Аналіз регуляторного впливу до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»

Аналіз регуляторного впливу

до проекту постанови Кабінету Міністрів України

«Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»

І. Визначення проблеми

Існуюча процедура видачі дозволів на спеціальне водокористування є застарілою, обтяжливою, не прозорою та такою, що суперечить вимогам чинного законодавства України, що призводить до значних часових та фінансових витрат, як для заявників, так і для дозвільних органів, тінізації водокористування, а також до створення підґрунтя для корупційних зловживань.

Так, правила користування водними ресурсами, раціонального їх використання та екологічно спрямованого захисту визначаються Водним кодексом України (далі – Кодекс). Відповідно до статті 49 Кодексу право спеціального водокористування здійснюється на підставі дозволу, який надається безоплатно.

Порядок видачі дозволів на спеціальне водокористування затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 року № 321(далі – Порядок).

Здебільшого, порушення прав спецводокористувачів спричинене, зокрема, невідповідністю деяких положень Порядку вимогам Кодексу. Так, пунктом 6 Порядку, встановлюється, що короткотермінове спеціальне водокористування може бути до 3 років, при цьому відповідно до статті 50 Кодексу короткотермінове спеціальне використання води встановлюється на три роки. Фактично, дозвільні органи маніпулюють такою прогалиною у законодавстві і видають дозволи на строк від 1 до 3 років.

Відповідно до абзацу 3 пункту 4 Порядку видача дозволів погоджується з Держводагентством (у разі використання поверхневих вод), з Держгеонадрами (у разі використання підземних вод) та з МОЗ (у разі використання водних об’єктів, віднесених до категорії лікувальних), що суперечить статті 4 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» в якій зазначено, що виключно законами встановлюється, зокрема, необхідність одержання документів дозвільного характеру та їх види. Однак, жодний закон не встановлює необхідність здійснення такого погодження.

Також, відповідно до частини 7 статті 10 Закону України «Про адміністративні послуги» суб’єкт надання адміністративної послуги не може вимагати від суб’єкта звернення документи або інформацію, що перебувають у володінні суб’єкта надання адміністративних послуг або у володінні державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ або організацій, що належать до сфери їх управління. Однак, в супереч вимогам Закону Порядком встановлюється обов’язок для спецводокористувача надавати копії отриманих дозволів на спецводокористування відповідним установам державної санітарно-епідеміологічної служби та органам водного господарства, при цьому що інформація про видані дозволи на право спецводокористування і так є у володінні відповідних державних органів, а відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» від 10.09.2014 № 442 Державну санітарно-епідеміологічну службу України реорганізовано.

Обтяжливою є також процедура продовження терміну спецводокористування, у разі коли спеціальні умови водокористування залишилися незмінними. Так, спецводокористувачу для продовження такого права необхідно повторно подавати до дозвільного органу відповідне клопотання з обґрунтуванням потреби у воді, що є надлишковим документом та потребує додаткових фінансових затрат на його підготовку.

На сьогодні, форма клопотання, яку подають майбутні спецводокористувачі для отримання дозволу, затверджена Наказом Міністерства меліорації та водного господарства СРСР від 30.12.1983 року № 354 (Інструкція про порядок погодження і видачі дозволів на спецводокористування), яким користуються водокористувачі та дозвільні органи в частині, що не суперечить чинному законодавству України. Так, у формі клопотання, яке попередньо розроблялося для діючих промислових, комунальних, транспортних та інших несільськогосподарських підприємств СРСР, передбачається необхідність заявникам, якими можуть бути будь-які юридичні та фізичні особи, зокрема, зазначати: мінімальне середньомісячне витрачання води у річці, розрахунковий створ водокористування, заходи з охорони та раціонального використання водних ресурсів тощо.

Для заповнення вказаної форми клопотання, в більшості випадків, заявники не володіють та не можуть володіти такою інформацією та змушені звертатися до експертних організацій.

Так, витрати одного великого та середнього спецводокористувача[1] на підготовку зазначеного вище клопотання із залученням експертних організацій складають, в середньому - 150 000 грн. (при продовжені терміну спецводокористування, в середньому – 40 000 грн.). Тривалість часу на підготовку такого клопотання до 160 годин. Відповідно фінансові та часові витрати для одного малого спецводокористувача, складають в середньому - 20 000 грн.(при продовжені терміну спецводокористування, в середньому – 5000 грн.) та 160 годин.

Затратність процедури отримання права спецводокористування може призвести до нелегального та нераціонального використання водних ресурсів, а також до недоотримання державним бюджетом коштів від сплати суб’єктами господарської діяльності рентної плати за воду.

