Індикатори - оцінки якості АРВ

Кількісні та якісні індикатори оцінки якості підготовки АРВ

Необхідність розробки й запровадження критеріїв (індикаторів, стандартів) оцінки якості підготовки аналізу регуляторного впливу

Відповідно до вимог статті 8 Закону України Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності розробники проекту регуляторного акта під час підготовки його аналізу регуляторного впливу (АРВ) повинні:

визначити очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акта, у тому числі здійснити розрахунок очікуваних витрат та вигод субєктів господарювання, громадян та держави внаслідок дії регуляторного акта;

визначити цілі державного регулювання;

визначити та оцінити усі прийнятні альтернативні способи досягнення встановлених цілей, у тому числі ті з них, які не передбачають безпосереднього державного регулювання господарських відносин;

аргументувати переваги обраного способу досягнення встановлених цілей;

обґрунтувати можливість досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта;

визначити показники результативності регуляторного акта;

визначити заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття.

Впровадження й дотримання цих ключових системоутворювальних функціональних елементів забезпечує підвищення якості реалізації регуляторної політики, процедурну трансформацію державного й муніципального управління господарськими відносинами, більш ефективне використання ресурсів і можливостей соціально-економічного розвитку.

Проте через низку причин адміністративно-політичного й адміністративно-економічного характеру ключові регуляторні процедури сьогодні не дотримуються в повному обсязі, піддаються нівеляції й імітації. Це стосуються, зокрема, процедури підготовки АРВ, яка часто піддається спрощенню, спотворенню, імітації регуляторними органами і в багатьох випадках нагадує старий варіант супроводжуючого документу пояснювальну записку щодо необхідності прийняття певного проекту регуляторного акта, а не комплексну процедуру підготовки адміністративного рішення, яка відповідає правовим вимогам та європейським стандартам адміністративного управління.

В якості одного з методів вирішення розглянутої проблеми пропонується розробка й запровадження критеріїв (індикаторів, стандартів) оцінки якості підготовки аналізу регуляторного впливу. Застосування таких критеріїв-індикаторів дасть змогу:

визначити кількісні та якісні характеристики проміжних результатів адміністративних дій в рамках підготовки АРВ у їхніх опорних точках, які визначають загальну функціональну якість процедури підготовки АРВ;

заповнити певні прогалини нормативного регулювання, зумовлені загально-нормативним характером визначення процедури АРВ, який полягає в описові послідовності дій, але, при цьому, не встановлює достатніх внутрішніх взаємозвязків між різними етапами процедурних дій та індикаторів (чітких очікуваних результатів) їх здійснення;

запровадити інструменти зовнішнього оцінювання якості підготовки АРВ, які дадуть змогу визначати якість цієї процедури навіть у тому випадку, коли регуляторним органом було формально дотримано встановлених вимог до підготовки АРВ;

розширити можливості адміністративного й експертно-громадського контролю за діяльністю регуляторних органів.

Критерій. Регуляторний орган чіткою і загальнозрозумілою мовою визначив проблему, яку він планує розвязати шляхом державного регулювання господарських відносин.

*

Критерій. Регуляторний орган на достатньому кваліфікованому рівні:

проаналізував причини і умови виникнення проблеми, її внутрішню структуру та основні її складові елементи, що визначають негативний характер цієї проблеми;

 

виявив та оцінив реальні масштаби негативного впливу проблеми (характер і розмір збитків від існування проблеми для інтересів держави, субєктів господарювання і

Критерій. Регуляторний орган чітко визначив:

основні соціальні групи (підгрупи), на які справляє негативний вплив проаналізована проблема;

можливості усунення цього негативного впливу внаслідок прийняття і запровадження підготовленого проекту регуляторного акта.

* * *

Критерій . Регуляторний орган провів повний і кваліфікований аналіз діючих механізмів правового регулювання відносин, у сфері яких виникла проблема.

*

Критерій. Регуляторний орган чітко і переконливо обґрунтував неможливість розвязання проблеми за допомогою:

застосування ринкових механізмів;

діючих регуляторних актів, що регулюють відносини, у сфері яких виникла проблема, зокрема, шляхом:

- систематизації та узгодження їхніх норм;

-   внесення до них відповідних змін і доповнень;

-   вдосконалення механізмів і способів їх впровадження.

 

Критерій. Регуляторний орган:

обґрунтував необхідність запровадження проекту регуляторного акта;

навів норми діючих регуляторних актів вищого рівня, які містять підстави для підготовки та прийняття проекту регуляторного акта.

* * *

Критерій. Регуляторний орган у підготовленому проекті регуляторного акта визначив цілі, які:

спрямовані на розвязання проблеми;

є реально досяжними;

придатні до вимірювання їх досягнення шляхом використання доступних кількісних і якісних показників;

 

відповідають вимогам регуляторних актів вищого рівня;

відповідають стратегічним і програмним цілям регуляторних актів вищого рівня та програмних документів, затверджених на державному, регіональному та місцевому рівнях.

