКСОВАНА РУХОМА У093 ЗК 52,6 - 54,25 СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна) СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) 5.340 5.556 52,6 - 54,25 СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна) СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) У093 ЗК 54,25 - 55,78 СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна) МІЖСУПУТНИКОВА 5.556A СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) 5.556B 54,25 - 55,78 МІЖСУПУТНИКОВА СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна) СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) У080 У093 ЗК 55,78 - 64 ГГц 55,78 - 56,9 СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна) ФІКСОВАНА 5.557A МІЖСУПУТНИКОВА 5.556A РУХОМА 5.558 СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) 5.547 5.557 55,78 - 56,9 СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна) ФІКСОВАНА МІЖСУПУТНИКОВА РУХОМА СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) У079 ЗК 56,9 - 57 СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна) ФІКСОВАНА МІЖСУПУТНИКОВА 5.558A РУХОМА 5.558 СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) 5.547 5.557 56,9 - 57 СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна) ФІКСОВАНА МІЖСУПУТНИКОВА РУХОМА СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) У079 ЗК 57 - 58,2 СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна) ФІКСОВАНА МІЖСУПУТНИКОВА 5.556A РУХОМА 5.558 СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) 5.547 5.557 57 - 58,2 СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна) ФІКСОВАНА МІЖСУПУТНИКОВА РУХОМА СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) У079 ЗК 58,2 - 59 СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна) ФІКСОВАНА РУХОМА СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) 5.547 5.556 58,2 - 59 СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна) ФІКСОВАНА РУХОМА СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) ЗК 59 - 59,3 СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна) СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) ФІКСОВАНА МІЖСУПУТНИКОВА 5.556A РУХОМА 5.558 РАДІОЛОКАЦІЙНА 5.559 59 - 59,3 СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна) СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) ФІКСОВАНА МІЖСУПУТНИКОВА РУХОМА РАДІОЛОКАЦІЙНА У031 У081 У088 ЗК 59,3 - 64 ФІКСОВАНА МІЖСУПУТНИКОВА РУХОМА 5.558 РАДІОЛОКАЦІЙНА 5.559 5.138 59,3 - 64 ФІКСОВАНА МІЖСУПУТНИКОВА РУХОМА РАДІОЛОКАЦІЙНА У016 У031 У081 У088 ЗК 64 - 77,5 ГГц 64 - 65 ФІКСОВАНА МІЖСУПУТНИКОВА РУХОМА, за винятком повітряної рухомої 5.547 5.556 64 - 65 ФІКСОВАНА МІЖСУПУТНИКОВА РУХОМА, за винятком повітряної рухомої ЗК 65 - 66 СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ФІКСОВАНА МІЖСУПУТНИКОВА РУХОМА, за винятком повітряної рухомої 5.547 65 - 66 СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ФІКСОВАНА МІЖСУПУТНИКОВА РУХОМА, за винятком повітряної рухомої У078 ЗК 66 - 71 РУХОМА 5.553 5.558 РУХОМА СУПУТНИКОВА РАДІОНАВІГАЦІЙНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА СУПУТНИКОВА МІЖСУПУТНИКОВА 5.554 66 - 71 РУХОМА РУХОМА СУПУТНИКОВА РАДІОНАВІГАЦІЙНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА СУПУТНИКОВА МІЖСУПУТНИКОВА У082 У093 ЗК 71 - 74 ФІКСОВАНА ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) РУХОМА РУХОМА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) 71 - 74 ФІКСОВАНА ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) РУХОМА РУХОМА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) У031 У093 СК 74 - 76 ФІКСОВАНА ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) РУХОМА РАДІОМОВНА РАДІОМОВНА СУПУТНИКОВА Служба космічних досліджень (космос - Земля) 5.561 74 - 76 ФІКСОВАНА ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) РУХОМА РАДІОМОВНА РАДІОМОВНА СУПУТНИКОВА Служба космічних досліджень (космос - Земля) У078 У093 ЗК 76 - 77,5 РАДІОАСТРОНОМІЧНА РАДІОЛОКАЦІЙНА Аматорська Аматорська супутникова Служба космічних досліджень (космос - Земля) 5.149 76 - 77,5 РАДІОАСТРОНОМІЧНА РАДІОЛОКАЦІЙНА Аматорська Аматорська супутникова Служба космічних досліджень (космос - Земля) У025 У031 У083 У093 ЗК 77,5 - 92 ГГц 77,5 - 78 АМАТОРСЬКА АМАТОРСЬКА СУПУТНИКОВА Радіоастрономічна Служба космічних досліджень (космос - Земля) 5.149 77,5 - 78 АМАТОРСЬКА АМАТОРСЬКА СУПУТНИКОВА Радіоастрономічна Служба космічних досліджень (космос - Земля) У025 У083 У093 ЗК 78 - 79 РАДІОЛОКАЦІЙНА Аматорська Аматорська супутникова Радіоастрономічна Служба космічних досліджень (космос - Земля) 5.149 5.560 78 - 79 РАДІОЛОКАЦІЙНА Аматорська Аматорська супутникова Радіоастрономічна Служба космічних досліджень (космос - Земля) У031 ЗК 79 - 81 РАДІОАСТРОНОМІЧНА РАДІОЛОКАЦІЙНА Аматорська Аматорська супутникова Служба космічних досліджень (космос - Земля) 5.149 79 - 81 РАДІОАСТРОНОМІЧНА РАДІОЛОКАЦІЙНА Аматорська Аматорська супутникова Служба космічних досліджень (космос - Земля) У025 У031 ЗК 81 - 84 ФІКСОВАНА ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) РУХОМА РУХОМА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) РАДІОАСТРОНОМІЧНА Служба космічних досліджень (космос - Земля) 5.149 5.560A 81 - 84 ФІКСОВАНА ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) РУХОМА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) РУХОМА РАДІОАСТРОНОМІЧНА Служба космічних досліджень (космос - Земля) У025 У031 У075 У084 СК 84 - 86 ФІКСОВАНА ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) 5.561A РУХОМА РАДІОАСТРОНОМІЧНА 5.149 84 - 86 ФІКСОВАНА ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) РУХОМА РАДІОАСТРОНОМІЧНА У025 У093 ЗК 86 - 92 СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна) РАДІОАСТРОНОМІЧНА СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) 5.340 86 - 92 СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна) РАДІОАСТРОНОМІЧНА СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) У093 ЗК 92 - 109,5 ГГц 92 - 94 ФІКСОВАНА РУХОМА РАДІОАСТРОНОМІЧНА РАДІОЛОКАЦІЙНА 5.149 92 - 94 ФІКСОВАНА РУХОМА РАДІОАСТРОНОМІЧНА РАДІОЛОКАЦІЙНА У025 У031 У078 У084 ЗК 94 - 94,1 СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (активна) РАДІОЛОКАЦІЙНА СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (активна) Радіоастрономічна 5.562 5.562А 94 - 94,1 СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (активна) РАДІОЛОКАЦІЙНА СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (активна) Радіоастрономічна