За даними Державної фіскальної служби України, надходження до Державного бюджету України рентної плати за спеціальне користування води, станом на 21.11.2016 року, складали 1 370,456,3 тис.грн.

У середньому до дозвільних органів щороку звертаються понад 7000 заявників на отримання права спецводокористування. Це свідчить про наявність великої кількості спецводокористувачів, які підпадають під дію такого регулювання і змушені витрачати зайві кошти.

За інформацією наданою Держводагентством, яке відповідно до п.п.3 п.4 Положення про Державне агентство водних ресурсів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 року № 393, надавало висновки дозвільним органам щодо можливості видачі дозволу на спеціальне водокористування, ним:

у 2014 році видано 4284 висновків про можливість видачі дозволів на спеціальне водокористування (з 26.04.2014);

у 2015 році видано 8327 висновків про можливість видачі дозволів на спеціальне водокористування;

у 2016 році видано 5202 висновків про можливість видачі дозволів на спеціальне водокористування (станом на 23.11.2016).

Кількість виданих Держводагентством висновків відповідає кількості виданих дозвільними органами дозволів на спецводокористування.

Таким чином, проблеми, які пропонується вирішити є важливими, оскільки системні підходи до спеціального водокористування залишились незмінними з 80-х років минулого століття, суперечать чинному законодавству, в частині дозвільної системи у сфері господарської діяльності та надання адміністративних послуг, а також сприяють порушенню прав та законних інтересів спецводокористувачів.

Питання права на здійснення спеціального водокористування зачіпає інтереси всіх верств суспільства, основними групами (підгрупи), на які проблема справляє вплив є:

 
Групи (підгрупи) Так Ні
Громадяни так __
Держава так __
Суб’єкти господарювання, так __
у тому числі суб’єкти малого підприємництва так __
 

З метою вирішення зазначених проблем, а також враховуючи, що прикінцевими та перехідними положеннями Закону України від 07.02.2017 № 1830-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів, що регулюють відносини, пов’язані з одержанням документів дозвільного характеру щодо спеціального водокористування» (далі – Закон 1830) передбачено до дня набрання чинності цим Законом (до 04.06.2017) забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону, Міністерством екології та природних ресурсів підготовлено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» (далі – проект акта).

Зокрема, слід зазначити, що відповідно до Закону 1830 процедура прийняття управлінських рішень, пов’язаних з видачею дозволів на спецводокористування змінюється. Так, дозвіл на спеціальне водокористування з червня 2017 року видаватиметься територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства.

II. Цілі державного регулювання

Проект акта спрямований на розв’язання проблем, визначених у попередньому розділі аналізу регуляторного впливу. Прийняття проекту акта забезпечить скорочення часових та фінансових витрат як для спецводокористувачів, так і для дозвільних органів, а також сприятиме легалізації тих водокористувачів, які здійснюють забір води без відповідних дозволів.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 1. Визначення альтернативних способів
 
Вид альтернативи Опис альтернативи
Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін Не забезпечує досягнення цілі; Залишаються витрати часові та фінансові на отримання дозволу для спецводокористування; Призводить до нераціонального використання водних ресурсів;
Прийняття проекту акта Усуває надмірне навантаження на водокористувачів (юридичних та фізичних осіб) при оформлені права на спецводокориствання. Забезпечує скорочення часових та фінансових витрат спецводокористувачів та дозвільних органів; Встановлює прозоре та зрозуміле спеціальне регулювання; Приведення процедури оформлення вказаного права до вимог Закону України «Про адміністративні послуги» та Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»; Повністю відповідає потребам у вирішенні проблеми.  
Використання ринкових механізмів Зазначена проблема не може бути вирішена за допомогою ринкових механізмів, оскільки питання стосується державного регулювання використання спільного ресурсу (води).
 