* * *

Критерій. Регуляторний орган на достатньому кваліфікованому рівні здійснив аналіз та оцінку усіх прийнятних альтернативних способів досягнення встановлених цілей, у тому числі:

навів не менше 2-х альтернатив;

оцінив можливості впровадження кожної з наведених альтернатив;

 

навів переконливі причини відмови від впровадження кожної з наведених альтернатив;

чітко, повно і переконливо обґрунтував переваги обраного ним способу досягнення цілей у порівнянні з наведеними альтернативами.

* * *

Критерій. Регуляторний орган чітко визначив практичні механізми і способи впровадження підготовленого проекту регуляторного акта, які:

спрямовані на розвязання проблеми та усунення негативних наслідків її впливу на визначені основні групи (підгрупи);

 

ґрунтуються на реальних можливостях впровадження і виконання вимог запропонованого проекту регуляторного акта органами влади, субєктами господарювання і громадянами;

забезпечують практичне досягнення цілей і показників результативності проекту регуляторного акта.

*

Критерій. Регуляторний орган чітко сформулював та перерахував у логічній послідовності організаційні заходи, які будуть здійснюватися для впровадження підготовленого проекту регуляторного акта.

*

Критерій. Регуляторний орган надав чіткий аналіз і переконливу оцінку впливу (позитивного і негативного) зовнішніх факторів на дію підготовленого проекту регуляторного акта.

*

Критерій. Регуляторний орган виклав повну оцінку можливостей впровадження і виконання вимог запропонованого ними проекту регуляторного акта:

органами влади;

субєктами господарювання;

громадянами.

*

Критерій. Регуляторний орган встановив у проекті регуляторного акта такі вимоги, а також визначив такі механізми і способи їх впровадження, які:

містять стимули щодо виконання цих вимог відповідними субєктами господарювання і/або громадянами;

 

враховують існуючі проблеми недотримання вимог діючих регуляторних актів, які регулюють відносини, у сфері яких склалася проблема (створюють умови, в яких порушення встановлених регуляторних вимог обходитиметься для субєктів господарювання і громадян дорожче, ніж їх виконання).

* * *

Критерій. Регуляторний орган чітко та повно проаналізував і оцінив:

можливий негативний вплив регуляторного акта на певні категорії субєктів господарювання і/або громадян (субєктів малого підприємництва, субєктів відповідної галузі (сектору) господарської діяльності, окремих категорій юридичних і/або фізичних осіб, представників відповідних соціальних верств і т.д.);

 

можливі масштаби цього негативного впливу;

 

можливі збитки, яких буде завдано зазначеним категоріям осіб внаслідок цього негативного впливу.

*

Критерій. Регуляторний орган визначив адекватні та реально можливі механізми і способи повної або часткової компенсації можливих збитків від негативного впливу регуляторного акта для відповідних категорій осіб.

* * *

 

 

 

Критерій. Регуляторний орган виклав повну інформацію, яка характеризує періодичність здійснення і питання (обєкти) державного нагляду та контролю за додержанням вимог підготовленого регуляторного акта.

*

Критерій. Регуляторний орган встановив таку періодичність здійснення і такі питання (обєкти) державного нагляду і контролю за додержанням вимог регуляторного акта, які відповідають:

затвердженим Кабінетом Міністрів України критеріям розподілу (за ступенями ризику їх господарської діяльності для безпеки життя і здоровя населення та навколишнього природного середовища) субєктів господарювання, на яких поширюються вимоги підготовленого регуляторного акта;

 

актам Кабінету Міністрів України, що визначають періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) у відповідності до ступеню ризику господарської діяльності, на регулювання якої спрямовані норми регуляторного акта;

 

затвердженим наказами відповідних органів державного нагляду (контролю) перелікам питань (обєктів) нагляду й контролю в залежності від ступеню ризику відповідної господарської діяльності.

* * *

Критерій. Регуляторний орган на належному рівні та у визначеному порядку провів аналіз вигод і витрат для кожної групи впливу, зокрема:

сформував таблицю вигод та витрат;

 

визначив період, за який здійснюються розрахунки;

 

зібрав вихідні дані та зробив певні припущення щодо розрахунків;

 

провів розрахунки монетарних вигод та витрат;

 

визначив загальний економічний та соціальний ефект від впровадження проекту регуляторного акта.

* * *

Критерій. Регуляторний орган обґрунтував строк дії регуляторного акта.

* * *

Критерій. Регуляторний орган визначив наступні показники результативності:

загальнообовязкові показники: передбачені постановою Кабінету Міністрів України Про затвердження методики проведення аналізу впливу регуляторного акта та відстеження результативності;

спеціальні показники: характеризують результативність впровадження даного проекту регуляторного акта, які:

-   мають конкретний і нейтральний характер та піддаються вимірюванню;

-   повністю характеризують досягнення цілей даного проекту регуляторного акта.

* * *

Критерій. Регуляторний орган на належному рівні визначив заходи відстеження результативності регуляторного акта, зокрема, визначив:

строки проведення базового та повторного відстеження результативності регуляторного акта;

 

методи проведення відстеження результативності;

 

вид даних, які будуть використані під час проведення заходів з відстеження результативності регуляторного акта;

 

осіб, установи і організації, які будуть залучені до проведення заходів з відстеження результативності регуляторного акта;

 

критерії відбору осіб, установ і організацій до проведення заходів з відстеження результативності.

* * *