У031 У078 У084 ЗК 94,1 - 95 ФІКСОВАНА РУХОМА РАДІОАСТРОНОМІЧНА РАДІОЛОКАЦІЙНА 5.149 94,1 - 95 ФІКСОВАНА РУХОМА РАДІОАСТРОНОМІЧНА РАДІОЛОКАЦІЙНА У025 У031 У078 У084 ЗК 95 - 100 ФІКСОВАНА РУХОМА РАДІОАСТРОНОМІЧНА РАДІОЛОКАЦІЙНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА СУПУТНИКОВА 5.149 5.554 95 - 100 ФІКСОВАНА РУХОМА РАДІОАСТРОНОМІЧНА РАДІОЛОКАЦІЙНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА СУПУТНИКОВА У025 У031 У085 ЗК 100 - 102 СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна) РАДІОАСТРОНОМІЧНА СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) 5.340 5.341 100 - 102 СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) РАДІОАСТРОНОМІЧНА СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна) У093 ЗК 102 - 105 ФІКСОВАНА РУХОМА РАДІОАСТРОНОМІЧНА 5.149 5.341 102 - 105 ФІКСОВАНА РУХОМА РАДІОАСТРОНОМІЧНА У025 У057 У078 У093 ЗК 105 - 109,5 ФІКСОВАНА РУХОМА РАДІОАСТРОНОМІЧНА СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) 5.562B 5.149 5.341 105 - 109,5 ФІКСОВАНА РУХОМА РАДІОАСТРОНОМІЧНА СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) У025 105 - 106,5 - СК; 106,5 - 109,5 - ЗК 109,5 - 130 ГГц 109,5 - 111,8 СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна) РАДІОАСТРОНОМІЧНА СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) 5.340 5.341 109,5 - 111,8 СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна) РАДІОАСТРОНОМІЧНА СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) У086 У093 СК 111,8 - 114,25 ФІКСОВАНА РУХОМА РАДІОАСТРОНОМІЧНА СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) 5.562B 5.149 5.341 111,8 - 114,25 ФІКСОВАНА РУХОМА РАДІОАСТРОНОМІЧНА СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) У025 111,8 - 113 - ЗК; 113 - 114,25 - СК 114,25 - 116 СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна) РАДІОАСТРОНОМІЧНА СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) 5.340 5.341 114,25 - 116 СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна) РАДІОАСТРОНОМІЧНА СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) У086 У093 ЗК 116 - 119,98 СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна) МІЖСУПУТНИКОВА 5.562C СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) 5.341 116 - 119,98 МІЖСУПУТНИКОВА СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна) СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) У087 У093 ЗК 119,98 - 122,25 СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна) МІЖСУПУТНИКОВА 5.562C СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) 5.138 5.341 119,98 - 122,25 СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна) МІЖСУПУТНИКОВА СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) У016 У087 ЗК 122,25 - 123 ФІКСОВАНА МІЖСУПУТНИКОВА РУХОМА 5.558 Аматорська 5.138 122,25 - 123 ФІКСОВАНА МІЖСУПУТНИКОВА РУХОМА Аматорська У016 У087 У093 ЗК 123 - 130 ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) РУХОМА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) РАДІОНАВІГАЦІЙНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА СУПУТНИКОВА Радіоастрономічна 5.562D 5.149 5.554 123 - 130 ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) РУХОМА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) РАДІОНАВІГАЦІЙНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА СУПУТНИКОВА Радіоастрономічна У025 У087 ЗК 130 - 155,5 ГГц 130 - 134 СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (активна) 5.562E ФІКСОВАНА МІЖСУПУТНИКОВА РУХОМА 5.558 РАДІОАСТРОНОМІЧНА 5.149 5.562А 130 - 134 СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (активна) ФІКСОВАНА МІЖСУПУТНИКОВА РУХОМА РАДІОАСТРОНОМІЧНА У025 У087 ЗК 134 - 136 АМАТОРСЬКА АМАТОРСЬКА СУПУТНИКОВА Радіоастрономічна 134 - 136 АМАТОРСЬКА АМАТОРСЬКА СУПУТНИКОВА Радіоастрономічна У025 ЗК 136 - 141 РАДІОАСТРОНОМІЧНА РАДІОЛОКАЦІЙНА Аматорська Аматорська супутникова 5.149 136 - 141 РАДІОАСТРОНОМІЧНА РАДІОЛОКАЦІЙНА Аматорська Аматорська супутникова У025 ЗК 141 - 148,5 ФІКСОВАНА РУХОМА РАДІОАСТРОНОМІЧНА РАДІОЛОКАЦІЙНА 5.149 141 - 148,5 ФІКСОВАНА РУХОМА РАДІОАСТРОНОМІЧНА РАДІОЛОКАЦІЙНА У025 ЗК 148,5 - 151,5 СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна) РАДІОАСТРОНОМІЧНА СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) 5.340 148,5 - 151,5 СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна) РАДІОАСТРОНОМІЧНА СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) У025 ЗК 151,5 - 155,5 ФІКСОВАНА РУХОМА РАДІОАСТРОНОМІЧНА РАДІОЛОКАЦІЙНА 5.149 151,5 - 155,5 ФІКСОВАНА РУХОМА РАДІОАСТРОНОМІЧНА РАДІОЛОКАЦІЙНА У025 ЗК 155,5 - 185 ГГц 155,5 - 158,5 СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна) 5.562F ФІКСОВАНА РУХОМА РАДІОАСТРОНОМІЧНА СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) 5.562B 5.149 5.562G 155,5 - 158,5 СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна) ФІКСОВАНА РУХОМА РАДІОАСТРОНОМІЧНА СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) У025 ЗК 158,5 - 164 ФІКСОВАНА ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) РУХОМА РУХОМА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) 158,5 - 164 ФІКСОВАНА ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) РУХОМА РУХОМА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) ЗК 164 - 167 СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна) РАДІОАСТРОНОМІЧНА СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) 5.340 164 - 167 СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна) РАДІОАСТРОНОМІЧНА СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) ЗК 167 - 174,5 ФІКСОВАНА ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) МІЖСУПУТНИКОВА РУХОМА 5.558 5.149 5.562D 167 - 174,5 ФІКСОВАНА ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) МІЖСУПУТНИКОВА РУХОМА ЗК 174,5 - 174,8 ФІКСОВАНА МІЖСУПУТНИКОВА РУХОМА 5.558 174,5 - 174,8 ФІКСОВАНА МІЖСУПУТНИКОВА РУХОМА У089 ЗК 174,8 - 182 СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна) МІЖСУПУТНИКОВА 5.562H СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) 174,8 - 182 СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна) МІЖСУПУТНИКОВА СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) У089 ЗК 182 - 185 СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна) РАДІОАСТРОНОМІЧНА СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) 5.340 182 - 185 СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна) РАДІОАСТРОНОМІЧНА СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) У086 ЗК 185 - 226 ГГц 185 - 190 СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна) МІЖСУПУТНИКОВА 5.562H СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) 185 - 190 СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна) МІЖСУПУТНИКОВА СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) ЗК 190 - 191,8 СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна) СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) 5.340 190 - 191,8 СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна) СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) ЗК 191,8 - 200 ФІКСОВАНА МІЖСУПУТНИКОВА РУХОМА 5.558 РУХОМА СУПУТНИКОВА РАДІОНАВІГАЦІЙНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА СУПУТНИКОВА 5.149 5.341 5.554 191,8 - 200 ФІКСОВАНА МІЖСУПУТНИКОВА РУХОМА РУХОМА СУПУТНИКОВА РАДІОНАВІГАЦІЙНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА СУПУТНИКОВА У025 ЗК 200 - 202 СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна) РАДІОАСТРОНОМІЧНА СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) 5.340 5.341 5.563A 200 - 202 СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна) РАДІОАСТРОНОМІЧНА СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) ЗК 202 - 209 СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна) РАДІОАСТРОНОМІЧНА СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) 5.340 5.341 5.563A 202 - 209 СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна) РАДІОАСТРОНОМІЧНА СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) ЗК 209 - 217 ФІКСОВАНА ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) РУХОМА РАДІОАСТРОНОМІЧНА 5.149 5.341 209 - 217 ФІКСОВАНА ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) РУХОМА РАДІОАСТРОНОМІЧНА У025 ЗК 217 - 226 ФІКСОВАНА ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) РУХОМА РАДІОАСТРОНОМІЧНА СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) 5.562B 5.149 5.341 217 - 226 ФІКСОВАНА ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) РУХОМА РАДІОАСТРОНОМІЧНА СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) У025 ЗК 226 - 250 ГГц 226 - 231,5 СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна) РАДІОАСТРОНОМІЧНА СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) 5.340 226 - 231,5 СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна) РАДІОАСТРОНОМІЧНА СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) ЗК 231,5 - 232 ФІКСОВАНА РУХОМА Радіолокаційна 231,5 - 232 ФІКСОВАНА РУХОМА Радіолокаційна ЗК 232 - 235 ФІКСОВАНА ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) РУХОМА Радіолокаційна 232 - 235 ФІКСОВАНА ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) РУХОМА Радіолокаційна ЗК 235 - 238 СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна) ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) 5.563A 5.563B 235 - 238 СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна) ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) ЗК 238 - 240 ФІКСОВАНА ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) РУХОМА РАДІОЛОКАЦІЙНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА СУПУТНИКОВА 238 - 240 ФІКСОВАНА ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) РУХОМА РАДІОЛОКАЦІЙНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА СУПУТНИКОВА ЗК 240 - 241 ФІКСОВАНА РУХОМА РАДІОЛОКАЦІЙНА 240 - 241 ФІКСОВАНА РУХОМА РАДІОЛОКАЦІЙНА ЗК 241 - 248 РАДІОАСТРОНОМІЧНА РАДІОЛОКАЦІЙНА Аматорська Аматорська супутникова 5.138 5.149 241 - 248 РАДІОАСТРОНОМІЧНА РАДІОЛОКАЦІЙНА Аматорська Аматорська супутникова У016 У025 ЗК 248 - 250 АМАТОРСЬКА АМАТОРСЬКА СУПУТНИКОВА Радіоастрономічна 5.149 248 - 250 АМАТОРСЬКА АМАТОРСЬКА СУПУТНИКОВА Радіоастрономічна У025 ЗК 250 - 1000 ГГц 250 - 252 СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна) РАДІОАСТРОНОМІЧНА СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) 5.340 5.563A 250 - 252 СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна) РАДІОАСТРОНОМІЧНА СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) ЗК 252 - 265 ФІКСОВАНА РУХОМА РУХОМА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) РАДІОАСТРОНОМІЧНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА СУПУТНИКОВА 5.149 5.554 252 - 265 ФІКСОВАНА РУХОМА РУХОМА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) РАДІОАСТРОНОМІЧНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА СУПУТНИКОВА У025 ЗК 265 - 275 ФІКСОВАНА ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) РУХОМА РАДІОАСТРОНОМІЧНА 5.149 5.563A 265 - 275 ФІКСОВАНА ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) РУХОМА РАДІОАСТРОНОМІЧНА У025 ЗК 275 - 1000 (Не розподілена) 5.565 275 - 1000 (Не розподілена) У090 Примітки: У001 При використанні смуги радіочастот 9 - 145 кГц необхідно враховувати, що у цій смузі працює апаратура високочастотного ущільнення повітряних ліній зв'язку. У002 Дозволяється передавання сигналів керування синхронними мережами радіомовних станцій. У003 Смуга радіочастот 60 - 65,6 кГц може використовуватися радіонавігаційною службою. У004 Радіочастота 78 кГц із смугою +(-)10 кГц може використовуватися для багатопрограмного проводового мовлення. У005 Смуга радіочастот 100 - 148,5 кГц може використовуватися на вторинній основі повітряною рухомою і сухопутною рухомою службами. У006 Частота 120 кГц із смугою +(-)10 кГц може використовуватися багатопрограмним проводовим мовленням. У007 Призначення радіочастот радіомовній службі проводиться з урахуванням частот, що використовуються радіонавігаційною службою. У008 У цій смузі окремі частоти можуть використовуватися морською радіонавігаційною службою. У009 Смуга радіочастот 415 - 495 кГц може використовуватися повітряною рухомою і сухопутною рухомою службами, якщо роботі морської рухомої і повітряної радіонавігаційної служб не створюються завади. У цій смузі окремі частоти можуть використовуватися морською радіонавігаційною службою. Радіочастоти 455,5 і 458,5 кГц у морській рухомій службі є міжнародними (для берегових і суднових станцій) і призначені виключно для виклику з використанням апаратури цифрового вибіркового виклику. Радіочастоти 456,5, 459,5, 457 і 460 кГц у морській рухомій службі є національними (для берегових і суднових станцій) і призначені виключно для виклику з використанням апаратури цифрового вибіркового виклику. У смузі 458 - 490 кГц окремі радіочастоти можуть використовуватися на вторинній основі