 1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей
Оцінка впливу на сферу інтересів держави
Вид альтернативи Вигоди Витрати
Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін Відсутні. Витрати на адміністрування дозвільно-погоджувальних процедур. На адміністрування дозвільно-погоджувальних процедур: на одного спецводокористувача в середньому дозвільним органом витрачається 227 грн. Фінансові витрати одного дозвільного органу на адміністрування дозвільно-погоджувальних процедур, загалом складають – 1 589 000 грн в рік.(227х7000)
Прийняття проекту акта Зменшення витрат на адміністрування дозвільно-погоджувальних процедур. Прогнозується зменшення фінансових витрат на адміністрування видачі дозволу (на 65,5 грн) та на продовження терміну його дії(на 131,1грн). Відповідно економія для державного бюджету України складатиме 1 376 200(196,6Х7000). Збільшення надходжень до державного бюджету за рахунок рентної плати за воду, у зв’язку з легалізацією водокористувачів, що здійснюють забір води без відповідних дозволів.   Прогнозні витрати територіального органу Держводагентства на видачу дозволу одному спецводокористувачу, складатимуть – 161, 5 грн(див.Додаток 3). Прогнозні витрати територіального органу Держводагентства на продовження терміну спецводокористування одному спецводокористувачу, складатимуть – 96,9 грн(див.Додаток 3).  
Розв’язання проблеми за допомогою ринкових механізмів Не передбачаються. Не передбачаються.
  Оцінка впливу на сферу інтересів громадян
Вид альтернативи Вигоди Витрати
Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін Відсутні. Залишаються витрати часові та фінансові на отримання дозволу на спецводокористування, в середньому витрати одного спецводокористувача складають від 20 000 грн. (160 годин) та на продовження терміну спецводокористування від 5000 грн. (160 годин).
Прийняття проекту акта Відсутня необхідність отримувати дозвіл, оскільки, до спеціального водокористування не належатиме забір та/або використання води в об’ємі до 5 кубічних метрів на добу. Відсутні.
Використання ринкових механізмів Не передбачаються. Не передбачаються.
  Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання[2]
Показник Великі Середні Малі Мікро Разом
Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць 251 5572 6247 8385 20455
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків 1,23% 27,24% 30,54% 40,99% 100%
 

Для проведення оцінки вигод і витрат спецводокористувачів за основу взято середню кількість заявників, які зверталися за отриманням дозволу на право спецводокористування та за продовженням терміну такого користування до дозвільних органів в рік.

За інформацією отриманою від дозвільних органів, щороку, за отриманням права спецводокористування та відповідно за його продовженням, звертаються в середньому 7000 водокористувачів, з них біля 3150 суб’єктів за отриманням дозволу вперше та біля 3850 за продовженням терміну спецводокористування.

Крім того, відповідно до Закону 1830 до спеціального водокористування не належатиме забір та/або використання води в об’ємі до 5 кубічних метрів на добу, крім тієї, що використовується для виробництва (входить до складу) напоїв та фасованої питної води". Тому, припущено, що в 2017 році за отриманням права спецводокористування та відповідно за його продовженням звернуться на 1400 суб’єктів менше ніж у попередні роки, а саме: 5600 суб’єктів.

Припущено, що кількість спецводокористувачів, які звернуться за отриманням такого права вперше, складатиме 2600 суб’єктів.

Припущено, що кількість спецводокористувачів, що звернуться за продовженням права спецводокористування, складатиме 3000 суб’єктів.