службою радіовизначення. У цій смузі радіочастот та у смузі 435 - 495 кГц у районах морів, де пріоритет має морська рухома служба порівняно з повітряною радіонавігаційною службою, використовується випромінювання тільки A1A і F1B класу. У010 Заборонено будь-яке випромінювання, що може створити завади зв'язку у разі біди, аварії, терміновості або забезпечення безпеки на радіочастотах 500, 2174,5, 2182, 2187,5, 3023, 4125, 4177,5, 4207,5, 5680, 6215, 6268, 6312, 8291, 8364, 8376,5, 8414,5, 10003, 12290, 12520, 12564, 12577, 14993, 16420, 16695, 16804,5 і 19993 кГц, а також на частотах 121,5, 123,1, 156,525, 156,8, 243 406 - 406,1, 1544 - 1545 і 1645,5 - 1646,5 МГц. Заборонено випромінювання на будь-якій іншій дискретній радіочастоті, що створює завади зв'язку у разі біди та для забезпечення безпеки. У011 Морська рухома служба використовує радіотелеграфію (тільки A1A і F1B класу) і у районах морів має право пріоритету порівняно з повітряною радіонавігаційною службою. Смуга 505 - 526,5 кГц може використовуватися повітряною рухомою службою, якщо роботі морської рухомої і повітряної радіонавігаційної служб не створюються завади. У цій смузі окремі радіочастоти можуть використовуватися морською радіонавігаційною службою. У смузі 510 - 524 кГц окремі частоти на вторинній основі можуть використовуватися службою радіовизначення. У012 У цій смузі окремі радіочастоти використовуються повітряною радіонавігаційною службою, якщо роботі радіомовної служби не створюються завади. У смузі 526,5 - 750 кГц окремі радіочастоти можуть використовуватися морською рухомою службою, якщо роботі радіомовної і повітряної радіонавігаційної служб не створюються завади. Смуга радіочастот 1500 - 1606,5 кГц може використовуватися сухопутною рухомою службою, якщо роботі радіомовної служби не створюються завади. У013 У смугах 1635 - 1800 і 1810 - 2850 кГц окремі радіочастоти можуть використовуватися на вторинній основі службою радіовизначення. У смугах радіочастот 1715 - 1800 і 1850 - 2000 кГц окремі частоти можуть використовуватися аматорською службою, якщо роботі фіксованої і рухомої служб не створюються завади. У014 Смуга частот може використовуватися фіксованою і сухопутною рухомою службами, якщо роботі морської рухомої і морської радіонавігаційної служб не створюються завади. У015 Смуги частот 4063 - 4123, 4130 - 4138, 4408 - 4438, 6200 - 6213,5 і 6220,5 - 6225 кГц можуть використовуватися РЕЗ фіксованої служби відповідно до Плану використання радіочастотного ресурсу України, якщо роботі морської рухомої служби не створюються завади. У016 Номінали радіочастот, що можуть використовуватися промисловими, науковими, медичними і побутовими радіовипромінювальними пристроями, якщо роботі радіослужб, які працюють у цих смугах радіочастот, не створюються завади: Смуги робочих частот Центральні частоти і допустимі частотні відхилення Вид пристроїв, для яких дозволяється використання радіочастот 16,7- 19,4 кГц 18 кГц +(-) 7,5 % промислові 20,4 - 23,7 кГц 22 кГц +(-) 7,5 % промислові, наукові, медичні 40 - 48 кГц 44 кГц +(-) 10 % промислові, наукові, медичні 59 - 74 кГц 66 кГц + 2 % - 10 % промислові, наукові, медичні 429 - 451 кГц 440 кГц +(-) 2,5 % промислові, наукові, медичні 871 - 889 кГц 880 кГц +(-) 1 % промислові, наукові, медичні 1720 - 1800 кГц 1760 кГц +(-) 2,5 % промислові, наукові, медичні 2610 - 2670 кГц 2640 кГц +(-) 1 % промислові, медичні 5150 - 5410 кГц 5280 кГц +(-) 2,5 % промислові, наукові, медичні 6767 - 6794 кГц 6780 кГц +(-) 0,2 % промислові, наукові, медичні 13424 - 13696 кГц 13560 кГц +(-) 1 % промислові 13553,2 - 13566,8 кГц 13560 кГц +(-) 0,05 % наукові, медичні 26850 - 27390 кГц 27120 кГц +(-) 1 % промислові 26957 - 27283 кГц 27120 кГц +(-) 0,6 % наукові, медичні 40,3 - 41,1 МГц 40,68 МГц +(-) 1 % промислові, наукові 40,66 - 40,70 МГц 40,68 МГц +(-) 0,05 % медичні 80,6 - 82,2 МГц 81,36 МГц +(-) 1 % промислові 433,05 - 434,79 МГц 433,92 МГц +(-) 0,2 % промислові, наукові, медичні 2400 - 2500 МГц 2450 МГц +(-) 2 % промислові, наукові, медичні, побутові 5725 - 5875 МГц 5800 МГц +(-) 1,3 % промислові, наукові, медичні 24 - 24,25 ГГц 24,125 ГГц +(-) 0,5 % промислові, наукові, медичні 41,3 - 43,4 ГГц 42,3 ГГц +(-) 2,5 % промислові, наукові, медичні 45 - 47,4 ГГц 46,2 ГГц +(-) 2,5 % промислові, наукові, медичні 47,2 - 49,6 ГГц 48,4 ГГц +(-) 2,5 % промислові, наукові, медичні 61 - 61,5 ГГц 61,25 ГГц +(-) 0,4 % промислові, наукові, медичні 122 - 123,0 ГГц 122,5 ГГц +(-) 0,4 % промислові, наукові, медичні 244 - 246,0 ГГц 245 ГГц +(-) 0,4 % промислові, наукові, медичні Високочастотні пристрої з потужністю генераторів менш як 5 Вт без відкритого випромінювання можуть використовувати також радіочастоти, відмінні від зазначених у переліку. У017 Смуга радіочастот може використовуватися фіксованою і рухомою, крім повітряної рухомої, службами, якщо не створюються завади роботі радіомовної служби в зонах обслуговування. У018 Смуга радіочастот може також використовуватися сухопутною рухомою службою. У019 Смуга радіочастот може використовуватися сухопутною рухомою службою, якщо роботі морської рухомої служби не створюються завади. У020 Смуги радіочастот 20012 - 20018, 20057 - 20063 і 20147 - 20153 кГц можуть використовуватися на вторинній основі службою космічних досліджень. У021 Смуга радіочастот може використовуватися фіксованою і рухомою службами на вторинній основі. У022 Смуга радіочастот може використовуватися сухопутною рухомою службою, якщо роботі радіомовної служби в зонах обслуговування не створюються завади. У023 Смуги радіочастот 22720 - 22855 і 25110 - 25210 кГц можуть використовуватися фіксованою і сухопутною рухомою службами, якщо роботі морської рухомої служби не створюються завади. У024 Смуга радіочастот може використовуватися сухопутною рухомою службою, якщо роботі повітряної рухомої служби не створюються завади. У025 При присвоєнні радіочастот РЕЗ інших служб у смугах 13360 - 13410 і 25550 - 25670 кГц, 37,5 - 38,25, 73 - 74,6, 150,05 - 153, 322 - 328,6, 406,1 - 410, 608 - 614, 1330 - 1400, 1610,6 - 1613,8, 1660 - 1670, 1718,8 - 1722,2, 2655 - 2690, 3260 - 3267, 3332 - 3339, 3345,8 - 3352,5, 4825 - 4835, 4950 - 4990, 4990 - 5000 і 6650 - 6675,2 МГц, 10,6 - 10,68, 14,47 - 14,5, 22,01 - 22,21, 22,21 - 22,5, 22,81 - 22,86, 23,07 - 23,12, 31,2 - 31,3, 31,5 - 31,8, 36,43 - 36,5, 42,5 - 43,5, 42,77 - 42,87, 43,07 - 43,17, 43,37 - 43,47, 48,94 - 49,04, 76 - 86, 92 - 94, 94,1 - 100, 102 - 109,5, 111,8 - 114,25, 128,33 - 128,59, 129,23 - 129,49, 130 - 134, 136 - 148,5, 151,5 - 158,5, 168,59 - 168,93, 171,11 - 171,45, 172,31 - 172,65, 173,52 - 173,85, 195,75 - 196,15, 209 - 226, 241 - 250 і 252 - 275 ГГц повинні вживатися усі можливі заходи для захисту радіоастрономічної служби від завад. Інформація про розташування та умови використання (технічні характеристики в режимі передавання та приймання) РЕЗ радіоастрономічної служби, які експлуатуються у зазначених смугах радіочастот, подається до НКРЗІ з метою забезпечення електромагнітної сумісності. У026 Смуга радіочастот може використовуватися фіксованою і сухопутною рухомою службами, якщо роботі морської рухомої служби не створюються завади. У027 Смуга радіочастот може використовуватися сухопутною рухомою службою, якщо прийманню сигналів телевізійного та звукового мовлення не створюються завади. У028 Смуги радіочастот 47 - 48,5 і 56,5 - 58 МГц можуть використовуватися фіксованою і сухопутною рухомою службами на вторинній основі. У029 Смуга радіочастот 73 - 74,6 МГц може використовуватися радіоастрономічною службою. У030 Окремі радіочастоти в цій смузі можуть використовуватися повітряною рухомою (OR) службою. У031 У смугах радіочастот 14 - 70, 70 - 148,5, 283,5 - 526,5 і 1606,5 - 30000 кГц, 30 - 87,5, 138 - 144, 156 - 174, 225 - 400, 400,15 - 406, 420 - 450, 790 - 2690, 2700 - 3500, 4400 - 5000, 5250 - 5850, 7250 - 8400 і 8500 - 10500 МГц, 13,4 - 14, 14,62 - 15,23, 15,7 - 17,7, 20,2 - 21,2, 24,05 - 24,25, 25,25 - 27,5, 30 - 31, 33,4 - 40,5, 43,5 - 45,5, 50,4 - 51,4, 59 - 63, 71 - 74, 77 - 77,5, 78 - 84 і 92 -100 ГГц окремі смуги можуть виділятися у встановленому порядку для впровадження радіотехнологій згідно із стандартами НАТО. У032 Присвоєння радіочастот засобам повітряної рухомої (OR) служби у районах розташування земних стаціонарних приймальних пунктів космічних служб повинно проводитися з урахуванням завад прийманню інформації від засобів штучних супутників Землі і космічних апаратів. У033 Смуга радіочастот 150,05 - 156 МГц використовується фіксованою і сухопутною рухомою службами з такими обмеженнями: смуга радіочастот 150,05 - 150,5 МГц може використовуватися бортовими РЕЗ штучних супутників Землі та космічних апаратів для радіонавігації, метеорології і космічних досліджень, якщо створювана ними щільність потоку потужності випромінювання біля поверхні Землі у будь-якій смузі завширшки 4 кГц не більше мінус 138,5 дБВт/кв. м; фіксованою і сухопутною рухомою службами повинні вживатися заходи щодо усунення завад від РЕЗ, які експлуатуються у цій смузі роботі наземних пунктів приймання інформації з штучних супутників Землі і космічних апаратів. У034 Смуги радіочастот 156 - 156,7625, 156,8375 - 157,45, 157,45 - 158, 160,6 - 160,975 і 161,475 - 162,05 МГц розподілені також морській рухомій службі. Таке розподілення обмежується береговими станціями. У035 Смуга радіочастот 163,2 - 164,2 МГц може використовуватися сухопутною рухомою службою для технологічного та внутрішнього аеродромного радіозв'язку. У036 Смуга радіочастот 200 - 205 МГц може використовуватися службою космічної експлуатації (космос - Земля). Смуга радіочастот 201 - 222 МГц може використовуватися службою космічної експлуатації для передавання телеметричної інформації, якщо прийманню сигналів телевізійного мовлення не створюються завади. Смуга радіочастот 216-219 МГц може використовуватися на вторинній основі сухопутною рухомою службою для передавання телеметричної інформації під час проведення сейсморозвідувальних робіт, якщо прийманню сигналів телевізійного мовлення не створюються завади. Використання обмежується територією Полтавської, Харківської, Чернігівської, Сумської, Луганської та Донецької областей. У037 Смуга радіочастот 220 - 230 МГц може використовуватися повітряною та морською рухомими службами, якщо не створюються завади прийманню сигналів телевізійного мовлення. У038 Смуги радіочастот 230 - 299,6, 308,4 - 328,6 і 344,4 - 385 МГц розподілені переважно для використання повітряною рухомою (OR) службою. Окремі частоти в цій смузі можуть використовуватися також повітряною радіонавігаційною службою. Смуга радіочастот 242,95 - 243,05 МГц використовується рухомою супутниковою службою для приймання на борту супутника сигналів від аварійних радіомаяків на частоті 243 МГц. У смузі 230 - 390 МГц дві ділянки завширшки від 10 до 15 МГц кожна можуть використовуватися рухомою супутниковою службою (Земля - космос) і (космос - Земля). Смуга радіочастот 257 - 262 МГц може використовуватися службою космічної експлуатації (космос - Земля). У039 Окремі радіочастоти можуть використовуватися повітряною рухомою службою. У040 Смуга радіочастот використовується фіксованою і сухопутною рухомою службами, якщо роботі радіонавігаційної супутникової служби не створюються завади. У041 Смуга радіочастот 399,7 - 401,2 МГц використовується бортовими широкосмуговими засобами та РЕЗ космічних об'єктів для потреб радіонавігації, метеорології та космічних досліджень. У042 Смуга радіочастот 420 - 460 МГц може використовуватися повітряною радіонавігаційною службою. Таке розподілення обмежується діючими бортовими засобами. Смуги радіочастот 420 - 430 і 440 - 450 МГц можуть використовуватися на вторинній основі морською рухомою службою. Смуга радіочастот 430 - 440 МГц може використовуватися радіогеодезичними системами високої точності морської рухомої служби на первинній основі. У043 Смуга радіочастот 440 - 470 МГц може використовуватися для приймання інформації з космічних апаратів до закінчення строку експлуатації земних станцій. Радіочастоти 457,525, 457,55, 457,575, 467,525, 467,55 і 467, 575 МГц призначені для внутрішньосуднового радіозв'язку в міжнародних водах. Окремі радіочастоти у смузі 460 - 470 МГц можуть використовуватися супутниковою службою дослідження Землі (космос - Земля) на вторинній основі. У044 Смуги радіочастот 702 - 726 і 742 - 766 МГц можуть використовуватися радіомовною супутниковою (космос - Земля) службою. Щільність потоку потужності випромінювання космічних станцій радіомовної супутникової служби на поверхні Землі не повинна перевищувати норми, встановлені Регламентом радіозв'язку. У045 Смуга радіочастот використовується діючими засобами повітряної радіонавігації до кінця строку їх експлуатації. Розроблення нових засобів повітряної радіонавігації у цій смузі забороняється. Смуга 833 - 885 МГц може використовуватися РЕЗ радіолокаційної служби. Таке використання обмежується диспетчерськими радіолокаційними станціями систем керування повітряним рухом до кінця строку їх експлуатації. У046 Використання цієї смуги радіочастот повітряною радіонавігаційною службою обмежується наземними засобами. У047 Смуга радіочастот 1429 - 1535 МГц використовується повітряною рухомою службою для повітряної телеметрії винятково у межах території України. З першого квітня 2007 р. смуга 1452 - 1492 МГц буде використовуватися за умови узгодження між заінтересованими адміністраціями. У048 Смуги радіочастот 1530 - 1544 МГц (космос - Земля) і 1626,5 - 1645,5 МГц (Земля - космос) використовуються також рухомою супутниковою і морською рухомою супутниковою службами для забезпечення безпеки та у разі біди. У049 Смуга радіочастот 1544 - 1545 МГц використовується з метою зв'язку у разі біди та для забезпечення безпеки, включаючи супутникові фідерні лінії, необхідні для ретрансляції сигналів на наземні станції від супутникових маяків - покажчиків місця біди. У050 Використання фіксованою і радіолокаційною службами смуги радіочастот 1550 - 2100 МГц обмежується діючими метеорологічними радіолокаційними станціями. Нові розробки та закупівля за кордоном метеорологічних радіолокаційних станцій повинні здійснюватися в інших смугах радіочастот, розподілених згідно з Таблицею. У051 У смузі 1592 - 1622,5 МГц окремі радіочастоти використовуються бортовими засобами системи попередження зіткнення літаків. У052 Смуга радіочастот 1645,5 - 1646,5 МГц може використовуватися з метою організації зв'язку у разі біди та для забезпечення безпеки, включаючи ретрансляцію сигналів біди із штучних супутників Землі на низьких полярних орбітах на геостаціонарні супутники. У053 Смуга радіочастот 1690 - 1710 МГц може використовуватися на вторинній основі супутниковою службою дослідження Землі (космос - Земля). У054 Використання метрологічною службою на вторинній основі окремих радіочастот у смузі 1770 - 1795 МГц обмежується метеорологічними радіолокаційними станціями температурно-вітрового зондування до закінчення амортизаційного строку експлуатації. Розроблення нових метеорологічних радіолокаційних станцій повинне здійснюватися у смузі 1670 - 1690 МГц. У055 Смуга радіочастот 2096 - 2120 МГц може використовуватися службою космічних досліджень (Земля - космос) за узгодженням пунктів розташування земних станцій згідно з установленим порядком. У смузі 2000 - 2100 МГц окремі ділянки можуть використовуватися службою космічної експлуатації, якщо роботі радіолокаційних станцій не створюються завади. Смуга 1940 - 2060 МГц може використовуватися засобами повітряної радіонавігації (радіовисотомірами) до кінця строку експлуатації. Розроблення нових засобів повітряної радіонавігації у цій смузі заборонено. У056 Використання фіксованою та рухомою службами смуги радіочастот 2690 - 2700 МГц може використовуватися РЕЗ, що станом на 1 січня 1985 р. знаходилося в експлуатації до кінця їх амортизаційного строку. У057 У районах розташування земних станцій космічної експлуатації фіксованою та рухомою службами повинні вживатися організаційно-технічні заходи для запобігання завадам у роботі цих станцій. У058 У смузі радіочастот 11,7 - 12,5 ГГц фіксована, фіксована супутникова, радіомовна і рухома, за винятком повітряної рухомої, служби відповідно до їх розподілу не повинні створювати завад земним станціям радіомовної супутникової служби або вимагати захисту від космічних станцій радіомовної супутникової служби, що працюють відповідно до положень плану для Районів 1 і 3, наведеного у додатку 30 Регламенту радіозв'язку. У059 Смуга радіочастот використовується радіовисотомірами повітряної радіонавігаційної служби. У060 Смуга радіочастот 5091 - 5150 МГц може використовуватися РЕЗ фідерних ліній негеостаціонарних рухомих супутникових систем фіксованої супутникової служби (Земля - космос). У061 Використання смуги радіочастот 8850 - 9000 МГц морською радіонавігаційною службою дозволено тільки для експлуатації берегових радіолокаційних станцій. У062 Смуга радіочастот 9975 - 10025 МГц може використовуватися на вторинній основі радіолокаційними станціями метеорологічної супутникової служби. У063 Смуга радіочастот 11,7 - 12,1 ГГц розподіляється радіомовній службі на вторинній основі для її використання наземними багатоканальними системами розповсюдження телерадіопрограм. Смуга радіочастот 12,1 - 12,5 ГГц розподіляється радіомовній службі на первинній основі для її використання наземними багатоканальними системами розповсюдження телерадіопрограм. Радіомовна служба не повинна створювати завад у роботі радіомовної супутникової служби та вимагати захисту від негативного впливу випромінювання РЕЗ цієї служби. У064 Смуга радіочастот може використовуватися фіксованою службою. Таке розподілення обмежується діючими РЕЗ (радіолокаційними станціями прямої видимості) до завершення строку дії ліцензій та дозволів, якщо станції не створюють завад роботі земних станцій фіксованої супутникової служби. У065 Окремі ділянки смуги радіочастот можуть використовуватися РЕЗ радіолокації і радіовисотомірами, що призначені для океанографічних досліджень. У066 Смуга радіочастот 14,95 - 15,05 ГГц може використовуватися наземними метеорологічними радіолокаційними станціями радіолокаційної служби на вторинній основі. У067 У смузі 15,6 - 15,7 ГГц окремі ділянки радіочастот можуть використовуватися радіолокаційною службою. У068 Смуга радіочастот 18,1 - 18,3 ГГц може використовуватися метеорологічною супутниковою службою (космос - Земля). Використання цієї смуги обмежується апаратурою, розташованою на геостаціонарних супутниках. У069 Використання смуги радіочастот фіксованою службою повинне здійснюватися з урахуванням розгортання систем високої чіткості радіомовної супутникової служби та наземних станцій ENG/OB. У070 Смуги радіочастот 22,01 - 22,21, 22,81 - 22,86 і 23,07 - 23,12 ГГц на території Автономної Республіки Крим можуть використовуватися фіксованою і рухомою службами, якщо робочі радіочастоти, райони використання та місця розташування РЕЗ цих служб погоджено в установленому порядку та якщо роботі радіоастрономічної служби не створюються завади. У071 Смуга радіочастот може використовуватися радіонавігаційними засобами літаків, суден і земних радіонавігаційних систем, що працюють сумісно з бортовими радіонавігаційними засобами літаків, вертольотів та кораблів. У072 Окремі