 
Вид альтернативи Вигоди Витрати
Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін Відсутні. Залишаються витрати часові та фінансові на отримання дозволу на спецводокористування: -для одного великого та середнього спецводокористувача, в середньому витрати складають - 150 000 грн. Витрати на продовження терміну спецводокористування складають в середньому – 40 000 грн. -для одного малого спецводокористувача, в середньому витрати складають - 20 000 грн. на отримання дозволу та відповідно 5 000 грн на продовження терміну спецводокористування. Часові витрати – від 160 годин. В середньому, витрати одного спецводокористувача на отримання дозволу на спецводокористування, складають 85 000 грн. Витрати усіх, складають – 595 000 000 грн (85000Х3150). В середньому, витрати одного спецводокористувача на продовження терміну спецводокористування, складають 22 500 грн. Витрати усіх, складають – 86 625000 грн(22500Х3850)
Прийняття проекту акта Спрощення процедури отримання дозволу на спецводокористування, а саме: 1)відсутня вимога щодо погодження видачі дозволів з Держводагентством, з Держгеонадрами та з МОЗ; 2)встановлення чіткого терміну короткострокового водокористування- на три роки; 3) відсутня необхідність надання копій отриманих дозволів відповідним установам державної санітарно-епідеміологічної служби та органам водного господарства. 4) відсутня необхідність затверджувати нормативи гранично допустимого скидання забруднюючих речовин та перелік забруднюючих речовин, скидання яких нормується. 5)наявність чіткої та зрозумілої форми заяви. 6) наявність виключного переліку документів, що подаються для отримання документа дозвільного характеру. Спрощення процедури продовження терміну спецводокористування:   Економія для одного спецводокористувача становитиме 40 130 грн. Економія для всіх спецводокористувачів становитиме 295 601 000 грн. (для   Для підготовки заяви та документів, що до неї додаються, одному спецводокористувачу необхідно: -ознайомитись з вимогами регулювання – від 0,5 год./15 грн. (30 грн. - вартість 1 часу роботи виходячи з середньомісячної заробітної плати за 2015 рік, що складала 5 230 грн); 2) підготувати заяву та необхідні документи від 80 год./2400 грн. 3) замовити проект нормативів ГДС, вартість якого в середньому складає 20 000 грн.   Прогнозні витрати для одного спецводокористувача в середньому складатимуть від 22415 грн. Прогнозні показники фінансових витрат суб’єктів господарювання загалом складатимуть 58 279 000 грн ( 22415Х2600).   Витрати часу суб’єктів господарювання прогнозуються на рівні від 80 год. 30 хв. Для підготовки заяви щодо продовження терміну спецводокористування, одному спецводокористувачу необхідно: -ознайомитись з вимогами регулювання – від 0,5 год./15 грн ( 30 грн. - вартість 1 часу роботи виходячи з середньомісячної заробітної плати за 2015 рік, що складала 5 230 грн); 2) підготувати заяву та копії документів, які подавалися раніше від 5 год./150 грн.   Прогнозні фінансові витрати в середньому складатимуть від 165 грн. Прогнозні показники фінансових витрат на продовження терміну спецводокористування, загалом, складатимуть 495 000 грн( 165Х3000).   Витрати часу суб’єктів господарювання прогнозуються на рівні від 5 год. 30 хв.
Використання ринкових механізмів Не передбачаються. Не передбачаються.
IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей
Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми) Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки) Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін 1 У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін проблема продовжуватиме існувати, що не забезпечить досягнення поставленої мети.
Прийняття проекту акта 4 Забезпечить скорочення часових та фінансових витрат для водокористувачів; повністю відповідає потребам у вирішенні проблеми; встановлює прозоре та зрозуміле спеціальне регулювання.
Використання ринкових механізмів 1 Альтернатива є не прийнятною, оскільки питання регулювання використання спільного ресурсу(води) є прерогативою держави.
 
Рейтинг результативності Вигоди (підсумок) Витрати (підсумок) Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Прийняття проекту акта Вигоди для держави: Надходження до Державного бюджету України за рахунок рентної плати за спеціальне користування води – 1370,456,3 тис.грн. Вигоди для громадян: Відсутня необхідність отримувати дозвіл, оскільки, до спеціального водокористування не належатиме забір та/або використання води в об’ємі до 5 кубічних метрів на добу. Вигоди для суб’єктів господарювання: Спрощення процедури отримання дозволу на спецводокористування, а саме: 1)відсутня вимога щодо погодження видачі дозволів з Держводагентством, з Держгеонадрами та з МОЗ; 2)встановлення чіткого терміну короткострокового водокористування- на три роки; 3) відсутня необхідність надання копій отриманих дозволів відповідним установам державної санітарно-епідеміологічної служби та органам водного господарства. 4) відсутня необхідність затверджувати нормативи гранично допустимого скидання забруднюючих речовин та перелік забруднюючих речовин, скидання яких нормується. 5)наявність чіткої та зрозумілої форми заяви. 6) наявність виключного переліку документів, що подаються для отримання документа дозвільного характеру.   Спрощення процедури продовження терміну спецводокористування:   Економія для одного спецводокористувача становитиме 40 130 грн. Економія для всіх спецводокористувачів становитиме 295 601 000 грн.   У разі прийняття проекту акта: для держави – не передбачаються додаткові витрати з відповідних бюджетів, оскільки адміністрування дозвільно-погоджувальних процедур здійснюватиметься в межах повноважень відповідних дозвільних органів. Для громадян - не передбачаються; для суб’єкта господарювання – прогнозні витрати одного суб’єкта господарювання на отримання дозволу на спецводокористування в середньому складатимуть від 22415 грн. При продовжені терміну спецводокористування, в середньому складатимуть від 165 грн. для підготовки заяви та документів, що до неї додаються, одному спецводокористувачу необхідно: -ознайомитись з вимогами регулювання – від 0,5 год./15 грн. (30 грн. - вартість 1 часу роботи виходячи з середньомісячної заробітної плати за 2015 рік, що складала 5 230 грн); 2) підготувати заяву та необхідні документи від 80 год./2400 грн. 3) замовити проект нормативів ГДС, вартість якого в середньому складає 20 000 грн.   Прогнозні витрати для одного спецводокористувача в середньому складатимуть від 22415 грн. Прогнозні показники фінансових витрат суб’єктів господарювання загалом складатимуть 58 279 000 грн ( 22415Х2600).   Витрати часу суб’єктів господарювання прогнозуються на рівні від 80 год. 30 хв. Для підготовки заяви щодо продовження терміну спецводокористування, одному спецводокористувачу необхідно: -ознайомитись з вимогами регулювання – від 0,5 год./15 грн ( 30 грн. - вартість 1 часу роботи виходячи з середньомісячної заробітної плати за 2015 рік, що складала 5 230 грн); 2) підготувати заяву та копії документів, які подавалися раніше від 5 год./150 грн.   Прогнозні фінансові витрати в середньому складатимуть від 165 грн. Прогнозні показники фінансових витрат на продовження терміну спецводокористування, загалом, складатимуть 495 000 грн( 165Х3000).   Витрати часу суб’єктів господарювання прогнозуються на рівні від 5 год. 30 хв. У разі прийняття акта задекларовані цілі будуть досягнуті повною мірою, що повністю забезпечить потребу у вирішенні проблеми, встановить зрозуміле спеціальне регулювання.
Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін, вигоди для держави, громадян та суб’єктів господарювання відсутні. У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін, витрати: для держави передбачаються в межах коштів, передбачених на фінансування дозвільних органів на відповідний бюджетний період. Для громадян залишаються витрати часові та фінансові на отримання (продовження терміну спецводокористування) дозволу, які в середньому складають 20 000 грн. та відповідно 5000 грн. Для суб’єктів господарювання залишаються витрати часові та фінансові на отримання або продовження права спецводокористування, які в середньому складають 150 000 грн. та 40 000 грн. для великих водокористувачів, та відповідно 20 000 грн. та 5 000 грн. для малих. У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін проблема продовжуватиме існувати, що не забезпечить досягнення поставленої мети.
Використання ринкових механізмів Не передбачаються. Не передбачаються. Проблема, не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів, оскільки, питання стосується державного регулювання використання спільного ресурсу(води).
 
Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін Не забезпечується досягнення цілі щодо скорочення часових та фінансових витрат як для водокористувачів (юридичних та фізичних осіб), так і для дозвільних органів; сприятиме тінізації тих водокористувачів, які здійснюють забір води без відповідних дозволів. Зовнішні чинники на дію регуляторного акта у разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін відсутні.
Прийняття проекту акта Забезпечить скорочення часових та фінансових витрат як для водокористувачів, так і для дозвільних органів; Сприятиме легалізації тих водокористувачів, які здійснюють забір води без відповідних дозволів; Повністю відповідає потребам у вирішенні проблеми; Встановлює зрозуміле та прозоре спеціальне регулювання. На дію цього регуляторного акта негативно може вплинути підвищення рівня інфляції, що призведе до збільшення фінансових витрат водокористувачів на оформлення пакету документів для отримання дозволу та продовження терміну спецводокористування.
Використання ринкових механізмів Проблема, не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів, оскільки, питання стосується державного регулювання використання спільного ресурсу(води). Зовнішні чинники відсутні.
  V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Для розв’язання проблеми пропонується:

 • передача повноважень щодо видачі дозволу на спецводокористування територіальним органам Держводагентства;
 • усунення вимоги щодо необхідності погодження видачі дозволів з Держводагентством (у разі використання поверхневих вод), з Держгеонадрами (у разі використання підземних вод) та з МОЗ (у разі використання водних об’єктів, віднесених до категорії лікувальних);
 • усунення вимоги щодо необхідності надання копій отриманих дозволів на спецводокористування відповідним установам державної санітарно-епідеміологічної служби та органам водного господарства;
 • затвердження форми заяви з чітким розмежуванням вимог між юридичними особами, фізичними особами – підприємцями та громадянами;
 • затвердження виключного переліку документів, що подаються для отримання документа дозвільного характеру;
 • затвердження форми дозволу на спецводокористування;
 • запровадження спрощеного порядку продовження терміну спецводокористування, який передбачатиме, що у разі відсутності змін в умовах спецводокористування дозвіл, термін дії якого закінчився, видається за заявою водокористувача з поданням копій раніше наданих документів;
 • усунення невідповідностей положень порядку вимогам Кодексу, в частині встановлення терміну короткострокового водокористування;
 • скасування необхідності затверджувати нормативи гранично допустимого скидання забруднюючих речовин та перелік забруднюючих речовин, скидання яких нормується.

Додержання вимог регуляторного акта не потребуватиме запровадження державного нагляду та контролю.

Крім того, для впровадження цього регуляторного акта необхідно здійснити такі організаційні заходи як забезпечити інформування громадськості про вимоги регуляторного акта шляхом оприлюднення його в засобах масової інформації, мережі Інтернет та проведення дозвільними органами інформаційно-роз’яснювальної роботи.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Державне регулювання не передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу), а лише передбачає збільшення граничної чисельності працівників Держводагентства з 114 до 177 посад.

Здійснено розрахунок витрат на виконання вимог регуляторного акта для органів виконавчої влади згідно з додатком 3 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (додається).

Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання (Додаток 4 (Тест малого підприємництва) до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта), а також витрат на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва (Додаток 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта), не проводився, оскільки не передбачається запровадження нового регулювання. Оцінка вигод і витрат спецводокористувачів здійснена в рамках Розділу III. (Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей).

  VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії цього регуляторного акту запропоновано встановити на необмежений термін, оскільки дія норм Водного кодексу України, на виконання яких розроблений регуляторний акт, за часом не обмежена.

Зміна терміну дії акта можлива в разі зміни правових актів, на вимогах яких базується проект регуляторного акту.

Термін набрання чинності регуляторним актом – відповідно до законодавства після його офіційного оприлюднення.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Прогнозними значеннями показників результативності регуляторного акта є:

кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта – не обмежується;

кількість виданих територіальними органами Держводагентства дозволів на спеціальне водокористування;

кількість спецводокористувачів, які отримали дозволи на спеціальне водокористування на три роки;

кількість спецводокористувачів, яким продовжено термін спеціального водокористування;

розмір надходжень до державного бюджету, пов’язаних з дією акта - прогнозується та напряму залежатиме від кількості спеціальних водокористувачів, які сплачують рентну плату за використання води;

розмір коштів і часу, що витрачатимуться водокористувачами, пов’язаними з дією акту – середній:

 • кошти:

22415 грн. – витрати на підготовку пакету документів, необхідного для отримання дозволу на спецводокористування (для одного водокористувача);

165 грн. - витрати на підготовку та подання клопотання (для одного водокористувача) про продовження терміну спеціального водокористування;

2) час:

на підготовку пакету документів, необхідного для отримання дозволу на спецводокористування (для одного водокористувача) від 80 год. та не більше ніж 30 календарних днів на отримання дозволу;

на підготовку клопотання про продовження терміну водокористування від 5 год. та не більше ніж 30 календарних днів на отримання нового дозволу;

розмір коштів і часу, що витрачатиметься територіальними органами Держводагентства на адміністрування, пов’язане з дією акту – середній:

 • кошти:

161,5 грн. - витрати на адміністрування одного спецводокористувача (оформлення та видача дозволу на спецводокористування);

96,9 грн. - витрати на адміністрування одного спецводокористувача (щодо продовження терміну спецводокористування).

 • час :

на адміністрування одного спецводокористувача (оформлення та видача дозволу на спецводокористування) від 5 год., та не більше ніж 30 календарних днів на видачу дозволу;

на адміністрування одного спецводокористувача (щодо продовження терміну спецводокористування) від 3 год., та не більше ніж 30 календарних днів на видачу нового дозволу.

рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень акта – вище середнього. Акт буде розміщено на офіційних сайтах Верховної Ради України, Міністерства екології та природних ресурсів України, Державного агентства водних ресурсів України та на сайтах дозвільних органів.

  IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відносно цього регуляторного акта повинно послідовно здійснюватися базове, повторне та періодичне відстеження його результативності. Зокрема:

базове відстеження результативності регуляторного акта буде проведено після набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта;

повторне відстеження результативності – через рік з дня набрання ним чинності, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом;

періодичне відстеження результативності – один раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Метод проведення відстеження результативності – статистичний.

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності, – статистичні.

Відповідні відстеження будуть проводитись шляхом аналізу статистичних даних, виконавцем яких є Міністерство.

 
Міністр екології та природних ресурсів О.М.Семерак
[1]
Малі водокористувачі Середні водокористувачі Великі водокористувачі
до 500 тис м. куб від 500 тис до 5 млн м. куб. більше 5 млн м. куб
92% 6,5% 1,5%
  [2] Суб’єкти господарювання, які є платниками рентної плати за спеціальне використання води станом на 21.11.2016, згідно даних Державної фіскальної служби України.