ділянки смуги радіочастот можуть використовуватися РЕЗ рухомого супутникового радіозв'язку (Земля - космос), служби космічної експлуатації (Земля - космос) і радіолокаційними РЕЗ різного призначення. У073 Смуги радіочастот використовуються судновими та береговими радіолокаційними станціями забезпечення навігації і безпеки плавання. Окремі ділянки смуги можуть використовуватися наземними радіолокаційними засобами огляду льотного поля та метеорологічними радіолокаційними станціями, якщо роботі радіонавігаційної, міжсупутникової служб і служби космічних досліджень не створюються завади. У074 У районах розташування земних станцій спеціальних космічних комплексів фіксованою службою повинні вживатися необхідні заходи для запобігання завадам у роботі цих станцій. У075 Окремі ділянки смуги радіочастот можуть використовуватися засобами служби космічної експлуатації (Земля - космос). У076 Смуга радіочастот може використовуватися станціями сухопутної рухомої служби, якщо роботі рухомої супутникової і радіонавігаційної супутникової служб не створюються завади. У077 Смуга радіочастот 48,94 - 49,04 ГГц призначається для радіоастрономічної служби. Випромінювання станціями повітряних суден у цій смузі забороняється. У078 Окремі ділянки смуги радіочастот можуть використовуватися засобами космічної експлуатації (Земля - космос). У079 Смуга радіочастот може використовуватися станціями повітряної рухомої служби, якщо роботі міжсупутникової служби не створюються завади. У080 Смуга радіочастот може використовуватися рухомою службою на первинній основі. У081 Смуга радіочастот може використовуватися станціями повітряної рухомої служби та радіолокаційними засобами на повітряних суднах, якщо роботі міжсупутникової служби не створюються завади. У082 Окремі ділянки смуги радіочастот можуть використовуватися рухомою і радіонавігаційною службами. Станції сухопутної рухомої служби можуть використовувати цю смугу, якщо роботі рухомої супутникової і радіонавігаційної супутникової служб не створюються завади. У083 Окремі ділянки смуги радіочастот можуть використовуватися судновими і береговими радіолокаційними станціями забезпечення навігації та безпеки плавання морської радіонавігаційної служби. Смуга радіочастот 78 - 79 ГГц може використовуватися супутниковою службою дослідження Землі та службою космічних досліджень. Таке розподілення обмежується радіолокаційними станціями супутникової служби дослідження Землі та служби космічних досліджень, які установлені на космічних об'єктах. У084 У районах розміщення земних станцій космічної експлуатації повинні вживатися організаційно-технічні заходи для недопущення завад РЕЗ фіксованої служби роботі цих станцій. У085 Смуга радіочастот може використовуватися станціями сухопутної рухомої служби, якщо роботі рухомої супутникової та радіонавігаційної супутникової служб не створюються завади. Окремі ділянки смуги радіочастот можуть використовуватися земними метеорологічними радіолокаційними станціями, якщо роботі рухомої супутникової та радіонавігаційної супутникової служб не створюються завади. У086 Випромінювання у цій смузі забороняються. У087 Смуга радіочастот може використовуватися повітряною рухомою службою, якщо роботі міжсупутникової служби не створюються завади. Окремі ділянки смуги радіочастот 116 - 134 ГГц можуть використовуватися космічною службою експлуатації (космос - Земля). У088 Смуга радіочастот може використовуватися радіолокаційними станціями та РЕЗ повітряних суден повітряної рухомої служби, якщо роботі міжсупутникової служби не створюються завади. У089 Смуга радіочастот може використовуватися повітряною рухомою службою, якщо роботі міжсупутникової служби не створюються завади. Окремі ділянки смуги радіочастот 170 - 182 ГГц можуть використовуватися службою космічної експлуатації (космос - космос). У090 Смуга радіочастот 275 - 400 ГГц може використовуватися активними та пасивними службами радіозв'язку для експериментів і для цілей розвитку цих служб. Смуги радіочастот 275 - 323, 327 - 371, 388 - 424, 426 - 442, 453 - 510, 623 - 711, 795 - 909 і 926 - 945 ГГц можуть використовуватися радіоастрономічною службою. Смуги радіочастот 275 - 277, 294 - 306, 316 - 334, 342 - 349, 363 - 365, 371 - 389, 416 - 434, 442 - 444, 496 - 506, 546 - 568, 624 - 629, 634 - 654, 659 - 661, 684 - 692, 730 - 732, 851 - 853 і 951 - 956 ГГц можуть використовуватися службою космічних досліджень (пасивною) та супутниковою службою дослідження Землі (пасивною). У092 У смузі радіочастот 33,000 - 48,975 МГц встановлено такий розподіл смуг загального та спеціального користування (МГц): 33 - 33,175 СК 33,2 ЗК 33,225 - 33,325 СК 33,35 ЗК 33,375 - 33,425 СК 33,45 ЗК 33,475 - 33,525 СК 33,55 - 33,6 ЗК 33,625 - 33,7 СК 33,725 - 33,75 ЗК 33,775 - 33,825 СК 33,85 - 33,9 ЗК 33,925 - 34,125 СК 34,15 - 34,2 ЗК 34,225 СК 34,25 ЗК 34,275 СК 34,3 ЗК 34,325 - 34,35 СК 34,375 - 34,4 ЗК 34,425 - 34,475 СК 34,5 ЗК 34,525 - 35,2 СК 35,225 ЗК 35,25 - 35,475 СК 35,5 ЗК 35,525 - 35,625 СК 35,65 ЗК 35,675 - 35,75 СК 35,775 - 35,825 ЗК 35,85 - 35,925 СК 35,95 - 35,975 ЗК 36 СК 36,025 ЗК 36,05 СК 36,075 ЗК 36,1 СК 36,125 ЗК 36,15 СК 36,175 ЗК 36,2 СК 36,225 ЗК 36,25 СК 36,275 ЗК 36,3 СК 36,325 - 36,375 ЗК 36,4 СК 36,425 - 36,475 ЗК 36,5 СК 36,525 ЗК 36,55 СК 36,575 ЗК 36,6 СК 36,625 ЗК 36,65 СК 36,675 ЗК 36,7 СК 36,725 ЗК 36,75 СК 36,775 ЗК 36,8 СК 36,825 ЗК 36,85 СК 36,875 - 36,925 ЗК 36,95 СК 36,975 - 37,025 ЗК 37,05 СК 37,075 ЗК 37,1 СК 37,125 - 37,175 ЗК 37,2 СК 37,225 ЗК 37,25 СК 37,275 ЗК 37,3 СК 37,325 - 37,425 ЗК 37,45 СК 37,475 ЗК 37,5 СК 37,525 - 37,675 ЗК 37,7 СК 37,725 - 37,775 ЗК 37,8 СК 37,825 ЗК 37,85 СК 37,875 - 37,95 ЗК 37,975 - 38 СК 38,025 ЗК 38,05 СК 38,075 ЗК 38,1 СК 38,125 - 38,175 ЗК 38,2 СК 38,225 - 38,275 ЗК 38,3 СК 38,325 - 38,375 ЗК 38,4 СК 38,425 ЗК 38,45 СК 38,475 ЗК 38,5 СК 38,525 ЗК 38,55 СК 38,575 ЗК 38,6 СК 38,625 ЗК 38,65 СК 38,675 - 38,725 ЗК 38,75 СК 38,775 - 38,825 ЗК 38,85 - 39,2 СК 39,225 ЗК 39,25 - 39,375 СК 39,4 ЗК 39,425 - 39,575 СК 39,6 ЗК 39,625 - 39,725 СК 39,75 ЗК 39,775 - 39,825 СК 39,85 ЗК 39,875 - 39,9 СК 39,925 ЗК 39,95 СК 39,975 ЗК 40 СК 40,025 - 40,075 ЗК 40,1 - 40,125 СК 40,15 ЗК 40,175 - 40,225 СК 40,25 - 40,425 ЗК 40,45 - 40,625 СК 40,65 ЗК 40,675 - 40,8 СК 40,825 ЗК 40,85 - 41,1 СК 41,125 - 41,15 ЗК 41,175 - 41,2 СК 41,225 ЗК 41,25 СК 41,275 - 41,4 ЗК 41,425 - 41,475 СК 41,5 ЗК 41,525 - 41,575 СК 41,6 - 41,8 ЗК 41,825 - 41,875 СК 41,9 ЗК 41,925 СК 41,95 ЗК 41,975 - 42,075 СК 42,1 - 42,125 ЗК 42,15 - 42,225 СК 42,25 ЗК 42,275 СК 42,3 ЗК 42,325 СК 42,35 - 42,375 ЗК 42,4 СК 42,425 - 42,475 ЗК 42,5 СК 42,525 - 42,75 ЗК 42,775 - 42,8 СК 42,825 - 42,85 ЗК 42,875 - 42,9 СК 42,925 - 43 ЗК 43,025 - 43,125 СК 43,15 - 43,35 ЗК 43,375 СК 43,4 ЗК 43,425 СК 43,45 - 43,75 ЗК 43,775 СК 43,8 - 43,875 ЗК 43,9 - 43,925 СК 43,95 - 44 ЗК 44,025 СК 44,05 - 44,075 ЗК 44,1 СК 44,125 - 44,175 ЗК 44,2 - 44,225 СК 44,25 - 44,275 ЗК 44,3 СК 44,325 ЗК 44,35 - 44,375 СК 44,4 - 44,425 ЗК 44,45 СК 44,475 - 44,5 ЗК 44,525 СК 44,55 - 44,575 ЗК 44,6 СК 44,625 - 44,7 ЗК 44,725 СК 44,75 ЗК 44,775 - 44,825 СК 44,85 ЗК 44,875 - 44,95 СК 44,975 ЗК 45 - 45,175 СК 45,2 ЗК 45,225 СК 45,25 ЗК 45,275 - 45,425 СК 45,45 - 45,5 ЗК 45,525 - 45,55 СК 45,575 ЗК 45,6 - 45,625 СК 45,65 ЗК 45,675 - 45,725 СК 45,75 ЗК 45,775 СК 45,8 ЗК 45,825 - 45,925 СК 45,95 - 45,975 ЗК 46 - 46,1 СК 46,125 ЗК 46,15 СК 46,175 ЗК 46,2 СК 46,225 ЗК 46,25 - 46,4 СК 46,425 - 46,45 ЗК 46,475 - 46,525 СК 46,55 - 46,6 ЗК 46,625 СК 46,65 - 46,7 ЗК 46,725 - 46,75 СК 46,775 - 46,875 ЗК 46,9 СК 46,925 - 46,975 ЗК 47 - 47,05 СК 47,075 ЗК 47,1 СК 47,125 ЗК 47,15 - 47,225 СК 47,25 ЗК 47,275 СК 47,3 ЗК 47,325 - 47,35 СК 47,375 - 47,45 ЗК 47,475 - 47,525 СК 47,55 - 47,575 ЗК 47,6 СК 47,625 ЗК 47,65 СК 47,675 - 47,75 ЗК 47,775 - 47,8 СК 47,825 - 47,875 ЗК 47,9 СК 47,925 ЗК 47,95 СК 47,975 ЗК 48 - 48,05 СК 48,075 ЗК 48,1 СК 48,125 - 48,175 ЗК 48,2 - 48,3 СК 48,325 - 48,375 ЗК 48,4 СК 48,425 - 48,475 ЗК 48,5 - 48,825 СК 48,85 ЗК 48,875 - 48,975 СК У093 Для потреб спеціальних користувачів смуги радіочастот: 149,9 - 223, 399,9 - 1240, 2025 - 3100 і 3600 - 4200 МГц, 5,925 - 22,5, 24,25 - 25,25, 25,5 - 27, 31,8 - 33,4 і 34,2 - 36 ГГц додатково розподілені радіолокаційній службі; 148,5 - 255, 526,5 - 1606,5 кГц і 75,2 - 9800 МГц додатково розподілені повітряній радіонавігаційній службі; 526,5 - 10003, 12230 - 13200, 13600 - 13800, 14000 - 14250 і 16360 - 17410 кГц, 19,995 - 68, 87,5 - 450, 470 - 790, 1300 - 1350, 1660 - 1660,5, 1710 - 2010, 2900-3400, 5470 - 5650, 7900 - 8400 і 9300 - 9500 МГц, 12,5 - 13,25 і 14 - 15,4 ГГц додатково розподілені фіксованій службі; 0,009 - 790, 862 - 1164, 1300 - 2700, 3400 - 6700 і 7075 - 8850 МГц, 10,7 - 14,25, 14,4 - 15,4, 19,7 - 30, 36 - 37,5, 49,44 - 55,78, 66 - 76, 84 - 92, 100 - 105 і 109,5 - 122,25 ГГц додатково розподілені рухомій службі; 1525 - 1530, 1660 - 1660,5 і 2900 - 8025 МГц, 10,7 - 14 і 19,7 - 30 ГГц додатково розподілені рухомій супутниковій службі; 1625 - 1635, 1800 - 2045, 2160 - 2170, 2194 - 2498, 2502 - 2625, 2650 - 2850, 3155 - 3400, 3500 - 4000, 4438 - 4650, 4750 - 4995, 5005 - 5450, 5730 - 6200, 6765 - 8100, 9040 - 9995, 10100 - 11175, 11400 - 12230, 13360 - 13570, 13600 - 13870, 14000 - 14990, 15100 - 17900, 18068 - 18780, 19020 - 19990, 20010 - 21850, 23350 - 24890 і 25210 - 25670 кГц, 26,175 - 30,005, 30,01 - 87,5, 108 - 137, 138 - 146, 223 - 272 і 273 - 387 МГц додатково розподілені морській рухомій службі; 0,5265 - 68, 87,5 - 150,05 і 174 - 400,05 МГц додатково розподілені повітряній рухомій службі; 10,7 - 14,5 ГГц додатково розподілена фіксованій супутниковій службі. У зазначених смугах: РЕЗ загальних користувачів не повинні створювати завад роботі РЕЗ спеціальних користувачів; РЕЗ спеціальних користувачів не повинні створювати завад роботі РЕЗ загальних користувачів, якщо інші умови не визначені у разі погодження з Генеральним штабом Збройних Сил. У094 Смуга радіочастот 154-162 МГц додатково розподілена радіолокаційній службі моніторингу космічного простору навколо мм. Мукачевого та Севастополя. Умови використання радіолокаційних станцій у зазначеній смузі визначаються особливими умовами узгодження. У095 Станції аматорської служби використовують смугу радіочастот 135,7-137,8 кГц з максимальною ізотропновипромінювальною потужністю до 1 Вт за умови нестворення шкідливих завад станціям радіонавігаційної служби у країнах, зазначених у примітці 5.67 Регламенту радіозв'язку (ВКР-07). У096 Смуга радіочастот 50-52 МГц може використовуватися аматорською радіослужбою на вторинній основі з допустимою потужністю передавачів до 50 Вт за умови забезпечення електромагнітної сумісності з діючими РЕЗ радіомовної служби. Напруженість поля, що створюється станцією аматорської служби в Районі 1 у смузі частот 50-52 МГц, не повинна перевищувати розрахункове значення + 6 дБ (мкВ/м) на висоті 10 м над рівнем землі протягом більше 10 відсотків часу уздовж державного кордону України з діючими передавачами аналогового телевізійного мовлення в Районі 1. У097 Номінал частоти 462,525 МГц може використовуватися в зоні відчуження Чорнобильської АЕС загальними користувачами в радіотехнології “Радіозв'язок передавання даних”. У098 Розподіл рухомій службі, за винятком повітряної рухомої служби, обмежено смугами 703-733 МГц і 758-788 МГц; територіальні обмеження у смугах 723-733 МГц і 778-788 МГц визначаються Генеральним штабом Збройних Сил з урахуванням умов електромагнітної сумісності з РЕЗ спеціального користування. У099 Розподіл рухомій службі обмежено смугою 3400-3800 МГц. {Таблиця із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 942 від 22.10.2008, № 838 від 05.09.2012, № 265 від 12.04.2017, № 367 від 14.02.2017, № 600 від 26.07.2018, № 251 від 27.03.2019, № 15 від 15.01.2020, № 801 від 15.07.2022} ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2005 р. № 1208 ПЕРЕЛІК постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1995 р. № 803 "Про затвердження Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України". 2. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 травня 1998 р. № 655 "Про внесення змін до Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1995 р. № 803" (Офіційний вісник України, 1998 р., № 19, ст. 690). 3. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 червня 1998 р. № 978 "Про внесення змін до Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1995 р. № 803" (Офіційний вісник України, 1998 р., № 26, ст. 948). 4. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 листопада 1999 р. № 2179 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1995 р. № 803" (Офіційний вісник України, 1999 р., № 49, ст. 2403). 5. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2005 р. № 1104 "Питання розподілу смуг радіочастот України".
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси